ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αθήνα, Οκτώβριος 2012
www.minfin.gr

Ελληνική ∆ηµοκρατία
Υπουργείο Οικονοµικών - Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Γενική ∆/νση Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισµού - ∆/νση Προϋπολογισµού Γενικής Κυβέρνησης

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012
Ιαν.-Σεπτ.
2011
σε εκατ. € (τροποποιηµένη ταµειακή βάση)

I. Καθαρά Εσοδα Κρατικού Προϋπ/σµού (1+2)
1. Καθαρά έσοδα τακτικού προϋπολογισµού (Α+Β-Γ)
Α. Έσοδα προ επιστροφών φόρων
Β. Ειδικά έσοδα από εκχώρηση αδειών και δικαιωµάτων του
∆ηµοσίου
Γ. Επιστροφές φόρων

Ιαν.-Σεπτ. 2012

2012

2011

Πραγµ.

Πραγµ.

Στόχοι 1/

∆ιαφορά

Πραγµ. 2/

Εκτιµήσεις /3

Στόχοι 1/

(1)

(2)

(3)

(4=2-3)

(5)

(6)

(7)

36.857

36.744

38.061

-1.317

53.859

53.707

53.707

34.980

34.186

34.725

-539

50.090

48.952

48.952

38.922

36.721

37.443

-722

54.216

52.611

52.611

0

0

16

-16

1.157

32

32

3.942

2.535

2.734

-199

5.283

3.691

3.691

2. Έσοδα Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων

1.877

2.558

3.336

-778

3.769

4.755

4.755

II. ∆απάνες Κρατικού Προϋπολογισµού (1+2)

56.958

49.393

51.571

-2.178

76.743

69.157

69.157

1. ∆απάνες τακτικού προϋπολογισµού (Α+Β+Γ+∆+Ε)
Α. Πρωτογενείς δαπάνες 6/
Β. Επιχορήγηση νοσηλευτικών ιδρυµάτων για εξόφληση µέρους
παλαιών οφειλών τους

53.426
37.813
434

46.610
34.415
392

46.712
34.426
392

-102
-11
0

70.135
51.547
435

61.857
47.433
400

61.857
47.433
400

Γ. Εξοπλιστικά προγράµµατα (σε ταµειακή βάση)
∆. Καταπτώσεις εγγυήσεων, εκ των οποίων
σε φορείς εντός της γενικής κυβέρνησης (καθαρή βάση)
σε φορείς εκτός της γενικής κυβέρνησης
Ε. Τόκοι (καθαρή βάση) 4/5/
ΣΤ.Προµήθεια εκταµίευσης δανείων στο EFSF

176
971
939
32

209
574
515
59

213
659
599
60

359
1.446
1.254
192

700
1.024
846
178

700
1.024
846
178

14.032
0

10.650
370

10.652
370

-4
-85
-84
-1
-2
`

16.348
0

11.735
565

11.735
565

2. ∆απάνες Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων

3.532

2.783

4.859

-2.076

6.608

7.300

7.300

Πρωτογενές αποτέλεσµα κρατικού προϋπολογισµού (I-II+E)
(+πλεόνασµα, - έλλειµµα)

-6.069

-1.998

-2.858

859

-6.536

-3.715

-3.715

Ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισµού (I-II)

-20.101

-12.649

-13.510

861

-22.884

-15.450

-15.450

1/ Στόχοι όπως διαµορφώθηκαν µετά την κατάθεση του προσχεδίου προϋπολογισµού 2013 στη Βουλή, την 1η Οκτωβρίου 2012.
2/ Το σύνολο των δαπανών και των εσόδων του κρατικού προϋπολογισµού για το έτος 2011, είναι τελικό, εντούτοις θα οριστικοποιηθεί µε την κύρωση του Απολογισµού Εσόδων και Eξόδων
του Κράτους οικ. έτους 2011.
3/ Οι ετήσιες εκτιµήσεις διαµορφώθηκαν κατά την τελευταία επισκόπηση της Ελληνικής οικονοµίας και τα µεγέθη περιλαµβάνονται στο προσχέδιο του προϋπολογισµού έτους 2013 που
κατατέθηκε από τη Βουλή τον Οκτώβριο 2012.
4/ Οι δαπάνες τόκων για το πρώτο εννιάµηνο του 2012, αναλύονται σε: α)Ταµειακές πληρωµές ύψους 5,8 δις ευρώ περίπου και β) ∆εδουλευµένους τόκους ύψους 4,9 δις ευρώ περίπου
που καταβλήθηκαν µε βραχυχρόνιους τίτλους εξάµηνης διάρκειας έκδοσης του ΕΤΧΣ, στους οµολογιούχους που προσήλθαν κατά την πρώτη φάση εφαρµογής του PSI.
5/Oι δαπάνες τόκων για το εννιάµηνο είναι µειωµένες έναντι του οκταµήνου για δύο λόγους:α)στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισµού έτους 2013 έχει δηµιουργηθεί νέα κατηγορία
<<Προµήθεια εκταµίευσης δανείων στο EFSF>> στην οποία αναδροµικά καταχωρήθηκαν 370 εκατ. µε αντίστοιχη µείωση των τόκων και β)λόγω της µη ύπαρξης, λόγω PSI, πληρωµών για
οµόλογα κλπ., τα έσοδα από SWAP υπερβαίνουν τις πληρωµές τον µήνα Σεπτέµβριο.
6/Συµπεριλαµβάνεται στις στήλες <<Πραγµατοποιήσεις 2012>> ,<<Στόχοι>> και << Εκτιµήσεις>> ποσό ύψους 48 εκατ. ευρώ που αφορά εξόφληση µέρους των ληξιπρόθεσµων οφειλών του
ΕΟΠΥΥ, προηγούµενου οικ. έτους , το οποίο µέχρι τον Αύγουστο συµπεριλαµβάνονταν στη κατηγορία <<Τακτοποίηση υποχρεώσεων ΠΟΕ φορέων ΓΚ>>του πίνακα 2.

Μεθοδολογική Παρατήρηση:
Η ετήσια εκτίµηση των εσόδων και δαπανών του κράτους παραπάνω (στήλη 6), συµπίπτει µε τους αναθεωρηµένους στόχους που περιλαµβάνονται στο προσχέδιο προϋπολογισµού του
2013 που κατατέθηκε στο Κοινοβούλιο τον Οκτώβριο του 2012. Η εκτίµηση θα ενηµερώνεται σε κυλιόµενη βάση κατά τη διάρκεια του έτους, λαµβάνοντας υπόψη:
(α) Αναθεωρήσεις των µακρο-οικονοµικών προοπτικών, µε βάση τις επικαιροποιηµένες τριµηνιαίες οικονοµικές προβλέψεις που παρέχονται από τη Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικής
Πολιτικής (∆ιεύθυνση Μακροοικονοµικής Ανάλυσης και Πρόβλεψης) του Υπουργείου Οικονοµικών
(β) ∆ηµοσιονοµικές εξελίξεις µε βάση στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισµού
(γ) ∆ηµοσιονοµικές επιπτώσεις αλλαγών στην οικονοµική πολιτική

Ελληνική ∆ηµοκρατία
Υπουργείο Οικονοµικών - Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Γενική ∆/νση Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισµού - ∆/νση Προϋπολογισµού Γενικής Κυβέρνησης

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ- ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Ιαν.-Σεπτ.
2011

Ιαν.-Σεπτ.
2012

2011

Πραγµ.

Πραγµ.

Πραγµ. 1/

Εκτιµήσεις 2/

Στόχοι 3/

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

I. Καθαρά έσοδα κρατικού προϋπολογισµού

36.857

36.744

53.859

53.707

53.707

II. ∆απάνες κρατικού προϋπολογισµού

56.958

49.393

76.743

69.157

69.157

σε εκατ. € (τροποποιηµένη ταµειακή βάση)

2012

952

0

1.332

0

0

Έσοδα από χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές

952

0

1.332

0

0

IV. Πληρωµές για χρηµατοικονοµικές συναλλαγές κλπ.

5.369

97

7.064

35.741

35.741

4.152

10

4.151

140

140

0

0

0

32.000

32.000

III. Εισπράξεις από χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές

Πληρωµές µε την έκδοση ειδικών οµολόγων 4/
Καταβολή κεφαλαίου στο Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας

0

0

1.380

0

0

Συµµετοχή στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου διαφόρων εταιρειών

1.217

87

1.534

101

101

Τακτοποίηση υποχρεώσεων ΠΟΕ φορέων Γενικής Κυβέρνησης 6/

0

0

0

3.500

3.500

V. Συνολικές εισπράξεις Κρατικού Προϋπολογισµού (I+III)

37.809

36.744

55.191

53.707

53.707

VI. Συνολικές πληρωµές Κρατικού Προϋπολογισµού (II + IV)

62.327

49.489

83.807

104.898

104.898

Συνολικές χρηµατοδοτικές ανάγκες Κρατικού Προϋπολογισµού (VI-V) 5/

24.517

12.745

28.616

51.191

51.191

Απόκτηση προνοµιούχων µετοχών πιστωτικών ιδρυµάτων

1/ Το σύνολο των δαπανών και των εσόδων του κρατικού προϋπολογισµού για το έτος 2011, είναι τελικό, εντούτοις θα οριστικοποιηθεί µε την κύρωση του Απολογισµού
Εσόδων και Eξόδων του Κράτους οικ. έτους 2011
2/ Οι ετήσιες εκτιµήσεις διαµορφώθηκαν κατά την τελευταία επισκόπηση της Ελληνικής οικονοµίας και τα µεγέθη περιλαµβάνονται στο προσχέδιο του προϋπολογισµού
έτους 2013 που κατατέθηκε από τη Βουλή τον Οκτώβριο 2012.
3/ Στόχοι όπως διαµορφώθηκαν µετά το προσχέδιο προϋπολογισµού έτους 2013 που κατατέθηκε από τη Βουλή, τον Οκτώβριο 2012.
4/ Τίτλοι ασφαλιστικών ταµείων, εξόφληση χρεών νοσοκοµείων κλπ.
5/ Οι συνολικές χρηµατοδοτικές ανάγκες δεν συµππίπτουν µε τις δανειακές ανάγκες του κρατικού προϋπολογισµού, γιατί περιλαµβάνουν και πληρωµές που
αντικρύζονται µε αντίστοιχες εισπράξεις φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και κατά συνέπεια δεν επηρεάζουν το ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης.
6/ Λόγω του επαναπροσδιορισµού των µεγεθών του κρατικού προϋπολογισµού, µε το προσχέδιο οικ.έτους 2013, το ποσό των 48 εκατ. που περιλαµβάνονταν µέχρι τον
Αύγουστο του 2012 , στην κατηγορία αυτή µεταφέρθηκε στην κατηγορία <<Πρωτογενείς δαπάνες>> του πίνακα 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful