คู่มือการใช้งาน Photoshop CS3

สอนตั้งแต่ยงั ไม่เป็ นจนถึงเป็ นขั้นเทพเลยเข้าใจง่ายมีตวั อย่างให้ดูตลอด รับรองท่านที่
ไม่เคยทา Photoshopทาเป็ นอย่างแน่นอน ของค่าย Provision (ของเขาดีจริ ง) ภาษาไทย
สาหรับมือใหม่ถึงขั้นเทพและท่าน ที่เริ่ มและสนใจในการสร้างสรรค์ผลงานผ่าน
โปรแกรมPhotoshop CS3 เรี ยนง่ายและเข้าใจในแต่ละขั้นตอนง่ายมาก ของค่าย
Provision
1.สร้างภาพกราฟฟิ กใหม่ในรู ปแบบต่างๆ
2.เลือกพื้นที่บนภาพด้วยเครื่ องมือกลุ่ม Selection
3.ปรับแต่งสี และแสงเงาของภาพถ่ายให้สวยงามโดดเด่นด้วย Hue/Saturation
CurveChannel Mixer Color Balance Black and white Variations Match Color และ
Shadow/Highlight
4.ตกแต่งภาพด้วยเครื่ องแต่งภาพยอดนิยม เช่น Healing Brush Clone Stamp
Patch Burn Blur Dodge และพาเล็ต Clone Source
5.ตัดต่อและแก้ไขข้อบกพร่ องของภาพ
6.การใช้ฟิลเตอร์และแปลงภาพถ่ายให้เป็ นภาพวาดชนิดต่างๆ ด้วย Filter Gallery
7.ใช้ Smart Filter แต่งภาพให้สวยอย่างปลอดภัย
8.แต่งภาพด้วย Layer และการจัดการกับ Layer
9.แต่งและบังภาพด้วย Layer Mask และ Vector Mark
10.ปรับแต่งทรวดทรงและบิดเบือนภาพให้สวยแปลกด้วย Liquify
11.สร้างพื้นที่แต่งภาพแบบ Perspective ด้วย Vanishing Point

12.วาดภาพกราฟฟิ กด้วยเครื่ องมือวาดภาพ และวาดภาพแบบเวคเตอร์
13.สร้างและตกแต่งตัวอักษรให้สวยงามและโดดเด่น
14.สร้างกราฟฟิ กสาหรับเวปไซด์ เช่น ปุ่ มกด เนวิเกชัน่ บาร์ กราฟฟิ กหัวเว็บเพจ หน้า
เว็บเพจ และภาพเคลื่อนไหว
15.Workshop ออกแบบและตกแต่งภาพกราฟฟิ กกว่า 50 เรื่ อง

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.