BELGISCH MONITEUR STAATSBLAD BELGE

Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen van 20 juli 2005. Dit Belgisch Staatsblad kan geconsulteerd worden op : Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20 juillet 2005. Le Moniteur belge peut être consulté à l’adresse :

www.staatsblad.be
Bestuur van het Belgisch Staatsblad, Antwerpsesteenweg 53, 1000 Brussel - Adviseur-generaal : A. Van Damme

www.moniteur.be
Direction du Moniteur belge, chaussée d’Anvers 53, 1000 Bruxelles - Conseiller général : A. Van Damme

Gratis tel. nummer : 0800-98 809
182e JAARGANG

Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 257
182e ANNEE

DINSDAG 14 AUGUSTUS 2012

MARDI 14 AOUT 2012

EERSTE EDITIE

PREMIERE EDITION

INHOUD

SOMMAIRE

Officiële berichten

Avis officiels

Rekenhof Publicatie in uitvoering van artikel 7, § 3, van de bijzondere en de gewone wetten van 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere en de gewone wetten van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen (achtste toepassingsjaar), bl. 47092.

Cour des Comptes Publication en exécution de l’article 7, § 3, des lois spéciale et ordinaire du 26 juin 2004 exécutant et complétant les lois spéciale et ordinaire du 2 mai 1995 relatives à l’obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine (huitième année d’application), p. 47092.

976 bladzijden/pages

47092

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

OFFICIELE BERICHTEN — AVIS OFFICIELS
REKENHOF [2012/18316] Publicatie in uitvoering van artikel 7, § 3, van de bijzondere en de gewone wetten van 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere en de gewone wetten van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen (achtste toepassingsjaar) Definitieve lijst van mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend in het jaar 2011 of een gedeelte van dat jaar COUR DES COMPTES [2012/18316] Publication en exécution de l’article 7, § 3, des lois spéciale et ordinaire du 26 juin 2004 exécutant et complétant les lois spéciale et ordinaire du 2 mai 1995 relatives à l’obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine (huitième année d’application) Liste définitive des mandats, fonctions et professions exercés durant toute ou partie de l’année 2011 Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd

Abad Gonzalez Francoise ¸
Châtelet (ville de) IGRETEC Gestion Centre Ville asbl Logis châtelettain (le) Kiwanis Châtelet Maison du Peuple de Châtelet ONSSAPL Syndicat d’Initiative de Bouffioulx Echevine Administratrice Administratrice Administratrice Trésorière Présidente Conseillère générale Présidente Présidente (du Conseil provincial) Echevine Administratrice Membre du comité de direction Présidente Administratrice Administratrice Vice-présidente Présidente Administratrice Infirmière

Abad-Perick Myriam
Province de Liège Blégny (Commune de) INTRADEL INTRADEL Blégny Move asbl Domaine touristique de Blégny-Mine Foyer de la Région de Fléron (le) Terre et Foyer sc Tennis Club Euro-Barchon La Ligne droite asbl

Abbeloos Dirk
Dendermonde (Stad) Schepen DDS Bestuurder TMVW Commissaris Jeugdhuis Zenith Vertegenwoordiger Regionaal Landschap Bestuurder Streekplatform Vereffenaar Vereniging voor openbaar groen Commissaris Economische Raad Oost-Vlaanderen Bestuurder Unie van Zelfstandige Ondernemers Unizo Dender- Bestuurder monde Ethias Vertegenwoordiger Gemeentelijke Holding NV Vertegenwoordiger Zaakvoerder Bosgroep Midden-Vlaanderen Bestuurder Handbalclub Elita Lebbeke Commissaris Heemskring Sint-Gillis Voorzitter Ros Beiaard comité Commissaris Subsidiecommissie subsidiëring sportinfrastructuur Vertegenwoordiger VOKA Oost-Vlaanderen Bestuurder

Abel Frédérique
Thuin (Ville de) INTERSUD Foyer de la Haute Sambre sc (le) PromoThuin asbl Conseillère communale Administratrice Administratrice Educatrice spécialisée Trésorière

Abelshausen Werner
Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Lid van het beheerscomité Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (beheer) Lid van het beheerscomité Paritair fonds voor de professionele en syndicale vor- Bestuurder ming in de banksector

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47093

Abelshausen Werner

(vervolg/suite) Paritair comité voor de banken Arbeidsrechtbank Brussel Febelfin Febelfin Academy Sociale Zekerheid Bruxelles (ville) Port de Bruxelles Intercommunale Bruxelloise d’Electricité SIBELGAZ Foyer Bruxellois sc (le) Foyer Bruxellois sc (le) Les Brigittines asbl Maison de quartier Service d’aide aux Familles bruxelloises Bains de Bruxelles asbl Marché de gros- Marché matinal de Bruxelles MABRU

Lid Sociaal rechter Directeur Chairman, Managing Director Lid van het beheerscomité Conseillère communale Administratrice Administratrice Administratrice Administratrice Membre du comité de gestion Administratrice Administratrice Administratrice Administratrice Administratrice OCMW-voorzitter Schepen Bestuurder Bestuurder Voorzitter Gemeenteraadslid Schepen Zaakvoerder Afgevaardigd bestuurder

Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd

Abid Fatima
26/04/2011 26/04/2011

Abrahams Gui
Gingelom (Gemeente) Gingelom (Gemeente) CIPAL Mutualiteit De Voorzorg Sp.a (plaatselijke afdeling)

Abrams Luc
Kontich (Gemeente) Kontich (Gemeente) AGB Kontich

Abrassart Isabelle
Dour (Commune de) Echevine Rémunéré Comité de concertation commune-CPAS Membre Non rémunéré Commission communale de l’accueil Membre Non rémunéré Centre de Recherche, d’Analyse et de Contrôle chimi- Administratrice Non rémunéré ques COPALOC Représentante du pouvoir organisa- Non rémunéré teur Infirmière Rémunéré Les Moulins des Hauts-Pays scrl Administratrice Non rémunéré 1/10/2011

22/06/2011

Absillis Albert
Provincie Vlaams-Brabant Vilvoorde (Stad) Waterwegen en Zeekanaal NV HAVI-GIS HAVI-GIS HAVILAND IBE IBE SIBELGAS SIBELGAS WVEM Politiezone Vilvoorde/Machelen HAVI-GIS Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting POM Vlaams-Brabant Preventiedienst Haviland Waterschap ’Dijle Noord’ en ’Zenne Noord’ WIVO Provincieraadslid Schepen Voorzitter van de raad van bestuur Lid van een sectorcomité Vereffenaar Bestuurder Voorzitter van de raad van bestuur Bestuurder Bestuurder Lid adviescommissie Lid van een sectorcomité Lid van de politieraad Gepensioneerde Lid permanent begeleidings- en opvolgingscomité Bestuurder Lid van het directiecomité Lid comité financieel toezicht Lid beheerscomité Lid Stuurgroep Bestuurder Bediende Schepen Bestuurder Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet vermeld Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd

28/06/2011 28/06/2011

Accou Ann
Deerlijk (Gemeente) LEIEDAL

47094
Accou Ann
(vervolg/suite) Gaverdomein VZW Politiezone GAVERS

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

Voorzitter Lid van de politieraad Conseiller communal Commissaire Administrateur Membre du comité de direction Echevine

Niet bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré du conseil Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd

Achaoui Abdellah
Molenbeek-Saint-Jean (commune de) ERIP HYDROBRU HYDROBRU

Achenne Christine
Léglise (commune de) Intercommunale Parc naturel de la Haute-Sûre et de la Administratrice Forêt d’Anlier Agence locale pour l’Emploi Administratrice Maison du Tourisme du Pays de la Forêt d’Anlier Tarpan asbl Vice-présidente d’administration Administratrice Employée

Achten Andrea
Alken (Gemeente) Inter-aqua SP.a Lokale afdeling Projectgroep Haspengouw Steunpunt Limburgse Bibliotheken VIVA-SVV Limburg Schepen Bestuurder Voorzitter Bruggepensioneerde Bestuurder Bestuurder Voorzitter

Achten Dirk
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ont- Voorzitter van het directiecomite wikkelingssamenwerking

Achten Jules
Zonhoven (Gemeente) Schepen Schepen Lid van het directiecomité Gemeenteraadslid Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd

Acke Arsène
Evergem (Gemeente) Autonoom gemeentebedrijf AGB Evergem

Acke Frank
Wevelgem (Gemeente) MIROM Menen (ex-IVMO) MIROM Menen (ex-IVMO) ACW (plaatselijke afdeling) CD&V Plaatselijke afdeling PWA-Dienstenbedrijf Werkwinkel Wevelgem-Ledegem Ondervoorzitter van de raad van Bezoldigd bestuur Ondervoorzitter van het directieco- Bezoldigd mité Bestuurder Niet bezoldigd Bestuurder Coördinator Ondervoorzitter Voorzitter Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurder Bestuurder Lid Kringvergadering Projectleider CD&V Meetjesland CM Zelzate Bestuurder Bestuurder Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd

Acke Martin
Zelzate (Gemeente) VENECO CD&V Plaatselijke afdeling CD&V provincie Oost-Vlaanderen Parochiale Werken vzw

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Lid met raadgevende stem Zelzate Lokale Economische Raad Zelzate Lid met raadgevende stem Zelzaatse Watersportvereniging vzw Bestuurder

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47095

Adam Jean-Claude
Martelange (commune de) Echevin Retraité Gemeenteraadslid Bestuurder Lid van het directiecomité Lid van de politieraad Bestuurder Lid dagelijks bestuur Bediende Voorzitter Bestuurder Bestuurder Rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd

Adam John
Oudenaarde (Stad) IMWV IMWV Politiezone Vlaamse Ardennen Sociale Huisvestingsmaatschappij SHM Vlaamse Ardennen Sociale Huisvestingsmaatschappij SHM Vlaamse Ardennen Duiven-Privé zesdaagse Feestcomité Ename Open VLD plaatselijke afdeling

Adam Josée
Lens (commune de) Agence locale pour l’Emploi Présidente de CPAS/Conseil de l’action Rémunéré sociale Présidente Non rémunéré Retraitée Rémunéré Conseiller provincial Conseiller communal Administrateur Membre du comité de gestion Président du conseil d’administration Président du conseil d’administration et du comité de suivi Membre Membre Président de CPAS/Conseil de l’action sociale Secrétaire Gérant Administrateur Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré

Adam Patrick
Province de Luxembourg Bouillon (ville de) IDELUX Finances Vivalia Vivalia Lothinfo SC Commission locale de rénovation urbaine Commission provinciale n° 8 22/12/2011

Adam Paul
Estinnes (Commune d’) Fabrique d’église communale Gestion + Service sprl Quem Pluriform ( assoc chapitre XII)

Adams Jean-Luc
IFC Commissaire du Gouvernement Gouvernement de la Communauté francaise, Enseigne- Chef/Directeur de cabinet adjoint ¸ ment obligatoire et de Promotion sociale

Adnet Bernadette
Fonds de Vieillissement Office de Sécurité Sociale d’Outre-mer Office National des Pensions INAMI Comité de gestion de la Sécurité sociale INAMI - Conseil général de l’assurance soins de santé INAMI comité de l’assurance soins de santé INAMI Comité du contrôle administratif INAMI Commission de contrôle budgétaire INAMI Conseil technique médical Commission pensions complémentaires Fonds des accidents médicaux Observatoire de la mobilité des patients Administratrice Membre du comité de gestion Membre du comité de gestion Membre du comité général de gestion Membre Membre Membre Membre Membre Membre suppléant Membre Membre Membre Schepen Bestuurder Bestuurder Bediende Voorzitter Secretaris Schepen Bestuurder Advocaat Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd

1/07/2011

Adriaensen Dominique
Moerbeke-Waas (Gemeente) Wonen CVBA Open VLD (plaatselijke afdeling) Liberale Vrouwen Moerbeke LSMW Moerbeke

Adriaensen Gerald
Schoten (Gemeente) AWW

47096
Adriaenssen Ludo
Vorselaar (Gemeente) Inter-Regies IOK Afvalbeheer IOK Dienst IVEG BVBA DIA-LOG Inovant vzw

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

Schepen Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Logopedist Vennoot Bestuurder Conseiller communal Administrateur Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurder Bediende Bestuurder Bestuurder Lid provinciaal comité Bestuurder Gemeenteraadslid Bestuurder (raadgevende stem) Lid van de politieraad Zaakvoerder Penningmeester Commandeur

Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd 24/02/2011

Aelgoet Jean-Michel
Froidchapelle (Commune de) AIESH

Aenspeck Anita
Steenokkerzeel (Gemeente) PBE Aenspeck NV Dida Development nv Management Aenspeck CVA VMV

Aerden Lutgarde
Inter-aqua

Aerts Clement
Herselt (Gemeente) IOK Dienst Politiezone Zuiderkempen Kerkfabriek Blauberg OSMTH

Aerts Freddy
Maatschappij voor het grond- en industrialisatiebeleid Bestuurder van het Linkerscheldeoevergebied Ambtenaar Brandweercommandant (vrijwillig) NV Deurganckdoksluis Bestuurder

6/07/2011

Aerts Luc, Leuven (Wijgmaal)
Helics Autonoom Gemeentebedrijf AGB Stadsontwikkeling Leuven Autonoom Gemeentebedrijf AGB Stadsontwikkeling Leuven Politiezone Leuven Sociale Dienst stadspersoneel Leuven Bedrijvencentrum Leuven NV Bedrijvencentrum Leuven NV Bestuurder Bestuurder Lid van het directiecomité Bijzonder rekenplichtige Bestuurder Bestuurder Lid van het directiecomité Stadsontvanger Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Voorzitter van de gemeenteraad Bestuurder Lid van de politieraad Lid van het politiecollege Bestuurder Advocaat Lid opleidingsraad Bestuurder Directeur-generaal Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Districtsraadslid Gemeenteraadslid

Aerts Luc, Brecht
Brecht (Gemeente) Brecht (Gemeente) Kempens Landschap VZW Politiezone Voorkempen Politiezone Voorkempen CD&V Plaatselijke afdeling Campus Vesta Unizo Brecht - Overbroek

Aertssen Johan
Rijksdienst voor Pensioenen CIMIRe VZW Sigedis VZW

Aertssen Nathalie
IVEG CC De Schelde vzw District Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Aftab Shaireen
Oostende (Stad)

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47097

Aftab Shaireen

(vervolg/suite) TMVW Verkeersraad Oostendse Haard (de) AGSO Beheersorgaan Bibliotheek De Sone VZW Raad Preventie en Criminaliteit SP.a Nationaal Lokeren (Stad) ICW CD&V Plaatselijke afdeling Verkeersraad Lokeren

Lid van het directiecomité Voorzitter Bestuurder Bestuurder Ondervoorzitter Bestuurder Voorzitter Bureaulid Gemeenteraadslid Bestuurder Lid van het bureau Bestuurder Lid van het bureau Parlementslid Gemeenteraadslid Bestuurder Fractievoorzitter Echevin Administrateur Trésorier Administrateur Administrateur Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurslid Bestuurslid Echevin Collaborateur

Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré

1/11/2011

Ahaddour Meki

Ahidar Fouad
Brussels Hoofdstedelijk Parlement Brussels Hoofdstedelijk Parlement Jette (Gemeente) bvba Geha Raad VGC

Ahruil Saïd
Saint-Gilles (Commune de) Brulabo (Laboratoire Intercommunal Bruxellois de Chimie et de Bactériologie) Maison des Enfants Maison des Jeunes asbl Atout Projet asbl

Akbas Fatma
Antwerpen (Stad) Digipolis AG Energiebesparingsfonds Ciso vzw 24/06/2011

Akouz Mustapha
Anderlecht (Commune d’) Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Présidence, Pouvoirs locaux, Aménagement du territoire, Monuments et Sites, Propreté publique et Coopération au développement Régie des Quartiers asbl Atrium Centre / Ninove / Cureghem / Midi asbl Ecole de la vie asbl Union des locataires de Schaerbeek 1/09/2011

Président Administrateur Administrateur Président

Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré

Aktürk Ayhan
Herstal (Commune d’) CHR Citadelle CCATM Conseiller communal Administrateur Membre suppléant Ouvrier - brigadier Centre Culturel Turc de Herstal Président Fédération Liégeoise des Associations Turques FLAT Trésorier asbl Herstal Foot salle Président Echevin Administrateur Membre du conseil de police Employé

Alaimo Michele
Saint-Nicolas (Commune de) Interseniors Zone de police Ans - Saint-Nicolas

Albert Clarisse
RTBF SWDE Ecetia Finances Ecetia Finances Loterie Nationale Casa Kafka Pictures sa Ecetia Immobilier Vice-présidente du conseil Rémunéré d’administration Vice-présidente du conseil Rémunéré d’administration Administratrice Non rémunéré Membre du comité de direction Rémunéré Administratrice Rémunéré Administratrice Non rémunéré Administratrice Non rémunéré

21/10/2011

47098
Albert Clarisse
FERI sa FERI société interne FREY sa FREY société interne

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Ecetia Participations

Administratrice Administratrice Membre du comité de surveillance Administratrice Membre du comité de surveillance Administratrice Membre du bureau exécutif Présidente Administratrice Conseillère provinciale Bourgmestre (titulaire ou ff) Administratrice Membre du bureau/comité exécutif Administratrice Membre de comité(s) de secteur Administratrice Administratrice Administratrice Administratrice Administratrice Administratrice Membre du collège de police Membre du conseil de police

Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd 1/05/2011 1/11/2011 11/01/2011 30/06/2011 5/01/2011 5/01/2011 24/05/2011 24/05/2011 24/05/2011 24/05/2011

Régie Média Belge RMB Fondation Roi Baudouin La Besace asbl Le Forum asbl

Albert Isabelle
Province de Liège Oreye (Commune d’) ALG ALG Inter-Régies TECTEO Group TECTEO Group Château de Jehay asbl CPL-PROMOGEST CPL-VEGEMAR Hesbaye-Meuse-Condroz asbl Le Home Waremmien Zone de police Hesbaye Zone de police Hesbaye

Comité de gestion des Prêts d’études de la Province de Administratrice Liège Femmes prévoyantes socialistes FPS Comité local Membre Formation et Actions provinciales socialistes PS Fédération de Huy-Waremme APRIL Centre sportif et culturel communal Administratrice Membre de l’exécutif Administratrice Administratrice Employée

Albert Suzanne
Province de Luxembourg AIVE Goffin & Albert sprl Conseillère provinciale Administratrice Kinésithérapeute Gérante Député Secrétaire

Albishari Aziz
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale

Assemblée réunie de la Commission communautaire Membre de l’assemblée réunie commune Parlement francophone bruxellois Député Ecolo Ecolo section locale de Saint-Gilles L’Esperluette asbl Membre du bureau politique Co-président du bureau politique Administrateur Schepen Voorzitter Bankagent (bijberoep) Onderhoudstechnieker Feestcomité Alveringem R.S.V.K. VZW Kermiszondagvrienden Woonmaatschappij Ijzer en Zee Voorzitter Bestuurder Bestuurder Bestuurder

Albrecht Johan
Alveringem (Gemeente) SP.a Lokale afdeling

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47099

Albrecht Vanessa
Merchtem (Gemeente) Blijdorp III Jong-VLD Lokale afdeling Eandis cvba Levedale VZW Openbare Bibliotheek Merchtem Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurslid Lid regionale adviescommissie Bediende Bestuurder Bestuurder Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd

Albrechts Jozef
CIPAL AGB Maasmechelen Jumelagecomité Bestuurder Lid van het directiecomité Voorzitter Gepensioneerde VZW Internationale Koorwedstrijd van Vlaanderen- Voorzitter Maasmechelen 7/11/2011

Alci Ali
Sint-Niklaas (Stad) MI-WA Gemeenteraadslid Bestuurder Bezoldigd Bezoldigd Besoldet Besoldet Nicht besoldet Nicht besoldet Besoldet Nicht besoldet 8/06/2011

Aldenhoff Jean-Pierre
Musikakademie der Deutschsprachigen Gemeinschaft Mitglied des Geschäftsführenden Ausschusses Musikakademie der Deutschsprachigen Gemeinschaft Verwalter Elternrat der Gemeindeschule Walhorn Mitglied Königlicher Spielmannszug Walhorn (Musikverein) Vorstandsmitglied Musikakademie der Deutschsprachigen Gemeinschaft Leitender Verwaltungssekretär Vereinigung Das singende Klassenzimmer - Gemeinde- Sekretär schule Walhorn OCMW-voorzitter Bediende Bestuurslid Ondervoorzitter Conseiller communal Administrateur Représentant communal Membre du conseil de police Echevin Vice-président Administrateur Membre du comité Membre du comité Employé (mi-temps) Employé

Alen Clement
Kortessem (Gemeente) Open VLD (plaatselijke afdeling) Sociaal Verhuurkantoor Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré

Alen Yves
Court-Saint-Etienne (Commune de) Académie Intercommunale de Musique, de Danse et des Arts de la Parole de Court-St-Etienne et OttigniesLouvain-la-Neuve Immobilière publique du Brabant wallon IPB Zone de police Orne-Thyle

Alev Nebih
Morlanwelz (commune de) Agence immobilière sociale ABEM Agence immobilière sociale Entre Sambre et Haine PS Section locale PS Union socialiste communale USC

30/06/2011 1/07/2011

Alexandre Henri
CHU Ambroise Paré Administrateur Université de Mons Professeur Commission d’Ethique CER Marloie Président Commission fédérale pour la recherche médicale et Membre suppléant scientifique sur les embryons in vitro Conseil consultatif de bioéthique de Belgique Membre

Alexandre Jean-Pierre
Virton (ville de) INTERLUX Vivalia Centre culturel et sportif de Virton Maison du Tourisme de Gaume Syndicat d’initiative de Virton SAPP Echevin Administrateur Vice-président d’un comité de secteur Vice-président Administrateur Administrateur Professeur Président

47100
Algoed Koen

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

Vlaamse regering, financiën, begroting, werk, ruimte- Kabinetschef lijke ordening en sport

Bezoldigd

Aliboni Marco
Gouvernement wallon, Pouvoirs locaux et Ville Gouvernement wallon, Pouvoirs locaux et Ville Carolorégienne (la) sc SPW Conseiller Chef/Directeur de cabinet adjoint Administrateur Premier attaché - juriste (détaché) Schepen Gepensioneerde Zaakvoerder Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd 1/06/2011 1/06/2011

Allaer Willem
Haaltert (Gemeente)

Allard Catherine
Hamoir (Commune d’) Conseillère communale SPI+ Administratrice Association de gestion des Domaines touristiques du Administratrice Vallon de la Lembrée Centre culturel de l’Arrondissement de Huy Administratrice RTC Télé Liège asbl Administratrice PS Fédération de Huy-Waremme Administratrice Maison des Associations asbl Administratrice Employée

Allard Jacques
Fexhe-le-Haut-Clocher (Commune de) Intercommunale d’Incendie de Liège et Environs Atelier urbain de Réinsertion dans l’Emploi à Liège Créativité et handicap mental CREAHM asbl Aurélie Assistance Basket Club Elan de Fexhe Tennis Club du haut Clocher Au Clair de la Lune Cyclo Tourisme Grand Fexhe Echevin Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Employé Administrateur Administrateur Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurslid Lid Sportraad Voorzitter van een commissie Administrateur Administrateur Commissaire Gemeenteraadslid Bestuurder Lid van de politieraad Volksvertegenwoordiger Fractieleider Lid van het partijbestuur Lid van het partijbestuur Lid van het partijbestuur Ondervoorzitter van het partijbestuur Gemeenteraadslid Bestuurder (raadgevende stem) Gemeenteraadslid Bestuurder (raadgevende stem) Bestuurder Bestuurder Voorzitter van de raad van bestuur Schepen

Allard Walter
Linter (Gemeente) Intercommunale Watermaatschappij SP.a Lokale afdeling Linter (Gemeente) Linter (Gemeente)

Allard Xavier
IEH IGH SIBELGAZ

Alles Andre
Kortenaken (Gemeente) Riobra Politiezone Hageland

Almaci Meyrem
Kamer van volksvertegenwoordigers Kamer van volksvertegenwoordigers Groen! Nationaal Groen! provincie Antwerpen Groen! Stad Antwerpen Groen! Stad Antwerpen 1/08/2011 15/11/2011

23/01/2011 23/01/2011

Ameloot Philip
Alveringem (Gemeente) West-Vlaamse Intercommunale 20/05/2011

Amelynck Gerard
Zwevegem (Gemeente) IMOG Transfo vzw Autonoom gemeentebedrijf AGB Zwevegem Feestcomité Kappaert vzw

Amery Pieter
Veurne (Stad)

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47101

Amery Pieter

(vervolg/suite) CD&V Plaatselijke afdeling Autonoom Gemeentebedrijf Veurne BVBA Amery NV MAVAM VOF Geoprojects Crisnée (Commune de) Crisnée (Commune de) INTRADEL INTRADEL CDH Arrondissement de Waremme CDH Section locale Recyliège sa UVELIA

Bestuurder Bestuurder Zaakvoerder-vennoot Afgevaardigd bestuurder-vennoot Vennoot Conseiller communal Conseiller de CPAS/Conseil de l’action sociale Administrateur Membre du comité de direction Président Président Administrateur Administrateur Echevine Membre du conseil de police Secrétaire Gemeenteraadslid Bestuurder Fractieleider Parlementslid Gemeenteraadslid Lid van de politieraad Bestuurder Raadslid Lid van het beschermcomité Bestuurder Ondervoorzitter Lid Voorzitter Schepen Bestuurder Bestuurder Lid van het directiecomité Bestuurslid Bestuurslid Schepen Secretaris Voorzitter Voorzitter Voorzitter beheerraad Bestuurder Conseiller communal Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Membre du comité de secteur Membre du comité Administrateur Membre du conseil de police Administrateur-délégué Administrateur Gemeenteraadslid Bestuurder

Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd

31/08/2011

Amieva Acebo Raphaël

Amorison Lise
Beloeil (Commune de) Zone de police Beloeil / Leuze-en-Hainaut Royal vélo club basèclois

Ampe Anne-Marie
Anzegem (Gemeente) Psilon

Ampe Els
Brussels Hoofdstedelijk Parlement Brussels Hoofdstedelijk Parlement Brussel (Stad) Politiezone Brussel Hoofdstad Elsene Open VLD Brussel Adviesraad voor het Gezin Beschermcomité der Kermissen Brusselse Zwem- en badinrichtingen LVV Raad van Europa Congres regionale en lokale autoriteiten Willemsfonds Laken

Ampe Jozef
Hove (Gemeente) AWW AGB Sport en Recreatie AGB Sport en Recreatie Hove Beweegt vzw JOC Hove vzw

Ampoorter Dirk
Koekelare (Gemeente) SP.a Lokale afdeling Gemeentelijk Sportcentrum Joggingclub Tempo Sportcentrum gemeente Koekelare Woonmaatschappij ″Ijzer en Zee″

Amrani Mustafa
Bruxelles (ville) Société régionale du Port de Bruxelles HYDROBRU IBE SIBELGAZ SIBELGAZ - Secteur sud Comité de patronage des Kermesses SORELO Zone de police Bruxelles Capitale Ixelles Major sa Marché de gros- Marché matinal de Bruxelles MABRU

26/04/2011 26/04/2011 26/04/2011

5/10/2011

Ams Alina
Schelle (Gemeente) PIDPA

47102
Ams Alina

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) CD&V Plaatselijke afdeling CD&V Plaatselijke afdeling Sociale Bouwmaatschappij Schelle Turnhout (Stad) PIDPA Politiezone Regio Turnhout SP.a Lokale afdeling BBC Turvo Basket vzw JEP vzw VZW Sport

Lid partijbestuur Lid partijbureau Voorzitter Gemeenteraadslid Bestuurder Lid van de politieraad Bestuurder Bestuurder Bestuurder Ondervoorzitter Conseiller communal Administrateur Membre de comité(s) de secteur Membre Membre d’un comité de secteur Membre d’un comité de secteur Administrateur - gérant Quaestor Rechtstreeks verkozen senator Vice-voorzitter Bestuurder Afgevaardigd bestuurder Zaakvoerder-advocaat Bourgmestre (titulaire ou ff) Administratrice Administratrice Administratrice-trésorière Administratrice Administratrice Professeur Administratrice - secrétaire

Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd 30/06/2011

Anaf Hannes

Ancart Sébastien
Villers-la-Ville (Commune de) BRUTELE IBW CCATM ETHIAS INFRAX Sébastien Ancart sprl

Anciaux Bert
Senaat Senaat Pensioenkas voor Senatoren Vrije Universiteit Brussel De Overbron vzw Ban Law & Consult bvba

Anciaux Francoise ¸
Tellin (Commune de) GAL Racines et Ressources en Pays de Lesse, Lhomme et Semois Maison de la Culture Famenne Ardenne Maison du Tourisme du Pays de la Haute-Lesse Société coopérative de logements sociaux Ardenne et Lesse scrl Conseil de l’Enseignement des Communes et des Provinces Association évangélique protestante de Jemelle asbl

Anciaux Koenraad
OCMW-voorzitter Schepen Bestuurder Lid adviescommissie Ondervoorzitter van de raad van bestuur Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten VZW Bestuurder Beschermde Werkplaats Mechelen vzw Voorzitter ASTRID nv Bestuurder Stichting Anton Spinoy Bestuurder Autonoom Gemeentebedrijf AGB Sport Aktief Mechelen Voorzitter De Nekkerhal vzw Ondervoorzitter OFP Provant Bestuurder VZW ’t Arsenaal Bestuurder Mechelen (Stad) Mechelen (Stad) Waterwegen en Zeekanaal NV CIPAL IGEMO

1/05/2011

Anciaux Reinhilde
Machelen (Gemeente) Intervilvoordse Maatschappij voor Huisvesting cvba Intervilvoordse Maatschappij voor Huisvesting cvba OVSG Spirit (Machelen) Schepen Bestuurder Lid van het directiecomité Bestuurder Huisarts Bestuurder Provincieraadslid OCMW raadslid

31/05/2011

Anciaux Roel
Provincie Vlaams-Brabant Meise (Gemeente)

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47103

Anciaux Roel

(vervolg/suite) Intercommunale Maatschappij voor de Ruimtelijke Orde- Bestuurder ning en Economisch-Sociale Expansie van het Arrondissement Halle-Vilvoorde Advocaat Zaakvoerder VZW Sociale Vereniging Vic Anciaux Bestuurder Sprimont (Commune de) Ecetia Ecetia Finances Groupement régional économique Ourthe-Amblève GREOA Office du Tourisme de Sprimont-Banneux Action libérale liégeoise Fondation rurale de Wallonie, établissement d’utilité publique Bourgmestre (titulaire ou ff) Administrateur Administrateur Président Administrateur Administrateur Administrateur

Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré

Ancion Claude

Ancion Michel
Anhée (Commune d’) Comité de concertation commune-CPAS Salle d’Anjou asbl - Denée ADL Anhée Salle Al Royinète asbl - Annevoie Salle de Warnant asbl SPRL Ancion-Cobut Echevin Membre Administrateur Président Administrateur Administrateur Kinésithérapeute - gérant Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré

Ancion Thierry
Fléron (Commune de) Echevin Foyer de la Région de Fléron (le) Administrateur Maison communale de la Jeunesse et de Loisirs Gran- Administrateur-délégué deurop Zone de police Beyne-Fléron-Soumagne Membre du conseil de police CDH Section locale Président Centre Europa Fléron asbl Président / Administrateur-délégué Centre sportif local RCA Administrateur - délégué Osteki sprl Gérant

André Albert
Stoumont (Commune de) CILE Province de Liège Président de CPAS/Conseil de l’action Rémunéré sociale Administrateur Rémunéré Employé Rémunéré Echevin Administrateur Administrateur Administrateur Agent de La Poste Président de CPAS/Conseil de l’action sociale Administrateur Président Président Administrateur Indépendant (activité complémentaire) Retraité Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré 5/12/2011

André Hugues
Bièvre (Commune de) Centre culturel de Bièvre asbl Ma Télé Sports pour Tous en Centre-Ardenne asbl

André Jacques
Hastière (Commune d’) Agence immobilière sociale de Dinant Agence locale pour l’Emploi Ouverture asbl Image asbl

Andrianne Philippe
Gouvernement fédéral, Budget, Politique de migration et d’asile, Politique des familles et Institutions culturelles fédérales ADMR ONE ONE - Conseil d’avis Organisation mondiale de la Famille Directeur de cellule stratégique/de poli- Rémunéré tique générale Président Invité permanent d’administration Président Réviseur aux comptes OCMW-voorzitter Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd

au

conseil

1/03/2011

Andries Bart
Geetbets (Gemeente)

47104
Andries Christian

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

Wemmel (Gemeente) Brusselse Elektriciteitsintercommunale SIBELGAS SIBELGAS SIBELGAS Toerisme Vlaams-Brabant LAC commissie

Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bestuurder Bestuurder Lid van een sectorcomité Lid van het ″Corporate Governance Committee″ Bestuurder Gepensioneerde Lid Onderstafchef van een stafdepartement Gemeenteraadslid Bestuurder Lid van het directiecomité Afgevaardigde Ondervoorzitter Gemeenteraadslid Bestuurder Gepensioneerde

Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd

Andries Guido
Ministerie van Landsverdediging

Andries Ivo
Lier (Stad) IKA IKA Cipal KV HOOIKT VZW Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd

Andries Marcel
Geetbets (Gemeente) PBE

Andries Mark
Vlaamse regering, viceminister-president, bestuursza- Kabinetschef Bezoldigd ken, binnenlands bestuur, inburgering, toerisme en Vlaamse Rand KMDA vzw Afgevaardigde van de Vlaamse rege- Niet bezoldigd ring Tran Consult Vennoot Niet bezoldigd Waalse Krook vzw Bestuurder Niet bezoldigd

4/03/2011

Andries Tony
Aalter (Gemeente) CIPAL Politiezone Aalter/Knesselare CD&V Plaatselijke afdeling Autonoom gemeentebedrijf AGB Aalter Autonoom Gemeentebedrijf AGB Aalter Centraal Kerkbestuur Overleg en Onderhandelingscomité Schepen Bestuurder Lid van de politieraad Lid partijbestuur Werknemer Bestuurder Lid van het directiecomité Lid overlegcomité Lid Echevine Présidente Administratrice Présidente Assistante de direction Echevin Administrateur Membre du comité de direction Administrateur Membre du comité de direction Président Administrateur Membre du conseil de police Administrateur Président Président Administrateur Président Echevin Administrateur Membre du bureau/comité exécutif Administrateur-délégué Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré

Andry Sylvie
Koekelberg (commune de) ONE Consultation locale (nourrissons) Régie communale autonome ATL

Angeli José
Forest (Commune de) INTERFIN INTERFIN SIBELGA SIBELGA Agence immobilière sociale communale Entraide et Culture asbl Zone de police Midi Publigaz sc Atout Projet asbl Forest en Action asbl Action et Réflexion Sociale asbl Forest Centre culturel asbl

31/03/2011

Angillis Philippe
Tubize (Commune de) Sportissimo Sportissimo Régie des Infrastructures de Tubize

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47105

Angillis Philippe

(vervolg/suite) Régie des Infrastructures de Tubize Régie des Infrastructures de Tubize Zone de police Ouest Brabant Wallon Association tubizienne omnisports ATO Association tubizienne omnisports ATO Office du tourisme et du patrimoine

Membre du comité directeur Président Membre du conseil de police Administrateur-délégué Président Manager Vice-Président OCMW raadslid Bestuurder Leraar Lid van een regionaal adviescomité Lid van een regionaal adviescomité Fractieleider Volksvertegenwoordiger Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Vice-président du comité de gestion Administrateur suppléant Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur-délégué Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur-délégué Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur - délégué Administrateur - délégué Administrateur - délégué Administrateur Secrétaire - trésorier Administrateur - délégué Secrétaire général Administrateur Administrateur Administrateur Gemeenteraadslid Vertegenwoordiger Bestuurder Lid van het directiecomité Landbouwer Bestuurslid Bestuurslid Bestuurder

Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd

Annaert Wim
Wichelen (Gemeente) FINIWO FINIWO IMEWO

Annemans Gerolf
Kamer van volksvertegenwoordigers Kamer van volksvertegenwoordigers Antwerpen (Stad) Egmont vzw AG Vespa AVB VZW Vrijheidsfonds VZW

Annet Pierre
Agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées RTBF Association intercommunale de soins et d’hospitalisation Centre hospitalier du Bois de l’Abbaye et de Hesbaye Centre d’accueil Les Heures Claires Métropole-Gestion Aide et Solidarité de Waremme Centrale de Services à Domicile CSD- Solidaris Centre liégeois de promotion de la santé CLPS Maison du peuple de Hesbaye SCFS Le Métropole Union Nationale des Mutualités Socialistes Pharma Santé - Réseau Solidaris scrl Pharmacies du Peuple scrl (Les) Point de Mire - Liège scrl Fonds et services sociaux Solidaris Solidaris Coopérative scrl Actimed scrl - réseau Solidaris Actimed sprl Amplitours scrl - Réseau Solidaris Association des Elèves des Ecoles de promotion sociale des Femmes prévoyantes socialistes de Waremme Centre d’information sanitaire Francois Heine asbl ¸ Fondation privée Gestion - Réseau Solidaris Fondation privée Réseau Solidaris Fondation privée Solidaris Immo Kiwanis Club Liège asbl Latitude Jeunes - Réseau Solidaris asbl Les Lilas sa Mutualité solidaris Pharmacie Populaire La Sauvegarde scrl Société mutualiste ″Hospimut Solidaris″ Société mutualiste ″Mutualis″

28/03/2011 19/01/2011

28/03/2011

29/09/2011

31/12/2011

Annys Franky
Middelkerke (Gemeente) VMW IVOO IVOO ABS AGRO Markt Gistel DGZ

47106
Annys Franky

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) DGZ Middelkerke (Gemeente) Vlieghaven Oostende HOOGE MAEY IGEAN Milieu & Veiligheid Districtsraad Antwerpen SP.a Antwerpen SP.a district Antwerpen De Ram vzw Districtscollege Antwerpen Lokaal Cultuurbeleid district Antwerpen vzw

Lid verbondsraad Lid Raadscommissie Lid milieuoverleg Bestuurder Bestuurder Voorzitter Bestuurder Voorzitter Voorzitter Voorzitter Bestuurder Schepen Lid Bediende Bestuurder Lid Ondervoorzitter Voorzitter Bestuurder Conseiller communal Président Administrateur Membre du comité de direction Administrateur Administrateur Membre du comité de direction Membre du comité Membre du comité Président Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bestuurder Lid van het directiecomité Ondervoorzitter van de raad van bestuur Ondervoorzitter van het directiecomité Bestuurder Lid van het directiecomité Ondervoorzitter van de raad van bestuur Ondervoorzitter van het directiecomité Lid van het directiecomité Voorzitter van de raad van bestuur Ondervoorzitter Bestuurder Voorzitter Voorzitter Lid van het politiecollege Bestuurder Voorzitter van het auditcomité Lid Oriëntatiecomité Voorzitter Bestuurder Voorzitter Voorzitter Bestuurder Bestuurder Voorzitter Schepen

Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd

Anseeuw Christine

Anseeuw Stéphanie
Koksijde (Gemeente) ROP AGB Casinocomplex Koksijde Andersvalidenadviesraad Open VLD Westhoekoverleg Sociale dienst gemeentepersoneel VVV

Anselme Bernard
Namur (Ville de) Port autonome de Namur BEP BEP Joie du foyer (la) sc Namur-Europe-Wallonie asbl Namur-Europe-Wallonie asbl PS Fédération de Namur PS Union Socialiste communale USC de Namur PS Section de Boninne

Ansoms Jozef
Wuustwezel (Gemeente) IGEAN Dienstverlening IGEAN Dienstverlening IGEAN Dienstverlening IGEAN Dienstverlening IGEAN Milieu & Veiligheid IGEAN Milieu & Veiligheid IGEAN Milieu & Veiligheid IGEAN Milieu & Veiligheid IVEKA IVEKA CODA VGRI Forum Lokale Werkwinkel Intermixt Politiezone Grens CD&V Plaatselijke afdeling Eandis Fluxys CD&V Provincie Antwerpen EANDIS IVLW Noord Prezone raad brandweer VZW Bloemencorso Loenhout VZW Gehandicaptenzorg Noorderkempen VZW Veilig naar School 1/03/2011 1/03/2011 2/03/2011 2/03/2011 1/03/2011 1/03/2011 2/03/2011 2/03/2011

Anthonis Ulrik
Grobbendonk (Gemeente)

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47107

Anthonis Ulrik

(vervolg/suite) Federdrive Kempische Autorijscholen KFC Exc. Bouwel Rijscholen de Valk Rijschool Fury BEP Expansion économique CHU Ambroise Paré IDEA CHF Dexia Banque SOFIBAIL sa BC New Profondeville asbl

Bestuurder Directeur Voorzitter Afgevaardigd bestuurder Bestuurder Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Senior Public Banker Administrateur Secrétaire Schepen Lid van het provinciaal comité Lid van het sectorcomité Commissaris Lid van de politieraad Bestuurssecretaris Lid Bestuurder Parlementslid Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Conseiller communal Vice-Ministre-Président Vice-Ministre-Président Représentant communal Membre du bureau

Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré

Anthonissens Pascal

Anthoons Herman
Gooik (Gemeente) Vlaamse Watermaatschappij Vlaamse Watermaatschappij Autonoom gemeentebedrijf AGB Politiezone Pajottenland Diverse waterschappen Haviland Dienst Preventie

Anthuenis Filip
Vlaams Parlement Lokeren (Stad)

Antoine André
Perwez (Commune de) Gouvernement de la Communauté francaise, Vice¸ Présidence, Budget, Finances et Sports Gouvernement wallon, Vice-présidence, Budget, Finances, Emploi, Formation et Sports Commission Locale de Développement Rural CLDR PSC-BW asbl

Antoine Bruno
IDELUX Conseil économique et social de la Région wallonne CESRW Comité Subrégional de l’Emploi et de la formation CSEF du Luxembourg Mission régionale pour l’emploi en Luxembourg MIRELUX asbl ULG-FUL CSC Fédération du Luxembourg InterRégionale Syndicale (IRS) des Trois Frontières Prismabel asbl Notre Maison asbl Alternative Lux asbl Birds asbl Eures-T PED geie Formation à la Conduite automobile FORCA asbl Formation éducation culture FEC asbl NGE 2000 asbl Prom’Emploi asbl Prom’Emploi asbl SOS Dépannage asbl IDELUX - Marchés publics Administrateur Rémunéré Président de la Commission Emploi Rémunéré Formation Education Membre Rémunéré Vice-président Membre du Comité stratégique Secrétaire fédéral Président Président Administrateur-délégué Président Président Cogérant Président Administrateur Vice-président Vice-président du conseil d’administration Administrateur Administrateur Observateur au conseil d’administration Echevin Conseiller communal Administrateur Membre du bureau/comité exécutif Retraité Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré 17/06/2011

30/06/2011 17/06/2011

Antoine Claude
Blégny (Commune de) Blégny (Commune de) Association intercommunale pour l’exploitation du circuit de Francorchamps Association intercommunale pour l’exploitation du circuit de Francorchamps Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré 1/04/2011 1/04/2011 30/09/2011 30/09/2011

47108
Antoine Erna
Lierde (Gemeente)

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

Schepen Echevine Administratrice Administratrice Administratrice Administratrice Assistante sociale Echevin Administrateur Administrateur Administrateur Fonctionnaire Gemeenteraadslid Voorzitter van de gemeenteraad Bestuurder (raadgevende stem) Lid van de politieraad Bestuurder Voorzitter Schepen Bestuurder Bestuurslid Bestuurder Voorzitter Voorzitter Bestuurder Bestuurder Bediende Bestuurder Bestuurder Parlementslid Echevine Administratrice Administratrice Membre Administratrice Administratrice Présidente du conseil d’administration Vice - présidente Administratrice Administratrice Présidente Sénatrice élue directe

Bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré

Antoine Ingrid
Onhaye (Commune d’) Groupe d’Action Locale GAL de la Haute-Meuse Les Plus Beaux Villages de Wallonie Maison du Tourisme de la Haute-Meuse Syndicat d’Initiative communal

Antoine Laurent
Oupeye (Commune d’) SPI+ Basse-Meuse Développement asbl SORASI sa 27/06/2011

Appeltans Laurent
Herk-de-Stad (Stad) Herk-de-Stad (Stad) Inter-energa (ex-Pligas) Politiezone West-Limburg PWA - DICO Vlaams Huis Arca VZW 1/02/2011

Arbijn Wim
Berlare (Gemeente) Culturele Centrale Berlare Vlaamse Federatie van Gehandicapten Berlare Curieus Berlare Socialistische Gemeenschappelijke Actie Berlare SP.a Lokale afdeling SP.a Provincie Oost-Vlaanderen Muziekvereniging ’t Meziek Berlare 2004 Regionaal landschap Schelde-Durme SP.a regionaal

Arckens Eric
Vlaams Parlement

Ardiclik Hava ¸
Saint-Josse-ten-Noode (Commune de) Agence immobilière sociale de Saint-Josse AISSJ Agence locale pour l’Emploi COPALOC Maison de la Famille Mission locale de Saint-Josse-ten-Noode Bains de Saint-Josse Les amis de la maraude Asbl OH asbl ORS asbl Promotion sportive asbl

1/05/2011

1/07/2011

Arena Maria
Sénat

Arens Chantal
Martelange (commune de) LOGESUD Présidente de CPAS/Conseil de l’action Rémunéré sociale Administratrice Non rémunéré Employée (temps partiel) Rémunéré Représentant Bourgmestre (titulaire ou ff) Administrateur Membre du collège de police Membre du conseil de police Président Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré

Arens Joseph
Chambre des Représentants Attert (Commune d’) Société publique d’administration des bâtiments scolaires Zone de police Arlon/Attert/Habay/Martelange Zone de police Arlon/Attert/Habay/Martelange Commission de gestion du parc naturel de la vallée de l’Attert

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47109

Arens Roswitha
Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft Abgeordneter Floristin Schepen Huisarts Abgeordneter Ersatzmitglied Präsident Verwalter Rechtsanwalt, Teilhaber und Verwalter OCMW-voorzitter Bestuurslid-kassier Bestuurslid Bediende Bestuurslid-kassier Bestuurder Schöffe Verwalter Verwalter Präsidentin Präsidentin Schriftführerin Kunsttherapeutin Schepen Bestuurder Voorzitter van een regionaal comité Lid van de politieraad Voorzitter Bestuurder Lid van het beheerscomité Lid van het beheerscomité Bestuurder Bestuurder Conseiller communal Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Membre du conseil de police Administrateur Professeur Administrateur Echevin Besoldet Besoldet Bezoldigd Bezoldigd Besoldet Besoldet Nicht besoldet Nicht besoldet Besoldet Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Besoldet Nicht besoldet Nicht besoldet Nicht besoldet Nicht besoldet Nicht besoldet Besoldet Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré

Argento Orlando
Tessenderlo (Gemeente)

Arimont Pascal
Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft Benelux Rat CSP-CDH Lokalsektion Amel HSV Fans Ostbelgien VoG Melotte Veiders Arimont Avocats-Rechtsanwälte GmbH 20/09/2011

Arnauts Georges
Glabbeek (Gemeente) ACW (plaatselijke afdeling) CD&V Plaatselijke afdeling Pasar Glabbeek S.V.K. Hageland

Arnemann Christine
Sankt-Vith (Stadt) Autonome Gemeinderegie Triangel ¨ Offentlicher Wohnungsbau Eifel Wohnraum für Alle VoG SFZ Sportzentrum VoG Neidingen VoG

1/06/2011 16/04/2011

Arnou Patrick
Zedelgem (Gemeente) WVI WVI Politiezone Het Houtsche Regionaal Landschap Houtland WIVO Plaisiersbos Kasteel van Loppem Raakvlak Vivendo

Arnould Bertrand
Libin (commune de) SOFILUX Agence locale pour l’Emploi Libin-Sport asbl Maison du Tourisme du Pays de la Haute-Lesse Space Center Transinne Zone de police Semois et Lesse Maison d’accueil d’Anloy Amis du Juillet musical de Saint-Hubert

Arnould Daniel
Bouillon (ville de)

Arnould Philippe
Bouillon (ville de) Président de CPAS/Conseil de l’action Rémunéré sociale Bourgmestre (titulaire ou ff) Gemeenteraadslid Bestuurder Leerkracht Lid van een commissie Bestuurder Bestuurder Gemeentesecretaris Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd

Arnould Pierre
Libramont-Chevigny (commune de)

Arslan Suna
Lommel (Stad) CIPAL Lommel (Stad) VZW De Kievit

Artois Herman
IGO Leuven

47110
Artois Johan

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

Vlaamse overheid. Departement Werk en Sociale Econo- Afgevaardigd bestuurder mie Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Afgevaardigd bestuurder Vlaaanderen (EVA) Vlaamse Jonge Ondernemingen vzw Bestuurder

Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré 23/12/2011

Arts Tom
Genk (Stad) INTERELECTRA Politiezone GAOZ Autonoom gemeentebedrijf AGB Genk BVBA Tom Arts Holding Wetenschapspark Waterschei NV Teleoffice VZW VZW De Koolmijn Voorzitter van de gemeenteraad Bestuurder Lid van de politieraad Lid van het directiecomité Bestuurder Voorzitter Voorzitter Bestuurder Schepen Gepensioneerde NV De Punt - CVBA De Ent OVERO SHM De Nieuwe Haard SVK Zuid-Oost-Vlaanderen VZW Kringwinkel Vlaamse Ardennen VZW PWA Ronse Bestuurder Bestuurder Directeur général (N-1) Schepen Bestuurder Lid van het directiecomité Bestuurder Lid van het directiecomité Voorzitter Voorzitter Bestuurder OCMW-voorzitter Lid van een sectorcomité/zonecomité Voorzitter Bestuurder Lid van het directiecomité Lid Raadgevend Comité Ondervoorzitter Zaakvoerder Aqua Publica Europea HAVILAND Open VLD plaatselijke afdeling Open VLD Provincie Vlaams-Brabant VMW VZW Aqua Flanders Ziekenfonds Blauwe Bloem vzw Bestuurder Lid Preventiecomité Ondervoorzitter Bestuurder Lid provinciaal comité Ondervoorzitter van de raad van bestuur Lid huisvestingscomité Conseiller communal Administrateur Membre du comité de direction Président Bestuurder Bestuurder Lid directiecomité

Arys Suzanne
Ronse (Stad)

Aseglio Michel
SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

Asselman Hugo
Liedekerke (Gemeente) HAVICREM HAVICREM ILVA ILVA Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Boodschap Mariavrienden vzw Vrije Basisschool Liedekerke

Asselman Luc
Merchtem (Gemeente) VMW VMW VVSG VVSG Ethias VLABRIC

Aubecq Charles
Wavre (Commune de) IBW IBW Agence locale pour l’Emploi

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47111

Aubert Brigitte
Mouscron (commune de) Conseil Consultatif pour l’Intégration des Personnes Handicapées CCIPH Conseil supérieur de l’éducation physique, des sports et de la vie en plein air Agence immobilière sociale communale Centre culturel Marius Staquet Société de logements de Mouscron Centre local de promotion de la santé CLPS Hainaut occidental Club Handball Mouscron Eléa asbl Régie de quartier de Mouscron Echevine Présidente Membre Secrétaire Administratrice Administratrice Administratrice Présidente Administratrice Administratrice Enseignante ¨ Präsident eines OSHZ Mitglied Mitglied Präsidentin Mitglied des Vorstandes Schöffe Verwalter Mitglied Präsident Brigadier Gemeenteraadslid Bestuurder Lid van het directiecomité Lid bijzonder comité Lid examencommissie Lid strategisch comité Lid tussenoverlegcomité Gemeenteraadslid Schepen Gemeenteraadslid Schepen Lid van een regionaal comité Lid van de politieraad Bestuurder Bestuurder Bediende Bestuurder Bestuurder Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bestuurder Afgevaardigde Lid Bestuurder Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Besoldet Nicht besoldet Nicht besoldet Nicht besoldet Nicht besoldet Besoldet Besoldet Besoldet Nicht besoldet Besoldet Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré 31/03/2011 30/06/2011 28/08/2011

Audenaerd Ilona
Lontzen (Gemeinde) VVH Seniorenbeirat 3 x 20 Jährigen Die Freunde des 3 x 20 Jährigen

Audenaerd Otto
Lontzen (Gemeinde) SWDE (WWG) Sportrat der D.G. Sporthalle Stadt Eupen

Audenaert Carine
Destelbergen (Gemeente) TMVW TMVW TMVW TMVW TMVW TMVW

Audenaert Kristof
Torhout (Stad) Torhout (Stad) Torhout (Stad) Torhout (Stad) WVI Politiezone KOUTER CD&V Plaatselijke afdeling CD&V Provincie West-Vlaanderen CD&V regionale afdeling vzw Scouts Sint-Rembert 1/04/2011 1/07/2011 29/08/2011

Audenaert Remi
Sint-Gillis-Waas (Gemeente) ICW Bosgroep Oost-Vlaanderen Gemeentelijk Feestcomité Gewestelijke maatschappij voor volkswoningen te SintGillis-Waas cv Oost-Vlaamse Politieacademie Provinciale Brandweerschool Oost-Vlaanderen Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten VZW Vereniging voor openbaar groen

Afgevaardigde Afgevaardigde Afgevaardigde Afgevaardigde Gepensioneerde Beheerscommissie Natuur Linkerscheldeoever Afgevaardigde EGTS Voorzitter Erkende Regionale samenwerkingsverband ERSV Oost- Afgevaardigde Vlaanderen vzw Euregio Oost-Vlaanderen Afgevaardigde

Augustin Christiane
Stavelot (Commune de) Conseillère communale

47112
Augustin Christiane

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Stavelot (Commune de) Agence immobilière sociale Haute-Ardenne Centre culturel de Stavelot

Présidente de CPAS/Conseil de l’action sociale Administratrice Administratrice Retraitée Echevin Administrateur Administrateur Membre du comité de direction Administrateur Membre du comité de direction Administrateur Administrateur Fonctionnaire (en congé politique) Employé Employé (en congé politique) Gemeenteraadslid Bestuurder Lid van de politieraad Bestuurder Lid van het directiecomité Lid diverse commissies Conseiller communal Président de CPAS/Conseil de l’action sociale Président Secrétaire Echevin Administrateur Administrateur Administrateur Président Vice-Président Administrateur Président Directeur-generaal (N-1) Bestuurder-Penningmeester Bestuurder Voorzitter Bestuurder

Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd

Auspert Tanguy
Namur (Ville de) Port autonome de Namur IDEFIN IDEFIN IDEG IDEG Foyer Jambois sc (le) Infor-Jeunes Namur Autrement Dinant asbl Autrement Namur asbl

Aussems Hendrik
Maasmechelen (Gemeente) Limburg.net (ex-Afvalmaatschappij Limburg) Politiezone Maasmechelen Bionerga Bionerga Maasmechelen (Gemeente)

Aussems Hubert
Thimister-Clermont (Commune de) Thimister-Clermont (Commune de) Les Six Fontaines asbl

Austen Joseph
Plombières (Commune de) Culture et Loisirs Montzen TELEVESDRE Sport et Culture asbl Salle du Viaduc AC Hombourg Espace Culture Montzen Stand de Tir asbl

Auwers Tom
FOD Sociale Zekerheid Muziekcentrum Vlaanderen vzw Festival van Vlaanderen/Europa Vlaamse Vereniging voor Bestuurskunde en Beleid VZW SIGEDIS

Avalosse Anne-Francoise ¸
Assesse (Commune d’) Assesse (Commune d’) Conseillère communale Rémunéré Présidente de CPAS/Conseil de l’action Rémunéré sociale Centre d’accueil, d’Information, d’animation et de Coor- Présidente Non rémunéré dination d’Assesse CAIAC asbl Membre du comité de direction Chef/Directeur de cabinet adjoint Administrateur Receveur Administrateur Administrateur Trésorier - secrétaire Receveur (détaché) Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré

Avaux Jean-Pol
ISPPC Gouvernement wallon, Vice-Présidence, Economie, PME, Commerce extérieur et Technologies nouvelles Eau d’Heure Développement asbl Association chapitre XII Espace -santé asbl Fédération des Mutualités socialistes de Charleroi Volley Club Thuillies asbl Solidarité Culture Wallonie asbl CPAS de la Ville de Charleroi

Avontroodt Yolande
Schilde (Gemeente) RIZIV Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bezoldigd Voorzitter van het algemeen beheers- Bezoldigd comité

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47113

Avontroodt Yolande

(vervolg/suite) Universitair Ziekenhuis Antwerpen Acerta Public NV Evens Foundation Mensura Externe dienst voor preventie vzw MuHKA Open VLD (plaatselijke afdeling) VZW Hedendaagse Kunst VZW Solidariteit Antwerpen VZW Vrienden MuHKa Saint-Nicolas (Commune de) Habitations sociales de Saint-Nicolas et des communes environnantes sc Présence et action culturelles PAC Section de Montegnée

Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Ondervoorzitter Bestuurder Bestuurder Bestuurder

Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd 19/05/2011 19/05/2011

Avril Patrick
Bourgmestre (titulaire ou ff) Rémunéré Président du conseil d’administration Non rémunéré et de l’Exécutif Président Non rémunéré Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Voorzitter Bestuurder Voorzitter-vereffenaar Bestuurder Voorzitter Zaakvoerder Voorzitter Bestuurder Lid college van Vereffenaars Bestuurder Bestuurder Voorzitter Voorzitter Echevin Vice-président Membre du conseil de police Commissaire Conseiller communal Administrateur Administrateur Administrateur Commissaire du Gouvernement Administrateur Administrateur Administrateur et membre du comité de gestion Vice-président Schepen Député Echevin Représentant Représentant Représentant Administrateur Administrateur Administrateur Conseiller communal Administrateur Membre du conseil de police Représentant communal Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Besoldet

Awouters Eric
Borgloon (Stad) Jeugdlokalen Borgloon vzw Toerisme Borgloon Toerisme Haspengouw VVSG Gors vzw Autonoom Gemeentebedrijf AGB Borgloon ERSV-Limburg VZW LIM vereffenaar PG Leader Haspengouw POM Limburg Projectvereniging Haspengouw VZW Fruitstreekmuseum

Aydin Hasan
Verviers (Ville) Logivesdre sc Zone de police Vesdre Synergis 1/09/2011

Aydogdu Mehmet
Liège (Ville) CILE ISoSL Neomansio SPABS - Liège Centre culturel Les Chiroux Comité culturel de Droixhe-Bressoux Maison Liégeoise (la) Musées de Liège asbl (Les)

Aytar Mustafa
Houthalen-Helchteren (Gemeente)

Azzouzi Mohamed
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale Saint-Josse-ten-Noode (Commune de) Intercommunale d’Inhumation Comité de concertation commune-CPAS Mission locale Régie communale autonome RCA Bains de Saint-Josse Atrium ASBL

Baccati Franco
Anderlues (Commune d’) IGH Zone de police Anderlues/Binche Sports et Délassement asbl 24/02/2011

Bach Erich
Regierung Deutschsprachige Gemeinschaft, Ministerprä- Kabinettsdirektor sidenten, lokale Behörden

47114
Bach Jonny

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

Lede (Gemeente) WESTLEDE Politiezone Erpe-Mere/Lede Open VLD (plaatselijke afdeling) FC Smetlede Lede (Gemeente) Open VLD Vriendenkring Oordegem-Smetlede-Lede Sport en Nering Oordegem

Gemeenteraadslid Bestuurder Lid van de politieraad Bestuurslid Ondervoorzitter Lid van diverse commissies Bestuurslid Bestuurder

Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré

Bachar Karim
Antwerpen (Stad) Gemeenteraadslid Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening Bestuurder Antwerpen AG Kinderopvang Antwerpen Bestuurder

Bachelard Guy
Momignies (commune de) Agence locale pour l’Emploi Assist PS Union socialiste communale USC Bothanet Président de CPAS/Conseil de l’action sociale Trésorier Administrateur Trésorier Administrateur Educateur-économe Conseiller communal Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Membre du conseil de police Chef de cabinet de la Bourgmestre Président Vice-Président Administrateur OCMW-voorzitter Bestuurder Bestuurder Voorzitter Voorzitter

Back Alain
Ixelles (Commune d’) BRUTELE INTERFIN SIBELGA Agence locale pour l’Emploi Foyer Ixellois (le) sa Mission locale pour l’emploi Télé Bruxelles Zone de police Bruxelles Capitale Ixelles Administration communale de Watermael-Boitsfort FDF Section d’Ixelles MR Section d’Ixelles Nittaya sa

30/09/2011

Backaert Dirk
Stekene (Gemeente) Gemeentebelangen Stekene SEL Waasland VC Volleyclub Kemzeke VZW Zwoezelhuis

Backeljauw Danny
Schelle (Gemeente) INTEGAN Vrijzinnige verenigingen Schelle Gemeenteraadslid Bestuurder (raadgevende stem) Voorzitter Communicatieverantwoordelijke MSGO Den Brandt Boom schoolraad Deskundige Ouder- en vriendenkring MSGO Den Brandt Boom vzw Voorzitter Scholengroep GO! Rivierenland Bestuurder-deskundige

Bacquelaine Daniel
Chambre des Représentants Chambre des Représentants Chaudfontaine (Commune de) Coordination provinciale des pouvoirs locaux asbl Chaudfontaine promotion Régie communale autonome RCA Royal Syndicat d’Initiative de Chaudfontaine Zone de police SECOVA Action libérale liégeoise Secrétariat des Députés MR Société Scientifique Belge de Mésothérapie ETHIAS MRB Chaudfontaine Sport asbl Chef de groupe Représentant Bourgmestre (titulaire ou ff) Administrateur Président Président Administrateur Président du collège de police Président Président Président Administrateur Administrateur Administrateur

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47115

Bacquelaine Daniel
La Noria

(vervolg/suite) Président Médecin Administrateur Vice - président Administrateur Gérant Schepen Bestuurder Bestuurder Bediende Bestuurder Bestuurder Bestuurder Schepen Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Echevin Membre de comité(s) de secteur Administrateur Membre Membre Membre suppléant Représentant communal Administrateur Membre suppléant Administrateur Membre suppléant Président de CPAS/Conseil de l’action sociale Membre Membre Administrateur Représentant la scrl Lysco Administrateur Gemeenteraadslid Bestuurder Voorzitter Gemeenteraadslid Bestuurder Commissaris Lerares Lerares Voorzitter Bestuurder Beheerder Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd 1/07/2011

Association des médecins de l’université de Liège Conférence des Bourgmestres Liège Métropole Fédération Thermale de Belgique SOBELRA snc

Baelde Marleen
Poperinge (Stad) Psilon CD&V Plaatselijke afdeling Katholieke Basisscholen Poperinge KVLV Poperinge Stemband Hopchora

Baele Ann
Wommelgem (Gemeente) CD&V Plaatselijke afdeling Antwerpen PHA Gemeentebelangen Wommelgem PWA Wommelgem

Baelen Freddy
Comines-Warneton (ville de) GASELWEST IFIGA Comité de concertation commune-CPAS Comité de concertation de base pour la prévention et la protection au travail Contrat de Rivière Escaut-Lys COPALOC enseignement Lysco scrl Conseil de participation des écoles communales Ateliers Visuels et Créatifs AVEC asbl Commission communale des travaux et de la sécurité

Baelen Georges
Comines-Warneton (ville de) Comité de concertation commune-CPAS CPAS - Commission locale pour l’Energie Lysco scrl Habitations sociales Régie des Quartiers Régie foncière

Baert Agnes
Wevelgem (Gemeente) MIROM Menen (ex-IVMO) Bouwmaatschappij De Vlashaard

Baert Emily
Bredene (Gemeente) IVOO Autonoom gemeentebedrijf AGB

30/06/2011 1/10/2011

Animo Bredene Curieus Bredene Gemeenschapscentrum SAS

Baert Johan
Gooik (Gemeente) Gooik (Gemeente) Welzijnskoepel West-Brabant Werkwinkel Pajottenland OCMW-voorzitter Schepen Bestuurder Lid van het uitvoerend bureau/comité Werknemer Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap PWA van Gooik Ondervoorzitter SVK Zuidrand Ondervoorzitter Schepen

31/01/2011 1/04/2011 1/10/2011

Baert Koenraad
Wommelgem (Gemeente)

47116
Baert Koenraad Baert Michel

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Zelfstandige Boortmeerbeek (Gemeente) ECOWERF ECOWERF Open VLD (plaatselijke afdeling) Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bestuurder Lid van het directiecomité Bestuurslid Gedelegeerd bestuurder Zaakvoerder Lid van het directiecomité Gemeenteraadslid Bestuurder Lid van het directiecomité Lid van een sectorcomité Bestuurder Lid van het directiecomité Lid van de politieraad Echevin Administrateur Administrateur Administrateur Directeur Greffier Schepen Bruggepensioneerde Gemeenteraadslid Lid van een regionaal comité Lid van een sectorcomité/zonecomité Bestuurder Lid kerkraad Lid van de politieraad Lid schoolraad Schepen Voorzitter Voorzitter Bestuurder Zaakvoerder Penningmeester Schepen Bestuurder Bestuurder Bestuurder Directeur Bestuurslid Bestuurder Bestuurder Voorzitter Bestuurder Bestuurder met raadgevende stem Lid inrichtende macht Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd 15/02/2011 24/03/2011 15/02/2011 15/02/2011 31/08/2011

AGB Boortmeerbeek

Baert Paul
Pepingen (Gemeente) HAVICREM HAVICREM PBE Riobra Riobra Politiezone Pajottenland

Baeselen Xavier
Watermael-Boitsfort (commune de) HYDROBRU Vivre à Watermael-Boitsfort Watermael-Boitsfort en Plein Air Parlement de la Communauté francaise ¸ Parlement de la Communauté francaise ¸

1/02/2011 1/09/2011

Baesens Noël
Zedelgem (Gemeente)

Baeten Christiaan
Opglabbeek (Gemeente) VMW VMW Limburg.net (ex-Afvalmaatschappij Limburg) Nieuwe Kempen Politiezone GAOZ Nieuwe Kempen

Baetens Piet
Laarne (Gemeente) Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap PWA van Laarne Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia De Sicambers The Old Horses Lodge Vereninging Ziekenhuisartsen Wetteren vzw

Baets Edward
Hoogstraten (Stad) IOK Afvalbeheer IOK Dienst CD&V Plaatselijke afdeling Landelijke Gilde Minderhout Proefcentrum Hoogstraten Proefstation voor de groententeelt Proeftuinnieuws PWA Hoogstraten Veiling Hoogstraten VITO Hoogstraten

Baeyens Isabelle
Lokeren (Stad) Gemeenteraadslid Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land Bestuurder van Waas Verkoper VMW Bestuurder

Baeyens Steven
Berlare (Gemeente) Blijdorp III Gemeenteraadslid Bestuurder (raadgevende stem)

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47117

Baeyens Steven

(vervolg/suite) Jongerenontmoetingscentrum Politiezone Berlare/Zele Bibliotheek Berlare CC Stroming

Bestuurder Lid van de politieraad Opvoeder-begeleider Bestuurder Bestuurder Présidente de CPAS/Conseil de l’action sociale Administratrice Administratrice Administratrice

Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré

Baguette Catherine
Olne (Commune d’) Régie communale autonome RCA Comité Scolaire de l’Ecole Saint-Louis Olne Autrefois asbl

Baijot Christian
Libin (commune de) Echevin Société coopérative de logements sociaux Ardenne et Vice-président Lesse scrl Ouvrier IDELUX valorisation / propreté Membre d’un comité de secteur

Baijot Pol
Daverdisse (Commune de) Bourgmestre (titulaire ou ff) AIVE Administrateur AIVE Membre du Comité de rémunération Fédération provinciale des Secrétaires communaux du Administrateur Luxembourg Maison du Tourisme du Pays de la Haute-Lesse Administrateur Zone de police Semois et Lesse Membre du conseil de police Retraité

18/03/2011

1/08/2011

Bailleul Robert
Diksmuide (Stad) Diksmuide (Stad) CD&V Plaatselijke afdeling BVBA Dokter Bailleul RSVK Nieuwpoort Diksmuide OCMW-voorzitter Schepen Bestuurslid Zaakvoerder-huisarts Bestuurder Conseiller provincial Conseiller communal Administrateur Administrateur Membre du conseil de police Administrateur Président Président Administrateur Administrateur Bourgmestre (titulaire ou ff) Administrateur Médecin associé-gérant Président Président

Bailly Eric
Province de Hainaut Mons (ville de) IDEA Société immobilière sociale de la région de Mons - Toit et moi Zone de police Mons - Quévy Association des Provinces wallonnes APW Comité de jumelage Mons (Obourg) - Thoissey Fabrique d’église Saint-Martin à Obourg Oeuvres paroissiales de Mons et Vallée PO des Ecoles Saint-Joseph à Havré

Baily Jean-Pierre
Profondeville (Commune de) IDEG Cabinet de médecine générale JF SPRL Petite Hulle Football asbl RCS Profondeville

Baïolet Nicolas
Chimay (ville de) Conseiller communal Intercommunale des Sports du Sud-Namurois et du Administrateur Sud-Hainaut Intercommunale sports et loisirs du Sud-Hainaut (Pisci- Administrateur ne Sud-Hainaut) Professeur d’éducation physique

Baiwir Simon-Pierre
Herve (ville de) Centre Culturel Régional de Verviers CCRV Maison des Jeunes asbl Zone de police Pays de Herve Herve Natation Sport et Loisirs asbl Echevin Administrateur Administrateur Membre du conseil de police Administrateur Enseignant Association de parents de l’Ecole libre de Charneux asbl Secrétaire

47118
Bajomée Chantal

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

Province de Liège Seraing (ville de) TECTEO Group Patrimoine du Conservatoire royal de Musique de Liège

Conseillère provinciale Conseillère communale Administratrice Membre de la commission administrative Home Ougréen (le) Administratrice Musée d’Art moderne de la Ville de Liège Membre de la commission administrative Un Toit pour la Nuit - Seraing Administratrice Immobilière du Val-Saint-Lambert Administratrice Association sportive de l’enseignement provincial ASEP Administratrice Prôner Seraing asbl Administratrice Gemeenteraadslid Bestuurder Lid van de politieraad Echevin Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Conseillère communale Administratrice Membre du comité de direction Directrice du Centre médical de Namur

Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré

Bakeroot Christophe
Koksijde (Gemeente) IVVO Politiezone Westkust

Bal Pierre
Tournai (ville de) Régie foncière Tremplin 2000 Permis de location Tournai Logement

Baland Brigitte
Namur (Ville de) IMAJE IMAJE SPF Sécurité Sociale

Balcaen Patrick
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Chef/Directeur de cabinet Mobilité, Fonction publique, Egalité des Chances et Simplification administrative Passages et Culture asbl Administrateur

Balcaen Ronny
Chambre des Représentants Ecolo Ecolo Hainaut Ecolo section locale Représentant Membre du bureau politique Membre du bureau Secrétaire Schepen Bestuurder Bestuurder Echevin Président Président Président Fonctionnaire Gemeenteraadslid Bestuurder Lid van het directiecomité Bestuurder Lid van het directiecomité Bestuurder Voorzitter Echevin Membre de comité(s) de secteur Administrateur Membre du comité de direction Commissaire du Gouvernement

Baldewijns Roland
Lanaken (Gemeente) Limburg.net (ex-Afvalmaatschappij Limburg) SP.a Lokale afdeling

Baldewyns Maurice
Awans (Commune d’) PS Section locale Noël Heine asbl Salle Henry Dumont

Balliauw William
Kruibeke (Gemeente) IBOGEM IBOGEM AGB Kruibeke AGB Kruibeke Logo Waas en Dender Pasar Kruibeke

Balon André
Arlon (ville de) IDELUX INTERLUX INTERLUX Société publique d’administration des bâtiments scolaires Maison des Guides et Scouts d’Arlon Communauté francaise ¸

Administrateur Non rémunéré Directeur ff administration de Rémunéré l’infrastructure

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47119

Balter Michael
Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft Ardenner Grenzmarkt AG Eifel Galerie Pgmbh Euro Tecnica Gmbh Krippana Pgmbh Old Smuggler Pgmbh Ventirotas Pgmbh Warenhaus SB AG Abgeordneter Fraktionsführer Geschäftsführer Geschäftsführer Geschäftsführer Geschäftsführer Geschäftsführer Geschäftsführer Verwalter Schepen Bestuurder Voorzitter van de raad van bestuur Voorzitter van het directiecomité Bestuurder Bestuurder Lid van het directiecomité Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Docent (deeltijds) Bestuurder Bestuurder Bestuurder Lid strategisch comité Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Conseillère communale Administratrice Administratrice Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Lid van de politieraad Lid van het politiecollege Consulent Afgevaardigde gemeente Gemeenteraadslid Lid adviescommissie Bestuurder Lid van de politieraad Bestuurder Afgevaardigde Zelfstandige Conseiller communal Administrateur Membre Membre du conseil d’exploitation Administrateur Administrateur Besoldet Nicht besoldet Nicht besoldet Nicht besoldet Nicht besoldet Nicht besoldet Besoldet Nicht besoldet Nicht besoldet Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré 31/03/2011

Balthazar Tom
Gent (Stad) Inter-Regies IVAGO IVAGO PUBLILEC TMVW TMVW Autonoom gemeentebedrijf AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Gent AGSOB Palliatieve Thuiszorg Oost-Vlaanderen ZiekenhuisNetwerk Antwerpen ZNA Publipart SA Vrienden van Kina vzw Artexis NV Buffalo NV Citadelcongres NV EDF-Luminus Grondbank The Loop REGent VZW Studiecentrum voor Gezondheidsrecht VZW Vlaamse Vereniging voor Gezondheidsrecht Waalse Krook

12/09/2011

Balthazard Véronique
Durbuy (ville de) SOFILUX Atelier Environnement asbl

Bamps Benny
Nieuwerkerken (Gemeente) Politiezone Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden Politiezone Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden PG Leader Haspengouw

Bamps Christian
Riemst (Gemeente) CIPAL Inter-aqua Politiezone Bilzen/Hoeselt/Riemst ACV Lokale afdeling Dexia Holding

Bams Armand
Orp-Jauche (Commune d’) SEDIFIN CCAT SWDE Succursale Senne-Dyle-Gette Eugène Malevé scrl Maisons à loyer modéré Orp-Jauche

Banaï Azita
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Chef/Directrice de cabinet adjointe Urbanisme et Propreté publique

Bancu Daniel
Aiseau-Presles (Commune d’) Régie communale autonome RCA Echevin Administrateur Rémunéré Non rémunéré

47120
Bancu Daniel

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Centre d’Intervention et d’Aide médicale urgente CIAMU Administrateur Prépensionné Spirou PDL Charleroi Vice-Président Tournai (ville de) Société wallonne du Crédit social SA SWCS IMSTAM Agence locale pour l’Emploi Tremplin 2000 asbl Association Chapitre XII Relais Social Urbain SAFTAM Vit’ale Manne scrlfs Vit’ale asbl Commission des bibliothèques communales Menuiserie contemporaine S.Barbaix sprl Mise en Equation asbl Conseillère de CPAS/Conseil de l’action sociale Administratrice Administratrice Directrice Trésorière Présidente Administratrice Administratrice-déléguée Directrice Fonctionnaire Administratrice Administratrice Secrétaire Echevin Membre du comité financier Inspecteur général Administrateur Président Président Administrateur Président Administrateur Représentant de l’Inspection des Finances Administrateur Administrateur Administrateur - délégué Conseiller communal Administrateur Membre Membre Responsable communication Echevin Vice-président Retraité Président du Conseil d’administration Administrateur

Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré 31/01/2011 31/01/2011 31/01/2011 31/01/2011 30/04/2011 1/05/2011 5/12/2011

Barbaix Laurence

Barbeaux Michel
Ciney (ville de) AWIPH Corps Interfédéral de l’Inspection des Finances Entraide et santé du Namurois Institut d’aide à la jeunesse de Yvoir Cliniques universitaires de Mont-Godinne Alliance nationale des Mutualités chrétiennes ANMC Mutualités chrétiennes de la Province de Namur SOLIMUT (Mutualités chrétiennes francophones) SOFRIWAL Marché couvert de Ciney MC Assure (Mutualités chrétiennes francophones) Parking des Tanneries, scrl

Barbera Gilles
Boussu (Commune de) CHU Ambroise Paré Commission communale Cadre de vie Commission communale des Finances Royal Albert Elisabeth Club RAEC Mons

Barbier Hubert
Beauraing (ville de) Maison du Tourisme du Val de Lesse Athénée Norbert Collard de Beauraing La cave de Baptiste 1/10/2011 30/09/2011

Barbier Jean-Claude
Neupré (commune de) Conseiller communal AISH Centre Hospitalier du Bois de l’Abbaye et de Administrateur Hesbaye Interseniors Administrateur Retraité

Baret Jo
FOD Justitie Commissie Bescherming Persoonlijke Levenssfeer Helpende Handen vzw Directeur Beleidscel Administrateur Voorzitter Coordinatrice Président de CPAS/Conseil de l’action sociale Membre Administrateur Administrateur Professeur en DDPR Retraité

Barette Claire
SPF Sécurité Sociale

Barez Michel
Beloeil (Commune de) CCATM Agence immobilière sociale ″des Rivières″ Société terrienne de Crédit social STCS du Hainaut

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47121

Barez Michel

(vervolg/suite) Le Défi asbl

Administrateur Schepen Lid van een regionaal comité Dijkgraaf Advocaat Echevin Administrateur Administrateur Vice-président du d’administration Administrateur Attaché commercial

Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Besoldet Besoldet Besoldet Besoldet Besoldet Besoldet Besoldet Nicht besoldet Nicht besoldet

Baron Herman
Ieper (Stad) WVI Zuidijzer Polder

Barridez Patrick
Les Bons Villers (commune de) IDEFIN Cellule Solidarité Emploi Pays de Geminiacum Régie communale autonome RCA

conseil

Barth Denis
Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft Provinz Lüttich Kelmis (Gemeinde) INTEROST INTEROST Intermixt ORES Sportzentrum Kelmis GoE FINOST Beratendes Mitglied Provinzialratsmitglied Schöffe Mitglied des Vorstandes Präsident des Verwaltungsrates Verwalter Verwalter Verwalter Beratendes Mitglied des Verwaltungsrates Echevin Membre du conseil de police Ouvrier Président

Barthel Joël
Vresse-sur-Semois (Commune de) Zone de police Houille-Semois Accueil temps libre Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré

Barthélémy Dominique
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles Confemen OCDE Directeur général Rémunéré Correspondant national Non rémunéré Représentant du Ministère de la Fédé- Non rémunéré ration Wallonie-Bruxelles Conseillère communale Echevine Membre (avec voix consultative) Vice-présidente Suppléante du président Membre Administratrice Administratrice Membre du conseil de police Administratrice Administratrice Administratrice Membre Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré 29/03/2011 30/03/2011 30/03/2011 30/03/2011 30/03/2011 30/03/2011 30/03/2011 30/03/2011 30/03/2011 30/03/2011 30/03/2011 30/03/2011

Barthelemy Isabelle
Rochefort (ville de) Rochefort (ville de) CCATM CLDR Commission consultative de l’accueil Commission consultative du Patrimoine funéraire Association d’Exploitation du Musée du Monde souterrain de Han-sur-Lesse Centre culturel des Roches Zone de police Lesse et Lhomme Miellerie de Rochefort asbl Salle des Variétés asbl Comité des fêtes Cercle Saint-Pierre Wavreille Commission d’accompagnement Lhoist industries

Barthélemy Olivier
Habay (Commune d’) Echevin Intercommunale Parc naturel de la Haute-Sûre et de la Administrateur Forêt d’Anlier Agence locale pour l’Emploi Administrateur Bibliothèque publique communale Administrateur Maison du Tourisme du Pays de la Forêt d’Anlier Administrateur Musées gaumais (Les) Administrateur CAP asbl Administrateur Tarpan asbl Administrateur Employé B.U.R.U.N.D.I. aisbl Administrateur Comité de gestion du Bois des Isles asbl Administrateur Comité de gestion du Châtelet asbl Administrateur GAL Haute-Sûre Forêt d’Anlier asbl Administrateur

24/11/2011

47122
Barthélemy Olivier

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) ILFAC Luxembourg asbl Jeunes MR Luxembourg La Bourriche asbl Syndicat d’initiative de Marbehan Malmedy (ville de) FINEST Office du tourisme des Cantons de l’Est Régie communale autonome Syndicat d’Initiative SI communal Zone de police Stavelot-Malmedy Amis de la Maison Cavens (les) AMAPAC asbl Art et histoire asbl Barthelemy-Bronlet sprl Société civile d’avocats

Administrateur Trésorier Administrateur Administrateur Echevin Administrateur Administrateur Administrateur Président Membre du conseil de police Président Administrateur Président Gérant Schöffe Verwalter Städtischer Vertreter Verwalter Verwalter Mitglied des Vorstandes Mitglied des Vorstandes Geschäftsführer (Nebenberuflich) Pensioniert Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurder Bestuurder Leerkracht Afgevaardigde Lid schoolraad Président de CPAS/Conseil de l’action sociale Président du conseil d’administration Président Administrateur Administrateur Président Gérant Administrateur Gérant Avocat Administrateur Lid van het directiecomité Secretaris Voorzitter van het districtscollege Voorzitter Bestuurder Voorzitter Voorzitter Bestuurder

Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Besoldet Besoldet Nicht besoldet Nicht besoldet Nicht besoldet Nicht besoldet Nicht besoldet Besoldet Nicht besoldet Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré 13/12/2011 1/12/2011

11/06/2011

Barthelemy Yves

Bartholemy René
Eupen (Stadt) AIDE ¨ Konzertierungsausschuss Stadt-OSHZ Autonome Gemeinde Regie AGR Tilia Contrat de Rivière du Bassin de la Vesdre Christlich Soziale Partei CSP Anysetiers, Commanderie Euregio

Bartholomees Bram
Tervuren (Gemeente) Finilek IWVB Open VLD (plaatselijke afdeling) INTERRAND KA Tervuren

Bartholomeeusen Alain
Seneffe (Commune de) Centre d’études et de formations CEFORM asbl Les jardins de Wallonie Office communal du Tourisme Seneffe Pierre et Eau asbl Action Sociale Seneffoise Galaad sprl Chamase asbl Alain Bartholomeeusen Avocat sprl SCRLFS Bricouvert

Bartholomeeussen Marcel
Antwerpse Waterwerken Antwerpse Waterwerken District Berendrecht-Zandvliet Socialistische Harmonie Vooruit Zandvliet Socrema SP.a Polder VZW ’t Noorden Water-Link

Barvais Marc
Mons (ville de) Président de CPAS/Conseil de l’action sociale Mons (ville de) Bourgmestre (titulaire ou ff) IMIO Président du conseil d’administration Parc communal de Jemappes Administrateur Port de Plaisance du Grand Large à Mons Administrateur Société immobilière sociale de la région de Mons - Toit et Administrateur moi 13/12/2011

1/12/2011 1/12/2011 1/12/2011

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47123
1/12/2011 1/12/2011

Barvais Marc

(vervolg/suite) Union des Villes et Communes de Wallonie - Fédération des CPAS Relais social urbain de Mons Groupement d’Intérêt économique GIE Qualicité Royal Club Nautique de Mons et du Borinage RCNMB asbl CRMB asbl Maison de la Presse asbl Parenthèse asbl Avomarc scrl Mission régionale Progress asbl Parlement de la Communauté francaise ¸ Parlement Wallon Namur (Ville de) Union des Villes et Communes de Wallonie

Administrateur Président Président Président Président Administrateur Président Président Administrateur Administrateur Députée Députée Echevine Administratrice OCMW-voorzitter Schepen Secretaris Bediende Voorzitter Voorzitter Bestuurder Bourgmestre (titulaire ou ff) Administrateur Administrateur Administrateur - gérant Administrateur Administrateur

Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd 1/06/2011

1/12/2011 1/09/2011 1/12/2011 1/12/2011 1/12/2011

Barzin Anne

Baselet Tony
Hechtel-Eksel (Gemeente) Hechtel-Eksel (Gemeente) Welzijnsregio Noord-Limburg PWA Hechtel-Eksel STHEP SVK Noord-Limburg vzw

Basile Marcel
Lobbes (commune de) Centre culturel de Thuin Syndicat d’Initiative communal BIOAGAR sprl Régie habitat rural Val de Sambre Relais Thudinien

Bastaerts Yves
ACTIRIS Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbe- Adjunct-directeur-generaal middeling

Bastanie Richard
Zandhoven (Gemeente) Molenkring vzw Pensoc vzw PWA Zandhoven Schepen Werknemer Post Beheerder Beheerder Voorzitter Echevin Administrateur Membre du bureau Membre du conseil général Membre du bureau Membre du comité Administrateur Membre du comité de gestion OCMW-voorzitter Bestuurder Secretaris Bestuurslid Bestuurder Forum Lid Bestuurder Conseiller communal Administrateur Administrateur Président Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré 21/03/2011 21/04/2011

Bastenier Dominique
Molenbeek-Saint-Jean (commune de) Lutte contre l’Exclusion sociale à Molenbeek FDF FDF FDF Section locale FDF Section locale Molenbeek Sport Molenbeek Sport

Bastiaensen Jhonny
Oud-Turnhout (Gemeente) Welzijnszorg Kempen CD&V Plaatselijke afdeling KWB Stadsregio Turnhout Stadsregio Turnhout

21/04/2011 21/04/2011

Bastiaenssens Alexander
CIPAL

Bastien Nicolas
Boussu (Commune de) Centre de Santé Harmegnies - Rolland BHP Logements sc BHP Logements sc 16/10/2011 16/10/2011

47124
Bastien Nicolas

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) PS Fédération de Mons-Borinage USC Association Régie des Quartiers de Boussu ARQB Commissions communales CPAS de Saint-Ghislain FEES asbl Groupe socialiste de Boussu Chambre des Représentants Onhaye (Commune d’) Bureau économique de la Province de Namur La Terrienne du Crédit Social sc Zone de police Haute Meuse APE asbl

Membre du comité fédéral Secrétaire Administrateur Membre Chef de bureau Administrateur Chef de groupe Représentant Bourgmestre (titulaire ou ff) Administrateur Administrateur Président du collège de police Président Echevin Vice-président Administrateur Administrateur Membre du conseil de police Administrateur Membre Président Vice - président Membre Vice-Président Membre Administrateur

Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré

Bastin Christophe

Bastin Francis
Spa (commune de) Cercle artistique (Le) Logivesdre sc Office du tourisme de Spa asbl Zone de police FAGNES Heures Claires (les) sc MR Section locale Sports, Culture et Loisirs AIS Haute Ardenne Bal du Bourgmestre Club Richelieu de Spa Commissions communales Hall Sport ville-Adeps asbl

Bastin Jean-Paul
Province de Liège Conseiller provincial Malmedy (ville de) Conseiller communal Association intercommunale pour l’exploitation du cir- Administrateur cuit de Francorchamps SPI+ Administrateur SPI+ Membre du comité de direction TECTEO Group Administrateur Conseil Euregio-Meuse-Rhin Conseiller Agence immobilière sociale Haute-Ardenne Administrateur Centre culturel de Stavelot Administrateur Foyer Malmédien sc (le) Administrateur Liège on Line Administrateur SORASI sa Administrateur Attaché/collaborateur parlementaire 30/09/2011

1/09/2011

Bastin Marc
Wavre (Commune de) Inter-Régies Sports et Jeunesse asbl Bastin-Thiery-Van Gils scrl Echevin Vice-président du collège des commissaires Co-président Président du conseil d’administration

Bastin Marie
Comblain-au-Pont (Commune de) Echevine Commission communale d’aménagement du territoire Membre et mobilité COPALOC Membre Zone de police du Condroz Membre du conseil de police Assistante sociale Intercommunale de Promotion sociale Administratrice Plan stratégique de sécurité et prévention Membre

Bataille Cécile
Braives (Commune de) Centre culturel de Braives Maison de la Mehaigne et de l’Environnement Rural MMER Maison du Tourisme de la Burdinale et de la Mehaigne Echevine Administratrice Administratrice Administratrice-déléguée Employée

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47125

Bataille Vincent
Comines-Warneton (ville de) GASELWEST IEG IFIGA CCAT CLDR Commission communale des finances Commission communale des travaux sécurité Commission de sauvegarde du patrimoine architectural des cimetières de Comines-Warneton Euro Delta Center Office communal du Tourisme Régie foncière autonome SIDEC asbl Collège Technique Saint-Joseph Comines asbl CDH Section locale Union des classes moyennes UCM Hainaut occidental Brasserie Bataille Dumortier sa Crédit à l’Epargne Immobilière sa Ets Vandersarren sa Etincelle Volley Comines EVOCO asbl Royale Pédale Cycliste Cominoise Blues Rock Festival asbl Comité de gestion du Moulin asbl Coverdis asbl Maison des Jeunes Carpe Diem asbl Chez Baptiste asbl Libellule Comines contact asbl Conseiller communal Observateur Administrateur Président du conseil d’administration Membre Membre suppléant Membre Membre suppléant Membre Administrateur - secrétaire Administrateur - secrétaire Administrateur Président du conseil d’administration Administrateur Porte-parole Administrateur Administrateur-délégué Administrateur Administrateur Vice-président Président Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd

Batardy Anny
Fosses-la-Ville (ville de) Echevine Agence immobilière sociale des Cantons de Gembloux Administratrice et Fosses Agence locale pour l’Emploi Présidente du conseil d’administration Syndicat d’Initiative communal Administratrice

Batistini Muriel
Province de Hainaut Intercommunale Parc naturel des Hauts-Pays Centre provincial de formation pédagogique Entreprise de Travail Adapté ETA Le Roseau Vert Logis Dourois scrl (le) Logis Saint-Ghislainois (Le) IMP Le Roseau Vert Femmes prévoyantes socialistes FPS Comité local APCIIH Oouf !! services Conseillère provinciale Administratrice Administratrice Administratrice Administratrice Administratrice Administratrice Présidente Employée Administratrice Gérante Gemeenteraadslid Bestuurder Lid van het directiecomité Bestuurder Schepen Lid van een regionaal comité Lid van een regionaal comité Lid van een regionaal comité Lid van het directiecomité Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Verpleger Bestuurder

Bats Ilse
Sint-Niklaas (Stad) Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Autonoom gemeentebedrijf AGB ’t Bau-huis

Batsleer Dirk
Zomergem (Gemeente) FINIWO IMEWO IMWV TMVW VENECO Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap PWA Toerisme Meetjesland Vereniging voor Vreemdelingenverkeer VVV De Lieve Dienstenchequebedrijf Buren

47126
Battheu Sabien

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

Kamer van volksvertegenwoordigers Poperinge (Stad) Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai

Volksvertegenwoordiger Gemeenteraadslid Lid van het bureau Advocaat EGTS West-Vlaanderen/Flandre - Dunkerque - Côte Lid van het bureau d’Opale. Open VLD plaatselijke afdeling Bestuurder Open VLD Westhoek Bestuurder VZW De Witte Ranke Bestuurder

Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré

Bauchau Marie
Parlement de la Communauté francaise ¸ Parlement Wallon Grez-Doiceau (Commune de) Zone de police Ardennes brabanconnes ¸ Baubourg sa Cogestor sa ETHIAS sa Hercules sa Laureys sa Saule sc Fonds Bauchau asbl Fondation Louvain Le Coullemont Pouvoir organisateur de l’Ecole Ste Elisabeth asbl Députée Députée Conseillère communale Membre du conseil de police Présidente Présidente Membre du conseil consultatif Présidente Présidente Présidente Administratrice Administratrice Présidente Administratrice Directrice générale Gemeenteraadslid Schepen Conseillère communale Administratrice générale Commissaire du Gouvernement Vice-Présidente Administratrice Présidente Echevin Membre d’un Comité d’avis Membre du comité d’avis et d’usine Administrateur Président Président Conseiller communal Administrateur Président Président Conducteur de travaux Conseiller communal Administrateur Administrateur Gérant Gemeenteraadslid Bestuurder Lid van de politieraad Bestuurder Echevin Directeur Président Président

Baudart Liliane
Ministère de la Communauté francaise ¸

Baudet Leonia
Boortmeerbeek (Gemeente) Boortmeerbeek (Gemeente) 1/06/2011 19/06/2011

Baudine Alice
Gembloux (ville de) AWIPH Coopération Technique Belge CTB PS Fédération de Namur Financière Spin-off Luxembourgeoise Présence et Action culturelles PAC -Gembloux

Baudoin Cyrille
Onhaye (Commune d’) BEP Syndicat betteravier Longchamps De Rostenne SA OC Sommière asbl Renaissance Sommière (balle pelote)

Baudoux Dave
Thuin (Ville de) BRUTELE Hall polyvalent de Thuin Royal Cercle Tennis de Table de Thuin

Baudoux Etienne
Viroinval (Commune de) Intercommunale Parc naturel Viroin-Hermeton Variation asbl Médicale Treignes sprl

Baum Emilius
Vorselaar (Gemeente) IVEKA Politiezone Neteland CD&V Plaatselijke afdeling

Bauvin Marc
Gembloux (ville de) Port autonome de Namur Maison du Tourisme Sambre - Orneau Office du Tourisme de Gembloux

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47127

Bauvin Marc

(vervolg/suite) Zone de police Orneau-Mehaigne Membre du conseil de police Fondation rurale de Wallonie, établissement d’utilité Administrateur-membre du bureau publique Service public de Wallonie Directeur Frameries (Commune de) IRSIA Agence locale pour l’Emploi Conseiller communal Administrateur Trésorier Retraité Bourgmestre (titulaire ou ff) Administrateur Membre du comité de direction Administrateur Administrateur Secrétaire Président Professeur Administrateur Membre du comité de gestion Fonctionnaire Schepen Bestuurder Lid van het directiecomité Lid milieuraad Echevin Président du conseil d’administration Membre du conseil de police Administrateur Conseiller communal Administrateur Membre du conseil de police Médecin

Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré

Bauwens Alain
4/05/2011

Bauwens Bernard
Antoing (Commune d’) IDETA IDETA IPFH Société de logements du Haut-Escaut (la) sc Athlétic Club Union sportive Antoing

Bauwens Damien
Association Intercommunale du Bois d’Havré Association Intercommunale du Bois d’Havré

Bauwens Marc
Maarkedal (Gemeente) IVLA TMVW Maarkedal (Gemeente)

Bauwin Henri
Orp-Jauche (Commune d’) La Grenouillère asbl Zone de police de Jodoigne Fondation Rurale de Wallonie

Bawin Gilbert
Seraing (ville de) CHBAH Zone de police Seraing - Neupré

Bayard Eddy
Momignies (commune de) Echevin Commission communale de l’accueil Administrateur Conseil cynégétique des Grands Bois de Chimay, Cou- Administrateur vin et Viroinval Comité de Jumelage Membre COPALOC Membre suppléant Maison Libérale de Chimay (la) Administrateur MR Fédération du Hainaut Trésorier adjoint MR Section locale Vice-président TEMCA sc Administrateur APNM Administrateur Café des touristes virellois sprl Administrateur - gérant Conseil cynégétique des lacs asbl Administrateur - trésorier Eddy Bayard sprl Administrateur - gérant Immo Les Trois Touristes Virellois sa Administrateur - gérant

Bayenet Benoît
Dinant (ville de) AST Bureau économique de la Province de Namur Gouvernement wallon, Economie, Emploi, Commerce extérieur et Patrimoine Conseil Central de l’Economie Conseil supérieur de l’emploi Agence de Développement Local ADL Syndicat d’initiative SI de Dinant Université Libre de Bruxelles Conseiller communal Commissaire du Gouvernement Administrateur Expert Membre Membre Membre Administrateur Chargé d’enseignement

47128
Bayenet Benoît

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) AGRICAISSE sc SOGEPA SOGEPA Centre de recherche sur l’action publique, l’intégration et la gouvernance asbl CRM Group (Advanced coatings and construction solutions AC&CS) Financière du Bois (Investsud) Innovatech Welbio asbl

Administrateur Membre du comité de direction Vice-président Vice-président Administrateur Vice-Président d’administration Administrateur Administrateur du Conseil

Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré

Bayet Hugues
Parlement de la Communauté francaise ¸ Parlement Wallon Farciennes (Commune de) Logements sociaux Sambre et Biesme Centre d’information et d’aide aux Jeunes CIAJ Sofinet scrl OXYJeunes asbl Député Député Bourgmestre (titulaire ou ff) Administrateur Administrateur Administrateur Président Echevin Administrateur Membre du comité de direction Vice-président Président Président Cadre - Administrateur Administrateur Président Gérant Trésorier

30/11/2011

Beauvois Louis
Havelange (Commune d’) BEP Expansion économique BEP Expansion économique Contrat de rivière du Hoyoux Groupe d’Action Locale GAL Pays de CondrozFamenne Groupe d’action locale GAL Saveurs et Patrimoine en Vrai Condroz SEMAILSUD sa Hall Omnisports Communal AIALv Namuroise Louis Beauvois sprl RRC Havelange

Bebronne Francis
Baelen (Commune de) CCATM Maison du Tourisme du Pays de Vesdre Echevin Rémunéré Membre Non rémunéré Administrateur et membre du bureau Non rémunéré exécutif Employé Rémunéré Trésorier Non rémunéré Echevin Membre du conseil de police Président Président Conseiller communal Administrateur Administrateur Membre du conseil de police Administrateur-trésorier Collaborateur universitaire Vice président du Conseil d’administration Gemeenteraadslid Lid van een regionaal comité Bestuurder Bestuurder Schepen Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurder Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré

Foyer culturel et sportif asbl

22/11/2011 28/02/2011

Bechet Jacques
Cerfontaine (Commune de) Zone de police Hermeton et Heure Indiaka Villers 2000 asbl

Béchoux Hervé
Esneux (Commune d’) Neomansio RTC Télé Liège asbl Zone de police SECOVA Centre sportif d’Esneux et de Tilff ASBL Chambre des Représentants Ourthe-Amblève Logements

Beck Heidi
Beveren (Gemeente) INTERGEM Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Open VLD (plaatselijke afdeling) Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd

Beckers Anneleen
Opglabbeek (Gemeente)

Beckers Eefje
Lommel (Stad) Limburg.net (ex-Afvalmaatschappij Limburg) NOLIMPARK

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47129
6/12/2011

Beckers Herwig
Leuven (Stad) Dijledal - sociale huisvesting Leuven Dijledal - sociale huisvesting Leuven Dijledal - sociale huisvesting Leuven AGSL Schepen Bestuurder Lid van het directiecomité Lid verhuurcomité Kinesist Ondervoorzitter Conseiller provincial Administrateur Président Président Employé Animateur Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré

Beckers Jean-Marie
Province de Liège SPI+ CCATM Club de Tennis de Table TT Daltons Membach CLDR - Groupe de travail ″Jeunesse″

Beckers Marie-Colette
Baelen (Commune de) Centre régional de la petite enfance CRPE Agence immobilière sociale AIS - Verviers Présidente de CPAS/Conseil de l’action Rémunéré sociale Administratrice Non rémunéré Administratrice Non rémunéré Conseillère communale Conseillère de CPAS/Conseil de l’action sociale Administratrice Présidente Présidente Membre du conseil de police Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurder Bestuurder Lid van de politieraad Voorzitter Bestuurder Echevin Administrateur Membre du comité de direction Gérant Président du conseil d’administration Employé Administrateur Vice-voorzitter Volksvertegenwoordiger OCMW-voorzitter Bestuurder Bestuurder Bestuurder Gemeenteraadslid Bestuurder Lid van het directiecomité Bestuurder Lid van een regionaal comité Lid van de politieraad Aannemer Bestuurder-penningmeester Lid van de lokale adviescommissie Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré

Beckers Nicole
Aubel (Commune d’) Aubel (Commune d’) AIOMS Moresnet Agence locale pour l’Emploi Office du Tourisme communal Zone de police Pays de Herve

Beckers Veerle
Lummen (Gemeente) Opdrachthoudende vereniging Schulens Meer c.v. Buitenschoolse Kinderopvang BKO Gemeentelijk Feestcomité Politiezone West-Limburg CD&V Plaatselijke afdeling Middenstandsraad

Beckers Victor
Herve (ville de) Centre Hospitalier Peltzer - La Tourelle Centre Hospitalier Peltzer - La Tourelle Réalisations immobilières du Plateau Herve Natation Sport et Loisirs asbl Pays de Herve au Futur asbl

Becq Sonja
Kamer van volksvertegenwoordigers Kamer van volksvertegenwoordigers Meise (Gemeente) Familiehulp Welzijnskoepel West-Brabant Universitair Centrum Sint-Jozef

Beddegenoodts Guido
Wijnegem (Gemeente) IKA IKA IVEKA IVEKA Politiezone MINOS Open VLD Wijnegem (Gemeente)

Bedoret Hubert
Gouvernement wallon, Environnement, Aménagement Chef/Directeur de cabinet adjoint du territoire et Mobilité SPAQuE Commissaire du Gouvernement Education-Environnement Administrateur

47130
Bedoret Hubert

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) IGN Comité de gestion Natagora asbl Walcourt (ville de) CLDR MR Section locale Association familiale Bedoret Commissions Sports et Travaux Ferme de Viscourt sa FWA - Syndicat agricole section locale Salle paroissiale de Clermont asbl SPRL V. Bedoret - Viscourt

Représentant de la Wallonie Administrateur Echevin Membre Chef de file Membre du comité de direction Membre Administrateur - délégué Président Président Gérant Gemeenteraadslid Voorzitter van de gemeenteraad Bestuurder Bestuurder Bestuurslid Lid Tandarts Lid regionaal adviescomité Lid regionaal adviescomité Voorzitter Lid commissies Voorzitter commissie Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Ondervoorzitter Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Advieslid Bestuurder Advieslid Ondervoorzitter van de provincieraad Lid Stuurgroep OCMW-voorzitter Schepen Preventieambtenaar Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurder Lid van de politieraad Bediende Lid Lid Lid van commissies Schepen Bestuurder (raadgevende stem) Bestuurslid Lid raadgevend comité Bestuurder Secretaris

Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd

24/02/2011 30/06/2011

Bedoret Vincent

Beeckman Michaël
Wetteren (Gemeente) Wetteren (Gemeente) DDS Autonoom gemeentebedrijf AGB CD&V Plaatselijke afdeling LAC FINIWO IMEWO Sociaal verhuurkantoor SVK vzw Wetteren (Gemeente) Wetteren (Gemeente)

Beeckman Paul
DDS Dendermondse Volkswoningen Open VLD (fractie Oost-Vlaanderen) Open VLD (plaatselijke afdeling) Rato Bons Vivants (Les) Vereniging Kunstmaatschappij vzw Kon. Stand. Wetteren VZW Land van Waas OPEN VLD Regio Dender OPEN VLD Wetteren PCBT POM Oost-Vlaanderen Procoro Provincie Oost-Vlaanderen Regionaal Landschap Schelde/Durme

Beelaert Conny
Wichelen (Gemeente) Wichelen (Gemeente)

Beelen Ilse
Zoutleeuw (Stad) IGO Leuven INTERLEUVEN Politiezone LAN Raad van de Bibliotheek Raad van de Passant Zoutleeuw (Stad)

Beenders Rob
Hasselt (Stad) INTERELECTRA SP.a Lokale afdeling Ethias ElaN EveNts vzw Wielerclub ElaN 28/06/2011

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47131

Beerens Etienne
Erpe-Mere (Gemeente) SOLVA SOLVA Open VLD (plaatselijke afdeling) PWA Erpe-Mere Schepen Bestuurder Lid adviescommissie Bediende Bestuurslid Voorzitter Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré 30/06/2011

Beersmans Hugo
Vlaamse overheid. Departement Ruimtelijke Ordening, Administrateur-generaal Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Gecoro-Leuven Lid

Beghin Serge
Charleroi (ville de) BRUTELE ISPPC Agence immobilière sociale communale Amis du Château de Monceau-sur-Sambre Logis Moderne (le) Générations socialistes asbl Bois du Cazier asbl Comité d’initiative de Monceau Coopérative l’Espoir Fête du Scapé Conseiller communal Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Agent provincial Membre Membre Membre Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Lid adviescommissie Lid van een sectorcomité Voorzitter van de politieraad Voorzitter van het politiecollege Advocaat Schepen Bestuurslid Zaakvoerder Bestuurder Voorzitter Schepen Bestuurslid Echevin Membre du conseil d’exploitation Trésorier Fonctionnaire Vérificateur aux comptes Trésorier

Beirens Christine
De Haan (Gemeente) GASELWEST GASELWEST Politiezone Bredene/De Haan Politiezone Bredene/De Haan

Beirens Gilbert
Gistel (Stad) N-VA Plaatselijke afdeling Dr. Beirens Gilbert BVBA RSVK Jogi Woonpunt

Beirens Stefaan
De Haan (Gemeente) CD&V Plaatselijke afdeling

Bejarano Medina Manuel
Binche (ville de) SWDE succursale Haine Du Sport à Binche asbl Centre J. Arman ASBL Mutualité socialiste section locale

Beka Eric
Institut des Hautes Etudes scientifiques Administrateur Institut historique belge de Rome Membre du comité directeur Institut national des Radio-éléments Administrateur SPP Politique scientifique et Services fédéraux pour les Haut représentant pour les questions institutions scientifiques, techniques et culturelles de politique spatiale (Secrétaire général) Cercle royal Art et Histoire de Gembloux asbl Président Academia Belgica Administrateur CDH Section de Gembloux Vice-Président

Bekaert Francis
Seraing (ville de) AISH AISH Intercommunale d’Incendie de Liège et Environs Intercommunale d’Incendie de Liège et Environs Interseniors Président de CPAS/Conseil de l’action sociale Administrateur Membre du comité de direction Administrateur Membre du comité de direction Membre du comité de direction

47132
Bekaert Francis

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Interseniors Commission consultative communale des personnes handicapées Commission consultative du 3e âge Conseil consultatif de prévention Conseil d’arrondissement d’aide à la jeunesse CAAJ Entreprise de formation par le travail EFT Le Coudmain Les Lilas sa Tennis Club Seraing Gils asbl Le Jardin perdu asbl Prôner Seraing asbl Ser’Equip asbl Cesip Commission consultative de la famille et de la santé Département Formation Province de Liège Haute Meuse Insertion HMI La Maison asbl Mat-Seraing asbl

Président du conseil d’administration Membre Membre Membre Membre suppléant Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Président Administrateur Membre Chargé de mission Administrateur Administrateur Administrateur

Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd

1/02/2011

10/05/2011

Bekaert Rik
Moorslede (Gemeente) Schepen Infrax West (ex-West-Vlaamse Energie- en teledistribu- Bestuurder tiemaatschappij) Gepensioneerde Damesvolleybal Dadizele vzw Voorzitter Erfgoedvereniging Terf Ondervoorzitter VVV Bestuurslid

Beke Christine
Provincie West-Vlaanderen Provincie West-Vlaanderen Oostkamp (Gemeente) IVBO Autonoom gemeentebedrijf AGB Autonoom gemeentebedrijf AGB LOGO Brugge Oostcampus Regionaal Houtland RESOC Brugge Sociale dienst provincie Sp.a Oostkamp Tielts Plateau Uniek Brugge VIVA Oostkamp Witdoen dienstenchequesonderneming Witdoen vzw dienstencheques Lid van een commissie Provincieraadslid Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurder Lid van het directiecomité Bediende Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Penningmeester Lid van het directiecomité Voorzitter Provincieraadslid Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Afdelingsvoorzitter Bestuurder Voorzitter van de raad van bestuur Bestuurder Bestuurder Voorzitter van de raad van bestuur Bestuurder Voorzitter van de raad van bestuur Bestuurder Lid overlegcomité Voorzitter van de raad van bestuur Bestuurder

Beke Johan
Provincie Oost-Vlaanderen TMVW Festival van Vlaanderen Luchthavenbelangen Randstad Vlaanderen Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen Open VLD (plaatselijke afdeling) EROV Eduka vzw KLAD PAM Site Velzeke vzw Open VLD Fractie provincieraad Oost-Vlaanderen VZW Open VLD Gent Open VLD provincie Oost-Vlaanderen vzw POM Oost-Vlaanderen RESOC Gent en Gentse rand VIZA vzw Waalse Krook cvba

22/06/2011

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47133

Beke Marleen
Geel (stad) CD&V Plaatselijke afdeling Autonoom gemeentebedrijf AGB Geel FV Ten Aard in de lichtjes Geelcentrum vzw Regio Middenkempen beweegt Vrije Basischool Geel Ten Aard Zakenkantoor Beke bvba Zakenkantoor Beneco vzw Schepen Ondervoorzitter Bestuurder Penningmeester Bestuurder Secretaris Lid schoolraad Zaakvoerder Zaakvoerder Rechtstreeks verkozen senator Schepen Bestuurder Vrijwillig deeltijds Fellow Research Bestuurder Bestuurder Voorzitter Bestuurder Voorzitter van de raad van bestuur Gemeenteraadslid Bestuurder Commissaris Bruggepensioneerde Bestuurder Parlementslid Gemeenteraadslid Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Voorzitter van de politieraad Voorzitter van het politiecollege Bestuurder Bestuurder Voorzitter Bestuurder Bestuurder Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré

Beke Wouter
Senaat Leopoldsburg (Gemeente) IPOVO - Limburg Katholieke Universiteit Leuven CEDER VZW Unitas Limburg CD&V Nationaal PWA Leopoldsburg VZW CEPESS

Belahrir Abdeslem
Vilvoorde (Stad) INCOVO SIBELGAS Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting

Belet Ivo
Europees Parlement Hasselt (Stad)

Belgrado Marcel
Meise (Gemeente) Politiezone K - L - M Politiezone K - L - M Providentia cv OVSG Goudvink Wemmel Brussels Consortium CVO Levedale vzw

Belleflamme Arthur
Gouvernement de la Communauté francaise, Enseigne- Chef/Directeur de cabinet adjoint ¸ ment obligatoire et de Promotion sociale Education 2010 asbl Administrateur Fonds de garantie des bâtiments scolaires - conseil de Administrateur gestion

Bellefontaine Francis
Tongeren (Stad) Limburg.net (ex-Afvalmaatschappij Limburg) Politiezone Tongeren/Herstappe Immo Bellefontaine Wathiong Freya Vreren vzw Tongeren (Stad) WBE Jekervallei vzw Zakenkantoor Bellefontaine NV Gemeenteraadslid Bestuurder Lid van de politieraad Bestuurder Voorzitter van de raad van bestuur Leraar Lid milieuraad Voorzitter van de raad van bestuur Gedelegeerd bestuurder Conseillère communale Administratrice Membre du conseil de police Schepen Bestuurder Bestuurder Bediende Schepen Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd

Bellefroid Mathilde
Saint-Nicolas (Commune de) Centre Hospitalier Régional de la Citadelle Zone de police Ans - Saint-Nicolas

Bellefroid Tanja
Herstappe (Gemeente) Inter-media Toerisme Haspengouw

Bellemans Michel
Halle (Stad)

47134
Bellemans Michel

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Centrummanagement Halle CD&V Plaatselijke afdeling Autonoom gemeentebedrijf stad Halle Beschutte Werkplaats ’De Floere’

Bestuurder Bestuurder Bediende Voorzitter Bestuurder Conseillère communale Administratrice Membre Membre du conseil de police Membre du bureau Agent provincial

Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet vermeld Niet vermeld Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet vermeld Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd 1/11/2011 1/12/2011

Bellens Cécile
Court-Saint-Etienne (Commune de) ISBW Comité de concertation commune-CPAS Zone de police Orne-Thyle MR Section locale

Bellens Marcel
Olen (Gemeente) Burgemeester (titelvoerend of wnd.) IKA Bestuurder IKA Lid van het directiecomité IOK Dienst Bestuurder Gemeenschappelijke interne dienst voor Preventie en Lid van het beheerscomité Bescherming op het werk Autonoom gemeentebedrijf AGB Lid van het directiecomité CD&V Plaatselijke afdeling Lid van partijbestuur SPK Bestuurder Bruggepensioneerde PDPO Lid Management Comité

Bellens Peggy
Wuustwezel (Gemeente) IGEAN Dienstverlening IGEAN Milieu & Veiligheid Open VLD (plaatselijke afdeling) SCVJVA vzw Gemeenteraadslid Bestuurder (raadgevende stem) Bestuurder (raadgevende stem) Penningmeester Bediende Penningmeester

Bellens Peter
Provincie Antwerpen Bestendig gedeputeerde Herentals (Stad) Gemeenteraadslid Vlaamse Landmaatschappij (EVA) Bestendig secretaris IOK Afvalbeheer Bestuurder IOK Dienst Bestuurder PIDPA Bestuurder Koninklijk ballet van Vlaanderen Bestuurder Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam Benelux Mid- Bestuurder den Gebied Monumentenwacht Antwerpen Voorzitter Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen Bestuurder PIME Bestuurder Strategisch Plan Kempen Bestuurder VILT Bestuurder CD&V arrondisementeel bestuur Bestuurslid CD&V Plaatselijke afdeling Bestuurslid Stichting Emile Verhaeren Bestuurder Prospecta vzw Voorzitter Leraar Raadgever kabinet ambtenarenzaken en overheidsbedrijven APB De Warande Voorzitter Comité van Toezicht Doelstelling 2 programma Bestuurder HS Canis Penningmeester Interreg IV 2-zeeën (gedeeld mandaat) Bestuurder Interreg IV Vlaanderen-Nederland Lid Stuurgroep Kempisch Landschap Co-voorzitter Koninklijk Filharmonisch Orkest van Vlaanderen Bestuurder Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Lid commissie KOSH Bestuurder Raad voor Cultuur Bestuurder RESOC - ERSV Bestuurder

1/12/2011 1/12/2011 1/12/2011 1/12/2011 1/12/2011 1/12/2011 1/12/2011 1/12/2011

1/12/2011 1/12/2011 23/11/2011 23/11/2011 1/12/2011 1/12/2011 1/02/2011 1/12/2011 1/12/2011 1/12/2011 1/12/2011 1/12/2011 1/12/2011 1/12/2011

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47135
1/12/2011 1/12/2011 1/08/2011

Bellens Peter

(vervolg/suite) Rurant Sint-Elisabethziekenhuis Herentals vzw Kazerne Dossin VZW ’t Werk VZW Zelfzorgvlaanderen Houthalen-Helchteren (Gemeente) SP.a Lokale afdeling Culturele Cabaljon Houthalen-Helchteren (Gemeente) VFG VIVA

Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Schepen Bestuurder Secretaris Afgevaardigde OCMW Secretaris Voorzitter Président de groupe Sénateur élu direct Bourgmestre (titulaire ou ff) Administrateur Administrateur Président Président Président Président Vice-président Président Président Administrateur Vice-président Administrateur Président Conseiller communal Président de CPAS/Conseil de l’action sociale Administrateur Administrateur

Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet vermeld Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré

Bellio Myriam

Bellot Francois ¸
Sénat Sénat Rochefort (ville de) Caisse de Retraite des Sénateurs Festival international du Rire Maison du Tourisme du Val de Lesse Beauraing-HouyetRochefort asbl Malagne la Gallo-Romaine asbl Mobilité rochefortoise Pays de Famenne asbl Syndicat d’Initiative SI de Rochefort Zone de police Lesse et Lhomme Berof sa Hydroval Alter Dinant asbl MaTélé Télévision communautaire, Rochefort MR Fédération d’arrondissement Sud-Namur

Belot Jean
La Hulpe (commune de) La Hulpe (commune de) Fondation Solvay TV Com

29/06/2011

Belot Philippe
Doische (Commune de) Echevin Rémunéré BEP Environnement Membre d’un Comité d’avis Rémunéré Foyer culturel communal Vice-président Non rémunéré Maison de l’Urbanisme de l’Arrondissement de Philip- Administrateur et membre du bureau Non rémunéré peville (trésorier) Maison du Tourisme Vallées des Eaux-Vives Administrateur Non rémunéré Office du Tourisme communal Administrateur Non rémunéré Zone de police Hermeton et Heure Membre du conseil de police Rémunéré PS Union socialiste communale USC Secrétaire Non rémunéré Fonctionnaire Rémunéré Comité de jumelage Doische-Quarante asbl Membre du comité de gestion Non rémunéré Confrérie La Carmelle asbl Président / Grand Maître Non rémunéré

Bels Pierre
Stabroek (Gemeente) Kinderdagverblijf BONGO vzw Belgisch Trekpaard Stabroek fv Stay Events fv Schepen Bestuurder Penningmeester Bestuurder Schooldirecteur (TBS 58+) Conseiller de CPAS/Conseil de l’action sociale Président de CPAS/Conseil de l’action sociale Vice-président du conseil d’administration Président du conseil d’administration Employé Administrateur Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré 27/06/2011 26/06/2011

Beltran Fabien
Trooz (Commune de) Trooz (Commune de) Agence locale pour l’Emploi ALPEM Liège Enseignement provincial Ourthe-Vesdre-Amblève

27/06/2011

47136
Bemelmans Hubert

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

Maasmechelen (Gemeente) INTERELECTRA Eigen Haard is Goud Waard

Gemeenteraadslid Bestuurder (raadgevende stem) Bestuurder Echevin Administrateur Administrateur Administrateur Président Administrateur Président Administrateur Administrateur Conseillère provinciale Administratrice Administratrice Administratrice Administratrice Administratrice Conseillère Membre du comité de secteur Schepen Lid van het sectorcomité Beheerder Beheerder Beheerder Bestuurder Schepen Lid van een sectorcomité Lid LAC Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Gemeenteraadslid Lid van het college van commissarissen Bestuurder Lid van een regionaal comité Lid van de politieraad Bestuurslid Bestuurder Voorzitter Bestuurder Lid directiecomité Schepen Schepen Leerkracht Echevin Président du conseil d’administration Président du conseil d’administration Vice-président Administrateur

Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré

Ben Achour Malik
Verviers (Ville) FINIMO Agence immobilière sociale Crédit social au Logement scrl CRVI Maison du Tourisme Verviers Ambitions asbl Relais social urbain RCA Synergis 21/12/2011

Ben Achour Rim
Province de Liège ALG INTRADEL Centre Culturel Régional de Verviers CCRV Logivesdre sc Centre verviétois de Promotion de la santé CVPS Institut Emile Vandervelde Tecteo secteur gaz 5/01/2011

Benoit Eddy
Deerlijk (Gemeente) Vlaamse Watermaatschappij FRGE Intergemeentelijk Samenwerking Wonen DHKL (woonwijs) Sinergiek Sociale Bouwmaatschappij Mijn Huis

Benoit Francis
Kuurne (Gemeente) GASELWEST Eandis 7080 Kuurne vzw Eigen Gift, Eigen Hulp cvba, Kuurne Novarock vzw Welzijnsconsortium vzw

Benoit Willy
Waregem (Stad) GASELWEST WVI WVI Politiezone MIRA KWB Afd. Gaverke O.C. Nieuwenhove vzw S.O. Gaverke WAGSO WAGSO

Benoot Willy
Gavere (Gemeente)

Bens Inge
Wommelgem (Gemeente)

Benthuys Jacques
Ottignies-Louvain-la-Neuve (ville de) Académie Intercommunale de Musique, de Danse et des Arts de la Parole de Court-St-Etienne et OttigniesLouvain-la-Neuve Société publique d’administration des bâtiments scolairesprovince de Brabant-Wallon Commission régionale des déplacements scolaires Conseil de l’Enseignement des communes et des provinces 31/12/2011

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47137

Benthuys Jacques

(vervolg/suite) Rémunéré Rémunéré

Retraité Conseil de gestion des fonds de garantie des Bâtiments Vice - président scolaires

Béozière Christian
Evere (Commune d’) Agence locale pour l’Emploi Aide à domicile asbl Association Chapitre XII Les Cuisines bruxelloises Centres médicaux César de Paepe Coordination des Soins Brabant asbl Medische Centra Cesar De Paepe SamuSocial Soins à Domicile asbl Thuiszorg Brabant IMEV sa GEFEVERE asbl Egregoros asbl Escale asbl Maison des Associations asbl Parenthèses Président de CPAS/Conseil de l’action sociale Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurder Lid Bestuurder Lid van de politieraad Feestleider Lid permanent begeleidings- en opvolgingscomité Bestuurslid Conseiller communal Administrateur Schepen Bestuurder Lid van de politieraad Voorzitter Bestuurder Voorzitter Lid van de beheerscommissie Bestuurder Voorzitter Bestuurder Voorzitter sociaal comité Voorzitter Bestuurslid Bestuurder Voorzitter van een commissie Bestuurder Voorzitter Bestuurder Voorzitter Voorzitter van de raad van bestuur Administrateur général Administrateur Président Membre Président Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré

Berckmans Annie
Steenokkerzeel (Gemeente) VMW IVEG HAVILAND Preventie Ons Tehuis Brabant Politiezone KASTZE Liberale Bond van Gepensioneerden HAVI-GIS VLD-LVB Steenokkerzeel

Berdoyes Lionel
Aiseau-Presles (Commune d’) IEH 27/04/2011

Bergé Wim
Tienen (Stad) Autonoom gemeentebedrijf AGB Politiezone Tienen/Hoegaarden Portiva CD&V Plaatselijke afdeling Amphion vzw Bibliotheek Tienen CD&V regio Tienen CV Huisvesting Tienen Kinderdagverblijf De Hartjes Kiwanis Tienen Hageland Koninklijke Vereniging De Musketiers Landelijke Gilde Vissenaken NV Matimco Tienen (Stad) Toerisme Hageland vzw Vissenaken ons dorp leeft vzw VOF Beva Vzw Stedelijk Jeugdwerk Vzw Suikermuseum 10/02/2011

20/05/2011 30/09/2011

27/01/2011

Berger Alain
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles Entreprise des Technologies Nouvelles de l’Information et de la Communication ETNIC Comité de concertation de base n°7 Comité Intermédiaire de concertation du secteur XVII Commission des Traitements et Subventions-traitements

47138
Berger Nathanaëlle

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

Viroinval (Commune de) Viroinval (Commune de) PS Parti socialiste PS Union socialiste communale USC Carrefour asbl Association parents d’élèves - ECF Mazée

Présidente de CPAS/Conseil de l’action sociale Conseillère de CPAS/Conseil de l’action sociale Membre du comité fédéral Vice-présidente Administratrice Vice-présidente Echevine Commissaire Administratrice Présidente Présidente Schepen Bestuurder Bestuurder Lid partijbestuur Voorzitter Advocaat Bestuurder Voorzitter Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurder Bestuurder Zelfstandige Afgevaardigd bestuurder Bestuurder Schepen Lid van de politieraad Bediende Bestuurslid Gemeenteraadslid Bestuurder (raadgevende stem) Gemeenteraadslid Bestuurder Lid adviescommissie Bestuurder Lid van een regionaal comité Lid van de politieraad Ondervoorzitter van de raad van bestuur Bestuurder Bestuurder Districtssecretaris Bestuurder Bestuurder Bestuurder Schepen Bestuurder Bestuurder Oprichter-Lid Bestuurder Schepen Zaakvoerder Gedelegeerd Bestuurder

Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd 2/01/2011 21/02/2011

21/02/2011

Bergers Laetitia
Ganshoren (Commune de) HYDROBRU Atout Projet asbl Maison des jeunes La Cabane Centre culturel La Villa

Bergez Martine
Aalter (Gemeente) Cultuur Overleg Meetjesland COMEET - projectvereniging Toerisme Meetjesland CD&V Plaatselijke afdeling KLAD Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap PWA Aalter VZW Markant Aalter

Berghmans Anick
Lommel (Stad) VMW IGL NOLIMPARK AGB Lommel JOC Jongeren Ontmoetingscentrum

Berghmans Peter
Mol (Gemeente) Politiezone Balen - Dessel - Mol VZW Molse Sportinstellingen

Bergmans Francois ¸
Beersel (Gemeente) HAVILAND

Bergmans Joseph
Edegem (Gemeente) AWW CIPAL IVEKA IVEKA Politiezone HEKLA AGB Edegem CV Sokrema Gemeentelijke bibliotheek Edegem Stad Antwerpen VZW Huis Hellemans VZW Sport en Recrea VZW ’t Forum

14/12/2011

Bergmans Marc
As (Gemeente) Jeugd As-Niel vzw Orde Der Asserbakken vzw Vlamrock vzw VZW Lentefeest

Bergmans Nico
Scherpenheuvel-Zichem (Stad) LNI bvba Miplan nv

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47139

Bergmans Nico
NBM bvba

(vervolg/suite) Zaakvoerder Echevin Administrateur Vice-président Secrétaire Administrateur Membre du conseil de police Instituteur Administrateur Bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd

Berlemont Bruno
Philippeville (Commune de) IDEFIN Agence immobilière sociale communale AIS LogDPhi Agence locale pour l’Emploi Foyer culturel local Zone de police Hermeton et Heure FRW

Bernaers Greta
Maatschappij voor het grond- en industrialisatiebeleid Bestuurder van het Linkerscheldeoevergebied BAM Bestuurder Tunnel Liefkenshoek Bestuurder Bestuurder-Directeur Port of Antwerp International Bestuurder VZW Amaris Bestuurder

Berny Marie-Astrid
Ham-sur-Heure-Nalinnes (Commune d’) Echevine ICDI Administratrice Centre local de Promotion de la santé CLPS Charleroi- Administratrice Thuin Marbouilles asbl (Les) Vice-présidente Logopède indépendante L’informatique au Château Vice - présidente

Berte Jean-Pierre
Pecq (Commune de) Pecq (Commune de) IGRETEC CCATM SWDE Sous-bassin Escaut-Lys SWDE Sous-bassin Escaut-Lys Agence immobilière sociale communale AIS Agence locale pour l’Emploi Zone de police du Val de l’Escaut Heures Claires (les) sc Sodalis Corporation scrl-fs CDH Section locale Conseiller communal Conseiller de CPAS/Conseil de l’action sociale Administrateur Administrateur Administrateur Membre du comité d’exploitation Administrateur Président Membre du conseil de police Administrateur Administrateur Président Retraité Gemeenteraadslid Bestuurder Lid van de politieraad Bediende Gedelegeerd Bestuurder 15/08/2011

Berteloot Tonny
Dentergem (Gemeente) IVIO Politiezone MIDOW KBMO vzw

Bertels Jan
Herentals (Stad) OCMW raadslid Herentals (Stad) Schepen FOD Sociale Zekerheid Directeur-generaal (N-1) Intermutualistisch Agentschap Vertegenwoordiger SP.a Lokale afdeling Bestuurder SP.a Provincie Antwerpen Lid uitvoerend bestuurder Algemeen Beheerscomité voor het Sociaal Statuut van Vertegenwoordiger van de minister de Zelfstandigen (ABC) Algemeen Ziekenhuis AZ Elisabeth Lid beheerscomité Beheerscomité e-health Vertegenwoordiger Commissie Begrotingscontrole RIZIV Vertegenwoordiger Fonds Herentalse Jeugdlokalen VZW Voorzitter PWA Herentals Bestuurder Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Regeringscommissaris Stichting Godtschalck Voorzitter Verzekeringscomité RIZIV Regeringscommissaris

47140
Bertels Kris

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

Dessel (Gemeente) PIDPA N-VA Plaatselijke afdeling Koninklijke Fanfare De Eendracht vzw Radioactief afval Dessel vzw vzw Sportinstellingen Dessel

Voorzitter van de gemeenteraad Bestuurder Voorzitter Bediende Voorzitter Lid studie- en overleggroep Bestuurder Gemeenteraadslid Bestuurder Conseillère communale Présidente de CPAS/Conseil de l’action sociale Vice-présidente Vice-présidente Membre du conseil de police Secrétaire Membre Présidente Employée administrative Conseiller communal Administrateur Membre Vérificateur aux comptes Membre du conseil de police Membre Membre

Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré

Bertels Kristine
Boechout (Gemeente) IKA

Bertels Paula
Saint-Nicolas (Commune de) Saint-Nicolas (Commune de) Agence locale pour l’Emploi Régie des Quartiers asbl Zone de police Ans - Saint-Nicolas Association Chapitre XII GILS asbl CHAL Saint-Nicolas Maison de la Laïcité

Berten Willy
Couvin (ville de) AIESH COPALOC Office communal de tourisme couvinois Zone de police des Trois Vallées Conseil de participation de l’Enseignement communal Conseil de participation de l’internat ″Les aubépines″ à Mariembourg

Bertho Christophe
Blégny (Commune de) Agence locale pour l’Emploi Liaisons asbl Enfanfare asbl Président de CPAS/Conseil de l’action sociale Administrateur - secrétaire Administrateur Administrateur - trésorier Fonctionnaire Conseillère communale Administratrice Membre suppléante Membre Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré

Bertholet Michèle
Bièvre (Commune de) Intercommunale Résidence Saint-Hubert CLDR COPALOC

Berthot Véronique
Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire Directrice générale

Bertieaux Francoise ¸
Parlement de la Communauté francaise ¸ Parlement de la Communauté francaise ¸ Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale Etterbeek (Commune d’) Haute Ecole EPHEC Haute Ecole EPHEC MRLB Chef de groupe Députée Députée Echevine Administratrice Maître assistante (en congé politique) Présidente Echevin Membre Membre Trésorier Gérant Conseiller communal Conseiller de CPAS/Conseil de l’action sociale Administrateur Membre du conseil de police Consultant

Bertimes Jean-Pierre
Vielsalm (Commune de) CCATM CLDR Kiwanis Bertimes & co sprl

1/10/2011

Bertollo Jean-Pol
Gerpinnes (Commune de) Gerpinnes (Commune de) IGH Zone de police GERMINALT

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47141

Bertollo Jean-Pol

(vervolg/suite) Musée des Marches Tournai (ville de) IGEHO en liquidation Holding Communal sa Prométhéa asbl

Administrateur Conseillère communale Liquidatrice Administratrice Administratrice

Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré

Berton Marie-Hélène
13/12/2011 15/10/2011

Bertouille Chantal
Parlement de la Communauté francaise ¸ Députée Parlement Wallon Députée Parlement Wallon Présidente de Commission(s) Comines-Warneton (ville de) Echevine Office de la naissance et de l’enfance ONE Comité Vice-présidente subrégional ONE Consultation locale (nourrissons) Présidente Commission communale de jumelage Présidente Caisse des pensions du Parlement wallon asbl Vice-présidente du conseil d’administration Commission de sauvegarde du patrimoine architectural Présidente des cimetières de Comines-Warneton No Télé, Télévision régionale du Hainaut occidental Administratrice MR Fédération du Hainaut Occidental Vice-Présidente Mutualité libérale du Hainaut occidental Administratrice Union nationale des mutualités libérales Administratrice Belgian Acupunctur Federation Vice-présidente Animation et gestion des infrastructures sportives com- Administratrice munales asbl Kinésithérapeute

Bertrand Emile-Louis
Port Autonome de Liège SPI+ Fonds de la Batellerie Rhénane Belge Comité consultatif SNCB Basse Meuse Développement Comité local de Sûreté portuaire DEBELUX FEPI Gestion Centre Ville Asbl Gie Liège Trilogiport Groupe HEC-ULg Asbl Pôle Transport et Logistique de Liège Directeur général Observateur Administrateur Membre suppléant Administrateur Vice - président Membre Membre du comité exécutif Administrateur Gérant Administrateur Membre Conseiller provincial Bourgmestre (titulaire ou ff) Administrateur Membre du collège de police Membre du conseil de police Maître-assistant en droit Membre d’un comité d’avis Echevin Membre Membre Administrateur Membre Instituteur Vice-Président du Conseil d’administration Administrateur Membre du comité effectif Président du Conseil d’administration

Bertrand Etienne
Province de Namur Sombreffe (Commune de) La Terrienne du Crédit Social sc Zone de police SAMSOM Zone de police SAMSOM BEP

Bertrand Frédéric
Burdinne (Commune de) Comité de concertation commune-CPAS SWDE Conseil d’exploitation Maison de la Nature et des Sciences de Huy Comité de négociation et de concertation syndicale Centre culturel de Braives-Burdinne CS Burdinnois INTRADEL Patro Notre-Dame de Burdinne asbl

Bertrand Hubert
Nivelles (ville de) Nivelles (ville de) Conseiller communal Rémunéré Président de CPAS/Conseil de l’action Rémunéré sociale Maître de stage Rémunéré

47142
Bertrand Hubert Bervaes André
Lanaken (Gemeente) OPZ Rekem

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Curate et vale sprl

Médecin-gérant Schepen Bestuurder Gemeenteraadslid Bestuurder Voorzitter Bestuurder Commissaris Voorzitter Voorzitter Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Gouverneur Waarnemer

Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd

Bervoets Geert
Mechelen (Stad) IVAREM Gewestelijke Maatschappij voor de Kleine Landeigendom van Mechelen en Omstreken cv Volkswoningen van Duffel Autonoom gemeentebedrijf AGB SAM Centrum voor Basiseducatie Mechelen - Heist o/d Berg - Lier -Willebroek-Boom LOP 57 Gelijke Onderwijskansen NV Gemeentelijke Holding VZW Brouwerijgebouw Lamot VZW Nekkerhal VZW Pack-Huys VZW Torens aan de Dijle

Berx Cathy
Provincie Antwerpen Provinciaal Instituut voor Brandweer- en Ambulanciersopleiding Antwerpen PIBA Hoge Raad van de Universiteit Antwerpen Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) Instituut voor Tropische Geneeskunde Vlaamse vereniging voor Bestuur en Beleid Nationaal Gedenkteken Fort van Breendonk Actua vzw

Voorzitter Ondervoorzitter Voorzitter Bestuurder Bestuurder Bestuurder Docente Campus Vesta Waarnemer Raad van Bestuur Campus Vesta - Gezamenlijke Opleidingsraad Voorzitter Campus Vesta, Inspraakorgaan/Opleidingsraad, Afde- Voorzitter ling politie CPS Lid van de raad van advies F.T.I. Bestuurder Fonds Eugène Baie Voorzitter HETPALEIS Bestuurder Provinciaal Rampenfonds Voorzitter Stichting Vrienden van het Conservatorium Antwerpen Voorzitter Technopolis Bestuurder

10/03/2011

Besseling Yves
Vaux-sur-Sûre (Commune de) Bourgmestre (titulaire ou ff) Receveur régional Echevin Vice-président Administrateur-délégué Schepen Bestuurslid Verpleegkundige Lid van het beheerscomité Conseiller provincial Echevin Administrateur Administrateur OCMW-voorzitter Bestuurder Secretaris Afgevaardigde gemeente Secretaris Secretaris

Bettendorf Michel
Waterloo (commune de) CAPPA asbl Waterloo Sports asbl

Beuckelaers Katja
Lovendegem (Gemeente) CD&V Plaatselijke afdeling Scholengemeenschap Meetjesland

Beugnies Bernard
Province de Hainaut Mons (ville de) Centre informatique du Hainaut CIH Criquelions Services

Beukelaers Gustaaf
Kapelle-op-den-Bos (Gemeente) SP.a Lokale afdeling Kapelse Darts Spelers Kapelse Ouderenadviesraad Seniorenwerking De Vriendenkring Spaarkas De Donkere Wolk

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47143

Beukelaers Gustaaf Beuls Jozef

(vervolg/suite) Volksontwikkeling vzw Zutendaal (Gemeente) Politiezone GAOZ

Afgevaardigd beheerder Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Lid van het politiecollege Volksvertegenwoordiger Bestuurder Gedelegeerd Bestuurder Bestuurder Gedelegeerd Bestuurder-Voorzitter Co-zaakvoerder Gemeenteraadslid Bestuurder Secretaris Onderwijzeres Bestuurder Bestuurder Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurder Bediende Bestuurder Bestuurslid Voorzitter Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Schepen Zaakvoerder Schepen Beheerder Conseillère communale Chef/Directrice de cabinet adjointe

Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré 20/10/2011

Beuselinck Manu
Kamer van volksvertegenwoordigers N-VA Arrondissementeel Beuselinck Invest NV N-VA afdeling Oostende Ostend Tennis Club NV Tierra Roja bvba

Beusen Anita
Riemst (Gemeente) Limburg.net (ex-Afvalmaatschappij Limburg) N-VA Plaatselijke afdeling Gecoro Riemst N-VA Provincie Limburg

Beutels Anita
Heusden-Zolder (Gemeente) Inter-media De Zandloper vzw Jeugd vzw KAV OCMW Feestcomité

Beutjens Jos
Nieuwerkerken (Gemeente) Inter-energa (ex-Pligas) Inter-Regies CV Nieuw Sint Truiden Sint Trudo

Bevers Eddy
Willebroek (Gemeente)

Bex Jos
Herent (Gemeente) Microob (damesvoetbal)

Bex Marie-Carmen
Ixelles (Commune d’) Gouvernement de la Communauté francaise, Vice¸ Présidence, Enfance, Recherche et Fonction publique Fonds de la Recherche Scientifique F.R.S. - FNRS Foyer Ixellois (le) sa Happy & asbl

Déléguée exercant les fonctions de Non rémunéré ¸ commissaire du gouvernement Administratrice Rémunéré Trésorière Non rémunéré Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Ondervoorzitter van de raad van bestuur Ondervoorzitter van het directiecomité Lid dagelijks bestuur Lid van het bureau Lid gemeentelijke commissie Administrateur Administrateur Administrateur Président Cadre Administrateur Directrice générale Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré

Beyaert Rita
Harelbeke (Stad) IMOG IMOG West-Vlaamse Politieschool CD&V Plaatselijke afdeling Harelbeke (Stad)

Beyens Marc
SEDILEC Synatom SA Association internationale de droit nucléaire Brussels Nuclear Law Association Electrabel / GDF Suez Forum nucléaire belge

Biefnot Annie
Service public de Wallonie

47144
Biemans Martine

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

Rixensart (Commune de)

Echevine

Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Non rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd 5/01/2011 5/01/2011 5/01/2011

Biémar Christian
Oupeye (Commune d’) Oupeye (Commune d’) Conseiller communal Président de CPAS/Conseil de l’action sociale Confort Mosan (le) Administrateur Union des Villes et Communes de Wallonie - Section Membre du comité de direction CPAS Fabrique d’église communale Membre Echevine Administratrice Observatrice Administratrice Administratrice Administratrice Administratrice Membre du comité de contrôle Schepen Bestuurder Lid van de politieraad Bestuurder Ambtenaar Schepen Projectmedewerker Provincieraadslid Schepen Bestuurder Voorzitter Bestuurder Voorzitter Bestuurder Bestuurder Administrateur Directeur régional Gemeenteraadslid Bestuurder Lid van de politieraad Gepensioneerde OCMW-voorzitter Schepen Gemeenteraadslid Bestuurder Lid comité beleid Voorzitter Gemeenteraadslid Lid adviescommissie Bestuurder Lid van de politieraad Bestuurslid Secretaris Bestuurder Bestuurder Gemeenteraadslid Bestuurder

Biernaux Agnès
Walcourt (ville de) AIEG Les Lacs de l’Eau d’Heure asbl Maison du Tourisme des Vallées des Eaux Vives asbl Centre local de Promotion de la Santé CLPS Province de Namur SWEP asbl Boléro asbl INASEP 30/06/2011

Biesemans Armand
Galmaarden (Gemeente) Riobra Politiezone Pajottenland Providentia cv

Biesemans Danielle
Ham (Gemeente)

Biets Hugo
Provincie Limburg Tongeren (Stad) Open VLD (plaatselijke afdeling) Plinius nv Autonoom Stadsbedrijf Autonoom Stadsbedrijf Jachara Open VLD (provincie Limburg)

18/03/2011 10/05/2011

Bigo Olivier
IPALLE Shanks Hainaut

Bijnens Marcella
Zutendaal (Gemeente) INTERELECTRA Politiezone GAOZ

Bijnens Nico
Bilzen (Stad) Bilzen (Stad) Bilzen (Stad) Algemeen Ziekenhuis AZ Vesalius Tongeren Algemeen Ziekenhuis AZ Vesalius Tongeren SP.a Lokale afdeling

Bijnens Willy
Lummen (Gemeente) CIPAL IGL Politiezone West-Limburg CD&V Plaatselijke afdeling Kerkraad Tiewinkel NWM Oosterhof

Billiau Sandra
Schelle (Gemeente) IKA

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47145

Bils Albert
Kortenaken (Gemeente) Hofheide Schepen Bestuurder Echevin Membre de comité(s) de secteur Administrateur Administrateur Président Président Secrétaire Administrateur Administrateur Employé Administrateur Vice-président Bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré

Binet Christian
Aubange (Commune d’) AIVE Agence de Développement Local ADL Centre culturel d’Aubange Maison des Jeunes Planète J Syndicat d’Initiative communal PS Union socialiste communale USC Centre sportif local asbl Athus et l’Acier asbl Equipassion asbl Univers des Pompiers asbl

Binet Marie-Claire
Province de Liège Province de Liège INTRADEL Centre culturel de Waremme Château de Jehay asbl Fonds d’Entraide de la Province de Liège asbl Conseillère provinciale Rémunéré Vice-présidente (du Conseil provin- Rémunéré cial) Administratrice Rémunéré Administratrice Non rémunéré Administratrice Non rémunéré Administratrice Non rémunéré Schepen Bestuurder Advocaat Zaakvoerder Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd 24/11/2011

Binon Alexander
Oud-Heverlee (Gemeente) Riobra

Binon Yves
Parlement de la Communauté francaise ¸ Parlement Wallon Ham-sur-Heure-Nalinnes (Commune d’) Zone de police GERMINALT MR Fédération d’arrondissement Arbimax sa Binon & Cie sa Député Non rémunéré Député Rémunéré Bourgmestre (titulaire ou ff) Rémunéré Président Non rémunéré Président Non rémunéré Administrateur-délégué et Président Non rémunéré du conseil d’administration Administrateur-délégué et Président Rémunéré du conseil d’administration Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré

Biordi Véronique
Province de Luxembourg Conseillère provinciale Aubange (Commune d’) Echevine Office de la Naissance et de l’Enfance Administratrice AIVE Administratrice IDELUX Administratrice IDELUX Projets Publics Administratrice Vivalia Membre de comité(s) de secteur Agence de Développement Local Présidente du conseil d’administration Centre culturel Raymond Dumont asbl Administratrice Habitations Sud Luxembourg Administratrice Maison de la Culture d’Arlon, Centre culturel du Administratrice Sud-Luxembourg L’Univers des Pompiers asbl Administratrice

17/03/2011

Biren Raymond
Province de Luxembourg Conseiller provincial Arlon (ville de) Bourgmestre (titulaire ou ff) IDELUX Finances Administrateur Maison de la Culture d’Arlon, Centre culturel du Administrateur Sud-Luxembourg Zone de police Arlon/Attert/Habay/Martelange Président du conseil de police Union Lorraine Athlétique asbl Administrateur Royal Cercle Saint-Bernard asbl Président

Biron Marcel
Châtelet (ville de) ISPPC Président de CPAS/Conseil de l’action Rémunéré sociale Administrateur Rémunéré

47146
Biron Marcel

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Office des Produits Wallons Logis châtelettain (le) Chamborimmo sa Marcel Biron et Fils sa

Administrateur Administrateur Administrateur-délégué Directeur Exploitant agricole indépendant (activité complémentaire) Conseiller provincial Administrateur

Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré

Bisciari Patrick
Province de Namur Bureau économique de la Province de Namur - Expansion économique CDH Arrondissement de Namur CDH Section de Namur Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré 25/11/2011

Membre du bureau Membre du Bureau Economiste Centre d’Action interculturelle de la Province de Namur Administrateur Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Voorzitter van de gemeenteraad Lid van het directiecomité Lid van de politieraad Lid van het politiecollege Bestuurder Afgevaardigde gemeente Afgevaardigde gemeente Bestuurder Gemeenteraadslid OCMW-voorzitter Voorzitter Bediende Beheerder

30/03/2011

Bisschop Dirk
Damme (Stad) Damme (Stad) TMVW Politiezone Damme/Knokke-Heist Politiezone Damme/Knokke-Heist Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten VZW Kerkfabriek Sint-Martinus Sijsele Kerkfabriek Sint-Quintinus Oostkerke Vivendo

Bisschop Inge
Damme (Stad) Damme (Stad) PWA Stedelijke Openbare Bibliotheek

Bisschop Pierre
Blankenberge (Stad) Schepen IKWV Bestuurder Regionaal Sociaal-Economisch OverlegComité RESOC Vertegenwoordiger vzw Stedelijke Verkeerscommissie/verkeersraad Lid Autonoom gemeentebedrijf AGB Bestuurder Autonoom gemeentebedrijf AGB Lid van het directiecomité Jeugdherberg De Wullok Voorzitter van de raad van bestuur Karnavalstoet Blankenberge Ondervoorzitter van de raad van bestuur ACW Bestuurder CD&V Plaatselijke afdeling Bestuurder Christelijke Mutualiteit CM Blankenberge Bestuurder Bediende ACW Poetsdienst Voorzitter raad van bestuur Lokaal Overleg Kinderopvang Blankenberge Vertegenwoordiger Stedelijke Jeugdraad Adviserend vertegenwoordiger Stedelijke Landbouwraad Lid Stedelijke Preventieraad Lid

31/12/2011

Bissot André
Hotton (Commune d’) SOFILUX CCATM CLDR Conseiller communal Administrateur Membre Membre Retraité Echevine Aidante agricole Administrateur Administrateur Vice-président d’administration Administrateur 18/10/2011

1/09/2011

Bissot Suzanne
Hamoir (Commune d’)

Bitaine Georges
IDELUX Conseil supérieur des Classes Moyennes Lux@venir scrl Luxembourg 2010 asbl du conseil

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47147

Bitaine Georges

(vervolg/suite) Vitrines du Luxembourg asbl Fédération Nationale des Unions de Classes Moyennes FNUCM Caisse d’assurance sociale UCM asbl Comité socio-économique de la distribution Défense et promotion du pâté gaumais asbl Union des classes moyennes UCM - Guichet d’entreprises Union des classes moyennes UCM Luxembourg asbl Boulangerie Bitaine sa Challenge sc Formation PME Luxembourg Sysfal asbl UBPG Province de Luxembourg asbl Valbois asbl Lessines (ville de) IDETA IDETA Zone de police Des Collines Pétanque club asbl

Administrateur Vice-Président du conseil d’administration Membre du bureau Membre du comité Président du conseil d’administration Administrateur Président du conseil d’administration Administrateur Président du conseil d’administration Président du conseil d’administration Administrateur Administrateur Administrateur Conseiller communal Administrateur Membre du comité de direction Membre du conseil de police Retraité Président Conseiller communal Administrateur Membre du comité de direction Administrateur Membre du conseil de police Président Enseignant Echevin Membre de comité(s) de secteur Administrateur Membre du conseil de police Président Administrateur Président Echevin Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Membre du conseil de police Inspecteur social Administrateur Administrateur Conseillère provinciale Administratrice Administratrice Administratrice Membre

Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré

Bivert Guy

Blaffart Théo
Wanze (Commune de) CHR Huy CHR Huy SPI+ Zone de police Meuse - Hesbaye Fabrique d’église d’Antheit

Blaise André
Malmedy (ville de) AIVE Régie communale autonome RCA de Malmedy Zone de police Stavelot-Malmedy CFFF asbl - Malmedy Hé do Mé - Burnenville ASBL Malmedy Athletic Club asbl

Blaise Jean-Marie
Malmedy (ville de) Ecetia Ecetia Finances INTEREST Foyer Malmédien sc (le) Régie communale autonome RCA de Malmedy Zone de police Stavelot-Malmedy Association chapitre XII Clinique Reine Astrid Hé Do Mé asbl

25/05/2011

Blaise Lydia
Province de Liège SPGE SPI+ Société publique d’administration des bâtiments scolairesprovince de Liège Conseil supérieur des villes, communes et provinces de Wallonie Centre culturel de Marchin Ecolo Comité des Oeuvres scolaires Xhorisiennes asbl Commission Natura 2000 Liège 15/04/2011

Administratrice Non rémunéré Membre du bureau politique provin- Non rémunéré cial Administratrice Non rémunéré Membre effective Non rémunéré Représentant Bourgmestre (titulaire ou ff) Président Rémunéré Rémunéré Non rémunéré

Blanchart Philippe
Chambre Thuin (Ville de) Comité de concertation de la commune

47148
Blanchart Philippe

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Centre culturel régional de Charleroi Administrateur Maison des Jeunes Administrateur Zone de police GERMINALT Membre du collège de police PS Fédération de Thuin Administrateur Tennis Club de Thuin Administrateur Agence régionale de développement culturel de la Administrateur Communauté du Pays de Charleroi, Val de Sambre et Sud Hainaut Maison du Tourisme du Val de Sambre et Thudinie Président Machelen (Gemeente) HAVICREM SP.a Diegem G.B.S. Diegem Sibelgas Vissersclub ″De Lustige Kabuisvissers″ Schepen Bestuurder Voorzitter Feestbestuurder Commissaris Voorzitter Schepen Huisarts Provincieraadslid Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurder Voorzitter Schepen Bestuurder Lid van het directiecomité Bestuurslid Bestuurder Voorzitter Schepen Voorzitter Gemeenteraadslid Bestuurder Lid van de politieraad Bestuurder Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurslid Bediende Zelfstandige in bijberoep Bestuurder (met raadgevende stem) Voorzitter

Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd 25/10/2011

Blanckaert Guido

Blauwens Ferdinand
Heist-op-den-Berg (Gemeente)

Blieck Johan
Provincie West-Vlaanderen De Panne (Gemeente) IKWV Westtoer CD&V Plaatselijke afdeling

Blockmans William
Zaventem (Gemeente) IWVB IWVB Open VLD (plaatselijke afdeling) Open VLD regionaal Vlaams Brabants Symfonie Orkest

Blockx Margaretha
Retie (Gemeente) PWA Retie

Bloemen Christiane
Meeuwen-Gruitrode (Gemeente) IGL Politiezone Noordoost Limburg cvba Landwaarts

Bloemen Danny
Leopoldsburg (Gemeente) Limburg.net (ex-Afvalmaatschappij Limburg) Open VLD (plaatselijke afdeling) 26/01/2011

PV Erfgoed Limburgse Kempen Vriendenkring Strooiendorp

Bloemen Hubert
Vlaamse overheid. Departement Ruimtelijke Ordening, Administrateur-generaal Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

Blommaert Anne Marie
Temse (Gemeente) Toerisme Waasland CD&V Plaatselijke afdeling AD Waasland Erfgoedcel Waasland Toerisme Temse Schepen Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Provincieraadslid Bestuurder Lid van het directiecomité Bestuurder Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd

Blommaert Bart
Provincie Oost-Vlaanderen ILVA ILVA Provinciaal Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Drugspreventie PISAD

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47149

Blommaert Bart
EROV Patriba nv

(vervolg/suite) Bestuurder Gedelegeerd bestuurder Verpleegkundige Zaakvoerder Bestuurder Voorzitter Bestuurder Gemeenteraadslid Schepen Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder OCMW-voorzitter Voorzitter van de raad van bestuur Bestuurder Bestuurslid Bestuurslid Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurder Lid van het directiecomité Bestuurder Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Leraar Bestuurder Bestuurder OCMW-voorzitter Schepen Bestuurder Voorzitter Bestuurder Bestuurder Bestuurder Ondervoorzitter Bestuurder Gemeenteraadslid Schepen Secretaris Leraar Lid Gemeenteraadslid Bestuurder Schepen Bestuurder Advocaat Schepen Voorzitter Voorzitter Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd 2/10/2011 3/10/2011

APB Provinciaal domein De Gavers Open VLD Provincie Oost-Vlaanderen PMSIV Lemberge

Blommaert Erik
Kruibeke (Gemeente) Kruibeke (Gemeente) Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Toerisme Waasland ACW (plaatselijke afdeling) CD&V Plaatselijke afdeling Autonoom Gemeentebedrijf AGB Kruibeke Gemeentelijke Huisvestingsmaatschappij Beveren Regionaal Landschap Schelde Durme VZW Mercator 2012 VZW VKOS/KSAS

7/11/2011

6/11/2011 7/11/2011 7/11/2011

Blommaert Hendrik
Horebeke (Gemeente) Verenigde Protestantse Kerk in België Gasthuys NV VZW Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen VZW Vlaamse Federatie voor Persverspreiders

Blommaert Robert
Beveren (Gemeente) FINGEM INTERGEM INTERGEM Intermixt

Blommaerts Luc
Kontich (Gemeente) Autonoom gemeentebedrijf AGB Kontich Huize Iris VZW

Blomme Guy
De Pinte (Gemeente) De Pinte (Gemeente) VENECO ACW (plaatselijke afdeling) CD&V Plaatselijke afdeling Christelijke Mutualiteit CM De Pinte Kleine Landeigendom cvba Parochiale Werken De Pinte vzw SVK DepGavNaz

Blomme Jurgen
Waarschoot (Gemeente) Waarschoot (Gemeente) SP.a Lokale afdeling Bijzonder comité sociale dienst

Blomme Roland
Oudenburg (Stad) IVOO

Blondeel Kathy
Kaprijke (Gemeente) WIVO

Blondeel Luc
Zonnebeke (Gemeente) Curieus SP.a Lokale afdeling

47150
Blondeel Luc

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Zelfstandige Bestuurder Bestuurslid Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré

De Goudenring Show vzw Vinkenmaatschappij KM De Staalbekken

Bocart Stéphane
Anhée (Commune d’) Maredret Animations Pays de la Molignée Echevin Administrateur Administrateur Agriculteur Groupe d’action Locale GAL Dinant Anhée Onhaye Administrateur Yvoir Hastière Maison de l’Artisanat asbl Administrateur Echevin Administrateur Bourgmestre (titulaire ou ff) Membre de comité(s) de secteur Vice-président Président Administrateur-délégué Administrateur Administrateur Vice - président Administrateur

Boccar Daniel
Amay (Commune d’) CHRH

Bodeux Serge
Habay (Commune d’) AIVE Agence de Développement Local Oeuvres sociales de Habay Institut Libéral de Formation et d’Animation culturelles ILFAC Sud-Lux asbl Un Autre Regard asbl Club de Tir Louis Uselding Comité de gestion Châtelet, asbl Institut Libéral de Formation et d’Animation Culturelles ILFAC Bruxelles

Bodlet Thierry
Dinant (ville de) Compagnie des Copères Maison du Patrimoine médiéval mosan Carrière de Leffe Salle communale La Balnéaire Echevin Président Administrateur Carrossier indépendant Président du comité d’accompagnement Président du comité de gestion Bourgmestre (titulaire ou ff) Administrateur Administrateur Membre du comité de direction Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Retraité Vice-président du conseil d’administration Administrateur Membre du comité de direction Administrateur-délégué Président Président Schepen Bestuurder Gedelegeerd bestuurder Gedelegeerd bestuurder Bestuurslid Bestuurslid Gedelegeerd bestuurder Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd 11/02/2011 11/02/2011 28/11/2011

Bodson André
Floreffe (Commune de) Port autonome de Namur Bureau Economique de la Province de Namur - Expansion économique Bureau Economique de la Province de Namur - Expansion économique IMIO Centre culturel de Floreffe Office du Tourisme de Floreffe Centre sportif communal

Bodson Arthur
CHU Liège CHR Citadelle CHR Citadelle Centre Jean Gol Concours de piano de Liège ONG Partenaire asbl

Bodson Brigitte
Diepenbeek (Gemeente) Inter-media IBR Trading nv Julimo nv Open VLD Diepenbeek Open VLD Limburg Sportcoop nv

Bodson Carole
Tellin (Commune de) Tellin (Commune de) Conseillère communale Rémunéré Présidente de CPAS/Conseil de l’action Rémunéré sociale

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47151

Bodson Carole

(vervolg/suite) CCATM Comité d’accompagnement Plan de Cohésion Sociale Comité de concertation commune-CPAS Comité particulier de négociation et de concertation CPAS - Commission locale pour l’Energie PCDN Centre de Guidance

Présidente Membre Membre Représentante Membre Présidente Membre de la Commission de contrôle Infirmière graduée Echevine Administratrice Administratrice Administratrice-déléguée

Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd

Bodson Ingrid
Libramont-Chevigny (commune de) Centre culturel de Libramont TV-LUX L’Age d’Or Services Centre Ardennes SCRL 27/04/2011

Bodson Nicolas
Gouvernement fédéral, Affaires sociales, Familles et Chef/Directeur de cabinet Personnes handicapées, Risques professionnels CHU Brugmann Directeur-général Belgafin sa Administrateur Cards sa Administrateur 6/12/2011 5/12/2011

Boeckaert Anne-Marie
Charleroi (ville de) TEC Charleroi IGRETEC IGRETEC ISPPC Palais des Beaux-Arts de Charleroi Echevine Administratrice Administratrice Membre de comité(s) de secteur Administratrice Administratrice et membre du comité d’accompagnement CCAT Membre suppléante Commission de rénovation des quartiers de la ZIP Membre Marchienne Docherie - Roux Bassée Carolo Prévention Santé asbl Administratrice Charleroi Nature asbl Administratrice Maison du Tourisme du Pays de Charleroi Administratrice Parc des Sports asbl Administratrice Amis de la Restauration du Château de Cartier (les) Administratrice Gemeenteraadslid Bestuurder Lid adviescommissie Bestuurder Lid van het directiecomité Lid provinciaal comité Bestuurder Schepen Lid van een adviescomité Lid diverse commissies Schepen Horecahulp Schepen Bestuurder Schepen Bestuurder Bediende Bestuurder Gemeenteraadslid OCMW raadslid Bestuurder (raadgevende stem) Commissaris Bestuurscommissielid

23/02/2011

Boeckaerts Victor
Tienen (Stad) ECOWERF Iverlek Autonoom Gemeentebedrijf AGB Tienen Autonoom Gemeentebedrijf AGB Tienen Vlaamse Watermaatschappij vzw Centrum voor Basiseducatie Leuven-Hageland

Boeckx Jozef
Rijkevorsel (Gemeente) Hidrorio Rijkevorsel (Gemeente)

Boeckx Lisette
Olen (Gemeente)

Boeckx Nancy
Zandhoven (Gemeente) IKA

Boeckxstaens Veerle
Nijlen (Gemeente) IOK Dienst AGB sportcentrum Nijlen

Boel Ed
Temse (Gemeente) Temse (Gemeente) Schelde-Landschapspark AGB Temse CVO Temse

47152
Boel Ed Boel Kris
Sint-Niklaas (Stad) MI-WA (vervolg/suite) PWA Temse

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

Bestuurslid Gemeenteraadslid Bestuurder Kabinetschef Bestuurslid Lid van het bureau Bestuurder Deskundige Deskundige Lid Verkeerscommissie Bestuurder

Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Besoldet Besoldet Nicht besoldet Besoldet Besoldet Besoldet Nicht besoldet Besoldet Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd 1/09/2011

Boelaert Filip
Vlaamse regering, mobiliteit en openbare werken CD&V Plaatselijke afdeling CD&V Plaatselijke afdeling CD&V provincie Oost-Vlaanderen Hamse investeringsmaatschappij Gecoro Hamme Hamme (Gemeente) VZW Vrij Technisch Instituut Dendermonde

Boelaert Tom
FOD Financiën Administrateur van Financiën Commissie tot evaluatie van de wet van 21 februari 2003 Voorzitter tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen Ruitercomité Deinze vzw Schatbewaarder

Boemer Isabelle
Malmedy (ville de) Bureau d’architectes I. Boemer Echevine Gérante OCMW-voorzitter Lid adviescommissie Secretaris raad van advies Zaakvoerder Voorzitter Gemeenteraadslid Voorzitter van de raad van bestuur Voorzitter van het directiecomité Lid van de politieraad Gepensioneerde Afgevaardigd bestuurder Secretaris Schepen Lid van het directiecomité Bestuurder Bestuurder Bestuurder-voorzitter Bediende Voorzitter Bestuurder Schepen Bestuurder Lid van een regionaal comité Advocaat Gemeinderatsmitglied Präsident des Verwaltungsrates Beobachter Mitglied des Nationalrates Mitglied des Wallonischen Rates Mitglied des Polizeirates Vizepräsident Angestellter Schepen Lid van de politieraad Gepensioneerde Lid van de raad van bestuur

Boen Axel
Schelle (Gemeente) IGEAN CIPAL KINA PV

Boesmans José
Herk-de-Stad (Stad) Opdrachthoudende vereniging Schulens Meer c.v. Opdrachthoudende vereniging Schulens Meer c.v. Politiezone West-Limburg VVV Toerisme Herk-de-Stad vzw WSV Horizon Donk 21/12/2011 21/12/2011

Boeykens Bernadette
Bornem (Gemeente) Toerisme Klein Brabant/Scheldeland De Meivis vzw Palingfestival vzw Tedipro vzw Toerisme Scheldeland VZW De Zilverreiger

Boeykens Sofie
Sint-Lievens-Houtem (Gemeente) SOLVA SOLVA

Boffenrath August
Raeren (Gemeinde) FINOST INTEROST Intermixt Intermixt Polizeizone Weser/Göhl Sankt-Nikolaus Hospital Eupen

Bogaert Anne-Marie
Tielt (Stad) Politiezone Regio Tielt Markant Regio Roeselare

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47153

Bogaert Anne-Marie
Markant Tielt

(vervolg/suite) Bestuurslid OCMW raadslid Schepen Bestuurder Lid dagelijks bestuur Lid dagelijks bestuur Bestuurder Volksvertegenwoordiger Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Staatssecretaris Bestuurder Afgevaardigd bestuurder Afgevaardigd bestuurder Afgevaardigd bestuurder Bestuurder Commissaire au Plan Administrateur Président du comité scientifique sur le budget économique Membre Maître de Conférences Administrateur Administrateur Membre OCMW raadslid Directeur Stafdienst Lid van het beheerscomité Voorzitter van het beheerscomité Provincieraadslid Schepen Bestuurder Bestuurslid Bestuurder Bestuurder Voorzitter Voorzitter Bestuurslid Voorzitter Penningmeester Echevin Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré 5/12/2011 3/02/2011 6/12/2011

Bogaert Berenice
Menen (Stad) Menen (Stad) MIROM Menen (ex-IVMO) CD&V Plaatselijke afdeling ACW Rekkem Mariënstede vzw

Bogaert Hendrik
Kamer van volksvertegenwoordigers Jabbeke (Gemeente) Federale regering, Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten CPI Eden Chocolates Holding nv NV Brugge Investments NV Eden Chocolates SIP

Bogaert Henri
Bureau fédéral du Plan Institut des comptes nationaux Institut des Comptes nationaux Conseil supérieur de l’emploi Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix FUNDP Institut supérieur de musique et de pédagogie IMEP E-gov ASBL Société royale Belge d’Economie Politique

Bogaert Jan
Oosterzele (Gemeente) FOD Justitie Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie EMPREVA

Bogaert Jean-Marie, Brugge (Sint-Kruis)
Provincie West-Vlaanderen Brugge (Stad) INTERBAD N-VA Plaatselijke afdeling Concertgebouw Brugge vzw APB Westtoer Brugs Ommeland Meeting in Brugge VZW N-VA arrondissement Brugge Toeristische Ontsluiting West Vlaanderen Vereniging gewezen Vlaamse volksvertegenwoordigers

Bogaert Jean-Marie, Lobbes
Lobbes (commune de) Amis des Infirmes moteurs cérébraux (les) Amis des Paralysés cérébraux ASBL Ligue d’aide aux Infirmes moteurs cérébraux de la Communauté francaise ¸ Fondation d’utilité publique Baron-Baronne Jean-Marie et Monique Bogaert Les amis d’Arthur et de Jean Regniers asbl Vacances et Soins traitement de l’infirmité motrice cérébrale

Bogaert Luc
Châtelet (ville de) Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi Commission consultative pour l’aménagement du territoire Châtelet Centre-Ville Zone de police Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes 3ème âge de Châtelet Conseiller communal Administrateur Membre suppléant Administrateur Membre du conseil de police Administrateur Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré

47154
Bogaert Luc Bogaert Marc
(vervolg/suite)

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

El Maujone asbl Staden (Gemeente) MIROM Roeselare (ex-IVRO) FV Samen

Professeur Administrateur Gemeenteraadslid Bestuurder (raadgevende stem) Ambtenaar Bestuurder Bestuurder Districtsschepen Lid partijraad Adjunct-adviseur Bestuurslid Bestuurslid Penningmeester Gemeenteraadslid Schepen Bestuurder Bestuurslid Ambtenaar Voorzitter van de raad van bestuur Bestuurder Penningmeester Schepen Bestuurder Voorzitter van het beheerscomité Ondervoorzitter van de raad van bestuur Bestuurder Bestuurder Voorzitter van de raad van bestuur Bestuurder Directeur Gepensioneerde Bestuurder Bestuurder Bestuurder Voorzitter van de raad van bestuur OCMW-voorzitter Schepen Bestuurslid Voorzitter Schepen Lid van een sectorcomité/zonecomité Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder

Rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré 30/06/2011 30/06/2011

24/05/2011

Bogaert Stephan
ISVAG District Antwerpen (Hoboken) Open VLD Open VLD (regio Antwerpen) Open VLD Antwerpen Stad Open VLD Groot Antwerpen

Bogaerts Jean-Paul
Leopoldsburg (Gemeente) Leopoldsburg (Gemeente) Inter-aqua CD&V Plaatselijke afdeling CVBA Vooruitzien Beringen VZW Berkenhof VZW K.ESK Leopoldsburg 4/01/2011 2/02/2011

Bogaerts Louis
Wuustwezel (Gemeente) Jeugd Loenhout vzw Scholengemeenschap grens Wuustwezel, Essen, Kalmthout Vrije centra voor leerlingenbegeleiding VCLB Voor- en Noorderkempen vzw Revalidatiecentrum der Noorderkempen vzw Wuustwezel CD&V Plaatselijke afdeling Sociaal woonkrediet voor Vlaanderen SIG vzw

31/08/2011 1/09/2011

Landelijke Gilde Loenhout Regionaal landschap de Voorkempen Sociale investeringsmaatschappij voor Vlaanderen VZW Kursusdienst Wuustwezel

Boghe Diana
Bekkevoort (Gemeente) Bekkevoort (Gemeente) SP.a Lokale afdeling Bekke-Voorts volkstoneel vzw

Bohnen Godfried
Dilsen-Stokkem (Stad) VMW Interelectra Sociale Bouwmaatschappij Ons Dak cv Open VLD (plaatselijke afdeling) Dienstenonderneming Dilsen-Stokkem

Boileau Francis
Service d’incendie et d’aide médicale urgente de la Fonctionnaire dirigeant Région de Bruxelles-Capitale Institut de formation en aide médicale urgente Administrateur

Boitte Marc
Province de Hainaut Manage (commune de) Manage (commune de) ISPPC Centr’Habitat scrl Conseiller provincial Conseiller communal Président de CPAS/Conseil de l’action sociale Administrateur Administrateur

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47155

Boitte Marc

(vervolg/suite) Communauté urbaine de La Louvière Mission régionale du Centre PROMAR asbl Association Chapitre XII Centre de Référence du Hainaut Arts & Métiers La Louvière Athénée provincial La Louvière Ecole de Nursing La Louvière IMP Montignies sur Sambre Lycée Herlaimont La Louvière Mariemont village Morlanwelz SETCA Régional Centre

Vice-président Vice-président Administrateur Vice-président Vice-président Employé Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Président Administratrice Membre du comité de direction Administratrice Administratrice Administratrice Directrice Stratégie Administratrice Administratrice

Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré

Bolette Cécile
Ecetia Finances Ecetia Finances Ecetia Immobilier Ecetia Participations ETHIAS Banque sa ETHIAS sa Network Research Belgium NRB sa E-Santé sa

13/12/2011

22/12/2011

Bolland Marc
Parlement de la Communauté francaise ¸ Parlement Wallon Blégny (Commune de) Blégny Mine asbl Blégny Move asbl Trianon asbl Liaisons asbl Enfanfare asbl M2B sprl Député Non rémunéré Député Rémunéré Bourgmestre (titulaire ou ff) Rémunéré Administrateur et membre du bureau Non rémunéré exécutif Administrateur - secrétaire Non rémunéré Administrateur Non rémunéré Président Non rémunéré Président Non rémunéré Administrateur - gérant Rémunéré Conseillère communale Rémunéré Administratrice Rémunéré Membre d’un comité Rémunéré d’accompagnement Membre du conseil de police Rémunéré Administratrice Non rémunéré Gemeenteraadslid Bestuurder Lid van het directiecomité Kantoorverantwoordelijke Secretaris Penningmeester Penningmeester Schepen Bestuurder Bureaulid Bediende Gemeenteraadslid OCMW-voorzitter Schepen Bestuurder Bestuurslid Bestuurder Bestuurder Voorzitter Voorzitter Bestuurder Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd

Bolland Marie-Claire
Beyne-Heusay (Commune de) ALG TECTEO Group Zone de police Beyne-Fléron-Soumagne Académie de musique communale 5/01/2011 6/01/2011

Bolle Philip
Ieper (Stad) IVVO IVVO HVV-OVM Ieper-Poperinge Ieperse Vrijzinnige Koepel S-Plus

Bollen Ilse
Linter (Gemeente) CD&V Plaatselijke afdeling CD&V Plaatselijke afdeling

Bollen Ivo
Geel (stad) Geel (stad) Geel (stad) IOK Dienst Autonoom gemeentebedrijf AGB Beschut Wonen Kempen Geelse Bouwmaatschappij CV Sociaal Verhuurkantoor SVK Zuiderkempen Welzijnszorg Kempen Algemeen Ziekenhuis AZ Sint Dimpna Geel

47156
Bollen Ivo

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Kempen De Sprong vzw Kringwinkel Zuiderkempen vzw KWB ST Dimpna Geel Milieu en Werk vzw Parochielokalen St Dimpna Geel Veloclub St Dimpna Geel VZW Ten Dienste Inter-media Inter-media

Bestuurder Bestuurder Bestuurder Wijkmeester Bestuurder Voorzitter Voorzitter Bestuurder Bestuurder Lid van het directiecomité Echevin Président Membre du conseil de police Professeur prépensionné Président Vice-président Président

Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré 28/03/2011 28/03/2011 28/03/2011 28/03/2011 28/03/2011 30/09/2011

Bollen Marina Bollinger Michel
Héron (Commune d’) CLDR Zone de police Hesbaye Ouest Cercle paroissial Notre Dame de Couthuin asbl Couthuin-Sports asbl Fabrique d’Eglise de la Nativité de la Vierge

Bollingh Sébastien
Association intercommunale pour l’exploitation du cir- Administrateur cuit de Francorchamps Cadre

Bols Michel
Wanze (Commune de) Wanze (Commune de) Agence immobilière sociale communale AIS Château féodal de Moha asbl Association Chapitre XII Aide Action Médiation Ressourcerie du Pays de Liège Le Trait d’Union asbl L’Espoir asbl Conseiller communal Président de CPAS/Conseil de l’action sociale Administrateur Vice-président Président Administrateur Président du conseil d’administration Président du conseil d’administration Retraité Gemeenteraadslid Bestuurder Schepen Volmachtdrager Gepensioneerde Postman Lid sectorcomité Bourgmestre (titulaire ou ff) Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Président Administrateur Administrateur Secrétaire

Bomans Wim
Meeuwen-Gruitrode (Gemeente) Limburg.net (ex-Afvalmaatschappij Limburg)

Bombaert Marc
Herne (Gemeente) CREADIV NV

31/01/2011

VMW

Bombled Christophe
Cerfontaine (Commune de) SPGE IDEG Groupe d’Action Locale GAL Entre Sambre et Meuse Les Lacs de l’Eau d’Heure asbl Maison du tourisme des Vallées des Eaux-Vives asbl Office du Tourisme communal Syndicat d’Initiative local ORES Marche folklorique Saint-Lambert de Cerfontaine 15/04/2011 30/03/2011

31/03/2011

Bomblet Robert
Froidchapelle (Commune de) Echevin Association Intercommunale Mixte de l’ Abattoir de Administrateur Chimay Conseil de participation Président COPALOC Président Maison de l’Emploi Représentant communal Pétanque club Boussu-lez-Walcourt Président Retraité

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47157

Bomele Nketo
Anderlecht (Commune d’) IBG SIBELGAZ Atrium - Wayez Vivre ensemble, asbl Conseillère communale Administratrice Administratrice Employée Administratrice Présidente OCMW-voorzitter Schepen Bestuurder Lid forum Bestuurder Ambtenaar Lid van het beheerscomité Bestuurder Bestuurder Schepen Lid adviescommissie Bestuurder Lid van het directiecomité Lid partijbestuur Ingenieur Echevin Administrateur Vice-Président Administrateur Gérant Administrateur - délégué Schepen Bestuurder Lid van een sectorcomité/zonecomité Lid van het directiecomité Bestuurder Lid van het directiecomité Gemeinderatsmitglied ¨ Präsident eines OSHZ Mitglied Betriebsrat Verwalter Verwalter Präsident Präsident Präsident Präsident Präsident Sozialassistent Président de CPAS/Conseil de l’action sociale Vice-président du comité d’accompagnement Vice-président du Comité d’accompagnement Président Directeur d’établissement scolaire Administrateur Vice président du Conseil d’administration Vice-Président Vice-Président du Comité d’accompagnement Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Besoldet Besoldet Besoldet Besoldet Nicht besoldet Nicht besoldet Nicht besoldet Nicht besoldet Nicht besoldet Nicht besoldet Nicht besoldet Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré 29/11/2011 29/11/2011 1/07/2011

Bonaventure Francois ¸
Machelen (Gemeente) Machelen (Gemeente) Lokale Werkwinkel Lokale Werkwinkel Liberale Mutualiteit Brabant De Gemeenschappelijke Preventiedienst Liberale Mutualiteit Brabant Bouwfonds Regionaal Woningfonds Vilvoorde

Boncquet Wouter
Keerbergen (Gemeente) Iverlek Autonoom gemeentebedrijf AGB Autonoom gemeentebedrijf AGB CD&V Plaatselijke afdeling

Bonfond Joseph
Ferrières (Commune de) Chambre syndicale UC Seraing Immoville Bonfond Invest TRTC Bonfond Fils

Bongaerts Johan
Meeuwen-Gruitrode (Gemeente) VMW VMW VMW Inter-media Inter-media

Bongartz Paul
Sankt-Vith (Stadt) Sankt-Vith (Stadt) SWDE Weser-Amel ¨ Offentlicher Wohnungsbau Eifel Wohnraum für Alle VoG Fahr mit VoG Sobau VoG Hausgemeinschaft Haas Lokaler Stromsperrausschuss Patchwork VoG

Bonjean Michel
Durbuy (ville de) Maison de l’Emploi Plan habitat permanent Association chapitre XII Intégra Plus Association Chapitre XII - Famenne Energie Duréco scrl Forum de la mobilité Plan de cohésion sociale

47158
Bonmariage Claude

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

Province de Luxembourg Saint-Hubert (ville de)

Conseiller provincial Bourgmestre (titulaire ou ff) Leitender Beamter Verwalter Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Präsident Präsident Mitglied Verwalter Verwalter Mitglied der Expertengruppe Echevine Administratrice Présidente Présidente Présidente Administratrice Administratrice déléguée - trésorière Administratrice Administratrice Directrice Administratrice Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bestuurder Advocaat Lid coördinatiecomité Gemeenteraadslid Bestuurder Lid van de politieraad Bestuurslid Bediende Bestuurslid Volksvertegenwoordiger Voorzitter van een parlementaire commissie OCMW-voorzitter Schepen Voorzitter Bestuurder Voorzitter Voorzitter Voorzitter Voorzitter Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bestuurder Lid van het directiecomité Voorzitter Voorzitter Conseiller provincial

Rémunéré Rémunéré Besoldet Nicht besoldet Besoldet Nicht besoldet Nicht besoldet Nicht besoldet Nicht besoldet Nicht besoldet Nicht besoldet Nicht besoldet Nicht besoldet Nicht besoldet Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré 14/12/2011

Bonni Patrick
Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in KMU (IAWM) Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in KMU (IAWM) Beirat des Zentrums für Förderpädagogik Strategischer Ausschuss für Berufsbildung STAB ESF-Begleitausschuss der Deutschsprachigen Gemeinschaft INTERREG-Begleitausschuss der Deutschsprachigen Gemeinschaft Commission sectorielle de l’Automobile pour la Communauté germanophone Commission sectorielle du Secteur des électriciens pour la Communauté germanophone Agentur für Europäische Bildungsprogramme in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Euroskills Spa 2012 asbl Skills Belgium Zukunftsinitiative Eifel

Bonni Véronique
Dison (Commune de) TEC Liège-Verviers ONE Consultation locale (nourrissons) Centre culturel de Dison Régie de quartier Havre Sac AMO asbl Crèche Kangourou asbl Agence immobilière sociale Verviers Les Enfants de la Tourelle asbl SAFPA SAFPA - Verviers 1/11/2011

30/06/2011

30/04/2011

Bonny Karl
Ichtegem (Gemeente) Infrax West (ex-WVEM) Infrax

Bonte Brigitte
Zuienkerke (Gemeente) IVBO Politiezone Blankenberge/Zuienkerke Gezinsbond KVLV

Bonte Hans
Kamer van volksvertegenwoordigers Kamer van volksvertegenwoordigers Vilvoorde (Stad) Vilvoorde (Stad) Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap PWA Sp.a (Plaatselijke afdeling) VZW De Strijkwinkel VZW Lokale Werkwinkel Vzw Verbruikersateljee VZW Vilvoordse Zilverpunt

22/06/2011

Bonte Jean-Marie
Oostrozebeke (Gemeente) WVI WVI ACW Oostrozebeke KSCOR Oostrozebeke

27/12/2011

Bontemps Philippe
Province de Luxembourg

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47159

Bontemps Philippe

(vervolg/suite) Durbuy (ville de) AIVE Vivalia Commission d’orientation de Clairval Centre culturel communal Office du Tourisme communal Les Ecoles de l’Acis asbl Clos Saint-Hubert asbl Maison de Village de Grandhan asbl Maison de Village de Verlaine asbl

Bourgmestre (titulaire ou ff) Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Vétérinaire indépendant Administrateur Administrateur Administrateur délégué Président Administrateur Gérant Ondervoorzitter van (een) commissie(s) Rechtstreeks verkozen senator Gemeenteraadslid Lid partijraad Bestuurder Bestuurder Bestuurder Voorzitter Schepen Bestuurder Bestuurder Voorzitter Secretaris Beheerder Voorzitter van het directiecomite Lid Lid Lid Kerkfabriek Gemeenteraadslid Bestuurder Voorzitter Bediende Lid ouderraad OCMW-voorzitter Schepen Bestuurder

Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd 1/05/2011

Bontinck Patrick
VisitBrussels asbl - BITC Brussels Booking Desk asbl BECI - Brussels Enterprises Commerce and Industry Hotel Concept sprl

Boogaerts Frank
Senaat Senaat Lier (Stad) N-VA N-VA Plaatselijke afdeling ANZ N-VA Arrondissement Mechelen Vlaamse Kring Lier vzw

Boogaerts Stephan
Begijnendijk (Gemeente) ECOWERF Regionaal Landschap Noord-Hageland De Draak vzw Groen! Vlaams Brabant vzw IPS

Boon Alfons
FOD Budget en Beheerscontrole Hoge Raad van Financiën Opvolgingscomité Sint-Margarethakerk Grembergen

Boon Erik
Holsbeek (Gemeente) ECOWERF CD&V Plaatselijke afdeling Kleuterschool Klim Op - Holsbeek dorp 15/06/2011

Boon Sarra
Boutersem (Gemeente) Boutersem (Gemeente) SP.a Lokale afdeling

Boone Marius
Oostende (Stad) FINIWO IVOO TMVW SP.a Lokale afdeling KVGO De Oostendse Haard Gemeenteraadslid Bezoldigd Bestuurder Bezoldigd Bestuurder Bezoldigd Lid van het college van commissaris- Bezoldigd sen Bestuurder Niet bezoldigd Ondervoorzitter Niet bezoldigd Bestuurder Bezoldigd Gemeenteraadslid Bestuurder Lid van het directiecomité Bestuurder Secretaris kerkraad Lid van de politieraad Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd

Boone Patrick
Vilvoorde (Stad) HAVICREM HAVICREM INCOVO Heilig Hart Parochie Politiezone VIMA

47160
Bordon Bjorn
Ronse (Stad) IVLA SP.a Lokale afdeling

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

Animo Ronse Autonoom Gemeentebedrijf AGB Ronse DCO Diberon Humanistische Jongeren Ronse Jeugdcentrum vzw PWA vzw Ronse (Stad) Ronse (Stad) SP.a regio Ronse-Oudenaarde Vrijzinnig Centrum Ronse de Branderij

Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurder Bediende Secretaris Commissaris Bestuurder Ondervoorzitter Bestuurder Bestuurder Lid van een commissie Voorzitter commissie Bestuurder Bestuurder Hoofd van de beleidscel/Algemeen beleidscel Voorzitter Afgevaardigde Lid van het partijbestuur Voorzitter Bestuurder Schepen Bestuurder Bestuurslid Bestuurder Bestuurder Directeur Bestuurder Directeur Bestuurder Directeur Conseiller communal Administrateur Membre du comité de direction Administrateur-trésorier Vice-président du conseil d’administration Administrateur Secrétaire Secrétaire Président Secrétaire adjoint Administrateur Secrétaire de CPAS Gemeenteraadslid Bestuurder Bourgmestre (titulaire ou ff) Administrateur Administrateur Membre du comité de direction Administrateur Chargé de mission Schepen Bruggepensioneerde Bestuurslid Schepen Bediende

Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd

1/09/2011

Borginon Alfons
Federale regering, Begroting Districtsraad Berchem Herculesstichting Open VLD Open VLD regio Antwerpen VZW Lokaal Cultuurbeleid Berchem 5/12/2011

Borgmans Erik
Balen (Gemeente) Recreatie- en Natuurpark Keiheuvel CD&V Plaatselijke afdeling Kiko vzw Campinia Media CVBA-VSO Campinia Media CVBA-VSO Campinia Media vzw Campinia Media vzw Xod nv Xod nv

21/03/2011 21/03/2011 21/03/2011 21/03/2011

Borgniet Geoffrey
Beaumont (ville de) INTERSUD INTERSUD Agence locale pour l’Emploi Maison des Jeunes de Beaumont Maison du Tourisme de la Botte du Hainaut Présence et Action culturelles PAC PS Fédération cantonale PS Section locale PS Union socialiste communale USC Comité Charles-Quint asbl

Borms Marie-Louise
Londerzeel (Stad) HAVILAND

Borremans Jean-Luc
Fleurus (ville de) BRUTELE IGRETEC IGRETEC CAROLIDAIRE Communauté francaise ¸

Borremans Jozef
Ternat (Gemeente) Kruikenburg vzw

Borremans Mario
Heusden-Zolder (Gemeente)

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47161

Borsus Willy
Parlement de la Communauté francaise (Fédération ¸ Wallonie-Bruxelles) Parlement Wallon Somme-Leuze (Commune de) Société Publique de Gestion de l’Eau Association Intercommunale des Eaux du Condroz BEP Crématorium Intercommunale Namuroise de Services Publics Vivalia Conseil supérieur des villes, communes et provinces de Wallonie Pays de Famenne asbl Union des Villes et Communes de Wallonie Zone de police Condroz-Famenne Action Réformatrice Province de Namur MR MR Fédération provinciale MR Groupe du Parlement Wallon ORES MIRENA (mission régionale pour l’emploi des arrondissements de Namur et Dinant) Député Député Bourgmestre (titulaire ou ff) Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Membre Administrateur Administrateur Membre du collège de police Président Vice-président exécutif Président Président Administrateur Administrateur Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré

15/04/2011 20/04/2011

9/06/2011 3/02/2011

Borteel Tim
Zemst (Gemeente) HAVICREM HAVICREM Basket Groot Zemst TV Zemst Schepen Bestuurder Lid van het directiecomité Commercial manager Bestuurslid Bestuurslid Ondervoorzitter van de raad van bestuur Ondervoorzitter van het directiecomité Directielid Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Gemeenteraadslid Bestuurder Lid van de politieraad Lid van een commissie Schepen Bestuurder Bestuurslid Secretaris Lerares Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd 30/06/2011

Bosman Eric
IVEKA IVEKA

Electrabel Nederland Electrabel Portfolio Services ENOVOS International SA SEO

15/12/2011

Bosman Willy
Lebbeke (Gemeente) DDS Politiezone Buggenhout/Lebbeke Lebbeke (Gemeente)

Bosmans Christiane
Putte (Gemeente) IVAREM Onafhankelijke Kring vzw Onafhankelijke Kring vzw

Bosmans Francis
Wellen (Gemeente) VMW Interelectra INTERELECTRA Inter-media Inter-media Politiezone AMOW CD&V Plaatselijke afdeling CD&V Provincie Limburg Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bestuurder Bestuurder Lid van het directiecomité Bestuurder Lid van het directiecomité Lid van het politiecollege Bestuurder Bestuurder Inspecteur-generaal Afgevaardigde Min. van Begroting in de Controledienst Regeringscommissaris voor de Ziekenfondsen Politheia nv Bestuurder

Bosmans Marleen
Sint-Pieters-Leeuw (Gemeente) Schepen

47162
Bosmans Marleen

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) IWVB Cultureel centrum Coloma VZW Gemeentelijke culturele infrastructuur VZW PWA Ziekenhuis Inkendaal vzw CD&V Plaatselijke afdeling Christelijk Ziekenfonds Voor God en Vaderland Koninklijke Schuttersgilde Sint-Sebastiaan Sint-PietersLeeuw vzw

Bestuurder Voorzitter Voorzitter Voorzitter Bestuurder Bestuurder Voorzitter Bestuurder

Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd

Ambtenaar Christelijk Ziekenfonds St.Michielsbond Beersel-Sint- Bestuurder Pieters-Leeuw

Bosmans Patrick
Ham (Gemeente) Inter-energa (ex-Pligas) ACW (plaatselijke afdeling) CD&V Ham Jeugd pastoraal Team Tessenderlo-Ham Jong CD&V Ham Jong KWB Ham Ken uw gemeente Ham NUHMA NV Schepen Bestuurder Voorzitter Secretaris Kaderlid Bestuurslid Voorzitter Bestuurslid Penningmeester Volmachtdrager Schepen Lid Adviesraad OCMW-voorzitter Schepen Bestuurder Bruggepensioneerde Echevine Administratrice Employée OCMW-voorzitter Bestuurder Bestuurder OCMW-voorzitter Zaakvoerder Bestuurslid Voorzitter Bestuurder Gemeenteraadslid Bestuurder Conseiller provincial Administrateur Administrateur Membre du comité de gestion Administrateur Président Courtier Schepen Lid van de politieraad Medewerker (50%) Kabinetsmedewerker (50%) Bestuurder Schepen Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd

Bosmans Wendy
Meeuwen-Gruitrode (Gemeente) Streekgericht Bibliotheekbeleid

Bosmans Willy
Ham (Gemeente) Ham (Gemeente) Ter Kempen

Bosquée Pascale
Saint-Léger (Commune de) Centre sportif et culturel communal

Bossaert André
Mesen (Stad) Conem Sociale Huisvestingsmaatschappij De Leie

Bossaerts Ferdinand
Ranst (Gemeente) Bedrijfsgilde Glastuinbouw Ranst Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Broechem KINA p.v.

Bosschaerts Anne
Knokke-Heist (Gemeente) Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen

Bossicart Alain
Province de Luxembourg AIVE Vivalia Vivalia Agence immobilière sociale Centre-Ardenne Foyer Centre Ardenne sc (le) Bossicart Charles SA 1/04/2011

Bossu Peter
Diksmuide (Stad) Politiezone Polder 15/12/2011 15/12/2011

Regionaal Landschap Ijzer en Polder

Bossuyt Danny
Meulebeke (Gemeente)

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47163

Bossuyt Danny
IVIO

(vervolg/suite) Bestuurder Tuinder Ceremoniemeester Projectmedewerker (halftijds) Lid Werkgroep Bestuurslid Bestuurslid Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bestuurder Bestuurder Lid van een sectorcomité Lid van het ″Corporate Governance Committee″ Lid werkgroep burgemeesters Lid adviesraad burgemeesters Schepen Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Boekhouder Ondervoorzitter van de raad van bestuur Ondervoorzitter van het directiecomité Districtsraadslid Fractievoorzitter Lid verenigde raadscommissie Bestuurder Bestuurder Bestuurder Advocaat Lid van het dagelijks bestuur Bestuurslid Lid van het dagelijks bestuur Lid partijraad Bestuurder-Voorzitter Gemeenteraadslid Bestuurder Lid van het directiecomité Bestuurder Notaris Gemeenteraadslid Bestuurder Lid van een regionaal comité Lid van de politieraad Leraar Lid lokale adviescommissie Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd 1/05/2011

Compostmeesterwerking Landelijke Gilde Meulebeke Westvlaams Aardbeibestuur

Bossuyt Gilbert
Menen (Stad) FIGGA GASELWEST GASELWEST GASELWEST Aquafin NV Belgacom nv

Bossuyt Inge
Harelbeke (Stad) Psilon SP.a Lokale afdeling Gaversloeberke vzw Voogha vzw

Bossuyt Kristof
INTEGAN INTEGAN Districtsraad Wilrijk Districtsraad Wilrijk Districtsraad Wilrijk N-VA Plaatselijke afdeling Open VLD (arrondissement Antwerpen) Open VLD (district Antwerpen) N-VA Groot-Antwerpen Open VLD Groot-Antwerpen Open VLD Groot-Antwerpen Open VLD Nationaal Open VLD Wilrijk

28/11/2011 15/12/2011 28/11/2011 28/11/2011 5/12/2011 28/11/2011 28/11/2011 28/11/2011 28/11/2011 1/02/2011 1/02/2011 1/02/2011

Bossuyt Wouter
Brugge (Stad) IMEWO IMEWO Dosko Sint-Kruis vzw

Bosteels Marie-Louise
Affligem (Gemeente) INTERGEM INTERGEM Politiezone TARL OCMW Affligem

Bostyn Frank
Vlaamse regering, Viceminister-president, innovatie, over- Adjunct-kabinetschef heidsinvesteringen, media en armoedebestrijding TINA - fonds Lid investeringscomité

Bothuyne Robrecht
Vlaams Parlement Kruishoutem (Gemeente) Syntra Midden-Vlaanderen Sportdienst Kruishoutem Gulden Ei Feesten vzw CD&V Kruishoutem CD&V Oost-Vlaanderen Parlementslid Schepen Bestuurder Bestuurder Vertegenwoordiger gemeentebestuur Bestuurslid Bestuurslid

47164
Bothuyne Robrecht

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) CD&V regio Oudenaarde Nokere Koerse Unizo Kruishoutem La Bruyère (commune de) BEP BEP Agence immobilière sociale communale AIS

Bestuurslid Bestuurslid Bestuurder Président de CPAS/Conseil de l’action sociale Administrateur Membre du comité de direction Administrateur Conseiller communal Administrateur Membre du comité de direction Directeur Administration générale Directeur Administration générale Vice-président Président Administrateur Administrateur Echevin Administrateur Président Administrateur Président Administrateur Administrateur Vice-président Président Gemeenteraadslid Bestuurder Adjunct van de directeur Conseiller communal Président de CPAS/Conseil de l’action sociale Administrateur Membre du comité de direction Président du conseil d’administration Membre Vice-président du comité d’accompagnement Administrateur Membre du bureau wallon et des collèges wallon et fédéral des présidents Administrateur Administrateur Président Membre Président Membre des comités de négociation, concertation et CPPT Membre suppléant Députée Conseillère communale Administratrice

Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non précisé Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré 1/04/2011 1/04/2011 28/06/2011 6/09/2011

Botilde Baudouin

Botin Frédérick
Ciney (ville de) BEP Expansion économique BEP Expansion économique Association Wallonne de l’Elevage AWE asbl Association Wallonne de l’Elevage AWE scrlfs Exploitation du Marché couvert de Ciney MR Section locale Centre européen du cheval de Mont-le-Soie Linalux Equins scrl 23/05/2011 28/06/2011

Bott Eric
Woluwe-Saint-Lambert (commune de) Habitation Moderne (l’) Wolu-Cyber asbl Centre sportif de la Woluwe asbl Fonds sportif asbl Atout Projet asbl Javas asbl JJJY asbl Poséidon asbl

Botteldoorn Kristof
Oudenaarde (Stad) WESTLEDE

Botterman Robert
Verviers (Ville) Verviers (Ville) Centre Hospitalier Peltzer - La Tourelle Centre Hospitalier Peltzer - La Tourelle INTERMOSANE Conseil consultatif de prévention Plan de Cohésion Sociale Agence locale pour l’Emploi Intermixt Mission régionale pour l’emploi de Verviers MIREV Régie de quartier Centre verviétois de Promotion de la santé CVPS Fédération des CPAS wallons Relais Social Urbain asbl Centre Hospitalier Peltzer - La Tourelle Conseil supérieur des villes et communes wallonnes

Bouarfa Sfia
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale Schaerbeek (Commune de) Solidarité Socialiste asbl

Boublal Jean-Pierre
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Chef/Directeur de cabinet adjoint Urbanisme et Propreté publique Commission communautaire francaise ¸ Directeur de cabinet adjoint

Boucart Yvane
Hensies (Commune d’) Echevine

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47165

Boucart Yvane

(vervolg/suite) SWDE Conseil d’exploitation Agence immobilière sociale communale AIS Agence locale pour l’Emploi Parlement de la Communauté francaise ¸ Parlement Wallon Marche-en-Famenne (commune de) Office économique wallon du Bois Union des Villes et Communes Zone de police Famenne-Ardenne Dexia Holding Communal Ressources Naturelles Développement asbl

Membre Administratrice Administratrice Député Député Bourgmestre (titulaire ou ff) Président Vice-président Membre du collège de police Commissaire aux comptes Président

Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré

Bouchat André

1/05/2011

7/12/2011

Bouchat Philippe
Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le Commissaire du Gouvernement racisme Gouvernement fédéral, Emploi et Egalité des Chances Directeur du Secrétariat Aide à domicile en milieu rural ADMR Administrateur-expert Fonctionnaire Fonds Maribel social 329.02 Commissaire du Gouvernement Gouvernement fédéral Directeur des Cellules Egalité des chances, asile et migration 6/09/2011 6/09/2011 6/09/2011 6/09/2011 6/09/2011

Bouchat Thérèse-Marie
Floreffe (Commune de) Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi - Le Forem IMIO Union des Villes et Communes de Wallonie Zone de police Entre Sambre et Meuse Conseil de l’Enseignement des Communes et des Provinces Ecolo Centre sportif communal IMIO MCAE de Floreffe asbl Echevine Vice-présidente du comité de gestion Administratrice Administratrice Membre du conseil de police Administratrice Conseillère politique (mi-temps) Administratrice Observatrice au comité de gestion Présidente du Conseil d’administration Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non précisé Non rémunéré 28/11/2011

28/11/2011

Bouche Paul
Froidchapelle (Commune de) Froidchapelle (Commune de) Conseiller communal Non rémunéré Président de CPAS/Conseil de l’action Rémunéré sociale Association Intercommunale Hospitalière du Sud- Administrateur Non rémunéré Hainaut et du Sud-Namurois Agence locale pour l’Emploi Administrateur Non rémunéré Entraide et Solidarité Administrateur Non rémunéré JS Froidchapelle Football Administrateur - Secrétaire Non rémunéré Bothanet Services scrlfs Administrateur Non rémunéré Prépensionné Rémunéré Retraité Rémunéré Echevin Président Vice-président Gérant Administrateur Président Pompier volontaire Député provincial Administrateur Administrateur Président Président Président Administrateur Administrateur Administrateur Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré

30/06/2011 31/03/2011 1/04/2011

Boucher Marc-Antoine
Jodoigne (ville de) Maison du Tourisme Comice agricole de Jodoigne Ferme du Stocquoy sprl Pierre et Confort sa Jouer et Devenir asbl

Boucher Pierre
Province de Brabant wallon Provinciale brabanconne d’Energie ¸ SPABS Ligue provinciale des Coins de Terre et jardins familiaux Ligue wallonne des Coins de Terre et jardins familiaux Régie foncière provinciale autonome du Brabant wallon Conseil de l’Enseignement des communes et des provinces CECP CPEONS Haute Ecole Lucia de Brouckère

47166
Boucher Pierre

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Action libérale Brabant wallon Echos de la Ghète (les) Gestion et Action libérale Marcan sprl Amis de l’Institut de Bierbais (les) Amis de Cubitus Atelier Théâtre Jean Vilar asbl CIGER asbl Promotion de la presse et id. libér. Rencontres musicales internationales Adinfo sa FSEOS asbl LOTH-INFO SCRL SA Crédit Agricole / Agricaisse Mons (ville de)

Administrateur Administrateur Administrateur Gérant Administrateur Président Administrateur Invité permanent Président Administrateur Administrateur Commissaire Administrateur Administrateur

Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré

Bouchez Chantal
Conseillère de CPAS/Conseil de l’action sociale Centre Hospitalier Universitaire Ambroise Paré Directrice générale Centre Hospitalier Universitaire Ambroise Paré Membre du comité de direction Commission communale du 3ème Age Vice-présidente Association des Etablissements Publics de Soins AEPS Administratrice asbl Confédération Hospitalière de l’Arrondissement de Mons Administratrice Borinage CHAMBOR asbl Plate-forme psychiatrique Administratrice Santhea asbl Administratrice Comptable indépendante (à titre accessoire) Echevine Présidente Présidente Présidente Collaboratrice Echevin Administrateur Président du conseil d’administration Administrateur Président Administrateur Administrateur Président Administrateur Administrateur Administrateur - Secrétaire Fonctionnaire Parlementslid Buitengewoon Hoogleraar Schepen Bestuurder Bestuurder Lid van de politieraad Bestuurslid Bediende

Bouchez Maryse
Frasnes-lez-Anvaing (Commune de) Agence locale pour l’Emploi CCA Plaines de jeux communales asbl Parlement Wallon Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd

Bouchez Philippe
Seneffe (Commune de) TEC Hainaut BRUTELE Inter-Régies Conseil Régional de la Formation CRF Les Jardins de Wallonie Action Sociale Seneffoise Aide en milieu ouvert AMO Chamase De pierre et d’eau asbl GAL La Petite enfance de Seneffe asbl

Bouckaert Baudewijn
Vlaams Parlement

Bouckaert Luc
Hemiksem (Gemeente) AWW IGEAN Dienstverlening Politiezone Rupel CD&V Plaatselijke afdeling

Bouckaert Rik
Kuurne (Gemeente) Schepen West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem- Bestuurder Bissegem Delimco Invest nv Bestuurder Fenbo nv Afgevaardigd bestuurder Pavebo nv Bestuurder Artic Consult bvba Afgevaardigd bestuurder

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47167

Bouckaert Rik

(vervolg/suite) Depafurn bvba Langemark-Poelkapelle (Gemeente)

Bestuurder OCMW-voorzitter Dienstverlener Echevine Représentante Administratrice Administratrice Conseiller communal Représentant de la commune Administrateur Administrateur Membre du conseil de police Administrateur Président du conseil d’administration Echevin Laborantin

Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré

Bouden Maddy Boudjaoui Fatima
Drogenbos (Commune de) Vlaamse Vervoermaatschappij ″De Lijn″ Musée Felix De Boeck RLZZZ

Bouffioux Philippe
Nivelles (ville de) SWDE SEDILEC Société des habitations sociales du Roman Païs Zone de police Nivelles - Genappe Maison des Sports asbl Nivelles en Fêtes asbl

Bougard Laurent
Quévy (Commune de)

Bougard Lucienne
La Calamine (commune de) AIOMS Moresnet Conseillère de CPAS/Conseil de l’action Rémunéré sociale Administratrice Rémunéré Enseignante Rémunéré Echevine Membre Déléguée Membre du comité d’accompagnement Membre du comité d’accompagnement Echevin Ouvrier Conseiller communal Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Contrôleur aux comptes Administrateur Secrétaire des commissaires aux comptes Administrateur Echevine Présidente Trésorière Membre Administratrice Membre du conseil de police Membre Administratrice Institutrice maternelle à mi-temps Conseiller communal Administrateur Administrateur Membre du conseil de police Administrateur Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré

Bougard Marie-Claire
Ittre (Commune d’) CCATM Commission communale de l’accueil CET Rouge Bouton Incinérateur de Virginal

Bougenies Patrice
Ath (ville de)

Bougnouch Mohammed
Liège (Ville) AIDE Intercommunale des abattoirs publics des arrondissements de Liège -Waremme Agence immobilière sociale Liège-Logement Agence locale pour l’Emploi CRIPEL Logis social (le) SETCa Ecoute Voir asbl Intermosane Royal Tennis Club de Cointe

1/10/2011

Bouillet Brigitte
Beaumont (ville de) Plan communal de cohésion sociale Comité Carnaval COPALOC Foyer culturel communal Zone de police Botte du Hainaut Comité de négociation et de concertation syndicale Les Petits Pas de la Botte asbl

4/04/2011

Bouillon Pierre
Habay (Commune d’) INTERLUX Le Foyer asbl Zone de police Arlon/Attert/Habay/Martelange O.P. Doyenné Habay-Etalle asbl

47168
Bouillon Pierre

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Comptable Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré 20/02/2011 21/02/2011 21/02/2011

Bouillot Jean-Pol
Froidchapelle (Commune de) Groupement d’action locale GAL de la Botte du Hainaut Maison du Tourisme de la Botte du Hainaut Syndicat d’initiative SI de la Botte du Hainaut AGEPHI sprl Echevin Administrateur Administrateur Administrateur-trésorier Administrateur-gérant Conseiller communal Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Membre du conseil de police Administrateur Administrateur Administrateur Echevin Conseiller communal Président de CPAS/Conseil de l’action sociale Administrateur Administrateur Administrateur Membre Conseillère communale Administratrice Administratrice Administratrice Administratrice Fonctionnaire Administrateur Membre de comité(s) de secteur Employé Administrateur Schepen Voorzitter Représentante Observatrice Membre du bureau politique Administrateur général Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Schepen Bourgmestre (titulaire ou ff) Administrateur Administrateur Membre du collège de police Président Fondé de pouvoir Echevin

Boukantar Mohammed
Bruxelles (ville) HYDROBRU IBG SIBELGAZ Foyer Bruxellois sc (le) SORELO Zone de police Bruxelles Capitale Ixelles Bains de Bruxelles asbl Mabru asbl Kermesse de Bruxelles

Bouko Alain
Viroinval (Commune de) Viroinval (Commune de) Viroinval (Commune de) Agence immobilière sociale Dinant-Philippeville Centre culturel régional Action-Sud asbl Habitations de l’Eau Noire (les) sc Association Chapitre XII

21/02/2011

Boulanger Muriel
Fléron (Commune de) CILE Agence locale pour l’Emploi Fléron Services asbl En Vies d’Avenir asbl

Boulanger Stéphane
INTERMOSANE INTERMOSANE GDF Suez CC scrl Bureau d’Etudes Boulanger sa

Boulet Julien
Tongeren (Stad) PWA Tongeren

Boulet Juliette
Chambre des Représentants Télé Mons-Borinage Ecolo

Bounameaux Jacques
IFAPME Autoform asbl L’Escale asbl Design Innovation asbl Epicuris asbl

Bouquillion Seppe
Olen (Gemeente)

Bourdeaud’Huy Jean-Pierre
Mont-de-l’ Enclus (commune de) Agence de Développement Local Groupe d’action Locale GAL du Pays des Collines Zone de police du Val de l’Escaut MR Section locale Generali Belgium sa

Bourdeaud’huy Pierre
Frasnes-lez-Anvaing (Commune de)

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47169
1/06/2011

Bourdeaud’huy Pierre

(vervolg/suite) Commission de gestion du Parc naturel du Pays des Collines Contrat de Rivière de la Dendre Foire agricole de Frasnes-lez-Anvaing asbl Journées internationales de l’Elevage et de l’Agriculture de Tournai Société terrienne de Crédit social STCS du Hainaut MR Mouvement Réformateur Eleveurs de la régionale de Tournai Concours Foire Ath Herd Book Blanc Bleu Belge

Membre Administrateur Président Administrateur Administrateur Membre de la commission agriculture Membre du comité Membre Vice-président du conseil d’administration Agriculteur Echevine Membre du conseil de police Retraitée Schepen Echevine Administratrice Vice-présidente Administratrice

Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré

Bourdon Colette
Péruwelz (Commune de) Zone de police Bernissart/Péruwelz

Bourgeois Antonia
Ardooie (Gemeente)

Bourgeois Delphine
Ixelles (Commune d’) Mission locale pour l’emploi FDF Section locale Association Universitaire pour l’Environnement AUE asbl 30/11/2011

Bourgeois Geert
Izegem (Gemeente) Vlaamse regering, viceminister-president, bestuurszaken, binnenlands bestuur, inburgering, toerisme en Vlaamse Rand VPRTI VZW Comité van de Regio’s N-VA VZW Lodewijk Dosfel VZW VVM vzw Gemeenteraadslid Minister Bestuurder Lid Bestuurder Bestuurder Bestuurder Administrateur Schepen Lid van het directiecomité Lid Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Raadslid Echevin Administrateur suppléant Employé Ostéopathe indépendant Président Président du Comité de direction Conseiller provincial Conseiller communal Président de CPAS/Conseil de l’action sociale Administrateur Administrateur Administrateur Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré

Bourgeois Jean
Centre hospitalier régional de Huy

Bourgoignie Nancy
Oostende (Stad) TMVW Overlegcomité stad-OCMW Autonoom Gemeentebedrijf AGB Stadsvernieuwing Oostende Eigen Haard Plaatselijke openbare bibliotheek POB Autonome Verzorginginstelling Henri Serruysziekenhuis SP.a De Gelukkige Haard MuZee

Bourguignont Jean
Clavier (Commune de) Contrat de rivière Hoyoux

Tennis Club Ocquier asbl

Bourlet Alain
SPF Justice

Bourlet Jean-Francois ¸
Province de Liège Ans (Commune d’) Ans (Commune d’) SPI+ Agence locale pour l’Emploi Centre culturel d’Ans 27/03/2011 28/03/2011

47170
Bourlet Jean-Francois ¸

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Fédération du tourisme de la Province de Liège FTPLi Centres psycho-médico-sociaux MR Section locale Maison des Sports de la Province de Liège Old club de Liège asbl Régie communale Ansoise Ansports

Administrateur - membre du bureau exécutif Membre de la commission administrative Président Administrateur Avocat Administrateur Administrateur - directeur

Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré

Bourouba Farida
Mons (ville de) Conseillère communale Centre Intercommunal de Santé pour le Canton de Mons Administratrice Comité de prévention et de protection Membre Mons (ville de) Membre de plusieurs commissions communales

Bourseaux Herbert
Eupen (Stadt) FINOST Gemeinderatsmitglied Verwalter Landwirt Conseiller communal Président de CPAS/Conseil de l’action sociale Administrateur Président Gérant Bourgmestre (titulaire ou ff) Administrateur Membre du comité de direction Administrateur Membre du comité de direction Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Président Président Président Sénateur élu direct Conseiller communal Administrateur Administrateur Conseiller communal Administrateur Président Administrateur Membre du conseil de police Membre suppléant Secrétaire de cabinet adjoint Echevin Administrateur Président Administrateur Employé Administrateur Besoldet Besoldet Besoldet Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré

Bourton Yves
Cerfontaine (Commune de) Cerfontaine (Commune de) Habitations de l’Eau Noire (les) sc MR Section locale Octopus Assurfinances sprl

Boury Philippe
Theux (Commune de) SPGE SWDE AIDE AIDE AQUAWAL SA Foire Médiévale de Franchimont GIE Valorisation de l’eau d’exhaure des carrières de Soignies et Ecaussinnes Groupement brabancon de Production et d’adduction ¸ d’eau gie Groupement luxembourgeois de Production et de Distribution d’eau GLPD gie Société de financement des Eaux sa Protectis Terranova SA Régie Theutoise Royale Association Football Franchimont asbl

Bousetta Hassan
Sénat Liège (Ville) Promotion de la Haute Ecole de la ville de Liège Embarcadère du savoir asbl

Bousman Sébastien
Montigny-le-Tilleul (commune de) Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi CAROLIDAIRE Logis Montagnard (le) Zone de police GERMINALT Commission wallonne de la Personne handicapée Ville de Charleroi

Boussifet Claude
Mettet (commune de) IMAJE MR Section locale Abbaye St Gérard de Brogne Cercle Saint-Gérard

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47171

Boussifet Claude Boute Veerle
SIBELGAS

(vervolg/suite) Comesom Mettet

Administrateur Bestuurder Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurder Bestuurder Vertegenwoordiger Lid van de beheerraad Bourgmestre (titulaire ou ff) Administrateur Membre du comité de direction Administrateur Liquidateur Administrateur et membre du comité de direction Président Médecin vétérinaire Echevin Administrateur

Non rémunéré Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré 30/06/2011

Bouttelgier Caroline
Diksmuide (Stad) IVVO PUBLILEC SP.a Lokale afdeling Gemeentelijke Holding Bibliotheek Diksmuide 15/02/2011

Bouveroux Luc
Assesse (Commune d’) BEP Environnement BEP Environnement IDEG INATEL en liquidation NEW asbl Belgian Wheelchair Tennis Open BWTO

21/12/2011

Bouvier Charles
Court-Saint-Etienne (Commune de) Parc à Mitrailles

Bouviez Pol
Frameries (Commune de) Agence locale pour l’Emploi Hygiène publique en Hainaut Régie communale autonome RCA GIE Acenis Parc d’Aventures scientifiques PASS sc Echevin Administrateur Administrateur Président Administrateur Vice-président d’administration Centre sportif de Frameries Max Audain Secrétaire Café des Sports asbl Secrétaire Culture et Loisirs asbl (maison du Peuple) Administrateur Hainaut Vigilance Sanitaire Chef de projet Pass asbl Administrateur Promotion de la Culture, de l’Education et des loisirs Administrateur asbl

du

conseil

Bouvin Patrick
Linter (Gemeente) IWM Politiezone LAN ACW Lokaal CD&V Plaatselijke afdeling Linter Bibliotheekraad Linter Sportraad Gemeenteraadslid Bestuurder Lid van de politieraad Bestuurslid Bestuurslid Raadslid Technieker Raadslid Conseiller communal Administrateur Membre du comité de direction Liquidateur Membre du conseil de police Agent de BPost Echevine Administratrice Administratrice Administratrice Administratrice Administratrice Gemeenteraadslid Schepen Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd

Bouvy Alain
Viroinval (Commune de) AIEG AIEG INATEL en liquidation Zone de police des Trois Vallées

21/12/2011

Bouvy Coupery de Saint-Georges Christine
Lierneux (commune de) INTERMOSANE AHA asbl Europa Nostra Belgium asbl Festival Bach en Vallée mosane asbl Société royale forestière

Bouwen Luc
Arendonk (Gemeente) Arendonk (Gemeente)

47172
Bouwen Luc

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) CD&V Plaatselijke afdeling

Bestuurslid Advocaat Zaakvoerder Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap PWA van Aren- Bestuurder donk Raad van de orde van advocaten Turnhout Secretaris VZW 800 jaar Arendonk Bestuurder VZW Arendonks Cultureel Centrum Noord-Zuid Bestuurder VZW Land van Turnhout Bestuurder VZW Levensvreugde Bestuurder VZW Toerisme Arendonk Bestuurder VZW Unizo Arendonk Bestuurder VZW Vrij Instituut voor Buitengewoon Onderwijs Bestuurder Werkgroep Industrie Arendonk Bestuurder Werkwinkel Arendonk Bestuurder

Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd 6/12/2011

Bouziane Soussi Tarik
Tournai (ville de) IDETA Zone de police du Tournaisis Centre radiologique du Tournaisis Medical Center Tournai Conseiller communal Administrateur Membre du conseil de police Médecin Co-gérant Co-Gérant

Bovy Laurence
Port de Bruxelles Administratrice Gouvernement fédéral, Affaires sociales et Santé publi- Directrice de cellule stratégique/de que politique générale Gouvernement fédéral, Affaires sociales et Santé publi- Directrice de cellule stratégique/de que, Beliris et Institutions culturelles fédérales politique générale Union Nationale des Mutualités Socialistes Membre du comité stratégique SNCB Présidente du conseil d’administration Théâtre de la Vie Administratrice 5/12/2011

1/05/2011

Bovy Omer
Gingelom (Gemeente) INTERELECTRA Politiezone Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden Gemeenteraadslid Bestuurder Lid van de politieraad Gepensioneerde Observateur Directeur Membre du comité technique Observateur Observateur Observateur Observateur Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurslid Zelfstandige Conseiller communal Administrateur Trésorier Administrateur Président Administrateur Echevin Représentant communal Bestuurder Bestuurder Lid van het directiecomité Bestuurder

Bovy Vincent
Agence de stimulation technologique Agence wallonne de stimulation économique SOWACCESS sa Innovatech asbl Pi2 Waban asbl Wallonie Entreprendre asbl

Box Carine
Hoeselt (Gemeente) Inter-energa (ex-Pligas) Open VLD (plaatselijke afdeling)

Boxus Jacques
Huy (ville de) AIDE Agence locale pour l’Emploi de Huy Château vert (Le) Maison du Tourisme Huy-Meuse-Condroz J.Boxus sa

Boxus Jean-Luc
Donceel (Commune de) SWDE

Boydens Monique
IVBO CEVI VZW CEVI VZW VIVENDO vzw

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47173

Boyen René
Lincent (commune de) Président de CPAS/Conseil de l’action sociale Agence locale pour l’Emploi Administrateur Assistant technique Commission d’accompagnement du Plan de cohésion Vice - président sociale des communes de Lincent et Orp-Jauche Maison de l’Emploi d’Orp-Jauche, Hélécine, Lincent et Membre du comité d’accompagnement Ramillies local restreint Service social du SPP Politique scientifique fédérale Président Conseillère communale Administratrice Membre Conseiller provincial Conseiller communal Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Membre de la Commission administrative Administrateur Fonctionnaire Conseiller communal Administrateur Vice-président du d’administration Membre du bureau Membre du comité Enseignant 1/2 temps Formateur 1/2 temps Traducteur free-lance Bestuurder Bestuurder Districtsraadslid Vice-voorzitter Volksvertegenwoordiger Voorzitter van een parlementaire commissie Bestuurder Bestuurder Bestuurder Lid adviesraad Bestuurder Zaakvoerder Schepen Bestuurder Lid van een regionale contactcommissie Bestuurder Bestuurder Voorzitter van de raad van bestuur Bestuurder Voorzitter Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd 1/05/2011

Brabant Patricia
Eghezée (Commune d’) IMAJE COPALOC

Brabants Jean-Marc
Province de Liège Visé (ville de) SPI+ SPABS - Liège Centre culturel communal Maison du Tourisme de la Basse-Meuse Musée d’Armes de la Ville de Liège Académie de musique César Franck de Visé

Bracaval Philippe
Mouscron (commune de) IPALLE No Télé, Télévision régionale du Hainaut occidental MR Section locale MR Section locale conseil

Bracke Annick
INTEGAN VZW Lokaal Cultuurbeleid (district Wilrijk) Wilrijk

Bracke Siegfried
Kamer van volksvertegenwoordigers Kamer van volksvertegenwoordigers Kamer van volksvertegenwoordigers VPRTI VZW N-VA VZW Vereniging Vlaamse Mandatarissen VZW Telenet Vormingscentrum Lodewijk Dosfel VZW 1/04/2011

Bracke Sofie
Gent (Stad) FINIWO FINIWO IVAGO Incubatie- en Innovatiecentrum PWA Stedelijke Openbare Bibliotheek Gent Open VLD (Gent-West) Bedrijvencentrum de Punt NV Stichting Raoul Servais VZW Bio Base Europe Pilot Plant vzw Cultuurcentrum Gent Erkend Regionaal Samenwerkingsverband OostVlaanderen vzw Gent BC vzw

27/03/2011

6/04/2011

47174
Bracke Sofie

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Gent Stad In Werking vzw Voorzitter Ghent Bio-Energy Valley vzw Bestuurder Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam Gent- Voorzitter van de raad van bestuur Terneuzen International School Ghent vzw Bestuurder Max Mobiel vzw Ondervoorzitter van de raad van bestuur Open VLD Gent Bestuurder Open VLD Gent-Eeklo Bestuurder Open VLD Oost-Vlaanderen Bestuurder Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost- Bestuurder Vlaanderen ReGent vzw Bestuurder ReGent vzw Lid van het dagelijks bestuur Regionaal, Economisch en Sociaal Overlegcomité ″Gent Voorzitter en Rondom Gent″ Resoc Scheldevallei Huisvestingsmaatschappij Bestuurder Voetbal in de Stad vzw Bestuurder Wetenschapspark Ardoyen Lid van het beheerscomité WoninGent CVBA-SO Bestuurder WoninGent CVBA-SO Lid Toewijscomité Rouvroy (Commune de) Agence locale pour l’Emploi Bibliothèque interlocale Rouvroy-Meix COPALOC Brackman André sprl Mirelux asbl Promelux asbl UCM Lux Echevin Administrateur Administrateur Administrateur Gérant Administrateur Administrateur Administrateur Conseiller communal Administrateur Vice-Président Instituteur Administrateur Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurder (raadgevende stem) Bestuurder Bestuurder Afgevaardigd bestuurder Bestuurder OCMW-voorzitter Schepen ICT-coördinator/preventieadviseur Lid beheerscomité Echevine Administratrice Administratrice Vice-présidente Administratrice Institutrice primaire à mi-temps Administratrice Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurder Kabinetsmedewerker Voorzitter Bestuurder

Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd 30/11/2011

26/01/2011

26/01/2011 20/06/2011 22/08/2011 31/03/2011 28/04/2011

Brackman André

Braconnier Stéphane
Habay (Commune d’) SOFILUX PS Section locale Le Pachis asbl

Bracquené Hans
Leuven (Stad) Koninklijke Muntschouwburg Finilek Autonoom gemeentebedrijf AGB IRE BVBA Bracquené NV Astrid

Bracquez Rudy
Roosdaal (Gemeente) Roosdaal (Gemeente) Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland

Bradfer Annie
Chiny (ville de) Bibliothèque publique Centre Culturel du Beau Canton Chiny Cité des contes asbl Maison des Jeunes Centre culturel d’Izel

Bradt Sofie
Willebroek (Gemeente) IGEMO Cultureel Centrum De Ster Programma VZW S.M. voor Volkshuisvesting

Braeckevelt Lien
Digipolis

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47175

Braeckevelt Lien

(vervolg/suite) IMEWO TMVW CEVI VZW CEVI VZW Stedelijke Openbare Bibliotheek Gent Stichting Raoul Servais VZW

Bestuurder Lid van het directiecomité Bestuurder Lid van het directiecomité Bestuurder Bestuurder

Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré

Braeckman Dominique
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale Députée Assemblée de la Commission Communautaire Francaise Membre du bureau ¸ (Bruxelles)

Braeckman Guy
Vlaamse overheid. Departement Ruimtelijke Ordening, Secretaris-generaal Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Stichting Monumentenstrijd Bestuurder Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré 31/07/2011 31/07/2011

Braem Johan
Kortemark (Gemeente) BHB Burgerlijke Maatschap Braem Gebroeders nv Immo Braem nv NV Imbraco Open VLD plaatselijke afdeling Schepen Zaakvoerder Vennoot Afgevaardigd bestuurder Bestuurder Afgevaardigd bestuurder Bestuurslid Gemeenteraadslid Schepen Bestuurder Bestuurslid Praktijklector OCMW-voorzitter Schepen Penningmeester Bestuurder Gemeenteraadslid Voorzitter van de raad van bestuur Lid van de nationale raad Zaakvoerder Lid van het Federaal Comité Bestuurder Gedelegeerd Bestuurder Bestuurder Schepen Bestuurder Lid van het directiecomité Bestuurder Voorzitter jeugdbestuur Bestuurder Zelfstandig zaakvoerder Voorzitter van de raad van bestuur Bestuurder Conseiller communal Administrateur Administrateur Administrateur Membre du conseil de police Trésorier Administrateur Fonctionnaire Trésorier Administrateur

Braem Rik
Wervik (Stad) Wervik (Stad) Overleg Cultuur Zuid-West-Vlaanderen SP.a Lokale afdeling

Braet Tom
Wingene (Gemeente) Wingene (Gemeente) Boutershof vzw VZW Kindercentrum

Braet Xavier
Nieuwpoort (Stad) IWVA Nationale Confederatie Bouw FABA Kamer van het Bouwbedrijf West-Vlaanderen NV Braet VCB

Bral Stefaan
Kortrijk (Stad) IMOG IMOG VVOG KRC Bissegem Voetbal AGB Parko BVBA Brasamaco VZW Sportplus VZW Zomercarnaval

Brancart Francis
Braine-le-Château (Commune de) SEDIFIN Association Braine Culture asbl Crédit social du Brabant Wallon Zone de police Ouest Brabant Wallon PS Union socialiste communale USC Rotary Club Initiatives laïques de Braine-le-château

17/03/2011 5/12/2011

Brancart Pascal
IVERLEK 30/06/2011

47176
Brancart Pascal

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) GDF Suez Management Company

Cadre Schepen Lid van een regionaal comité Afgevaardigde stadsbestuur Gepensioneerde Echevin Membre Membre Trésorier Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Lid van de politieraad Directeur Administrateur Administrateur Administrateur Echevin Membre Membre Membre Pensionné Membre Echevine Vice-présidente d’administration Administratrice Administratrice

Rémunéré Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré conseil Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Besoldet Besoldet 13/01/2011 13/01/2011 22/06/2011

Branders Michel
Damme (Stad) IMWV Kerkfabriek Sint-Dionysius

Brangers Jean-Marie
Bernissart (Commune de) Commission communale de l’accueil UVCW Les pêcheurs du Préau

Brankaer Dirk
Overijse (Gemeente)

Braspenninckx Leo
Rijkevorsel (Gemeente) IKA IOK Afvalbeheer IOK Dienst IVEKA De Lilse Bergen Politiezone Noorderkempen

Brassart Philippe
IDEA ITRADEC AQUAWAL sa 15/12/2011 27/04/2011

Brasseur Christian
Association Intercommunale du Bois d’Havré

Brasseur Francois ¸
Burdinne (Commune de) Comité de concertation commune-CPAS COPALOC Comité de négociation et de concertation syndicale Comité des 3x20 de Burdinne

Brasseur Mireille
Chapelle-lez-Herlaimont (Commune de) Ruche Chapelloise (la) sc Emergence asbl Symbiose asbl du

Braun Carine
Jalhay (Commune de) Echevine Agence locale pour l’Emploi Administratrice Association de Gestion du Complexe touristique de la Administratrice Gileppe Comité culturel de Sart-Jalhay Administratrice Maison des Jeunes Administratrice Maison du Tourisme du Pays des Sources Administratrice Office du Tourisme de Jalhay-Sart Présidente CDH Section locale Vice-présidente Fonctionnaire

Braun Johannes
Dilsen-Stokkem (Stad) Inter-media Limburg.net (ex-Afvalmaatschappij Limburg) Mutualiteit De Voorzorg Club Assist Stokkem VV Culturele Centrale ’t Virveld Lanklaar Interactief PWA Dilsen-Stokkem Veteranen Stijf en Stram Stokkem Schepen Bestuurder Bestuurder Vrijwillige bode Voorzitter Voorzitter Secretaris Voorzitter Bestuurder Abgeordneter Vize-Präsident

Braun Karl-Heinrich
Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47177

Braun Karl-Heinrich

(vervolg/suite) Pensionskasse des Parlamentes der DG Ecolo Ecolo-Fraktion im PDG VoG Euregiorat

Stellvertretender Vorsitzender Mitglied des ’Bureau politique’ Schriftführer Angestellter Mitglied Administrateur Membre du comité de direction Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Cadre Gérant Gérant Administrateur Leidend ambtenaar Secretaris Bestuurder Bestuurder Schepen Bestuurder Bestuurder Bestuurslid Bestuurslid Dierenarts Bestuurslid Schepen Volksvertegenwoordiger Hoogleraar Parlementslid Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurder Algemeen secretaris Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Schepen Bestuurder Bestuurder Lid van het directiecomité Bestuurder Bestuurder Lid van het directiecomité

Nicht besoldet Nicht besoldet Nicht besoldet Besoldet Nicht besoldet Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré

Bréban Jean-Marie
Ecetia Finances (ex SLF - Finances) Ecetia Finances (ex SLF - Finances) IDELUX Finances Régie communale autonome RCA Eriges Ecetia Immobilier (ex SLF - Immo) Ecetia Participations (ex SLF - Participations) Sofibail IP-1 IP-2 SMDI (Société Mixte de Développement Immobilier)

30/12/2011 30/12/2011

Breda Bernard
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CV CD&V Plaatselijke afdeling NV Elk Zijn Huis Ziekenhuis O-L-V Lourdes

Breemersch Peter
De Haan (Gemeente) FIGGA CEVI VZW Landelijke Gilde Gezinsbond Open VLD

Breesch Bert
Sint-Truiden (Stad)

Brems Eva
Kamer van volksvertegenwoordigers

Brepoels Frederika
Europees Parlement Hasselt (Stad) VPRTI VZW Autonoom Gemeentebedrijf AGB Hasselt N-VA Vereniging Vlaamse Mandatarissen VZW Vormingscentrum Lodewijk Dosfel VZW VLEVA vzw VZW N-VA 1/09/2011 1/09/2011 21/03/2011

Brepoels Jacques
Leuven (Stad) Autonoom Gemeentebedrijf AGB Stadsontwikkeling Leuven Dijledal - sociale huisvesting Leuven Dijledal - sociale huisvesting Leuven Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap PWA van Leuven Sociaal Wonen Arro Leuven Sociaal Wonen Arro Leuven

Bresart Nikola
Mons (ville de) Conseiller communal Intercommunale d’Enseignement Supérieur Administrateur d’Architecture Port de Plaisance du Grand Large à Mons Administrateur PS Section locale Membre du comité Architecte indépendant CHU Ambroise Paré Membre du CPPT

47178
Bresseleers Tony
HOOGE MAEY IBOGEM IBOGEM IVVO IVVO VERKO

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

Bestuurder Ondervoorzitter bestuur Ondervoorzitter mité Ondervoorzitter bestuur Ondervoorzitter mité Bestuurder

van de raad van

Bezoldigd Bezoldigd

van het directieco- Niet bezoldigd van de raad van Bezoldigd

van het directieco- Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd

Bressinck Saskia
Kruibeke (Gemeente) INTERGEM Autonoom gemeentebedrijf AGB Intergemeentelijk samenwerkingsverband Archeologische Dienst Waasland Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bediende

Breugelmans Bart
Edegem (Gemeente) Politiezone HEKLA AWW-Waterlink-Riant PWA Edegem Schepen Lid van de politieraad Kantoordirecteur Bestuurder Voorzitter Schepen Secretaris-penningmeester Secretaris-penningmeester Bestuurslid Melkveehouder Lid Bestuurder Voorzitter Voorzitter Voorzitter Schepen Bestuurder Lid van het directiecomité Lid partijbestuur Lid partijbureau Ambtenaar Ondervoorzitter Bestuurder Schepen Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Lid overlegcomité Lid overlegcomité Secretaris-penningmeester Secretaris Lid overlegcomité Lid Adviesraad Bestuurder Voorzitter van de raad van bestuur Voorzitter van de raad van bestuur Lid overlegcomité Ondervoorzitter Lid Adviesraad Lid overlegcomité Bestuurder Lid Externe adviescommissie Bestuurder

Breugelmans Karel
Wuustwezel (Gemeente) Landelijke Gilde Wuustwezel Toerisme Wuustwezel CD&V Plaatselijke afdeling B-Adviesorgaan Hidrorio/PIDPA ENN MarkAante Kempen MarkAante Kempen ’t Plekske vzw Watering Wuustwezel

Breugelmans Koenraad
Lier (Stad) IGEMO IGEMO CD&V Plaatselijke afdeling CD&V Plaatselijke afdeling Cultuurcentrum De Mol Lier SOLag Stedelijk Ontwikkelingsbedrijf Lier AGB

Breugelmans Kris
Lille (Gemeente) IVEG Regionaal Landschap Autonoom gemeentebedrijf AGB Lille Comité PBW Coördinatiecomité bejaardenzorg Kempen Coördinatiecomité rusthuizen provincie Antwerpen Landelijke Gilde Lille Landelijke Raad Lille Provinciaal Ouderenzorgoverleg Provinciale werkgroep dementie PWA Lille PWA Lille Regio ″Middenkempen beweegt″ Regionale Toekomstraad Familiehulp Turnhout Rode Kruis Lille SPK-expertisewerkgroep zorg SPK-Social Profitplatform ’t Gerief VONK3-KHK Geel VZW Jeugdontmoetingscentrum Frontaal

26/01/2011

30/04/2011 26/01/2011

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47179
1/05/2011

Breugelmans Kris

(vervolg/suite) VZW Lilse Bergen Welzijnszorg provincie Antwerpen Woon- en zorgcentrum Lindelo Wevelgem (Gemeente) VZW Buitenschoolse Kinderopvang

Bestuurder Bestuurder Directeur Schepen Consulent Bestuurder Echevin Administrateur Membre du bureau/comité exécutif Administrateur Membre du comité de direction Membre Président du conseil d’administration Vice-président du conseil d’administration Administrateur Administrateur Président du conseil d’administration Président du conseil d’administration Président du conseil d’administration Administrateur Administrateur Membre du conseil de police Président du conseil d’administration Enseignant (temps partiel) Membre Administrateur Administrateur Administrateur Conseiller communal Président du conseil d’administration Administrateur Administrateur Membre du conseil de police Administrateur Gouverneur Voorzitter Voorzitter Voorzitter Voorzitter Voorzitter Voorzitter Ondervoorzitter Bestuurder Voorzitter Bestuurder Lid van de commissie van beheer Voorzitter Lid Vlaams Coördinator Voorzitter Voorzitter Lid van het bestuurscomité Bestuurder Voorzitter

Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd

Breughe Geert

Breuwer Alfred
Verviers (Ville) AQUALIS AQUALIS CHPLT CHPLT Commission consultative pour l’aménagement du territoire Agence immobilière sociale communale Crédit social au Logement scrl Fédération du Tourisme de la Province de Liège FTPLi Logivesdre sc Maison du Tourisme du Pays de Vesdre (MTPV) Prévention et Aide à la jeunesse Quartiers d’initiatives Régie communale autonome RCA Union des Villes et Communes de Wallonie Zone de police Vesdre Aqualaine Comité Permanent des SLSP Fastbreak scrl Les Enfants de la Tourelle asbl VIP sa 25/10/2011 25/10/2011

1/11/2011 31/10/2011 30/09/2011

30/09/2011

31/10/2011

Breydel de Groeninghe Michel
Ixelles (Commune d’) RDE Foyer Ixellois (le) sa Mission locale pour l’emploi Zone de police Bruxelles Capitale Ixelles Stade Albert Demuyter

Breyne Paul
Provincie West-Vlaanderen Provinciale Visserijcommissie Provinciaal Veiligheidsoverleg Vlaams Instituut voor de Zee VLIZ VZW West-Vlaams Agrarisch Vormingsinstituut WAVI VZW West-Vlaamse Politieschool WOBRA Europacollege Heilig Hartziekenhuis Roeselare Koninklijke Westvlaamse Maatschappij tot Kweekbevorderen van het Drafpaard Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen NV. Stichting Helena en Isabella Godtschalck Comité West-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid Consultatieve Commissie voor het verlenen van adellijke gunsten Grensoverschrijdende samenwerking met NoordFrankrijk Overlegorgaan Kustwacht Provinciale Commissie voor de Voorkoming van Misdadigheid Streekfonds West-Vlaanderen VZW Concertgebouw VZW West-Vlaams Facilitair Instituut voor Veiligheidsdiensten

47180
Breyne Paul

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) West-Vlaams Economisch Studiebureau Mons (ville de) Centre Intercommunal de Santé des Cantons de Mons Zone de police Mons - Quévy Association socialiste ghlinoise asbl Présence et Action Culturelles PAC Ghlin

Voorzitter Conseillère communale Administratrice Membre du conseil de police Professeur (mi-temps) Vice - présidente Présidente Commissaire du Gouvernement Administrateur Chef/Directeur de cabinet adjoint Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Fonctionnaire Administrateur Schepen Voorzitter Aannemer Echevin Membre de comité(s) de secteur Membre de comité(s) de secteur Membre de comité(s) de secteur Membre de comité(s) de secteur Administrateur Membre Administrateur Administrateur Schepen Afgevaardigde Voorzitter Bestuurder Voorzitter Lid provinciaal comité Voorzitter sectorcomité Echevine Administratrice Administratrice Présidente Administratrice Retraitée Echevine Administratrice Administratrice-directrice Présidente du conseil d’administration Employée Administratrice Conseiller communal Administrateur Administrateur Membre Membre Président

Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré

Brichaux Danièle

Briet Hervé-Charles
AWEX Société wallonne du Crédit social SA SWCS Gouvernement wallon, Vice-présidence, Budget, Finances, Emploi, Formation et Sports Form’emploi asbl Consulex asbl Groupe Nivelinvest Innovation et Développement en Brabant Wallon sc SARSI sa Centre d’Entreprises et d’innovation Louvain

28/11/2011

Brinckman Stefaan
Ichtegem (Gemeente) Sport en Vermaak

Briol Jean
Vielsalm (Commune de) AIVE IDELUX INTERLUX SOFILUX Société publique d’administration des bâtiments scolairesprovince de Luxembourg SWDE Conseil d’exploitation Maison du Tourisme (communale) Syndicat d’Initiative communal

Brion Leon
Roosdaal (Gemeente) Opbouwwerk Pajottenland VZW Autonoom gemeentebedrijf AGB Roosdaal Providentia cvba Regionaal woonbeleid Noord-Pajottenland VMW VMW

Brisco Francine
Chaudfontaine (Commune de) INTRADEL Syndicat d’Initiative SI communal Association de communes pour la Promotion Sociale Chaudfontaine Sport asbl

Brockaert Vinciane
Dison (Commune de) Agence de Développement Local Régie communale autonome RCA Jeunesse & Sports - CSLI Dison asbl Domidis

1/09/2011

Brockart Guy
Leuze-en-Hainaut (ville de) IMSTAM IPALLE CCATM CLDR Commission communale de mobilité

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47181

Brockart Guy

(vervolg/suite) Agence locale pour l’Emploi Office du Tourisme communal Régie communale autonome RCA Commission communale de la bibliothèque Commissions communales

Président Vérificateur Vérificateur Prépensionné Président Membre Gemeenteraadslid Bestuurder Lid van het directiecomité Informaticus Commissaris Secretaris Schepen Bestuurder Bestuurder Bestuurder Laborant Bestuurslid Bestuurder Bestuurder Schepen Schepen Bestuurder Schepen Lid provinciaal comité Lid sectorcomité Landbouwer Bestuurder Voorzitter Bestuurder Bestuurder Voorzitter Gecoöpteerd senator Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bestuurder Bestuurder Echevin Membre Membre du conseil de police Retraité Schepen Voorzitter van de raad van bestuur Commissaris Bestuurder Andere Bestuurder-zaakvoerder Bestuurder-zaakvoerder Advocaat Voorzitter Bestuurder-juridisch adviseur Voorzitter van de raad van bestuur Ondervoorzitter van de raad van bestuur Bestuurder Voorzitter

Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd

Broeckaert Kurt
Zottegem (Stad) TMVW TMVW AGB Zottegem Zottegem Atletiek VZW

Broeckx Ellen
Dessel (Gemeente) IOK Afvalbeheer IOK Dienst N-VA Plaatselijke afdeling JC Spin vzw STORA vzw TC Spinnis

Broeckx Erik
Mortsel (Stad)

Broeckx Gerda
Laakdal (Gemeente) Geelse Bouwmaatschappij CV

Broekx Harry
Peer (Gemeente) VWM VWM Bedrijfsgilde Groot Peer Biotecnicum vzw Landelijke Gilde Grote Brogel PVL VZW Jeugdopleiding Peer

Broers Hubert
Senaat Voeren (Gemeente) TECTEO Group Kleine landeigendom KLE Tongeren

Brogniez Yvon
Dour (Commune de) Conseil consultatif communal des Aînés Zone de police des Hauts-Pays

Bronders Bart
Oostende (Stad) Autonoom Gemeentebedrijf AGB Stadsvernieuwing Oostende Autonoom Gemeentebedrijf AGB Vismijn Oostende Autonoom gemeentebedrijf Haven Oostende AG SP.a Bart Bronders bvba Crabeel & Bronders Advocatenkantoor BVBA Economisch Huis Oostende KBGO DUVA Fruit Motorrijders voor het Goede Doel VZW NV Exploitatie Kursaal Oostende NV Multi Tech Resoc (regio Oostende) 19/12/2011

5/05/2011

47182
Bronders Bart

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) VZW Les Films du Bord de Mer SPI+ SPI+ Entreprise de Travail adapté ETA Jean Del’Cour Le Grand Liège

Bestuurder

Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré

Bronne Didier
Administrateur Membre du comité de direction Vice-président Administrateur et membre du comité exécutif Union Wallonne des Entreprises de Liège UWEL Administrateur Maison de la Métallurgie Administrateur ABDRIM Président Amitiés scoutes de la XX ème Unité du District de Liège Administrateur Ceran Lingua Administrateur Ceran Lingua US Président Consulat de Norvège Consul Coqardenne Administrateur Corps Consulaire de la Province de Liège Secrétaire général et Trésorier Craft Engineering Président Etilux Luxembourg Administrateur - délégué Etilux sa Administrateur-délégué Etudes Expansion Administrateur Groupe pour HEC-Ulg Administrateur JD’C Innovation Administrateur La Bulle d’AIR Administrateur Roland Nadin sprl Gérant Syncrosoft SA Administrateur Gemeenteraadslid Lid van een regionale contactcommissie Lid van een sectorcomité Directeur van het secretariaat Lid van de politieraad Schepen Bestuurder Bestuurslid Bediende Bestuurslid OCMW-voorzitter Schepen Bestuurder Bestuurder Lid van het dagelijks bestuur Bestuurder Sénateur de communauté Député Député Conseiller communal Administrateur Past-Président Président Président du comité scientifique Président du conseil scientifique Membre du conseil scientifique Administrateur Président du jury Administrateur - gérant Représentant Conseiller communal Administrateur Président de comité(s) de secteur

25/03/2011

Bronselaer Marc
Liedekerke (Gemeente) Iverlek WVEM Federale regering, Mobiliteit Politiezone TARL

5/12/2011

Broos Filip
Tielt-Winge (Gemeente) PBE SP.a Lokale afdeling VZW Vrienden van Sint-Maarten

Brosens Ann
Baarle-Hertog (Gemeente) Baarle-Hertog (Gemeente) Welzijnszorg Kempen Academie voor Muziek en Woord De Noorderkempen GID pbw PWA/Werkwinkel

Brotchi Jacques
Sénat Parlement de la Communauté francaise ¸ Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale Uccle (Commune d’) Fondation Francqui Fédération Mondiale des Sociétés de Neurochirurgie Progrès des Sciences Neurochirurgicales Fondation Pierre et Simone Clerdent Fondation Roger de Spoelberch Prix Interbrew Baillet-Latour de la Santé Cultures d’Europe Prix de neurochirurgie Docteurs Paul et Philippe Martin Société J. Brotchi, Neurochirurgie sprl

1/06/2011

Brotcorne Christian
Chambre des Représentants Leuze-en-Hainaut (ville de) IPALLE IPALLE

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47183

Brotcorne Christian

(vervolg/suite) Régie communale autonome Zone de police Beloeil / Leuze-en-Hainaut Amis de la porte ouverte de Blicquy (les) asbl Les Amis de la IV Dendre (Scouts) asbl

Membre Membre du conseil de police Président Secrétaire Avocat Echevine Administratrice Administratrice Administratrice Assistante commerciale Assistante administrative

Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd

Brotcorne Magali
Brugelette (Commune de) Maison culturelle d’Ath Société terrienne de Crédit social STCS du Hainaut PO de l’Institut Sainte-Gertrude à Brugelette

31/03/2011 1/05/2011

Brouet Claude
Spa (commune de) Conseiller communal AQUALIS Administrateur Centre culturel de Spa Administrateur Festival de Théâtre de Spa Administrateur Office du Tourisme, du Thermalisme et des fêtes OTTF Administrateur de la Ville de Spa Piscine communale de Spa Administrateur Fonctionnaire Ecolo Locale de Spa Secrétaire Florame Benelux Gérant

Brouhon Sophie
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale Fluxys sa Fonds des Infrastructures ferroviaires Vlaamse Gemeenschapscommissie Députée Administratrice Administratrice Secrétaire du bureau Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Vereffenaar Bestuurder Voorzitter van de raad van bestuur Voorzitter Bestuurslid Bestuurslid Bestuurder Voorzitter Lid Bestuurslid Conseillère communale Administratrice Administratrice Administratrice Administratrice Infirmière indépendante Parlementslid Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurder Bestuurder Lid van het directiecomité Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Gemeenteraadslid OCMW-voorzitter Ondervoorzitter van de raad van bestuur Ondervoorzitter van het directiecomité

Brouns Hubert
Kinrooi (Gemeente) Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ontwikkeling in Limburg Limburg.net (ex-Afvalmaatschappij Limburg) Limburg.net (ex-Afvalmaatschappij Limburg) Jeugdtehuis Kinrooi CD&V Plaatselijke afdeling CD&V Provincie Limburg Bionerga Boterakker VZW Projectgrindcomité Wit-Gele Kruis Limburg

Brousmiche Fabienne
Momignies (commune de) AIHSHSN Centre culturel local COPALOC Château-Ferme de Macon asbl 23/06/2011

Brouwers Karin
Vlaams Parlement Leuven (Stad) Autonoom Gemeentebedrijf AGB Stadsontwikkeling Leuven VBSG VVSG VVSG

Browaeys Joseph
Horebeke (Gemeente)

Bruggeman Frank
Zelzate (Gemeente) Zelzate (Gemeente) IVEG IVEG 28/02/2011

47184
Bruggeman Frank

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) IVEG IVEG TMVW TMVW Politiezone Regio Puyenbroeck Open VLD Zelzate Provincie Oost-Vlaanderen Blijdorp III Toerisme Oost-Vlaanderen Vereniging van de Vlaamse Provincies VVP Pensioenfonds van de Provincie Oost-Vlaanderen Burensportdienst BSD Leiestreek Burensportdienst BSD Meetjesland Burensportdienst BSD Schelde-Durme Burensportdienst BSD Vlaamse Ardennen Burensportdienst BSD Waasland Provinciale Sportraad Topsporthal Gent Burensportdienst BSD Zuid-Oost-Vlaanderen Oostvlaamse Sportpromotie RESOC Waas en Dender Vereniging van de Vlaamse Provincies VVP

Bestuurder Lid van het directiecomité Bestuurder Lid van het directiecomité Lid van de politieraad Voorzitter Bestendig gedeputeerde Bestuurder Bestuurder Lid van het bureau Bestuurder Lid beheerscomité Lid beheerscomité Lid beheerscomité Lid beheerscomité Lid beheerscomité Bestuurder Bestuurder Lid beheerscomité Bestuurder Effectief lid Bestuurder Schepen

Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd

1/03/2011 1/03/2011

1/02/2011

Bruggeman Hilde

Bruggeman Noëlla
Wachtebeke (Gemeente)

Brughmans Bart
Brasschaat (Gemeente) IGEAN Dienstverlening IGEAN Dienstverlening IGEAN Milieu & Veiligheid IGEAN Milieu & Veiligheid IMEA IMEA IMEA Sociaal Verhuurkantoor SVK Voorkempen vzw CD&V Plaatselijke afdeling Aralea vzw Parochiecentrum ″De Kring″ Sociale Bouwmaatschappij De Voorkempen VZW Plus 3 Centrum OCMW-voorzitter Bezoldigd Bestuurder Bezoldigd Lid van het directiecomité Bezoldigd Bestuurder Bezoldigd Lid van het directiecomité Bezoldigd Bestuurder Bezoldigd Lid van het directiecomité Bezoldigd Ondervoorzitter van het ″Corporate Bezoldigd Governance Committee″ Bestuurder Niet bezoldigd Bestuurslid Niet bezoldigd Bestuurder Niet bezoldigd Bestuurder Niet bezoldigd Bestuurder Bezoldigd Bestuurder Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré

Brugmans Dominique
Engis (Commune d’) Engis (Commune d’) Conseillère communale Présidente de CPAS/Conseil de l’action sociale Commission communale de l’accueil extra-scolaire Présidente Commission des Seniors Présidente Agence immobilière sociale AIS du Pays de Huy Administratrice Centre communal des Jeunes d’Engis Administratrice Commission paritaire locale Membre L’Ouvrier chez lui Administratrice L’Ouvrier chez lui Membre du comité exécutif Meuse Condroz Logement sc Administratrice Régie des Quartiers Administratrice Zone de police Meuse - Hesbaye Membre du conseil de police Association Chapitre XII Aide Action Médiation Administratrice Association chapitre XII Centre Régional de recherche et Administratrice d’Action sociales sur les problématiques Familiales CRAF PS Union socialiste communale USC Membre du Bureau Echevin Président Membre

21/12/2011

21/12/2011

Brulard William
Péruwelz (Commune de) Commission communale consultative des Aînés Plan communal de cohésion sociale

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47185

Brulard William

(vervolg/suite) COPALOC Syndicat d’Initiative local PS Union socialiste communale USC Amis réunis Péruwelz s’porte bien asbl Cellule funéraire CVH Football Daring Péruwelz Foot en Salle Péruwelz FC

Membre Président Vice-président Président Président Secrétaire de direction et membre SIPPT Président Administrateur Président Administrateur - secrétaire Administratrice Administratrice Administratrice Administratrice Administratrice Administratrice Administratrice

Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd 1/04/2011 1/07/2011 15/12/2011

Brunelle Nathalie
HYGEA CAVIC sa Shanks Brussels Brabant sa Shanks Hainaut Shanks Liège-Luxembourg sa Shanks sa VALOREM sa

Brunelli Philippe
Ixelles (Commune d’) Président de CPAS/Conseil de l’action sociale IRISteam asbl Administrateur IRIS Administrateur Association hospitalière Etterbeek-Ixelles AHEI Administrateur PS Section locale Trésorier adjoint Association de la Ville et des communes de la Région de Membre du bureau Bruxelles-Capitale - section CPAS Habitat et Rénovation Administrateur HIS Administrateur Emergence asbl Administrateur Form@xl asbl Administrateur Jobelix asbl Administrateur

Brunet Sébastien
Institut wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Fonctionnaire dirigeant Statistique Université de Liège Professeur

Bruninx Julien
Bassenge (Commune de) Intercommunale de Soins Spécialisés de Liège Intercommunale de Soins Spécialisés de Liège Fédération du Tourisme de la Province de Liège FTPLi Maison du Tourisme de la Basse-Meuse SEAW asbl Syndicat d’initiative Bassenge en Vallée du Geer Bibliothèque Saint-Victor asbl Reflets asbl Echevin Administrateur Membre du comité de direction Membre Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Fonctionnaire Parlementslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurder (raadgevende stem) Ondervoorzitter van de raad van bestuur Afgevaardigd bestuurder Lid regionaal comité Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Niet-uitvoerend bestuurder

Brusseel Ann
Vlaams Parlement Open VLD (plaatselijke afdeling) AMVB Open VLD (regio Brussel) Open VLD vrouwen

Bruyninckx Eddy
De Scheepvaart NV Maatschappij voor het grond- en industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen ING Bank NMBS-Holding APC VZW APEC-Alumni vzw Armaris vzw Liefkenshoektunnel nv NV ASCO

19/01/2011

47186
Bruyninckx Eddy
NV BDM PAI nv

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Niet-uitvoerend bestuurder Bestuurder Schepen Commissaris Lid van de politieraad Schepen Lid adviescommissie Lid van een sectorcomité Voorzitter OCMW-voorzitter Schepen Vice-voorzitter Bestuurder Bestuurder Bediende Bestuurder Voorzitter Voorzitter Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd 19/01/2011

Bryon Franky
Zonnebeke (Gemeente) GASELWEST Politiezone ARRO IEPER

Bryon Noël
Kortemark (Gemeente) GASELWEST GASELWEST De Kerstmanvrienden

Brys Erwin
Puurs (Gemeente) Puurs (Gemeente) Welzijnskoepel Klein Brabant Vaartland VZW Spoor Twee vzw Steenoven vzw CV Eigen woning PWA Puurs SVK Optrek VZW

1/04/2011

Brzakala Pierre
Soumagne (Commune de) SPABS - Liège Echevin Rémunéré Administrateur Non rémunéré Inspecteur de l’enseignement secon- Rémunéré daire supérieur et supérieur non universitaire Conseiller communal Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Bourgmestre (titulaire ou ff) Président Président Président du conseil d’administration Administrateur Administrateur Vice-président Employé (mi-temps) Administrateur - secrétaire Collaborateur administratif (temps partiel) Vice-Président du Conseil d’administration Président Administrateur-secrétaire Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré

Bucella Fabrizio
Ixelles (Commune d’) Société Bruxelloise de la Gestion d’Eau BRUTELE IESA Société coopérative intercommunale de crémation

Buchet Bruno
Viroinval (Commune de) Commission consultative du Patrimoine funéraire Commission Locale de Développement Rural CLDR Plate-forme jeunesse SWDE Succursale Meuse Amont NEW Zone de police des Trois Vallées Cabinet du Secrétaire d’Etat Delizée Cercle d’histoire locale d’Olloy asbl Chambre des représentants GASCOT asbl PAC Viroinval Syndicat d’Initiative et du Tourisme d’Olloy

3/12/2011 4/12/2011

Buchet Jacques
Florenville (ville de) Florenville (ville de) Conseiller communal Président de CPAS/Conseil de l’action sociale Retraité Association de quartier de la rue de Bavière Président Chanteclair ASBL Trésorier Conseil de l’ordre des Médecins de la Province du Membre Luxembourg Le Pré Hardeau ASBL Président Medi Sem SPRL Administrateur Royal Sporting Club Muno ASBL Trésorier-adjoint Echevine Kinésithérapeute

Buchet Marie-Paule
Bouillon (ville de)

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47187

Buckens Jean-Marie
Pont-à-Celles (Commune de) Hall des sports asbl Le Phare asbl Carolidaire asbl Foot Pont-à-Celles Buzet asbl Echevin Administrateur Président du conseil d’administration Administrateur Président Echevine Membre Membre du comité d’accompagnement Membre Administratrice Présidente Employée Secrétaire adjointe Secrétaire Membre du comité d’accompagnement Conseillère provinciale Echevine Membre du comité de direction Présidente du conseil d’administration Membre du comité de direction Présidente du conseil d’administration Administratrice Administratrice Administratrice Administratrice Administratrice Administratrice Gemeenteraadslid Bestuurder Lid van de politieraad Bediende Schepen Bestuurder Bestuurder Bestuurder Vice-président du d’administration Chef/Directeur de cabinet Chef/Directeur de cabinet Vice-président Administrateur Fonctionnaire dirigeant adjoint conseil Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré 24/05/2011

Budin Alessandra
Beyne-Heusay (Commune de) Comité de concertation commune-CPAS Plan de Cohésion Sociale COPALOC Maison communale d’accueil de l’enfance MCAE Amis de Bellaire asbl Académie de musique de Beyne-Heusay asbl PS Union socialiste communale USC de Bellaire Salle sports et culture de Bellaire

Budinger Andrée
Province de Liège Seraing (ville de) Ecetia Ecetia Ecetia Finances Ecetia Finances Inter-Régies Centre culturel communal Maison serésienne (la) APRIL SDLG Seraing Tennis Club

Buedts Anne
Haacht (Gemeente) IGO Leuven Politiezone Haacht 15/12/2011

Buekenhout Julien
Bertem (Gemeente) Fanfare IV Heemskinderen Open VLD Bertem

Buekers Paul
Opdrachthoudende vereniging Schulens Meer c.v.

Buelen Philippe
SOWALFIN Gouvernement de la Communauté francaise, Vice¸ Présidence, Budget, Finances et Sports Gouvernement wallon, Vice-présidence, Budget, Finances, Emploi, Formation et Sports SOGEPA sa Trace! SA Cellule administrative transitoire pour la gestion de la fiscalité wallonne SRIW Immobilier

29/04/2011

Président du Conseil d’administration Rémunéré Schepen Schepen Lid directiecomité Schepen Zaakvoerder (in bijberoep) Echevin Président Administrateur Administrateur Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré 31/05/2011 1/08/2011

Buelens Johan
Boortmeerbeek (Gemeente) Boortmeerbeek (Gemeente) AGB Boortmeerbeek

Buelinckx Eddy
Halle (Stad)

Buidin Etienne
Ellezelles (Commune d’) Commission Locale de Développement Rural CLDR Agence locale pour l’Emploi Promotion et Gestion des Infrastructures du Parc naturel du Pays des Collines

47188
Buidin Etienne Buijs Ernest

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Zone de police des Collines

Membre du conseil de police Médecin généraliste Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bestuurder Bestuurder Secretaris Lid van de politieraad Lid van het politiecollege Bestuurslid Bestuurder Voorzitter van de raad van bestuur Lid Prezonecollege Lid Prezoneraad Schepen Bestuurder Bourgmestre (titulaire ou ff) Administratrice Membre du collège de police Représentante communale Membre

Rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré

Arendonk (Gemeente) IOK Afvalbeheer IOK Dienst Landelijke Gilde Arendonk Politiezone KEMPEN N-O Politiezone KEMPEN N-O CD&V Plaatselijke afdeling LST nv Noord-Zuid vzw Brandweerzone Taxandria Brandweerzone Taxandria

Bullens Anita
Halen (Stad) Inter-media

Bulteau Béatrice
Ecaussinnes (Commune d’) Communauté urbaine du Centre CUC Zone de police Haute Senne SMUR Commission administrative de l’Ecole industrielle d’Ecaussinnes

Bultot Claude
Province de Namur Province de Namur Hastière (Commune d’) Port autonome de Namur BEP Expansion économique IDEG IDEG INASEP CCATM Conseil Supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne Centre culturel local Intermixt Office du Tourisme communal UVCW Zone de police Haute Meuse Zone de police Haute Meuse PS Fédération de Dinant-Philippeville Soutien aux Pays de la Francophonie asbl ONEm Conseiller provincial Vice-président (du Conseil provincial) Bourgmestre (titulaire ou ff) Administrateur Administrateur Membre du comité de direction Président du conseil d’administration Membre de comité(s) de secteur Membre Membre Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non précisé Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré

Administrateur Non rémunéré Membre Rémunéré Administrateur Non rémunéré Administrateur Rémunéré Membre du collège de police Non rémunéré Membre du conseil de police Non rémunéré Membre du comité fédéral et de Non rémunéré l’exécutif Président Non rémunéré Expert technique (temps partiel) Rémunéré Député provincial Administrateur Membre du comité de direction Membre du conseil de gestion Membre Président Administrateur Administrateur Membre Administrateur Schepen Voorzitter van de raad van bestuur Bestuurder Bestuurder Bestuurder Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd

Bultot Philippe
Province de Namur INASEP INASEP Fonds de garantie des bâtiments scolaires Conseil Supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne Province de Namur - COPALOC Habitations de l’Eau Noire (les) sc Conseil des Pouvoirs organisateurs de l’enseignement officiel neutre subventionné CPEONS Association des Provinces wallonnes APW Pays de la Francophonie asbl

Bungeneers Luc
Antwerpen (Stad) AWW PIDPA Autonoom gemeentebedrijf AGB GAPA Autonoom Gemeentebedrijf AGB Vespa

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47189

Bungeneers Luc

(vervolg/suite) Samenwerking Vlaams Water Ethias Recyclant vzw SODIPA vzw AG Stadsplanning Antwerpen BAOBAB regie VZW Genzyme Belgium NV Jeugdinfra regie VZW Water-link WNE VZW

Bestuurder Bestuurder Vice-voorzitter Bestuurder Zaakvoerder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder

Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré

Bureau Michel
Trois-Ponts (Commune de) Echevin Cabinet médical Bureau sprlu Médecin-gérant Corps médical de la Clinique Reine Astrid de Malmedy Administrateur

Burgeon Colette
Chambre des Représentants Chambre des Représentants La Louvière (Ville de) TEC Hainaut Commission de l’Aide Sociale - Bruxelles Conseil Consultatif pour l’occupation des travailleurs étrangers Service des créances alimentaires (SECAL) Fraternelle sc (La) Home Gai Logis Le Snark asbl - Centre Psychothérapeutique et Pédagogique Centre de Logopédie Richard Gondry Femmes prévoyantes socialistes FPS Centre - Soignies La Hestre PS Conseil communal de La Louvière Fédération de Soignies Questrice Représentante Conseillère communale Administratrice Présidente Vice-présidente Membre Membre Administratrice Présidente Membre Administratrice

Membre du bureau Non rémunéré Cheffe de groupe Non rémunéré Présidente de la Commission égalité Non rémunéré hommes-femmes Femmes prévoyantes socialistes FPS section de Haine- Secrétaire Non rémunéré Saint-Pierre Office de la naissance et de l’enfance ONE section locale Présidente Non rémunéré de Haine-Saint-Pierre PS Section locale de Haine-Saint-Pierre Secrétaire politique Non rémunéré Solidaris section locale de Haine-Saint-Pierre Présidente Non rémunéré Conseillère provinciale Administratrice Administratrice Administratrice Administratrice Administratrice Administratrice Employée Administratrice Administratrice Bestuurder Lid van het directiecomité Bestuurder Bestuurder Bestuurder Lid van het directiecomité Bestuurder Bestuurder Lid van een sectorcomité Kaderlid Commissaris Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd

Burlet Valérie
Province de Liège ALG Comité de quartier du Laveu Centre culturel de Chênée Centre de Réadaptation au Travail d’Abée-Scry Terre et Foyer Cripel asbl Royal Football Club Liégeois Rugby Scierie du Condroz en liquidation 5/01/2011

10/06/2011 30/06/2011 30/06/2011

Burms Jenny
GASELWEST GASELWEST IMEWO Intercommunale de Développement de l’Electricité et du Gaz Iverlek Iverlek SIBELGA SIBELGAS SIBELGAS Intermosane cvba

30/06/2011 30/06/2011 30/06/2011

47190
Burms Jenny

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Programmaraad Philippeville (Commune de) BEP Environnement IDEFIN INASEP Régie communale autonome sportive Zone de police Hermeton et Heure Ecole Notre-Dame Enseignement spécialisé asbl Entreprise de travail adapté Atelier 85 asbl Centre Mutien-Marie et Maisons de l’Espoir asbl

Lid Echevin Membre du Comité d’avis Administrateur Administrateur Membre du comité de direction - Administrateur Membre du conseil de police Administrateur Administrateur Administrateur Enseignant (mi-temps) Conseiller communal Administrateur Membre du comité de direction Administrateur Administrateur Membre du comité d’éthique Membre du comité exécutif et stratégique Administrateur Président Administrateur - délégué Echevine Administratrice Administratrice Présidente Administratrice Administratrice Administratrice et membre du bureau Présidente Administratrice Présidente Administratrice Administratrice

Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré

Burnet Philippe

Burnotte Daniel
Ramillies (Commune de) SEDILEC SEDILEC Ruralité-Environnement-développement Ores Ores Ores Etopia La Petite Enfance asbl Tr@me scrl

Buron Isabelle
Marche-en-Famenne (commune de) IDELUX IDELUX Projets Publics Espaces Parents-Enfants asbl Maison des Jeunes Régie de quartier Conseil de l’Enseignement des communes et des provinces Rescolm asbl Art et Lettre en Marche asbl Enfance et Jeunesse en Marche asbl RESCAM Robert - Ghislain - Mathieu et Buron Avocats associés scrl 17/03/2011

Bursens Laurent
Vlaamse overheid. Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Integratieproject voor Personen met een handicap regio Waasland Adviesbureau Toegankelijke Omgeving VZW Jobcoaching VZW Jobs en Milieu VZW Administrateur-generaal Leidend ambtenaar Voorzitter van de raad van bestuur Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd

Burton Annie
Profondeville (Commune de) Présidente de CPAS/Conseil de l’action Rémunéré sociale Foyer Namurois sc (le) Administratrice Rémunéré Association chapitre XII - Médiation de dettes GRE- Présidente du conseil d’administration Rémunéré ASUR Centre de référence en médiation de dettes de la Vice-présidente Non rémunéré Province de Namur MEDENAM Professeur Rémunéré Conseiller provincial Bourgmestre (titulaire ou ff) Administrateur Administrateur Représentant communal Administrateur Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré

Burton Emmanuel
Province de Brabant wallon Villers-la-Ville (Commune de) IBW PBE Conseil Supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne Brabant Wallon Agro-Qualité

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47191

Burton Emmanuel

(vervolg/suite) Europe Direct Brabant wallon Administrateur Oeuvres sociales de la Mutualité libérale du canton de Vice-président Genappe Parc à Mitrailles Administrateur APTCV Abbaye de Villers-la-Ville asbl Administrateur Agriculteur Chaudfontaine (Commune de) Echevin Gouvernement fédéral, Affaires étrangères, Commerce Directeur du Secrétariat extérieur et Affaires européennes Chaudfontaine promotion Administrateur Foyer culturel communal Administrateur Régie communale autonome RCA Administrateur Syndicat d’Initiative local Administrateur Fabrique nationale FN Herstal Administrateur MEUSINVEST Vice-président Wespavia SA Administrateur Chaudfontaine Sport asbl Président

Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd 29/12/2011 12/12/2011

Burton Laurent
6/12/2011

Bury Stéphanie
Genappe (Commune de) IECBW CCATM Commission consultative communale des Seniors Commission paritaire locale Enseignement Zone de police Nivelles - Genappe Conseillère communale Administratrice Membre Membre Membre Membre du conseil de police Conseiller communal Président de CPAS/Conseil de l’action sociale Président Enseignant Président Bourgmestre (titulaire ou ff) Vice-président Vice-président Vice-président Administrateur Président Architecte Bourgmestre (titulaire ou ff) Président Président Président Président Président Administrateur Administrateur Provincieraadslid Schepen Bestuurder Stafmedewerker Lid bestuurscomité Schepen Bestuurslid Bestuurslid Gemeenteraadslid Bestuurder Lid commissie ruilverkaveling

Busine Michael
Celles (Commune de) Celles (Commune de) MR Section locale Kickstar Celles asbl

Busine Philippe
Gerpinnes (Commune de) Centre culturel communal Groupe d’Action Locale GAL Entre Sambre et Meuse Zone de police GERMINALT Musée des Marches de l’AMFESM Quatrième centenaire de la Châsse Sainte-Rolende asbl

Busquin Philippe
Seneffe (Commune de) Institut Géographique National Centre chorégraphique de la Communauté francaise de ¸ Belgique Charleroi/Danses Domaine du Château de Seneffe asbl Institut national des Radio-Eléments Commission belge francophone et germanophone pour l’UNESCO Certech asbl Will-Bio asbl

Busselen Armand
Provincie Limburg Lummen (Gemeente) INTERELECTRA INTERELECTRA

Busselot Freddy
Halle (Stad) CD&V Gezinsbond

Butaye Gerda
Alveringem (Gemeente) IVVO Alveringem (Gemeente)

47192
Butaye Gerda

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) BGSG Stavele VABS Alveringem

Bestuurslid Voorzitster Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bestuurder Lid van het directiecomité Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Voorzitter Bestuurder Echevine Secrétaire comptable Schepen Notarieel jurist Bestuurslid Bestuurder Schepen Lid van de politieraad Schepen Advocaat Schepen Lid van de politieraad Deputy General Delegate Bestuurder Bestuurder Bestuurslid Secretaris Bestuurder Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bestuurder Lid van een regionaal comité Voorzitter van de raad van bestuur Voorzitter van het directiecomité Bestuurder Lid federaal bureau Lid raad van voorzitters Lid Vlaams Gewestelijk Bureau Lid Vlaamse Gewestelijke Raad Bestuurder Bureaulid Bestuurslid Bestuurder Lid Auditcomité Leraar (halftijds) Voorzitter Bestuurder Bestuurder Voorzitter Voorzitter van de gemeenteraad Bestuurder Schepen Vertegenwoordiger Vertegenwoordiger Vertegenwoordiger

Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd

Butsraen Robert
De Panne (Gemeente) IVVO IVVO Polder Noordwatering Veurne SP.a Lokale afdeling Dienstenbedrijf SAPO Partij VEDA Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap PWA De Panne VZW Golfbreker

Buttiens Huguette
Verlaine (Commune de)

Buyck Véronique
Ardooie (Gemeente) JCI Kortrijk Open VLD Ardooie 24/06/2011

Buyle Rosanne
Zulte (Gemeente) Politiezone Deinze/Zulte

Buys Rosette
Buggenhout (Gemeente)

Buyse Jutta
Vorst (Gemeente) Politiezone Brussel Zuid European Lotteries FSMB Brabant FSMB MOB SP.a (gewest Brussel) SP.a (plaatselijke afdeling) Viva-SVV Brabant

Buyse Pieter
Dendermonde (Stad) FINGEM INTERGEM INTERGEM INTERGEM Dendermondse Volkswoningen Intermixt Intermixt Intermixt Intermixt CD&V Plaatselijke afdeling CD&V Plaatselijke afdeling CD&V provincie Oost-Vlaanderen Eandis cvba Eandis cvba Bloemencorsocomité Sint-Gillis inrichtend comité Brandweerzone Oost Gemeentelijke Holding Publigas Ros Beiaard Dendermonde vzw Stad Dendermonde Toerisme Scheldeland

Buyse Rik
Wielsbeke (Gemeente) FIGGA WVI VVSG

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47193

Buyse Rik

(vervolg/suite) Axio NV PROMOLYS NV Resoc Tissat International NV TissatDeslee NV

Gedelegeerd bestuurder Vertegenwoordiger Vertegenwoordiger Gedelegeerd bestuurder Vaste vertegenwoordiger van gedelegeerd bestuurder Tissat International nv OCMW-voorzitter Schepen Bestuurslid Voorzitter Maatschappelijk assistent Lid van de stuurgroep Lid beheersorgaan Bestuurder Lid van de beheerraad Bestuurslid Bestuurder Gemeenteraadslid Bestuurder Schooldirecteur Voorzitter Coördinerend directeur Rechtstreeks verkozen senator Gemeenteraadslid Personeelsdirecteur Vennoot Lid van het College van Censoren Lid van de Hoge Raad Lid van het directiecomité Voorzitter van de raad van bestuur Lid van de Belgische Raad Stichter-Voorzitter Voorzitter van de Advisory Board Bestuurder Voorzitter Lid Comité van beheer Voorzitter Bestuurder Lid Advisory Board Vice-voorzitter Voorzitter van de Begrotingscommissie Voorzitter van het Remuneratiecomité Voorzitter Bestuurder Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bediende Schepen Bediende Ondervoorzitter Conseiller provincial Conseiller communal

Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd

6/04/2011

Buysmans Jos
Hoeselt (Gemeente) Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré

Buysse Dominique
Assenede (Gemeente) PWA SP.a Lokale afdeling Beheerscomité Drugpreventiedienst Elza Bibliotheek Assenede Comeet Gemeenschapscentrum De Bijenkorf Jeugdtheater Triangel Leerpunt Gent-Meetjesland

Buysse Manuel
Damme (Stad) Interbad Pedagogisch Instituut Vivès Scholengemeenschap Meetjesland

1/06/2011

Buysse Yves
Senaat Brugge (Stad) VLAAMS BELANG BVBA Vlaams Blok

Buysse (baron) Paul
Nationale Bank van België Universiteit Antwerpen VBO Bekaert nv INSEAD-Fontainebleau NEA (socio-economisch studiecentrum) Deloitte Europalia International FBNet Belgium Fortis Bank Zone Noord-Centrum Immobel International Board of Overseers-Sabanci University King Bauduin Foundation Inc. USA Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie Nationale Bank van België Nationale Bank van België Sea Tank VOKA-VEV

Byl Bruno
Zwijndrecht (Gemeente) Antwerpse Waterwerken Zwijndrechtse Huisvestingsmaatschappij CV CD&V Plaatselijke afdeling

Byls Koenraad
Avelgem (Gemeente) Chiroheem Avelgem vzw

Cabaraux Freddy
Province de Namur Viroinval (Commune de)

47194
Cabaraux Freddy

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) BEP INASEP INASEP Office du Tourisme communal Zone de police des Trois Vallées PS Fédération CFWB Aubel (Commune d’) AIOMS Moresnet Evrard Cabay sa Groupalia sprl

Administrateur Administrateur Membre du comité de direction Administrateur Membre du conseil de police Membre du comité exécutif Directeur général adjoint Echevin Administrateur Administrateur-délégué Co-gérant Directrice Experte (à temps partiel) Membre du comité de gestion Administratrice Lid van het beheerscomité Adviseur sociale zaken Lid Lid Lid Lid van het beheerscomité Lid Lid van de raad Lid van het bureau Lid van het Social Affairs Committee Lid

Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré 31/12/2011

Cabay Evrard

Cabiaux Véronique
Agence de stimulation technologique Gouvernement wallon, Présidence Centre hospitalier universitaire Erasme Arémis

1/06/2011

Cabooter Koen
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (beheer) UNIZO Adviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake conventioneel brugpensioen Commissie Ondernemingsplannen Economische en Sociale Raad van Advies van de Benelux Economische Unie Kruispuntbank Sociale Zekerheid Nationale Arbeidsraad (NAR) Nationale Arbeidsraad (NAR) Nationale Arbeidsraad (NAR) Union Européenne de l’Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises Working Group Labour Market

Cabus Peter
Vlaamse regering, financiën, begroting, werk, ruimte- Kabinetschef lijke ordening en sport Professor Vennoot N-VA (plaatselijke afdeling) Bestuurslid Tijdelijke Brownfieldcel Lid

31/08/2011 1/09/2011

Cadet Philippe
Virton (ville de) SOFILUX Syndicat d’initiative de Virton Zone de police de Gaume Maison des Jeunes Maison du Tourisme Centre sportif et culturel communal Festival du film européen de Virton asbl Conseiller communal Administrateur Administrateur Membre du conseil de police Administrateur-trésorier Administrateur Administrateur Educateur Administrateur Directrice d’encadrement Commissaire du Gouvernement Chef/Directeur de cabinet

Cadiat Pascale
SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

Cadranel Benjamin
Société régionale du Port de Bruxelles Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Présidence, Pouvoirs locaux, Aménagement du territoire, Monuments et Sites, Propreté publique et Coopération au développement Collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale ULB ASBL Flagey Wallimage - Bruxellimage

Membre Assistant Administrateur Administrateur Directeur-generaal Officier

Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd

Caen Regis
Ministerie van Landsverdediging

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47195

Caen Regis Caers Ria

(vervolg/suite) Centrale beheerscommissie van de Restauratie- en Hotel- Voorzitter dienst van Defensie Geel (stad) Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis - Geel KAV Roemeniëcomité Geel VZW Schepen Bestuurder Bestuurslid Ondervoorzitster Gemeenteraadslid Bestuurder Lid van de politieraad Schepen Lid Bestuurslid Bestuurder Bestuurslid Bestuurslid Voorzitter

Bezoldigd

Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré

Caers Yves
Ranst (Gemeente) IVEKA Politiezone ZARA

Caerts Véronique
Lommel (Stad) GECORO Open VLD (plaatselijke afdeling) Lommelse Ondernemersclub Open VLD afdeling Kanton Neerpelt Open VLD afdeling Provincie Wonen in Noord Limburg

Caes Arlette
Provincieraadslid Schepen Bestuurder Bestuurder Administratief coördinator Sesal Bestuurder Sociale Huisvestingsmaatschappij SHM Volkswoning- Bestuurder bouw Sociale Huisvestingsmaatschappij SHM Volkswoning- Lid van het directiecomité bouw VIVA-SVV vzw Afdelingsvoorzitter VIVA-SVV vzw (Brabant) Bestuurder VIVA-SVV vzw (Brabant) Lid uitvoerend bestuur Provincie Vlaams-Brabant Herent (Gemeente) Socialistische Mutualiteit Brabant SP.a Lokale afdeling

Caeyers Wim
Mol (Gemeente) Mol (Gemeente) Welzijnszorg Kempen De Sprong vzw Baldemo Molse Bouwmaatschappij Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap PWA Mol VVKSM Tijl en Nele Mol-Achterbos VZW Jeugdkamp De Maat OCMW-voorzitter Schepen Bestuurder Voorzitter Voorzitter Bestuurder Secretaris Voorzitter Voorzitter Echevin Administrateur suppléant Administrateur Administrateur Schepen Bestuurder Lid van het directiecomité Voorzitter Kabinetsmedewerker Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder

Caffonette Yves
Thuin (Ville de) BRUTELE Cent arbres sans toi asbl Foyer haute Sambre

13/09/2011

Caglar Ali
Genk (Stad) Inter-aqua Inter-aqua VVOG Casa Papa Giovanni vzw Internationaal Comité vzw Turkse Unie van België VMW - Oost Limburg

Calice Benjamin
Couvin (ville de) Conseiller communal BEP Environnement Administrateur BEP Environnement Membre du comité de direction Maison de l’Urbanisme de l’Arrondissement de Philip- Administrateur peville Zone de police des Trois Vallées Membre du conseil de police

47196
Calice Benjamin Callaert Luc
Lebbeke (Gemeente) DDS TMVW

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Collaborateur parlementaire Gemeenteraadslid Bestuurder Lid van het directiecomité Preventieadviseur Directielid Voorzitter Voorzitter van een commissie Contactpersoon veiligheid Schepen Bediende (deeltijds) Voorzitter Gemeenteraadslid Lid van het directiecomité Jurist Gemeenteraadslid Bestuurder Parlementslid Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Lid van het politiecollege Lid partijbureau Lid van een sectorcomité Lid Verkeerscommissie Lid Bestuurslid Bestuurder OCMW-voorzitter Bestuurder Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurslid OCMW-voorzitter Schepen Bestuurder Lid van de politieraad Advocaat Voorzitter Voorzitter Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd

Autonoom gemeentebedrijf AGB CC De Biekorf Heizijde Herleeft vzw Lebbeke (Gemeente) Vlaamse Gemeenschap ministerie Onderwijs

Callaerts Freddy
Lier (Stad) VZW PWA Lier

Callebaut Kristof
Herzele (Gemeente) TMVW

Callebaut Walter
Hoeselt (Gemeente) Inter-aqua

Callens Karlos
Vlaams Parlement Ardooie (Gemeente) Politiezone Regio Tielt Open VLD GASELWEST Roeselare Ardooie (Gemeente) Burgemeesteroverleg regio Roeselare - Tielt Open VLD Plaatselijke afdeling Open VLD regio Roeselare-Tielt

Callens Pieter
Ardooie (Gemeente) Intergemeentelijke woondienst regio Roeselare

Callens Terry
Ardooie (Gemeente) WVI RSVK

Callewaert Guido
Wielsbeke (Gemeente) Wielsbeke (Gemeente) Bibliotheekcommissie Politiezone MIDOW Davidsfonds (afdeling Ooigem) Feestcomité Ooigem Bloeit

Callewaert Luc
Harelbeke (Stad) Infrax West (ex-West-Vlaamse Energie- en teledistributiemaatschappij) Infrax West (ex-West-Vlaamse Energie- en teledistributiemaatschappij) PUBLILEC INDI Callewaert Engineering nv Callewaert nv Casi Invest nv Koninklijke Fanfare Bavikhove Nelectra Ter Biest nv Unie van Zelfstandige Ondernemers UNIZO Bavikhove Voetbalclub Elektran Schepen Bezoldigd Lid van het uitvoerend bureau/comité Bezoldigd Ondervoorzitter van de raad van bestuur Bestuurder Bestuurder Gedelegeerd bestuurder Gedelegeerd bestuurder Bestuurder Voorzitter Bestuurder Bestuurder Voorzitter Voorzitter Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd

Calmeyn Alexis
Drogenbos (Gemeente)

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47197

Calmeyn Alexis

(vervolg/suite) Politiezone Rode Politiezone Rode Gewestvolkshuisvesting Sint-Pieters-Leeuw Ixelles (Commune d’) Intercommunale d’Inhumation Foyer Ixellois (le) sa ULB Association libérale d’Ixelles Jeunes et Libres asbl Jeunes et Libres asbl Jeunes MR asbl Centre sportif ixellois Albert Demuyter ADBR ULB asbl Cercle d’histoire d’Ixelles La Petite Suisse asbl XL Services scrl

Lid van de politieraad Lid van het politiecollege Bestuurder Conseiller communal Administrateur Administrateur-délégué Assistant Vice-président Vice-Président Président Président Administrateur Attaché parlementaire Administrateur Administrateur - secrétaire Président Administrateur Fractieleider Parlementslid Gemeenteraadslid Lid politiek bestuur Bestuurslid Lid bureau Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Lid dagelijks bestuur Fractievoorzitter Bestuurder Lid bureau Bestuurslid Ondervoorzitter Bestuurslid Volksvertegenwoordiger Bestuurder Voorzitter Bestuurder Président de CPAS/Conseil de l’action sociale Administrateur Ouvrier Président Président Schepen Kinesitherapeut Lid van het dagelijks bestuur Bourgmestre (titulaire ou ff) Administrateur Président Membre Président Administrateur Membre du conseil de police Administrateur Administrateur Carrossier indépendant Président

Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré 24/08/2011

Calomne Gautier

26/09/2011 26/09/2011

Caluwé Ludwig
Vlaams Parlement Vlaams Parlement Essen (Gemeente) CD&V CD&V Plaatselijke afdeling CD&V Plaatselijke afdeling CEDER VZW UNITAS AGORA VZW DVC Sint-Jozef Benego Benelux-Parlement CD&V provincie Antwerpen CD&V provincie Antwerpen CD&V regio Voor- en Noorderkempen Harmonie Essentia Wielerclub Molenheidevrienden

Calvo Kristof
Kamer van volksvertegenwoordigers AGB FRGE Mechelen Groen! Mechelen Jong Groen ! 1/12/2011 14/09/2011

Camal Bruno
Bassenge (Commune de) Agence immobilière sociale communale AIS Comité de la Place de Roclenge Les Sottaits de Roclenge

Cambré Hugo
Herenthout (Gemeente) VZW Het Groene Neteland

Cambron Carl
Perwez (Commune de) Intercommunale du Brabant Wallon CLDR Comité de concertation syndicale Commission paritaire locale Foyer culturel communal Zone de police de Jodoigne Aspiravi Notre Maison CAALT

47198
Cambron Carl

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Commission communale n° 1 Sportissimo Sportissimo Aurémie sprl Imotep sprl

Président Administratrice Membre du Comité de rémunération Cadre Administratrice Administratrice Gemeenteraadslid Bestuurder Lid van het directiecomité Bestuurder Ondervoorzitter Bestuurder Gepensioneerde Bestuurder Conseiller provincial Echevin Administrateur Membre du comité de direction Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur et membre du comité exécutif Administrateur Administrateur Administrateur Echevine Observatrice Administratrice Administratrice Commercante ¸ Présidente Echevin Agriculteur Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurder Lid van het directiecomité Voorzitter van het directiecomité Bestuurder Zaakvoerder Zaakvoerder Bestuurder Voorzitter Voorzitter Bestuurder Bestuurder Ondervoorzitter Schepen Bestuurder Echevin Président Président du conseil d’administration Administrateur Administrateur-trésorier Président

Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré

Camby Isabelle

Camps Florent (Maurits)
Tessenderlo (Gemeente) Inter-energa (ex-Pligas) Inter-energa (ex-Pligas) Inter-media Autonoom gemeentebedrijf AGB SPIL vzw Gezinsbond Engsbergen

Campstein Léon
Province de Liège Herstal (Commune d’) IILE-SRI IILE-SRI SPI+ Basse-Meuse développement asbl Régie communale autonome immobilière Terre et Foyer USC Formation et Actions provinciales Maison des associations culturelles de Herstal asbl

Camus Anne-Marie
Ciney (ville de) CCATM Agence immobilière sociale Andenne - Ciney Marché couvert de Ciney Commission communale n° 4

Canart Daniel
Braine-le-Comte (ville de)

Cannaerts Leo
Heist-op-den-Berg (Gemeente) IOK Afvalbeheer IOK Dienst IOK Dienst Autonoom gemeentebedrijf AGB HodB Bosveld nv Cannaerts Accountants bvba Cannaerts Adm Kantoor bvba FONZOH vzw Het Centrum vzw PWA Heist-op-den-Berg VZW Sint Lambertus Instituut vzw Syntra Vlaanderen UNIZO Regio Antwerpen-Mechelen vzw

21/02/2011

Capelle Isabelle
Oudenburg (Stad) Eigen Haard

Capelle Jean-Marie
Oreye (Commune d’) Conseil Consultatif des Aînés Agence locale pour l’Emploi Terre et Foyer Centre sportif et culturel communal Comité des pensionnés d’Oreye

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47199

Capelle Jean-Marie Capelle José

(vervolg/suite) Retraité Président Echevin Administrateur Retraité Schepen Lid Kern Bestuurder Lid van het bureau Bestuurder Zaakvoerder Bestuurder Bestuurder Penningmeester Waarnemend lid dagelijks bestuur Bestuurder Bestuurder Députée provinciale Administratrice Présidente Administratrice Présidente Administratrice Administratrice Présidente Présidente Présidente Administratrice Administratrice Vice-présidente Présidente Présidente Présidente Administratrice Administratrice Administratrice Administratrice Administratrice Présidente Administratrice Présidente Présidente Présidente Administratrice Présidente Vice-Présidente Administratrice Conseiller communal Administrateur Président du conseil d’administration Administrateur Président Administrateur - délégué ir Président Administrateur Administrateur Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré 28/01/2011 31/12/2011 30/06/2011

Club La Jeunesse Awans (Commune d’) Société de Logements du Plateau (la)

Capoen Christophe
Tielt (Stad) ACW (plaatselijke afdeling) CD&V Plaatselijke afdeling CD&V Plaatselijke afdeling CD&V Provincie West-Vlaanderen ACW Verbond Midden en Zuid West-Vlaanderen CD&V regionaal De Gilde VZW Jeugdraad Tielt Regionaal Sociaal Verhuurkantoor vzw Sociaal verhuurkantoor Tielt

Capot Fabienne
Province de Hainaut Centre Culturel Régional du Centre CCRC Centr’Habitat SLSP Communauté urbaine du Centre CUC Fédération du Tourisme de la Province de Hainaut FTPH Foyer rationaliste Le Gai Logis asbl Grand-Hornu Images Hainaut Cinéma Hainaut Culture asbl Hainaut Tourisme La Louvière Plus asbl Logicentre - agence immobilière sociale Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux Métiers d’Art du Hainaut asbl Service provincial des Arts de la Scène Voies d’Eau du Hainaut Centre de Promotion de la Santé à l’Ecole asbl Centre régional d’audiophonologie et de logopédie Richard Gondry asbl Institut médico-pédagogique IMP du Hainaut Institut médico-pédagogique IMP L’Heureux Abri HAMOM Maison de la Laïcité de Manage Présence et Action culturelles PAC régionale de Soignies Daily Bull asbl Antenne Centre Télévision ACTV Hainaut Actions Communautaires asbl Kéramis - Centre de la Céramique de la Communauté francaise ¸ La Rose au Poing Les Artistes du Hainaut asbl PS Fédération de Soignies asbl Thomas Laurent asbl

Cappa Marc
Fléron (Commune de) CILE Foyer de la Région de Fléron (le) Régie communale autonome RCA Royal Romsée Cycliste Louis Engineering sa PS Section locale de Romsée Régie de quartier de Chaudfontaine U.W.E Liège

47200
Cappa Serge

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

Beyne-Heusay (Commune de) Bourgmestre (titulaire ou ff) Intercommunale d’Incendie de Liège et Environs Membre du comité de direction Intercommunale d’Incendie de Liège et Environs Président du conseil d’administration Maison du Tourisme des Thermes et Coteaux Administrateur Les Loupiots - La Ronde Enfantine asbl Administrateur PS Fédération de Liège Membre du comité exécutif PS Fédération de Liège Membre du comité fédéral Vélo Club Beynois Président Amicale des Anciens Elèves de l’Ecole Communale de Administrateur Beyne asbl L’Equipe asbl Administrateur PS Liège asbl Administrateur

Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré

Cappe Robert
Province de Namur La Bruyère (commune de) BEP IDEFIN IDEFIN IDEG IDEG IMIO Intermixt Intermixt Conseiller provincial Bourgmestre (titulaire ou ff) Administrateur Administrateur Membre du comité de direction Administrateur Membre du comité de direction Administrateur Membre du conseil de district Membre du Conseil des Présidents Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Gouverneur Observateur Administrateur Président Président Président Président Président Administrateur Administrateur Président Président Echevine Administratrice Administratrice Receveuse régionale Administratrice Administratrice Echevin Membre Administrateur Administrateur Ouvrier Secrétaire de CPAS Présidente de CPAS/Conseil de l’action sociale Administratrice Administratrice Administratrice Administratrice

28/11/2011

Cappon Johny
Wevelgem (Gemeente) Infrax West (ex-WVEM) Inter-Regies Psilon CD&V Plaatselijke afdeling

Caprasse Bernard
Province de Luxembourg IDELUX Le Théâtre national de la Communauté francaise ¸ Fondation Agence Prévention Sécurité Juillet musical de Saint-Hubert Musées Provinciaux Luxembourgeois RéseauLux (ex Luxembourg 2010) TV-LUX Université de Liège Brasserie d’Orval sa Mont-le-Soie asbl Wallonia Nostra asbl

Caprasse Brigitte
Gouvy (Commune de) SOFILUX Maison de l’Urbanisme Famenne-Ardenne MUFA Jeunesse football Bovigny Montleban asbl Syndicat d’initiative SI de l’Ourthe orientale

Caprasse Francois ¸
Geer (Commune de) CCAT Home Waremmien, société régionale d’habitations sociales ou moyennes de Hesbaye Complexe sportif communal

Caprasse Francoise ¸
Houffalize (ville de) Vielsalm (Commune de) Agence immobilière sociale Nord-Luxembourg Habitations sociales de Bastogne La Table des Hautes Ardennes Les Lavandières du Bonalfa sc

1/06/2011

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47201

Caprasse Francoise ¸ Caprasse Marc

(vervolg/suite) P’tits Soleils asbl

Secrétaire

Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd

Houffalize (ville de) Bourgmestre (titulaire ou ff) IDELUX Président de comité(s) de secteur PN DEUX OURTHES Administrateur PN DEUX OURTHES Membre du comité de direction CCATM Membre Comité de concertation commune-CPAS Président COPALOC Président Zone de police Famenne-Ardenne Membre du collège de police Zone de police Famenne-Ardenne Membre du conseil de police Conseil de l’Enseignement des Communes et des Pro- Membre vinces Cercle culturel et artistique Alta Falesia asbl Président Cercle d’histoire et d’archéologie Segnia asbl Administrateur Commission pluraliste citoyenne Membre Houtopia Côté Enfance asbl Vice-président Librairie Recto-verso sprl Gérant indépendant

Caprasse Stéphanie
Amay (Commune d’) Commission communale de l’accueil extra-scolaire COPALOC Cultur’Ama asbl Zone de police Meuse - Hesbaye Echevine Membre Membre Présidente du conseil d’administration Membre du conseil de police Employée Conseillère provinciale Echevine Administratrice Organisatrice et signataire Administratrice Organisatrice et signataire Employée (mi-temps) Conseiller communal Directeur général Administrateur Administrateur Membre du comité de direction Administrateur Administrateur Membre du comité de direction Administrateur Président du conseil d’administration Membre du comité Membre du bureau Administrateur Conseiller communal Administrateur Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Lid van de politieraad Voorzitter Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurslid Bestuurslid Bestuurder Bestuurslid Bestuurder Bestuurder Bestuurder

Caprasse Véronique
Province de Brabant flamand Kraainem (commune de) Auto-Développement Afrique ADA (ex ABR) asbl ATIK adf Plaine de jeux Diabolo asbl Seniors Kraainem adf

Carabin Serge
Liège (Ville) Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles Centre Funéraire de Robermont Centre Hospitalier Régional de la Citadelle Centre Hospitalier Régional de la Citadelle INTERMOSANE ISoSL ISoSL Maison Liégeoise (la) Epée (l’) asbl CDH Arrondissement de Liège CDH Section de la Ville de Liège Isatis asbl

Carbonnelle Jean-Jacques
Tournai (ville de) IGH

Cardoen Dirk
Zonnebeke (Gemeente) Politiezone ARRO IEPER Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia

Cardoen Jonathan
Kortenaken (Gemeente) IGO Leuven CD&V Plaatselijke afdeling CD&V Provincie Vlaams-Brabant IGO-W vzw CD&V nationaal NV Wet 89 VZW Agora VZW Ceder

47202
Cardoen Jonathan
VZW Unitas

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Afgevaardigd bestuurder Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bestuurder Lid van het directiecomité Lid van de politieraad Lid van het politiecollege Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Schepen Bestuurder Ambtenaar Bestuurder Bourgmestre (titulaire ou ff) Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Président du conseil d’administration OCMW-voorzitter Vertegenwoordiger Voorzitter Administrateur général Membre Administrateur Président Membre Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré

Cardoen Mark
Bierbeek (Gemeente) ECOWERF ECOWERF Politiezone Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek Politiezone Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek CD&V Plaatselijke afdeling CD&V Provincie Vlaams-Brabant AGB Bierbeek CD&V regio Leuven

Carels Claudine
Galmaarden (Gemeente) Toerisme Pajottenland en Zennevallei VZW CD&V Galmaarden

Carion Alain
Beloeil (Commune de) Agence immobilière sociale Les Deux Rivières Archéosite d’Aubechies asbl Office du Tourisme de Beloeil Société terrienne de Crédit social STCS du Hainaut Myosotis (Les) Centre régional d’aide sociale asbl

1/03/2011

Carion Paul
Gavere (Gemeente) ERSV Oost-Vlaanderen SVK De Pinte, Gavere, Nazareth

Carlens Georges
Office National de l’Emploi Conseil supérieur de l’emploi SMALS Association internationale de sécurité sociale - commission technique des politiques de l’emploi et de l’assurance chômage Collège des fonctionnaires dirigeants ADG, FOREM, IBFFP, ONEM, ORBEM, VDAB

Carlier Audrey
Rendeux (Commune de) Conseil de participation COPALOC Maison du Tourisme du Pays d’Houffalize - La Rocheen-Ardenne Echevine Présidente Présidente Directrice Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré

Carlier Birgitt
Lummen (Gemeente) SVK-Lummen OCMW-voorzitter Voorzitter Conseillère communale Administratrice Membre du comité de direction Membre du conseil de police Administratrice Cadre Vice - présidente Conseiller communal Administrateur Membre du conseil de police Administrateur Retraité Echevin Administrateur Administrateur Administrateur Bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré

Carlier Francoise ¸
Anderlecht (Commune d’) HYDROBRU HYDROBRU Zone de police Midi Amis du Crematorium (les) asbl Les Libellules en ballade asbl

Carlier Gustave
Frameries (Commune de) IRSIA Zone de police Boraine Mutualités socialistes Mons-Borinage

Carlier Philippe
Jemeppe-sur-Sambre (Commune de) IDEFIN IDEG Les amis de l’homme de Spy asbl

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47203

Carlier Philippe

(vervolg/suite) Maison du Tourisme Sambre - Orneau Gestion de la fédération socialiste de l’arrondissement de Namur FESONAM asbl PS Section locale Archéosambre asbl CRAC’S asbl

Administrateur Administrateur Membre du comité Administrateur Fonctionnaire Administrateur Parlementslid Gemeenteraadslid Lid partijbestuur Bestuurder Bestuurder Muzikant Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Voorzitter Députée Conseillère communale Présidente Présidente Membre du conseil de police Administratrice Administratrice Employée (mi-temps) Editrice responsable Administratrice Membre Membre Echevin Membre Trésorier Trésorier Président Retraité Membre Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bestuurder Lid van het directiecomité Lid van de politieraad Lid van het politiecollege Bestuurder Bestuurslid Bestuurder Conseiller provincial Conseiller communal Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Membre

Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré

Caron Bart
Vlaams Parlement Kortrijk (Stad) Groen! Buda Kunstencentrum vzw Humorologie VZW Autonoom gemeentebedrijf AGB BUDA De Nieuwe Opdrachtgevers Happy New Festival VZW Unie der Zorglozen Vrijstraat O.

Caron Danielle
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale Woluwe-Saint-Lambert (commune de) Wolu Animations Wolu-Europe Zone de police Montgomery Ecole Pratique des Hautes Etudes Commerciales EPHEC Association de la ville et des communes de la Région de Bruxelles-Capitale AVCB Brinfin sa Lambertinade Village culturel ONE - commission d’agrément ATL ONE - commission d’avis sur les centres de vacances

Carpentier Daniel
Gesves (Commune de) Commission communale des Aînés Syndicat d’Initiative SI communal MR Section locale CS Basket Faulx-les-Tombes Commission du trophée communal du mérite

Carpentier Leo
Wijnegem (Gemeente) PIDPA PIDPA Politiezone MINOS Politiezone MINOS Stichting Kempens Landschap CD&V Plaatselijke afdeling SOKREMA

Carpiaux Guy
Province de Namur Namur (Ville de) Association Intercommunale de Santé de la BasseSambre (Fabiola) Fédération du Tourisme de la Province de Namur FTPN Festival international du Film francophone Festival musical de Namur Association des anciens du Collège Notre Dame de la Paix à Erpent Centre d’Analyse et de Recherches en Anatomopathologie et en Dermopathologie - CARAD Centre Hospitalier Régional de Namur Maison de la Poésie et de la Langue francaise ¸

Administrateur de l’APP Solidarité et Rémunéré santé Administrateur Non rémunéré

47204
Carpiaux Guy

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Radio Equinoxe Soutien aux Pays de la Francophonie asbl

Administrateur Administrateur Retraité ARC Namur asbl Administrateur Association des mandataires provinciaux CDH Administrateur - secrétaire Centre d’art vocal et de musique chorale CAVEMA asbl Administrateur Centre de référence namurois du sommeil du nourrisson Membre Plate-forme namuroise de concertation en santé mentale Administrateur asbl Schepen Voorzitter van de gemeenteraad Commissaris Commissaris Commissaris Bestuurder Directeur Echevin Administrateur Administrateur Membre Retraité Echevin Administrateur Membre du comité de direction Vice-président Professeur Membre Echevine Retraitée Député provincial Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Membre du comité de gestion Président groupe santé Président Vice-président Président Administrateur Président Membre Président Administrateur Administrateur Vice-président Membre Président Trésorier Lid van het College van Censoren Lid van het algemeen beheerscomité Lid van het verzekeringscomité Bestuurder Bestuurder Voorzitter-Schatbewaarder Voorzitter

Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré

Carpriau Bernard
Wemmel (Gemeente) Wemmel (Gemeente) IBE IBG SIBELGAS Pro Humanitate vzw MBHG-MRBC Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd

Carré Ephrem
Couvin (ville de) Centre d’Information et d’action Couvin Maison des jeunes de Couvin Comité de négociation syndicale

Carré Stéphane
Estaimpuis (Commune d’) IEG IEG CCATM Commission communale urbanisme et jeunesse

Carré Yvette
Rumes (Commune de)

Carrier Jean-Marie
Province de Luxembourg TEC Namur-Luxembourg IDELUX IDELUX Projets Publics Vivalia Vivalia Comité économique et social de la Grande Région CESGR Agence immobilière sociale Gestion Logement SudLuxembourg Agence immobilière sociale Nord-Luxembourg Entreprise de travail adapté ETA Serviplast-Bastogne RéseauLux (ex Luxembourg 2010) SAMARITEL APW Plate-forme de concertation des Soins palliatifs de la Province de Luxembourg Hébergement de la Salm Les Ateliers de la Salm SCRL-FS Partageons nos routes asbl Agence immobilière sociale Centre-Luxembourg CAPLUX PS Section locale de Barvaux

17/03/2011

Carsauw Luc
Nationale Bank van België RIZIV RIZIV De Barkentijn Vakanties De Voorzorg Thuishulp vzw Vlaamse federatie van gehandicapten VFG vzw

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47205

Carsauw Luc

(vervolg/suite) Vlaamse Federatie voor Gehandicapte Jongeren vzw Arista vzw Vlaams Socialistisch Gezondheidsfonds vzw Nationaal Intermutualistisch College van de Boekhouders ESO nv Sovervlag Ter Zee nv S-sport vzw Association Internationale de la Mutualité AIM vzw De Branding vzw De Ceder vzw De Lasne vzw De Zeebries vzw Huis van de Solidariteit vzw ORIZON vzw Recreas vzw S-Relax vzw Vakanties de Toekomst vzw ″Belle Vue″ Erezée vzw B2B Belgian Disability Forum Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen Eurocross vzw I.M. vzw (intermutualistisch) JOETZ vzw Link SAS M.O.B. Solidariteit M.O.B. Zorgverzekering Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten RIZIV S-Hulp VZW S-Plus vzw Vlaams Socialistisch Vormings- en Recreatiefonds VMOB-SOHO

Voorzitter Bestuurder Schatbewaarder Voorzitter Bestuurder Bestuurder Schatbewaarder Voorzitter Schatbewaarder Bestuurder Schatbewaarder Schatbewaarder Bestuurder Schatbewaarder Voorzitter Voorzitter Voorzitter Bestuurder Schatbewaarder Bestuurder Bestuurder Lid technisch comité Secretaris Schatbewaarder Bestuurder Bestuurder Schatbewaarder Schatbewaarder Schatbewaarder Lid van de Technische, Boekhoudkundige en Statistische Commissie Voorzitter Schatbewaarder Schatbewaarder Voorzitter van het directiecomité Députée Bourgmestre (titulaire ou ff) Administratrice Membre de l’assemblée Membre de l’assemblée réunie Présidente Administratrice Administratrice Présidente

Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non précisé Non précisé Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré

Carthé Michèle
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale Ganshoren (Commune de) Ecole Régionale et Intercommunale de Police Assemblée de la Commission Communautaire Francaise ¸ (Bruxelles) Assemblée réunie de la Commission communautaire commune Activités sportives, culturelles et de loisirs Ganshoren Centre culturel de Ganshoren Villas de Ganshoren SISP Aides Familiales et Aides Seniors de Ganshoren

Cartilier Benoît
Hannut (ville de) Président de CPAS/Conseil de l’action sociale Agence Immobilière Sociale AIS’baye Administrateur Action sociale chrétienne de l’Arrondissement de Liège Administrateur Fabrique d’église communale Fabricien - secrétaire Arbre de Vie, asbl Président PI2Wallonie asbl Observateur au conseil d’administration Scouts catholiques de Hannut asbl Administrateur SPW Fonctionnaire Conseiller communal Administrateur Administrateur Administrateur

28/03/2011 31/01/2011

Carton Pierre
Dour (Commune de) Intercommunale Pure de Financement du Hainaut IRSIA Agence immobilière sociale Les Deux Rivières 4/05/2011

47206
Carton Pierre

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Logis Dourois scrl (le) MR Section locale Centre Sportif Elouges-Dour asbl Entente sportive Elouges-Dour asbl Royal Boussu Dour Borinage - Ecole des Jeunes asbl

Administrateur Président Président du conseil d’administration Président du conseil d’administration Administrateur Ingénieur de projet

Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré

25/10/2011

Cartuyvels Etienne
Faimes (Commune de) Président de CPAS/Conseil de l’action Rémunéré sociale Enseignant Rémunéré Schepen Lid van het directiecomité Bestuurder Zaakvoerder Lid van het directiecomité Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Ondervoorzitter van de raad van bestuur Ondervoorzitter van het directiecomité Bestuurder Lid van het directiecomité Bestuurder Lid van het directiecomité Bestuurder Bestuurder Ondervoorzitter Bestuurder Bestuurder Bestuurder Gemeenteraadslid Voorzitter van de raad van bestuur Voorzitter Bestuurder Bestuurder Voorzitter Bestuurder Voorzitter Voorzitter Gemeenteraadslid Schepen Lid van een sectorcomité/zonecomité Voorzitter Secretaris Lid Lid van een provinciaal comité Lid Lokaal overlegplatform Economie Lid Mobiliteitscommissie Echevine Administratrice Membre du comité de direction Administratrice Membre du comité de direction Vice-présidente fédérale Présidente Administratrice Administratrice Vice Présidente Employée (en congé politique) Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré

Casaer Dylan
Aalst (Stad) TMVW VVSG A.S.Z.

Casaer Hugo
Beersel (Gemeente) HAVILAND HAVILAND IWVB IWVB TMVW TMVW Erasmus Hogeschool BELGAQUA vzw Hogeschool Sint-Lukas SVW vzw Waterling-Induss cvba Woonpunt Zennevallei SHV

31/05/2011

Casaer Jozef
Brasschaat (Gemeente) Schelde-Landschapspark Beschutte Werkplaats Aralea VZW Bouwmaatschappij De Voorkempen HABITAT Tehuizen Aralea vzw De Ploeg cbo Algemene Werkplaats Brasschaat VZW Kinderboerderij Mikerf vzw

Casier Youro
Wervik (Stad) Wervik (Stad) VMW SP.a Lokale afdeling Wervikse Minivoetbalkring Gecoro Wervik VMW Wervik (Stad) Wervik (Stad)

Cassart Monique
Anderlecht (Commune d’) INTERFIN INTERFIN SIBELGA SIBELGA Intermixt Association libérale d’Anderlecht Association de la ville et des communes de la Région de Bruxelles-Capitale AVCB Publigaz Publi-T sc

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47207

Cassart Monique

(vervolg/suite) Les libellules en balade asbl Buggenhout (Gemeente) Volkswelzijn CV VZW Woonaksent

Présidente OCMW-voorzitter Bestuurder Voorzitter Echevine Administratrice Administratrice Administratrice Administratrice Administratrice Administratrice Administratrice Administratrice Administratrice Professeur Conseiller communal Administrateur Président Président Directeur d’établissement scolaire Echevine Secrétaire Membre Secrétaire Employée Bourgmestre (titulaire ou ff) Administrateur Membre du comité de direction Membre du collège de police Membre du conseil de police Président Retraité Administrateur Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bestuurder Lid van het directiecomité Bestuurder Conseiller provincial Administrateur Administrateur Administrateur Brigadier-mécanicien Commissaire aux comptes Administrateur Membre du collège des censeurs Membre du conseil de Régence Administrateur Administrateur Président du conseil d’administration Administrateur Administrateur Membre du Conseil de surveillance Administrateur - délégué

Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré 26/04/2011 30/08/2011 28/06/2011 28/06/2011 28/06/2011 28/06/2011 30/05/2011 30/05/2011

Cassimon Lucienne

Castagne Marie-Claire
Neufchâteau (ville de) Maison du Tourisme Forêt d’Anlier Régie communale autonome Syndicat d’Initiative communal COFIBAT SA LOCAJUST SA Centre du Lac - Hall des sports de Neufchâteau L’Archée ASBL Ski Lux ASBL Tarpan asbl

24/11/2011

Castel Marc
Mouscron (commune de) IEG MCC Hainaut occidental MR Section locale

Casteleyn Joëlle
Hastière (Commune d’) Agence locale pour l’Emploi COPALOC Ouverture asbl

Casterman Michel
Rumes (Commune de) AIEG AIEG Zone de police du Tournaisis Zone de police du Tournaisis CDH Section locale Société de logements SLHE

Casteur Michel
Ninove (Stad) ILVA ILVA SOLVA

Castiaux Claude
Province de Hainaut Association Intercommunale d’Electricité du Sud du Hainaut Entreprise de Travail Adapté ETA Relais de la Haute Sambre Institut médico-pédagogique IMP du Hainaut RPA Hainaut Sécurité RPA Hainaut Sports et Jeunesse

Cats Jean-Francois ¸
Banque nationale de Belgique Banque nationale de Belgique Université Libre de Bruxelles Caisse d’Investissement de Wallonie sa ASBL Flagey Amonis OFP Festival de Wallonie Bruxelles asbl FSMA Maison d’information et d’accueil des troubles de l’alimentation

2/03/2011 1/04/2011

47208
Cats Jean-Francois ¸

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) RSM InterAudit RSM Interfiduciaire TCLM - Toelen, Cats Châtelet (ville de) ICDI Châtelet Centre-Ville Contrat de Rivière Sambre et affluents Logis châtelettain (le)

Administrateur Administrateur Administrateur Echevine Administratrice Administratrice Secrétaire Administratrice Ingénieure industrielle Schepen Inspecteur Gemeenteraadslid Bestuurder (raadgevende stem) Bestuurslid Voorzitter Bourgmestre (titulaire ou ff) Président Membre Vétérinaire Président Membre Président Président Echevin Président du comité provincial Bestuurder Schepen Lid Bestuurder Schepen Lid van het directiecomité Représentante Echevine Présidente Membre Administratrice Administratrice Membre du comité Administratrice Administratrice Administratrice Administratrice Co-gérante indépendante Membre Membre Administratrice Administratrice Président de CPAS/Conseil de l’action sociale Conseiller Indépendant Membre du Conseil d’entreprise Echevin

Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré 14/12/2011

Cattalini Nathalie

Caubergh Alphonse
Bilzen (Stad)

Cauberghe Linda
Zonhoven (Gemeente) IGL SP.a Lokale afdeling Voetbal Halveweg

31/12/2011

Cauchie Idesbalde
Ellezelles (Commune d’) Conseil Consultatif des Aînés Conseil de Développement de Wallonie picarde Cabaret wallon d’Ellezelles Commission du parc naturel du Pays des collines Fanfare royale ″les amis réunis″ PGI asbl

Caulier Guy
Jurbise (commune de) Croix Rouge de Belgique

Cauwenberghs Francois ¸
Schelde-Landschapspark

Cauwenberghs Frans
Steenokkerzeel (Gemeente) Syndicaal Overlegcomité Autonoom gemeentebedrijf AGB Steenokkerzeeel

Cauwenberghs Jacques
Grimbergen (Gemeente) AGB Grimbergen 2/01/2011 7/12/2011

Caverenne Valérie
Chambre des Représentants Hamois (Commune d’) Commission communale Accueil COPALOC Groupe d’action Locale GAL Condroz-Famenne Maison communale d’accueil de l’enfance Petits Loups Maison des Jeunes Maison du Tourisme Condroz-Famenne UVCW CECP Tennis Club Natham Cawab Sagr Hamois Comité de concertation CPAS Conseils de participation La Ruche EDD asbl Saveurs et Patrimoine en vrai Condroz

Cawet Gilbert
Ham-sur-Heure-Nalinnes (Commune d’) Union des Villes et Communes SWDE

Ceccato Patrice
Saint-Nicolas (Commune de)

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47209
1/12/2011 1/12/2011 1/12/2011

Ceccato Patrice

(vervolg/suite) Académie de Saint-Nicolas Centre culturel communal Comité culturel de Saint-Nicolas Comité culturel de Tilleur Maison de l’Emploi Régie des Quartiers asbl Zone de police Ans - Saint-Nicolas L’Atelier asbl CRI asbl Bureau d’architecture Agnello sprl La Roue libre VTT Club Senaat Senaat Dilbeek (Gemeente) Pensioenkas voor Senatoren BVBA Vlaams Blok

Président Président Président Président Administrateur Président Membre du conseil de police Administrateur Administrateur Associé Président Fractieleider Rechtstreeks verkozen senator Gemeenteraadslid Beheerder Beheerder Gemeenteraadslid Bestuurder (raadgevende stem) Bestuurder (raadgevende stem) Gemeenteraadslid Schepen Bestuurder Administratief medewerker Ondervoorzitter van de raad van bestuur Ondervoorzitter Voorzitter van de raad van bestuur Parlementslid Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Echevine Administratrice Administratrice Administratrice Présidente du conseil d’administration Administratrice Administratrice Administratrice Vice-présidente Conseiller communal Ministre Membre du Collège Membre du pouvoir organisateur

Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré

Ceder Jurgen
13/06/2011

30/09/2011

Celen Hubert
Mol (Gemeente) IOK Afvalbeheer IOK Dienst

Celik Murat
Diest (Stad) Diest (Stad) SP.a Lokale afdeling Basiseducatie Open School VZW Ondernemend Diest vzw PWA Diest

28/03/2011

Celis Vera
Vlaams Parlement VPRTI VZW N-VA VZW Vormingscentrum Lodewijk Dosfel VZW RH Trading NV Vereniging van Vlaamse Mandatarissen vzw

Cencig Ornella
Charleroi (ville de) Société wallonne du Crédit social SA SWCS BRUTELE Palais des Beaux-Arts de Charleroi Agence locale pour l’Emploi Centre culturel régional de Charleroi Régie communale autonome Mirec Théâtre du Vaudeville

Cerexhe Benoît
Woluwe-Saint-Pierre (commune de) Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Emploi, Economie, Commerce extérieur et Recherche scientifique Collège de la Commission Communautaire Francaise ¸ (Bruxelles) Institut d’enseignement supérieur Parnasse - Deux Alices

Ceulemans Anita
Boom (Gemeente) IKA IKA Autonoom Gemeentebedrijf AGB Boom Plus SP.a Boom VIVA - Vrouwengroep Schepen Bestuurder Lid van het directiecomité Bestuurder Bediende (deeltijds) Bestuurslid Bestuurslid Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd

47210
Ceulemans Luc

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

Merchtem (Gemeente) Gemeenteraadslid FINILEK Bestuurder IWVB Bestuurder SP.a Lokale afdeling Secretaris Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap PWA Merch- Bestuurder tem VZW Socialistische culturele vereniging Voorzitter Wiebeltje vzw Bestuurder

Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré

Ceuppens Chris
Rumst (Gemeente) IMSIR INTEGAN Museum Rupelklei Museum Rupelklei PWA Volkshuis Rumst CVBA CSC-Curieus Jongsocialisten-Animo SP.a Centraal Bestuur SP.a Lokale afdeling De Mannekens VZW Forum van de Werkwinkel Rupelstreek-Aartselaar Forum van de Werkwinkel Rupelstreek-Aartselaar Marktcommissie Rumst Regionaal Landschap Rivierenland vzw Toerisme Rupelstreek-Vaartland vzw Toerisme Scheldeland VZW Welzijnsraad Rumst Schepen Bestuurder Bestuurder Bestuurder Lid dagelijks bestuur Bestuurder Bestuurder Voorzitter Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurder Lid dagelijks bestuur Voorzitter Voorzitter Bestuurder Voorzitter Bestuurder Lid Schepen Schepen Bestuurder Bestuurder Lid van het directiecomité Bestuurder Bediende Bestuurder Bestuurder Provincieraadslid Gemeenteraadslid Bestuurder Lid van het directiecomité Bestuurder Bestuurder Lid van de politieraad Bestuurder Echevin Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Chef du secteur Cinéma Administrateur Administrateur

Ceuppens Guy
Vilvoorde (Stad)

Ceurstemont Eduard
Sint-Amands (Gemeente) BLIJDORP III IGEMO Toerisme Klein-Brabant CD&V Plaatselijke afdeling Regionaal Landschap Schelde-Durme Rode Kruis Vlaanderen Afdeling Sint-Amands

Ceustermans Ingrid
Provincie Antwerpen Meerhout (Gemeente) IVEKA IVEKA Geelse Bouwmaatschappij CV Innotek Politiezone Geel/Laakdal/Meerhout Warande Turnhout

Ceuterick André
Frameries (Commune de) Centre culturel de Boussu Centre culturel de Colfontaine Centre culturel de Frameries Centre de diffusion cinématographique montois Festival international du Film d’Amour Hainaut Cinéma Télévision locale Mons-Borinage GSARA Cinéloisirs Direction Générale des Affaires Culturelles de Hainaut Fédération des agents honoraires de la Province de Hainaut Les Disciples d’Euterpe asbl

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47211
1/12/2011 31/12/2011

Ceuterick André

(vervolg/suite) Ministère de la Communauté francaise (IRAM) - Promo¸ tion sociale Ordana asbl Province de Hainaut - Institut provincial des Arts et Métiers du Centre - Promotion sociale Réseau Diagonale Bruxelles (ville) ERIP LICB Bruxelles Avance BRAVVO ASBL Foire internationale de Bruxelles Régie de quartier GIAL asbl Exhibitions and congress services sa Projet X

Enseignant Administrateur - trésorier Enseignant Administrateur Echevin Président du collège des commissaires Président du conseil d’administration Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Parlementslid Gemeenteraadslid Ondervoorzitter Bestuurslid Voorzitter van de raad van bestuur Bestuurder Bestuurder Oprichter-Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Oprichter-Bestuurder Provincieraadslid Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Huisarts Parlementslid Burgemeester (titelvoerend of wnd.) OCMW-voorzitter Schepen Bestuurder Leraar Bestuurder Bestuurder Echevin Administrateur Administrateur Membre du comité de direction Membre du (d’un) Comité consultatif Membre du conseil de police Président Président Trésorier Député Conseiller communal Administrateur Membre du conseil de police Administrateur Abgeordneter Schöffe Vorsitzender des Verwaltungsrates Vorsitzender

Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Besoldet Besoldet Nicht besoldet Nicht besoldet

1/04/2011

1/06/2011

Ceux Christian

Ceysens Patricia
Vlaams Parlement Leuven (Stad) Open VLD (nationaal) Open VLD (plaatselijke afdeling) BeCommerce vzw Centrum voor Maatschappelijke Informatie Fonds Wetenschappelijk Onderzoek INNO’ACTIV bvba Libera vzw Liberaal Studiecentrum vzw Open Vld (regio Leuven) WeWatt bvba

1/07/2011

28/07/2011

26/04/2011

Ceyssens Joseph
Provincie Vlaams-Brabant Zoutleeuw (Stad)

Ceyssens Lode
Vlaams Parlement Meeuwen-Gruitrode (Gemeente)

Ceyssens Lutgarde
Peer (Gemeente) Peer (Gemeente) Welzijnsregio Noord-Limburg Limburgs Gezondheidsoverleg LOGO Sociaal Verhuurkantoor SVK Noord Limburg

Chabotaux André
Cerfontaine (Commune de) IDEFIN IDEG IDEG INASEP Zone de police Hermeton et Heure Canonniers Marche Saint-Lambert de Cerfontaine Maison Croix-Rouge Cerwal Marche Saint-Lambert de Cerfontaine

Chahid Mohammadi
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale Molenbeek-Saint-Jean (commune de) Lutte contre l’Exclusion sociale à Molenbeek Zone de police Bruxelles-Ouest Molenbeek Sport

Chaineux René
Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft Raeren (Gemeinde) Dachverband der Verkehrsvereine Raeren ¨ ¨ Ortliche Kommission für Ländliche Entwicklung (OKLE)

47212
Chaineux René

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Polizeizone Weser/Göhl Töpfereimuseum Raeren Bergscheiderhof VoG Theater Laienbühne

Mitglied des Polizeirates Verwalter Rentner Verwalter Mitglied des Vorstandes Echevin Membre Vice-président Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Retraité Auteur Président Président Président Echevin Administrateur Administrateur Membre du comité de direction Administrateur Vice-président Administrateur Président Président Président Président Président Administrateur Médecin-gérant Administrateur Administrateur Administrateur Vice - président

Besoldet Nicht besoldet Besoldet Nicht besoldet Nicht besoldet Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré

Chamart Olivier
Braine-l’Alleud (Commune de) Commission communale de jumelage Bataille de Waterloo 1815 asbl Centre culturel communal Europe Direct Brabant wallon Maison du Conte Les Mercredis de la Musique asbl

21/12/2011

Comité des Arts plastiques Commission communale Académie de musique Commission communale Ecole des Arts

Chamas Fouad
Liège (Ville) Centre hospitalier régional de la Citadelle ISoSL ISoSL Association Chapitre XII Relais social du pays de Liège Centre liégeois de promotion de la santé CLPS Association de gestion des centres sportifs du Sart Tilman Palais des Sports Promotion des sports Animation et Créativité Centre de rencontre et d’hébergement Image Son et Animation Tétragone asbl Centre médical Balbec sprlu Centre sportif de Grivegnée asbl Clinique de l’Ipal Fan Coaching Standard asbl Sid’action Pays de Liège asbl

Champagne Christian
Province de Hainaut Vice-président (du Conseil provincial) Aiseau-Presles (Commune d’) Echevin Aiseau-Presles (Commune d’) Conseiller communal Association pour l’Action de développement com- Administrateur munautaire AADC Hainaut Tourisme Administrateur International Hainaut Tourisme Administrateur Régie communale autonome Administrateur-délégué Relais de la Haute Sambre Administrateur Retraité Amicale du Conseil provincial du Hainaut Administrateur Fédération des Agents honoraires de la Province de Administrateur Hainaut 20/06/2011 21/06/2011

Champagne Thierry
Chastre (Commune de) Champagne sprl IBW Echevin Gérant Observateur Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré

Chan Angelina
Schaerbeek (Commune de) Conseillère communale Intercommunale bruxelloise de distribution et Administratrice d’assainissement d’eau (Hydrobru) Agence locale pour l’Emploi Administratrice Crèches de Schaerbeek Administratrice Mission locale de Schaerbeek pour l’Emploi et la Administratrice formation Neptunium asbl Administratrice

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47213

Chan Angelina

(vervolg/suite) CHU Brugmann Jeunes MR - section locale MR Section locale GPC Martial Arts asbl Multiskill Waregem (Stad) Intercommunale Leiedal CD&V Plaatselijke afdeling Basket Team Waregem vzw Unizo Waregem vzw Vlaamse Basketliga VZW PWA VZW Synergiek VZW Werkwinkel WAGSO XIM VZW XOM VZW

Administratrice Présidente Vice-présidente Administratrice Consultante Schepen Bestuurder Bestuurder Voorzitter Advocaat Bestuurder Lid Rechterlijke Raad Bestuurder Bestuurder Voorzitter Ondervooorzitter Bestuurder Bestuurder Echevin Conseiller communal Directeur général Administrateur Président du conseil d’administration Président du conseil d’administration Conseiller communal Administrateur Administrateur Membre du comité de direction Administrateur Employé Conseiller communal Administrateur Président du conseil d’administration Administrateur Administrateur Administrateur Membre de comité(s) de secteur Membre du (d’un) Comité de concertation Membre du conseil de police Membre du Comité directeur Administrateur Membre du Comité directeur Gemeenteraadslid Lid van een sectorcomité/zonecomité Bestuurder Bestuurder

Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré

8/03/2011

Chanterie Kristof

Chapelle Grégor
Forest (Commune de) Forest (Commune de) ACTIRIS Office régional bruxellois pour l’emploi Mission locale de Forest asbl EXARIS Interim scrl Bruxelles Emergences scrl 11/10/2011 11/10/2011 1/06/2011 1/06/2011 1/06/2011

Chapelle Thierry
La Bruyère (commune de) BEP BEP Environnement BEP Environnement Centre rural de La Bruyère asbl (Maison de Jeunes)

Charels Jean
Schaerbeek (Commune de) IBE IBE INTERFIN SIBELGA SIBELGAZ SIBELGAZ SIBELGAZ Zone de Police Schaerbeek/Saint-Josse/Evere MRLB Régionale de Bruxelles Musée du Château de Modave MRLB Schaerbeek 28/06/2011 28/06/2011

Charkaoui Hajri Abdelaziz
Roeselare (Stad) Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CV MIROM Roeselare (ex-IVRO) Sociale Bouwmaatschappij ″De Mandel″

Charlet Christèle
Les Bons Villers (commune de) Présidente de CPAS/Conseil de l’action sociale Agence immobilière sociale PROLOGER asbl Vice-présidente Cellule Solidarité Emploi asbl Trésorière Maison des Jeunes Présidente Urgence sociale de la Communauté urbaine de Administratrice Charleroi/Val de Sambre Présence et Action Culturelles PAC section locale Secrétaire Fonctionnaire Bourgmestre (titulaire ou ff) 10/01/2011

10/01/2011

Charlier Guy
Etalle (Commune d’)

47214
Charlier Guy

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Culture et Découverte Europe asbl Aiseau-Presles (Commune d’) SRWT TEC Charleroi ICDI ICDI Service Général des Infrastructures Privées Subventionnées Comité organisateur de l’Institut Saint-Luc de Liège Ecole fondamentale libre de Chapelle-lez-Herlaimont Ecole fondamentale Notre-Dame de Fleurus Entité Scolaire de Fleurus Home Notre Foyer Charleroi Centre de gestion de l’entité de Fleurus CEGEFLE asbl Aumôniers du Travail Communauté francaise ¸ Ecole Libre Saint Joseph de Presles Ecole libre spécialisée Mont Chevreuil Aiseau-Presles (Roselies) Institut des soeurs de la Providence Gosselies (GPH)

Président Conseiller communal Administrateur Administrateur Administrateur Membre du comité de direction Président du Conseil de gestion du Fonds de garantie Administrateur Administrateur Administrateur Vice-président Administrateur Président Administrateur Délégué du gouvernement Administrateur Président du conseil d’administration Administrateur

Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré 5/12/2011

Charlier Philippe

Charlier Véronique
Martelange (commune de) Echevine AIVE Administratrice Intercommunale Parc naturel de la Haute-Sûre et de la Administratrice Forêt d’Anlier CCATM Membre CLDR Membre Zone de police Arlon/Attert/Habay/Martelange Membre du conseil de police Groupe intérêt cartographique Membre

Charpentier Philippe
Huy (ville de) Hesbaye-Meuse-Condroz Tourisme Maison du Tourisme Huy-Meuse-Condroz Meuse-Condroz-Hesbaye MCH asbl Office du Tourisme communal Pouvoir organisateur de l’Ecole Sainte Claire Oeuvres paroissiales de Fumal Oeuvres paroissiales du Doyenné de Huy Echevin Administrateur Président Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Représentant Conseiller communal Administrateur Secrétaire d’Etat Ministre Ministre Président Administrateur-délégué Administrateur Administrateur Membre du comité de direction Administrateur Président

Chastel Olivier
Chambre des Représentants Charleroi (ville de) ISPPC Gouvernement fédéral, Affaires européennes Gouvernement fédéral, Budget et Simplification administrative Gouvernement fédéral, Coopération au développement ALPH asbl CDLT sa CHF scrl Publigaz sc Publi-T sc SOCOFE sa Energies réformatrices asbl

13/02/2011 6/12/2011 14/02/2011 5/12/2011 5/12/2011 5/12/2011 5/12/2011 5/12/2011 5/12/2011

Chauvin Luc
Vlaamse overheid. Departement Bestuurszaken Technisch Comité voor de electronische handtekening ICT-Manager Bezoldigd Vertegenwoordiger Vlaamse Gemeen- Niet bezoldigd schap Bourgmestre (titulaire ou ff) Echevin Président Administrateur - Gérant Médecin Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré 25/03/2011 25/03/2011 25/03/2011

Chenoy Daniel
Mont-Saint-Guibert (commune de) Mont-Saint-Guibert (commune de) Commission communale Accueil temps libre Art Technic Modélisme sprl

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47215

Chenoy Marie-Céline
Province de Brabant wallon Mont-Saint-Guibert (commune de) ISBW Comité de gestion du site de Gentissart Conseillère provinciale Conseillère de CPAS/Conseil de l’action sociale Administratrice Administratrice Vétérinaire Conseillère communale Inspectrice générale Administratrice Présidente du conseil d’administration Membre Membre suppléante Présidente Présidente du comité Finances Présidente Administratrice Administratrice / Secrétaire Formatrice Sénateur de communauté Chef de groupe Député Député Conseiller communal Administrateur Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré

Chermanne Christine
Hamois (Commune d’) Société Wallonne du Logement Association Intercommunale des Eaux du Condroz Association Intercommunale des Services de Distribution d’Eau Commission régionale d’Aménagement du territoire Conseil Supérieur du Logement CDH Section locale Association Intercommunale des Eaux du Condroz Commission de recours et de contrôle des CCLP Les 400 Coups asbl Maison communale d’accueil de la petite enfance Les P’tits Loups Service public de Wallonie

Cheron Marcel
Sénat Parlement de la Communauté francaise ¸ Parlement de la Communauté francaise ¸ Parlement Wallon Nivelles (ville de) Maison du Tourisme du Roman Païs

Chevalier Ann
Province de Liège Vice-présidente (du Conseil provin- Rémunéré cial) TECTEO Group Administratrice Rémunéré Opéra royal de Wallonie Administratrice Non rémunéré Commission Royale des Monuments, Sites et Fouilles de Vice-présidente Rémunéré la Région Wallonne Article 27 Vice-présidente Non rémunéré Institut archéologique Liégeois Membre Non rémunéré Orchestre philharmonique de Liège et de la Com- Administratrice Non rémunéré munauté Wallonie-Bruxelles IMMOVAL sa Administratrice Non rémunéré MNEMA asbl Administratrice Non rémunéré Conseil scientifique du musée de la Vie Wallonne Membre Non rémunéré Administratrice Membre du comité de direction Administratrice Membre du comité de direction Conseiller communal Echevin Administrateur Membre du conseil de police Echevin Membre d’un Comité d’avis Membre Enseignant Membre Conseiller communal Administrateur Maître assistant Enseignant Président du secteur ″Epuration″ Administrateur Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré 21/02/2011 22/02/2011 29/09/2011

Chevalier Katherine
IEH IEH IGH IGH

Chevalier Max
Manage (commune de) Manage (commune de) HYGEA Zone de police Mariemont

Chevalier Pascal
Profondeville (Commune de) BEP Environnement Contrat de Rivière de la Haute Meuse Comité Profondeville Tiers-Monde

Chevalier Philippe
Ath (ville de) IPALLE Haute Ecole Provinciale de Hainaut - Condorcet IPALLE Wallonie Picarde ASBL

30/05/2011

47216

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

Chevalier Pierre, Brugge (Assebroek)
Brugge (Stad) TMVW Brugse Maatschappij voor Huisvesting Banque Commerciale Du Congo Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtingen MBZ Symfonieorkest van Vlaanderen VLEVA Gemeenteraadslid Lid van het directiecomité Bestuurder Afgevaardigd Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Echevin Echevin Président Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Gemeenteraadslid Bestuurder Lid van het directiecomité Bestuurder Bestuurder Bestuurder Lid van commissies Bestuurder Echevin Agriculteur Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré 11/01/2011

30/06/2011

Chevalier Pierre, Ath
Ath (ville de)

Chintinne Grégory
Florennes (Commune de) COPALOC Groupe d’action locale GAL ESEM Habitations de l’Eau Noire (les) sc Locasol asbl Maison des Jeunes de Florennes CB Motors sprl

1/11/2011

Christiaens Nicole
Tongeren (Stad) IGL IGL Bibliotheek Vermeylenfonds AGB Tongeren Stad Tongeren Velin X

1/09/2011

Christiaens Vincent
Erquelinnes (Commune d’)

Christiane Fabienne
Province de Liège Conseillère provinciale ALG Administratrice Association intercommunale pour l’exploitation du cir- Administratrice cuit de Francorchamps TECTEO Group Membre du (d’un) comité consultatif Commission provinciale de prévention du suicide Membre Centre culturel de Spa Administratrice Festival de Théâtre de Spa Administratrice Haute Ecole Libre Mosane HELMo Maître assistante Centre d’Etudes et de Documentation Sociales asbl Administratrice Juriste 5/01/2011 30/09/2011

7/11/2011 1/05/2011 8/02/2011

Christians Laurence
Gouvernement de la Communauté francaise, Présidence Chef/Directrice de cabinet adjointe ¸ Liège Expo 2017 scrl Administratrice Circuit de Spa-Francorchamps sa Administratrice

Christophe Henri
Fexhe-le-Haut-Clocher (Commune de) Ecetia Finances Bureau d’assurances Henri Christophe sprl Hesbymat en liquidation Bourgmestre (titulaire ou ff) Administrateur Agriculteur Gérant Administrateur - délégué

Chwist Valérie
Grâce-Hollogne (Commune de) Conseillère de CPAS/Conseil de l’action Rémunéré sociale AISH Administratrice Rémunéré PS Union socialiste communale USC de Bierset - Horion- Trésorière Non rémunéré Hozémont - Velroux PS Union socialiste communale USC de Grâce-Hollogne Trésorière Non rémunéré Echevin Administrateur Membre du Comité de rémunération Administrateur Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré

Cialone Thomas
Ans (Commune d’) Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux Intercommunale de mutualisation informatique et organisationnelle

13/12/2011

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47217
13/12/2011 13/12/2011

Cialone Thomas

(vervolg/suite) Intercommunale de mutualisation informatique et organisationnelle Intercommunale de mutualisation informatique et organisationnelle Intercommunale de soins spécialisés de Liège Intercommunale de soins spécialisés de Liège Opéra royal de Wallonie Centre culturel d’Ans Maison du Tourisme du Pays de Liège Société Royale d’Encouragement à l’Art Wallon Zone de police Ans - Saint-Nicolas Jeunes MR

Membre du comité de direction Membre du comité de rémunération

Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd

Administrateur Membre du comité de direction Administrateur Président du conseil d’administration Administrateur Administrateur Membre du conseil de police Membre de la Commission de Conciliation et d’Arbitrage MR Section locale Chef de file Association de gestion de l’historial du fort de Loncin Administrateur asbl Complexes sportifs communaux ansois asbl (en liquida- Administrateur tion) Hall des Sports Henri Germis asbl (en liquidation) Administrateur Régie communale autonome Ansports Vice-Président du Conseil d’administration Sports & Loisirs asbl (en liquidation) Administrateur Schepen Bestuurder Bestuurder Zaakvoerder Penningmeester Bestuurder Bestuurder Bestuurder Districtsschepen Bourgmestre (titulaire ou ff) Administrateur Agriculteur Vétérinaire Administrateur Schepen Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Lid van het college van toezicht Financieel directeur Bestuurder Bestuurder Bestuurder Gemeenteraadslid Bestuurder

7/06/2011

Cilissen Bert
Riemst (Gemeente) OVSG CD&V Plaatselijke afdeling Matty Cilissen Fonds VVW Yakan vzw

Citak Yeliz
Intercommunale Hooge Maey SP.a Lokale afdeling District Hoboken

Clabots Alain
Grez-Doiceau (Commune de) Pharmacie Peeters sa

Pharvet sa

Claerhout Géry
Meulebeke (Gemeente)

Claerhout Stephan
Inter-Regies PUBLILEC CEVI VZW Aspiravi NV Publipart nv SYNERGRID Aspiravi Holding nv Aspiravi Offshore nv Z-Kracht nv

25/01/2011 31/03/2011 1/09/2011

Claes Albert
Zoutleeuw (Stad) IWM

Claes August
Lokeren (Stad) Gemeenteraadslid Intercommunale Durme-Moervaart - Huisvuilverwer- Bestuurder king en Milieuzorg Algemeen Ziekenhuis AZ Lokeren (AZL) Bestuurder

Claes Dirk
Senaat Senaat Senaat Rotselaar (Gemeente) Quaestor Rechtstreeks verkozen senator Fractieleider Burgemeester (titelvoerend of wnd.) 31/10/2011 4/12/2011

47218
Claes Dirk

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Autonoom Gemeentebedrijf AGB Rotselaar ACW Leuven Senaat Unitas Arrondissement Leuven Boens BVBA

Voorzitter van de raad van bestuur Bestuurslid Ondervoorzitter pensioenkas Bestuurder Vennoot

Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd

31/10/2011

Claes Emmanuel (Manu)
Provincieraadslid Voorzitter van een commissie Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bestuurder Bestuurder Bestuurder Lid van het directiecomité Bestuurder Lid van het partijbureau Bestuurder Ambtenaar Autonoom gemeentebedrijf AGB Scherpenheuvel- Bestuurder Zichem Autonoom Gemeentebedrijf AGB Scherpenheuvel- Lid van het directiecomité Zichem CD&V regionaal Lid partijbestuur POM Vlaams Brabant Bestuurder POM Vlaams Brabant Lid van het directiecomité RESOC Leuven Voorzitter Provincie Vlaams-Brabant Provincie Vlaams-Brabant Scherpenheuvel-Zichem (Stad) ECOWERF Hofheide INTERLEUVEN INTERLEUVEN CD&V Plaatselijke afdeling CD&V Plaatselijke afdeling De Schommel vzw

Claes Georges
Intergas Riobra Bestuurder Bestuurder Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Voorzitter Voorzitter Vennoot Voorzitter Voorzitter Lid Bestuurder Directielid Directielid Bestuurder Bestuurder Bestuurder OCMW-voorzitter Zaakvoerder Zaakvoerder Bestuurder Secretaris Schepen Voorzitter van het college van commissarissen Lid bij LBC Lid partijbestuur Bestuurslid Bureaulid Bestuurder Lid raden en commissies Lid Bestuurder Lid van het directiecomité Algemeen directeur

Claes Hilde
Hasselt (Stad) Politiezone HAZODI Research Campus Hasselt nv Advocatenkantoor Claes-Knaeps AGB Hasselt NV Stationsomgeving Overlegcomité Stad Hasselt en OCMW Hasselt POM Limburg POM Limburg Stichting van openbaar nut ″Limburg Sterk Merk″ VZW ERSV Limburg VZW Inloophuis VZW Limburgse Economische Raad

Claes Inge
Holsbeek (Gemeente) Axelle bvba A&I bvba Kinderdagverblijf De Sterrekes SVK Hageland

Claes Ingrid
Geetbets (Gemeente) PBE ACV CD&V Plaatselijke afdeling CD&V Provinciaal CD&V provinciaal CD&V regionaal Geetbets (Gemeente) Oudercomité Vrije Basisschool Rummen

Claes Jan
Inter-Regies Inter-Regies

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47219

Claes Roland
Hélécine (Commune d’) Agence locale pour l’Emploi Association de gestion du Complexe sportif communal Echevin Président Président Retraité Parlementslid Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Voorzitter van de raad van bestuur Voorzitter van de raad van bestuur Bestuurder Bestuurder Lid adviesraad voor burgemeesters Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd 15/12/2011

Claes Sonja
Vlaams Parlement Heusden-Zolder (Gemeente) Centrum duurzaam bouwen VZW Kringwinkel West-Limburg vzw Unitas Limburg Circuit - Zolder vzw FOD Binnenlandse Zaken

Claes Willy
Kortessem (Gemeente) Inter-energa (ex-Pligas) Inter-energa (ex-Pligas) Plaatselijke Groep Leader Bosgroep Zuid-Limburg Erfgoed Haspengouw en Voeren Interlokale vereniging woonbeleid Haspengouw M.P.I. G-O De Dageraad Kortessem Projectvereniging Toerisme Haspengouw SP.a Spirit - Kortessem VZW Fruitstreekmuseum Waterschap Herk en Mombeek Schepen Bezoldigd Bestuurder Bezoldigd Lid van het ″Corporate Governance Bezoldigd Committee″ Bestuurder Niet bezoldigd Bestuurder Niet bezoldigd Bestuurder Niet bezoldigd Lid beheerscomité Niet bezoldigd Beheerder internaat Bezoldigd Bestuurder Niet bezoldigd Bestuurslid Niet bezoldigd Bestuurder Niet bezoldigd Lid stuurgroep Niet bezoldigd OCMW-voorzitter Bestuurder Bediende (deeltijds) Provincieraadslid Voorzitter van de Provincieraad Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bestuurder Bestuurder Bestuurder Lid van het directiecomité Bestuurder Gedelegeerd Bestuurder Bestuurder Bestuurder Schepen Cultuurbeleidscoördinator Schepen Bestuurder Bestuurslid Voorzitter Voorzitter Schepen Secretaris Voorzitter Bestuurder Lid van het directiecomité Gemeenteraadslid Lid van een regionaal comité Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd

Claessens Greet
Boechout (Gemeente) Sociale Bouw en Kredietmaatschappij

Claessens Jos
Provincie Limburg Provincie Limburg Bocholt (Gemeente) Limburg.net (ex-Afvalmaatschappij Limburg) Vereniging van de Vlaamse Provincies VVP Autonoom Gemeentebedrijf AGB Bocholt Autonoom Gemeentebedrijf AGB Bocholt Bokrijk VZW BVBA Dr. Jos Claessens NV Claessens-Leyssen PLOT VZW

Claessens Koen
Retie (Gemeente)

Claessens Myriam
Drogenbos (Gemeente) Ziekenzorg Sporthal Drogenbos vzw De Krabbers vzw Koor Serenata

Claessens Tonnie
Opglabbeek (Gemeente) Dienstenbedrijf Opglabbeek VZW PWA Opglabbeek vzw

Claeys André
IVM TMVW

Claeys Christine
Waarschoot (Gemeente) FINIWO IVM Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen ACW (plaatselijke afdeling)

47220
Claeys Christine

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) CD&V Plaatselijke afdeling Gezinsbond

Bestuurder Bestuurder Bediende

Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré

Claeys Danny
Nazareth (Gemeente) Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging voor Bestuurder huisvuilverwerking Meetjesland Intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging voor Lid van het directiecomité huisvuilverwerking Meetjesland Politiezone Schelde - Leie Voorzitter van de politieraad Politiezone Schelde - Leie Voorzitter van het politiecollege Volkshaard CV Bestuurder CD&V Plaatselijke afdeling Lid van het partijbestuur CD&V Plaatselijke afdeling Lid van het partijbureau Vriendenkring Eke-Dorp vzw Bestuurder Zaakvoerder CIBE Centrum voor overheidscommunicatie VZW Bestuurder CIBE Centrum voor overheidscommunicatie VZW Lid directiecomité Econa vzw Voorzitter Persona VZW Voorzitter Plattelandsproject Schelde-Leie Ondervoorzitter Projectorganisatie Leie en Schelde Ondervoorzitter

Claeys Herman
Roosdaal (Gemeente) FINILEK Iverlek Politiezone TARL CD&V Plaatselijke afdeling AGB Roosdaal Landelijke Gilde Roosdaal Pajottenland Plus Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurder Lid van de politieraad Secretaris Ambtenaar Commissaris Secretaris Bestuurder Schepen Bestuurder Zaakvoerder Vennoot Bestuurder Bestuurder Bestuurder Zaakvoerder Vennoot Parlementslid Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurslid Echevine Administratrice Présidente Présidente Vice-présidente Directrice Administrateur (voix consultative) Administrateur (voix consultative) Membre du comité paritaire régional de Namur Délégué Secrétaire régional intersectoriel Permanent pour la Fonction publique Membre de jurys de comités de préselection

1/11/2011

Claeys Joris
Izegem (Gemeente) WVI Agentschap Claeys BVBA Boekhoudingskantoor Claeys BVBA Booserik VZW De Leest Izegem Maatschappij voor Brandherverzekering CVBA Onderlinge Brandverzekering van Izegem Ruytershove BVBA

Claeys Philip
Europees Parlement Overijse (Gemeente) Uitgeverij Egmont vzw Vlaams Belang (afdeling Druivenstreek)

Clajot Dominique
Evere (Commune d’) SPABS - Bruxelles Conseil de participation COPALOC Joie de Vivre Evere CPMS de Saint-Gilles

Clamar Claude
TEC Namur-Luxembourg INASEP SPMT Conseil Régional de la formation CRF CSC Services publics CSC Régionale de Namur Fédération Belge des Autobus et Autocars FBAA

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47221

Clarinval David
Chambre des Représentants Bièvre (Commune de) Intercommunale Résidence Saint-Hubert Centre culturel de Bièvre asbl Zone de police Houille-Semois Zone de police Houille-Semois Fondation Chaidron -Guisset Maison de l’Emploi de Gedinne Représentant Bourgmestre (titulaire ou ff) Administrateur Administrateur Membre du collège de police Membre du conseil de police Administrateur Administrateur Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd

Claus Christine
Vlaamse overheid. Departement Cultuur, Jeugd, Sport Secretaris-generaal en Media Fonds Culturele Infrastructuur Leidend ambtenaar Participatiemaatschappij Vlaanderen NV Bestuurder Participatiemaatschappij Vlaanderen NV Voorzitter auditcomité Europalia vzw Bestuurder NV BENCO Afgevaardigd bestuurder Stichting De Brakke Grond Lid van de raad van toezicht Toerisme Vlaanderen Lid raadgevend comité Vlaams Huis in New York Bestuurder Vlaams Marokkaans Cultuurhuis Daarkom vzw Lid stuurcomité VZW CultuurNet Bestuurder

28/10/2011

Claus Johan
Vilvoorde (Stad) Bedrijvencentrum Vilvoorde Open VLD Vilvoorde VMW Noordwest Schepen Zelfstandige Bestuurder Bestuurder Lid van een sectorcomité Schepen Bestuurder Bestuurder Voorzitter Bestuurder Voorzitter Lid Stuurgroep Gemeenteraadslid Bestuurder Lid van de politierraad Présidente de CPAS/Conseil de l’action sociale Administratrice Administratrice Employée Conseiller provincial Administrateur Secrétaire Trésorier Secrétaire Administrateur-délégué Directeur Administrateur Administrateur Administrateur Schepen Afgevaardigd bestuurder Bestuurslid Bestuurslid Product Manager

Claus Katrien
Beveren (Gemeente) AXIS vredesgenootschap CAIM Scholengemeenschap Beveren - Bazel Gemeentelijke Jeugdcentra VZW Leerpunt Waas&Dender Onderwijsraad Beveren Time Out

Claus Rudy
De Haan (Gemeente) IVBO Politiezone Bredene/De Haan 19/10/2011

Clause Jeannine
Gouvy (Commune de) Agence immobilière sociale de Marche Gestion Logement Gouvy

Cléda Etienne
Province de Namur BEP Environnement Centre local de Promotion de la Santé CLPS Province de Namur Namur Entraide sida asbl Ecolo Régionale de Namur Empreintes asbl Empreintes asbl Relie-F asbl Réseau IDée asbl GRACQ asbl

15/11/2011

10/12/2011

Cleiren Anne
Boortmeerbeek (Gemeente) Autonoom gemeentebedrijf AGB PWA CD&V Plaatselijke afdeling

47222
Clément Dominique

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

Yvoir (commune de) Maison des Jeunes d’Yvoir

Echevine Administratrice Traductrice indépendante

Rémunéré Non rémunéré Rémunéré

Clément Guy
Ministerie van Landsverdediging Ministerie van Landsverdediging Directeur-generaal Niet bezoldigd Beroepsmilitair Bezoldigd Projectofficier Transformatie van de Niet bezoldigd steun in operaties Vice-Gouverneur ff Gouverneur ff Professeur invité Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd 5/12/2011 6/12/2011 6/12/2011 6/12/2011 6/12/2011 5/12/2011

Clément Jean
Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale HEFF

Clément Jean-Marie
Bertogne (Commune de) Bertogne (Commune de) Conseiller communal Conseiller de CPAS/Conseil de l’action sociale PNDO Administrateur Agence locale pour l’Emploi Trésorier Commission de gestion du Parc naturel des Deux Représentant communal Ourthes FSPBONB asbl Trésorier Société de pêche Le Martin Pêcheur Président Ouvrier Pisciculture Clément Jean-Marie Gérant Conseiller communal Administrateur Administrateur Membre du conseil de police Schepen Onderwijzer Représentant Représentant Conseiller communal Bourgmestre (titulaire ou ff) Administrateur Secrétaire d’Etat Administrateur Vice-Président Président du conseil d’administration Administrateur Administrateur Administrateur - trésorier Echevin Retraité Schepen Lid dagelijks bestuur Voorzitter Voorzitter Bestuurder Lid Werkgroep Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder

Clerbaux Jacques
Kraainem (commune de) FINILEK Petit Propriétaire scs (Le) Zone de police WOKRA

Clerckx Bart
Oud-Heverlee (Gemeente)

Clerfayt Bernard
Chambre des Représentants Chambre des Représentants Schaerbeek (Commune de) Schaerbeek (Commune de) Ecole Régionale et Intercommunale de Police Gouvernement fédéral, Modernisation du SPF Finances, Fiscalité environnementale et Lutte contre la fraude fiscale Agence locale pour l’Emploi FDF Amis de la Maison des Arts (les) Pater Baudry asbl M-Village sprl Schaerbeek Info asbl

Clerfayt Georges
Rhode-Saint-Genèse (Commune de)

Clerick Dirk
Laarne (Gemeente) Werkwinkel Wetteren-Laarne-Wichelen FV Logo Gezond+ Curieus Cultuurdijk, deel erfgoed Deelbekkenbeheer Schelde-Durme Intergemeentelijk samenwerking Drugpreventie, Laarne, Wetteren, Wichelen Intergemeentelijke samenwerking Laarne, Wetteren woon+ Regionaal Landschap Schelde-Durme Sociale bouw en Kredietmaatschappij cvba SP.a Laarna-Kalken Vereniging voor de geschiedenis van Kalken en Laarne

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47223

Clerick Dirk

(vervolg/suite) Waterschap Schelde en Durmepolders Courcelles (Commune de) TEC Charleroi

Lid Stuurgroep

Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré

Clersy Christophe
Conseiller communal Vice-président du conseil d’administration IGRETEC Administrateur Zone de police des Trieux Membre du conseil de police Ecolo Employé Brussels South Charleroi Airport BSCA sa Administrateur Comité de développement stratégique de la région de Membre Charleroi et du Sud-Hainaut Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bestuurder Lid van de politieraad Lid van het politiecollege Bestuurslid Voorzitter Bestuurslid Voorzitter Ondervoorzitter van een sectorcomité Bestuurder Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurder Bestuurder Software Developer Bestuurder Bestuurder Afgevaardigd bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Voorzitter Bestuurder Echevin Administrateur Membre du conseil de police Président Marguillier Retraité Echevine Administratrice Administratrice Membre du comité de direction Administratrice Administratrice Administratrice Présidente Vice-présidente Présidente Administratrice Membre Employée Enseignante (en congé) Administratrice Administratrice 1/11/2011

Cleuren Christiane
Tielt-Winge (Gemeente) PBE Politiezone Hageland Politiezone Hageland Rusthuis Dommelhof Ziekenzorg St. Joris-Winge CD&V Plaatselijke afdeling Verenigd Winge PBE SWAL Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré

Cleynen Steve
Bekkevoort (Gemeente) IGO Leuven Diest Uitbreiding SP.a Lokale afdeling VZW De Roos Glabbeek 15/12/2011

Clinckers Leo
De Scheepvaart NV Waterwegen en Zeekanaal NV Waterwegen en Zeekanaal NV Site Kanaal NV AGB Boom Plus Blue Gate Antwerpen VZW Kanaaltochten Brabant VZW Promotie Binnenvaart Vlaanderen VZW Volksontwikkeling Blaasveld Waterwegen en Zeekanaal VZW

16/09/2011

Clinquart Pierre
Aubange (Commune d’) SOFILUX Zone de police Sud-Luxembourg Centre sportif local Fabrique d’église d’Athus

Cloet Ann
Mouscron (ville de) PACO scrl IEG IEG Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai Centre culturel Marius Staquet Maison Maternelle Partenariat 2000 CCIPH asbl CCA Enfances asbl Fabrique d’église Saint-Barthélémy

CELP CME asbl

24/11/2011

47224
Cloet Ann

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Comité de jumelage Herseaux/Fontaine-sur-Somme Comité Fête de la Place Comité Loisirs 3ème âge de Herseaux Crèche Saint Achaire asbl Ouderraad Broeders Maristen Instituut Philharmonie Royale Ste Cécile

Membre Membre Présidente Administratrice Membre Présidente

Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré

Cloet Margot
Vlaamse regering, Vlaams minister van Welzijn, Volks- Adjunct-kabinetschef gezondheid en Gezin Ahasverus vzw Penningmeester

Cloet Maria
Ieper (Stad) Ieper (Stad) Vereniging Ons Tehuis Vereniging OCMW-Wieltjesgracht Den Ommeloop vzw GLO Hollebeke-Voormezele Volwassenenonderwijs vzw Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB C West VZW Jan Yperman Gemeenteraadslid OCMW-voorzitter Voorzitter Voorzitter Bestuurder Bestuurder Bestuurder Voorzitter Bestuurder Bourgmestre (titulaire ou ff) Administrateur Administrateur Administrateur Professeur ordinaire / Doyen / Administrateur Administrateur Expert-auditeur Président du Conseil d’administration Administrateur - trésorier Président du Conseil d’administration Administrateur Echevin Retraité Conseiller provincial Conseiller communal Membre du comité de direction Président du conseil d’administration Administrateur Président du conseil d’administration Administrateur Administrateur Expert Expert Administrateur-délégué Directeur des Etudes stratégiques Secrétaire - trésorier Député Echevin Administrateur Vice-président Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Secrétaire politique

Cloots Rudi
Hélécine (Commune d’) Intercommunale du Brabant Wallon Contrat de rivière Dyle-Gette Syndicat d’Initiative SI communal Université de Liège Hall sportif communal BELSPO Champ asbl Espace Jeunes 21 asbl Musée communal Armand Pellegrin asbl Pôle d’ingénierie des matériaux de Wallonie

Cloquet Léon
Hélécine (Commune d’)

Close Jean-Louis
Province de Namur Namur (Ville de) IDEFIN IDEFIN INASEP FIFF CCR Théâtre

Close Jean-Marc
CHBAH Gouvernement fédéral, Pensions et Grandes villes Association des Etablissements Publics de Soins de la Province de Liège EPSPL Groupement pluraliste liégeois des soins de santé GLS Solidaris - Mutualités socialistes de Liège Fonds et Services Sociaux asbl 1/12/2011

Close Philippe
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale Bruxelles (ville) Atomium asbl Brufête Bruxelles Avance BRAVVO ASBL Foire internationale de Bruxelles IRIS Tapis de Fleurs de Bruxelles CHU Brugmann Institut Jules Bordet PS Section de Bruxelles

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47225

Close Philippe

(vervolg/suite) Association de la ville et des communes de la Région de Bruxelles-Capitale AVCB ETHIAS GIAL asbl Comité des Kermesses de Bruxelles CSD asbl Exhibitions and Congress Services EXCS sa Festival des musiques de Bruxelles Foires et salons de Bruxelles FSB asbl MAD Brussels Mont des Arts asbl SIMPA sa VISITBRUSSELS asbl Chaudfontaine (Commune de) Association Liégeoise du Gaz Régie communale autonome RCA Royal Syndicat d’Initiative de Chaudfontaine Fédération des professeurs de géographie FEGEPRO TECTEO Secteur Gaz

Administrateur Administrateur Administrateur Membre du comité Administrateur Administrateur Président Président du Conseil d’administration Président Administrateur Président du Conseil d’administration Président Conseiller communal Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Enseignant Membre du comité de suivi Directeur général adjoint Administrateur

Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré 1/09/2011

12/12/2011

Close-Lecocq Jean-Francois ¸
5/01/2011

11/01/2011

Closon Jean-Pierre
Centre fédéral d’expertise des soins de santé La Maison Rue Verte asbl

Clossen Serge
Agence wallonne pour l’intégration des personnes han- Inspecteur général dicapées Gouvernement wallon, Santé, Action sociale et Egalité Chef/Directeur de cabinet adjoint des chances Relais social urbain namurois Membre du comité de pilotage

Closset Frederic
Tienen (Stad) Tienen (Stad) Autonoom Gemeentebedrijf AGB Tienen Gemeenteraadslid OCMW-voorzitter Commissaris Ambtenaar Conseiller provincial Conseiller communal Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Membre du conseil de police Président Vice-président Vice-président Indépendant Conseiller provincial Conseiller communal Président de CPAS/Conseil de l’action sociale Administrateur Administrateur Vice-président Président Administrateur Membre du conseil de police Président Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur

Closset Robert
Province de Namur Dinant (ville de) SWDE Bureau Economique de la Province de Namur - Crématorium Association internationale Adolphe Sax Centre culturel Dinant-Hastière Syndicat d’Initiative SI communal Zone de police Haute Meuse MCC Namur-Sud MR Namur Guilde des commercants ¸ Etablissements Robert Closset

Closson Benoît
Province de Luxembourg Wellin (commune de) Wellin (commune de) IDELUX IDELUX Projets Publics SWDE succursale Lesse-Ourthe-Semois Agence locale pour l’Emploi Groupe action surendettement GAS Zone de police Semois et Lesse MR Section locale Association des Provinces wallonnes APW Closson-Bastien sprl Euro Space Center Redu LOTH-INFO scrl

17/03/2011

47226
Closson Benoît

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Pharden sa Sitelux scrl Titres-services de la Haute-Lesse Prom’Emploi asbl Closson sprl

Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Avocat Administrateur Schepen Bestuurder Bestuurder Lid van de politieraad Bestuurder Onderwijzer Bestuurder Gemeenteraadslid Bestuurder Lid van het directiecomité Bestuurder Lid van het directiecomité

Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd

29/12/2011

Cluckers Geert
Diest (Stad) Limburg.net (ex-Afvalmaatschappij Limburg) PBE Politiezone Demerdal - DSZ CD&V Plaatselijke afdeling DDS

Cluckers Victor
Tongeren (Stad) INTERELECTRA INTERELECTRA Inter-energa (ex-Pligas) Inter-energa (ex-Pligas)

Clybouw Lionel
Bredene (Gemeente) IMEWO IMEWO Eandis IMEWO Gemeenteraadslid Bezoldigd Bestuurder Bezoldigd Lid van het ″Corporate Governance Bezoldigd Committee″ Bestuurder Bezoldigd Lid LAC commissie Bezoldigd Schepen Voorzitter Bestuurder Gemeenteraadslid Lid van een regionaal comité Lid van het directiecomité Voorzitter Milieu- en bedrijfseconomisch adviseur Gemeenteraadslid Bestuurder (raadgevende stem) Bestuurder Penningmeester Vereffenaar Gemeenteraadslid Schepen Lid van een sectorcomité/zonecomité Bestuurder Bestuurder Lid van de politieraad Lid van een provinciaal comité Bestuurder Schepen Bestuurslid Vertegenwoordiger Vertegenwoordiger Vertegenwoordiger Managing Director Bestuurder Bestuurder Bestuurslid Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd

Clyncke Anne Marie
Ichtegem (Gemeente) BEBITA vzw Woonwel CV

Cnockaert Hendrik
Kruishoutem (Gemeente) TMVW TMVW Sportdienst Kruishoutem

Cnops Raymond
Zemst (Gemeente) HAVICREM INCOVO Open VLD (regio Vilvoorde) VZW 5 in 1 Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd

Cnudde Alain
Kortrijk (Stad) Kortrijk (Stad) VMW FIGGA IMOG Politiezone VLAS VMW Warande VZW

Cnudde Frank
Wortegem-Petegem (Gemeente) Open VLD (plaatselijke afdeling) Dexia nv ETHIAS Verzekering Interlokale Vereniging Burensportdienst PASAR lokale afdeling Sparta Wortegem vzw Sportcomité Jong Maar Moedig Ooike

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47227

Cochez Nestor
Herne (Gemeente) Gemeenteraadslid Intergas Bestuurder Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Lid GECORO Gepensioneerde Wijnhandelaar Herne Solidair Afgevaardigde Muziekschool Herne Afgevaardigde OCMW Herne lokaal sociaal beleidsplan Lid Stuurgroep Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd

Cock Gonda
Vlaamse overheid. Departement Financiën en Begroting Administrateur-generaal Bezoldigd De Warande vzw Vertegenwoordiger van de Vlaamse Niet bezoldigd Regering

Cocquyt Rebecca
Evergem (Gemeente) VMW VENECO Politiezone Assenede/Evergem CD&V Plaatselijke afdeling Autonoom Gemeentebedrijf AGB Evergem KVLV Sleidinge Land- en tuinbouwraad Evergem VMW VMW Gemeenteraadslid Lid van een sectorcomité/zonecomité Bestuurder Lid van de politieraad Bestuurder Tuinbouwer Bestuurder Bestuurder Bestuurder Lid bureau provinciaal comité Lid van een provinciaal comité Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré

Cocriamont Claude
Institut d’encouragement de la Recherche Scientifique et Directrice de l’Innovation de Bruxelles IRSIB Research in Brussels Administratrice Déléguée Fonds de Biotechnologie - Biotechnologie Fonds FBBF Vice-présidente

Cocu Christophe
Province de Brabant wallon Intercommunale Sociale du Brabant Wallon Relie-F asbl CCLPS CJC Ecolo section locale de Wavre FESOJ Plateforme francophone du Volontariat Conseiller provincial Administrateur coordinateur Administrateur Chargé de projet Co-secrétaire Administrateur Administrateur 15/01/2011 14/01/2011 30/12/2011 25/10/2011 14/06/2011

Coddens Rudy
Gent (Stad) IMEWO IMEWO IMEWO Schepen Bezoldigd Bestuurder Bezoldigd Lid van een regionaal comité Bezoldigd Voorzitter van het ″Corporate Gover- Bezoldigd nance Committee″ IVAGO Bestuurder Bezoldigd TMVW Bestuurder Bezoldigd TMVW Lid van het directiecomité Bezoldigd Autonoom gemeentebedrijf AGB Stadsontwikkelingsbe- Bestuurder Niet bezoldigd drijf Gent AGSOB Huisvesting Scheldevallei cbva Voorzitter van de raad van bestuur Bezoldigd Uw Eigen Huis der Vlaanderen Bestuurslid Niet vermeld Hogeschool Gent Bestuurder Bezoldigd Hogeschool Gent Lid bestuurscollege Bezoldigd OVSG Ondervoorzitter Bezoldigd Universitair Centrum voor Eerstelijnszorg Bestuurder Niet bezoldigd Universiteit Gent Bestuurder Niet bezoldigd Curieus Gent-West Voorzitter Niet bezoldigd Sociale Dienst voor het Personeel van de stad Gent Bestuurder Niet bezoldigd Vrije Zwemmers Drongen vzw Voorzitter van de raad van bestuur Niet bezoldigd Huis van het Nederlands Gent Vertegenwoordiger Niet bezoldigd Initiatief voor Jonge Kunst vzw Bestuurder Niet bezoldigd CVBA WoninGent Voorzitter van de raad van bestuur Bezoldigd Gent - Stad in werking vzw Ondervoorzitter Niet bezoldigd Gent BC vzw Bestuurder Niet bezoldigd

30/06/2011 22/12/2011

31/03/2011

47228
Coddens Rudy

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) GOL Gent-Terneuzen VZW Havenbedrijf van Gent Hotel en Bakkerijschool stad Gent VZW Kinderdagverblijf De Knuffelboom vzw Leerpunt vzw Resoc Socialistische Studiekring SP.a Gent West VZW Centrum Basiseducatie SPF Personnel et Organisation

Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Effectief lid Voorzitter Voorzitter Bestuurder Directrice générale Schepen Auteur Lerares Journaliste Représentant Bourgmestre (titulaire ou ff) Président Président Administrateur Administrateur

Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré

Coekelberghs Anne Coemans Ann
Borsbeek (Gemeente)

25/10/2011

Coëme Guy
Chambre des Représentants Waremme (ville de) Home Waremmien, société régionale d’habitations sociales ou moyennes de Hesbaye Aide et Solidarité asbl AOMS Asbl Aide et Soutien aux Oeuvres de la Région de Waremme ASORW asbl

Coene Erna
Oudenburg (Stad) West-Vlaamse Intercommunale Gezinsbond Roksem Mensen op Rust Roksem Gemeenteraadslid Bestuurder (raadgevende stem) Ondervoorzitter Secretaris Directeur-generaal Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd 1/04/2011 31/03/2011 20/05/2011

Coene Hugo
Ministerie van Landsverdediging

Coene Luc
Ondervoorzitter van de raad van bestuur Nationale Bank van België Lid van de Regentenraad Nationale Bank van België Vice-Gouverneur Nationale Bank van België Gouverneur Instituut voor de nationale rekeningen Bestuurder Economisch en Financieel Comité van de Europese Unie Lid Hoge Raad van Financiën Lid Hoge Raad van Financiën Lid van het bureau Hoge Raad van Financiën Voorzitter van de afdeling financieringsbehoeften van de overheid Bank voor Internationale Betalingen Bestuurder Comité van Gouverneurs van de G-10 Lid Europese Centrale Bank Bestuurder Europese Centrale Bank Lid van de Algemene Raad Organisatie voor Economische samenwerking en Ont- Lid van de Werkgroep nr.3 wikkeling OESO Europese Centrale Bank Lid van het comité voor Internationale Betrekkingen Koning Boudewijn Stichting Bestuurder Koning Boudewijn Stichting Voorzitter van het Managementcomité Fulbright Fund Comité voor systeemrisico’s en systeemrelevante finan- Lid ciële instellingen (CSFSFI) Madariaga European Foundation Lid van het executive committee Nationale Bank van België Lid van de begrotingscommissie Nationale Bank van België Lid van de Commissie van het Speciaal Fonds Nationale Bank van België Lid van het Remuneratiecomité Opvolgingscomité Nucleaire Voorzieningen Lid Koninklijke Muntschouwburg

31/03/2011 1/04/2011 1/04/2011 1/04/2011

1/04/2011 1/04/2011 1/04/2011 1/04/2011 31/03/2011 1/04/2011

31/05/2011

Coenegracht Christiane
Borgloon (Stad) Inter-energa (ex-Pligas) Gemeenteraadslid Bestuurder

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47229

Coenegracht Christiane Coenen Stefan

(vervolg/suite) Gemeentelijke bibliotheek Politiezone Kanton Borgloon Lummen (Gemeente) Opdrachthoudende vereniging Schulens Meer c.v.

Lid bibliotheekraad Lid van de politieraad Gemeenteraadslid Bestuurder Conseiller communal Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Fonctionnaire Schepen Lid van een commissie Bestuurder Lid van het directiecomité Ondervoorzitter Bestuurslid Zaakvoerder Lid ouderraad Lid scholengemeenschap Lid schoolraad Bestuurslid Bestuurder adviescommissie Schepen Bestuurder Lid van een regionaal comité Lid van het directiecomité Bestuurder Bestuurder Afgevaardigd bestuurder Voorzitter Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Voorzitter Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Voorzitter Bestuurder Administrateur Administrateur Professeur chargé de cours Administrateur suppléant Médecin chef de service Administrateur

Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré

Coenen Thierry
Ans (Commune d’) Intercommunale d’Incendie de Liège et Environs Centre culturel d’Ans Régie communale autonome Ansport Zone de police Ans - Saint-Nicolas 20/06/2011

28/02/2011

Coens Dirk
Borsbeek (Gemeente) CIPAL PIDPA PIDPA Open VLD (plaatselijke afdeling) Willemsfonds Borsbeek Gemeentelijke Basisschool Borsbeek De Link Gemeentelijke Basisschool Borsbeek LVZ Borsbeek PIDPA Hidrorio

Coens Joachim
Damme (Stad) Waterwegen en Zeekanaal NV FINIWO TMVW Europacollege Algemeen Ziekenhuis AZ Sint-Lucas Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen NV. Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen NV. Archonaut vzw Concertgebouw Brugge vzw CCS vzw De Caese vzw FCC Port Connect Portfineco NV Portinvest NV PWA-Damme Vlaamse Havens nv Vleva vzw VOKA West-Vlaanderen VTI VZW ADMB VZW Domus Lovaniensis Brugensis ZBM NV

27/01/2011

27/06/2011

4/02/2011

Cogan Elie
CHU Ambroise Paré ISPPC ULB CHU Bordet CHU Erasme Fondation CARE-CHIREC Action for Research & Expertise 22/12/2011

Cokgezen Birol
Saint-Nicolas (Commune de) Saint-Nicolas (Commune de) Saint-Nicolas (Commune de) Conseiller communal Bourgmestre (titulaire ou ff) Conseiller communal Gemeenteraadslid Rémunéré Rémunéré Rémunéré Bezoldigd 31/05/2011 14/06/2011 31/05/2011 14/06/2011

Colaes Stefan
Boom (Gemeente)

47230
Colaes Stefan

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) IMSIR ISVAG Autonoom Gemeentebedrijf AGB Boom Plus Cultuurcentrum De Steiger VZW

Bestuurder Bestuurder (raadgevende stem) Commissaris Bestuurder Fractiesecretaris (halftijds) Parlementair medewerker (halftijds) Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap PWA Rupel- Bestuurder streek Projectvereniging Erfgoed Rupelstreek Bestuurder

Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré 29/12/2011 29/12/2011

Colak Ernur
Visé (ville de) CILE CILE Régionale visétoise d’habitations sociales (la) sc Centrale de Mobilité de la Basse-Meuse asbl Li Tcherati asbl FLAT asbl Silko sprl Conseiller communal Administrateur Membre du comité de direction Membre du comité de gestion Administrateur Secrétaire Fonctionnaire Administrateur Gérant Volksvertegenwoordiger Voorzitter Lid van de partijraad Conseiller communal Echevin Administrateur Président Administrateur Gérant

Colen Alexandra
Kamer van volksvertegenwoordigers Comité Christelijk Initiatief VLAAMS BELANG

Colet Marcel
Yvoir (commune de) Yvoir (commune de) MTD Tourisme Syndicat d’Initiative communal La Victorieuse Evrehailles SPW Lettrage

Colette Nathalie
Ittre (Commune d’) Ittre (Commune d’) Entreprise d’insertion sociale R.App.El scrl Membre du Collège communal Non rémunéré Présidente de CPAS/Conseil de l’action Rémunéré sociale Administratrice et membre du comité Non rémunéré de direction Echevine Administratrice Administratrice Administratrice Conseiller provincial Echevin Administrateur Administrateur Administrateur Membre du comité de direction Administrateur Président du conseil d’administration Membre Administrateur Président Administrateur Président Administrateur Administrateur Administrateur Président Echevin Membre du bureau Membre du conseil de police Agriculteur-ferronnier Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré

Colicis Ingrid
Charleroi (ville de) Charleroi Sport Santé asbl Parc des Sports asbl CENE asbl

2/02/2011

Colin Jean-Pol
Province de Namur Viroinval (Commune de) AIEG BEP BEP Environnement BEP Environnement INASEP Intercommunale Parc naturel Viroin-Hermeton CCAT Espace Arthur Masson asbl Locasol asbl Maison du Tourisme Vallées des Eaux-Vives Office du Tourisme de Viroinval CODEF asbl ICARe asbl Point Jeunes BEP comité gestion déchets ESEM

Colin Stéphane
Chastre (Commune de) Maison du Tourisme Zone de police Orne-Thyle

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47231

Colin Stéphane

(vervolg/suite) Comité des Fêtes de St-Géry - Gentinnes Société agricole Colin Société agricole Régis Colin Onhaye (Commune d’) Association Intercommunale des Eaux de la Molignée Compagnie de théâtre L’Arlequin Walhérois

Vice - président Associé - gérant Associé Conseiller communal Administrateur Trésorier Agriculteur Conseillère communale Administratrice Administratrice Membre du comité de direction Présidente Administratrice Administratrice Echevin Directeur Administrateur

Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré 15/11/2011 17/11/2011 17/11/2011 17/11/2011 17/11/2011 17/11/2011 17/11/2011 17/11/2011

Colinet Arsène

Colinia Francoise ¸
Mons (ville de) Centre Intercommunal de Santé des Cantons de Mons CHU Ambroise Paré CHU Ambroise Paré Commission communale du logement Saint-Georges asbl Mons Divertissement asbl

Collard Bruno
Auderghem (Commune d’) IBGE BRUTELE

Collard Daniel
Vaux-sur-Sûre (Commune de) Echevin AIVE Président de comité(s) de secteur AIVE Administrateur Intercommunale Parc naturel de la Haute-Sûre et de la Administrateur Forêt d’Anlier SWDE Conseil d’exploitation Membre Comité de Jumelage Membre Retraité 21/01/2011 30/06/2011 8/07/2011

Collard Fabian
IDELUX Finances Lux@venir scrl RéseauLux Euro Space Center Redu Euro Space Center Training Fonds Immobilier Transfrontalier geie Investsud sa Luxembourg Développement Europe Luxembourg Développement sa ORES Administrateur Président du conseil d’administration Administrateur Président du conseil d’administration Administrateur-délégué Président du conseil de gérance Administrateur Administrateur-délégué Administrateur-délégué Administrateur - membre du Comité de nomination et de rémunération Recybois sa Président SOGEPARLUX sa Président du conseil d’administration SOGEXFI sa Président du conseil d’administration Wallonie Développement scrl Gérant Godefroid asbl Vice - président IDELUX-AIVE-IDELUX Finances-IDELUX Projets publics Directeur Général Pôle transport et logistique luxembourgeois Président du Conseil d’administration Conseillère communale Administratrice Employée Représentant Bourgmestre (titulaire ou ff)

17/11/2011 17/11/2011 17/11/2011 17/11/2011 17/11/2011 17/10/2011 17/11/2011

Collard Florence
Namur (Ville de) IDEG

Collard Philippe
Chambre des Représentants Bastogne (ville de)

Collard Rolande
Havelange (Commune d’) Havelange (Commune d’) Agence immobilière sociale Andenne - Ciney Conseillère communale Rémunéré Présidente de CPAS/Conseil de l’action Rémunéré sociale Administratrice Non rémunéré Schöffe Verwalter Verwalter Besoldet Nicht besoldet Nicht besoldet

Collas Veronique
Büllingen (Gemeinde) ¨ Offentlicher Wohnungsbau Eifel Die Zukunft Medell

47232
Colle Francoise ¸

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

Office de Sécurité Sociale d’Outre-mer

Fonctionnaire dirigeante (ff ou a.i.) Conseiller provincial Conseiller communal Administrateur Trésorier

Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré

1/12/2011 25/02/2011

Collette Benoit
Province de Luxembourg Saint-Hubert (ville de) AIVE Association des parents de l’enseignement secondaire de Saint-Hubert

30/06/2011

Collette Francis
Colfontaine (Commune de) Bonjour la Chanson Colfontaine Centre culturel de Colfontaine Centre d’expression et de créativité Les Tournesols Maison du Tourisme de la Région de Mons Commission de Défense de l’Enseignement Officiel Le Peuple asbl Maison de la Laïcité Echevin Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Président Secrétaire Administrateur Directeur d’établissement scolaire Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurder Advocaat Lid diverse commissies Lid commissie van toezicht Bourgmestre (titulaire ou ff) Administratrice Présidente du conseil d’administration Membre du collège de police Membre de l’exécutif Administratrice Administrateur Avocate - Administratrice-gérante Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré

Collier Marijke
Dendermonde (Stad) VERKO Ieder zijn Huis nv Dendermonde (Stad) Gevangenis Dendermonde

Collignon Christine
Villers-le-Bouillet (Commune de) TEC Liège-Verviers Agence de Développement Local Zone de police Meuse - Hesbaye PS Fédération Huy-Waremme COF asbl Education ouvrière asbl SNC Collignon

Collignon Christophe
Parlement de la Communauté francaise ¸ Parlement Wallon Huy (ville de) Député Député Président de CPAS/Conseil de l’action sociale Parlement BENELUX Membre Agence de Développement économique Meuse-Hesbaye- Président du conseil d’administration Condroz Centre d’orientation professionnelle Administrateur-délégué Tour de la Région wallonne Vice-président Maison des Associations asbl Administrateur Cabinet d’avocats Collignon snc Administrateur-gérant Conférence des Elus de Meuse-Hesbaye-Condroz Président Echevin Conseiller communal Membre suppléant Membre Administrateur Membre du conseil de police Professeur Expert (Région wallonne - sports) Comité du Mérite sportif Membre Comité secteur Services communaux et sportifs de la Administrateur ville de Bastogne Conseiller communal Administrateur Membre du comité de direction Membre du conseil de police Vice-président

1/05/2011 15/03/2011 15/03/2011

Collignon Philippe
Bastogne (ville de) Bastogne (ville de) Commission communale de l’accueil COPALOC Maison du tourisme et du Pays de Bastogne Zone de police Centre Ardenne

1/10/2011

Collignon Stéphane
Eghezée (Commune d’) IMAJE IMAJE Zone de police Orneau-Mehaigne COGES asbl Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47233

Collignon Valérie
Olne (Commune d’) Echevine Conseil de l’Enseignement des Communes et des Pro- Administratrice vinces Centre régional de la petite enfance CRPE Administratrice Latitude J asbl Administratrice Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré

Collin Alain
Province de Namur Somme-Leuze (Commune de) Bureau économique de la Province de Namur Bureau économique de la Province de Namur Bureau économique de la Province de Namur - Expansion économique Chambre Provinciale des Monuments, Sites et Fouilles La Terrienne du Crédit Social sc Les Plus Beaux Villages de Wallonie Maison du Tourisme Condroz-Famenne CDH Section locale Association des Provinces wallonnes APW Chardeneux asbl Comptoir du Pays de Chardeneux asbl Conseiller provincial Conseiller communal Administrateur Membre du comité de direction Administrateur Membre Directeur - Gérant Président Président Président Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur général adjoint Administrateur suppléant Membre effectif 6/12/2011

Collin Benoît
Institut national d’assurance maladie-invalidité (f dir) KCE Banque Carrefour de la Sécurité Sociale - Comité général de Coordination Commission interparastatale des stages des IPSS Plate-forme eHealth

Membre effectif Membre suppléant du comité de gestion Commission de normalisation de la comptabilité des Membre effectif IPSS Université de Liège Maître de Conférences Pousset Loisirs asbl Secrétaire du conseil d’administration Structure multipartite en matière de politique hospita- Membre effectif expert lière Conseiller communal Président de CPAS/Conseil de l’action sociale Administrateur Président Membre Agent provincial Président Membre Vice-Président Député provincial Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Président Administrateur Administrateur Président du comité provincial Président Administrateur Administrateur Président Membre du comité consultatif Administrateur Administrateur Administrateur Avocat

Collin Pascal
Hélécine (Commune d’) Hélécine (Commune d’) Intercommunale du Brabant Wallon Comité de quartier Enseignement communal - Conseil de participation Association des Habitants de Hélécine Conseil extra-scolaire Les ouvriers indépendants Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré

Collin René
Province de Luxembourg BEP Crématorium IDELUX IDELUX Finances IDELUX Projets Publics Fédération touristique du Luxembourg belge FTLB Lux@venir scrl Coordination hospitalière luxembourgeoise asbl CDH Luxembourg Association de Défense des Producteurs Laitiers Association des Provinces wallonnes APW Chambre de commerce et d’industrie du Luxembourg belge Centre d’Economie Rurale ETHIAS SOGEPARLUX CIGER asbl Lothinfo SC

17/03/2011

6/12/2011

47234
Collin René

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Fonds de Calamité Agricole asbl Président ReseauLux asbl Administrateur Service provincial de gestion et d’information agricole Président SPIGVA Wellin (commune de) Echevin Bourgmestre (titulaire ou ff) Directeur Administrateur Administrateur Président Vice-président Vice-président Administrateur Administrateur Administrateur Secrétaire Rédacteur Membre associé Echevin Administrateur suppléant Administrateur Membre suppléant Administrateur Administrateur Membre du conseil de police Estimateur Région wallonne Géomètre-expert indépendant Géomètre-expert Chef de bureau technique Président Echevin Administrateur Administrateur Administrateur Président Retraité

Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré

Collin Rudy
Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré 31/05/2011 1/06/2011

Collinge Michel
Havelange (Commune d’) Centre Régional d’Aide aux Communes IDEFIN Agence immobilière sociale Andenne-Ciney COPALOC Foyer Cinacien sc (le) La Terrienne du Crédit Social sc Ma Télé Union des Villes et Communes de Wallonie Centre hospitalier de Dinant CDH Arrondissement de Dinant SONECOM

Collot Francis
Gesves (Commune de) Port autonome de Namur TEC Namur-Luxembourg CCATM Les Plus Beaux Villages de Wallonie Syndicat d’Initiative communal Zone de police des Arches

INASEP PS Union socialiste communale USC section de Mozet

Colot Jean-Marie
Berchem-Sainte-Agathe (Commune de) Association Chapitre XII Les Cuisines bruxelloises Centre hospitalier VALIDA - Association Chap.XII La Maison de Répit asbl BERCO asbl 21/12/2011 1/04/2011

Colpaert Marie-Lies
Hooglede (Gemeente) Voorzitter van de gemeenteraad Infrax West (ex-West-Vlaamse Energie- en teledistribu- Bestuurder tiemaatschappij) MIROM Roeselare (ex-IVRO) Bestuurder

Colpaert Robert
Wachtebeke (Gemeente) IDM Landelijke Gilde Wachtebeke Gemeenteraadslid Bestuurder Voorzitter Administrateur generaal wnd. (of a.i.) Administrateur generaal wnd. (of a.i.) Voorzitter Bestuurslid

Colpin Noël
FOD Financiën FOD Financiën Douaneraad van de B.L.E.U. ECSA

Colson Michel
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale Watermael-Boitsfort (commune de) Député Président de CPAS/Conseil de l’action sociale Centre d’études Jacques Georgin asbl Administrateur FDF Secrétaire général Perspectives francophones asbl Administrateur Solidarité bruxelloise et francophone asbl Secrétaire Association de la Ville et des communes de la Région de Président Bruxelles-Capitale - section CPAS Vivre chez soi asbl Président

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47235
16/03/2011 30/03/2011 1/04/2011

Colson Philippe
Gouvernement wallon, Travaux publics, Agriculture, Chef/Directeur de cabinet adjoint Ruralité, Nature, Forêt et Patrimoine CP+ sprl Gérant CP+ sprl Gérant Rémunéré Rémunéré Non rémunéré

Colsoul Jean
Flémalle (Commune de) Président de CPAS/Conseil de l’action Rémunéré sociale Association intercommunale de soins et d’hospitalisation Administrateur Rémunéré Centre hospitalier du Bois de l’Abbaye et de Hesbaye Intercommunale des seniors de la Haute Meuse lié- Administrateur Rémunéré geoise et de la Hesbaye Agence immobilière sociale AIS du Pays de Huy Administrateur Non rémunéré Agence locale pour l’Emploi Administrateur Non rémunéré Terre et Foyer Administrateur Rémunéré Aide à domicile asbl Administrateur Rémunéré La Coupole asbl Administrateur - Secrétaire Non rémunéré Mobitex asbl Président Non rémunéré Perspectives asbl Administrateur Non rémunéré HMI, asbl Administrateur Non rémunéré Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bestuurder Bestuurder Lid van de politieraad Lid van het politiecollege Lid van de werkgroep akkerbouw Zaakvoerder Bestuurder Administrateur Administrateur Chef/Directeur de cabinet Chef/Directeur de cabinet Administrateur Observateur Secrétaire Vice-Président d’administration Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré

12/05/2011

Colsoul Kris
Landen (Stad) INTERLEUVEN PBE Politiezone LAN Politiezone LAN Boerenbond PWA/dienstencheques

Compère Julien
CHU Liège TEC Liège-Verviers Gouvernement de la Communauté francaise, Vice¸ Présidence et Enseignement supérieur Gouvernement wallon, Vice-Présidence, Economie, PME, Commerce extérieur et Technologies nouvelles Ducroire SA NeWin sa Le Forum asbl St’Art sa 1/11/2011

24/11/2011 12/10/2011

du

Conseil

Compère Marianne
Marchin (commune de) La Traversine asbl Contrat de rivière Meuse Aval Echevine Administratrice Libraire indépendante Administratrice OCMW-voorzitter Secretaris Bediende Voorzitter Bestuurder Secretaris Voorzitter Schepen Bestuurder Bestuurder Bestuurder OCMW-voorzitter Attaché Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré

Comyn Gino
Zonnebeke (Gemeente) SP.a Lokale afdeling Gehandicaptenzorg Geluveld RSVK Ieper S Plus Zonnebeke Veloclub ″Eendracht Maakt Macht″

Cool Annie
Gistel (Stad) CD&V Plaatselijke afdeling CD&V Provincie West-Vlaanderen Vlaams Managementscomité PDPO

Cools Ann
Beveren (Gemeente)

Cools Marc
Uccle (Commune d’) Echevin Société de Développement Régional de Bruxelles- Administrateur Capitale BRUTELE Administrateur

47236
Cools Marc

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) BRUTELE Promotion des Parcs publics et des Espaces verts publics Union des villes et communes belges UVCB Union des villes et communes belges UVCB Association de la ville et des communes de la Région de Bruxelles-Capitale AVCB Bruxelloise de rénovation sa Euclides scrl CLARA asbl Bonheiden (Gemeente) Iverlek

Vice-président d’un comité de secteur Vice-président Vice-président Président Président Président Administrateur Président Gemeenteraadslid Bestuurder OCMW-voorzitter Schepen Bestuurder Zaakvoerder Bestuurder Bestuurder Membre du comité général de gestion Administrateur Directeur Schepen Bestuurslid Bestuurder Bestuurder Bestuurslid Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurder Lid van het ″Corporate Governance Committee″ Voorzitter van de raad van bestuur Voorzitter van het directiecomité Commissaris Deeltijds wetenschappelijk medewerker Bestuurder Advocaat Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Lid partijbestuur

Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré

30/06/2011 1/07/2011

1/12/2011

Cools Maria Cools Martine
Sint-Laureins (Gemeente) Sint-Laureins (Gemeente) Welzijnsbond Meetjesland CD& V (plaatselijke afdeling) PWA-regio-noord vzw

Cools Pierre
INAMI Institut André Cools Union Nationale des Mutualités Socialistes

Cools Wim
Zuienkerke (Gemeente) ACW CD&V Plaatselijke afdeling Feestcomiteit Pasar

Coolsaet Ann
Antwerpen (Stad) HOOGE MAEY IMEA IMEA IVCA IVCA Gemeentelijk Autonoom Havenbedrijf Universiteit Antwerpen Stichting Nieuwe Gazet vzw Antwerps Liberaal Verbond vzw DéBéco NV Eandis Gemeentelijk Autonoom Havenbedrijf Open VLD (Antwerpen)

29/05/2011

30/05/2011

Coolsaet Claudine
Dour (Commune de) Intercommunale de Santé Harmegnies - Rolland Intercommunale de Santé Harmegnies - Rolland Comité de concertation commune-CPAS Musée Georges Mulpas Echevine Administratrice Membre du comité de direction Membre du comité Membre de la Commission administrative Collaboratrice parlementaire (mitemps) Conseil de participation de l’école de Wihéries Déléguée du pouvoir organisateur Conseil de participation de l’école d’Elouges Déléguée du pouvoir organisateur Conseil de participation des écoles de Moranfayt et de Déléguée du pouvoir organisateur Plantis Conseil de participation des écoles de Petit-Dour - Déléguée du pouvoir organisateur Blaugies Conseil de participation des écoles du Centre et de Déléguée du pouvoir organisateur l’Athénée Gemeenteraadslid

4/07/2011 4/07/2011

Coomans Martin
Kortenaken (Gemeente) Bezoldigd

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47237

Coomans Martin

(vervolg/suite) Intergas Riobra CD&V Plaatselijke afdeling Gezinssportfederatie Kortenaken VZW Katholiek Onderwijs Hoeleden

Bestuurder Bestuurder Bestuurslid Bediende Bestuurslid Bestuurder Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bestuurder Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bestuurder Advocaat-vennoot Zaakvoerder Voorzitter Secretaris Echevine Présidente Enseignante

Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré

Coopman Ann
Waarschoot (Gemeente) Streekplatform Meetjesand+

Coopman Bart
Zemst (Gemeente) CD&V Plaatselijke afdeling De Broeck, Van Laere, Van Camp & Coopman VZW De Zemstenaar VZW TV Zemst

Coopmans Suzanne
Auderghem (Commune d’) Agence locale pour l’Emploi

Cooreman Gunther
Berlare (Gemeente) OCMW-voorzitter Ambtenaar Forum Lokaal Werkgelegenheidsbeleid Berlare-Zele Bestuurslid PWA Berlare Voorzitter Sociale Bouwmaatschappij Hulp in Woningnood Berlare Bestuurder

Cooreman Liliane
Knesselare (Gemeente) IMEWO IMEWO TMVW Gemeentelijke MINA-raad Seniorenraad Feestraad Meetjeslandse Huisvestingsmaatschappij Wooncentrum Meetjesland Schepen Lid adviescommissie Lid van een regionaal comité Lid van het directiecomité Lid dagelijks bestuur Lid dagelijks bestuur Lid dagelijks bestuur Bestuurder Lid beheerscomité Echevin Administrateur Président Echevin Administrateur Membre Membre Membre Parlementslid Schepen Bestuurder Bestuurslid Lid van het bureau Bestuurder Voorzitter Administrateur Président Administrateur Membre du bureau Administrateur Directeur Général Administrateur-délégué Administrateur-délégué Administrateur

Copenaut Jean-Claude
Colfontaine (Commune de) Intercommunale Parc naturel des Hauts-Pays Centre culturel de Colfontaine

Copine André
Bièvre (Commune de) Intercommunale Résidence Saint-Hubert CLDR Comité de concertation commune-CPAS Commission paritaire locale

Coppé Griet
Vlaams Parlement Roeselare (Stad) Sociaal Verhuurkantoor SVK CD&V Plaatselijke afdeling CD&V Plaatselijke afdeling De Meiboom - Eigen Huis NV Sociale huisvestingsmaatschappij ″De Mandel″

Coppée Benoit
IDELUX Libramont SRCTA u.p. UWE UWE Agrobos Technology sa Capital & Croissance scrl CDGf sa Financière du Sud Est sa

47238
Coppée Benoit

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Financière Spin-off Luxembourgeoise Investsud sa Locinvest sa Prodex sa Fondation Roi Baudouin Association du parc d’expositions de Libramont Asbl BNP-Fortis Libramont Exhibition&Congress SA Octa+

Administrateur-délégué Administrateur Directeur Général Administrateur Directeur Général Administrateur Membre du comité de gestion Comptes de projets Président Membre du comité Namur-LiègeLuxembourg Président Représentant permanent Capital&Croissance Schepen Echevin Gemeenteraadslid Bestuurder Lid van het directiecomité Bestuurder Bestuurder Lid van de politieraad

Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré

Coppejans Stijn
Kaprijke (Gemeente) Bezoldigd Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd

Coppens Christian
Auderghem (Commune d’)

Coppens Jan
Zelzate (Gemeente) IDM TMVW VENECO PROVAG Politiezone Puyenbroeck

Coppens Josephus
Ravels (Gemeente) IKA IKA IVEKA IVEKA PIDPA Huisvestingsmaatschappij de Ark Schepen Bezoldigd Bestuurder Bezoldigd Lid van het directiecomité Bezoldigd Bestuurder Bezoldigd Voorzitter van het ″Corporate Gover- Bezoldigd nance Committee″ Bestuurder Bezoldigd Landbouwer Bezoldigd Bestuurder Bezoldigd Parlementslid Schepen Lid Bestuurder Bestuurder Bestuurslid Bestuurslid Bestuurder Voorzitter Secretaris van het bureau Bestuurder Bestuurder Secretaris van het bureau Lid Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd

Coppens René
Brussels Hoofdstedelijk Parlement Ganshoren (Gemeente) Vergadering van de Vlaamse Gemeenschapscommissie Cultuur, Sport en Vrije Tijd Ganshoren VZW Landsbond van Liberale Mutualiteiten Open VLD (plaatselijke afdeling) Open VLD Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vereniging van de stad en de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest VSGB Sociale Werken De Blauwe Bloem vzw Brussels Hoofdstedelijk Parlement CV De Villa’s Gezins- en Bejaardenhulp Ganshoren VZW Raad van de Vlaamse gemeenschapscommissie Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

23/12/2011

Coppens Roger
Haaltert (Gemeente) Open VLD (plaatselijke afdeling) De Ware Vogelvrienden Kerksken Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Voorzitter Gepensioneerde Secretaris Gemeenteraadslid Bestuurder Lid van een regionaal comité Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurder Bestuurslid/Politiek secretaris Bestuurslid Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd

Coppez Davy
Geraardsbergen (Stad) INTERGEM INTERGEM

Cops Guido
Heusden-Zolder (Gemeente) Inter-energa (ex-Pligas) Open VLD (Limburg) Open VLD Heusden-Zolder VZW Toerisme Heusden-Zolder

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47239

Cops Jonathan
Zutendaal (Gemeente) Inter-aqua Inter-energa (ex-Pligas) Jong CD&V Zutendaal Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurder Secretaris Echevine Présidente Administratrice Administratrice Administratrice Enseignante Présidente Administratrice Echevine Administratrice Membre du comité de direction Vice-présidente Administratrice Administratrice Administratrice Administratrice Administratrice Enseignante Echevin Membre Administrateur-délégué Directeur - Gérant Administrateur-délégué Membre Administrateur - trésorier Administrateur - trésorier Chef/Directeur de cabinet adjoint Commissaire du Gouvernement Membre du conseil de gérance Bestuurder Lid van het directiecomité Lid van de politieraad Bestuurder Provincieraadslid Schepen Bestuurder Bestuurder Lid van het directiecomité Schöffe Verwalter Verwalter Manager Schepen Lid van een regionaal comité Key account manager Echevine Présidente du conseil d’administration Administratrice Retraitée Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Besoldet Nicht besoldet Nicht besoldet Besoldet Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré

Coquelet Martine
Dour (Commune de) Agence locale pour l’Emploi Centre culturel communal Logis Dourois scrl (le) Action et Recherche culturelles - Borinage - Hauts-Pays AGAPE, asbl Parler pour le dire asbl

24/10/2011

Corda Giovanna
Boussu (Commune de) Intercommunale de Santé Harmegnies - Rolland Intercommunale de Santé Harmegnies - Rolland Centre culturel de Boussu Centre Interculturel de Mons-Borinage CIMB Musée des Arts contemporains de la Communauté francaise Le Grand Hornu ¸ Télé MB Centre sportif communal Multisports Boussu asbl

Cordier Nicolas
Grez-Doiceau (Commune de) Conseil Supérieur du Logement Régie communale autonome Notre Maison sc Régie des quartiers Notre Maison asbl Conseil supérieur des Sports G-Move asbl Sans Collier asbl

27/06/2011

Cordovil de Sousa Uva José Maria
Gouvernement de la Communauté francaise, Vice¸ Présidence, Enfance, Recherche et Fonction publique Immowal sa Copropriété Le Dauphin

27/06/2011

Corens Peter
ECOWERF ECOWERF Politiezone Demerdal - DSZ Toerisme Vlaams-Brabant

Corijn Rudy
Provincie Oost-Vlaanderen Ninove (Stad) VMW FINGEM FINGEM

Cormann Klaus
Lontzen (Gemeinde) Sankt-Nikolaus Hospital Eupen Hubertushalle Lontzen VoG

Corneillie Wally
Ledegem (Gemeente) WVI

Cornelis Annette
Bernissart (Commune de) Habitat du Pays Vert (l’) sc Société terrienne de Crédit social STCS du Hainaut

47240
Cornelis Franky

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

Sint-Laureins (Gemeente) FINIWO FINIWO IMEWO IMEWO IMEWO Intermixt Intermixt

Schepen Lid adviescommissie Lid van een toezichtscomité Bestuurder Lid van het directiecomité Voorzitter van het adviescomité Lid raad van voorzitters Lid Vlaamse Gewestraad Administrateur-generaal Regeringscommissaris Lid commissie van beroep Voorzitter van de raad van beroep Bestuurder Bestuurder Schepen Bestuurder Landbouwster Regiobestuurslid Bestuurder Voorzitster Bestuurder Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurder Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bestuurslid Bediende Vertegenwoordiger Bestuurslid OCMW-voorzitter Kabinetschef Penningmeester Voorzitter Ondervoorzitter Penningmeester Voorzitter Secretaris Echevin Membre d’un comité régional Administrateur Membre du conseil de police Président Administrateur Administrateur Président Schepen Bestuurder Lid van het directiecomité Bestuurder Parlementair medewerker Bestuurder Schöffe Verwalter Verwalter

Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Besoldet Besoldet Nicht besoldet

Cornelis Frans
Vlaamse overheid. Departement Bestuurszaken Vlaamse Landmaatschappij (EVA) Arteveldehogeschool vzw Hogeschool voor Wetenschap en Kunst Vlaams selectiecentrum voor het overheidspersonneel Vlaams selectiecentrum voor het overheidspersoneeel

27/05/2011 27/05/2011 23/06/2011

Cornelis Godelieve
Meerhout (Gemeente) CD&V Plaatselijke afdeling KVLV Agra KVLV Nationaal KVLV provincie Antwerpen KVLV Zittaart

Cornelis Hedwig
Meise (Gemeente) HAVICREM 3W +

Cornelis Johan
Nevele (Gemeente) Landelijke Gilde E.R.S.V. Oost-Vlaanderen Fotoclub KLIK

Cornelis Stefan
Ukkel (Gemeente) Regering van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, Financiën, Begroting en Externe Betrekkingen Open VLD (plaatselijke afdeling) Adviesraad Nederlandstalige Bibliotheek Ukkel Kunst- en Cultuurcentrum Ukkel Open VLD (BHV) Social Vervoer Brussel Toneelvereniging De Zonnebloem

Cornelissen Jean-Pierre
Koekelberg (commune de) Vivaqua Régie communale autonome Zone de police Bruxelles-Ouest Aide aux familles et aux personnes âgées de Koekelberg ASBL ITLA / AIL Koekelberg Promotion Ludoparc adf

Cornelissen Sigrid
Peer (Gemeente) Inter-media Inter-media Steunfonds Sint-Oda VZW Breughelstad

10/05/2011 31/03/2011

Cornely Karl-Heinz
Burg-Reuland (Gemeinde) FINOST Beschützende Werkstätte Die Zukunft

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47241

Cornely Karl-Heinz

(vervolg/suite) Landwirt Verwalter Mitglied Vertreter Directeur du Secrétariat Trésorier-adjoint Administrateur Trésorier Président Echevine Membre Présidente Présidente Membre Députée Députée Vice-Présidente Bourgmestre (titulaire ou ff) Membre du comité d’accompagnement Membre du collège de police Membre du conseil de police Membre Membre Membre Echevin Administrateur Administrateur Président du Conseil d’administration Président du Conseil d’administration Associé - gérant Commissaire Administrateur - délégué Gemeenteraadslid OCMW-voorzitter Schepen Lid van de politieraad Echevin Président Administrateur-délégué Membre du comité Président Administrateur Directeur Membre du comité Nicht besoldet Nicht besoldet Besoldet Nicht besoldet Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré 6/12/2011

Dachverband für Tourismus Burg-Reuland KVZ Worriken DGG Milchunion Hocheifel Molkerei

Cornet Didier
Gouvernement fédéral, Premier Ministre Centre culturel Jacques Franck Foyer Saint-Gillois sc (le) Présence et Action Culturelles PAC section locale PS Section locale

Cornet Francoise ¸
Manhay (commune de) CLDR Agence locale pour l’Emploi COPALOC CCA

Cornet Véronique
Parlement de la Communauté francaise ¸ Parlement Wallon Parlement Wallon Montigny-le-Tilleul (commune de) Initiatives en Val de Sambre Zone de police GERMINALT Zone de police GERMINALT MR Fédération d’arrondissement MR Fédération du Hainaut Mutualité libérale du Centre

Cornet d’Elzius du Chenoy Francois-Xavier ¸
Perwez (Commune de) Agence de Développement Local Conseil de l’Enseignement des communes et des provinces CECP Anim’Mômes asbl (Récréagique asbl) Centre d’expression et de créativité de Perwez COCROM sprl Corps des commissaires de la Communauté francaise ¸ VIA Belgium sa

20/06/2011

Cornette Wout
Lo-Reninge (Stad) Lo-Reninge (Stad) Lo-Reninge (Stad) Politiezone SPOORKIN

Cornillie Hervé
Leuze-en-Hainaut (ville de) SWDE Conseil d’exploitation Escaut-Lys-Dendre Régie communale autonome RCA MR Fédération du Hainaut Occidental MR Section locale La Liberté asbl Ligue Handisport francophone Royale Association Leuze-Lignette asbl

21/02/2011 6/12/2011

Cornillie Jan
Federale regering, Economie, Consumenten en Noord- Hoofd van de beleidscel/Algemeen Bezoldigd zee beleidscel Delcredere NV Bestuurder Bezoldigd Bozar Bestuurder Niet bezoldigd

Corouge Christophe
Gouvernement de la Communauté francaise, Présidence ¸ Gouvernement wallon, Présidence Gouvernement wallon, Présidence Secrétariat pour intermittents asbl Chef/Directeur de cabinet adjoint Expert Expert Artiste Gemeenteraadslid Bestuurder Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd 30/04/2011 30/04/2011 1/10/2011 6/10/2011 10/10/2011

Corstjens Marc
Meeuwen-Gruitrode (Gemeente) INTERELECTRA

47242
Corstjens Marc Cortebeeck Luc

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Zaakvoerder Nationale Bank van België Lid van de Regentenraad ACV Voorzitter ACV Informatief vzw Bestuurder ACW Bestuurder Europees Vakverbond EVV Lid van het uitvoerend bureau/comité Trade Union Advisory Committee TUAC bij de Vice-president OESO/Parijs ARCOFIN CVBA Bestuurder AUXIPAR nv Bestuurder Inter-UI Bestuurder Huis van de Arbeid vzw Bestuurder Hvda - Exploitatie vzw Bestuurder Instituut voor Internationale Arbeidsvorming vzw Voorzitter Quadragesimo Anno Voorzitter Wereldsolidariteit vzw Voorzitter Council of Global Unions Bestuurder CV Ter Nood Voorzitter De Zonnige Woonst Vennoot Internationaal vakverbond IVV Adjunct-voorzitter International Solidarity Fund Voorzitter Internationale Arbeidsconferentie Genève Ondervoorzitter van de Internationale Arbeidsorganisatie Internationale Arbeidsconferentie Genève Voorzitter werknemersgroep van de Governing Body Internationale solidariteitstichting - WVA Bestuurder Nationale Bank van België Lid van de Commissie van het Speciaal Fonds Société VIGEO Bestuurder Solidarity of Asian Trade Union Foundation Inc CEO - Board member Vlerick Management School Bestuurder Werklozenkas ACV Voorzitter Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré

Corten Joseph
Evere (Commune d’) IBG SIBELGAZ SIBELGAZ Cohésion sociale asbl SIBELGAZ - Secteur sud Fondation INTERMIXT Cafétéria Triton CDC SPRL Egregoros ASBL ECWS Echevin Administrateur Président du comité de direction Président du conseil d’administration Président Président Administrateur Administrateur-gérant Président Administrateur Vice-président (du Conseil provincial) Directeur Général Administrateur Administrateur Administrateur et membre du comité de gestion Membre du conseil d’orientation Administrateur

Corthouts Michel
Province de Brabant wallon TEC Brabant-wallon Office des métiers d’art de la Province du Brabant wallon Brabant Wallon Agro qualité Immobilière publique du Centre et de l’Est du Brabant wallon Maison de l’Urbanisme du Brabant wallon Régie provinciale autonome de sécurité - Brabant Wallon Mutualité socialiste du Brabant Wallon

Vice-Président ou Président des diffé- Non rémunéré rents organes de gestion PS Fédération du Brabant Wallon Administrateur Non rémunéré Point de Mire scrl Président Non rémunéré Conseil noble des Confréries de tradition gastronomi- Président Non rémunéré que et culturelle du Brabant wallon et de la région de Bruxelles-Capitale asbl Bourgmestre (titulaire ou ff) Vérificateur aux comptes Représentant communal Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré

Cortis Arthur
Neupré (commune de) Culture Sport Neupré Le Grand Liège

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47243

Cortis Arthur

(vervolg/suite) Société de logements La Maison Sérésienne Invité permanent Union des villes et communes belges UVCB Représentant communal Zone de police Seraing - Neupré Membre du collège de police Zone de police Seraing - Neupré Membre du conseil de police Commission des fondations de Bourses d’études de la Président province de Liège Haute Meuse Net Services 1 & 2 Président Neupré Net Services scrl Président PS Fédération cantonale Membre PS Fédération de Liège Membre PS Union socialiste communale USC Membre du comité Retraité Zwevegem (Gemeente) Schepen Overleg Cultuur Zuid-West-Vlaanderen Bestuurder Centrum voor leerlingenbegeleiding CLB Groeninge - Bestuurder Kortrijk OVSG Bestuurder ACW Kernlid CD&V Plaatselijke afdeling Ondervoorzitter Kerkfabriek Maria-Bernarda Penningmeester Parochiaal Centrum Knokke vzw Bestuurder AGB Transfo Bestuurder Gemeentelijk Cultureel Centrum Bestuurslid Gemeentelijk Onderwijs regio Kortrijk Voorzitter Leieland vzw Bestuurder Westvlaamse Scheldestreek VZW Bestuurder

Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré

Cosaert Ann

Cosyns Jean
Thuin (Ville de) IEH IEH CCATM Centre culturel de Thuin Office du tourisme de Thuin Zone de police GERMINALT Fabrique d’Eglise de Gozée Conseiller communal Administrateur Membre du comité de direction Membre suppléant Administrateur Administrateur Membre du conseil de police Membre Schepen Bestuurder Psycholoog Bestuurder Lid van het directiecomité Voorzitter Voorzitter Schepen Bestuurder Ambtenaar Gemeenteraadslid Bestuurder Schepen Voorzitter van het directiecomité Bestuurder Voorzitter van de raad van bestuur Bestuurder Bestuurder Echevine Avocate Administrateur Administrateur

Cosyns Veerle
Ninove (Stad) CD&V Plaatselijke afdeling Autonoom gemeentebedrijf AGB De Kleine Dender Autonoom gemeentebedrijf AGB De Kleine Dender Kind, Ouders, Kanker (KOK) vzw Vrouw en Maatschappij VZW Oost-Vlaanderen

13/01/2011 1/02/2011

Cottenie Daniël
Melle (Gemeente) VENECO

Cottenie Liliane
Brugge (Stad) Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen

Cottenie Paul
Oosterzele (Gemeente) AGB De Kluize KSOZ vzw Mariagaard vzw VOF Levare VZW Tabor

Cottin Francoise ¸
Lasne (Commune de)

Cottin Georges
IDELUX Finances Espace Didier

47244
Cottin Georges

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) EUREFI Euro Space Center SOGEPARLUX sa SOGEXFI sa IDELUX-AIVE-IDELUX Finances Luxembourg développement Europe sa Luxembourg développement sa Pôle Transport et Logistique luxembourgeois asbl Société de gestion Aérodrome de St Hubert

Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Conseiller général Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur - délégué

Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd

Couchard Patrice
SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopé- Directeur d’encadrement ration au Développement SEGS Affaires consulaires Membre du comité de gestion SEGS Egmont Membre du comité de gestion

Couck Jan
Opwijk (Gemeente) Finilek Toerisme Vlaams-Brabant N-VA Plaatselijke afdeling Comité St-Paulus paardenprocessie Kerkfabriek Sint-Pietersbanden Mazenzele Parochieploeg Mazenzele VZW The Jet-sound Schepen Bestuurder Bestuurder Bestuurslid Musicus Comitélid Organist Bestuurslid Secretaris Schepen Advocaat Voorzitter van de raad van beheer Beheerder Bestendig gedeputeerde Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Lid raadgevende stem Effectief lid Effectief lid Bestuurder Gemeenteraadslid Bestuurder Lid van het directiecomité Accountant Lid jeugdbestuur Lid hoofdbestuur Commissaris Schepen OCMW-voorzitter

Coucke Greet
Anzegem (Gemeente) VZW Tennisclub Vichte VZW Welzijnsconsortium Z-W-Vlaanderen

Couckuyt Eddy
Provincie Oost-Vlaanderen ILVA SOLVA WESTLEDE Centrum Ronde van Vlaanderen Gent Congres Provinciaal Domein De Gavers Geraardsbergen Sociale Huisvestingsmaatschappij SHM De Denderstreek Toerisme Leiestreek Toerisme Meetjesland Toerisme Oost-Vlaanderen Toerisme Vlaamse Ardennen Toerisme Waasland Vereniging van de Vlaamse Provincies VVP Oost -Vlaamse Sportpromotie GPB PISAD Provinciale adviesraad voor LO, sport en openluchtrecreatie Resoc Zuid-Oost-Vlaanderen Scheldemondraad Toerisme Scheldeland VZW

Coudeville Claudia
Jabbeke (Gemeente) IVBO IVBO KFC Varsenare KFC Varsenare Sport en Verkeer VZW

1/08/2011

Coudré Josse
Tervuren (Gemeente)

Couillier Luc
Borsbeek (Gemeente)

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47245

Couillier Luc

(vervolg/suite) Open VLD (plaatselijke afdeling)

Bestuurder Zaakvoerder Gemeenteraadslid Schepen Lid van een sectorcomité Bestuurder Bestuurder Voorzitter van de raad van bestuur Lid van de politieraad Bestuurder Ondervoorzitter raad van bestuur Lid LAC Bestuurder Bestuurder Bestuurder Lid jeugdbestuur Echevin Administrateur Membre du conseil de police Avocat

Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré 1/06/2011 1/11/2011 1/06/2011 5/12/2011

Coulembier Johan
Kortrijk (Stad) Kortrijk (Stad) GASELWEST IMOG West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld WevelgemBissegem Ontmoetingscentra Kortrijk Politiezone VLAS Unie van Zelfstandige Ondernemers UNIZO Bellegem Huis van Beeld en Geluid Gaselwest OC De Wervel Bellegem Sociale Bouwmaatschappij Eigen Haard (Zwevegem) Unie van Zelfstandige Ondernemers Unizo Zuid West Vlaanderen-Kortrijk WS Bellegem 10/01/2011 6/12/2011

Coulon Bernard
Quiévrain (Commune de) Maison du Tourisme asbl Zone de police des Hauts-Pays

Coumans Willem
Federale regering, Ambtenarenzaken en Overheidsbe- Directeur van het secretariaat drijven Karel de Grote Hogeschool Bestuurder Karel de Grote Hogeschool Voorzitter van de raad van bestuur UZA Bestuurder Fortis Bank Bestuurder Fortis Bank Lid auditcomité Antenne 3000 Bestuurder COB vzw Bestuurder Bpost Regeringscommissaris FSMA Ondervoorzitter Koning Boudewijnfonds Bestuurder Vlaamse Zorgverzekering Voorzitter werkgroep beleggingen

1/05/2011

Coune Carole
SPF Mobilité et Transports Société Régionale Wallonne du Transport SRWT Institut Belge pour la Sécurité Routière Institut Transport Routier & Logistique Belgique European Railway Agency Présidente du Comité de direction Présidente du Conseil d’administration Vice-présidente Présidente du conseil d’administration Administratrice Représentant Conseiller communal Secrétaire d’Etat Secrétaire d’Etat Président Président Bourgmestre (titulaire ou ff) Membre du comité de direction Président du conseil d’administration Président Membre du Bureau régional wallon Membre du Conseil national Membre du Conseil wallon Président Membre du collège de police Membre du conseil de police Président 31/07/2011 31/07/2011 31/07/2011 31/07/2011 31/07/2011 5/12/2011 6/12/2011 5/12/2011

Courard Philippe
Chambre des Représentants Hotton (Commune d’) Gouvernement fédéral, Affaires sociales, Familles et Personnes handicapées, Risques professionnels Gouvernement fédéral, Intégration sociale et Lutte contre la pauvreté Fédération luxembourgeoise du PS asbl PS Parti socialiste - Fédération du Luxembourg

Couronné Gérard
Genappe (Commune de) SEDILEC SEDILEC Commission d’accompagnement Plan HP Intermixt Intermixt Intermixt Maison de l’Emploi Zone de police Nivelles - Genappe Zone de police Nivelles - Genappe Classes et vacances pédagogiques asbl

47246
Couronné Gérard Courtois Alain

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Commission communale de la circulation Sénat Beltomundial asbl Brussels Irisport asbl Euro 2000 Management sa

Président Sénateur coopté Administrateur-directeur Administrateur Administrateur Echevin Délégué commercial Gérant Associé - gérant

Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd

28/02/2011

Courtois Thomas
Wasseiges (commune de) Objectif Sport Vamtho société agricole 17/10/2011

Coussement Chantal
Waregem (Stad) Schepen West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem- Bestuurder Bissegem Interlokale Vereniging Burensportdienst Lid beheerscomité Autonoom Gemeentebedrijf AGB Waregem Bestuurder VZW Toerisme Leiestreek Bestuurder-penningmeester VZW Welzijnsconsortium Bestuurder

Cousturier Nicole
Province de Hainaut Conseillère provinciale Mons (ville de) Conseillère communale Association Intercommunale du Bois d’Havré Administratrice Entreprise de Travail Adapté ETA Administratrice Hainaut Culture asbl Administratrice Zone de police Mons - Quévy Membre du conseil de police Femmes prévoyantes socialistes FPS Comité local Présidente Mutualités socialistes Mons-Borinage Administratrice Comité de prévention et de protection au travail de Présidente l’intercommunale Ambroise Paré Institut médico-pédagogique IMP - Le Roseau vert Administratrice Les amis du Château d’Havré Administratrice Mons Commission population Présidente Parc de Jemappes asbl Administratrice

Couwenberg Carine
Ravels (Gemeente) Lokaal Overleg Kinderopvang Muziekacademie De Noorderkempen CD&V Plaatselijke afdeling Vista bvba Schepen Lid Bestuurder Bestuurder Advocaat Aandeelhouder/medeoprichter Conseiller communal Président de CPAS/Conseil de l’action sociale Administrateur Membre du comité de direction Membre du comité de direction Président du conseil d’administration Membre du conseil de police Président Géomètre des finances Géomètre-expert immobilier

Cox Gérard
Onhaye (Commune d’) Onhaye (Commune d’) BEP BEP BEP Expansion économique BEP Expansion économique Zone de police Haute Meuse Confrérie Li Crochon asbl

Cox Guy
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Belgische Vereniging voor Arbeidsverhoudingen VZW Vereniging voor Arbeidsrecht Antwerpen vzw Directeur-generaal (N-1) Bestuurder Bestuurder Gastlector Bevordering van de Etnische en Culturele Diversiteit op Bestuurder de Arbeidsmarkt European Platform on Social Dialogue Ondervoorzitter

Cox Sabine
Provincie Antwerpen PIDPA Provincieraadslid Ondervoorzitter van de raad van bestuur

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47247

Cox Sabine

(vervolg/suite) PIDPA

Campus Vesta Huisvestingsmaatschappij De Voorkempen Technische school PITO

Ondervoorzitter van het directieco- Bezoldigd mité Commissaris Niet bezoldigd Bestuurder Bezoldigd Bestuurder Bezoldigd Schepen Lid van een sectorcomité Bestuurder Leraar Lid van het directiecomité Ondervoorzitter van de raad van bestuur Penningmeester Voorzitter Bestuurder Bestuurder Bestuurder Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Lid van de politieraad Lid van het politiecollege Voorzitter van het directiecomité Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bestuurder Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré

Craane Bart
Beerse (Gemeente) Infrax West (ex-WVEM) PWA AGB Beerse AGB Beerse Den Hout Sportief vzw PWA Beerse (CPBW) vzw Land van Turnhout VZW Speelplein Don Bosco VZW Toerisme Beerse

Crabbe Roland
Nieuwpoort (Stad) Politiezone Westkust Politiezone Westkust Autonoom gemeentebedrijf AGB Nieuwpoort

Craeghs Emiel
As (Gemeente) Patro Maasmechelen VV

Crampont Vincent
Thuin (Ville de) Gouvernement wallon, Pouvoirs locaux et Ville COPALOC Les Plus Beaux Villages de Wallonie Maison de l’Emploi Echevin Expert Président Administrateur Membre du comité d’accompagnement restreint Maison des Jeunes Administrateur Conseil de l’Enseignement des Communes et des Pro- Administrateur vinces CCA Président Attaché/collaborateur parlementaire Centre culturel de la Haute Sambre Administrateur CEONS Administrateur ISPPC Responsable adjoint Service Ambulance Thudinie Academy & Golf Club asbl Administrateur Gemeenteraadslid OCMW raadslid Bestuurder Lid van het vast bureau Bestuurder Account Manager Echevin Administrateur Président Président Administrateur Représentant communal Membre du conseil de police Administrateur Administrateur Employé Membre du comité directeur Administrateur Membre 1/08/2011

1/09/2011

Craps Walter
Huldenberg (Gemeente) Huldenberg (Gemeente) Riobra OCMW CD&V Plaatselijke afdeling

Crasson Laurent
Waimes (Commune de) FINEST Commission communale de l’enseignement Commission paritaire locale Contrat de Rivière pour l’Amblève Office du tourisme des Cantons de l’Est Zone de police Stavelot-Malmedy Holding Communal sa Les risques du samedi soir asbl Centre Nature de Botrange asbl Class d’Eau asbl Commission des Finances

11/07/2011

47248
Crasson Laurent

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Commission du développement économique et touristi- Membre Non rémunéré que Le Haut Pays des Fagnes asbl Président du Conseil d’administration Non rémunéré Ellezelles (Commune d’) IFIGA Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening Action solidarité Opération Villages Roumains OVR Echevin Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Lid adviescommissie Vereffenaar Bestuurder Lid van het directiecomité Voorzitter Voorzitter Bestuurder Lid van het directiecomité Pedagogisch adviseur Bestuurder Bestuurder Voorzitter Bestuurder Députée Députée Membre du bureau politique Administratrice Administratrice Administratrice Präsident eines Ausschusses Abgeordneter Vorstandsmitglied Lehrer Echevin Administrateur Administrateur Membre de comité(s) de secteur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Conseiller communal Président de CPAS/Conseil de l’action sociale Administrateur Professeur Bestendig gedeputeerde Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurder Lid Euregioraad Bestuurder Bestuurder Vertegenwoordiger raad van advies Bestuurder Bestuurder Bestuurder Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Nicht besoldet Besoldet Nicht besoldet Besoldet Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd

Craye Guy

Creemers Johannes
Maaseik (Stad) CIPAL Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ontwikkeling in Limburg INTERELECTRA INTERELECTRA De Meander vzw Dinac vzw KSIL vzw Landwaarts cvba Landwaarts cvba Landwaarts NV Sociaal Woonkrediet Steunfonds De Meander vzw VCLB-Limburg vzw

Cremasco Veronica
Parlement de la Communauté francaise ¸ Parlement Wallon Ecolo Concours de piano de Liège Kaléidoscope asbl Les Cultivores, asbl

Cremer Freddy
Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft ProDG 17/01/2011

Cremer Jean-Claude
Bastogne (ville de) SWDE AIVE IDELUX TV-LUX Centre sportif de la Porte de Trèves Fraternelle du 1er Régiment d’Artillerie Vivalia - secteur MRS

Crémers Hubert
Malmedy (ville de) Malmedy (ville de) Centre de Cure et de Postcure Les Hautes Fagnes asbl

Cremers Walter
Provincie Limburg Lommel (Stad) NOLIMPARK Limburg Helpt Stichting Euregio Maas-Rhijn Publilum nv Provinciale Sportraad De Lijn Limburg sterk merk Limburgs huis voor de sport Limgrond APB

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47249

Cremers Walter

(vervolg/suite) Provinciaal Managementcomité Vereniging van Vlaamse Provincies vzw Verkeers- en Mobiliteitseducatief Centrum nv VLABUS IGH

Lid Lid beleidcommissies Voorzitter van de raad van bestuur Bestuurder Administrateur Gemeenteraadslid Minister Kernlid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid

Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd 5/12/2011 6/12/2011

Crevecoeur Jean-Pierre Crevits Hilde
Torhout (Stad) Vlaamse regering, mobiliteit en openbare werken ACW Torhout CD&V Plaatselijke afdeling CD&V Provinciaal CD&V Regionaal

Crevits Pierre
Gouvernement fédéral, Budget, Politique de migration et d’asile, Politique des familles et Institutions culturelles fédérales Gouvernement fédéral, Environnement, Energie et Mobilité, Réformes institutionnelles Association Francophone de Tennis Tennis de la Citadelle AFT Région Namur-Luxembourg Banque nationale de Belgique Directeur de cellule stratégique/de poli- Rémunéré tique générale Directeur de cellule stratégique/de politique générale Administrateur Secrétaire Président Inspecteur général Parlementslid Voorzitter van (een) commissie(s) Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurslid Bestuurder Bestuurder Bestuurslid Echevin Membre Président Secrétaire Président Vice-président Provincieraadslid Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bestuurder Bestuurder Lid van de politieraad Lid van het politiecollege Penningmeester Lid participatieraad Bestuurder Kabinetsmedewerker Bestuurder Lid sectorcomité Bestuurder Animator Lid bestuurscomité Bestuurder Conseiller communal Membre du comité de gestion Administrateur Membre du comité de direction Administrateur Président du conseil d’administration Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré

Creyelman Frank
Vlaams Parlement Vlaams Parlement Mechelen (Stad) Cultuurcentrum Mechelen Vlaams Belang (plaatselijke afdeling) Lamot VZW ProCC VZW VZW De Nekkerhal

Criquielion Claude
Lessines (ville de) Comité de concertation commune-CPAS Conseil consultatif du sport Coupole Sportive Lessines-Flobecq-Ellezelles Entente Cycliste Acrenoise Piscine communale Les Tritons

Croes Claude
Provincie West-Vlaanderen Deerlijk (Gemeente) IMOG Psilon Politiezone GAVERS Politiezone GAVERS CD&V Plaatselijke afdeling PTI Kortrijk Onderlinge Brandverzekering Feestcomité Molenhoek GASELWEST Landelijke Gilde Deerlijk Landelijke Gilde Gewest POVLT POVLT tuinbouwcomité

7/12/2011

Crohain Clément
Enghien (ville de) ONSSAPL IDETA IDETA Conseil Supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne Entreprise de Travail Adapté ETA

47250
Crohain Clément

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Union des Villes et Communes de Wallonie Zone de police Sylle et Dendre Association des anciens de la Faculté d’Agronomie UCL Comité de Contrôle de l’Eau Confrérie de la Double Enghien Ordre du Blanc-Bleu Belge Aides aux familles d’Enghien Amicale des pensionnés du Ministère de l’Agriculture

Administrateur Membre du conseil de police Président du conseil d’administration Membre du comité d’avis Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur

Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré 6/12/2011 6/12/2011

Crombez John
Vlaams Parlement Parlementslid Federale regering, Bestrijding van de sociale en de Staatssecretaris fiscale fraude HO Gent Gastdocent deeltijds Kursaal Oostende vzw Bestuurder

1/07/2011

8/12/2011

Croonen Mia
Bocholt (Gemeente) Gezondheidswerk Regio Genk (LOGO) PG Leader Kempen-Maasland Rustoord Peer Schepen Gemeentelijk afgevaardigde Gemeentelijk afgevaardigde Kandidaat bestuurder Directeur-generaal Regeringscommissaris Lid van het bureau Stemgerechtigd lid Regeringscommissaris Werkend lid Administrateur (voix consultative) Observateur Observateur Président du conseil d’administration Vice-président du conseil d’administration Administrateur-délégué Administrateur-délégué Administrateur Administrateur Administrateur Président du comité de direction Administrateur Fonctionnaire régional (en mission) Directeur général et secrétaire du conseil d’administration Gemeenteraadslid Bestuurder Regent Studiemeester Secretaris Bestuurder Echevine Représentante de la commune Membre Présidente Présidente Vice-présidente Assistante sociale Présidente Mitglied des Vorstandes

Crop Marcel
FOD Sociale Zekerheid Rijksinstituut voor de Sociale verzekeringen der Zelfstandigen Raadgevend comité voor de Pensioensector Algemeen Beheerscomité voor het Sociaal Statuut van de Zelfstandigen (ABC) RIZIV Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen RIZIV Technisch Comité voor de zelfstandigen

Croughs Roger
AIDE CILE SLF Recydel sa Recyliège sa SIDECO scrl SITEL scrl Sofie scrl-fs Sowafore sa Terranova sa UVELIA sa ACR+ asbl INTRADEL

30/09/2011

Croux Yves
Hoeselt (Gemeente) Inter-media Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Besoldet

KWB Romershoven Open VLD Hoeselt

Crucifix Jeannine
Auderghem (Commune d’) Laboratoire intercommunal de Chimie et de Bactériologie Association Artistique d’Auderghem Maison des Jeunes Le Pavillon asbl Seniors d’Auderghem asbl La Maison des Pilifs asbl

Crucke Jean-Francois ¸
Centre Hospitalier Peltzer - La Tourelle

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47251

Crucke Jean-Francois ¸

(vervolg/suite) Centre Hospitalier Peltzer - La Tourelle Beirat für Gesundheitsförderung Beirat für Gesundheitsförderung Cliniques André Renard Eudomos - Ihr haüslicher Begleitdienst SMA Hospimut Fondation privée Gestion-Réseau Solidaris Fondation Solidaris Immo Fondation Solidaris Réseau Mutualis Mutualité Solidaris Union Nationale des Mutualités Socialistes Actimed sprl Association des divisions inférieures asbl Promofoot asbl Parlement de la Communauté francaise ¸ Parlement de la Communauté francaise ¸ Parlement Wallon Frasnes-lez-Anvaing (Commune de) Zone de police des Collines MR MR Fédération du Hainaut MR Fédération Wallonie picarde MR Section locale Crucke Desbonnet sprl Crucke sprl COPIT

Verwalter Mitglied Vize-Präsident Verwalter Verwalter Verwalter Verwalter Präsident Verwalter Verwalter Vize-Präsident Verwalter Verwalter Verwalter Verwalter Député Président de Commission(s) Député Bourgmestre (titulaire ou ff) Membre du collège de police Membre du Bureau Secrétaire politique Membre du bureau Membre du bureau Gérant Gérant Avocat Administrateur Echevin Administrateur Trésorier Membre du comité de gestion Trésorier Inspecteur-expert automobile Echevine Administratrice Administratrice Administratrice Présidente Administratrice Administratrice Echevine Présidente du conseil d’administration Administratrice Présidente Présidente Membre suppléante Présidente Membre du comité d’accompagnement Gemeenteraadslid Bestuurder Lid van het directiecomité Bestuurder Lid van de politieraad

Besoldet Besoldet Besoldet Nicht besoldet Nicht besoldet Nicht besoldet Nicht besoldet Nicht besoldet Nicht besoldet Nicht besoldet Nicht besoldet Nicht besoldet Nicht besoldet Nicht besoldet Nicht besoldet Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd

9/12/2011 9/12/2011

2/02/2011

19/01/2011 15/10/2011 11/06/2011

Crucke Jean-Luc

Crunemberg Frédéric
Neupré (commune de) Agence locale pour l’Emploi Culture Sport Neupré Maison des Jeunes Le Nouveau coude à coude asbl

Cruspin Sandrine
Andenne (ville de) TEC Namur-Luxembourg Les Plus Beaux Villages de Wallonie Maison du Tourisme du Pays de Namur Office du Tourisme communal Régie immobilière communale Régie des sports d’Andenne 29/09/2011

1/09/2011

Cruveiller Francine
Mons (ville de) CISCM SPMT Commission communale de l’accueil extra-scolaire Comité de jumelage Jemappes Briare-le-Canal COPALOC Flénu Activité commercants ¸ EPATT asbl (les Galipettes)

Cruyplants Henri
Sint-Katelijne-Waver (Gemeente) Finilek Finilek IVAREM Politiezone Bonheiden-Duffel-Putte-Sint Katelijne Waver BODUKAP

Cruysberghs Yves
Hasselt (Stad) Intercommunale Watermaatschappij Intercommunale Watermaatschappij Gemeenteraadslid Bestuurder Lid van het directiecomité Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd

47252
Cruysberghs Yves

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Autonoom Gemeentebedrijf AGB Hasselt Politiezone HAZODI VZW Dionybus

Bestuurder Lid van de politieraad Arts Voorzitter Echevine Administratrice Professeur de sciences Echevine Présidente Enseignante Présidente Secrétaire Schepen Conseiller communal Administrateur Membre du comité de direction Membre Membre Membre Membre Administrateur Membre du conseil de police Membre Administrateur Administrateur Prépensionné Conseiller provincial Conseiller communal Administrateur Administrateur Membre du comité de direction Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Président Avocat

Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré

Cubi Corinne
Anderlues (Commune d’) IPFH 16/06/2011

Cuche Muriel
Merbes-le-Château (commune de) Conseil Consultatif des Aînés Amicale ITCF Erquelinnes Commission Plaine de jeux communale

Cuelenaere Annie
Assenede (Gemeente)

Cuignet Jean-Pierre
Péruwelz (Commune de) IDETA IDETA CCATM Commission communale mobilité et sécurité Commission de Rénovation urbaine Commission de gestion du Parc naturel des Plaines de l’Escaut Musée du Cuir et des Industries du Péruwelzis asbl Zone de police Bernissart/Péruwelz Commission paritaire de l’Enseignement officiel subventionné Mutualité Libérale Bibliothèque libre Bonsecours

Culot Fabian
Province de Liège Seraing (ville de) Association Liégeoise du Gaz INTRADEL INTRADEL Centre culturel communal de Seraing Maison des Loisirs de Seraing Maison Jemeppienne Régie communale autonome RCA Eriges Jeunes MR - Province de Liège 5/01/2011

Culot Jean-Francois ¸
Berchem-Sainte-Agathe (Commune de) Président de CPAS/Conseil de l’action sociale Mutualité Saint-Michel Directeur adjoint - trésorier AVCB - section CPAS Président du comité de direction/de gestion Association des centres de soins de jour de Bruxelles Administrateur asbl Bruxelles Assistance asbl Administrateur Centre ambulatoire et thérapeutique du Solbosch Administrateur Centre hospitalier VALIDA Administrateur Cliniques du Solbosch scrl Trésorier commission consultative commune - section hopitaux Membre de la ″commission commune″ Croix Jaune et Blanche de Bruxelles asbl Administrateur Service d’aides à domicile de Bruxelles asbl Administrateur Echevine Administratrice Echevin Administrateur

Culquin Brigitte
Jurbise (commune de) Maison du Tourisme de la Région de Mons

Cumps Fabrice
Anderlecht (Commune d’) Fonds bruxellois de garantie

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47253

Cumps Fabrice

(vervolg/suite) Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale Conseil de l’Enseignement des communes et des provinces Conseil des Pouvoirs organisateurs de l’enseignement officiel neutre subventionné CPEONS Fédération des mutualités socialistes du Brabant FMSB PS Fédération bruxelloise PS Section locale Ecole de la vie asbl Trait d’Union asbl Maaseik (Stad) Maaseik (Stad) Voluit

Vice-Président Administrateur Administrateur Président (section locale) Membre du bureau politique Membre du comité Président Administrateur OCMW-voorzitter Schepen Bestuurslid Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurder Bestuurder Lid van de politieraad Bestuurder Lid Adviesraad Bestuurder - penningmeester Deskundige Bestuurder Voorzitter Gemeenteraadslid Schepen Bestuurslid Voorzitter Bestuurslid Voorzitter van het bestuursorgaan Voorzitter Voorzitter Bestuurslid Ondervoorzitter Conseiller communal Administrateur Superviseur Conseillère communale Administratrice Administratrice Membre Infirmière Secrétaire Conseiller communal Administrateur Administrateur Membre Schepen Secretaris Leraar Provincieraadslid Schepen Bestuurder Bestuurder Bestuurder

Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd 13/01/2011 13/01/2011

Cuppens Jacques
1/06/2011

Curvers Ludo
Dilsen-Stokkem (Stad) Intergemeentelijke Zwembaden ″Den Ulm″- Maaseik Rotem Limburg.net (ex-Afvalmaatschappij Limburg) Maaspark Negenoord Politiezone Maasland SP.a Lokale afdeling Beheersorgaan Plaatselijke Openbare Bibliotheek DilsenStokkem Club Assist vzw Provincie Limburg VZW SBSplus ZVK Club ’61

Curvers Mark
Lanaken (Gemeente) Lanaken (Gemeente) Culturele raad Gemeenschapscentrum Gemeentelijke bibliotheek Gemeentelijke bibliotheek Projectvereniging Maasland VZW Cultuur VZW Pietersheim VZW Toerisme Lanaken 27/10/2011

Cuvelier Alain
Court-Saint-Etienne (Commune de) SEDILEC SEDIFIN

Cuvelier Ophélie
Rumes (Commune de) IMSTAM Agence locale pour l’Emploi COPALOC Sports, culture, loisirs asbl

Cuvelier Philippe
Les Bons Villers (commune de) IECBW IPFH CCATM 20/05/2011 24/05/2011 7/03/2011

Cuylaerts Dorien
Rijkevorsel (Gemeente) N-VA Plaatselijke afdeling 27/01/2011

Cuypers Anne
Provincie Limburg Beringen (Stad) INTERELECTRA Inter-energa (ex-Pligas) CD&V Plaatselijke afdeling

47254
Cuypers Anne

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Vroedvrouw Voorzitter Ondervoorzitter Schepen Bestuurder Lid van de politieraad Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Echevin Administrateur Administrateur Vice-Président Vice-président Retraité Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré

Autonoom Gemeentebedrijf AGB Beringen CVBA Vooruitzien

Cuypers Cecilia
Bierbeek (Gemeente) Cultureel Centrum Lovenjoel Politiezone Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek SP.a Lokale afdeling Autonoom Gemeentebedrijf Bierbeek Cultuurcentrum Bierbeek VZW Intergemeentelijke archeologische Dienst PORTIVA Intergemeentelijke projectvereniging Erfgoed Hageland

1/10/2011 19/12/2011

Cuypers Daniel
Neupré (commune de) Agence locale pour l’Emploi Culture Sport Neupré Présence et action culturelles PAC Neupré Université de Houte-Si-Plou

Cuypers Dirk
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen Voorzitter van het directiecomite en Leefmilieu KCE Ondervoorzitter

Cuyt Rony
Provincie Antwerpen Bornem (Gemeente) IKA PIDPA Politiezone Klein-Brabant Vriendenkring KA Vaartland vzw Gemeentelijke Holding NV Havencentrum Lillo vzw Antoon Spinoy vzw Atlas Provincie Antwerpen vzw Autonoom provinciebedrijf Sport Roodkopje VZW S.M. De Voorzorg SHM Kleine Landeigendom Klein Brabant VZW Curieus Provincie Antwerpen Vice-voorzitter van de Provincieraad Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurder Lid van de politieraad Bestuurder Voorzitter van het toezichtcomité Bestuurder Ondervoorzitter Leraar Bestuurder Bestuurder Voorzitter Bestuurder Bestuurder Bestuurder Gemeenteraadslid Bestuurder Lid van het directiecomité Lid van de politieraad Echevine Présidente Prépensionnée Echevin Président du conseil d’administration Vice-président Administrateur Membre du comité de coordination politique Vice-président Fonctionnaire européen Représentant communal Conseiller communal Administrateur Liquidateur

Cuyvers Antoine
Hechtel-Eksel (Gemeente) Intercommunaal Rustoord Sint-Antonius Intercommunaal Rustoord Sint-Antonius Politiezone Kempenland

Dabée Marie-Martine
Wanze (Commune de) Réussir à l’Ecole asbl

da Câmara Santa Clara Gomes David
Ottignies-Louvain-la-Neuve (ville de) Centre culturel du Brabant wallon Centre culturel et artistique d’Ottignies-L.L.N. Espace culturel Ferme du Biéreau asbl Ecolo Brabant wallon Atelier Théâtre Jean Vilar asbl Commission des oeuvres d’art de l’UCL

28/02/2011

Dachelet Jacques
Braine-l’Alleud (Commune de) IECBW SEDITEL en liquidation 9/12/2011

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47255

Daele Matthieu
Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles Parlement Wallon Député Député Conseillère communale Présidente de CPAS/Conseil de l’action sociale Vice-présidente Aide familiale Gemeenteraadslid Bestuurder Lid van commissies Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Gemeenteraadslid Bestuurder Lid van het directiecomité Voorzitter van de raad van bestuur Voorzitter van het directiecomité Bestuurder Bestuurder Beheerder Zaakvoerder-vennoot Bestuurder Ondervoorzitter Echevine Administratrice Administratrice Présidente du conseil d’administration Administratrice Administratrice Administratrice Administratrice Administratrice Administratrice Administratrice Administratrice Fonctionnaire Administratrice Administratrice Schepen Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Schepen Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bestuurder Bestuurder Lid van het ″Corporate Governance Committee″ Bestuurder Rechtstreeks verkozen senator Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurder Vice-Chairman Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd

Daeleman Christiane
Saint-Léger (Commune de) Saint-Léger (Commune de) Complexe sportif communal

Daelemans Kamiel
Niel (Gemeente) PIDPA Niel (Gemeente) 17/10/2011

Daelman Rik
Waasmunster (Gemeente) Waasmunster (Gemeente) Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Schelde-Landschapspark Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Provinciale Brandweerschool Oost-Vlaanderen TRAPACA bvba Oost-Vlaamse Politieacademie vzw Open VLD (plaatselijke afdeling) 6/04/2011 6/04/2011 22/06/2011 22/06/2011 22/06/2011 22/06/2011

19/09/2011

Daels Eliane
Evere (Commune d’) SLRB Intercommunale d’Inhumation Intercommunale d’Inhumation Les amis de la ludothèque d’Evere asbl Action et Solidarité socialiste Fédération des mutualités socialistes du Brabant FMSB Femmes prévoyantes socialistes FPS du Brabant Union Nationale des Mutualités Socialistes Cuisines Bruxelloises La Fermette asbl Ma Maison asbl Babbelevere asbl Harmonie royale de Ster 7/07/2011 7/07/2011

23/09/2011

Daemen Jacques
Kinrooi (Gemeente) Inter-media Katholieke Basisschool Kinrooi CD&V Plaatselijke afdeling Autonoom gemeentebedrijf AGB Kinrooi

1/09/2011 31/10/2011 1/11/2011

Daems Geert
Hulshout (Gemeente) Hulshout (Gemeente) FINILEK Iverlek Iverlek APB Inovant

Daems Hendrik
Senaat Herent (Gemeente) Gemeentelijke Holding NV Jos Daems en Zonen bvba China Belgium Investment Fund 31/10/2011

47256
Daems Hendrik

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Liberaal Kennis Centrum VZW Open VLD Parlement Européen Herstal (Commune d’) Basse-Meuse Développement asbl Liège Expo 2017 scrl Régie communale autonome RCA Université de Liège HEC Ecole de gestion PS Fédération de Liège GRE-Liège Liège Métropole asbl

Voorzitter Lid partijbureau Député Bourgmestre (titulaire ou ff) Président Administrateur Administrateur Professeur invité Vice-président Administrateur Réviseur d’entreprises Administrateur

Bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd 28/03/2011 28/03/2011 28/03/2011

Daerden Frédéric

30/09/2011

Daerden Jean
Ans (Commune d’) Président de CPAS/Conseil de l’action sociale Ans (Commune d’) Conseiller communal Conférence des Présidents de CPAS de Liège et Verviers Président Régie communale autonome sportive Administrateur Service communal d’accueil et d’information pour Président l’emploi SCAIE Société de Logements du Plateau (la) Vice-président Terre et Foyer sc Président Association Chapitre XII GILS asbl Président IMMODA Gérant Coup d’Envoi asbl Administrateur Alpe Ans Président Communauté Francaise ¸ Directeur Député Député Conseiller communal Ministre Administrateur Administrateur Président Président Réviseur d’entreprises honoraire Conseillère communale Présidente de CPAS/Conseil de l’action sociale Administratrice Employée 28/03/2011

1/06/2011

28/03/2011 12/09/2011 5/12/2011 5/12/2011 5/12/2011

Daerden Michel
Parlement de la Communauté francaise (Fédération ¸ Wallonie-Bruxelles) Parlement Wallon Ans (Commune d’) Gouvernement fédéral, Pensions et Grandes villes Fondation socialiste d’Information et de gestion FONSOC Présence et Action culturelles PAC PS Fédération cantonale PS Union socialiste communale USC

Daffe Carine
Sambreville (Commune de) Sambreville (Commune de) Foyer Taminois

Dagniau Frédéric
Lasne (Commune de) Centre culturel du Brabant wallon COPALOC enseignement Zone de police La Mazerine Echevin Administrateur Membre Membre du conseil de police Avocat Commission communale pour l’aménagement du terri- Président toire et urbanisme Commissions communales Membre

Dahdouh-Guebas Farid
Zaventem (Gemeente) Gemeenteraadslid Intercommunale Vereniging Voor Vuilverwijdering Voor Bestuurder (raadgevende stem) Zaventem En Omliggende SP.a Lokale afdeling Bestuurder Professor (hoofddocent) G.O De Vleugel Lid schoolraad Rode Kruis Vlaanderen Afdeling Zaventem Bestuurder Steunpunt Zaventem van het Provinciaal Integratiecen- Lid Stuurgroep trum

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47257

Dahmani Fatiha
Leuven (Stad) ECOWERF Groen! Plaatselijke afdeling Gemeenteraadslid Bestuurder Fractieleider Sociaal verpleegkundige Conseiller communal Administrateur Membre Associé Vice-président du d’administration Employé Président Conseiller Administrateur Député Secrétaire Député Echevin Administrateur Conseiller communal Membre du comité de gestion Administrateur Membre Administrateur Administrateur Avocat Administrateur Administrateur Membre Président Administrateur Administrateur Administrateur Echevine Membre du comité Kinésithérapeute Membre du comité Conseiller provincial Conseiller communal Administrateur Membre du comité de direction Administrateur Membre du conseil de police Administrateur-Trésorier Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur-Trésorier Administrateur Administrateur Provincieraadslid Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd

Dahmen Jean-Christophe
Theux (Commune de) AQUALIS CCATM Agence locale pour l’Emploi Régie communale autonome

conseil

Comité des fêtes de Polleur Conseil de participation Ecole de Theux Centre Salle la Hoëgne asbl

Daif Mohamed
Parlement de la Communauté francaise (Fédération ¸ Wallonie-Bruxelles) Parlement de la Communauté francaise (Fédération ¸ Wallonie-Bruxelles) Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale Molenbeek-Saint-Jean (commune de) LES asbl

Dailliet Christian
Perwez (Commune de) AWIPH Intercommunale Sociale du Brabant Wallon Commission des Monuments et sites du Brabant wallon Agence de Développement Local ADL Aubépines asbl (Les) ARCN asbl Carrefour des cultures Commission de probation de Namur Coupole bruxelloise de l’autisme asbl Kibboutz asbl Le Chat Botté asbl Pour l’Autisme asbl

Daisne Anne
Erezée (Commune d’) Maison du Tourisme du Pays d’Ourthe & Aisne Agence locale pour l’Emploi - Titres services

Dalcq Albert
Province de Brabant wallon Lasne (Commune de) Intercommunale Bataille de Waterloo 1815 Intercommunale Bataille de Waterloo 1815 Maison du Conte et de la Littérature Zone de police La Mazerine Action et Recherche culturelles asbl CDH du Brabant Wallon asbl Groupe CDH Brabant Wallon Association des Provinces wallonnes APW Fondation Soeur Louise-Marie MacaMagie asbl ARC-Nationale 4 asbl

23/11/2011

Dalemans Johan
Provincie Limburg Hechtel-Eksel (Gemeente) IGL Liberaal Studiecentrum Limburg BVBA KDC CVBA Prik & Tik

47258
Dalemans Johan

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) ERSV Limburg Immo DSGL NV American Poolbar NV D&S VZW Onthaalbureau

Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder

Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré 1/09/2011 30/11/2011 30/06/2011

Dalle Benjamin
Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer Bestuurder Federale regering, Staatshervorming en Regie der gebou- Kabinetschef wen CD&V Plaatselijke afdeling Voorzitter Advocaat CAW Mozaïek Bestuurder 6/12/2011 1/04/2011 30/06/2011

Dallemagne Georges
Chambre des Représentants Fonds des Maladies Professionnelles CHU Brugmann Représentant Président du comité de gestion Vice-président du conseil d’administration Centre Permanent pour la Citoyenneté et la Participa- Président tion CPCP asbl Conseiller diplomatique Sitelles, sprl Consultant 7/12/2011

Dallons Bernard
Charleroi (ville de) Président de CPAS/Conseil de l’action Rémunéré sociale Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charle- Administrateur Rémunéré roi Régie communale autonome RCA de Charleroi Administrateur Non rémunéré Relais social du Pays de Charleroi Président Non rémunéré Relais social du Pays de Charleroi Vice-président Non rémunéré Service Intégré de Soins à Domicile Carolo SISDC Vice-président Non rémunéré Urgence sociale de la Communauté urbaine Président Non rémunéré PS Fédération de Charleroi Membre du comité fédéral Non rémunéré PS Union socialiste communale USC Membre du Comité directeur Non rémunéré Couillet.be Commissaire aux comptes Non rémunéré Amicale de la Maison de repos de Couillet Trésorier Non rémunéré Fonds social du personnel des administrations et établis- Administrateur Non rémunéré sements publics de Charleroi asbl Mutualités socialistes section de Couillet Secrétaire Non rémunéré PS Section locale de Couillet Membre du comité central Non rémunéré Réseau Belge Francophone des Villes Santé asbl Vice-Président Non rémunéré Transfinances Gérant Non rémunéré Echevin Administrateur Vice-président d’administration Administrateur Avocat Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré

22/06/2011 22/06/2011 4/05/2011

Dalmeiren Jean-Luc
Villers-la-Ville (Commune de) SRWT TEC Brabant-wallon IECBW du conseil

Daman Katja
Sint-Gillis-Waas (Gemeente) ICW Wase Werkplaats voor Gehandicapten vzw Centrum De Vlier Logo Sint-Niklaas Gemeenteraadslid Bestuurder (raadgevende stem) Bestuurder Gewestverantwoordelijke Bestuurder Bestuurder Conseiller communal Président de CPAS/Conseil de l’action sociale Administrateur Cadre commercial Trésorier Conseillère communale Administratrice Administratrice

Damanet Francis
Lobbes (commune de) Lobbes (commune de) Syndicat d’Initiative communal Tennis club Lobbes asbl

Damée Véronique
Quiévrain (Commune de) IEH BHP Logements sc

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47259

Damée Véronique Damen Nicole

(vervolg/suite) Zone de police des Hauts-Pays

Membre du conseil de police Employée Schepen Bestuurder Bestuurder Bediende Bestuurslid Echevin Administrateur Fonctionnaire Conseiller communal Administrateur Membre du conseil d’exploitation Administrateur Membre du conseil de police Provincieraadslid Bestuurder Voorzitter Bestuurder Bestuurder Commissaris Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bestuurder Bestuurder Lid van het directiecomité Bestuurder Lid van een provinciaal comité Echevine Infirmière Gemeenteraadslid Bestuurder Directeur Directeur Membre du comité de direction Echevine Sous directrice (Enseignement) Administratrice Administratrice Déléguée Schepen Bestuurder Bestuurder Afgevaardigde Lid stuurgroep Secretaris gewestbestuur Secretaris gewestbestuur Secretaris gewestraad Secretaris gewestraad Bewegingsverantwoordelijke Ondervoorzitter Gemeenteraadslid Lid van een sectorcomité/zonecomité

Rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet vermeld Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd 15/12/2011 15/12/2011 15/12/2011

Ranst (Gemeente) AWW CD&V Plaatselijke afdeling Vriendenkring Scouting Ranst

Damilot Thierry
Wellin (commune de) Agence locale pour l’Emploi

Daminet Michel
Courcelles (Commune de) BRUTELE SWDE Succursale de la Sambre Courcelles en Montagne asbl Zone de police des Trieux

Dams Godelieve
Provincie Antwerpen IKA Vereniging voor Vreemdelingenverkeer VVV Retie Clara’s Hofke Werkgroep Ten leve Antwerpen APB De Warande

Dams Paul
Tremelo (Gemeente) ECOWERF Hofheide Hofheide Autonoom Gemeentebedrijf Tremelo VMW

Dandois Martine
Gerpinnes (Commune de)

Daneels Filip
Beerse (Gemeente) Infrax West (ex-WVEM)

Danhaive Jacques
HYGEA ITRADEC ITRADEC

Daniel Chantal
Soumagne (Commune de) Province de Liège Centre culturel communal Société d’encouragement à l’Art wallon PS Comité fédéral

Daniëls Adri
Oud-Heverlee (Gemeente) INTERLEUVEN Demer en Dijle Sociale Leningsmaatschappij NV Landsbond der Christelijke Mutualiteiten Wereldsolidariteit vzw Christelijke Mutualiteit CM Kortenberg Christelijke Mutualiteit CM Haacht Christelijke Mutualiteit CM Haacht Christelijke Mutualiteit CM Kortenberg Christelijke Mutualiteit CM regio Haacht-Kortenberg VKT Vereniging Kunst en Toerisme M.

Daniels Jacky
Maaseik (Stad) VMW

47260
Daniels Jacky

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Intergemeentelijke Zwembaden ″Den Ulm″- Maaseik en ″De Haeg″-Dilsen-Stokkem Intergemeentelijke Zwembaden ″Den Ulm″- Maaseik en ″De Haeg″-Dilsen-Stokkem Inter-media Politiezone Maasland AGB Maaseik Alken (Gemeente) Inter-energa (ex-Pligas) Politiezone Kanton Borgloon

Voorzitter van de raad van bestuur Voorzitter van het directiecomité Bestuurder Lid van de politieraad Bestuurder Gemeenteraadslid Bestuurder Lid van de politieraad Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Echevin Administrateur Administrateur Président Administrateur

Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet vermeld Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Besoldet Besoldet Besoldet Besoldet Nicht besoldet Besoldet Nicht besoldet Besoldet Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré

Daniëls Marcel

Daniëls Tom
IVCA JEP vzw SLA vzw VZW Slag van Turnhout

Danneaux Patrick
Saint-Ghislain (Commune de) Agence locale pour l’Emploi Centre Interculturel de Mons-Borinage CIMB Foyer culturel communal Syndicat d’Initiative SI communal

Dannemark Emil
Abgeordneter Bürgermeister (amtierender oder Stellvertretender) INTEROST Verwalter Musikakademie der Deutschsprachigen Gemeinschaft Verwalter ASL Eupen Verwalter Sankt-Jozef Klinik Sankt-Vith VoG Verwalter Volkssportverband des Gebietes Deutscher Sprache in Verwalter Belgien VGDS PFF - Fraktion im PDG VoE Fraktionssekretär Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft Bütgenbach (Gemeinde)

Dans Monique
Assesse (Commune d’) Commission communale de l’accueil Centre culturel communal Commission paritaire locale Contrat de Rivière de la Haute Meuse CRHM Les Plus Beaux Villages de Wallonie Maison du Tourisme du pays de Namur Régie communale autonome sportive Assesse Patrimoine Promenades Embellissement Loisirs asbl Association Culture Sport Tourisme de l’entité d’Assesse asbl Bulletin communal Perspectives et réalités Contrat de Village de Crupet Enfant Accueil Assesse asbl GAL Pays des Tiges et Chavées asbl Groupe ″Chemins et sentiers communaux″ La belle ambiance asbl Sports et Loisirs sartois asbl Village ouvert et fleuri asbl Echevine Présidente Administratrice Présidente Membre du comité de suivi Administratrice Administratrice Administratrice Administratrice Administratrice Présidente du comité de rédaction Membre du comité de suivi Présidente du conseil d’administration Administratrice Membre Administratrice Administratrice Présidente du Conseil d’administration Bourgmestre (titulaire ou ff) Membre du collège de police Membre du comité exécutif Administrateur

31/08/2011

D’Antonio Luciano
Colfontaine (Commune de) Zone de police boraine PS Section locale Standard de Pâturages

Danvoye Denis
Chimay (ville de) Bourgmestre (titulaire ou ff) Association Intercommunale d’Electricité du Sud du Administrateur Hainaut Association Intercommunale d’Electricité du Sud du Membre du comité de gestion Hainaut

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47261

Danvoye Denis

(vervolg/suite) Association Intercommunale Hospitalière du SudHainaut et du Sud-Namurois Association Intercommunale Hospitalière du SudHainaut et du Sud-Namurois BRUTELE Intercommunale Sports et Loisirs du Sud-Hainaut Inter-Régies Groupement d’action locale GAL de la Botte du Hainaut Maison du Tourisme de la Botte du Hainaut Zone de police BOTHA Zone de police BOTHA Circuit de Chimay asbl Centre de Développement Agro-forestier de la Fagne Développement des Essences Forestières Indigènes asbl

Administrateur Membre du comité de direction Administrateur suppléant Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Membre du collège de police Membre du conseil de police Administrateur Administrateur Administrateur Fonctionnaire Conseiller communal Président de CPAS/Conseil de l’action sociale Administrateur Administrateur Employé Administrateur Bourgmestre (titulaire ou ff) Administrateur Administrateur Administrateur Avocat OCMW-voorzitter Schepen Ondervoorzitter Administrateur Membre du comité de direction Administrateur Echevin Membre du comité de gestion Président du conseil d’administration Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Président Echevine Administratrice Administratrice Administratrice Administratrice Administratrice Administratrice Présidente Présidente Présidente Présidente Présidente Echevine Membre Membre Représentante communale

Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré 16/05/2011

Danze Patrick
Verlaine (Commune de) Verlaine (Commune de) Agence locale pour l’Emploi Meuse Condroz Logement sc SRMD Médiation de dettes

Dardenne Jean-Pierre
La Roche-en-Ardenne (ville de) PNDO SOFILUX Centre sportif et culturel communal

Dardenne Jo
Borgloon (Stad) Borgloon (Stad) SP.a Lokale afdeling

Dargent Marcel
ICDI ICDI Régie communale autonome

Darville Marc
Mons (ville de) Association Intercommunale du Bois d’Havré Association Intercommunale du Bois d’Havré Centre intercommunal de santé pour le Canton de Mons HYGEA (IDEPP) ITRADEC SPAQUE PS Section locale

29/09/2011 15/12/2011

Daspremont Francoise ¸
Charleroi (ville de) IGH Charleroi Danses Palais des Beaux-Arts de Charleroi Bois du Cazier Centre culturel régional de Charleroi Régie communale autonome RCA Société de Crémation de Charleroi Amicale des Pensionnés socialistes Comité d’Initiative - section de Gilly Le Trait d’Union asbl Ligue des Ecoles communales de Jumet

Dassonville Christine
Antoing (Commune d’) CLDR Comité de concertation commune-CPAS Comité des fêtes

47262
Dassonville Christine

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Commission de gestion du Parc naturel des Plaines de Membre l’Escaut ASPH Présidente Espace Seniors asbl Présidente FPS Tournai-Ath-Mouscron Administratrice et membre de gestion Latitude Jeune Administratrice et membre de gestion C. Vigilance CBR Représentante communale Centre Aurore Carlier Administratrice et membre de gestion Concours Art public Représentante communale Déclic Emploi Administratrice et membre de gestion Chastre (Commune de) Gestion du Domaine de Chastre asbl La Farandole asbl Les p’tits Mousses asbl Régie des quartiers Notre Maison asbl

Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré du comité Non rémunéré du comité Non rémunéré Non rémunéré du comité Non rémunéré Non rémunéré du comité Non rémunéré

Dastrevelle Francoise ¸
Présidente de CPAS/Conseil de l’action sociale Administratrice Administratrice Secrétaire - Administratrice Administratrice Juriste Echevine Administratrice Administratrice Commissaire aux comptes Administratrice Administratrice Administratrice Administratrice Administratrice Présidente Administratrice Assistante sociale Conseiller communal Administrateur Membre d’un Comité d’avis Administrateur Tarification manager Membre du Provinciaal Comité Vlaams-Brabant Membre du sectorcomité West VlaamsBrabant Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Directeur Général Administrateur Echevin Membre Administrateur Fonctionnaire Président Conseiller provincial Bourgmestre (titulaire ou ff) Administrateur Membre du comité de direction Administrateur Administrateur Membre Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré

Daubercies Maryse
Momignies (commune de) AIESH AIMAC BRUTELE Agence immobilière sociale communale Agence locale pour l’Emploi Centre culturel communal Entreprise de travail adapté ETA La Thiérache asbl Groupement d’action locale GAL de la Botte du Hainaut PS Section locale Notre Maison sc

16/03/2011

Daubie Patrick
Biévène (Commune de) INTERGEM INTERGEM Fêtes historiques du Festin 1583 Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening

1/02/2011

Dauge Laurent
HYGEA Shanks Brussels Brabant sa Shanks Hainaut sa Shanks sa Shanks sa Valorem Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré 15/12/2011

Daulne Pascal
Manhay (commune de) CCATM Maison du Tourisme du Pays d’Ourthe & Aisne Secteur Parc Chlorophylle à Dochamps

Daussogne Joseph
Province de Namur Jemeppe-sur-Sambre (Commune de) AISBS AISBS BEP INASEP SWDE Conseil d’exploitation

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47263

Daussogne Joseph

(vervolg/suite) Centre d’Intervention et d’aide médicale urgente CIAMU Administrateur Rémunéré AISBS Délégué général au Vieillissement Rémunéré AISBS Président de la plate-forme stratégique Non rémunéré des investissements Aiseau-Presles (Commune d’) Echevin Centre d’initiatives locales Administrateur Société de logements sociaux d’Aiseau-Presles et Far- Vice-président ciennes Sambre et Biesme sc SINAP Société de nettoyage Titres services Administrateur Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd

Dauvin Guy

Dauwe Jozef
Provincie Oost-Vlaanderen Dendermonde (Stad) Nationaal Orkest van België DDS Federale Wetenschappelijke Instellingen van het Rijk Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord VZW Festival van Vlaanderen Heemkring Lebbeke Internationaal Filmfestival van Gent Kunst en Democratie Monumentenwacht Oost-Vlaanderen Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen Provinciaal Archeologisch Museum Velzeke Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen RLVA Academie Studie Edelsmeedkunst VZW CD&V arrondissement Sint-Niklaas - Dendermonde CD&V provincie Oost-Vlaanderen Christen Democratische Stichting Waas en Dender UNITAS Economische Raad Oost-Vlaanderen Unie van Zelfstandige Ondernemers Unizo OostVlaanderen vzw Vlaamse Vereniging Familiekunde vzw Stichting Roger Raveel VZW ADW College curatoren Rechtbank Koophandel (Dendermonde) KVHV-Kultuur vzw (Leuven) Sint-Vincentiusgenootschap (Lebbeke) Studentencentrum vzw Leuven Bestendig gedeputeerde Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurder Bestuurder Voorzitter Ondervoorzitter Voorzitter Bestuurder Bestuurder Voorzitter Voorzitter Voorzitter Voorzitter Bestuurder Lid partijbureau Lid partijbureau Bestuurder Bestuurder Voorzitter Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Voorzitter

Afgevaardigd bestuurder Voorzitter Voorzitter Advocaat Autonoom Gemeentebedrijf AGB Dendermonde Bestuurder-secretaris Bedrijvencentrum Dendermonde NV Bestuurder Beheerscomité van het SOMA Bestuurder Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen Voorzitter Bosgroep Vlaamse Ardennen Bestuurder Confrerie O.-L.-Vrouw van Lebbeke Voorzitter Dirk Martenscomité VZW Bestuurder Gent Big in Creativity Bestuurder Kamer van Koophandel Dendermonde Regiogroep Bestuurder Koninklijke Commissie Monumenten en Landschappen Effectief lid Vlaams Gewest Nationaal Boerenkrijgmuseum Bestuurder Natuurrichtplan Vlaams Ecologisch Netwerk Oost- Voorzitter Vlaanderen NTG Gent Bestuurder NV Eiland Zwijnaarde Bestuurder Oost-Vlaamse Gevangenissen VZW Bestuurder Oudheidkundige Kring VZW Bestuurder Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost- Ondervoorzitter Vlaanderen Regionaal Landschap Schelde-Durme Voorzitter Ros Beiaardcomité Dendermonde Bestuurder Soc. Roy. des Bibliophiles de Belgique Bestuurder

47264
Dauwe Jozef

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Stichting Maurice Maeterlinck Stichting Sint-Blasius-Dendermonde Treaty of Ghent VZW Unizo Waas en Dender VZW Vlaamse Heraldische Raad VZW De Zaatman - Temse VZW Mercator 2012 Waalse Krook CVBA te Gent Werkgroep Museum Vlaamse Sociale Strijd Waarschoot (Gemeente)

Voorzitter Bestuurder Bestuurder Bestuurder Effectief lid Bestuurder Bestuurder Ondervoorzitter Voorzitter Schepen Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Gemeenteraadslid Bestuurder Lid van de inrichtende macht Echevin Conseillère communale Administratrice Administratrice Administratrice Professeur Echevine Administratrice Administratrice Administratrice Enseignante Gemeenteraadslid Schepen Penningmeester Gepensioneerde Schepen Advocaat Echevin Président Administrateur Président Administrateur Administrateur et membre du bureau Membre du bureau Membre du comité d’arrondissement Membre du comité Agent de l’Etat (en congé politique) Assistant parlementaire (à mi-temps) Président Administrateur Administrateur Administratrice Cadre OCMW-voorzitter

Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Bezoldigd

David Dirk David Dolores
Brugge (Stad) IKWV IVBO Feestcomité Sint Jozef Festcomité Zwankendamme

David Godelieve
Zedelgem (Gemeente) IVBO Vrije Basisschool Veldegem

David Marcel
Nassogne (commune de)

David Martine
Braine-le-Comte (ville de) IPFH Haute Senne Logement sc 6 Beaufort asbl 31/10/2011 31/10/2011 31/10/2011

Davignon Janine
Amay (Commune d’) SWDE Meuse Condroz Logement sc Régie des Quartiers

21/12/2011

Dawans Freddy
Heers (Gemeente) Heers (Gemeente) SP.a Lokale afdeling

Dawyndt Dirk
Koksijde (Gemeente)

Daye Maxime
Braine-le-Comte (ville de) ADL Centre culturel de Braine-le-Comte DynamiCité Brainoise Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux Office communal du Tourisme MR Fédération d’arrondissement de Soignies MR Fédération d’arrondissement de Soignies MR Section de Braine-le-Comte 23/08/2011 31/08/2011

Braine Sports asbl Compagnie des Têtes de l’Art asbl RFC Ronquières

Debacker Béatrice
IEH

De Backer Christoph
Lebbeke (Gemeente)

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47265

De Backer Christoph Debacker Guy

(vervolg/suite) Open VLD (plaatselijke afdeling)

Bestuurslid Onderbureauchef Fonctionnaire dirigeant Administrateur Président du conseil d’administration Administrateur

Niet bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré 31/10/2011 1/11/2011

Centre Régional de soins Psychiatriques Les Marronniers Habitations protégées du Hainaut Le Relais Habitations protégées du Hainaut Le Relais Plate-forme picarde de Concertation pour la Santé mentale

De Backer Jan
Asse (Gemeente) IWVB TMVW Autonoom gemeentebedrijf AGB Syntra Midden-Vlaanderen Syntra Midden-Vlaanderen Toerisme Vlaams-Brabant Brabantse Kouters vzw Centrum voor bedrijfsbeheer Vlaams-Brabant Sport en Recreatie Asse vzw Unizo Internationaal Unizo Vlaams-Brabant Schepen Bestuurder Lid van het directiecomité Voorzitter Lid dagelijks bestuur Secretaris Bestuurder Voorzitter Zaakvoerder Bestuurder Vereffenaar Lid dagelijks bestuur Lid dagelijks bestuur Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Lid van de politieraad Bestuurder Bestuurder Bestuurder OCMW-voorzitter Schepen Gedelegeerd bestuurder Gedelegeerd bestuurder Parlementslid Bestuurder Bestuurder Ondervoorzitter Technology Transfer Officer Provincieraadslid Schepen Lid van het directiecomité Ondervoorzitter Bestuurder Bestuurder Bestuurder Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bestuurslid Lector Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Penningmeester Penningmeester Bestuurslid Voorzitter Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd 7/09/2011 7/09/2011

De Backer Jean
Ternat (Gemeente) FINILEK HAVICREM HAVILAND Iverlek Politiezone TARL VWM

De Backer Jef
IGEAN Dienstverlening IGEAN Milieu & Veiligheid

De Backer Luc
Dilbeek (Gemeente) Dilbeek (Gemeente) BVBA DBL NV Zakenkantoor Luc De Backer

De Backer Philippe
Europees Parlement Open VLD (Groot-Antwerpen) Open VLD (plaatselijke afdeling) Europese Beweging België

31/08/2011

De Baerdemaeker Hendrik
Provincie Vlaams-Brabant Asse (Gemeente) TMVW Landelijke Gilde Providentia cv Regionaal Landschap Groene Corridor GOM Vlaams-Brabant

De Baerdemaeker Ignace
Laarne (Gemeente) OVSG Old Horse Lodge VZW Open VLD afdeling Laarne Rio-P Oost-Vlaanderen Toneelgroep Toneelatelier Toneelgroep VTB-DARMIKA VTB-afdeling Laarne Ziekenzorg Laarne

21/03/2011

47266
Debaere Yves

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

Provincie West-Vlaanderen

Provincieraadslid

Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré 9/02/2011 21/09/2011

Infrax West (ex-West-Vlaamse Energie- en teledistribu- Bestuurder tiemaatschappij) Inter-Regies Bestuurder WIV CD&V arrondissement Kortrijk CD&V Plaatselijke afdeling CD&V Provincie West-Vlaanderen Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Inspecteur-Dierenarts Hitek Mu Zee POM West-Vlaanderen Bestuurder Bestuurder Bestuurder OCMW-voorzitter Schepen Voorzitter Bestuurder Bestuurder Bestuurder Parlementslid Gemeenteraadslid Lid van het partijbureau Bestuurder Lid van het bureau Bestuurder Secretaris Bestuurder Administrateur-generaal Lid Lid van het auditcomité Administratrice générale

Unie van Zelfstandige Ondernemers UNIZO regio Leie Bestuurder

De Baets Armand
Lint (Gemeente) Lint (Gemeente) PWA Lint SEL Amberes SHM Ideale Woning Woonweb SVK

Debaets Bianca
Brussels Hoofdstedelijk Parlement Elsene (Gemeente) CD&V CD&V Brussel Vrouw en Maatschappij VZW Brussel Onthaal vzw Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

De Baets Henny
De Scheepvaart NV Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (IVA) Brownfieldcel De Scheepvaart NV

De Baets Jacqueline
Fonds des Accidents du Travail Conseil supérieur pour la prévention et la protection au Experte travail SMALS asbl Administratrice SMALS asbl Les Dunes asbl Prevent asbl Administratrice-déléguée suppléante Administratrice Administratrice Schepen Bestuurder Bestuurder Vakbondsafgevaardigde Bestuurslid Ambtenaar

Debaetselier Cyrille
Huldenberg (Gemeente) Hofheide Elk Zijn Huis NV ACOD SP.a Lokale afdeling

Debaisieux Philippe
Frameries (Commune de) IDEA CLDR Centre culturel et social de Frameries Régie communale autonome RCA Echevin Administrateur Membre Administrateur Administrateur

Société immobilière sociale de la région de Mons - Toit et Administrateur et membre du comité Rémunéré moi de direction

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47267

Debaisieux Philippe

(vervolg/suite) Invest Mons-Borinage-Centre IMBC Parc d’Aventures scientifiques PASS asbl Centre sportif de Frameries Max Audain

Administrateur Administrateur Administrateur

Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré

Fédération des syndicats chrétiens de Mons-La Louvière Conseiller juridique

De Banterlé Vivienne
Yvoir (commune de) IMAJE CCATM Agence locale pour l’Emploi Conseillère de CPAS/Conseil de l’action Rémunéré sociale Administratrice Rémunéré Membre suppléante Membre du bureau et du comité Employée stagiaire IFAPME Agent immobilier stagiaire IPI Non précisé Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd 1/06/2011 1/09/2011 31/03/2011 31/05/2011 30/03/2011 12/05/2011 30/03/2011 30/03/2011 30/03/2011 6/12/2011 30/09/2011

de Barquin Jules
Rochefort (ville de) AISDE BEP Environnement INASEP SWDE Conseil d’exploitation Le Vélodrome de Rochefort - Jemelle Fédération libérale des Pensionnés de Namur Association du souvenir Miellerie (La) APEC asbl Centre sportif de Rochefort La Maison des jeunes de Buissonville ASBL Résidence Préhyr Echevin Administrateur Membre du (d’un) comité consultatif Membre du (d’un) comité consultatif Membre Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Conseiller communal Administrateur Administrateur Membre du comité de direction Administrateur Administrateur Bestuurder Directeur Lid van de Regentenraad

De Bast Christian
Charleroi (ville de) ICDI IGH IGH Centre culturel régional de Charleroi Télésambre asbl

De Batselier Norbert
Zilverfonds Nationale Bank van België Nationale Bank van België

Comité voor systeemrisico’s en systeemrelevante finan- Lid ciële instellingen (CSRSFI) Instituut voor de nationale rekeningen Bestuurder Instituut voor de nationale rekeningen Rentenfonds Hoge Raad van Financiën Hoge Raad van Financiën Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten

Waarnemend Lid van de Raad van Niet bezoldigd Bestuur Lid van het comité Niet bezoldigd Lid Niet bezoldigd Lid van de afdeling ″Financieringsbe- Niet bezoldigd hoeften van de overheid″ Lid van het Strategisch Comité Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd

Beschermingsfonds voor depositos en financiële instru- Lid van het directiecomité menten Brussels University Alliance (ULB-VUB) Lid van de Strategic Advisory Board Afdeling Economic World Commissie Efficiënte en Effectieve Overheid - Vlaamse Ondervoorzitter Gemeenschap Kazerne Dossin Bestuurder-secretaris Ros Beiaardcomité vzw Ros Beiaardcomité vzw Bestuurslid Eerste ondervoorzitter

1/10/2011

47268
De Batselier Norbert de Beauffort Yvan

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Vrije Universiteit van Brussel, Faculteit Economische, Gastprofessor Sociale en Politieke Wetenschappen Schaerbeek (Commune de) Conseiller communal

Niet bezoldigd

Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd 12/09/2011 12/09/2011 25/03/2011 20/01/2011 30/05/2011 10/03/2011

Brulabo (Laboratoire Intercommunal Bruxellois de Chi- Administrateur mie et de Bactériologie) ULB Assistant à temps partiel Centre Hospitalier Universitaire Brugmann SNCB Holding SPV 162 SPV Port de Bruxelles SPV Zwankendam Administrateur Chef de service Président Président Président Schepen Aannemer Eventorganisator Sp.a plaatselijke afdeling Veld- en wegritcomité Hooglede-Gits vzw Voorzitter Voorzitter-directeur Schepen Bestuurder Bestuurder Bestuurder Penningmeester Bestuurder Lid van de Regentenraad Lid Lid Algemeen secretaris Gedelegeerd bestuurder Voorzitter van de raad van bestuur Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Lid van het raadgevend comité Bestuurder Bestuurder Bestuurder Voorzitter Bestuurder Bestuurder Voorzitter Bestuurder Lid Bestuurder Bestuurder Bestuurder

Debeaussaert Rik
Hooglede (Gemeente)

Debecker André
Glabbeek (Gemeente) PBE Riobra Hartje Hageland TRAP Leuven

De Becker Sonja
SERV Nationale Bank van België Centrale Raad voor het Bedrijfsleven Nationale Raad voor de Coöperatie Boerenbond Aktiefinvest CVBA Aktiefinvest CVBA KBC Bank Acerta Consult cvba Acerta cvba Acerta Kinderbijslagfonds vzw Acerta Service Center cv Acerta Sociaal Secretariaat vzw Acerta Sociaal Verzekeringsfonds vzw Acerta Verzekeringsmakelaar Agentschap Landbouw en Visserij Agri Investment Funt AIF Agriflora cv BB Consult VZW BB Consult VZW BB Patrim cvba Boerenbondvereniging voor projecten vzw Boerenbondvereniging voor projecten vzw Crisis & Armoede in land- en tuinbouw vzw Fonds voor Landbouw en Visserij Gimv Agriplus Investment Fund Groene Ruimte vzw HBB VZW

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47269

De Becker Sonja

(vervolg/suite) Internationale Werktuigendagen vzw Landelijke Gilden VZW Landelijke Rijvereniging VZW Landelijke Rijvereniging VZW

Bestuurder Lid van het nationaal bestuur Bestuurder Voorzitter

Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd 12/09/2011

Maatschappij voor Roerend Bezit van de Boerenbond Bestuurder M.R.B.B. NCBL vzw Voorzitter van de raad van bestuur Rampenfonds van de Boerenbond vzw SBB Accountants en belastingsconsulenten bv-cvba SBB Accountants en belastingsconsulenten bv-cvba SBB Bedrijfsdiensten bv-cvba SBB Bedrijfsdiensten bv-cvba SBB Bedrijfsdiensten VZW SBB Bedrijfsdiensten VZW Voorzorg VZW Bestuurder Gedelegeerd Bestuurder Voorzitter Gedelegeerd Bestuurder Voorzitter Gedelegeerd Bestuurder Voorzitter Voorzitter van de raad van bestuur Schepen Lid van de politieraad Bestuurslid Bediende

Debeer Théophile
Tervuren (Gemeente) Politiezone Tervuren CD&V Plaatselijke afdeling

de Beer de Laer Hadelin
Ottignies-Louvain-la-Neuve (ville de) SEDIFIN SEDIFIN Energéthics sc Ecolo Xylergy sa Conseiller communal Administrateur Membre du comité de direction Administrateur-délégué Conseiller politique Administrateur Schepen Bestuurder Lid van een sectorcomité Lid van het directiecomité Landbouwer Ghedema Tropiflora Afgevaardigd bestuurder Bestuurder Gemeenteraadslid Deskundige Deskundige Bestuurder Lid van het directiecomité Afgevaardigde Bediende CK De Roos Voorzitter Schepen Voorzitter Lid van de politieraad Bestuurder Bestuurder Bestuurder

Debeerst Jaak
De Panne (Gemeente) GASELWEST GASELWEST GASELWEST

Debeerst Rony
Machelen (Gemeente) IBE IBG IWVB TMVW Syndicaal Overlegcomité

Debel José
Wevelgem (Gemeente) Verkeersraad Wevelgem Politiezone Grensleie ACW CD&V COOP Werkliedenbond

47270
Debel José

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Advokatenkantoor Debel & Matthijs Sénat

Bestuurder Sénatrice de droit Sénateur de droit

Bezoldigd Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré

de Belgique Astrid de Belgique Laurent
Sénat Institut royal pour la Gestion durable des Ressources Président du conseil d’administration naturelles et la Promotion des Technologies propres, en liquidation Fondation Prince Laurent pour le bien-être des animaux Président du conseil d’administration domestiques et sauvages eup Global Renewable Energy & Conservation Trust Président du conseil d’administration

Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd 16/01/2011 16/01/2011 24/05/2011

de Belgique Philippe
Sénat Agence pour le Commerce Extérieur Conseil Fédéral du Développement Durable European Chapter of the Club of Rome Sénateur de droit Président d’honneur Président d’honneur Président d’honneur

Société belge d’Investissement pour les Pays en Déve- Président d’honneur loppement BIO Fondation Polaire Internationale Président d’honneur Fonds Prince Philippe Président d’honneur Voorzitter van de gemeenteraad Bestuurder Bestuurder Zaakvoerder Flanders Nippon Golf Hasselt Sociaal Woonkrediet Vlaamse Kamer Bestuurder Bestuurder Schepen Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurslid Bestuurder Voorzitter Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Lid Schoolbestuur Lid Schoolbestuur Voorzitter van de Provincieraad Schepen Bestuurder

de Bellefroid Paul
Hasselt (Stad) HELICS Grenslandhallen

Debels Jose
Roeselare (Stad) VMW CEVI VZW PWA ACW CD&V Plaatselijke afdeling Kristen Werkersverbond

De Bent Jules
PBE CD&V Plaatselijke afdeling CREADIV NV Interkabel VEH CVBA Aspiravi nv Aspiravi Holding Aspiravi Offshore CD&V Provinciaal bestuur Misol vzw Sancta Maria

de Bethune Jean
Provincie West-Vlaanderen Kortrijk (Stad) IMOG

West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem- Bestuurder Bissegem Syntra West Bestuurder Toerisme Leiestreek Unitas Provincie West-Vlaanderen Voorzitter Bestuurder

Academie voor de KMO, Zelfstandigen en Vrije Beroe- Voorzitter pen

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47271

de Bethune Jean

(vervolg/suite) Ondernemerscentrum Kortrijk nv Bedrijvencentrum regio Kortrijk NV Kasteel ’t Hooghe nv Kortrijk Xpo Winkelcentrum NV Stichting de Bethune Muziekvereniging Sint-Jan vzw Parochiale werken Marke vzw Theater Antigone vzw Autonoom Provinciebedrijf Westtour Bitlar cv Hotelschool Ter Groene Poorte Ondernemerscentra WVL vzw Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij WestVlaanderen Resoc Zuid-West-Vlaanderen

Voorzitter Bestuurder Voorzitter Bestuurder Afgevaardigd bestuurder Voorzitter Bestuurder Secretaris Voorzitter Bestuurder Bestuurder Bestuurder Voorzitter Bestuurder Bestuurder

Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd

Sociale Huisvestingsmaatschappij SHM Eigen haard is Voorzitter goud waard

de Béthune Sabine
Senaat Senaat Senaat Sint-Lucas Brussel-Gent Fractieleider Rechtstreeks verkozen senator Voorzitter Lid van de Beleidsraad Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd een Bezoldigd 27/05/2011 22/12/2011 10/10/2011 26/05/2011 10/10/2011

Vlaamse Katholieke Hogeschool voor Wetenschap en Bestuurder Kunst VZW CEDER VZW Bestuurder Unitas Provincie West-Vlaanderen Winkelcentrum NV Bibliotheek en Archief de Bethune VZW Stichting de Bethune Unicef België TRIAS VZW Vrouw en Maatschappij VZW Agora VZW CEAFRI VZW Cepess VZW Hoge School Sint-Lukas Brussel vzw Pensioenkas Senatoren VZW UNITAS arrondissement Kortrijk-Roeselare-Tielt Unitas VZW Lid van het bureau Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Voorzitter van de raad van bestuur Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Schepen Lid van de politieraad Afgevaardigde Afgevaardigde Boekhouder Zaakvoerder Gemeentelijk Feestcomité Sint-Pauwels Gemeentelijk Tempus Comité Sint-Gillis-Waas Kinderopvangdienst Gezinsbond Sint-Gillis-Waas vzw Kon. Harmonie Sint Cecilia Sint-Gillis-Waas vzw Kruidentuin Den Beck vzw Parochiale Werken Sint-Pauwels vzw Toneelgezelschap ’t Kelderken Kemzeke vzw Voorzitter Voorzitter Bestuurder Bestuurder Bestuurder - secretaris Bestuurder - voorzitter Bestuurder - penningmeester Schepen Voorzitter van sectorcomité/zonecomité

De Beule Steven
Sint-Gillis-Waas (Gemeente) Politiezone Sint-Gillis-Waas/Stekene Dexia Groep Gemeentelijke Holding NV

Debever Gisèle
Pittem (Gemeente) VMW

47272
Debever Gisèle

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Boerenbond Arro Tielt Schoolbestuur Pittem Egem Sint-Germanusparochie Egem

Ondervoorzitter Bestuurder Lid kerkraad Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bestuurder Lid van het directiecomité Bestuurder Schepen Schooldirecteur

Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd

De Bie Alida
Stabroek (Gemeente) Sociale huisvestingmaatschappij SHM Ideale Woning Sociale huisvestingmaatschappij SHM Ideale Woning CD&V Plaatselijke afdeling

De Bie Anne
Zomergem (Gemeente)

Debie Marc
Wielsbeke (Gemeente) WVI Politiezone MIDOW Schepen Bestuurder Lid van de politieraad Ambtenaar Landmeter-expert

De Bie Marina, Retie
Retie (Gemeente) IOK Afvalbeheer PIDPA Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurder Secretaresse Zaakvoerder

De Bie Marina, Mechelen
Mechelen (Stad) IVAREM Brouwgebouw Lamot Schepen Bestuurder Leerkracht (in loopbaanonderbreking) Bestuurder OCMW-voorzitter Schepen Lid vast bureau Lid beheerscomité Bestuurder Schepen Bestuurslid Voorzitter Raad van Beheer Bestuurder Voorzitter Raad van Beheer

Debie Martine
Retie (Gemeente) Retie (Gemeente) Welzijnszorg Kempen GID pbw Ter Kempen

De Bie Walter
Aartselaar (Gemeente) Open VLD (plaatselijke afdeling) Bib Aartselaar Biljartclub Derby Cultureel Centrum Aartselaar

de Bilderling Gaëtan
Fosses-la-Ville (ville de) Président de CPAS/Conseil de l’action Rémunéré sociale Centre d’Intervention et d’Aide médicale urgente CIAMU Administrateur Rémunéré Réintégration sociale de la personne en difficulté Cabinet médical Vitrival Crèche Le Chat Botté asbl ONE Service des sapeurs pompiers Administrateur Gérant Vice-Président Médecin Médecin (sous-lieutenant) Echevine Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd

de Biolley Bénédicte
Woluwe-Saint-Lambert (commune de) Centre de Promotion pour Personnes Handicapées asbl Vice-présidente

De Blaere Erné
Knesselare (Gemeente) TMVW Politiezone Aalter/Knesselare Schepen Lid van het directiecomité Lid van de politieraad

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47273

De Blaere Erné

(vervolg/suite) Gepensioneerde Zelfstandige Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd 1/09/2011

De Blaiser Rafaël
Sint-Amands (Gemeente) Finilek Iverlek Iverlek Politiezone Klein-Brabant Landelijke Gilde Sint-Amands Turnkring Pacsam & Ves Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurder Lid van een regionaal comité Lid van de politieraad Bestuurder Voorzitter Schepen Bestuurder Lid van het directiecomité Lid van de Raad van Voorzitters

Deblauwe Arne
Oostende (Stad) FINIWO FINIWO Intermixt Intermixt Intermixt Curieus Zandvoorde SP.a Lokale afdeling ECS ECS EGPF cvba EGPF WWE cvba FINIWO Zandvoorde Sportief

Lid van de Vlaamse Gewestelijke Raad Bezoldigd Lid van het Vlaams Gewestelijk Bureau Bezoldigd Bestuurder Bestuurder Bestuurder Lid van het auditcomité Bestuurder Bestuurder Voorzitter regionale adviescommissie Bestuurder Schepen Bestuurder Directeur Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré 17/03/2011 23/12/2011

De Bleser Francois ¸
Dendermonde (Stad) WESTLEDE

De Bleser Herman
IVCA Centrum De Wijk VZW District Antwerpen (Hoboken) Groep Archo fv Kerkfabriek Sint- Amandus ASVK vzw SVK Huurdersunie vzw Bestuurder Penningmeester Districtsraadslid Architect vennoot Voorzitter Zaakvoerder Bestuurder Bestuurder OCMW-voorzitter Schepen Conseiller provincial Bourgmestre (titulaire ou ff) Président du conseil d’administration Administrateur Administrateur Membre du comité de gestion Président Administrateur Membre du Pouvoir Organisateur Membre du comité Membre du comité provincial Administrateur Administrateur Président

Debleser Michel
Bever (Gemeente) Bever (Gemeente)

Deblire Elie
Province de Luxembourg Vielsalm (Commune de) IDELUX IDELUX Projets Publics Vivalia Vivalia Hautes Ardennes (Les) Société de logements publics de la Haute Ardenne scrl Institut du Sacré-Coeur de Vielsalm CDH arrondissement CDH Luxembourg Sitelux scrl Hébergement des Hautes Ardennes asbl Les Ateliers de la Salm scrl-fs

47274
Deblire Elie

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Les Lavandières du Bonalfa sc Partageons nos routes asbl Transforma asbl RSSS asbl

Administrateur Administrateur Président du conseil d’administration Directeur d’école

Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré

Président du Conseil d’administration Non rémunéré Bestuurder Bestuurder-directeur Bestuurder Bestuurder Bestuurder Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bestuurder Lid van het directiecomité Directeur Voorzitter BOC Lid comité preventie en bescherming Lid overlegcomité Bestuurslid OCMW-voorzitter Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Schepen Bestuurder OCMW-voorzitter Schepen Bestuurder Advocaat-zaakvoerder Voorzitter van de raad van bestuur Bestuurder Voorzitter Voorzitter Bestuurder Voorzitter van de raad van bestuur Bestuurder Schepen Bestuurder Lid bureau Volksvertegenwoordiger Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd 5/12/2011 5/12/2011 1/06/2011 9/06/2011

De Block Christiaan
Inter-Regies Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen AMARIS Flanders Marine Wandelaar Invest

De Block Eddie
Merchtem (Gemeente) RIOBRA RIOBRA Autonoom gemeentebedrijf AGB Politiezone AMOW Politiezone AMOW HAVILAND Infrax Open VLD Merchtem

Lid van het College van Burgemeester Niet bezoldigd

De Block Franky
Oostende (Stad) Beschut Wonen VZW Infohos vzw Thuiszorg vzw Palliatief Dagcentrum De Kust Bond Moyson West-Vlaanderen Vereniging Openbare Verzorgingsinstellingen AV Henri Serruysziekenhuis AV Ziekenhuis Sint-Jan Brugge-Oostende Maatschappelijk Welzijn VZW

Sociaal Verhuurkantoor SVK Koepel Bredene - Oostende Bestuurder

De Block Lieve
Kapellen (Gemeente) OVSG

De Block Luc
Lokeren (Stad) Lokeren (Stad) Infohos vzw Advocatenkantoor De Block bvba AZ Lokeren FC Daknam vzw Forum Werkwinkel Lokeren Kringloopcentrum De Cirkel vzw Open VLD plaatselijke afdeling PWA Lokeren Wase Werkplaats VZW

De Block Lucien
Wachtebeke (Gemeente) VENECO VMW

De Block Maggie
Kamer van volksvertegenwoordigers Kamer van volksvertegenwoordigers Voorzitter van een parlementaire com- Bezoldigd missie

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47275

De Block Maggie

(vervolg/suite) Federale regering, Asiel en Migratie, Maatschappelijke Staatssecretaris Integratie en Armoedebestrijding Huisarts Open VLD plaatselijke afdeling Bestuurslid Open VLD Provincie Vlaams-Brabant Bestuurslid Rijksdienst voor Pensioenen Adjunct-administrateur-generaal Schepen Bestuurder Gemeenteraadslid Bestuurder Vertegenwoordiger Vlaams Gewest Kabinetsadviseur Bestuurder Gemeenteraadslid Bestuurder Afgevaardigde van de gemeente Bestuurslid Bruggepensioneerde Bestuurslid Bestuurslid Vertegenwoordiger Lid gemeentelijke commissies Bestuurslid Député Conseiller communal Commissaire aux comptes Administrateur Administrateur Président Membre du conseil de police Administrateur

Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd

6/12/2011

De Block Marc De Block Rita
Zele (Gemeente) DDS

De Blust Seppe
Antwerpen (Stad) ISVAG Nationale Klimaatcommissie Deurne Jeukt vzw 8/04/2011 15/03/2011

De Bock Dirk
Oudenaarde (Stad) IVLA TMVW Middenstandsraad Beheersorgaan Bibliotheek Bluesnight Levend Doek VZW Oudenaarde (Stad) Regiobestuur Open VLD

De Bock Emmanuel
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale Uccle (Commune d’) HYDROBRU INTERFIN SIBELGA Le Val d’Uccle Zone de Police Uccle/Watermael-Boitsfort/Auderghem CHAB - Auberge de jeunesse

De Bock Maarten
Kalmthout (Gemeente) Schepen IKA Bestuurder Gemeentelijk Instituut voor Technisch Onderwijs te Bestuurder Kalmthout GITOK CD&V Plaatselijke afdeling Voorzitter Bediende BIN Withoefse Heide Co-Coördinator K. Heibos SV VZW Voorzitter

De Bock Pierre
Moerbeke-Waas (Gemeente) VMW Feestcomité Kruisstraat Moerbeke-Waas Landbouworganisatie A.B.S. Moerbeke-Waas Polder Schepen Bestuurder Landbouwer Voorzitter Voorzitter Bestuurslid Conseiller communal Administrateur Directeur Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bestuurder

Debodt Claude
Koekelberg (commune de) HYDROBRU

De Boeck Geert
FOD Justitie

De Boeck Luc
Bornem (Gemeente) Schelde-Landschapspark 16/06/2011

47276
De Boeck Luc

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Politiezone Klein-Brabant Unitas Arrondissement Antwerpen Autonoom Gemeentebedrijf Bornem CD&V (plaatselijke afdeling) CD&V regio Mechelen

Lid van het politiecollege Bestuurslid Beleidsmedewerker Voorzitter Bestuurder Bestuurslid

Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd

Gewestelijke maatschappij Kleine Landeigendom Klein Bestuurder Brabant Mariakerks Vis- en Folklorecomité vzw Bestuurder PWA Bornem Bestuurder Schepen Lid van een sectorcomité/zonecomité Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Schepen Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder-Penningmeester Bestuurder

De Boeck Simon
Gooik (Gemeente) VMW Riobra De Paddenbroek vzw Landelijke Gilde Gooik RLZZZ

De Boeck William
Grimbergen (Gemeente) Cosmopolite vzw De Blauwe Distel De Liberale Gezondheidsinstellingen Liberaal Jeugdoverleg vzw Open VLD (plaatselijke afdeling)

Sociale Werken van de mutualiteitsafdeling Help U Voorzitter Zelve Grimbergen vzw Vereniging voor Zelfstandige Verpleegsters en Vroed- Bestuurder vrouwen vzw Grimbergen Sport vzw Bestuurder Grimbergen Sport vzw JeF vzw Liberty vzw Recreatief Vliegveld vzw Reisbureau Libereurop vzw A.I.S.I. asbl Cosedi Bruxelles asbl Crejaksie VZW Crejaksie vzw JML Brabant vzw Liberaal Coördinatiecentrum voor de Thuiszorg vzw Liberelax Liberelax vzw Solidarité pour la Famille - Bruxelles asbl Ondervoorzitter Voorzitter Bestuurder Afgevaardigde Bestuurder-Secretaris Bediende Bestuurder Bestuurder Penningmeester Voorzitter Voorzitter Bestuurder Bestuurder Voorzitter Bestuurder Schepen Directeur

Deboes Frans
Aarschot (Stad) Autonoom gemeentebedrijf AGB Aarschot

Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap PWA van Aar- Voorzitter schot Werkwinkel Aarschot Voorzitter

Debois Paul
Huldenberg (Gemeente) VMW INTERLEUVEN Politiezone Dijleland CD&V Plaatselijke afdeling Gemeenteraadslid Lid van een regionaal comité Bestuurder Lid van de politieraad Bestuurder

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47277

Debois Paul

(vervolg/suite) Bruggepensioneerde Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd 1/07/2011

De Bon Frédéric
Montigny-le-Tilleul (commune de) ISPPC Echevin Administrateur Courtier en assurances Ondervoorzitter van de raad van bestuur Ondervoorzitter van het directiecomité Bestuurder Bestuurder Commissaris Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Schepen

Debondt Luc
IVCA IVCA Jep vzw ADR Vlaanderen VZW Autonoom gemeentebedrijf AGB Turnhout De Zevende Wereld VZW FC Den Bond VZW PWA Turnhout VZW Somepro VZW Vinatori VZW ZVT De Makkers VZW

Debonné Annick
Pittem (Gemeente)

De Bont Franciscus
Baarle-Hertog (Gemeente) Gemeenteraadslid IKA Bestuurder (raadgevende stem) Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer Bestuurder (raadgevende stem) in de Provincie Antwerpen 22/06/2011

De Bont Rita
Kamer van volksvertegenwoordigers Volksvertegenwoordiger Tandarts Provincieraadslid Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bestuurder Lid Bestuurder Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré

De Borger Jozef
Provincie Vlaams-Brabant Londerzeel (Stad) VMW ERSV - RESOC VZW Heidemolen

de Bournonville Thierry
Stavelot (Commune de) Bourgmestre (titulaire ou ff) AQUALIS Administrateur Association intercommunale pour l’exploitation du cir- Administrateur cuit de Francorchamps Association intercommunale pour l’exploitation du cir- Membre du bureau/comité exécutif cuit de Francorchamps TECTEO Group Administrateur Télévesdre Administrateur Zone de police Stavelot-Malmedy Membre du collège de police Zone de police Stavelot-Malmedy Membre du conseil de police Circuit de Spa-Francorchamps sa Administrateur Circuit de Spa-Francorchamps sa ETC asbl Membre du bureau/comité exécutif Administrateur Vétérinaire

30/09/2011 30/09/2011

8/02/2011 8/02/2011

Debouverie Patrick
Saint-Gilles (Commune de) Vivaqua Commission communautaire francaise ¸ Agence locale pour l’Emploi Les Métiers d’Art - Bruxelles Orchestre symphonique des Jeunes de Bruxelles Syndicat d’Initiative communal Echevin Administrateur Fonctionnaire dirigeant Secrétaire Président Président Président

Institut Supérieur pour l’Etude du Langage Plastique Administrateur ISELP

47278
Debouverie Patrick

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Actions Libérales Saint-Gilles Centre d’Entreprises de Saint-Gilles Village Partenaire Fonds Pierre-Paul Hamesse Oeuvre Nationale des Beaux-Arts Antenne ATRIUM Midi asbl Antenne ATRIUM Saint-Gilles Centre asbl Brussels Louise asbl Lint (Gemeente) N-VA

Président Président Président Administrateur Président Président Administrateur Schepen Bestuurslid Adviseur OCMW-voorzitter Schepen Afdelingssecretaris Onderwijzer halftijds Veiligheidscoördinator Voorzitter Gemeenteraadslid Bestuurder Lid van de politieraad Gepensioneerde Gemeenteraadslid Bestuurder Lid van het directiecomité Ondervoorzitter van de raad van bestuur Lid van een regionaal comité Lid van het directiecomité Ondervoorzitter van de raad van bestuur Voorzitter van het ″Corporate Governance Committee″ Bestuurder Bestuurder Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bestuurder Bestuurder Lid van het directiecomité Ondervoorzitter Gepensioneerde Lid van het dagelijks bestuur Gemeenteraadslid Bestuurder Voorzitter Ondervoorzitter Financieel assistent Bestuurder Provincieraadslid Gemeenteraadslid Lid van een sectorcomité/zonecomité Bestuurder Lid van een regionaal comité Bestuurder Bestuurder Lid van het directiecomité Bestuurder Bestuurder Lid van het directiecomité

Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd

Debrabandere Harry

De Brabanter Johnny
Liedekerke (Gemeente) Liedekerke (Gemeente) N-VA Plaatselijke afdeling De Liedekerkse Pijl vzw Wielertoeristenclub Blijf Fit Liedekerke

De Braekeleer Guido
Haaltert (Gemeente) ILVA Politiezone Denderleeuw/Haaltert

Debrael Jean
Beersel (Gemeente) Finilek Finilek Finilek Iverlek Iverlek Iverlek Iverlek VGRI Intermixt

De Brakeleer Marc
Lierde (Gemeente) SOLVA TMVW TMVW Toerisme Vlaamse Ardennen Toerism Vlaamse Ardennen

De Brandt Rudy
Dendermonde (Stad) WESTLEDE Wielertoeristenclub ″De Morgenstond″ Huldefonds Douane & Accijnzen directie Gent Basisoverlegcomité Douane & Accijnzen directie Gent

Debreuck Kelly
Provincie West-Vlaanderen Oostende (Stad) VMW IKWV WVI Autonoom gemeentebedrijf AGB Haven Autonoom Gemeentebedrijf AGB Vismijn Oostende Autonoom Gemeentebedrijf AGB Vismijn Oostende AG Stadsontwikkeling EVO EVO

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47279

Debreuck Kelly

(vervolg/suite) Muzee Oostende Pakhuizen nv VAZ vzw VMW Jodoigne (ville de) IECBW SEDIFIN SEDIFIN SEDILEC Energie Brabant wallon EBW Zone de police de Jodoigne

Bestuurder Bestuurder Bestuurder Lid van een provinciaal comité Conseiller communal Administrateur Administrateur Membre du comité de direction Administrateur Administrateur délégué Membre du conseil de police

Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré

Debroek Olivier

De Brone Daniel
Administrateur-generaal Bezoldigd Lid van het beheerscomité Niet bezoldigd Vertegenwoordiger van de Minister Bezoldigd van Financiën Commissie voor de inventaris van het patrimonium van Ondervoorzitter Niet bezoldigd de staat Commissie voor de normalisatie van de openbare Lid Niet bezoldigd comptabiliteit Commissie voor de schadeloosstelling van de leden van Lid Niet bezoldigd de Joodse gemeenschap van België Commissie tot evaluatie van de wet van 21 februari 2003 Lid Niet bezoldigd tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën Commissie van toezicht ingesteld bij de Deposito- en Lid Niet bezoldigd consignatiekas FOD Financiën Nationaal Geografisch Instituut Koninklijke Schenking

de Brouchoven de Bergeyck Eléonore
Province de Brabant flamand Wezembeek-Oppem (commune de) Unie der Franstaligen Conseillère provinciale Echevine Administratrice Fonctionnaire à la Commission européenne Administratrice Schepen Lid adviescommissie Bestuurder Lid van de politieraad Ambtenaar Voorzitter Freelance docent Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd 17/06/2011

UF-Fractie vzw

Debroux Gino
Landen (Stad) CIPAL PBE Politiezone LAN Autonoom gemeentebedrijf AGB Landen PIVO-bestuursschool

Debrulle Claude
Ittre (Commune d’) Echevin Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le Administrateur racisme Centre culturel communal Vice-président du conseil d’administration Maison du Tourisme du Roman Païs Vice-président du conseil d’administration Fondation Jacques Chirac Membre du comité scientifique

Debrux Alex
Farciennes (Commune de) Centre culturel communal Crédit hypothécaire O. Bricoult Centres sportifs farciennois asbl Echevin Administrateur Administrateur Administrateur Directeur-generaal Bestuurder Bestuurder Schepen Bestuurder Bestuurder Laborant Lid kredietcommissie

De Bruyckere Albert
Rijksdienst voor Pensioenen SIGeDIS vzw ESIP VZW 30/11/2011 1/05/2011

De Bruyn Margareta
Bornem (Gemeente) BLIJDORP III Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap PWA FRGE (project Igemo)

47280
De Bruyn Piet

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

Senaat Vereniging Vlaamse Mandatarissen VZW Vormingscentrum Lodewijk Dosfel VZW Beschutte Werkplaatsen Leuven vzw Centrum ter Preventie van Zelfdoding VZW Nieuw-Vlaamse Alliantie vzw Unadikum vzw Vlaams Pers, Radio- en Televisieinstituut

Rechtstreeks verkozen senator Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Administrateur Membre du comité de direction Directeur - Conservateur Président Président - Trésorier Trésorier Bestuurder Bestuurder Lid van een sectorcomité

Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré

2/05/2011 2/05/2011

2/05/2011 2/05/2011

Debruyn Raphaël
IDETA IDETA Office du Tourisme de Lessines - Musée de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose Amis de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose (les) asbl Culture.Wapi asbl Hospitium - Société belge d’histoire des hôpitaux asbl

De Bruyn Sarah
IMEWO SIBELGAS SIBELGAS 30/06/2011 30/06/2011 30/06/2011

Debruyn Yves
Office de contrôle des mutualités et des unions nationa- Administrateur général les de mutualités

De Bruyne Godelieve
Blijdorp III Bestuurder Schepen Onderwijzeres met politiek verlof Voorzitter Gemeenteraadslid Schepen Bestuurslid Bestuurslid Leraar Bestuurder Bestuurslid Voorzitter Schepen Bestuurder Lid van het directiecomité Bestendig gedeputeerde Voorzitter Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Voorzitter Bestuurder Bestuurder Bestuurder Représentante Echevine Administratrice Administratrice Administratrice Vice-Présidente Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré

Debruyne Maria
Beernem (Gemeente) Markant Oedelem

De Buck Frederik
Melle (Gemeente) Melle (Gemeente) ACW (plaatselijke afdeling) CD&V Plaatselijke afdeling Gemeentelijke Sport en Recreatie vzw Jong CD&V Melle PZW CM Melle

Debuck Karl
Menen (Stad) GASELWEST GASELWEST

De Buck Marc
Provincie Oost-Vlaanderen Erkende Regionale samenwerkingsverband ERSV VZW Internationaal Filmfestival van Gent EROV Bedrijvencentrum de Punt NV IIC Artexis Belgium nv Gentse Havengemeenschap VZW POM Oost-Vlaanderen Provinciaal Centrum voor de Sierteelt vzw vzw Bio Base Europe VZW Gent BC

De Bue Valérie
Chambre des Représentants Nivelles (ville de) TEC Brabant-wallon Action libérale Brabanconne wallonne asbl ¸ Intergroupe parlementaire MR MR Fédération du Brabant Wallon 1/05/2011

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47281

De Bue Valérie

(vervolg/suite) MR Section locale Culturalité asbl

Présidente Non rémunéré Administratrice Non rémunéré Fonctionnaire (contractuelle) en congé Non rémunéré politique Schepen Gemeenteraadslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurder Bestuurder Bestuurslid Bestuurslid Lid van diverse commissies Membre du comité général de gestion Conseillère Membre Schepen Bestuurder Bestuurder Lid technisch comité Schepen Voorzitter Bediende Penningmeester Bestuurder Voorzitter Parlementslid Gemeenteraadslid Bestuurder Lid van een sectorcomité Lid van het directiecomité Lid van de politieraad Bestuurder Bestuurder Voorzitter Raad van Bestuur Bestuurder Bestuurder Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd 16/05/2011 16/05/2011

De Busser Carolus
Turnhout (Stad) Turnhout (Stad) Kempische Heerd N.V. CD&V Plaatselijke afdeling CM Algemeen Ziekenhuis Turnhout vzw Autonoom gemeentebedrijf AGB Turnhout Komité 47 KWB Turnhout (Stad)

1/09/2011 1/08/2011

16/05/2011 30/06/2011 25/11/2011

De Buyser Capucine
INAMI Union des Classes Moyennes UCM Commission régionale des déchets

Debuysere Ludo
Vleteren (Gemeente) Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap PWA van Poperinge-Vleteren Regionaal overleg voor sociale activering en tewerkstelling (ROS@) Rio-P (West-Vlaanderen)

Decabooter Peter
Sint-Agatha-Berchem (Gemeente) Memo Chirojongens Koraal Lokaal Dienstencentrum Ellips Pingpongvrienden

1/06/2011

Decaluwe Carl
Vlaams Parlement Kortrijk (Stad) GASELWEST GASELWEST GASELWEST Politiezone VLAS Sociale Kredietmaatschappij SKM Elk Zijn Huis Revalidatiecentrum Overleie vzw Pensioenfonds van het Vlaams Parlement Auricula Kinderdagverblijf VZW Soc. Bouwmaatschappij Goedkope Woningen Kortrijk

Decaluwé Lieven
Gent (Stad) Schepen IVAGO Bestuurder IVAGO Lid van het directiecomité VENECO Bestuurder CEVI VZW Lid college van commissarissen Projectvereniging voor aanvullend grondbeleid in de Bestuurder Gentse kanaalzone Toerisme Oost-Vlaanderen Bestuurder Advocaat Buffalo NV Bestuurder Cultuurcentrum Gent Voorzitter Musical van Vlaanderen VZW Bestuurder Nederlands Theater Gent Bestuurder Track vzw Ondervoorzitter VZW Begijnhof Sint-Elisabeth Voorzitter VZW Festival van Vlaanderen Gent Bestuurder VZW Gent Congres Voorzitter VZW Gent Cultuurstad Voorzitter VZW Gent Unesco Muziekstad Bestuurder

28/06/2011

47282
Decaluwé Lieven

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) VZW Internationaal Filmgebeuren van VlaanderenGent VZW Pacificatielezingen VZW Stedelijk Museum voor Actuele Kunst VZW Toerisme Leiestreek VZW Vereniging van Historische Steden van België VZW Vlaams Centrum voor Circuskunsten VZW Vlaamse Kunstcollectie VZW Vlaamse Kunststeden VZW Vlaamse Opera Waalse Krook CVBA Koninklijke Muntschouwburg Opera Europa Opera Europa Be.Source Koningin Elisabeth Wedstrijd Koninklijke Muziekkapel K. Elisabeth

Bestuurder Voorzitter Voorzitter Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Voorzitter Directeur Bestuurder-penningmeester Voorzitter van de raad van bestuur Bestuurder Bestuurder Bestuurslid

Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Niet vermeld Bezoldigd Niet vermeld Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd 28/06/2011

23/12/2011

de Caluwe Peter
15/11/2011 15/11/2011

Decamps Caroline
SPGE Administratrice HYGEA Administratrice IPFH Experte SRIW Administratrice Aquawal Administratrice Mons Revitalisation Administratrice Régie communale autonome RCA de La Louvière Administratrice Coopérative hennuyère de financement sc Administratrice-déléguée GIE Valorisation de l’eau d’exhaure des carrières de Gérante Soignies et Ecaussinnes Triage Lavoir du Centre sa Administratrice CITV Administratrice Forum Financier Belge Membre 15/04/2011 15/12/2011

19/10/2011

16/11/2011

Decamps Olivier
IDEG SEDILEC SEDILEC Administrateur Administrateur Membre du comité de direction Gemeenteraadslid Lid van een sectorcomité/zonecomité Bestuurder Lid van het provinciaal comité Gemeenteraadslid Schepen Ondervoorzitter Voorzitter Bestuurder Bestuurder Schepen Lid van een sectorcomité/zonecomité Lid van een sectorcomité Landmeter/werfcoördinator Bestuurder Bestuurder Verantwoordelijke OCMW-voorzitter Secretaris Bestuurder Kabinetsmedewerker Bestuurder Bestuurder Voorzitter 29/11/2011 29/11/2011

De Cat Frans
Rotselaar (Gemeente) VMW ECOWERF VMW

Decat Marc
Scherpenheuvel-Zichem (Stad) Scherpenheuvel-Zichem (Stad) Liberaal dienstencentrum AGB Patrimonium BVBA Advocaat Marc Decat CVBA Dans -Decat -Van Erum -De Neef

Decat Patrick
Galmaarden (Gemeente) VMW PBE Cultuurregio Pajottenland en Zennevallei Pajottenland+ Vrijwillige bloedgevers Tollembeek

28/06/2011 28/06/2011

Decavele Sofie
Harelbeke (Stad) ACW (plaatselijke afdeling) CD&V Plaatselijke afdeling CD&V regio Kortrijk Stedelijke jeugdinfrastructuur ’t Of

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47283

Decerf Alain
Seraing (ville de) AIDE AIDE Agence immobilière sociale communale Agence locale pour l’Emploi Centre culturel communal de Seraing Echevin Membre du comité de direction Président du conseil d’administration Administrateur Président Vice-président du conseil d’administration Centre de Guidance de Seraing-Ougrée Vice-président du conseil d’administration Home Ougréen (le) Administrateur Régie communale autonome RCA Eriges Administrateur Zone de police Seraing - Neupré Membre du conseil de police Conseil de l’Enseignement des Communes et des Pro- Administrateur vinces Terranova sa Administrateur Tennis club Centenaire Ougrée asbl Administrateur Aides familiales asbl Vice-président du conseil d’administration Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Gemeenteraadslid Schepen Gemeenteraadslid Bestuurder Directeur-generaal Directrice générale (N-1) Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré

De Ceulaer Maarten
Bree (Stad) Limburg.net (ex-Afvalmaatschappij Limburg) Ziekenhuis Maas en Kempen Augustijner NV Bionerga nv Linos bvba Purple Hay bvba Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Rémunéré

De Ceuninck Christine
Pittem (Gemeente) Pittem (Gemeente) 30/06/2011

Deceuninck Gino
Ardooie (Gemeente) FIGGA

De Ceuster Paul
Regie der Gebouwen

Dechamps Francoise ¸
SPF Chancellerie du Premier Ministre

Dechamps Michel
Andenne (ville de) Andenne (ville de) Conseiller communal Rémunéré Président de CPAS/Conseil de l’action Rémunéré sociale Office de la naissance et de l’enfance ONE Province de Conseiller médical - pédiatre Rémunéré Namur Comité d’Avis Enfance Maltraitée Président Non rémunéré Conseil scientifique de l’ONE Membre Rémunéré Agence immobilière sociale Andenne - Ciney Administrateur-délégué Non rémunéré Logis andennais (le) Administrateur Non rémunéré Centre de Réadaptation Fonctionnelle de l’IMP L’Oiseau Médecin Directeur Rémunéré Bleu Centre Hospitalier Régional de Namur Médecin - chef de service Rémunéré L’Envol Vice-président Non rémunéré MEDENAM Administrateur Non rémunéré PS Fédération cantonale Président Non rémunéré PS Fédération de Namur Membre du comité fédéral Non rémunéré Yoga Club de Seilles Président Non rémunéré Demain asbl Administrateur Non rémunéré SAILFE Pédiatre Rémunéré Zone T asbl Président Non rémunéré Centre de diagnostic et de traitement pour la prévention Médecin responsable Rémunéré de la mort subite du nourrisson de la Province de Namur Neuroped sprlu Pédiatre Rémunéré Président de CPAS/Conseil de l’action sociale Administrateur Employé - Chef d’atelier Cuisinier Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré

Dechesne Philippe
Limbourg (ville de) Centre d’accueil Les Heures Claires

31/01/2011 1/09/2011

47284
De Chou Freddy

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

Geraardsbergen (Stad) VMW Heemkundige kring Gerardimontium APB De Gavers Beiaardcomité

Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bestuurder Ondervoorzitter Adviserend lid Voorzitter Provincieraadslid Lid van een regionaal comité Bestuurder Lid van het directiecomité Bestuurder Voorzitter

Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd

Deckers Maria-Theresia
Provincie Oost-Vlaanderen INTERGEM Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Maatschappij voor het grond- en industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied CD&V Plaatselijke afdeling

Deckers Marie-Louisa
Maatschappij voor het grond- en industrialisatiebeleid Bestuurder van het Linkerscheldeoevergebied Koninklijk ballet van Vlaanderen Bestuurder TRIAS VZW Bestuurslid Politiek adviseur Intercommunale Land van Waas Lid directiecomité Placidus vzw Bestuurder Samenlevingsopbouw Kieldrecht Voorzitter Vives vzw Ondervoorzitter

Deckers Noël
Maasmechelen (Gemeente) Inter-energa (ex-Pligas) Gemeenteraadslid Bestuurder Directeur Zaakvoerder Afgevaardigd bestuurder Bestuurder Voorzitter Bestuurder Schepen Ondervoorzitter van de raad van bestuur Ondervoorzitter van het directiecomité Voorzitter van de raad van bestuur Bestuurder Bestuurder Directeur Bestuurder Bestuurder Lid raad van overleg Voorzitter Bestuurder Voorzitter Voorzitter Secretaris Parlementslid Gemeenteraadslid Bestuurder Lid van de partijraad Bestuurder Bestuurder Lid van de adviescommissie Bestuurder Voorzitter Parlementslid

Autonoom Gemeentebedrijf Maasmechelen Djapo vzw Maaslands Huis CV VZW ’t Debberke

Deckers Peter
Beveren (Gemeente) Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Maatschappij voor het grond- en industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied Schelde-Landschapspark Intergemeentelijk Reynaertproject Orbepro vzw EGTS linieland van Waas en Hulst Havenbedrijf Antwerpen Havenbedrijf Antwerpen Jumping Hulsterlo vzw NV IGS-EIS Saeftinge Ruiters vzw Stichting Verheyen Unizo Waas en Dender

1/03/2011

Deckmyn Johan
Vlaams Parlement Gent (Stad) Gemeentelijk Autonoom Havenbedrijf Gent Vlaams Belang Gaude bvba Info Service Belgium nv Museum voor Schone Kunsten QV Wijnhandel bvba Vlaams Belang Koepel Gent 31/10/2011

31/10/2011

Deckx Kathleen
Vlaams Parlement

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47285

Deckx Kathleen

(vervolg/suite) Mol (Gemeente) Politiezone Mol-Balen-Dessel As (Gemeente) OVSG As (Gemeente) Erfgoedcel Mijnerfgoed Gemeentelijke basisschool Niel Gezinsbond As POB As Scholengemeenschap Maas en Kempen Sint-Jozefinstituut Bokrijk Sociale - Culturele infrastructuur Stedelijke Academie voor Muziek en Woord As

Gemeenteraadslid Lid van de politieraad Schepen Afgevaardigde Adviseur Lid adviesraden Bestuurder Afgevaardigde inrichtende macht Bestuurslid Bestuurder Afgevaardigde inrichtende macht Lid ouderraad Bestuurder Afgevaardigde inrichtende macht Provincieraadslid Schepen Bestuurder Bestuurder Lid van het directiecomité Bestuurder Lid partijbestuur Bestuurder Advocaat Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder OCMW-voorzitter Schepen Lid van het directiecomité Lid Voorzitter stuurgroep Bestuurslid Bestuurslid Lid Bestuurslid Voorzitter Lid Lid Voorzitter Bestuurder-zaakvoerder Bestuurder Bestuurslid Gemeenteraadslid Bestuurder Zaakvoerder Bestuurder

Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd

De Cleene Kathleen
1/09/2011

Decleer Hilde
Provincie West-Vlaanderen Brugge (Stad) IVBO WVI WVI Sociale Leenmaatschappij Eigen Huis nv CD&V Brugge Archonaut vzw Markant Brugge Unizo Sint-Michiels Vivendo

De Clerck Guido
IVAREM

De Clerck Ivan
Blankenberge (Stad) Blankenberge (Stad) TMVW Lokaal Overleg Kinderopvang Lokaal sociaal Beleid VLD (plaatselijke afdeling) VLD Provincie West-Vlaanderen Klankbordgroep BEC LZB VZW Sociale Economie Blankenberge vzw Stedelijke Landbouwraad Stedelijke Preventieraad Strijkatelier Blankenberge Verdetex bvba Vereniging Vreemdelingen Verkeer VLD regio Brugge

Declerck Johan
Grimbergen (Gemeente) IWVB NovoPolymers nv

Declerck Karine
Gistel (Stad) Gemeenteraadslid Infrax West (ex-West-Vlaamse Energie- en teledistribu- Bestuurder tiemaatschappij) 21/03/2011

De Clerck Marie
Wevelgem (Gemeente) WIV CD&V Plaatselijke afdeling Schepen Bestuurder Bestuurslid Business Hacker Volksvertegenwoordiger Gemeenteraadslid Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd

De Clerck Stefaan
Kamer van volksvertegenwoordigers Kortrijk (Stad) 5/12/2011

47286
De Clerck Stefaan

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Kortrijk (Stad) Federale regering, Justitie Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai Tsyon nv Autonoom gemeentebedrijf AGB Buda Designregio Kortrijk VZW Lille 3000 Pandenfonds nv RESOC SOK Kortrijk Unizo Kortrijk XOM nv Sint-Laureins (Gemeente) CD&V Plaatselijke afdeling

Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Minister Ondervoorzitter Voorzitter Bestuurder Voorzitter Bestuurder Voorzitter Voorzitter Voorzitter Bestuurder Voorzitter Schepen Bestuurslid Schepen Bestuurslid Havenarbeider

Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd

6/12/2011 5/12/2011

6/12/2011

De Clercq Els De Clercq Erwin
Gistel (Stad) N-VA Plaatselijke afdeling

De Clercq Hedwin
Brakel (Gemeente) TMVW Schepen Bezoldigd Arbeider Bezoldigd Lid van het college van commissaris- Bezoldigd sen Provincieraadslid Schepen Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurslid Bestuurder Gemeenteraadslid Ondervoorzitter van de raad van bestuur Ondervoorzitter van het directiecomité Ondervoorzitter van de raad van bestuur Ondervoorzitter van het directiecomité Voorzitter van de raad van bestuur Afgevaardigd bestuurder Lid van het adviescomité Voorzitter van de raad van bestuur Lid van het directiecomité Bestuurder Voorzitter van de raad van bestuur Voorzitter van de raad van bestuur Voorzitter van de raad van bestuur Gemeenteraadslid Bestuurder (raadgevende stem) Bestuurder Bestuurder Bestuurder-penningmeester ICT verantwoordelijke Bestuurder Schepen Lid van de politieraad Bestuurder Bestuurder Advocaat Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd

De Clercq Johan
Provincie Vlaams-Brabant Herent (Gemeente) Autonoom Provinciebedrijf VERA Banjoproducties bvba Sabam Cultuur Vlaamse Sabamvrienden Vlapo vzw

De Clercq Jozef
Bornem (Gemeente) IGEMO IGEMO IVAREM IVAREM Eikevlietvrienden BVBA ESC CIPAL CVBA Gezellige Woningen Maatschap MBS Patrimoniumvennootschap MBS VZW KFSCE VZW Ter Linde VZW Vecchom

Declercq Kjell
Ieper (Stad) ISWa Activiteiten Cultureel Centrum Ieper Curieus Ieper SP.a Lokale afdeling Jeugontmoetingscentrum Ieper vzw

Declercq Kris
Roeselare (Stad) Politiezone RIHO CD&V Provincie West-Vlaanderen Albrecht Rodenbach vzw

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47287

Declercq Kris

(vervolg/suite) Raadgever Bestuurder Secretaris Bestuurder Bestuurder Bestuurslid Voorzitter Bestuurder Bestuurder Secretaris Voorzitter Bestuurslid Volksvertegenwoordiger Schepen Voorzitter Effectief Waarnemer Bestuurder Voorzitter Voorzitter Schepen Bestuurder Zaakvoerder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré

CD&V Roeselare Het Portaal VZW Jeugd&muziek Roeselare vzw Kunst in Huis VZW Orgelkring A. Willaert Roeselare Awards vzw UNIZO Roeselare Vrienden van het WIEMU vzw VZW Cultureel Centrum De Spil VZW TERF VZW Toerisme Leiestreek

De Clercq Mathias
Kamer van volksvertegenwoordigers Gent (Stad) Bedrijvencentrum De Punt NV Gentse detailhandels- en horecaoverleg Tour de France Gent VZW Eiland Zwijnaarde VZW Voetbal in de Stad

27/06/2011

27/06/2011

Declercq Wim
Dentergem (Gemeente) Bouwmaatschappij Helpt Elkander CV VZW Hondius VZW JOC Dentergem VZW Wackina

De Clercq Wim
Intercommunale mixte d’Electricité et de Gaz INTER- Bestuurder MOSANE Directeur Bemas Wallonië Bestuurder Residentie Mathieu Oostduinkerke Voorzitter beheerraad

de Clippele Olivier
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale Ixelles (Commune d’) Centre de formation professionnelle en animation sociale Club de jeunesse des Marolles Centre sportif ixellois Albert Demuyter Fabrique d’église Saint-Boniface Député Président de Commission(s) Echevin Administrateur Administrateur Administrateur Président Notaire Bureau juridique de la Fédération du Notariat belge Membre de bureau Centre d’Accompagnement et de Réinsertion sociale Administrateur CARS asbl Chez Nous asbl Président Form@xl Administrateur Les Mercredis artistiques asbl Administrateur Logistique des Infrastructures sociales des Associations Président des Marolles, asbl Echevine Employée Schepen Lid van een regionaal comité Lid beheersorgaan Lid van de politieraad Bestuurder Lid van het directiecomité Lid beheersorgaan Lid van de schoolraad Bestuurder Voorzitter

De Cloedt Marinette
Ixelles (Commune d’) Rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd

De Cock Dirk
Lebbeke (Gemeente) INTERGEM Plaatselijke openbare bibliotheek POB Politiezone Buggenhout/Lebbeke Autonoom Gemeentebedrijf AGB Lebbeke Autonoom Gemeentebedrijf AGB Lebbeke Gemeentelijke raad cultuurbeleid Gemeenteschool De Puzzel Intercommunaal samenwerkingsverband Cultuurdijk Intercommunaal samenwerkingsverband De Leesdijk

47288
De Cock Dirk

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Landbouwraad Lebbeke OVSG SLP De Ploeg Lebbeke

Lid Afgevaardigde gemeente Bestuurder

Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd 5/12/2011

Decock Fabienne
Viroinval (Commune de) Echevine Association de gestion du Musée du Chemin de Fer à Représentante de la Région Vapeur de Treignes Maison du Tourisme de Dinant - Philippeville Administratrice Office du Tourisme communal Secrétaire Professeur de morale Centre des seniors de Viroinval Présidente Maison de l’enfance de Viroinval Présidente Salle de pétanque de Viroinval Présidente du comité de gestion

De Cock Godelieve
Federale regering, Begroting Directeur van het secretariaat Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Voorzitster Ondervoorzitter van de raad van bestuur Administrateur-generaal Voorzitter Bestuurder Voorzitter van de raad van bestuur Bestuurder Penningmeester Voorzitter Lid Provincieraadslid Bestuurder Bestuurder Bestuurder Lid partijbestuur Bestuurder Zaakvoerder Districtsschepen Voorzitter Lid bestuurscommissie Voorzitter Bestuurder Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurder Ingenieur-Architect Bestuurder Bestuurder Voorzitter van een commissie Lid van gemeenteraadscommissies Parlementslid Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurder

Decock Hilda
Boortmeerbeek (Gemeente) INTERLEUVEN ACW (plaatselijke afdeling) CD&V Plaatselijke afdeling KVLV Ziekenzorg Schiplaken

De Cock Johan
Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering College Openbare Instellingen Sociale Zekerheid SMALS-MVM vzw Secundair Onderwijs Karel de Goede Intermutualistisch Agentschap Kerkbestuur H Hart Assebroek Nationale Commissie Geneesheren-Ziekenfondsen Technisch Comité controledienst ziekenfondsen

De Cock Koen
Provincie Antwerpen IGEAN Dienstverlening IKA CD&V Antwerpen CD&V Plaatselijke afdeling Prospecta vzw District Merksem Lokaal cultuurbeleid Merksem vzw Piva Voorlichtingsdienst bij beroepskeuze vzw VZW Werminval

1/09/2011

De Cock Mathieu
Oudenaarde (Stad) SOLVA CD&V Plaatselijke afdeling Jong CD&V - Oudenaarde KLJ Ename Oudenaarde Oudenaarde (Stad)

De Coene Philippe
Vlaams Parlement Kortrijk (Stad) Stedelijk Ontwikkelingsbedrijf Kortrijk SP.a Lokale afdeling

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47289

De Coene Philippe

(vervolg/suite) Maydaymayday vzw Harmonie Orkest Vooruit SP.a Nationaal SP.a Provincie West-Vlaanderen XOM Lokeren (Stad) Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Algemeen Ziekenhuis AZ Lokeren (AZL) Cultureel Centrum Lokeren WTC De Ledecrossers

Bestuurder Voorzitter Lid van het partijbureau Bestuurder Bestuurder Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurder Bestuurder Secretaris OCMW-voorzitter Schepen Bestuurder Bestuurder

Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd

1/10/2011

De Coeyer Walter

De Coker Herman
Maarkedal (Gemeente) Maarkedal (Gemeente) SOLVA Biblioteek Maarkedal 1/03/2011

De Coninck Antoon
Havi-GIS Infrax West (ex-WVEM) Havi-GIS Vereffenaar Bezoldigd Lid van een sectorcomité Bezoldigd Lid permanent begeleidings- en opvol- Bezoldigd gingscomité Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Lid van de politieraad Lid van het politiecollege Bestuurder Bestuurder-advocaat Zaakvoerder-advocaat Bestuurder Bourgmestre (titulaire ou ff) Administrateur Président du conseil d’administration Membre du conseil consultatif Administrateur OCMW-voorzitter Schepen Bestuurder Lid van het directiecomité Bestuurder Minister Bestuurder Voorzitter Bestuurder Voorzitter Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Voorzitter Stadscommissaris Ondervoorzitter Bestuurder Bestuurder Voorzitter van de raad van bestuur Provincieraadslid Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bestuurder Bestuurder Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd

De Coninck Johan
Zomergem (Gemeente) Politiezone LOWAZONE Politiezone LOWAZONE Sociale Huisvestingsmaatschappij SHM Elk Zijn Dak Advocatenkantoor Moors & Vennoten CVBA Jo De Coninck bvba Streekplatform +

Deconinck Marc
Beauvechain (Commune de) Cultur’alité en Hesbaye brabanconne ¸ Dexia Banque ETHIAS SOCOFE sa 29/11/2011

De Coninck Monica
Antwerpen (Stad) Antwerpen (Stad) Digipolis Digipolis IVCA Federale regering, Werk Beschut Wonen Antwerpen Socio-Cultureel Centrum Elzenveld Hogeschool Antwerpen CLOVA ADIC AG Stan AG Vespa Autonoom gemeentebedrijf ’Antwerpen Nieuw Noord’ CISO GAPA OCA Stedelijke Ontmoetingscentra Werkhaven Antwerpen WNE regie vzw Woonhaven Antwerpen Zorgbedrijf 6/12/2011 6/12/2011 16/12/2011 16/12/2011 6/12/2011 6/12/2011 6/12/2011 6/12/2011 6/12/2011 6/12/2011 6/12/2011 6/12/2011 6/12/2011 6/12/2011 6/12/2011 6/12/2011 6/12/2011 6/12/2011 6/12/2011 6/12/2011 6/12/2011 6/12/2011

De Coninck Philippe
Provincie Oost-Vlaanderen Assenede (Gemeente) PROVAG Zwarte Sluispolder

47290
De Coninck Philippe
ECA Isabellepolder Johnson Controls

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Arbeidsgeneesheer Bestuurder Arbeidsgeneesheer Huisarts Bestuurder Bestuurder Bestuurder Schepen Bestuurder Verpleegkundige Ondervoorzitter Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurder Gepensioneerde Bestuurder Bestuurslid Bestuurder Gemeenteraadslid Schepen Voorzitter Voorzitter Adjunct-secretaris-generaal Bestuurder Adjunct-secretaris-generaal Adjunct-secretraris-generaal Bestendig gedeputeerde Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurder Lid van het dagelijks bestuur Bestuurder Lid Schoolraad Bestuurder Bestuurder Voorzitter van de raad van bestuur Bestuurder Bestuurder Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd 1/07/2011 1/07/2011 1/07/2011

CVBA Wonen Zelzate Resoc Meetjesland Leiestreek Streekplatform Meetjesland

De Coninck Rita
Eeklo (Stad ) IVM De Herbakker

De Coninck Sidon
Beveren (Gemeente) IBOGEM Archeologische Dienst Waasland B-asiel-Beveren Groen! Beveren Plaatselijk Werkgelegenheid Agentschap PWA Beveren

1/07/2011

De Coninck Yvan
Wichelen (Gemeente) Wichelen (Gemeente) Gezinsbond Wichelen SK Wichelen

De Cooman Norbert
Ministerie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest Brussels Agentschap voor Onderneming MBHG - Bestuur Economie en Werkgelegenheid MBHG - Bestuur Financiën en Begroting

Decorte Guido
Provincie West-Vlaanderen Koksijde (Gemeente) Vlaams Instituut voor de Zee VLIZ VZW Westhoekoverleg Westhoekoverleg Bejaardenzorg K.E.I. vzw De Rozenkrans vzw K. Elisabeth Instituut vzw MuZee vzw Resoc vzw RLWH VZW VZW De Golfbreker

Westvlaamse Consultatiebureaus voor Personen met een Voorzitter van de raad van bestuur handicap

Decorte Luc
Chaumont-Gistoux (Commune de) ONE Consultation locale (nourrissons) ONE - Comité subrégional Brabant wallon Zone de police Ardennes brabanconnes ¸ Bourgmestre (titulaire ou ff) Médecin responsable Membre Membre du collège de police Médecin généraliste Association des médecins généralistes de Chaumont- Administrateur Gistoux AWIPH - Comité subrégional Brabant wallon Président Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd

Decorte Renaat
Waasmunster (Gemeente) INTERGEM INTERGEM Gemeenteraadslid Bestuurder Lid van een regionaal comité

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47291

Decoster Christiaan
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen Directeur-generaal en Leefmilieu Koningin Elisabethinstituut VZW Voorzitter van de raad van bestuur Rijksuniversiteit Gent Gasthoogleraar Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré 23/08/2011 1/09/2011 31/08/2011 1/09/2011

De Coster Georges
Doische (Commune de) Entreprise de Travail Adapté CARP Philippeville asbl Echevin Administrateur Administrateur-generaal Commissaris Bestuurder

Decoster Guido
Vlaamse overheid. Departement Bestuurszaken Vlaamse Gemeenschap Vlaamse vereniging voor Bestuur en Beleid 1/02/2011

De Coster Jacques
Woluwe-Saint-Lambert (commune de) Président de CPAS/Conseil de l’action sociale Association du Logement social Administrateur Locataires réunis (Les) sc Président Amis de l’Athénée asbl (les) Administrateur Association de la ville et des communes de la Région de Administrateur Bruxelles-Capitale AVCB Fonds sportif de Woluwe-Saint-Lambert Administrateur Gemeenteraadslid Afgevaardigde Bestuurder Bestuurder Kernlid Lid van (een) commissie(s) Gemeenteraadslid Lid van een regionaal comité Lid van het directiecomité Voorzitter Afgevaardigd bestuurder Voorzitter/bestuurder Bourgmestre (titulaire ou ff) Administrateur Président Membre Trésorier Président Président Président Président Président Administrateur Président Schepen Gepensioneerde Zaakvoerder Bestuurder

De Coster Julia
Kortenberg (Gemeente) VMW INTERLEUVEN IWVB KAV Kortenberg Kortenberg (Gemeente)

Decoster Oscar
Halle (Stad) VMW TMVW Huisvesting Zennevallei-Halle CV Parochie Werken De Kring Lembeek vzw Parochie Werken Halle vzw

Decourty Willy
Ixelles (Commune d’) ERIP Cohésion sociale asbl Conférence des Bourgmestres de la Région de BruxellesCapitale ERAP Les Oeuvres policières ixelloises Centre sportif ixellois Albert Demuyter L’Herbe sous le Pied asbl Micro-Climat asbl Oeuvre du Bon Lait asbl F3 sa FM Développement asbl

Decoussemaeker Marc
De Panne (Gemeente)

VZW Toerisme De Panne

Decoux Dominique
Schaerbeek (Commune de) Présidente de CPAS/Conseil de l’action sociale ONE Vice-Présidente Agence locale pour l’emploi de Schaerbeek Administratrice Agence schaerbeekoise immobilière sociale ASIS Administratrice Foyer Schaerbeekois (le) SC Administratrice et membre du comité de gestion Mission locale de Schaerbeek pour l’Emploi et la Administratrice formation CHU Brugmann Administratrice Association de la ville et des communes de la Région de Membre du comité directeur Bruxelles-Capitale AVCB

47292
Decoux Dominique
Fonds Houtman

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Membre du comité de gestion admini- Rémunéré stratif Schepen Bestuurder Bestuurder Schepen Gecommanditeerde Vennoot Bestuurder Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd 5/12/2011 1/09/2011

De Coux Herman
Begijnendijk (Gemeente) Toerisme Hageland Toerisme Vlaams-Brabant

De Craecker Walter
Laarne (Gemeente) De Veldmeers cvba KVV Laarne-Kalken vzw 12/09/2011

De Craemer Marnix
Anzegem (Gemeente) Gemeenteraadslid West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem- Bestuurder Bissegem ICT Consultant Toneelgroep L.I.S. Ingooigem Voorzitter Verver nv Bestuurslid

Decraene Marleen
Bestendig gedeputeerde Ondervoorzitter van de raad van bestuur West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem- Bestuurder Bissegem Erkende Regionale samenwerkingsverband ERSV West- Voorzitter van de raad van bestuur Vlaanderen Syntra West Bestuurder UNITAS Bestuurder Greenbridge Incubatie- en Innovatiecentrum Gent- Bestuurder Oostende nv Transfo vzw Bestuurder Bedrijvencentrum NV Bestuurder NV Ondernemerscentrum Bestuurder POM West-Vlaanderen Lid van het directiecomité POM West-Vlaanderen Voorzitter raad van bestuur VZW Ondernemerscentrum Bestuurder VZW WES Bestuurder VZW XIM Voorzitter van de raad van bestuur Westvlaamse Sportpromotie Bestuurder Provincie West-Vlaanderen Intercommunale Leiedal

Decramer Hubert
Vlaamse overheid. Departement Mobiliteit en Openbare Algemeen directeur wnd. Werken Tennisclub Zellik Secretaris Vlario vzw Voorzitter van de raad van bestuur

De Crem Pieter
Kamer van volksvertegenwoordigers Aalter (Gemeente) Aalter (Gemeente) Aalter (Gemeente) Federale regering, Landsverdediging Federale regering, Landsverdediging CEDER VZW CEPESS UNITAS AGORA VZW Volksvertegenwoordiger Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Gemeenteraadslid Voorzitter van de gemeenteraad Minister Minister Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Schepen Bestuurslid Bediende Vennoot-bestuurder Bestuurder Penningmeester Bestuurder Rechtstreeks verkozen senator Voorzitter

5/12/2011 5/12/2011

Decrick Luc
Pepingen (Gemeente) CD&V Plaatselijke afdeling Heikrimmo cvba Huisvestingsmaatschappij Zennevallei Kerkfabriek H. Bernardus Regionaal Landschap Zenne, Zuun en Zoniën VZW

De Croo Alexander
Senaat LIBERA

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47293

De Croo Alexander

(vervolg/suite) Liberaal Studiecentrum Open VLD (nationaal) Open VLD (plaatselijke afdeling) Open VLD (regio Aalst-Oudenaarde) Centrum voor Maatschappelijke Informatie vzw Gemeentelijke Openbare Bibliotheek Brakel Herman De Croo Centrum Richa Michelbeke vzw

Voorzitter Voorzitter Ondervoorzitter Bestuurder Zaakvoerder Voorzitter Bestuurder Bestuurder Ondervoorzitter Fractieleider Volksvertegenwoordiger Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Voorzitter van de politieraad Voorzitter van het politiecollege Voorzitter Voorzitter Ondervoorzitter Nederlandstalig ondervoorzitter Voorzitter Voorzitter Voorzitter Advocaat Landbouwer Voorzitter van de gemeenteraad Voorzitter Advisory Council Voorzitter raad van bestuur Voorzitter Bestuurder Bestuurder Lid van de Conferentie Voorzitters Lid van het bureau Voorzitter van de raad van bestuur Bestuurder Bestuurder Bourgmestre (titulaire ou ff) Administrateur Membre du comité de direction Administrateur Membre du comité de direction Membre de comité(s) de secteur Administrateur Président du conseil d’administration Administrateur (voix consultative) Membre du collège de police Membre du conseil de police Administrateur Secrétaire politique Administrateur Secrétaire-Trésorier Président Trésorier Schepen Lid van een sectorcomité Provincieraadslid Gemeenteraadslid Lid van een regionaal comité Bestuurder

Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd 30/06/2011 30/06/2011 1/07/2011 20/07/2011

De Croo Herman
Kamer van volksvertegenwoordigers Kamer van volksvertegenwoordigers Brakel (Gemeente) Politiezone Brakel-Horebeke-Maarkedal-Zwalm Politiezone Brakel-Horebeke-Maarkedal-Zwalm Cardiologische Stichting Prinses Liliane Liberalisme vzw Open VLD (plaatselijke afdeling) Carnegie Hero Fund Stichting Auto-Moto Muziek Informatie Service Centrum vzw Wereld Automobielcentrum vzw

Brakel (Gemeente) EastWest Institute E-CA ivzw European Transport Safety Council Het Laatste Nieuws VZW IRRI-KIIB Kamer van volksvertegenwoordigers Kamer van volksvertegenwoordigers Liberty C.V.O.H.A. Texaf NV United World College Belgium VZW

Decuir Willy
Froidchapelle (Commune de) Association Intercommunale Hospitalière du SudHainaut et du Sud-Namurois Association Intercommunale Hospitalière du SudHainaut et du Sud-Namurois INTERSUD INTERSUD IPALLE Agence locale pour l’Emploi Groupement d’action locale GAL de la Botte du Hainaut Les Lacs de l’Eau d’Heure asbl Zone de police Botte du Hainaut Zone de police Botte du Hainaut Institut médico-pédagogique IMP L’Heureux Abri HAMOM MR Section locale Bothanet Services scrlfs Société Sainte-Barbe de Froidchapelle Comité des fêtes du Laetare de Froidchapelle Société colombophile Le Biset

De Cuman Johan
Kortemark (Gemeente) WVI

De Cuyper Bernard
Provincie West-Vlaanderen Brugge (Stad) IMEWO Intercommunale Maatschappij voor Watervoorziening in Vlaanderen

47294
De Cuyper Bernard

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Intercommunale Maatschappij voor Watervoorziening in Vlaanderen TMVW TMVW WVI Provinciaal Landbouwcomité Monumentenwacht West-Vlaanderen Sociale Bouwmaatschappij Lindenhof VVOG VVOG Landelijke Gilde Assebroek Oud leerlingenbond LTI Oedelem PCBT Sint Elooisgilde Assebroek Maasmechelen (Gemeente) SP.a Lokale afdeling Thuiszorg Maasmechelen

Lid van een regionaal comité Bestuurder Lid van het directiecomité Lid van een regionaal comité Bestuurslid Bestuurder Bestuurder Bestuurder ondervoorzitter Voorzitter Bestuurslid Bestuurder Secretaris OCMW-voorzitter Secretaris Voorzitter Schepen Bestuurder Bestuurder Bestuurslid Bestuurslid Provincieraadslid Voorzitter van de gemeenteraad Bestuurder Bestuurder Lid van het directiecomité Voorzitter van een regionaal comité Bestuurder Bestuurder Bestuurder Commissaris Lid Comité

Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd

23/06/2011 23/06/2011

De Cuyper Christel

De Cuyper Geert
Lennik (Gemeente) FINILEK Regionaal Landschap Zenne Zuun en Zoniën N-VA Plaatselijke afdeling Lennik 2000 FV

De Cuyper Johan
Provincie Oost-Vlaanderen Sint-Niklaas (Stad) FINGEM Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Erkende Regionale samenwerkingsverband ERSV OostVlaanderen EROV Economische Raad Oost-Vlaanderen Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij OostVlaanderen Regionaal Sociaal-Economisch Overlegcomité Waas en Dender

Decuyper Johan
Federale regering, Ambtenarenzaken en Modernisering Kabinetschef Bezoldigd van de Openbare Diensten Federale regering, Mobiliteit Hoofd van de beleidscel/Algemeen Bezoldigd beleidscel Brussels Airport Waarnemer Niet bezoldigd 6/01/2011 5/11/2011

De Cuyper Norbert
Torhout (Stad) Taal- en Instructiecentrum vzw CD&V Plaatselijke afdeling EFIN nv Stichting Kasteel van Wijnendaele vzw Theater ’t Fonteintje Zaalcomité Wijnendaele Koninklijk Stedelijke Feestcommissie Sociaal Fonds Burgemeester Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bestuurder Bestuurder Bestuurder Voorzitter Voorzitter Bestuurder Gepensioneerde Voorzitter Bestuurslid Administrateur général Commissaire du Gouvernement Administrateur Administrateur Membre du comité de gestion Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré

De Cuyper Xavier
Agence fédérale des Médicaments et Produits de santé Bureau d’Intervention et de Restitution Belge Centre fédéral d’expertise des soins de santé Coopération Technique Belge CTB Plate-forme eHealth

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47295

De Cuyper Xavier

(vervolg/suite) Centre Jean Gol Ducroire Holding Communal SA Holding Communal SA (en liquidation) Sénat Sénat Uccle (Commune d’) ERIP Société Libérale d’études et de Conférences UCB Institut Royal des Relations Internationales Touring Secours asbl Touring-Club de Belgique Les Jardins de la Mémoire asbl

Membre du comité scientifique Administrateur suppléant Commissaire du Gouvernement Commissaire du Gouvernement Sénateur élu direct Vice-Président Bourgmestre (titulaire ou ff) Administrateur Président Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Président Avocat Gemeenteraadslid Bestuurder Lid adviescommissie Bestuurder Bestuurder Lid van het directiecomité Commissaris Directeur Bestuurder Lid regionaal comité Ondervoorzitter Bestuurslid Bestuurder Bestuurslid Bestuurslid Volksvertegenwoordiger Gemeenteraadslid Bestuurder Afgevaardigd bestuurder Afgevaardigd bestuurder Zaakvoerder Bestuurder Volksvertegenwoordiger Lid van de partijraad Bestuurder Bestuurder Schepen Bestuurder Bestuurder Bestuurslid Bestuurslid Gepensioneerde Bestuurder Voorzitster Bestuurslid Schepen Lid van de politieraad Zelfstandige Voorzitter Voorzitter Voorzitter

Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd

7/12/2011 7/12/2011

De Decker Armand

30/04/2011

De Decker Carl
Gent (Stad) FINIWO FINIWO PUBLILEC TMVW TMVW Vivaqua Bibliotheekcommissie stad Gent IMVW Jong Gensche Sosseteit Open VLD Gent Open VLD Gent-Eeklo Open VLD Provincie Oost-Vlaanderen Raadplegingscommissie Toerisme Stad Gent

Dedecker Jean-Marie
Kamer van volksvertegenwoordigers Oostende (Stad) Camera Impressions bvba Dedecker Consult nv Euroteam Events bvba Gezond Verstand vzw

Dedecker Peter
Kamer van volksvertegenwoordigers N-VA N-VA Plaatselijke afdeling N-VA Gent Eeklo

Dedobbeleer Rita
Dilbeek (Gemeente) Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting Providentia cv ACW (plaatselijke afdeling) CD&V Plaatselijke afdeling KAV afdeling Savio-Dilbeek Kinderdagverblijf ’t Bijgaardje Welzijnszorg Dilbeek

De Donder Carl
Deerlijk (Gemeente) Politiezone GAVERS Feestcomité Statie Deerlijk Oud-Leiding KSA Pro-Musica

47296
Dedonder Ludivine

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

Tournai (ville de) Logis Tournaisien (le) sc Tournai Télé-assistance asbl

Echevine Administratrice Présidente Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Zaakvoerder

Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd

De Donder Walter
Affligem (Gemeente)

De Donnéa de Hamoir Francois-Xavier ¸
Chambre des Représentants Président de commission parlemen- Rémunéré taire Chambre des Représentants Représentant Rémunéré Assemblée de l’ Organisation pour la Sécurité et la Président de la délégation belge Non rémunéré Coopération en Europe OSCE Union Interparlementaire Membre de la délégation belge Non rémunéré Université Saint-Joseph Beyrouth - Liban Membre du Conseil stratégique Non rémunéré Gestion et Action libérale Administrateur Non rémunéré MR Membre du Conseil Non rémunéré Immosablon Administrateur Non rémunéré OGEO Fund Administrateur Non rémunéré Africa Conservation Fund Administrateur Non rémunéré Institut royal des relations internationales Administrateur Non rémunéré Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (OCDE) Président Non rémunéré MEDEA asbl Président Non rémunéré Virunga Fund Inc. (USA) Administrateur Non rémunéré WildlifeDirect Inc. (USA) Administrateur Non rémunéré Echevine Administratrice Gemeenteraadslid Schepen Lid van een sectorcomité/zonecomité Bestuurder Bestuurder Lid van de politieraad Bediende Zelfstandige Echevin Membre Administrateur Retraité Bourgmestre (titulaire ou ff) Administratrice Membre du comité de direction Administratrice Administratrice Administratrice Schepen Bestuurder Advocaat Bestuurder Voorzitter Bestendig gedeputeerde Provincieraadslid Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Lid raadgevend comité Voorzitter Rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd

De Dorlodot Isabelle
Braine-le-Château (Commune de) Maison du Tourisme du Roman Païs

Dedrij Ludo
Borgloon (Stad) Borgloon (Stad) VMW Inter-media Limburg.net (ex-Afvalmaatschappij Limburg) Politiezone Kanton Borgloon

Dedry Joseph
Berloz (Commune de) SWDE Conseil d’exploitation Le Home Waremmien sc

Defalque Brigitte
Lasne (Commune de) Intercommunale Bataille de Waterloo 1815 Intercommunale Bataille de Waterloo 1815 Bataille de Waterloo 1815 asbl Centre d’application et de correction canine Association Wallonie - Bruxelles - Louisiane

Defau Jean
Tienen (Stad) SP.a Lokale afdeling De Rode Roos vzw Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap PWA Tienen

De Fauw Dirk
Provincie West-Vlaanderen Provincie West-Vlaanderen Beschut Wonen VZW ERSV West-Vlaanderen Provinciale Nazorgdienst voor Doven CD&V Fractie West-Vlaanderen Gewestelijk Verbond der Volkstuinen vzw Ethias ROG

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47297

De Fauw Dirk

(vervolg/suite) Westkans vzw Cruushove vzw Entrepot vzw Ten Anker vzw VLEM BVBA Advocatenkantoor Dirk De Fauw Concertgebouw Brugge VZW Consultatiebureaus voor gehandicapten VZW De Berkjes VZW De Steiger - Sobo@werk VZW Eucora VZW IMDH VZW MBZ Resoc Sociaal pedagogisch en psychologisch studiebureau VZW Unitas West-Vlaanderen VIVENDO CVBA Volkstuin - Werk van de Akker VZW Unie-K Province de Liège SPI+ TECTEO Group Centre culturel de Jupille Centre culturel de Soumagne Centre Provincial Liégeois de Productions Animales

Voorzitter Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Voorzitter Bestuurder Bestuurder Voorzitter van de raad van bestuur Voorzitter Voorzitter van de raad van bestuur

Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd

Defays Alain
Conseiller provincial Rémunéré Administrateur Rémunéré Administrateur Rémunéré Administrateur Non rémunéré Administrateur Non rémunéré Administrateur et membre du bureau Non rémunéré exécutif Fédération du Tourisme de la Province de Liège FTPLi Administrateur et membre du bureau Rémunéré exécutif Royal Syndicat d’Initiative de Chaudfontaine Administrateur Non rémunéré Théâtre Le Trianon Administrateur Non rémunéré Comité de gestion des Prêts d’études de la Province de Administrateur Non rémunéré Liège CDH Section locale Président Non rémunéré Les Prés de Tilff Administrateur Non rémunéré Patrimoine de Lincé (Le) Président Non rémunéré Salle communale de Lincé Membre du comité de gestion Non rémunéré TECTEO Group Membre d’un comité de secteur Rémunéré Chef/Directeur de cabinet Rémunéré 1/04/2011 24/11/2011

1/12/2011

Defer Jacques
Gouvernement wallon, Environnement, Aménagement du territoire et Mobilité Université de Liège - HEC-Ecole de gestion EVENTIS Enjeu asbl Professeur invité Non rémunéré Président du conseil d’administration Non rémunéré Président du Conseil d’administration Non rémunéré Schepen Bankier Bezoldigd Niet bezoldigd Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré

Deferm Dries
Nieuwerkerken (Gemeente)

Defeyt Philippe
Namur (Ville de) Namur (Ville de) Membre du Collège communal Président de CPAS/Conseil de l’action sociale Conseil Supérieur du Logement Président Agence locale pour l’Emploi de la Ville de Namur Administrateur Union des Villes et Communes de Wallonie - Fédération Vice-président du comité directeur des CPAS FOPES - UCL Professeur HENAM - Département social Professeur UCL Vice-président du conseil d’administration Centre Hospitalier Régional de Namur Administrateur Centre local de promotion de la santé CLPS Administrateur Crèchurgence Emploi asbl Président du conseil d’administration Natise scrl Président du conseil d’administration Relais social urbain namurois Président du conseil d’administration

47298
Defeyt Philippe

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Centre d’Etudes en Habitat Durable Institut pour un Développement Durable Centre de Hemptinne asbl CLES asbl Anzegem (Gemeente) LEIEDAL Landelijke Gilde

Administrateur Administrateur Administrateur Président du conseil d’administration Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurslid

Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd

5/12/2011

Defeyter Albert

Defontaine Sébastien
Rumes (Commune de) Sports, culture et loisirs asbl Echevin Rémunéré Employé Rémunéré Président du Conseil d’administration Non rémunéré Député Député Député Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré

Defossé Jean-Claude
Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale Conseil interparlementaire consultatif du Bénélux

Defosset Georges
Auderghem (Commune d’) Conseiller communal Intercommunale bruxelloise de distribution et Administrateur d’assainissement d’eau (Hydrobru) Intercommunale bruxelloise de distribution et Membre du comité de direction d’assainissement d’eau (Hydrobru)

Defraigne Christine
Sénat Parlement de la Communauté francaise ¸ Parlement Wallon Liège (Ville) Action libérale liégeoise Christine Defraigne sprl SDLG sa Defraigne Immo sprl Liège les orgues asbl Sénatrice de communauté Députée Députée Conseillère communale Administratrice Gérante Administratrice Gérante Administratrice Administrateur Membre du comité de direction Administrateur Cadre Gemeenteraadslid Bestuurder Lid van een sectorcomité Lid van de politieraad Zelfstandig verzekeringsmakelaar Echevin Vice-président Trésorier Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Membre du conseil de police Président Agent commercial indépendant Trésorier Schepen Voorzitter Bestuurder Bestuurslid Fractieleider Bestuurslid Schrijnwerker Bestuurslid Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd

Defrasnes Bruno
IDEG IDEG INTERLUX Electrabel

Defraye Luc
Wevelgem (Gemeente) FIGGA GASELWEST Politiezone Grensleie

Defresne Etienne
Yvoir (commune de) SWDE Succursale Meuse Amont Comité de Jumelage Dinantaise scrl (La) Groupe d’Action Locale GAL de la Haute-Meuse Maison du Tourisme de Dinant Syndicat d’Initiative communal Zone de police Haute Meuse MR Section locale Fabrique d’église de Mont

31/12/2011

1/09/2011

Defreyne Jan
Ingelmunster (Gemeente) Feestcomité Kriekewijk Intergemeentelijke Huisvestingsdienst Regio Izegem CD&V Plaatselijke afdeling CD&V Plaatselijke afdeling Liturgische Werkgroep OLV Parochie Ingelmunster De Mandelbeek 18/10/2011

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47299

Defreyne Jan

(vervolg/suite) PWA Ingelmunster Unizo Ingelmunster Vzw Labadoux Vzw opvoeding en onderwijs Ingelmunster Kamer van volksvertegenwoordigers Gistel (Stad) CIPAL Politiezone KOUTER Open VLD (plaatselijke afdeling) Open VLD Regiobestuur

Bestuurder Voorzitter Bestuurslid Bestuurder Volksvertegenwoordiger Gemeenteraadslid Bestuurder (raadgevende stem) Lid van de politieraad Bestuurder Bestuurder Bourgmestre (titulaire ou ff) Administratrice Membre Présidente du collège de police Présidente Echevine Membre Administratrice Administratrice Administratrice Administratrice Présidente du conseil d’administration Membre de la Commission culture Administratrice Présidente du conseil d’administration Présidente du conseil d’administration Bourgmestre (titulaire ou ff) Administrateur Membre Administrateur Administrateur Président Administrateur Président Président du conseil d’administration Président du conseil d’administration Administrateur Retraité Directeur

Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd 5/12/2011 7/12/2011 7/12/2011

Defreyne Roland

De Galan Magdalena
Forest (Commune de) ERIP Conférence des Bourgmestres de la Région de BruxellesCapitale Zone de police Midi APS Decroly asbl

De Gand Anne
Namur (Ville de) Conseil général des politiques culturelles Centre culturel régional de Namur CCRN Festival musical de Namur Groupement des Acteurs Urbains GAU asbl Musée Africain de Namur Office du Tourisme de Namur Union des Villes et Communes de Wallonie Centre d’Art Vocal et de Musique Ancienne CAVEMA Centre de Documentation et d’Actualité CDA Promotion des Arts Forains asbl 1/02/2011

1/02/2011

Degauque Jean-Marie
Lessines (ville de) IPALLE Comité de concertation commune-CPAS Agence locale pour l’Emploi Centre culturel communal Zone de police des Collines Association sportive Lessines Ollignies Cercle royal d’Escrime Detaille Coupole Sportive Lessines Flobecq Ellezelles asbl Les Tritons asbl Tourisme asbl

De Gauquier Kristel
Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

Degaute Marc
SOFICO Administrateur Gouvernement de la Communauté francaise, Présidence Chef/Directeur de cabinet ¸ FERI sa Délégué du gouvernement

De Geest Luc
Comines-Warneton (ville de) Echevin Schepen Lid van een regionaal comité Bestuurder Lid van de politieraad Leerkracht (deeltijds) Zaakvoerder Secretaris Bestuurder Schepen Tandartsassistente Afgevaardigd bestuurder

De Geeter Bram
Geraardsbergen (Stad) SOLVA Cultureel Centrum De Abdij Politiezone Geraardsbergen/Lierde

Filmclub Pelicurieus Jeugdraad Geraardsbergen

De Gelder Godelieve
Wetteren (Gemeente) Autonoom gemeentebedrijf AGB Wetteren

47300
De Gelder Godelieve

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Autonoom gemeentebedrijf AGB Wetteren Basisschool Scheppers Cultuurdijk Cultuuroverleg Scheldeland Zwijndrecht (Gemeente) IBOGEM SP.a Lokale afdeling De Roos vzw PWA Zwijndrecht Zwijndrecht (Gemeente)

Voorzitter van het directiecomité Lid participatieraad Ondervoorzitter Voorzitter Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurslid Bestuurder Bestuurslid Lid diverse commissies Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurslid Lid van de politieraad Ondervoorzitter Bestuurder Voorzitter Lid Verkeerscommissie Conseiller communal Echevin Administrateur Membre Représentant communal Vice-président du conseil d’administration Administrateur Président du conseil d’administration Membre du conseil de police Président Administrateur Administrateur Administrateur Observateur Administrateur Echevin Agent des postes Schepen Schepen Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Conseiller communal Administrateur Administrateur Administrateur Membre du conseil de police Vice-Président Président Cadre Echevine

Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré 8/11/2011 5/09/2011 5/09/2011 25/10/2011

De Gendt Frans

De Gendt Hilde
Lede (Gemeente) ILVA Overlegcomité PWA Politiezone Erpe-Mere/Lede ACW (plaatselijke afdeling) CD&V Plaatselijke afdeling KAV Lede Lede (Gemeente)

Degey Maxime
Verviers (Ville) Verviers (Ville) AQUALIS CCAT COPALOC Crédit Social Logement scrl Fédération du Tourisme de la Province de Liège FTPLi Maison du Tourisme du Pays de Vesdre (MTPV) Zone de police Vesdre Aqualaine Fast Break sa Centre verviétois de formation des Jeunes footballeurs Maison verviétoise des sports asbl (La) Amis de la Crèche-garderie (les) asbl Lire et Ecrire asbl

5/09/2011 5/09/2011 5/09/2011 5/09/2011 5/09/2011 5/09/2011

Degeye Yves
Tellin (Commune de)

De Geyter Albert
Wetteren (Gemeente)

Degezelle Isabelle
Zwevegem (Gemeente) IMOG VZW Gemeentelijk Tenniscentrum Zwevegem VZW Gemeentelijke Schietstand VZW Jeugdcentrum De Brug VZW Jeugdinfrastructuur VZW Jongerenanimatie VZW Parochiaal Centrum Moen VZW Sportbeheer VZW Sportcentrum Sint-Denijs

De Ghorain Benoit
Binche (ville de) HYGEA IDEA Immobilière sociale Sambre et Haine Zone de police Anderlues/Binche CDH Arrondissement de Thuin CDH Section locale 29/09/2011 22/12/2011

De Gieter Henriette
Genappe (Commune de)

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47301

De Gieter Henriette

(vervolg/suite) Commission communale de l’Aménagement du terri- Membre suppléante toire et de la Mobilité CCATM Centre culturel de Genappe Administratrice et membre du bureau COPALOC enseignement Membre Fabriques d’église Représentante communale Directrice d’école Accueil temps libre et soutien de l’accueil extrascolaire Présidente ATL - Commission communale de l’accueil Ateliers Les Lez’Arts CEC Administratrice Walcourt (ville de)

Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré

Degimbe Bernard
Président de CPAS/Conseil de l’action Rémunéré sociale Echevin Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd 1/03/2011 17/03/2011 28/02/2011 28/02/2011 28/02/2011 28/02/2011 28/02/2011 28/02/2011

Degive Thomas
Hotton (Commune d’) Centre culturel communal Hotton Propreté asbl Syndicat d’Initiative SI communal Hotton Sports asbl Riveo asbl

Degodenne Michel
Gesves (Commune de) Président de CPAS/Conseil de l’action sociale Agence immobilière sociale Andenne - Ciney Administrateur Association pour la médiation de dettes GREASUR Administrateur Centre de santé du Namurois Directeur Centre local de Promotion de la Santé CLPS Province de Administrateur Namur Fédération des Centrales de services à domicile FCSD Directeur asbl Handicap et Mobilité Namur Administrateur Vis à Vis asbl Président CBENM Administrateur CCCSSD Administrateur CSD Namur Administrateur FEBI Administrateur Maison de la Laïcité de Gesves MLG Administrateur UNIPSO Administrateur UNISOC Administrateur Directeur général (N-1) Représentant du Ministre de l’emploi Membre du comité de direction Administrateur Administrateur Conseiller communal Administrateur Membre du comité de direction Administrateur Gérant vétérinaire Administrateur Administrateur Echevin Président Schepen Bestuurder Bestuurder Lid van de politieraad Commissaris Bestuurder Bestuurder Bestuurder

De Gols Michel
SPF Emploi, Travail et Concertation sociale Conseil national du travail Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail Promotion de la diversité ethnique et culturelle sur le marché du travail asbl Association belge pour les relations de travail

De Gottal Alain
Huy (ville de) CHR Huy CHR Huy Alcyon Belux CVBA SPRL Maison du Tourisme du Pays de Huy Pégase ASBL

De Grady de Horion Emile
Juprelle (commune de) Fédération des anciens combattants de Fexhe-Slins

De Graef Francois ¸
Hamme (Gemeente) VERKO Elk Zijn Huis NV Politiezone Hamme/Waasmunster HIM Burensportdienst BSD Schelde-Durme Toerisme Scheldeland VVV

47302
De Graef Martine

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

Provincie Antwerpen Sint-Katelijne-Waver (Gemeente) Sint-Katelijne-Waver (Gemeente) IGEMO Culturele Infrastructuur OCMW Vast bureau Autonoom gemeentebedrijf AGB Sint-Katelijne-Waver GECORO St. Katelijne Waver Gehandicaptenstichting Gouverneur Kinsbergen ’t Grom

Provincieraadslid Gemeenteraadslid OCMW raadslid Bestuurder Politiek vertegenwoordiger Lid Lid van het directiecomité Politiek vertegenwoordiger Bestuurder Lid dagelijks bestuur Schepen Bestuurder Lid van het directiecomité Bestuurder Lid adviescommissie Bestuurder Afgevaardigd bestuurder Bestuurslid Bestuurder Gemeenteraadslid Bestuurder (raadgevende stem) Bestuurslid Lerares Bestuurder Bestuurder Voorzitter Conseiller de CPAS/Conseil de l’action sociale Administrateur Administrateur Administrateur Retraité Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurder Voorzitter Bestuurslid Voorzitter Lid HOC en BOC Voorzitter Bourgmestre (titulaire ou ff) Administrateur Administrateur Schepen Voorzitter Voorzitter Gemeenteraadslid Bestuurder (raadgevende stem) Bestuurder (raadgevende stem) Arbeidster (deeltijds) Bestuurder Lid Verkeerscommissie Echevin Administrateur Administrateur

Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré 6/01/2011 6/01/2011 6/01/2011

De Graeve Franky
Temse (Gemeente) FINGEM FINGEM MI-WA MI-WA CD&V Plaatselijke afdeling Autonoom Gemeentebedrijf AGB Temse Sleutelkern Unizo Temse

De Graeve Hilde
Zomergem (Gemeente) IVM CD&V Plaatselijke afdeling Comeet Meetjesman PWA Zomergem

De Graeve Jean-Pierre
Péruwelz (Commune de) IMSTAM Centre d’aide aux alcooliques et toxicomanes CAAT SAFTAM

De Graeve Paul
Damme (Stad) FINIWO Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor Vuilverwijdering en -verwerking in Brugge en Ommeland Verbroederingscomité Damme/Damme CD&V Plaatselijke afdeling Vrienden van Maerlant IVBO Raad Deontologie

Degrauwe Danny
Ramillies (Commune de) Maison du Tourisme Les ptits poyons de Ramillies asbl

De Greef Elke
Denderleeuw (Gemeente) VZW PWA Sui Generis VZW Sporen naar Werk

De Greef Marijke
Niel (Gemeente) ISVAG Schelde-Landschapspark Erfgoedgemeenschap Rupelstreek Niel (Gemeente)

De Greef Yves
Tournai (ville de) Port autonome du Centre et de l’Ouest IDETA

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47303

De Greef Yves

(vervolg/suite) IDETA Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai Logis Tournaisien (le) sc Ecole Primaire Saint-Eleuthère/Saint-Martin asbl Mutualité chrétienne du Hainaut-Picardie Institut Jeanne d’Arc asbl La Piste aux Espoirs asbl Tourisme et Culture asbl Centre hospitalier Wallonie picarde CH Wapi Culture Wapi asbl E.Campus asbl ELSA asbl Fondation cathédrale L’Eclosion asbl (en liquidation) Solidarité Nord-Sud asbl

Membre du comité de direction Membre du Bureau Administrateur Président Administrateur Administrateur Administrateur Président Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur

Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd 1/11/2011 5/12/2011

Degreve Emmanuel
Gouvernement fédéral, Modernisation du SPF Finances, Directeur de cellule stratégique/de poliFiscalité environnementale et Lutte contre la fraude tique générale fiscale Professeur Auteur Comité de quartier de la Cage aux Ours asbl Président du Conseil d’administration Conseil national des experts-comptables et des conseils Membre fiscaux Fondation Forum for the future Président du Conseil d’administration

De Greve Patrick
Sint-Laureins (Gemeente) IVM Regionaal Landschap Meetjesland CD&V Plaatselijke afdeling Landelijke Gilde Nationaal Landelijke Gilde Provinciaal Landelijke Gilde Sint-Laureins Plattelandscentrum Sint-Laureins Schepen Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Schepen Lid van de politieraad Bestuurder Zaakvoerder Voorzitter Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bestuurder Lid van het directiecomité Lid van een regionaal comité Bestuurder Lid van het directiecomité Afdelingsvoorzitter Bestuurssecretaris Bestuurder Lid van het directiecomité Ondervoorzitter van de raad van bestuur Ondervoorzitter van het directiecomité Bestuurder Lid van het directiecomité Bestuurder Bestuurder Lid van het HR-comité Directeur-Generaal Professor Bestuurder Bestuurder

Degrieck Bram
De Panne (Gemeente) Politiezone Westkust CD&V Plaatselijke afdeling De Kwinte vzw

De Groef Jean-Pierre
Machelen (Gemeente) IWVB IWVB WVEM Intervilvoordse Maatschappij voor Huisvesting cvba Intervilvoordse Maatschappij voor Huisvesting cvba SP.a Lokale afdeling Provinciebestuur Vlaams-Brabant

De Groof Christiaan
GASELWEST GASELWEST IMEA IMEA INTERGEM INTERGEM Iverlek VOKA Eandis 30/06/2011 30/06/2011 30/06/2011

30/06/2011 30/06/2011

Capricorn Cleantech Fund Eandis

47304
De Groof Christiaan
Mermaid

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Bestuurder Echevine Présidente Présidente Présidente Avocate Schepen Schepen Lid van een regionaal comité Lid van een sectorcomité/zonecomité Lid van een sectorcomité Bestuurder Bestuurder Bestuurder Lid stuurgroep Voorzitter van de gemeenteraad Lid van een regionaal comité Bestuurder Gedelegeerd Bestuurder Bestuurslid Députée Députée Conseillère communale Administratrice Présidente Membre du conseil de police Administratrice Volksvertegenwoordiger Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Advocaat Bestuurder Voorzitter Ondervoorzitter begeleidingscommissie P Rechtstreeks verkozen senator Gemeenteraadslid Afgevaardigde van de gemeente Bestuurder Lid Lid van de partijraad Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Gemeenteraadslid Schepen Vertegenwoordiger Voorzitter Bestuurslid Advocaat Voorzitter Bestuurder Niet bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd 4/03/2011

Degroot Florence
Hannut (ville de) Agence immobilière sociale communale Agence locale pour l’Emploi Taxi seniors

De Groote André
Destelbergen (Gemeente)

Degroote André Gaston
Avelgem (Gemeente) VMW VMW GASELWEST Cöoperatieve Vennootschap De Leie CV Eigen Haard CV Mijn Huis Waterschap Bovenschelde

De Groote Jean-Marie
Oosterzele (Gemeente) FINIWO SOLVA Verzekeringen De Groote nv Davidsfonds Oosterzele 14/12/2011

De Groote Julie
Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale Ixelles (Commune d’) Orchestre national de Belgique Parlement francophone bruxellois Zone de police Bruxelles Capitale Ixelles Flagey asbl

Degroote Koenraad
Kamer van volksvertegenwoordigers Dentergem (Gemeente) Bouwmaatschappij Mijn Huis Heemkundige Kring Wakken Kamer van volksvertegenwoordigers

De Groote Patrick
Senaat Oostkamp (Gemeente) FINIWO VPRTI VZW Raad van Europa N-VA N-VA Arrondissement N-VA VZW Vereniging Vlaamse Mandatarissen VZW Vormingscentrum Lodewijk Dosfel VZW AGB Oostkamp NV-A Oostkamp Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd

1/02/2011 1/10/2011

1/02/2011 1/02/2011 1/02/2011

De Groote Piet
Knokke-Heist (Gemeente) Knokke-Heist (Gemeente) Overlegcomité gemeente-OCMW Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap PWA van Knokke-Heist Unie van Zelfstandige Ondernemers Unizo Knokke -Heist KFC Heist Mensana VZW

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47305

De Groote Piet

(vervolg/suite) Wielerclub De Jumpers Pecq (Commune de) F.C. Tournai

Bestuurslid Echevin Administrateur

Niet bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Bezoldigd

Degryse Achille De Gryse Hubert
Infrax West (ex-West-Vlaamse Energie- en teledistribu- Bestuurder tiemaatschappij)

Degryse Olivier
Ixelles (Commune d’) Ministère de la Communauté francaise / Fédération ¸ Wallonie-Bruxelles ETNIC MARNI asbl Patrimoine artistique pédagogique et éducatif PAPE asbl Conseiller communal Administrateur général Administrateur Administrateur Administrateur Provincieraadslid Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Schooldirecteur Bestuurder Bestuurder Parlementslid Bestuurder Lid van het partijbestuur Bestuurder Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré 20/05/2011 28/01/2011

De Gryze Gerda
Provincie Oost-Vlaanderen ILVA VENECO Oost-Vlaamse Politieacademie Toerisme Oost-Vlaanderen Oost -Vlaamse Sportpromotie Artevelde Hogeschool POM Oost-Vlaanderen

De Gucht Jean-Jacques
Vlaams Parlement Immo Degus nv Open VLD Open VLD Aalst

Deguide Marc
Fontaine-l’ Evêque (ville de) Fontaine-l’ Evêque (ville de) Conseiller communal Président de CPAS/Conseil de l’action sociale Union des Villes et Communes de Wallonie Administrateur Huissier de justice Union des Villes et Communes de Wallonie - Fédération Membre du comité directeur des CPAS Provincieraadslid OCMW-voorzitter Schepen Commissaris Vereffenaar Voorzitter Consulente Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Schepen Bestuurder Lid van het directiecomité Bestuurder Schepen Lid politieraad Lid bureau Schepen Lid van de politieraad Directielid Parlementslid Bestuurder

De Gussem Anne Marie
Provincie Oost-Vlaanderen Nazareth (Gemeente) Nazareth (Gemeente) GASELWEST Provinciaal Zorgcentrum Lemberge CVBA De Kruk vzw APB Lemberge KVLV Eke RATO vzw SVK Leie & Schelde Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd

1/08/2011

Dehaemers Christine
Tielt (Stad) IVIO IVIO Helpt Elkander

Dehaemers Jurgen
Zedelgem (Gemeente) Politiezone Het Houtsche Prov.Com.Rio P

Dehaen Koenraad
Mortsel (Stad) Politiezone MINOS AGB Mortsel

Dehaene Jean-Luc
Europees Parlement Inbev nv 31/05/2011

47306
Dehaene Jean-Luc

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Lotus Bakeries nv Novovil nv Umicore nv Koning Boudewijn Stichting DEXIA Thrombogenics UEFA Club Fin Control Panel

Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder-ondervoorzitter Voorzitter van de raad van bestuur Bestuurder Voorzitter Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bestuurder Voorzitter van de raad van bestuur Voorzitter van het directiecomité Lid van een sectorcomité Voorzitter van de raad van bestuur Voorzitter van het directiecomité Bestuurder Lid van het directiecomité Lid bureau Lid Vlaams Gewestelijk bureau Lid Vlaamse Gewestelijke Raad Voorzitter van de politieraad Voorzitter van het politiecollege Bestuurder Lid van het dagelijks bestuur Lid van het partijbureau Voorzitter Bestuurder Voorzitter Bestuurslid Bestuurder Voorzitter Parlementslid OCMW-voorzitter Schepen Lid directiecomité Bestuurder Bestuurslid Bestuurder Schepen Lid raadgevend comité Bestuurder Administratief secretaris Bestuurder Bestuurder Bestuurder Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurder Ambtenaar Administrateur délégué Parlementslid Schepen Bestuurder Voorzitter Lid Voorzitter Bestuurder Bestuurder

Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd

31/05/2011 31/05/2011

Dehaene Luc
Ieper (Stad) Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en de Plaatselijke Overheidsdiensten FIGGA FIGGA GASELWEST GASELWEST GASELWEST WVI WVI Intermixt Intermixt Intermixt Politiezone ARRO IEPER Politiezone ARRO IEPER VVSG Westhoekoverleg CD&V Ieper Syndicaal Overlegcomité Stad Ieper Eandis GSD - V vzw KYWC NV Immo Euro VZW JOC Ieper

Dehaene Tom
Vlaams Parlement Zemst (Gemeente) Zemst (Gemeente) Providentia cv Unitas Provincie Vlaams-Brabant Werkwinkel Vilvoorde YAR Vlaanderen

De Haes Hugo
Kapelle-op-den-Bos (Gemeente) Ethias Rail Facilities sa Arm Maar Eerlijk VZW Foncière rue de France Stichting voor het Historisch Spoorwegerfgoed VZW Volksontwikkeling

Dehairs Hendrik
Zoutleeuw (Stad) PBE Riobra

Dehalu Jacques
SOFICO

Dehandschutter Lieven
Vlaams Parlement Sint-Niklaas (Stad) VPRTI VZW Centrummanagement Sint-Niklaas Forum Lokale Werkgelegenheid PWA Sint-Niklase Sport-, Spel en Recreatiecentra Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten VZW

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47307

Dehandschutter Lieven

(vervolg/suite) Startende Ondernemingen Waasland vzw Sint-Nicolaasgenootschap Vlaanderen Vormingscentrum Lodewijk Dosfel VZW Autonoom gemeentebedrijf AGB ’t Bau-huis Intergemeentelijk Project Het Land van Reynaert Mercator 2012 vzw Nieuw-Vlaamse Alliantie vzw Vereniging van Vlaamse Mandatarissen vzw Waasballon vzw Mont-Saint-Guibert (commune de) Mont-Saint-Guibert (commune de)

Voorzitter Voorzitter Bestuurder Voorzitter Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Conseillère communale Echevine Conseiller communal Administrateur Administrateur Membre du comité de gestion Schepen Voorzitter Bestuurder Lid van het bureau Voorzitter Bestuurder Bestuurder Bestuurder Voorzitter Bestuurder Gedelegeerd bestuurder Gedelegeerd bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Ondervoorzitter

Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd 26/03/2011 26/03/2011

Dehaut Sophie De Hemptinne Emmanuel
Onhaye (Commune d’) AISDE Association Intercommunale des Eaux de la Molignée Association Intercommunale des Eaux de la Molignée

De Hemricourt de Grunne Thierry
Bilzen (Stad) Autonoom gemeentebedrijf AGB CD&V Plaatselijke afdeling CD&V Plaatselijke afdeling Landbouwdagen vzw Bekkenbestuur Demer BIONERGA NV Bosgroep Zuid-Limburg vzw CD&V Zuid-Limburg Eigen Huis NV Hamal cvba Hemric nv Hof Ten Biezen nv Nuhma nv NV Z-Kracht Vlaamse Landeigendom vzw Watering Het Vereveld Waterschap boven Demer

1/09/2011

De Herde Michel
Schaerbeek (Commune de) Gouvernement fédéral, Modernisation du SPF Finances, Fiscalité environnementale et Lutte contre la fraude fiscale SPABS - Bruxelles Crèches de Schaerbeek IRIS OCS asbl Haute Ecole Paul-Henri Spaak Centre d’études Jacques Georgin asbl FDF FDF Section locale MDH Consultant sprls Enfants et Compagnie asbl JES asbl Ludocontact asbl Echevin Rémunéré Attaché (de Cabinet/Cellule stratégi- Rémunéré que) Administrateur Président Administrateur Administrateur Maître-assistant invité Administrateur Membre du bureau permanent Membre du bureau et du comité Gérant Président Président Administrateur Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré 6/12/2011

3/05/2011

De Herdt Davina
Mortsel (Stad) AWW IMEA IMEA Politiezone MINOS CD&V Plaatselijke afdeling CD&V Plaatselijke afdeling Oudleerlingenvereniging Sint-Gabriëlcollege Gemeenteraadslid Bezoldigd Bestuurder Bezoldigd Bestuurder Bezoldigd Lid van het ″Corporate Governance Bezoldigd Committee″ Lid van de politieraad Bezoldigd Bestuurslid Niet bezoldigd Bureaulid Niet bezoldigd Kabinetsmedewerker Bezoldigd Voorzitter Niet bezoldigd

5/12/2011

47308
De Herdt Eduard

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

Hemiksem (Gemeente) Intercommunale voor Energie Intercommunale voor Energie IVEG IVEG SP.a Gemeentedienst van België Harmonie ″De Dageraad″ Interregies Vereniging van Openbaar Groen VZW Toerisme Rupelstreek

Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Ondervoorzitter van de raad van bestuur Ondervoorzitter van het directiecomité Bestuurder Lid van het directiecomité Bestuurslid Vertegenwoordiger Voorzitter Vertegenwoordiger Afgevaardigde Vertegenwoordiger Schepen Voorzitter Lid van de politieraad Bestuurder Voorzitter Voorzitter Bestuurder Bestuurder Voorzitter Bestuurder Conseiller communal Administrateur Administrateur-délégué Administrateur-général (ff. ou a.i.) Président du conseil d’administration Vice-président du conseil d’administration Vice-président du conseil d’administration Président du conseil d’administration Président du conseil d’administration Président Vice-président du conseil d’administration Conseiller communal Administrateur Membre du comité de direction Administrateur Administrateur Conseiller communal Administrateur Membre du comité de direction Schepen Bestuurder Bestuurder Schepen Lid van een regionaal comité Voorzitter van sectorcomité/zonecomité Lid adviescommissie Bestuurder Bestuurder Lid van het directiecomité Bestuurslid Bestuurder

Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré 1/03/2011 1/03/2011

28/02/2011 28/02/2011

De Hertog Jean
Brussel (Stad) Plaatselijke openbare bibliotheek van Brussel Politiezone Brussel Hoofdstad Elsene CVBA Bedrijvencentrum Dansaert VZW Atrium Brussel Centrum VZW Atrium Hart van Laken VZW BRAVVO VZW Huis van de tewerkstelling en de vorming VZW Jeugd in Brussel VZW Tintinnabulum

De Heusch Pierre
Uccle (Commune d’) BRUTELE La Ferme Rose

De Hondt Francis
Office de Sécurité Sociale d’Outre-mer Ademimmo sa Crédit Immobilier sa Crédit Ouvrier sa Immobilière du Méridien sa Uniclam sa Start asbl Vivre Heureux asbl 30/11/2011

Dehoust Jean-Bernard
Soignies (Commune de) IDETA IDETA Agence de Développement Local Centre culturel de Soignies Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd een Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd

Dehu Maurice
Nivelles (ville de) Intercommunale du Brabant Wallon Intercommunale du Brabant Wallon

De Jaeger Marc
Zomergem (Gemeente) Regionaal Meetjeslands cultuuroverleg Comeet VZW Regionale jeugdvereniging Meetjesland VZW

De Jaeger Remi
Maldegem (Gemeente) VMW VMW FINIWO VENECO Autonoom gemeentebedrijf AGB Autonoom gemeentebedrijf AGB CD&V Maldegem Bedrijvencentrum Meetjesland NV

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47309

De Jaeger Remi

(vervolg/suite) Advocaat Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré

Dejaegher Christof
Provincieraadslid Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bestuurder Lid van een sectorcomité Lid van het ″Corporate Governance Committee″ WVI Lid van een regionaal comité CD&V Plaatselijke afdeling Bestuurslid CD&V Provincie West-Vlaanderen Bestuurder Poperinge Ten Bunderen vzw Bestuurder Advocaat Autonoom gemeentebedrijf AGB De Kouter Bestuurder - voorzitter Bedrijvencentrum Westhoek NV Bestuurder CD&V regio Westhoek Bestuurslid De Mandel cv Bestuurder eva Centummanagement vzw Voorzitter-bestuurder Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij a.p.b. Bestuurder RESOC Westhoek Bestuurder Vlaamse Hopregio vzw Voorzitter-bestuurder Vrije Centra voor leerlingenbegeleiding VCLB Midden- Bestuurder en Zuid-westhoek vzw vzw De Kring Bestuurder VZW Domein De Lovie Bestuurder VZW ERSV West-Vlaanderen Bestuurder Provincie West-Vlaanderen Poperinge (Stad) GASELWEST GASELWEST GASELWEST

Dejardin Valérie
Limbourg (ville de) INTERMOSANE Centre Culturel Régional de Verviers CCRV Maison du Tourisme du Pays de Vesdre Centre régional de la petite enfance CRPE Le Kursaal asbl Echevine Commissaire Administratrice Administratrice Administratrice Administratrice Employée Président du conseil d’administration Chef/Directeur de cabinet adjoint

Dejemeppe Pierre
Agence de Développement Territorial ADT Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Présidence, Pouvoirs locaux, Aménagement du territoire, Monuments et Sites, Propreté publique et Coopération au développement Bruxelles-Midi sa Comité d’accompagnement de la Centrale des crédits Crédal Crédal Plus Droit et Marché asbl Maison en Couleurs Commission de la protection de la vie privée Visit Brussels

Président du conseil d’administration Président Administrateur Président Administrateur Administrateur Membre du comité sectoriel de la Banque-Carrefour des entreprises Administrateur

Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd 2/03/2011

Dejon Francis
Saint-Georges-sur-Meuse (Commune de) Bourgmestre (titulaire ou ff) Meuse Condroz Logement sc Administrateur Société archéologique de Hesbaye asbl Administrateur Zone de police Meuse - Hesbaye Membre du collège de police Zone de police Meuse - Hesbaye Membre du conseil de police Michel Boyens sa Administrateur Commission communale d’accompagnement Dumont- Président Wautier L’Union scrl Administrateur Directeur de prison

Dejonckheere Christelle
Staden (Gemeente) VMW CD&V Plaatselijke afdeling Westhoek vzw Schepen Lid van een sectorcomité/zonecomité Bestuurslid Lid regionaal overlegplatform

47310
Dejonckheere Christelle

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Gepensioneerde TBS Bestuurslid Bestuurder Bestuurder Bestuurder Lid van de politieraad Schepen Bestuurslid Lid van het directiecomité Voorzitter van de raad van bestuur Voorzitter van het directiecomité Voorzitter Afgevaardigde gemeente Bestuurslid OCMW-voorzitter Schepen Meewerkende echtgenote Ondervoorzitter Schepen Bestuurder Parlementslid Schepen Afgevaardigde van de gemeente Afgevaardigde van de gemeente Fractievoorzitter Lid bureau Voorzitter van de raad van bestuur Lid van de politieraad Lid beheerscomité Bestuurder Voorzitter Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Lid schoolraad Lid schoolraad Ondervoorzitter Vertegenwoordiger inrichtende macht Bestuurder Lid gemeenschapsraad Voorzitter Bestuurder Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Bezoldigd 28/11/2011 7/12/2011 1/12/2011 30/11/2011

Markant afdeling Staden TERF - erfgoedcel

De Jong Mia
Inter-media PIDPA Politiezone Geel/Laakdal/Meerhout 8/11/2011

De Jonge Tania
Ninove (Stad) Open VLD (plaatselijke afdeling) AGB DN AGB Ninove AGB Ninove Gezinsbond Nederhasselt Preventiedienst SOLVA Wielervrienden Nederhasselt

De Jonghe Brigitte
Heuvelland (Gemeente) Heuvelland (Gemeente) Heuvelland BOC

De Jonghe Carine
Middelkerke (Gemeente) Infrax West (ex-WVEM)

Dejonghe Carla
Brussels Hoofdstedelijk Parlement Sint-Pieters-Woluwe (Gemeente) INTERFIN Vivaqua RVG RVG Kunst en Cultuur in Sint-Pieters-Woluwe Politiezone Montgomery Scholengemeenschap Open VLD (plaatselijke afdeling) F&V Willemsfonds ASBL PAJ de WSP Biergilde Het Lindeke CRE vzw Gemeenteschool Mooi-Bos Gemeenteschool Stokkel Le Conseil des Ainés SPW LOP Brussel Openbare Bibliotheek Sint-Pieters-Woluwe Sint-Pieters-Woluwe Wolu Animations VZW Wolu Sport VZW

21/12/2011

Dejonghe Henk
Infrax West (ex-West-Vlaamse Energie- en teledistribu- Bestuurder tiemaatschappij) WVI Bestuurder (raadgevende stem)

De Jonghe d’Ardoye d’Erp Yves
Ixelles (Commune d’) Holding Communal SA Flagey asbl L’Eventail Aline Bara asbl Crèche Le Nid asbl Les Amis du Musée d’Ixelles asbl World Trade Center Association Echevin Membre du conseil de surveillance Administrateur Administrateur Administrateur Président Vice - président Vice - président Gemeenteraadslid

De Kegel Georgette
Ninove (Stad)

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47311

De Kegel Georgette

(vervolg/suite) ILVA AGB Ninove Martens - De Kegel NV VZW Vlas Federale regering, Werk Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer Vaste commissie voor taaltoezicht Mission locale de Molenbeek Molenbeekse huisvestingsmaatschappij OCMW Sint-Jans-Molenbeek POD Wetenschapsbeleid Sectoraal comité voor de Federale Overheid

Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Kabinetschef Werkend lid Vast lid Bestuurder Bestuurder Lid vast bureau Stafdirecteur P&O Werkend lid

Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd 14/12/2011 6/12/2011

Dekens Tania

De Kerchove d’Exaerde Francois ¸
Gouvernement fédéral, Affaires étrangères, Commerce Directeur de cellule stratégique/de poli- Rémunéré extérieur et Affaires européennes tique générale

De Ketelaere Dirk
Kruibeke (Gemeente) Autonoom gemeentebedrijf AGB CD&V Plaatselijke afdeling Christelijke Onderwijscentrale COC-Vakbond Burensportdienst BSD Waasland Autocars Van Mullem Kruibeke (Gemeente) Sint-Jorisinstituut Schepen Lid van het directiecomité Bestuurder Lid van het provinciaal comité Bestuurder Leraar Gelegenheidschauffeur Lid commissies Lid CPBW Schepen Verzekeringsmakelaar Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd

De Ketelaere Eddy
Torhout (Stad)

De Keukelaere Carl
Schepen Bestuurder Lid van het directiecomité Lid van een sectorcomité Ondervoorzitter van de raad van bestuur WVI Ondervoorzitter van het directiecomité Politiezone RIHO Lid van de politieraad Christelijke Mutualiteit CM Roeselare Tielt Ondervoorzitter Publigas Bestuurder ADMB vzw Bestuurder Unie van Zelfstandige Ondernemers UNIZO Gewest Voorzitter raad van bestuur Roeselare-Izegem VZW ADMB-Kinderbijslagfonds Bestuurder VZW SVMB-succursale Brugge Bestuurder VZW SYNTRA-West Bestuurder VZW UNIZO Regio Roeselare-Tielt Ondervoorzitter van de raad van bestuur Roeselare (Stad) FIGGA FIGGA GASELWEST WVI

De Keukelaere Luc
Merelbeke (Gemeente) Merelbeke (Gemeente) OCMW-voorzitter Schepen Schepen Bestuurder Zaakvoerder Volwassen begeleider Secretaris Echevin Commissaire Président Trésorier Membre du conseil de police Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré

De Keukeleire Bart
Dentergem (Gemeente) Bouwmaatschappij Helpt Elkander CV Chiro Nellekijn Jeugdhuis Kernelle

De Keyn Jean-Pierre
Koekelberg (commune de) Vivaqua Promotion de l’Emploi Régie communale autonome Zone de police Bruxelles-Ouest

47312
De Keyn Jean-Pierre De Keyrel Marc

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Assistance seniors handicapés Koekelberg promotion asbl Diksmuide (Stad) Autonoom gemeentebedrijf AGB ACW Diksmuide CD&V afdeling Diksmuide MIVOS Scholengemeenschap Strand en Polder Toneelgroep Plankenkoorts VZW CBE Brugge-Oostende-Westhoek VZW Fedekam West VZW Koninklijke Harmonie Burgerskring VZW PWA Diksmuide VZW Vrij CLB West VZW WIVO Welzijnsraad CM Diksmuide Woonwinkel West

Président Trésorier Schepen Bestuurder Zaakvoerder Bestuurslid Bestuurslid Lid beheerscomité Lid beheerscomité Secretaris Bestuurder Bestuurder Voorzitter raad van bestuur Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurslid Lid Stuurgroep Schepen Ondervoorzitter Lid van het adviescomité Lid van het adviescomité Secretaris Echevin Membre du conseil de police Secrétaire Vice-président Pensionné Echevin Administrateur Commissaire Président Président Administrateur Administrateur Administrateur Président Administrateur Co-président Avocat Administrateur - délégué Administrateur Administrateur Schepen Zaakvoerder Bestuurder Provincieraadslid Schepen Commissaris Bestuurder Lid van een regionaal comité Lid van het directiecomité Voorzitter van de raad van bestuur Bestuurder Lid van het directiecomité Bestuurder Lid provinciaal bureau

Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd

De Keyser Bert
Sint-Katelijne-Waver (Gemeente) Landelijke Gilde IGEMO (milieu) IGEMO (streekbeleid) ZVK The Oscars

Dekeyser Christian
Celles (Commune de) Zone de police du Val de l’Escaut Mutualités socialistes PS Section locale

De Keyser Damien
Woluwe-Saint-Pierre (commune de) SLRB BRUTELE Agence immobilière sociale communale Agence locale pour l’Emploi Archives d’Architecture moderne AAM Art et Culture à Woluwe-Saint-Pierre Centre culturel et de congrès de Woluwe-Saint-Pierre Créemploi asbl Télé Bruxelles CDH Arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvorde Bruxelles action asbl Bruxelles Est asbl Réseau Entreprendre Bxl asbl

1/10/2011

1/06/2011 1/03/2011

De Keyser Daniel
Zele (Gemeente) Maatschappij voor sociale woningbouw 31/05/2011

De Keyser Eric
Provincie West-Vlaanderen Diksmuide (Stad) PUBLILEC West-Vlaamse Intercommunale West-Vlaamse Intercommunale West-Vlaamse Intercommunale Autonoom gemeentebedrijf AGB Sociale Bouwmaatschappij ″De Mandel″ Sociale Bouwmaatschappij ″De Mandel″ Publipart nv VWM

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47313

De Keyser Eric
VWM

(vervolg/suite) Lid provinciaal comité Bestuurschef Bestuurder Bestuurder Lid van de politieraad Secretaris Schepen Bestuurder Lid van een regionaal comité Lid van het directiecomité Bestuurder Bestuurder Bestuurder Kaderlid Lid van het directiecomité Voorzitter van de raad van bestuur Bestuurder Bestuurder Lid van de schoolraad Voorzitter ouderraad Bestuurder Bestuurder Bestuurder Secretaris Bestuurder Bestuurder Bestendig gedeputeerde Bestuurder Lid adviescommissie Lid van het ″Corporate Governance Committee″ Bestuurder Lid van het directiecomité Bestuurder Bestuurslid Bestuurslid Coach Schepen Lid van het adviescomité Afgevaardigde gemeente Afgevaardigde gemeente Voorzitter van de raad van bestuur Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd

De Keyser Heli
IMWV WESTLEDE Politiezone LOWAZONE Landelijke Gilde Lovendegem

De Keyser Jan
Oostkamp (Gemeente) VMW FINIWO TMVW Boerenbond CD&V Plaatselijke afdeling Unizo vzw (Dienstencentrum) Autonoom gemeentebedrijf AGB Oostkamp Autonoom gemeentebedrijf AGB Oostkamp Comptoir Agricole Wallonie Dienstenchequeonderneming DCI Witdoen Hotelschool Spermalie Hotelschool Spermalie Landbouwkantoor Vlaanderen Projectvereniging L.W.W. Projectvereniging Leader PWA Oostkamp Unizo Oostkamp-Hertsberge Unizo Ruddervoorde-Waardamme

Dekeyser Julien
Provincie Vlaams-Brabant PBE PBE PBE Riobra Riobra Créadiv Open VLD (provinciaal) Open VLD (regionaal) Open VLD fractie Vlaams-Brabant

De Keyser Lodewijk
Damme (Stad) Westtoer Kerkfabriek Allerheiligste Drievuldigheid Kerkfabriek H. Christianus VVV Damme vzw

Dekeyser Rik
IVIO Dekeyser Cleaning Dekeyser Milieu Dekeyser Ruimdienst Dekeyser Vidange Ecowest nv Horizon Net nv Rodekim nv DECO Ieperrein NV Immodek NV Milieuholding Dekeyser NV

De Keyser Stefaan
Mont-de-l’Enclus (commune de) Maison de l’Emploi Président de CPAS/Conseil de l’action Rémunéré sociale Membre du comité d’accompagnement Non rémunéré Infirmier Rémunéré

47314
De Keyser Stefaan

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Professeur Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd 28/02/2011

De Keyser Véronique
Parlement Européen Liège (Ville) Le Grand Liège Théâtre & Publics asbl Isatis asbl Députée Conseillère communale Administratrice Présidente Vice - présidente OCMW-voorzitter Schepen Bestuurder

De Keyzer Frederik
Sint-Gillis-Waas (Gemeente) Sint-Gillis-Waas (Gemeente) Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Heemkundige Kring De Kluize VZW

Bestuurslid Gepensioneerde De Klomp vzw Secretaris Schuldbemiddeling Waas Bestuurder Soveka Waas Bestuurder VZW Nationaal Museum en Archief Douane & Accijn- Bestuurder zen

Dekimpe Luc
Provincie Oost-Vlaanderen De Pinte (Gemeente) Deinse Huisvestingsmaatschappij VWM Provincieraadslid Schepen Bestuurder Vertegenwoordiger sectorcomités Gemeenteraadslid Bestuurder (raadgevende stem) Bestuurder (raadgevende stem) Bediende Zelfstandige Bestuurder Beheerder Bestuurslid Secretaris Directeur-generaal Voorzitter Bestuurder Schepen Bestuurder Lid van het directiecomité Bestuurslid Ambtenaar Landmeter-expert Gemeenteraadslid Bestuurder (raadgevende stem) Afdelingshoofd Schepen Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bestuurder Parlementslid Schepen Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bestuurder Mede-eigenaar Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré 31/10/2011 1/11/2011 1/09/2011

De Kimpe Tony
Deinze (Stad) IMWV KLAD

AGB Stad Deinze Gemeenschapscentrum Stad Deinze Groenrood Rambla

23/06/2011

De Kinder Jan
FOD Justitie ENFSI Stichting ENFSI secretariaat 27/05/2011 27/05/2011

De Kinder Jozef
Sint-Amands (Gemeente) IVAREM IVAREM CD&V Plaatselijke afdeling

Dekkers Marc
Kapellen (Gemeente) IMEA

De Klerck Patrick
Blankenberge (Stad) Blankenberge (Stad) VVSG

De Knop Irina
Vlaams Parlement Lennik (Gemeente) Lennik (Gemeente) Open VLD (plaatselijke afdeling) Maria’s Fresh Wash 30/04/2011 1/05/2011

De Knop Monique
SPF Intérieur Présidente du Comité de direction Centre fédéral de Connaissances pour la sécurité civile Présidente du Comité de gestion Service de l’Etat à gestion séparée chargé de la gestion Présidente du Comité de gestion des cartes d’identité

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47315

De Knop Monique

(vervolg/suite) Chambre de recours des fonctionnaires généraux Commission chargée du traitement des plaintes individuelles des occupants des centres fermés Institut Nalanda asbl Comité de gérance de la copropriété Le Mercator Institut Yeunten Ling Union Bouddhique belge

Membre Membre Administratrice Présidente Administratrice Administratrice Schepen Lid van een regionaal comité Voorzitter van de raad van bestuur Schooldirecteur Bestuurder

Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd

Deknopper Eddy
Beersel (Gemeente) Iverlek Cultureel centrum De Meent Pasar VZW

De Kock Josiane
Jette (Commune de) IBG SIBELGAZ SIBELGAZ Vivaqua Conseillère communale Administratrice Administratrice Membre de comité(s) de secteur Membre du (d’un) comité de concertation Commission communale de l’accueil Membre Commission de concertation urbanisme Région- Membre Commune Conseil consultatif de l’environnement Jette Membre Adjunct-administrateur-generaal Schepen Voorzitter van de raad van bestuur Bestuurder Voorzitter van de raad van bestuur Parlementslid Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bestuurder Bestuurder Voorzitter Voorzitter Lid adviescomité veiligheid Lid Bestuurder Regionaal bestuurslid Bestuurder Bestuurder Voorzitter Bestuurder Echevine Représentante de la commune Représentante de la commune Déléguée Lid van het directiecomité Afdelingsvoorzitter Bestuurslid Vereffenaar Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Lid van de politieraad Lid van het politiecollege Commercieel adviseur Lid beheerscomité Bestuurslid Penningmeester

De Koninck Claudette
RVA

De Koninck Iwein
Aalst (Stad) Jeugdanimatie vzw Vrienden van KSA Sint Jozef Aalst VZW D.A.V

De Kort Dirk
Vlaams Parlement Brasschaat (Gemeente) Pensioenfonds van het Vlaams Parlement Autonoom gemeentebedrijf Brasschaat De Ideale Woning CV Federatief netwerk IGEAN Milieu & Veiligheid Prezonecollege brandweer Vereniging voor Steden en Gemeenten Voor en Noorderkempen VZW Bielebale VZW Koninklijk Ballet van Vlaanderen VZW Rotonde VZW Unitas Antwerpen

Delacroix Nathalie
Incourt (Commune d’) IBW ISBW CCAT

Delaere Chris
TMVW CD&V Plaatselijke afdeling CD&V regio Oudenaarde Sint-Vincentius vzw in vereffening

Delaere Ivan
Pittem (Gemeente) Politiezone Regio Tielt Politiezone Regio Tielt Brandweerzone Midden West-Vlaanderen Interclub Pittem Wielerclub PWA Pittem

47316
Delaere Noël

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

Zuienkerke (Gemeente) Zuienkerke (Gemeente) ACV Lokale afdeling ACW (plaatselijke afdeling) CD&V Plaatselijke afdeling Centraal Kerkbestuur Zuienkerke Fonds ter reductie van de globale energiekost (FRGE) Interlokale vereniging BZD Wonen Kerkraad Sint-Michiel Zuienkerke Partij Lijst Burgemeester Ziekenzorg (lokale afdeling)

OCMW-voorzitter Schepen Secretaris Secretaris Secretaris Diensthoofd Secretaris Lid Beleidsgroep Afgevaardigd beheerder Penningmeester Secretaris Secretaris Gemeenteraadslid Bestuurder Advocaat-bestuurder Voorzitter

Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré

De Laet Alain
Malle (Gemeente) PIDPA Litem bvba Supportersclub Bloemengaarden

De Laet Marc
Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bestuurder Lid van het directiecomité Voorzitter van de raad van bestuur Bestuurder Bestuurder Lid adviescommissie Bestuurder Lid gewestelijke raad Lid Raad van Voorzitters Voorzitter van de raad van bestuur Bestuurder Bestuurder Lid van het dagelijks bestuur Bestuurder Ondervoorzitter van de raad van bestuur De Voorzorg cv Ondervoorzitter van het dagelijks bestuur Interlokale Vereniging Gemeentelijke Administratieve Lid beheerscomité Sancties Arrondissement Mechelen (GASAM) Logistiek Platform Antwerpen Bestuurder Overlegorgaan van Vlaamse financieringsverenigingen Lid m.b.t. participatie in ECS en EGPF Politiezone Willebroek Voorzitter lokale veiligheidsraad Programma vzw Cultuurcentrum de Ster Bestuurder PWA vzw Bestuurder SM Volkshuisvesting Bestuurder Sp.a Senaatsfractie Secretaris (halftijds) Toerisme Rupelstreek Vaartland vzw Bestuurder VZW Turuka 90 Voorzitter van de raad van bestuur Ziekenhuisvereniging ″AZ Van Enschodt″ Ondervoorzitter Willebroek (Gemeente) Finilek Finilek Finilek INTEGAN Inter-Regies PIDPA Cultureel Centrum De Ster Intermixt Intermixt Vrienden van het Gemeenschapsonderwijs Socialistisch Fonds Antoon Spinoy Socialistische Pioniers vzw SP.a Lokale afdeling Nationaal Gedenkteken Fort van Breendonk De Voorzorg cv

9/06/2011

De Laever Gaëtan
Seneffe (Commune de) CRAC Seresa Village n° 1 asbl Echevin Premier attaché Responsable Gemeenteraadslid Bestuurder Lid van het directiecomité Meewerkende echtgenote Lid schattingscommissie Bestuurslid Conseiller provincial Administrateur Membre du comité de direction 31/01/2011 1/02/2011

Delafontaine Martine
Diksmuide (Stad) IVVO IVVO Diksmuide (Stad) KVLV - Leke

Delaite Maxime
Province de Namur BEP Environnement BEP Environnement

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47317

Delaite Maxime

(vervolg/suite) Agence immobilière sociale Andenne - Ciney Centre culturel d’Andenne Maison des Jeunes Le Hangar Mouvement des Jeunes Socialistes Fédération de Namur Mouvement des Jeunes Socialistes Fédération de Namur Présence et Action Culturelles PAC section locale Maison de la Poésie asbl Soutien aux Pays de la Francophonie asbl Lichtervelde (Gemeente) Westtoer Intergemeentelijke Boendienst SVK Roeselare VZW Ten Boomgaerde

Administrateur Administrateur Administrateur Président Coordinateur Président Administrateur Administrateur Schepen Lid adviesraad Bestuurder Bestuurder Secretaris Député Député Président de Commission(s) Conseiller communal Administrateur délégué Administrateur Administrateur Administrateur Membre du comité de direction Membre Administrateur Président du conseil d’administration Administrateur Administrateur Administrateur Président du conseil d’administration Administrateur Président du conseil d’administration Gemeenteraadslid Bestuurder Lid Lid Lid van het directiecomité Gemeenteraadslid Bestuurder Zelfstandige

Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd

30/06/2011 1/07/2011

Delameilleure Hans

De Lamotte Michel
Parlement de la Communauté francaise ¸ Parlement Wallon Parlement Wallon Liège (Ville) Port Autonome de Liège Intercommunale des abattoirs publics des arrondissements de Liège -Waremme INTRADEL SPI+ SPI+ Conseil supérieur des villes, communes et provinces de Wallonie Jeunes -Emploi - Formation JEF asbl Stations de Plein Air Liégeoises Centre Hospitalier Chrétien CHC SIDECO scrl Caritas Liège Cercle Saint-Léon Echafaudage asbl Récré du Coeur

31/05/2011

27/06/2011 27/06/2011

De Landtsheer Filip
Laarne (Gemeente) VERKO Jeugdraad Landbouwraad Oost Finiwo

De Landtsheer Gerry
Lokeren (Stad) IDM

De Langhe Bruno
Rumes (Commune de) Société de logements du Haut-Escaut (la) sc Président de CPAS/Conseil de l’action Rémunéré sociale Vice-président Rémunéré Enseignant Rémunéré Gemeenteraadslid Bestuurder Lid van het directiecomité Lid van de politieraad Gepensioneerde Lid van (een) commissie(s) Echevin Président du conseil d’administration Administrateur Echevine Membre Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré

De Langhe Georges
Erpe-Mere (Gemeente) ILVA ILVA Politiezone Erpe-Mere/Lede Erpe-Mere (Gemeente)

Delannois Paul-Olivier
Tournai (ville de) IPALLE Logis Tournaisien (le) sc

Delannoy Michèle
Mouscron (commune de) COPALOC

47318
Delannoy Michèle

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Fraternelle sc (La) Partenariat 2000 PS Section locale PS Union socialiste communale USC Gym fraternité Amicale Max Lessines Centre Européen des Langues Parlées Point Rouge

Administratrice Vice-présidente Membre du comité Membre du comité Secrétaire Présidente Vice-présidente Présidente Schepen Bestuurder Lid van het directiecomité Bestuurder Lid van het directiecomité Afgevaardigde Adviserend lid Adviserend lid Bestuurder Bestuurder Bestuurder Schepen Ambtenaar Voorzitter Voorzitter Voorzitter Bestuurslid Conseiller communal Président de CPAS/Conseil de l’action sociale Administrateur Administrateur - Secrétaire Administrateur Administrateur Administrateur Président du conseil des marguillers Retraité Chef/Directeur de cabinet adjoint Commissaire du Gouvernement Commissaire du Gouvernement Chef/Directeur de cabinet adjoint Professeur invité Professeur correcteur Commissaire aux comptes

Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré

De Lat Marc
Erpe-Mere (Gemeente) IWVB IWVB TMVW TMVW Forum Werkwinkel Gemeente Erpe-Mere Gecoro Gemeente Erpe-Mere milieuraad Logo regio Aalst VZW Rato vzw Waterlink

Delathouwer Robert
Koekelberg (Gemeente) Brussels Volkstejoeter vzw VZW PWA Koekelberg VZW Tewerkstelling Koekelberg VZW Variaties

Delatte Joseph
Fernelmont (Commune de) Fernelmont (Commune de) Agence locale pour l’Emploi Fernelmont Promotion et Emploi Foyer Namurois sc (le) Centre Asty-Moulin Centre sportif et associatif de Fernelmont Fabrique d’Eglise Saint-Martin

15/03/2011

Delattre Dominique
Gouvernement wallon, Présidence Agence pour le Commerce Extérieur

Delaunois Patrick
SOWALFIN Gouvernement wallon, Vice-Présidence, Economie, PME, Commerce extérieur et Technologies nouvelles Ecole Supérieure de Communication et de Gestion ESCG Enseignement à Distance de la Communauté Francaise ¸ SYSFAL asbl - Secrétariat permanent de la formation en alternance

Delaunoit Sébastien
Frasnes-lez-Anvaing (Commune de) IMSTAM IMSTAM Médecine du travail SEMESOTRA et PMS PS Union socialiste communale USC Olympic Boys Frasnes Sport Tourisme Développement asbl Conseiller communal Membre du comité de direction Président du conseil d’administration Mandat repris au sein de la sprl Docteur Delaunoit Sébastien Administrateur Administrateur Administrateur Schepen Lid van de politieraad Bestuurder Beheerder Advocaat Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd

De Lausnay Anne-Marie
Berlare (Gemeente) Politiezone Berlare/Zele Open VLD (plaatselijke afdeling) De Leesdijk

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47319

De Lausnay Anne-Marie

(vervolg/suite) Belham CC Stroming Cultuurdijk Intergemeentelijk cultuuroverleg Scheldeland Plaatselijke Bibliotheek Polders tussen Schelde & Durme Destelbergen (Gemeente) IMEWO IMEWO IMEWO Politiezone Regio Rhode en Schelde De Eekhoorn vzw Open VLD (plaatselijke afdeling) Open VLD Regio Gent-Eeklo

Vertegenwoordiger Bestuurder Bestuurder Bestuurder Lid beheersorgaan Vertegenwoordiger

Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd

De Lausnay Yves
Gemeenteraadslid Bezoldigd Bestuurder Bezoldigd Lid adviescommissie Bezoldigd Lid van het ″Corporate Governance Bezoldigd Committee″ Lid van de politieraad Bezoldigd Bediende Bezoldigd Bestuurder Niet bezoldigd Voorzitter Niet bezoldigd Bestuurder Niet bezoldigd Echevin Membre Président du conseil d’administration Membre du conseil de police Président Secrétaire Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré

Delava Joseph
Remicourt (Commune de) SWDE Conseil d’exploitation Centre culturel de Remicourt Zone de police Hesbaye Centre dramatique dialectal de Remicourt PS Union socialiste communale USC des quartiers Remicourt-Lamine

De Laveleye Daniel
Ohey (Commune d’) AIEG AIEG SWDE Conseil d’exploitation Agence locale pour l’Emploi Contrat de Rivière de la Haute Meuse Contrat de rivière Hoyoux Groupe d’action Locale GAL des Tiges et Chavées Logis andennais (le) Centre sportif communal Bourgmestre (titulaire ou ff) Administrateur Membre du comité de direction Membre Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Avocat Employé Echevin Retraité Schepen Opvoeder Ondervoorzitter Ondervoorzitter Conseiller communal Administrateur Président du conseil d’administration Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Directeur d’établissement scolaire Administrateur Vacataire responsable Formateur Directeur général Commissaire du Gouvernement Conseiller technique Président du conseil d’administration Conseiller communal Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré

1/09/2011 1/08/2011

Delbecq Daniel
Rumes (Commune de)

Delbeke Erwin
Hooglede (Gemeente) SP.a Hooglede-Gits Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse hart

Delbeque Benoît
Charleroi (ville de) Brutélé Foyer Marcinellois sc (le) CREPT - UT asbl GSARA asbl Centre de Jeunes de Marcinelle asbl J Arrive asbl Amis de la Nature (les) - section de Marcinelle Province de Hainaut SPJ Ecole de Cadres

Delbeuck Claude
SPW SPGE Donation royale Domaine de Bérinzenne asbl

Del Borrello Mauro
Mons (ville de)

47320
Del Borrello Mauro

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) CHU Ambroise Paré CHU Ambroise Paré Centre culturel des Jeunes - Jemappes Centre des Ecritures dramatiques Wallonie-Bruxelles Festival de Wallonie Médiathèque de la Communauté francaise asbl ¸ Orchestre royal de Chambre de Wallonie ORCW Parc communal de Jemappes Régie communale autonome RCA Zone de police Mons - Quévy Amis du Manège (les) Festival Ars Musica La Pensée Wallonne Mac’s Hornu Maison des Ateliers asbl Tactus asbl Le Manège.mons Mutuelle syndicale de Jemappes Faimes (Commune de) Delbie sprl Transport Pirotte

Administrateur Membre du comité de direction Président Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Président Vérificateur aux comptes Membre du conseil de police Administrateur-délégué Administrateur Administrateur Vice-président Administrateur Administrateur Administrateur général Trésorier Echevin Gérant Mandataire Echevin Président Administrateur Administrateur Administrateur Président Administrateur Administrateur - Trésorier Architecte indépendant à titre complémentaire Employé (à mi-temps) Gérant Administrateur Commissaire du Gouvernement Administratrice Chef/Directrice de cabinet Chef/Directrice de cabinet Administratrice Administratrice Membre suppléante du comité de crédit Administratrice Président Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Vice-président du conseil d’administration Président du conseil d’administration Administrateur-délégué Administrateur Président du conseil de gérance Administrateur-délégué Président - Représentant permanent pour Sogeparlux Administrateur

Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré 30/12/2011 31/08/2011 16/11/2011

Delchambre Jean-Marc

Delchef Alain
Soumagne (Commune de) Agence locale pour l’Emploi Foyer de la Région de Fléron (le) Groupement régional économique Ourthe-Amblève GREOA Avouerie d’Anthisnes asbl Atelier transfrontalier pour l’Environnement et les Actions en Milieu rural asbl Profruit asbl Ruralité-Environnement-Développement Association internationale

Arcatures sprl Les Amis du Musée de la Vie populaire asbl

Delcomminette Pascale
AWEX Office national du Ducroire Gouvernement de la Communauté francaise, Présidence ¸ Gouvernement wallon, Présidence Samanda SOFINEX SOFINEX SPARAXIS

Delcomminette René
Agence wallonne de stimulation économique Ecetia Finances IDELUX Finances RéseauLux Espace Didier sa EUREFI sa Euro Space Center Redu Euro Space Center Training asbl Financière Spin-off Luxembourgeoise Fonds Immobilier Transfrontalier geie Luxembourg Développement Europe Recybois sa Société de gestion de l’Aérodrome de Saint-Hubert sa

16/11/2011 16/11/2011 16/11/2011 16/11/2011 16/11/2011

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47321
16/11/2011 16/11/2011 24/03/2011 16/11/2011 31/08/2011 16/11/2011 16/11/2011 16/11/2011 16/11/2011

Delcomminette René

(vervolg/suite) SOGEPARLUX sa SOGEXFI sa Terminal Athus sc Egernylux Godefroid asbl IDELUX - AIVE - IDELUX Finances Lux@venir Luxembourg Développement Pôle Transport et Logistique luxembourgeois SOREPLASTIC Wallonie Développement Ministère de la Communauté francaise ¸ ETNIC RTBF Fonds National de la Recherche Scientifique FNRS SOWALIM Festival de Wallonie St’Art sa Wallimage Fondation Prométhéa Académie André Delvaux Fonds Fédéral de la Recherche Scientifique FFRS Sonuma Wallimage Coproductions

Président du conseil d’administration Président du conseil d’administration Administrateur Administrateur Vice-Président Directeur Général Président du Conseil d’administration Administrateur - délégué Président du Conseil d’administration Président du Conseil d’administration Gérant Secrétaire général Administrateur Commissaire du Gouvernement Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Observateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Chef de la Défense

Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd

Delcor Frédéric

Delcour Charles-Henri
Ministère de la Défense

Delcourt René
Héron (Commune d’) ETNIC Intercommunale d’Incendie de Liège et Environs SPP Politique scientifique Conseiller communal Vice-président Administrateur Directeur du service d’encadrement B&CG (N-1) Comité de jumelage Héron-Puy l’Evêque Président Zone de police Hesbaye Ouest Membre du conseil de police Accueil extrascolaire de la commune de Héron Les Administrateur Galopins asbl Fonds de Participation Membre du comité de crédit Initio Conseiller communal Administrateur Président du conseil d’administration Président du conseil d’administration Administrateur Membre du conseil de police Administrateur Administrateur-délégué Administrateur-délégué Gérant Administrateur-délégué Administrateur Membre du comité de direction Directeur des Ressources Humaines OCMW-voorzitter Gepensioneerde Schepen Voorzitter Bestuurder OCMW-voorzitter

Delcourte Carl
Tubize (Commune de) Sportissimo Aide en milieu ouvert AMO Plan J asbl CRIBw Régie des Infrastructures de Tubize Zone de police Ouest Brabant Wallon PS Fédération du Brabant Wallon APS asbl Shoekot sa System Services Invest sprl System Services sa

Delcroix Louis
INTERLUX INTERLUX GDF SUEZ Belgium

Deldaele Richard
Spiere-Helkijn (Gemeente)

Deldaele Roger
Spiere-Helkijn (Gemeente) FC Helkijn VZW Gebroeders Deldaele BVBA

Deleenheer Jean-Francois
Sint Genesius Rode (Gemeente)

47322
De Leeuw Rudy

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

Zilverfonds Nationale Bank van België Nationale Arbeidsraad Achturenhuis cvba (Het ) SP.a Europees Vakverbond EVV Dewaco cv Immo DL Algemeen Belgisch Vakverbond Huis der syndicaten CVBA Internationaal Vakverbond ISVI vzw Vorming en aktie vzw Werkloosheidskas van het ABVV

Bestuurder Lid van de Regentenraad Vice-voorzitter Bestuurder Lid van het bureau Lid van de Executieve Bestuurder Bestuurder Voorzitter Afgevaardigd bestuurder Bestuurder Afgevaardigd bestuurder Bestuurder Voorzitter Echevine Pensionnée

Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré

1/07/2011

Delegnies Jeannine
Brugelette (Commune de)

Delen Simone
Grobbendonk (Gemeente) Grobbendonk (Gemeente) Welzijnszorg Kempen Gros Gemeenteraadslid OCMW-voorzitter Lid van de beheerraad Bestuurder Bruggepensioneerde 11.11.11 Bestuurslid I.S.O.M. Intergemeentelijke Samenwerking OCMW’s Bestuurslid Middenkempen ISOM Herentals Lid vast bureau Regionale dienst collectieve schuldbemiddeling Lid Regionale dienst thuiszorg Lid

Delépine Viviane
Antoing (Commune d’) Office de la naissance et de l’enfance ONE section locale Commission communale de l’accueil Commission Locale de Développement Rural CLDR Centre de Jeunes d’Antoing Centre de Lecture publique COPALOC Office du Tourisme d’Antoing Femmes prévoyantes socialistes FPS Comité local Prix artistique d’Antoing Echevine Présidente Présidente Membre Administratrice Présidente Membre Administratrice Présidente Infirmière Présidente Echevin Educateur Conseiller communal Administrateur Administrateur Membre du conseil de police Echevine Administratrice Administratrice Administratrice Membre du comité Administratrice Administratrice Administratrice Administratrice Vice-présidente Employée Bourgmestre (titulaire ou ff) Administrateur

Delespinette Jonathan
Erquelinnes (Commune d’)

Delestrain Jean
Celles (Commune de) IDETA IEH Zone de police du Val de l’Escaut

Delettre Sophie
Spa (commune de) Centre communal des Jeunes Office du Tourisme de Spa asbl Centre régional de la petite enfance CRPE MR Section locale Piscine communale de Spa Badaboum asbl Cinémaniak asbl Histoire et Archéologie Spadoise asbl PromoSpa asbl

Deleu Gilbert
Comines-Warneton (ville de) PACO

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47323

Deleu Gilbert

(vervolg/suite) IEG IEG IFIGA IFIGA SWDE Conseil d’exploitation Escaut-Lys-Dendre Agence locale pour l’Emploi Comines Contact Culture Euro Delta Center Maison de l’Emploi de Comines-Warneton Maison du Tourisme de la Picardie Régie communale autonome Syndicat d’initiative de Comines SIDEC asbl Zone de police Comines-Warneton Animation et gestion des infrastructures sportives communales asbl Etincelle Volley Comines EVOCO asbl Aéromodélisme Comines Air AMCA asbl Arts Visuels et Créatifs asbl Jeunes à Vot’Service Comité des fêtes des Marmousets

Administrateur Membre du comité de direction Administrateur Secrétaire Vice-président Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Président du collège de police Président Président Administrateur Administrateur Administrateur Président

Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré 31/07/2011 22/06/2011 24/05/2011

Deleu Johnny
Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer Bestuurder (raadgevende stem) in Zuid-West-Vlaanderen MIROM Roeselare (ex-IVRO) Bestuurder (raadgevende stem)

Deleu Luc
Dilbeek (Gemeente) IWVB IWVB Caerenberg vzw Schepen Bestuurder Lid van het directiecomité Advocaat Bestuurder

Deleu Walter
West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem- Bestuurder Bissegem De Warande vzw Bestuurder Kaartersclub ″Hertens Troef″ Secretaris

Deleuze Olivier
Chambre des Représentants Chambre des Représentants Ecolo Chef de groupe Représentant Membre du bureau politique Conseillère provinciale Echevine Cadre Administratrice Sectionnaire

Deleuze Yolande
Province de Brabant wallon La Hulpe (commune de) Amis du Home Reine Astrid (les) Mutualités libérales du Brabant

Delfanne Carine
Province de Hainaut Province de Hainaut Ath (ville de) IDETA IDETA CARAH Maison culturelle d’Ath Maison culturelle d’Ath PS Section locale Heures Heureuses (les) asbl Solidarité Ghislenghien asbl Conseillère provinciale Présidente de commission Echevine Administratrice Membre du comité de direction Administratrice Administratrice Membre du bureau Présidente Présidente Vice-présidente Cadre Centre d’information et d’animation des jeunes de la Administratrice Région d’Ath MSHO Administratrice MSHO Membre du comité de gestion RHMS Administratrice Echevin

Delfanne Francis
Bernissart (Commune de)

47324
Delfanne Francis

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Habitat du Pays Vert (l’) sc Logement Bernissartois asbl (Le) MSHA Ath Wateringue de Pommeroeul Wateringue de Pommeroeul

Administrateur Administrateur Pensionné Administrateur Administrateur Membre du comité directeur Députée Vice-Présidente Membre de l’assemblée réunie Députée Administratrice Membre du bureau politique

Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré

Delforge Céline
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale Assemblée réunie de la Commission communautaire commune Parlement francophone bruxellois SOS Migrants Ecolo

Delforge Yves
Mettet (commune de) Echevin BEP Environnement Administrateur BEP Environnement Membre du comité de direction Agence immobilière sociale des Cantons de Gembloux Administrateur et Fosses Dinantaise scrl (La) Administrateur Centre communal des sports de Mettet asbl Administrateur et membre du bureau (secrétaire)

Delfosse Joëlle
Conseil économique et social de la Région de Bruxelles- Directrice Capitale Rémunéré

Delhaise Christine
Huy (ville de) Château vert (Le) Crèche Petit à Petit L’Ouvrier chez lui Le bel âge hutois asbl Résidence Les Prés Brion UTD asbl Echevine Administratrice Présidente Administratrice Présidente Présidente du d’accompagnement Présidente Echevin Président Administrateur Président Administrateur Membre du comité de direction Administrateur et membre du comité de direction Administrateur Administrateur Président Conseillère communale Echevine Administratrice Vice-présidente Infirmière indépendante Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré 28/04/2011 28/04/2011 27/06/2011

comité

Delhaise Rudi
Eghezée (Commune d’) Centre sportif communal COGES asbl Comité des fêtes de Longchamps

Delhaye André
IDETA IDETA Contribuons à un Hainaut Occidental de Qualité CHOQ asbl Conseil de Développement de Wallonie picarde la Fourmiche asbl Petits Eleveurs du Plat d’or (association de fait)

Delhaye Carinne
Soignies (Commune de) Soignies (Commune de) Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux SAMU

Delhaye Jean-Paul, Frameries
Frameries (Commune de) Conseiller communal IPFH Administrateur IPFH Membre du comité de direction Centre culturel de Frameries Administrateur Festival international du Film d’Amour Membre du comité de programmation Ars et Vita Administrateur Centre de Recherche et d’animation en formations Administrateur nouvelles CREAFORM asbl Les Explorateurs de Frameries-Quévy Président Professeur

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47325

Delhaye Jean-Paul, Frameries
Euterpe asbl

(vervolg/suite) Administrateur Conseiller communal Administrateur Administrateur Membre du comité de direction Administrateur Administrateur Administrateur Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré

Delhaye Jean-Paul, Couvin (Frasnes)
Couvin (ville de) BEP BEP Environnement BEP Environnement Intercommunale des Sports du Sud-Namurois et du Sud-Hainaut Maison de l’Urbanisme de l’Arrondissement de Philippeville Maison régionale du Tourisme de l’Arrondissement de Philippeville Office communal du Tourisme Zone de police des Trois Vallées Centre d’action sociale Paul Courthéoux

Administrateur Membre du conseil de police Administrateur Fonctionnaire Assist asbl Administrateur Association de gestion du Musée du Chemin de Fer à Administrateur Vapeur des Trois vallées Conseiller communal Administrateur Membre suppléant Membre du conseil de police Administrateur Chauffeur-livreur Membre Membre du comité Administrateur Echevine Enseignante Echevin Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur-délégué Administrateur-délégué Administrateur Gemeenteraadslid Bestuurder Lid van de politieraad OCMW-voorzitter Verpleegster Schepen Bestuurder Bestuurder Conseiller communal Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Conseiller en prévention Administrateur Echevin Administrateur Administrateur Membre du comité de direction

Delhez Albert
Welkenraedt (commune de) AQUALIS COPALOC Zone de police Pays de Herve Sports et Loisirs asbl Commissions communales Foire aux noix Henri-Chapelle Jeunesse et Sports asbl Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré

Delhez Cécile
Thimister-Clermont (Commune de)

Delhove Emmanuel
Le Roeulx (ville de) Association Intercommunale du Bois d’Havré Concours Rose Nouvelle du Roeulx ABDL sa Caution Mutuelle du Centre Courrières sa Riveroeule scrl Sambre Belge sa

De Lie Anna
Kapellen (Gemeente) FINEA Politiezone Noord

Delie Greta
Koksijde (Gemeente)

Delie Jan
Ieper (Stad) Apollonia nv Tandartsenpraktijk Delie bvba

Deligne Bernard
Rumes (Commune de) IMSTAM Société de logements du Haut-Escaut (la) sc SAFTAM Sports, Culture et Loisirs Centre de Cerfontaine Union des Coopérateurs du Tournaisis

Deligne Robert
Chapelle-lez-Herlaimont (Commune de) ICDI IPFH IPFH

47326
Deligne Robert

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Centre culturel local Chapelle Festival asbl Comité Solidarité asbl Zone de police Mariemont Symbiose asbl

Président du conseil d’administration Administrateur-délégué Président du conseil d’administration Membre du conseil de police Administrateur Retraité Gemeenteraadslid Staatssecretaris Lid van het college Lid van de politieraad Voorzitter VRT-medewerker Schepen Bestuurder Bestuurder Voorzitter Voorzitter Gepensioneerde Bestuurder - secretaris Directeur général Député provincial Administrateur Membre du comité de direction Observateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Conseiller communal Administrateur Administrateur Employé Administrateur Administrateur Représentant Représentant Conseiller communal Echevin Secrétaire d’Etat Administrateur Administrateur Administrateur OCMW-voorzitter Schepen Voorzitter Voorzitter Ondervoorzitter Voorzitter Helper van Zelfstandige Bestuurslid Afgevaardigd bestuurder Voorzitter

Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd 5/12/2011 6/12/2011 5/12/2011 6/12/2011 5/12/2011

De Lille Bruno
Brussel (Stad) Regering van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, Mobiliteit, Openbaar Ambt, Gelijke Kansen en Administratieve Vereenvoudiging Vlaamse Gemeenschapscommissie Politiezone Brussel Hoofdstad Elsene Klojo Produkties

Delimon Paul
Tielt-Winge (Gemeente) CD&V Plaatselijke afdeling Limonde cvba De Maere vzw Kmove vzw KWB Meensel-Kiezegem

De Linge Roland
Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale

Delire Luc
Province de Namur BEP BEP Canal C CARP asbl Centre culturel de Floreffe Fondation Gouverneur René Close Foyer du Burnot (le) Association des Provinces wallonnes APW Soutien aux Pays de la Francophonie Foyer de Lesve

31/03/2011

Delitte Michel
Frasnes-lez-Anvaing (Commune de) IMSTAM SAFTAM SNCB Holding Sport Tourisme Développement TMC Organisation ASBL

Delizée Jean-Marc
Chambre des Représentants Chambre des Représentants Viroinval (Commune de) Viroinval (Commune de) Gouvernement Fédéral, Affaires sociales Office communal du Tourisme PS Fédération de Dinant-Philippeville Musée du Chemin de Fer à Vapeur de Treignes

Della Faille d’Huysse Baron Bernard
Kruishoutem (Gemeente) Kruishoutem (Gemeente) Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand Military Baronie Lozer vzw (in vereffening) Onderlinge Brandverzekering Sint-Eligius Parochiaal centrum Lozer Project Groep Leader Vlaamse Ardennen Uplosere NV VZW familievereniging della Faille

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47327

Della Faille d’Huysse Baron Bernard

(vervolg/suite) VZW K. Verbroedering Henri van Oost Voorzitter VZW Koninklijke Letterkundige Vereniging Bestuurder VZW Nokere Sport Bestuurslid VZW Toerisme Vlaamse Ardennen Bestuurslid Herve (ville de) INTERMOSANE Herve Natation asbl Royal Battice FC La Mélomane sprl Moulin Dellicour Conseiller communal Administrateur Vice-président Président Gérant Propriétaire Conseiller communal Administrateur Administrateur Administrateur Conseiller communal Echevin Président du comité de direction Président du conseil d’administration Administrateur Administrateur Membre du comité de direction Vice-président Vice-président Membre du conseil de police Administrateur Membre

Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré 18/12/2011 19/12/2011

Dellicour Jean-Léopold

Dellieu Renaud
Havelange (Commune d’) AIEC Centre culturel communal Hall omnisports communal

Dell’Olivo Andrea
Seraing (ville de) Seraing (ville de) AISH AISH CHR Citadelle INTERSENIORS INTERSENIORS Habitation Jemeppienne (l’) Immobilière publique Zone de police Seraing - Neupré Tennis club Centenaire Ougrée asbl Commission Service social de la commune

Delmeule Joëlle
Estaimpuis (Commune d’) Présidente de CPAS/Conseil de l’action Rémunéré sociale Retraitée Rémunéré Conseillère communale Administratrice Econome Administratrice et membre du pouvoir organisateur Administratrice et membre du pouvoir organisateur Administratrice Echevin Administrateur Administrateur Membre du comité de direction Président Administrateur Administrateur Membre suppléant Administrateur Administrateur Président Administrateur Président Administrateur Vice-président Administrateur Schepen Lid van een regionaal comité Lid van een sectorcomité/zonecomité Bestuurslid Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd

Delmez Annie
Jodoigne (ville de) SEDILEC Collège d’Alzon Ecole Notre-Dame à Mélin Roeland vzw

Delmotte Jean-Louis
Seraing (ville de) AISH Interseniors Interseniors Centre culturel communal de Seraing Centre de créativité d’Ordange Centre de créativité d’Ougrée COPALOC Fêtes de Wallonie de Seraing Home Ougréen (le) Maison de quartier Médiathèque de la Communauté francaise asbl ¸ Régie de quartier Solidaricité CRES asbl Jeunesses musicales de Liège

Delmotte Rita
Dentergem (Gemeente) VMW VMW KVLV

47328
Delnatte Frédéric

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

Faimes (Commune de) Centre culturel de Waremme SWDE Succursale Meuse aval Centre culturel de Huy Home Waremmien, société régionale d’habitations sociales ou moyennes de Hesbaye Zone de police Hesbaye Présence et Action culturelles PAC Faimes Présence et Action culturelles PAC régionale de HuyWaremme Mémoire et Action Collectives MAC

Echevin Trésorier Vice-président Administrateur Administrateur Membre du conseil de police Président Président Indépendant Secrétaire

Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré

Delnooz André
Plombières (Commune de) Conseiller de CPAS/Conseil de l’action Rémunéré sociale Association intercommunale d’Oeuvres médico-sociales Administrateur Rémunéré de Moresnet et environs Culture et Loisirs Montzen Administrateur Non rémunéré Office du Tourisme de la Commune de Plombières Administrateur-trésorier Non rémunéré Syndicat d’Initiative SI de Montzen-Plombières Administrateur Non rémunéré CGSP Cheminots Secrétaire administratif Non rémunéré PS Union socialiste communale USC Trésorier Non rémunéré Club de marche Playa trott Montzen Président Non rémunéré Au Viaduc asbl Administrateur Non rémunéré Retraité Rémunéré OCMW-voorzitter Schepen Bestuurder Conseiller communal Administrateur Vice-président du conseil d’administration Membre du conseil de police Président du conseil d’administration Administrateur - délégué Président du Conseil d’administration Administrateur Bestuurder (raadgevende stem) Bestuurder Schepen Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bestuurder Voorzitter Bestuurder Advocaat Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bestuurder Lid van het directiecomité Bestuurder Bestuurder Bestuurslid Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd

De Lobel Ann
Keerbergen (Gemeente) Keerbergen (Gemeente) Open VLD plaatselijke afdeling

Delobel Jean-Marie
Verviers (Ville) FINIMO Centre culturel Régional de Verviers CCRV Zone de police Vesdre Action et Recherche Culturelles ARC - Verviers Centre Maximilien Kolbe asbl Festival international G. Lekeu asbl Synergys RCA

28/12/2011

Deloddere Mia
IMOG PWA 17/05/2011

Deloffer Frank
Alken (Gemeente) Alken (Gemeente) CD&V Plaatselijke afdeling Mariahuis vzw Mariahuis vzw 31/03/2011 1/04/2011 31/03/2011 1/04/2011

De Loor Herman
Zottegem (Stad) ILVA ILVA SOLVA Bond Moyson Oost-Vlaanderen SP.a (Provinciaal)

De Loor Jo
Provincie Oost-Vlaanderen Provincie Oost-Vlaanderen Provincie Oost-Vlaanderen Herzele (Gemeente) Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen RLVA SP.a Lokale afdeling SP.a Provincie Oost-Vlaanderen Lid van een commissie Bezoldigd Lid van het Bureau van de Provincie- Bezoldigd raad Provincieraadslid Bezoldigd Schepen Bezoldigd Bestuurder Niet bezoldigd Bestuurslid Niet bezoldigd Bestuurder Niet bezoldigd

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47329

De Loor Jo

(vervolg/suite) Ambtenaar Bestuurder Bestuurder Bestuurder Parlementslid OCMW-voorzitter Bestuurder Ondervoorzitter Bestuurder Bestuurslid Voorzitter Schepen Conseiller communal Administrateur Membre du conseil de police Président Président de commission(s) Président de groupe Sénateur élu direct Conseiller communal Membre Administrateur Administrateur Membre du conseil de police Professeur émérite Membre du bureau Membre du comité restreint Administrateur Administrateur-gérant Administrateur Administrateur Président Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré 24/06/2011

Autonoom gemeentebedrijf AGB Herzele Provinciaal Archeologisch Museum Velzeke VZW Landschapsbeheer Vlaamse Ardennen

De Loor Kurt
Vlaams Parlement Zottegem (Stad) CV Werkerswelzijn Pensioenkas van het Vlaams Parlement PWA Zottegem SP.a Regio Zottegem-Geraardsbergen VZW Rock Zottegem

Deloose Elza
Spiere-Helkijn (Gemeente)

Delorme Florent
Havelange (Commune d’) AIEC Zone de police Condroz-Famenne Anciens combattants

Delpérée Francis
Sénat Sénat Sénat Woluwe-Saint-Pierre (commune de) Académie Royale de Belgique Art et Culture à Woluwe-Saint-Pierre Caisse de Retraite des Sénateurs Zone de police Montgomery Université Catholique de Louvain CDH CDH Centre d’études politiques, économiques et sociales CEPESS Francis Delpérée sprl Mémorial National Fort de Breendonk Centre de recherche et d’information socio-politiques CRISP Fonds d’étude sur le droit des communautés et régions asbl UCP - Mouvement social des aînés asbl

1/10/2011

Président du Conseil d’administration Non rémunéré Conseiller communal Administrateur Membre du comité de direction Membre du comité de direction Président du conseil d’administration Vice-Président Président Fonctionnaire Secrétaire adjoint Administrateur Administrateur général adjoint Membre de la commission de gestion Maître de Conférences (12h/an) Conseillère communale Administratrice Membre du comité de direction Présidente Présidente (section locale) Présidente (section locale) Employée Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré

Delpire Jean-Marie
Philippeville (Commune de) BEP BEP BEP Environnement BEP Environnement MR Fédération provinciale MR Section locale MR Sud Namur Réforme et Liberté asbl

Delporte Jean-Marc
SPF Finances Musée Royal de l’Armée et d’Histoire Militaire ULB

Delporte Marianne
Mouscron (commune de) SIMOGEL SIMOGEL Société de logements de Mouscron Amicale des Pensionnés socialistes Association socialiste de la Personne Handicapée asbl

47330
Del Re Valerie

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

Hasselt (Stad) SP.a SP.a Lokale afdeling SP.a Provincie Limburg Creative Class E-Lab Medialab vzw

Schepen Lid partijbureau Bestuurslid Bestuurslid Bestuurder Voorzitter Bestuurslid

Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré

10/11/2011

Delruelle Edouard
Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le Directeur adjoint racisme Conseil de déontologie journalistique Membre Université de Liège Professeur extraordinaire Fondation Bernheim Administrateur

Delsarte Karl
Boussu (Commune de) Centre de Santé Harmegnies - Rolland Commission communale des Finances ALE Service de Prévention et de Sécurité Conseiller communal Administrateur Membre Représentant syndical Membre Echevin Administrateur Membre du comité de direction Administrateur Conseiller en environnement Schepen Lid van een regionaal comité Advocaat Voorzitter raad van bestuur Bestuurder Bestuurder Directeur Général Administrateur Administrateur Administrateur-suppléant

Delsoir Damien
Pecq (Commune de) IDETA IDETA La Maison de Léaucourt asbl

Deltour Dieter
Ieper (Stad) WVI AGB Vauban JOC vzw VZW Feca

Delva Gilbert
Société de Transports en commun de Charleroi Charleroi Centre-Ville Châtelet Centre-Ville Union belge des transports en commun urbains et régionaux Asbl 31/10/2011 31/10/2011 31/10/2011 31/10/2011

Delva Nathalie
Veurne (Stad) Veurne (Stad) IVVO CD&V Plaatselijke afdeling Vleermuis vzw Gemeenteraadslid Schepen Bestuurder Bestuurder Bestuurder Parlementslid Bestuurder Bestuurder Lid bureau Bestuurder Députée Administratrice Vice-présidente Administratrice Echevin Administrateur Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré 31/03/2011 1/04/2011 4/04/2011

Delva Paul
Vlaams Parlement CD&V Plaatselijke afdeling CD&V Hoofdstedelijke afdeling Brussel CD&V Hoofdstedelijke afdeling Brussel Lucia vzw

20/06/2011

Delvaux Anne
Parlement Européen Institut des Arts de Diffusion Mouvement Européen Belgique Clinique Ste Elisabeth

28/02/2011

Delvaux Daniel, Verlaine
Verlaine (Commune de) Delvaux Services sa

Delvaux Daniel, Amay (Ampsin)
Amay (Commune d’) Conseiller communal TECTEO Group Administrateur Plan communal de développement de la nature PCDN Rapporteur asbl Centre culturel d’Amay Administrateur 30/06/2011

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47331

Delvaux Daniel, Amay (Ampsin) Delvaux Geoffroy
IDEG INTERLUX

(vervolg/suite) Employé Administrateur Administrateur Administrateur Gemeenteraadslid Bestuurder Ambtenaar Bestuurslid Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré 1/02/2011 26/10/2011 19/09/2011

Musée d’archéologie et d’art religieux

Delvaux Helga
Linter (Gemeente) Riobra Bibliotheek Linter

Delvaux Marc
Ganshoren (Commune de) Conseiller communal Intercommunale bruxelloise de distribution et Administrateur d’assainissement d’eau (Hydrobru) Activités sportives, culturelles et de loisirs Ganshoren Administrateur asbl Directeur d’école Centre culturel La Villa Administrateur Collège du Sacré-Coeur de Ganshoren asbl Administrateur-délégué Co-propriété ″Mercator″ Président

Delvaux Sigrid
Oreye (Commune d’) Présidente de CPAS/Conseil de l’action sociale Agence immobilière sociale Vice-présidente Agence locale pour l’Emploi Administratrice Le Home Waremmien Administratrice Mission régionale pour l’emploi de Huy-Waremme Administratrice Centre local de Promotion de la santé CLPS de Huy- Administratrice Waremme Groupement jeunesse et troisième âge Présidente Fonctionnaire Chiffond’Elle asbl Secrétaire Echevin Membre du conseil de police Administrateur

Delvigne Christian
Orp-Jauche (Commune d’) Zone de police de Jodoigne IPB scrl

Delwart Valentine
Uccle (Commune d’) Uccle (Commune d’) Conseillère communale Conseillère de CPAS/Conseil de l’action sociale BRUTELE Administratrice suppléante ERIP Commissaire aux comptes Gouvernement fédéral, Coopération au développement Directrice du Secrétariat Le Val d’Uccle Administratrice Service ucclois de la jeunesse Administratrice-déléguée Zone de Police Uccle/Watermael-Boitsfort/Auderghem Membre du conseil de police MR Secrétaire générale Animation et prévention socio-culturelle asbl Administratrice - déléguée ILFAC Administratrice

14/02/2011

14/12/2011

Delwit Carine
Ganshoren (Commune de) Présidente de CPAS/Conseil de l’action Rémunéré sociale Haute Ecole de Bruxelles Maître assistante (à temps partiel) Rémunéré Association de la ville et des communes de la Région de Membre du comité Non rémunéré Bruxelles-Capitale AVCB Conseillère communale Administratrice Administratrice Administratrice Enseignante Conseiller communal Administrateur Membre du comité de direction Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré

Demacq Florence
Montigny-le-Tilleul (commune de) Société Régionale Wallonne du Transport SRWT TEC Charleroi Intercommunale de Gaz du Hainaut 1/12/2011 1/11/2011

Demacq Jean-Pol
Charleroi (ville de) Intercommunale de Gaz du Hainaut Intercommunale de Gaz du Hainaut

47332
Demacq Jean-Pol

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Intercommunale pour la Collecte et la Destruction des Administrateur Immondices Intermixt Administrateur Société royale Protectrice des Animaux de Charleroi asbl Administrateur Retraité avec activités complémentaires BRUTELE-secteur régional administrateur suppléant BRUTELE-sous secteur de Charleroi Vice - président Boom (Gemeente) IMSIR Gemeenteraadslid Bestuurder Bediende Zelfstandige Bestuurder Bestuurslid Bestuurslid Voorzitter Afgevaardigde dagelijks bestuur Bestuurder Schepen Advocaat Kabinetsmedewerker Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bestuurder Lid van het directiecomité Lid van de politieraad Lid van het politiecollege Ambtenaar Volksvertegenwoordiger Gemeenteraadslid Echevin Président du conseil d’administration Administrateur-délégué Administrateur Administrateur-délégué Gérant Administrateur Administrateur Gemeenteraadslid Bestuurder (raadgevende stem) Lid van de politieraad Gepensioneerde Bestuurslid Bestuurslid Bourgmestre (titulaire ou ff) Administrateur Administrateur Administrateur Membre du comité de direction Président Administrateur Président Vice-président

Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré 8/02/2011 21/06/2011

De Maere Ann

De Maere Caroline
Blijdorp III Open VLD (plaatselijke afdeling) Open VLD (Sint-Niklaas) Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap PWA van Waasmunster Werkwinkel Hamme-Waasmunster Werkwinkel Hamme-Waasmunster

De Maertelaere Joeri
Evergem (Gemeente)

De Maeseneer Dirk
Melle (Gemeente) VENECO VENECO Politiezone Regio Rhode en Schelde Politiezone Regio Rhode en Schelde

De Man Filip
Kamer van volksvertegenwoordigers Vilvoorde (Stad)

Demanet Vincent
Chastre (Commune de) Notre Maison scrl CUMA Cereatour scrl Fédération des Betteraviers wallons RT Imadem sa Vincap sprl La Farandole asbl Les p’tits Mousses asbl

De Mangelaere Anita
Gooik (Gemeente) HAVILAND Politiezone Pajottenland ABG GOOIK PWA GOOIK 17/01/2011

Demannez Jean
Saint-Josse-ten-Noode (Commune de) Académie des arts de la Parole, de la danse et de la Musique de Saint-Josse-ten-Noode/Schaerbeek ERIP Intercommunale bruxelloise de distribution et d’assainissement d’eau (Hydrobru) Intercommunale bruxelloise de distribution et d’assainissement d’eau (Hydrobru) Le Botanique, Centre culturel de la Communauté francaise ¸ Théâtre national de la Communauté francaise de Belgi¸ que eup Agence immobilière sociale CHAB

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47333

Demannez Jean

(vervolg/suite) Château de Modave asbl Cirque Royal ERAP La Maison de la Famille asbl Mission locale Musée Charlier Régie communale autonome RCA Association de la ville et des communes de la Région de Bruxelles-Capitale AVCB Cuisines Bruxelloises Promotion sportive Diapason asbl Atrium ASBL Jazz Station Saint-Jazz-Ten-Noode Théâtre Le Public Etterbeek (Commune d’) Organisation mondiale de la presse périodique Europe Système et Transport Service ESTS Anciens parlementaires francophones asbl

Administrateur Vice-président Administrateur Administrateur Trésorier Vice-président Président Vice-président Administrateur Administrateur Président Administrateur Administrateur-délégué Président Administrateur Echevin Administrateur Président Administrateur Schepen Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Lid directiecomité Président de CPAS/Conseil de l’action sociale Vice-président Vice-président Administrateur Brigadier Electricien Délégué local Echevin Administrateur Fonctionnaire Echevine Administratrice Membre du comité et du bureau Membre du comité Présidente Cadre Membre du comité de gestion Membre du comité de gestion Membre du comité de gestion Membre du comité de gestion Membre du comité général de gestion Membre Membre suppléant Membre Membre du bureau exécutif Membre suppléant Membre du comité de gestion

Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré

1/06/2011 12/07/2011

De Marcken de Merken Bernard

Demarest Jos
Brugge (Stad) Brugse Maatschappij voor Huisvesting ACW arro Brugge ACW Brugge ACW Sint-Baafs CD&V Brugge CD&V Provincie West-Vlaanderen CD&V Sint-Andries CM Brugge Vivendo Vivendo

Demaret Jean
Jemeppe-sur-Sambre (Commune de) Conseil Consultatif des Aînés Plan de Cohésion Sociale (PCS, anciennement PPP) Foyer Taminois et ses extensions (le) Mutualité Solidaris Namur

Demarez Claude
Chièvres (ville de) IPALLE

Demarez Séverine
Saint-Ghislain (Commune de) Logis Saint-Ghislainois (Le) PS Section locale PS Union socialiste communale USC Les Montagnards

Demarrée Serge
Fonds des Accidents du Travail Fonds des Maladies Professionnelles Office de Sécurité Sociale d’Outre-mer Office National des Pensions INAMI INAMI Comité du contrôle administratif Conseil Central de l’Economie Conseil National du Travail Conseil National du Travail Commission paritaire des entreprises d’assurances FOPAS

47334
Demarrée Serge

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Prevent Tribunal du Travail Holsbeek (Gemeente) PBE Vlaamse Watermaatschappij

Administrateur Juge social Schepen Lid van een sectorcomité Bediende Lid sectorcomité

Non rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd

Demarsin Alexander

De Martin André
Philippeville (Commune de) Habitations de l’Eau Noire (les) sc Zone de police Hermeton et Heure Président de CPAS/Conseil de l’action Rémunéré sociale Administrateur Rémunéré Membre du conseil de police Rémunéré Echevin Administrateur Administrateur Président Pharmacien remplacant ¸ Conseillère communale Administratrice Membre du conseil de police Provincieraadslid Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurder Lid van het directiecomité Bestuurder Bestuurder Bestuurder Lid van het directiecomité Vereffenaar Vereffenaar Gerechtsdeskundige Provincieraadslid Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Voorzitter Bestuurder Parlementslid Schepen Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Gemeenteraadslid Bestuurder Lid van de politieraad Conseillère communale Administratrice Administratrice Présidente Volksvertegenwoordiger Gemeenteraadslid Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd

Demasy Francis
Léglise (commune de) Contrat de rivière de la Haute-Sûre Maison du Tourisme Régie communale autonome RCA

Demay Bernadette
Tournai (ville de) IMSTAM Zone de police du Tournaisis

De Meerleer Dirk
Provincie Oost-Vlaanderen Aalst (Stad) ILVA SOLVA TMVW Dewaco cv Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap PWA Aalst POM Oost-Vlaanderen POM Oost-Vlaanderen

De Meester Eric
Opera voor Vlaanderen Koninklijke Opera te Gent (in vereffening) VZW

De Merlier Vera
Provincie Oost-Vlaanderen ILVA Provinciaal Domein De Gavers APB Provinciaal zorgcentrum Lemberge Open VLD plaatselijke afdeling Open VLD Regio Aalst-Oudenaarde Open VLD Volkegem SM De Nieuwe Haard

Demesmaeker Mark
Vlaams Parlement Halle (Stad) Vereniging Vlaamse Mandatarissen VZW Vormingscentrum Lodewijk Dosfel VZW Nieuw-Vlaamse Alliantie vzw Vlaams Pers-Radio & TV Instituut vzw 2/05/2011 2/05/2011 2/05/2011 2/05/2011

De Mets David
Zele (Gemeente) IDM Politiezone Berlare/Zele 27/05/2011

De Meulemeester Eliane
Etterbeek (Commune d’) INTERFIN SIBELGA Foyer Etterbeekois sc (le)

De Meulemeester Ingeborg
Kamer van volksvertegenwoordigers Beveren (Gemeente)

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47335

De Meulemeester Ingeborg

(vervolg/suite) Waasse Landmaatschappij CV Oudercomité Bio broeders Ouderraad De Zonnepit PWA Beveren Dilbeek (Gemeente) Open VLD (plaatselijke afdeling)

Bestuurder Voorzitter Voorzitter Bestuurder Schepen Bestuurder Bediende Zelfstandige Parlementslid Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Voorzitter Bestuurder Bestuurder Voorzitter van de politieraad Voorzitter van het politiecollege Ondervoorzitter Bestuurder Lid Beheerscomité Bestuurder Schepen Bestuurder Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid OCMW-voorzitter Bediende Bestuurder Bestuurder Schepen Bestuurder Echevin Vice-président Trésorier Schepen Lid van de politieraad Kinesitherapeut Bestuurslid Bestuurder Schepen Bestuurder Lid van de politieraad Bestuurder Schooldirecteur Coördinerend directeur Bestuurder Lid Bestuurder Lid van het directiecomité Secretaris Lid Verantwoordelijke Voorzitter

Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd 1/03/2011

De Meulemeester Marc

De Meulemeester Marnic
Vlaams Parlement Oudenaarde (Stad) Adviesraad Burgemeesters Centrum Ronde van Vlaanderen Oost-Vlaamse Politieacademie Politiezone Vlaamse Ardennen Politiezone Vlaamse Ardennen Toerisme Oost-Vlaanderen Toerisme Vlaamse Ardennen Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen brandweer Liberale mutualiteit Oost-Vlaanderen

Demeulenaere Dirk
Staden (Gemeente) Infrax West (ex-West-Vlaamse Energie- en teledistributiemaatschappij) Landelijke Gilde Staden fv CD&V Plaatselijke afdeling Landelijke raad Staden Regionaal Comité ter bescherming van de muskusrat

Demeulenaere Heidi
Menen (Stad)

De Meulenaere Willy
FINGEM INTERGEM

De Meuleneire Robert
Horebeke (Gemeente) FIGGA 20/06/2011

Demeuse Eric
Bertogne (Commune de) Comité de jumelage Longchamps-Séguret Football Club de Compogne

De Mey Dirk
Zele (Gemeente) Politiezone Berlare/Zele Open VLD Plaatselijke afdeling

De Mey Jan
ILVA

De Mey Luc
Hamme (Gemeente) DDS Politiezone Hamme/Waasmunster ACW (plaatselijke afdeling)

CD&V Hamme DCBaO Gent HIM Hamme HIM Hamme Jaarmarktcomité Sint-Anna Kerngroep Directies LOP Dendermonde Wielervrienden Sint-Anna

47336
De Mey Norbert
Deinze (Stad) Dakota NV NV Holding CAD

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

Schepen Zaakvoerder Bestuurder Afgevaardigd bestuurder Gemeenteraadslid Bestuurder Leraar Voorzitter Adviesorgaan Schepen Bestuurder Lid adviescommissie Lid van een regionaal comité Aandeelhouder - Gedelegeerd Bestuurder Aandeelhouder - Zaakvoerder Bestuurslid

Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd

De Meyer Danny
Hemiksem (Gemeente) ISVAG Bibliotheek Ivebic

De Meyer Isabelle
Lochristi (Gemeente) IDM IMEWO IMEWO Imalink nv Naimi Projects bvba Open VLD (plaatselijke afdeling)

De Meyer Jos Georges
Vlaams Parlement Sint-Niklaas (Stad) TMVW Vlaams Parlement Parlementslid Bezoldigd Gemeenteraadslid Bezoldigd Lid van het college van commissaris- Bezoldigd sen Ondervoorzitter Bezoldigd Schepen Bestuurder Bestuurder OCMW-voorzitter Schepen Bestuurder Voorzitter Adjunct-kabinetschef Voorzitter Bestuurder Bestuurder Voorzitter Bestuurder Gemeenteraadslid Bestuurder (raadgevende stem) Lid van het partijbestuur Bestuurder Bestuurder Ambtenaar Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Provincieraadslid Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurder Bestuurslid Bestuurslid Bestuurder Vertegenwoordiger Adjunct-directeur Lid commissies Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd

De Meyer Jozef
Beerse (Gemeente) Regionaal Landschap Grote en Kleine Nete SHM Noorderkempen

Demeyer Lutgarde
Vleteren (Gemeente) Vleteren (Gemeente) Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen Regionaal Sociaal Verhuurkantoor RSVK

De Meyer Magda
Vlaamse regering, Viceminister-president, innovatie, overheidsinvesteringen, media en armoedebestrijding LOP OIVO Huurdersbond SP.a (regionaal) Steunpunt Armoedebestrijding

De Meyer Martine
Gent (Stad) FINIWO CD&V Gent CD&V Plaatselijke afdeling Rosas vzw ACW plaatselijke afdeling Autonoom gemeentelijk havenbedrijf Gent NV Grondbank The Loop Projectvereniging voor aanvullend grondbeleid Gent Vincenthof vzw

De Meyer Patricia
Provincie Oost-Vlaanderen Zelzate (Gemeente) IVEG Streekplatform Meetjesand COOP Werkliedenbond Curieus Zelzate SP.a Lokale afdeling SP.a Provincie Oost-Vlaanderen Provincie Oost-Vlaanderen

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47337

De Meyer Patricia

(vervolg/suite) Provincie Oost-Vlaanderen 5B-gebied Meetjesland Veneco VIVA-SVV Zelzate (Gemeente) Hooglede (Gemeente) Gemeentelijk Feestcomité Davidsfonds Hooglede Erfgoedcel TERF Scholengemeenschap G8

Lid Management Comité Lid kredietcommissie Bestuurder Lid commissies Schepen Voorzitter Bestuurder Bestuurder Afgevaardigde beheerscomité Sénateur élu direct Vice-Président Bourgmestre (titulaire ou ff) Président Administrateur Président Administrateur Vice-président Administrateur Administrateur Administrateur Président Vice-président Administrateur Administrateur Administrateur Président du conseil d’administration Président du conseil d’administration Administrateur Administrateur Président Président

Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré

25/10/2011

De Meyer Tomas

Demeyer Willy
Sénat Sénat Liège (Ville) Port Autonome de Liège ALG Opéra Royal de Wallonie Le Grand Liège Liège Expo 2017 scrl Musées de Liège asbl (Les) Université de Liège TADAM PS Fédération liégeoise asbl PS Parti socialiste Dexia Holding Communal ETHIAS Droit commun ETHIAS Finance GRE-Liège Société de développement de Liège-Guillemins sa Fonds Léon Frédéricq Coordination provinciale des conférences d’arrondissement des Bourgmestres et du Collège provincial de Liège asbl Fonds de Pensions de l’ALG Liège Métropole - Conférence d’arrondissement des Bourgmestres et du Collège provincial de Liège asbl

5/01/2011

30/11/2011 6/12/2011 7/12/2011 4/04/2011

4/04/2011 7/07/2011 4/04/2011

Demeyere Jacques
Zuienkerke (Gemeente) Nieuwe Polder van Blankenberge Schepen Sluismeester Bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd

Demez Arnaud
Wavre (Commune de) Conseiller communal Intercommunale des Eaux du Centre du Brabant Wallon Administrateur Enseignant

De Mezel Walter
Herzele (Gemeente) INTERGEM Politiezone Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem VVSG PWA Herzele SPZOV VLD Herzele Gemeenteraadslid Bestuurder Lid van de politieraad Afgevaardigde Bediende Bestuurder Afgevaardigde Bestuurder Conseillère communale Administratrice Administratrice Infirmière chef de service Echevin Administrateur Président du conseil d’administration Gemeenteraadslid Lid adviescommissie

Demil Chantal
Fosses-la-Ville (ville de) INASEP Crèche communale Le Chabo’T asbl 21/12/2011

Demir Atilla
Farciennes (Commune de) Accueil extrascolaire Centres sportifs farciennois asbl

De Mol Christof
Wijnegem (Gemeente) CIPAL

47338
De Mol Christof

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Intercommunale voor Teledistributie van het Gewest Bestuurder Antwerpen Leraar KWTG Bestuurder Kamer van volksvertegenwoordigers Herent (Gemeente) Volksvertegenwoordiger Schepen Parlementslid Zaakvoerder Raadslid Secretaris Conseiller communal Administrateur Administrateur Membre du conseil de police Conseiller Conseiller OCMW-voorzitter Schepen Bestuurder Bestuurder Bestuurder Voorzitter Coördinator Voorzitter Schepen Bestuurder Lid van een regionaal comité Bestuurder Bestuurder Ondervoorzitter Bestuurder Voorzitter Bestuurder Vertegenwoordiger in de stuurgroep Vertegenwoordiger in de stuurgroep Vertegenwoordiger in de stuurgroep Vertegenwoordiger in de stuurgroep Vertegenwoordiger in de stuurgroep Directeur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Membre du bureau/comité exécutif Administrateur Membre du comité de gestion Echevin Administrateur Membre du comité de direction Membre du conseil de police Enseignant Schepen Bestuurder Werknemer Bestuurder Lid commissie

Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd

Demol Elza
13/09/2011

Demol Johan
Brussels Hoofdstedelijk Parlement Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Demol Jules
Rebecq (Commune de) SEDIFIN Sportissimo Zone de police Ouest Brabant Wallon Carrière de Bierghes Carrière de Quenast

De Mol Micheline
Asse (Gemeente) Asse (Gemeente) Providentia cv Katholiek vormingswerk landelijke vrouwen KVLV Davidsfonds Pluspunt vzw 3W Plus

Demon Franky
Brugge (Stad) IVBO WVI Regionaal Landschap Houtland VVOG VVOG CD&V Plaatselijke afdeling Pasar regio Brugge PWA Brugge Regionaal Comité Rattenbestrijding Waterschap Damse Polder- Sint-Trudoledeken Waterschap Kerkebeek - Rivierbeek Waterschap Oudlandpolder Blankenberge Waterschap Zwinstreek

Demonceau Bertrand
Ecetia (ex SLF) IDELUX Finances Blégny Move ASBL Académie de musique César Franck de Visé IMMOVAL sa IMMOVAL sa Liège Airport sa CHU Parking

Demonceau Lambert
Thimister-Clermont (Commune de) Centre Hospitalier Peltzer - La Tourelle CHPLT Zone de police Pays de Herve

De Monie Pia
Kruibeke (Gemeente) CD&V Plaatselijke afdeling Inburgering Oost-Vlaanderen vzw Kruibeke (Gemeente)

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47339

De Monie Pia

(vervolg/suite) SASK Welzijnsschakels Kruibeke Wavre (Commune de) Wavre (Commune de) SEDILEC SEDILEC SEDILEC Agence locale pour l’Emploi Foyer Wavrien sc (le) MR Section locale

Lid Adviesraad Bestuurslid Conseillère communale Présidente de CPAS/Conseil de l’action sociale Administratrice Membre du comité de direction Membre du comité de rémunération Administratrice Administratrice Membre du comité Indépendante

Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré 25/02/2011 6/12/2011

Demortier Nathalie

15/02/2011 5/12/2011

De Mot Jérôme
Gouvernement fédéral, Modernisation du SPF Finances, Directeur du Secrétariat Fiscalité environnementale et Lutte contre la fraude fiscale Jeunes FDF asbl Administrateur Fonctionnaire Secrétariat du Ministre des Finances, mis à disposition Collaborateur de fond du Secrétaire d’Etat démissionnaire

Demotte Rudy
Flobecq (Commune de) Gouvernement de la Communauté francaise, Présidence ¸ Gouvernement wallon, Présidence Groupement européen de coopération territoriale (GECT) Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai PS Conseil de Développement de Wallonie picarde PS USC de Tournai Conseiller communal Ministre-Président Ministre-Président Membre du bureau Membre de droit de l’exécutif fédéral Président Président Echevin Conducteur des travaux Membre du conseil d’exploitation Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré 31/07/2011 25/01/2011

Demoulin Christian
Thimister-Clermont (Commune de) SWDE Meuse Aval Herstal

Demoulin Xavier
SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopé- Directeur général ration au Développement Collège d’Europe Administrateur Collège d’Europe Membre du comité exécutif Institut universitaire européen - Florence Représentant de la Belgique au Conseil supérieur

31/07/2011

Demoustiez Christelle
Quaregnon (Commune de) IRSIA Centre Interculturel de Mons-Borinage CIMB Femmes prévoyantes socialistes FPS Maison du Peuple asbl PS Union socialiste communale USC Conseillère communale Administratrice Administratrice Présidente Présidente Trésorière adjointe Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd

1/06/2011

De Mul Stéphan
Marche-en-Famenne (commune de) Conseiller communal AIVE Administrateur AIVE Président de comité(s) de secteur CCATM Membre Cinémarche Administrateur Maison du Tourisme (communale) Administrateur Régie sportive communale autonome marchoise RES- Administrateur-directeur CAM PS Arrondissement de Marche-en-Famenne Président PS Section locale Président Fonctionnaire Arts en Marche, asbl Administrateur 8/07/2011 8/07/2011

De Mulder Luc
Galmaarden (Gemeente) VMW Inter-energa (ex-Pligas) Intergas Schepen Lid van een sectorcomité/zonecomité Bestuurder (raadgevende stem) Bestuurder

47340
De Mulder Luc

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) PBE Politiezone Pajottenland CD&V VMW

Bestuurder Lid van de politieraad Bestuurslid Kinesitherapeut Lid van een provinciaal comité Gemeenteraadslid Bestuurder Gemeenteraadslid Ondervoorzitter van de raad van bestuur Ondervoorzitter van het directiecomité Bestuurder Directeur Lid van (een) commissie(s) Voorzitter Economische Raad Schepen Bestuurder Lid van het directiecomité Lid van het directiecomité Bestuurslid Bestuurslid Bestuurder Bestuurder Voorzitter Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Voorzitter Bestuurder Bestuurder OCMW-voorzitter Bestuurder Bestuurder Voorzitter Schepen Landbouwer

Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd

Demunster Willy
Hooglede (Gemeente) WVI

De Munter Nicole
Eeklo (Stad ) VENECO VENECO Kleine Landeigendom Het Volk Eeklo (Stad ) Eeklo (Stad )

De Muylder Roger
Bertem (Gemeente) ECOWERF ECOWERF IGO Leuven Curieus Bertem Curieus Vlaams-Brabant vzw Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant FSMB Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten SP.a Bertem ASBL Les Sorbiers S-Plus Brabant S-Plus Regio Leuven Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand van Brabant VZW Centrum Emile Vandervelde VZW Derde Leeftijd en Solidariteit VZW Domein Westhoek VZW Gehandicapten en Solidariteit VZW Heerlijk Verlof VZW Jongeren en Solidariteit VZW S Academie VZW Socialistische Aktie en Solidariteit van Brabant VZW Socialistische Eendracht en Solidariteit VZW Socialistische Eendracht en Solidariteit van het arrondissement Leuven VZW Socialistische Solidariteitswerken VZW Solidaritel VZW Thuisopvang Brabant VZW Toerisme Dijleland VZW Verplegingscentrum Cesar De Paepe VZW Vrije Tijd en Gezondheid

De Muynck Johan
Zomergem (Gemeente) Sociale Huisvestingsmaatschappij SHM Elk Zijn Dak Sp.a (plaatselijke afdeling) Volleyclub Zoem vzw

De Muynck Marc
Ruiselede (Gemeente)

Demuynck Marleen
Leuven (Stad) HELICS Iverlek Groen! Plaatselijke afdeling Gemeenteraadslid Bezoldigd Bestuurder Bezoldigd Lid van een regionale contactcommis- Bezoldigd sie Secretaris Niet bezoldigd

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47341

Demuynck Marleen

(vervolg/suite) Bruggepensioneerde Penningmeester Bestuurslid Bestuurslid Schepen Verpleegster Schepen Preventieadviseur Bestuurder Voorzitter van de gemeenteraad Bestuurder Lid van de politieraad Bestuurslid Bediende Lid van diverse commissies Bestuurder Bestuurder OCMW-voorzitter Voorzitter Voorzitter Bestuurder Echevine Administratrice Administratrice Gemeenteraadslid Bestuurder Secretaris Bestuurder Secretaris Afdelingsverantwoordelijke Secretaris Voorzitter Bestuurder Gewestvoorzitter Ondervoorzitter raad van bestuur Vlaams-Brabant Schepen Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurslid Voorzitter Conseillère communale Echevine Membre Membre Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd

VZW Bemiddeling VZW De Bloesemboompjes VZW Kinderopvang Leuven

Demuynck Nicole
Heuvelland (Gemeente)

De Muynck Walter
Waarschoot (Gemeente) Volleybalclub Argos

Den Abt Léa
Aartselaar (Gemeente) HOOGE MAEY Politiezone HEKLA Nieuwe Aartselaarse Partij Aartselaar (Gemeente) Kinderdagverblijf Sloeber vzw VZW De Oude Barak

De Naeyer Peter
Sint-Lievens-Houtem (Gemeente) Passiespel Letterhoutem Welzijnsraad vzw De Letterhoutemse Toneelgroep

Denamur Florence
Erquelinnes (Commune d’) Braseap asbl Société agricole Vereeke de Bouttignies

De Nauw Roger
Galmaarden (Gemeente) Riobra SP.a Lokale afdeling Cultureel erfgoed Pajottenland Curieus Galmaarden Fed. Socialistische Mutualiteiten Brabant S’ Plus Galmaarden Socialistische fanfare Vlaams en Vrij Sp.a regio Lennik VLAMO VLAMO

Dendauw Marcel
Ingelmunster (Gemeente) VMW IVIO Toerisme Leiestreek Landelijke Gilde Ingelmunster Tuinbouwverbond Kortrijk Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd 2/03/2011 2/03/2011

Dendooven Rita
Tinlot (Commune de) Tinlot (Commune de) CCATM CLDR

De Neef Daisy
Intergemeentelijke samenwerking voor bibliotheekwer- Bestuurder (raadgevende stem) king Haacht-Boortmeerbeek Autonoom Gemeentebedrijf AGB Boortmeerbeek Bestuurder (met raadgevende stem)

De Néeff Stephanie
Lubbeek (Gemeente) IGO Leuven INTERLEUVEN Gemeentelijke Milieuraad Politiezone Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurder Afgevaardigde Lid van de politieraad

47342
De Néeff Stephanie

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Open VLD (plaatselijke afdeling) Gemeentelijke Landbouwraad

Bestuurder Bediende Afgevaardigde Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bestuurder Bestuurder Gemeentelijk vertegenwoordiger Afgevaardigde Afgevaardigd bestuurder Afgevaardigd bestuurder Zaakvoerder Bestuurder Afgevaardigde Bestuurder Lid van het bureau Afgevaardigde beheerscomité Afgevaardigde Afgevaardigde Afgevaardigde Echevin Administrateur-secrétaire Membre Administrateur Membre Membre du comité fédéral Membre du comité Agent provincial Administrateur - secrétaire Trésorier Membre du comité Membre du conseil d’exploitation Provincieraadslid Schepen Bestuurder Bestuurder Bestuurder Lid van het directiecomité Bestuurder Bestuurder Bestuurder Adviserend lid Ambtenaar Bestuurder Lid Gecoro Bestuurder Voorzitter Bestuurder OCMW-voorzitter Schepen Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Directeur Directeur-generaal (N-1) Regeringscommissaris Bestuurder Voorzitter

Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd

Denert Antoine
Kruibeke (Gemeente) Schelde-Landschapspark Autonoom gemeentebedrijf AGB Provinciale Brandweerschool Oost-Vlaanderen Onderwijssecretariaat van de Steden en de Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap Denert Assex nv Pro Deo nv CEVI NV Intergemeentelijk project Land van Reynaert Mercator 2012 Rio-P Scholengemeenschap Beveren-Kruibeke Sociaal Verhuurkantoor SVK Waasland VMW Waterschap Land van Waas

Deneufbourg Jean-Charles
Morlanwelz (commune de) Contrat de Rivière de la Haine Contrat de rivière de la Senne Maison du Peuple asbl Mutualités socialistes du Centre et de Soignies PS Fédération de Thuin PS Union socialiste communale USC Ligue des Amis du Peintre A-L Martin Présence et Action Culturelles PAC Mariemont PS Section de Carnières SWDE Succursale de Mons

Deneuker Danny
Provincie Limburg Borgloon (Stad) VLM VMW INTERELECTRA INTERELECTRA Provincie Limburg Opleiding en Training PLOT SP.a Groot-Borgloon SP.a Lokale afdeling Minaraad Borgloon Autonoom Gemeentebedrijf AGB Borgloon Borgloon (Stad) De Koop vzw GBC Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren

De Neve Bieke
Aalter (Gemeente) Aalter (Gemeente) Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap PWA Volkshaard CV Welzijnsbond CD&V Plaatselijke afdeling

Deneve Christian
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen Belgische Vereniging voor Arbeidsverhoudingen VZW Marcel Van Acker vzw

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47343

Deneve Christian

(vervolg/suite) Bevordering van de etnische en culturele diversiteit op de arbeidsmarkt VZW NBN Bestuurder Merchtem (Gemeente) Merchtem (Gemeente) Blijdorp III Gezinsvervangend Tehuis Levedale vzw Hedemo Zonnige Woonst Bouwmaatschappij Gemeenteraadslid Schepen Vertegenwoordiger Effectief vertegenwoordiger Bediende Bestuurder Effectief vertegenwoordiger Lid van het directiecomité Bestuurder Bediende Voorzitter gemeenteraad Voorzitter gemeenteraadscommissie Bestuurder Lid van de bibliotheekcommissie Schepen Bestuurder Bestuurder Bestuurder Lid van het directiecomité Bestuurder Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bestuurder Lid van het directiecomité Lid van een sectorcomité Bestuurder Bestuurder Lid van het directiecomité Lid van een sectorcomité Lid van een sectorcomité Lid van de politieraad Lid van het politiecollege Bestendig gedeputeerde Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurder Voorzitter Voorzitter Bestuurslid Bestuurslid Bestuurder Bestuurder Voorzitter Voorzitter Bestuurder Ondervoorzitter Voorzitter van de schoolraad Echevin Administrateur Président Membre du conseil d’exploitation Administrateur

Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré

De Neve Ella

De Neve Fons
TMVW PWA Knesselare (Gemeente) Knesselare (Gemeente) LOGO Gezond Plus vzw POB Knesselare

De Neve Guy
Zomergem (Gemeente) Intercommunale Maatschappij voor Watervoorziening in Vlaanderen Intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland TMVW TMVW KI Midden cv

Deneyer Luc
Bever (Gemeente)

Deneyer Pierre
Galmaarden (Gemeente) HAVICREM HAVICREM HAVI-GIS HAVILAND ILVA ILVA PBE WVEM Politiezone Pajottenland Politiezone Pajottenland

De Nijn Bart
Provincie Antwerpen Mechelen (Stad) PIDPA Contour vzw APB Campus Vesta APB Inovant Davidsfonds (afdeling Hofstade) N-VA afdeling Mechelen N-VA Arrondissement Mechelen OFP Provant OVV pensioenkas PIBA vzw SVK (provincie Antwerpen) TPA vzw Ursulinen Mechelen - college Hagelstein

Denimal Jean-Paul
Rebecq (Commune de) Sportissimo Plan communal de développement de la nature PCDN SWDE Succursale Senne-Dyle-Gette Contrat de rivière Senne

47344
Denimal Jean-Paul

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Maison des Jeunes Club de football RCSR Rebecq Comité Carrières Bierghes Comité Chenil

Administrateur Enseignant Administrateur Membre Membre Conseiller provincial Bourgmestre (titulaire ou ff) Administrateur Membre du bureau/comité exécutif Administrateur Administrateur Administrateur Coopérateur Commissaire aux comptes Membre du collège de police Administrateur Président Administrateur Gérant Administrateur Administrateur-délégué Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur coopérateur Vétérinaire-gérant Membre du comité de secteur Conseiller communal Administrateur Membre du comité de direction Membre Président Agriculteur Docteur en médecine vétérinaire indépendant Président

Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré 30/06/2011

Denis André
Province de Liège Malmedy (ville de) ALG ALG Association intercommunale pour l’exploitation du circuit de Francorchamps TECTEO Group Agence immobilière sociale Haute-Ardenne Foyer Malmédien sc (le) Régie communale autonome Zone de police Stavelot-Malmedy Comité de gestion des Prêts d’études de la Province de Liège MR Section locale DEMABEL sa DMDS sprl Recyliège sa SDHA sa SITEL scrl Terranova sa Centre provincial liégeois de protection animale Circuit de Spa-Francorchamps sa Société coopérative Gabriel SPRL Vétérinaire de Monbijou Tecteo secteur Gaz 5/01/2011 5/01/2011 30/09/2011

8/02/2011

11/01/2011

Denis Georges
Honnelles (Commune d’) Intercommunale Parc naturel des Hauts-Pays Intercommunale Parc naturel des Hauts-Pays Commission communale de la culture MR Section locale

Les Eleveurs des Honnelles (association de fait)

Denis Jean-Pierre
Ath (ville de) Bourgmestre (titulaire ou ff) Fédération du Tourisme de la Province de Hainaut Représentant communal FTPH Professeur à temps partiel

Denis Michel
Waremme (ville de) INTERSENIORS Agence locale pour l’Emploi Conseiller de CPAS/Conseil de l’action Rémunéré sociale Administrateur Rémunéré Administrateur Non rémunéré Conseiller communal Commissaire aux comptes Administrateur Membre du conseil de police Membre du Congrès Président Fonctionnaire Conseiller communal Administrateur Trésorier Professeur Président Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré

Denis Patrick
Forest (Commune de) Ecole Régionale et Intercommunale de Police Vivaqua Zone de police Midi PS Fédération de Bruxelles PS Section locale

31/05/2011

Denis Romuald
Fosses-la-Ville (ville de) AIEM Centre sportif de l’entité fossoise Comité des fêtes d’Aisemont

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47345

Denis Romuald Denis Serge

(vervolg/suite) Crèche Le Chatbot asbl PS Section locale d’Aisemont Chaumont-Gistoux (Commune de) TEC Brabant Wallon Intercommunale du Brabant Wallon Régie communale autonome RCA PS Union socialiste communale USC Omnisports asbl

Trésorier Président Conseiller communal Administrateur Administrateur Administrateur Président Administrateur Cadre Provincieraadslid Gemeenteraadslid Bestuurder Lid van een regionaal comité Bestuurder Bestuurder Bestuurder Voorzitter Lid Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Lid commissie Voorzitter Lid commissie Lid uitvoerend bureau Schepen Lerares (loopbaanonderbreking) Conseiller communal Président de CPAS/Conseil de l’action sociale Administrateur Administrateur Administrateur Agent administratif Administrateur Administrateur Administrateur Secrétaire général permanent Administrateur Administrateur

Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré

1/09/2011 1/07/2011

Denolf Georgina
Provincie West-Vlaanderen Brugge (Stad) IVBO WVI Provinciale Dienstverleningscentra vzw ACW De Berkjes vzw Parochieraad Bureau Provincieraad Centraal kerkbestuur CVBA ’t Heist Best Bouwmaatschappij CVO Centrum voor volwassenonderwijs Instituut medische dringende hulpverlening VZW POAR Provinciale Commissie voor studiebeursstichting Provinciale Werkgroep Wonen Raad van Cultuur

Denolf Lieselotte
Torhout (Stad)

Denooz Francis
Soumagne (Commune de) Soumagne (Commune de) Agence locale pour l’Emploi Centre culturel de Soumagne Maison de l’Emploi

De Nooze Alain
Intercommunale de Développement Economique et d’Aménagement du territoire Borinage 2000 asbl Télévision locale Mons-Borinage FGTB régionale Mons Borinage Fonds de Sécurité d’Existence de l’Industrie Céramique Fonds social des Ouvriers de l’Industrie de la Céramique

Denruyter Gerda
Glabbeek (Gemeente) Vlaamse Gemeenschap Brussel Schepen Medewerker Gemeenteraadslid Lid adviescommissie Bestuurder Bestuurder Bestuurder Voorzitter Zaakvoerder Schepen Bestuurder Onderwijzer Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd 7/02/2011

Dens Guido
Malle (Gemeente) CIPAL IGEAN Dienstverlening IGEAN Milieu & Veiligheid Politiezone Voorkempen CD&V Plaatselijke afdeling

Dens Simon
Vorselaar (Gemeente) CD&V Plaatselijke afdeling

47346
Den Tandt Ugo
Zulte (Gemeente)

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

OCMW-voorzitter Schepen Kabinetsmedewerker Lid regionaal adviescomité Lid provinciaal comité Lid van het bureau van het provinciaal comité Gouverneur Bestuurder Voorzitter Co-Voorzitter Voorzitter Voorzitter Voorzitter Co-voorzitter Voorzitter Voorzitter Co-voorzitter Voorzitter Voorzitter Voorzitter Coördinator Coördinator Voorzitter van de gemeenteraad Bestuurder Bestuurslid Bestuurder Medewerker Ambtenaar Bestuurder Voorzitter Echevine Présidente Secrétaire adjointe Administratrice et membre du bureau Secrétaire de direction Schepen Bestuurder Lid partijbestuur Bestuurder Advocaat Bestuurder Bestuurder Bestuurder Voorzitter Bestuurder Bestuurder Bestuurder

Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd

De Nul Jan
Denderleeuw (Gemeente) Intergem VMW VMW

Denys André
Provincie Oost-Vlaanderen Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek NFWO Oost-Vlaamse Politieacademie Provinciaal Veiligheidsoverleg Provinciale Brandweerschool Oost-Vlaanderen Medisch Oost-Vlaanderen vzw Bekkenbestuur Bekken van de Gentse Kanalen Bekkenbestuur Benedenscheldebekken Bekkenbestuur Bovenscheldebekken Bekkenbestuur Denderbekken Bekkenbestuur Leiebekken Mercator 2012 vzw Provinciaal coördinatie comité voor de hulpverleningszones Provinciale Raad voor de Brandweer Stadsbosproject Parkbos Strategisch Plan Gentse Kanaalzone Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd

Denys Eric
Oostkamp (Gemeente) IVBO ACW (plaatselijke afdeling) CD&V Plaatselijke afdeling Wolters Kluwer Belgium Autonoom gemeentebedrijf AGB Oostkamp Harmonie ″Deugd baart Vreugd″

Denys Laurence
Farciennes (Commune de) Farciennes Commune d’Europe PS Fédération cantonale Farciennes + asbl 20/06/2011

Denys Luc
Schaarbeek (Gemeente) Vereniging van Belgische steden en gemeenten VBSG Groen! Gewest Brussel Vereniging van de stad en de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest VSGB Brugmannziekenhuis Laken/Schaarbeek BVBA Motu Proprio CVBA Blanmailland en vennoten Huurderscoöperative SC de locataires et de construction d’habitations et logements familiaux, in vereffening Sociale Huisvestingsmaatschappij SHM De Schaarbeekse Haard VZW Agence schaerbeekoise immobilière sociale (ASIS) VZW Tijdschrift voor vreemdelingenrecht

Denys Toon
Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Bestuurder (EVA) Vlaamse Landmaatschappij (EVA) Afgevaardigd bestuurder

Déom Etienne
Paliseul (Commune de) Président de CPAS/Conseil de l’action Rémunéré sociale

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47347

Déom Roland
Province de Luxembourg Libramont-Chevigny (commune de) AIVE Vivalia Vivalia TV-LUX Centre local de Promotion de la santé CLPS du Luxembourg Fondation Belgica Fondation Sainte-Ode PO Institut Saint-Joseph / Ecole technique Bertrix Séniorie Sainte-Ode asbl Conseiller provincial Conseiller communal Administrateur Administrateur Membre du comité de gestion Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Sous-directeur Administrateur Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non précisé Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd 1/09/2011 11/06/2011

1/11/2011

30/06/2011

Déom Valérie
Chambre des Représentants Représentante Namur (Ville de) Conseillère communale TEC Namur-Luxembourg Administratrice IDEG Administratrice Carrefour Régional et Communautaire de la Citoyen- Administratrice neté et de la Démocratie CRECCIDE asbl Centre de santé du Namurois Présidente PS Section locale Présidente Foyer Jambois sc (le) et ses extensions Administratrice Hypothésarts, asbl Présidente PAC Régionale de Namur Présidente 1/02/2011

De Ost Paul
Bornem (Gemeente) Huize Eyckerheide PWA IGEMO P&B Spoor 2 Sportregio Rivierenland VZW Vliegende Geit Branst Schepen Bestuurder Bestuurder - Voorzitter Bediende Lid beheerscomité Bestuurslid Lid van het beheerscomité Bestuurder - voorzitter Schepen Lid adviescommissie Bestuurder Bestuurder Lid adviescommissie Bediende Bestuurder Gecoöpteerd senator OCMW-voorzitter Schepen

De Pachter Marc
Hechtel-Eksel (Gemeente) CIPAL Inter-energa (ex-Pligas) Limburg.net (ex-Afvalmaatschappij Limburg) Limburg.net (ex-Afvalmaatschappij Limburg) Bionerga nv

De Padt Guido
Senaat Geraardsbergen (Stad) Geraardsbergen (Stad)

Depaepe Christine
Provincie West-Vlaanderen Provincieraadslid West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem- Bestuurder Bissegem Wandelclub Stap Vooruit Voorzitter

Depaire Solange
Sambreville (Commune de) AISBS AISBS Foyer Taminois et ses extensions (le) Zone de police SAMSOM Centre d’Intervention et d’Aide médicale urgente CIAMU IDEF Conseillère communale Membre du comité de direction Présidente du conseil d’administration Administratrice Membre du conseil de police Administratrice Administratrice Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurslid Adjunct-technicus Bestuurder

De Palmenaer Jan
Berlare (Gemeente) Verenigde Kompostbedrijven CD&V ACV Berlare

47348
De Palmenaer Jan

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) BGJG Dorpsraad Uitbergen WTC De Dorpsvrienden Charleroi (ville de) ISPPC Carolo Prévention Santé asbl Logis Moderne (le) Régie de quartier PS Section locale PS Union socialiste communale USC de Charleroi Porte Ouest Service Plus Régie de quartier Jumet-Docherie-Damprémy Amicale de la maison de repos de Jumet

Ondervooorzitter Ondervoorzitter Ondervoorzitter Conseiller de CPAS/Conseil de l’action sociale Administrateur Administrateur Administrateur Vice-président Président Vice-président Administrateur Président Président Conseiller provincial Administrateur Membre du comité de direction Secrétaire fédéral Secteur TBM Président Député Echevin Membre de l’assemblée réunie Membre Membre de l’assemblée Administrateur Administrateur Commissaire aux comptes Commissaire aux comptes Président Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Membre Professeur Administrateur Commissaire aux comptes Administrateur Administrateur Gemeenteraadslid Bestuurder Lid partijbestuur Afgevaardigde gemeente Lid van commissies Voorzitter Fractieleider Parlementslid Schepen Raadslid Bestuurder Bestuurder Bestuurder Schepen Bestuurder Bestuurder

Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd

De Paoli André

Depas Yves
Province de Namur BEP Expansion économique BEP Expansion économique FGTB/CGSP PS Union socialiste communale USC La Bruyère

De Patoul Serge
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale Woluwe-Saint-Pierre (commune de) Assemblée réunie de la Commission communautaire commune Conseil d’Agglomération Parlement francophone bruxellois Médiathèque de la Communauté francaise de Belgique ¸ APAC asbl Centre communautaire de Joli-Bois Créemploi Jumelages et Partenariats Soleil des Toujours Jeunes Syndicat d’Initiative communal Wolugraphic Conseil de l’Enseignement des communes et des provinces Conseil de participation des écoles communales Université Catholique de Louvain Association de la ville et des communes de la Région de Bruxelles-Capitale AVCB Association sportive de Woluwe-Saint-Pierre Athanor asbl Auto Développement Afrique asbl

De Pauw Anja
Niel (Gemeente) IMSIR SP.a IVEG Niel (Gemeente) Zij-kant - Viva SVV

De Pauw Brigitte
Brussels Hoofdstedelijk Parlement Brussels Hoofdstedelijk Parlement Jette (Gemeente) Vlaamse Gemeenschapscommissie Familiehulp Scholengemeenschap Spectrum Unitas vzw

Depauw Erna
Kontich (Gemeente) SOKREMA Logo Antwerpen

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47349
22/06/2011

De Pauw Eugène
INTERZA Bestuurder Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Lid van het directiecomité Bestuurder Gedelegeerd bestuurder Voorzitter Bestuurder Bestuurder Afgevaardigd bestuurder Voorzitter Bestuurder Voorzitter Voorzitter Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Ondervoorzitter Bestuurder Vice-voorzitter Penningmeester Voorzitter Voorzitter Voorzitter Supervisory Board Voorzitter Voorzitter Vice-voorzitter Bestuurder Voorzitter Afgevaardigd bestuurder Adjunct van de directeur Conseiller provincial Conseiller communal Echevin Administrateur suppléant Administrateur Vice-président Administrateur Vice-président Administrateur Administrateur Administrateur Membre du conseil de police Administrateur Directeur d’école Représentante Vice-Présidente Conseillère communale Présidente Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré

De Pauw Marc
Destelbergen (Gemeente) TMVW Gimvindus NV Ackermans & van Haaren Coordination Center nv Alken Maes NV Atenor nv Axe Investments nv Demanco nv Demanco nv Finocas nv Henschel Engineering nv Mabeco nv Nationale Maatschappij der Pijpleidingen nv Ocas nv Sofinim nv United Broadcast Facilities België nv Videohouse nv Xylos nv Europese Bridge Liga Red vzw Solidariteit voor het gezin vzw Wereld Bridge Federatie Credibe nv De Eekhoorn vzw Euromedia Group nv Extensa Group Koninklijke Belgische Bridge Federatie Nivelinvest nv Telehold nv Telemond Holding NV 30/06/2011

De Pauw Pieter
Research in Brussels VGC 31/08/2011

Depaye Alexandre
Province de Namur Ohey (Commune d’) Ohey (Commune d’) Port autonome de Namur AIEG Office provincial agricole OPA Qualité Ciney asbl Agence immobilière sociale communale AIS Fédération du Tourisme de la Province de Namur FTPN Logis andennais (le) Maison du Tourisme du pays de Namur Société terrienne de Crédit social STCS Zone de police des Arches LOTH-INFO 26/05/2011 26/05/2011

De Permentier Corinne
Chambre des Représentants Chambre des Représentants Forest (Commune de) MR Femmes Réformatrices

De Plaen Raphaël
Genappe (Commune de) IBW Commission communale de rénovation urbaine Centre culturel de Genappe Zone de police Nivelles - Genappe Conseiller communal Administrateur Conseiller Administrateur - Membre du bureau Membre du conseil de police Employé Commission consultative du développement durable- Conseiller Genappe

47350
De Plaen Raphaël

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Genappe classes et vacances asbl

Vérificateur aux comptes Gemeenteraadslid Bestuurder Commissaris Bestuurder Lid van een regionaal comité Bestuurder Voorzitter Bestuurder Bestuurder Bediende Bestuurder Bestuurder Lid regionaal comité Ondervoorzitter Bestuurder Conseiller communal Echevin Administrateur Administrateur Membre du comité de direction Administrateur Administrateur Membre du comité de direction Administrateur Président Administrateur Président Président Président Chef de cabinet OCMW-voorzitter Schepen Lid van de politieraad Voorzitter Bestuurder Bestuurder Voorzitter Bestuurder Schepen Bediende (deeltijds) Lid adviescommisise

Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd 20/12/2011 20/12/2011 29/09/2011

De Plancke Jean-Marie
Brugge (Stad) IVBO TMVW WVI WVI CEVI VZW Open VLD (plaatselijke afdeling) West-Vlaams Liberaal Ziekenfonds De Kring vzw Brugs Fonds voor Ontwikkelingssamenwerking De Knapzak vzw FINIWO Open VLD (regio Brugge) Studiekring Julius Sabbe

Deplus Jean-Paul
Mons (ville de) Mons (ville de) HYGEA IEH IEH IESA ITRADEC ITRADEC Festival international du Film d’Amour Mundaneum asbl Orchestre Royal de Chambre de Wallonie ORCW Présence et Action culturelles PAC Mons-Borinage PS Section locale Le Manège - Mons Province de Hainaut

15/12/2011 15/12/2011

20/12/2011

Depondt Geert
Roeselare (Stad) Roeselare (Stad) Politiezone RIHO Sociaal verhuurkantoor SVK Roeselare vzw Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Ieper-RoeselareVeurne vzw CV De Mandel vzw Het Portaal Woondienst Regio Roeselare

Depoorter Ann
Ichtegem (Gemeente) Gaselwest cvba

De Poorter Geert
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voed- Directeur-generaal selketen CD&V Plaatselijke afdeling Bestuurder Belac Auditor Belac Ondervoorzitter

Depoorter Willy
Torhout (Stad) MIROM WVI Regionaal Landschap Houtland VVOG OVSG Bosgroep Houtland Schepen Vertegenwoordiger Lid van een regionaal comité Bestuurder Bestuurder Vertegenwoordiger Gepensioneerde Bestuurder Schepen

Depoortere Christine
Menen (Stad)

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47351

Depoortere Christine

(vervolg/suite) Overleg Cultuur OVSG SP.a Lokale afdeling Toerisme Leiestraat

Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Gemeenteraadslid Bestuurder Voorzitter van een regionaal comité Regielid Burgerlijk ingenieur Schepen Bestuurder Advocaat Zaakvoerder OCMW raadslid Bestuurder Bruggepensioneerde Voorzitter Leidend ambtenaar Administrateur-generaal Bestuurslid Lid Bestuurder Waarnemer Raad van Bestuur Waarnemer Raad van Bestuur Bestuurder Waarnemer Raad van Bestuur Waarnemer Raad van Bestuur Waarnemer Raad van Bestuur Bestuurder Waarnemer Raad van Bestuur Waarnemer Raad van Bestuur Waarnemer Raad van Bestuur

Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd

De Poortere Frank
Lo-Reninge (Stad) WVI WVI Zuidijzer Polder

De Pooter Sonja
Ranst (Gemeente) Open VLD (plaatselijke afdeling)

Deporte Julien
Niel (Gemeente) IMSIR PWA Rupelstreek

De Potter Bernard
Fonds voor het Flankerend Economisch Beleid Vlaams Agentschap Ondernemen (IVA) CD&V Plaatselijke afdeling Brownfieldcel Nationaal Instituut der Radioelementen Vlaams Kenniscentrum Water VLAKWA VZW VZW Competentiepool Productontwikkeling en Industrieel Design VZW Flanders DC VZW Flanders Drive competentiepool VZW Innovatiecentrum West-Vlaanderen VZW KMO-IT Centrum VZW Parochiale Werken OLV-Hemelvaart VZW Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg VZW Vlaams Instituut voor de Logistiek competentiepool VZW Vlaams Instituut voor de Mobiliteit competentiepool

15/07/2011

11/07/2011

De Potter Jenne
Kamer van volksvertegenwoordigers Zottegem (Stad) INTERGEM CD&V Plaatselijke afdeling CD&V provincie Oost-Vlaanderen Volleybalclub Mezo Volksvertegenwoordiger Schepen Lid adviescommissie Bestuurder Bestuurslid Kabinetsmedewerker Voorzitter Bestuurder (raadgevende stem) Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré 2/04/2011 7/12/2011

15/03/2011

5/12/2011

Depraetere Johan
MIROM Menen (ex-IVMO)

Depraetere Marie
Couvin (ville de) Conseillère communale Association Intercommunale des Sports du Sud- Administratrice Namurois et du Sud-Hainaut Zone de police des Trois Vallées Membre du conseil de police Institutrice amicale EESPCF Présidente Comité balle pelote Boussu Trésorière Jeunesse Boussu-en-Fagne Trésorière

1/02/2011

Depré Danielle
Anderlecht (Commune d’) Zone de police Midi Seniors Service asbl Le Filet asbl ONE Consultation locale La Roue Echevine Membre du conseil de police Présidente Présidente Présidente

47352
Depré Herman

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

Huldenberg (Gemeente) IGO Leuven Politiezone Dijleland CD&V Plaatselijke afdeling PWA Midden-Brabant

Gemeenteraadslid Bestuurder Lid van de politieraad Voorzitter Bestuurder OCMW-voorzitter Bestuurslid Bestuurder Verpleegster Bestuurder Bestuurder Voorzitter parochieraad Bestuurslid Voorzitter van het directiecomite Afgevaardigd beheerder Bestuurder Président (du Conseil provincial) Bourgmestre (titulaire ou ff) Administrateur Membre du comité de gestion Président du conseil d’administration Administrateur Membre du comité de direction Administrateur Membre du comité de direction Administrateur Président Liquidateur Administrateur Commissaire aux comptes Administrateur Membre du comité de direction Membre de comité(s) de secteur Membre Membre Président Administrateur Président Administrateur Vice-président Membre du collège de police Membre du conseil de police Administrateur

Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré

Depreitere Katrien
Koekelare (Gemeente) Regionaal Sociaal Verhuurkantoor RSVK VeurneDiksmuide vzw CD&V Plaatselijke afdeling CD&V regio Veurne-Diksmuide Christelijke Mutualiteit CM Koekelare Parochie De Mokker Woonmaatschappij Yzer & Zee

Deprest Jan
FOD Informatie- en Communicatietechnologie VZW Egov VZW Smals-MvM

Depret Albert
Province de Hainaut Momignies (commune de) IFAPME AIESH AIESH AIMAC AIMAC Association intercommunale hospitalière du SudHainaut et du Sud-Namurois - Centre de santé des Fagnes Association intercommunale hospitalière du SudHainaut et du Sud-Namurois - Centre de santé des Fagnes BRUTELE CIDESER en liquidation IGRETEC Inter-Régies INTERSUD INTERSUD IPALLE Conseil supérieur des villes, communes et provinces de Wallonie SWDE Conseil d’exploitation Agence locale pour l’Emploi Centre culturel communal COPALOC Hygiène publique en Hainaut Maison du Tourisme de la Botte du Hainaut Zone de police BOTHA Zone de police BOTHA ˆ Amélioration du Bien-Etre des Handicapés du Centre Arthur Regniers ABEHCAR asbl ˆ Amélioration du Bien-Etre des Handicapés du Centre Arthur Regniers ABEHCAR asbl Institut médico-pédagogique IMP L’Heureux Abri HAMOM Maison Libérale de Chimay (la) Mutualité libérale Hainaut-Namur Société de Caution Mutuelle des Entreprises SOCAME Mons Bothanet Services scrlfs Les Petits Pas de la Botte asbl Maison Losseau APW ASAPE de Charleroi Assistance aux iIntervenants des Secours en Thiérache

27/06/2011

Membre de la commission administra- Rémunéré tive Vice-président Non rémunéré Administrateur Membre Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré

16/03/2011

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47353

Depret Albert

(vervolg/suite) Association des Bouchers Charcutiers de Chimay Atelier protégé Momignies Chimay wartoise EXACO-Hainaut Fondation E. Cornez Promotion du Tourisme Momignies R.A.P. de financement et de gestion des services d’incendie du Hainaut IMEA Intercommunale Hooge Maey District Deurne Dr. Peerscentrum VZW Toneel- en Zangvereniging Kultuur VZW Turninum

Président Administrateur Administrateur Membre Administrateur Administrateur Administrateur

Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré

De Preter René
Bestuurder Bestuurder Lid districtsraad Bestuurder Voorzitter Bestuurder Sénateur élu direct Président Vice-président Délégué général Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd

Deprez Gérard
Sénat Mouvement des Citoyens pour le Changement MR Mouvement réformateur Parti Démocrate européen

Deprez Hendrik
Harelbeke (Stad) Gemeenteraadslid West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem- Bestuurder Bissegem Harelbeke (Stad) Voorzitter van een commissie

Deprez Magda
Wielsbeke (Gemeente) FIGGA IMOG IMOG Agro bedrijfshulp Sint- Elooisgilde Schepen Bestuurder Bestuurder Lid van het directiecomité Bestuurder Voorzitter Schepen Bestuurder Schepen Ambtenaar Echevine Présidente Administratrice Administratrice Agent contractuel - Communauté francaise ¸ Déléguée par la CFWB Administratrice Schepen Lid van de politieraad Bestuurder Voorzitter van de raad van bestuur Bestuurder Lid adviescomité Voorzitter van de raad van bestuur Voorzitter adviescomité Bestuurder Voorzitter van de raad van bestuur Schepen Ondervoorzitter van de raad van bestuur Ondervoorzitter van het directiecomité Lid van de politieraad

Deprez Oscar
Ichtegem (Gemeente) WVI

De Pus Christine
Melle (Gemeente)

Depuydt Anne
Watermael-Boitsfort (commune de) Centre culturel de Watermael-Boitsfort La Vénerie Vivre à Watermael-Boitsfort Watermael-Boitsfort en Plein Air

Centres culturels de Jette et d’Etterbeek P APRES asbl

Depuydt Christine
Kortrijk (Stad) Politiezone VLAS Jobcentrum Autonoom gemeentebedrijf AGB Buda Dienstencentrum Gi(d)ts Overleg Cultuur (regio) Overleg Cultuur in de regio vzw Sculpturen in de stad Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk AGB Stedelijk Musea Kortrijk vzw

Depuydt Freddy
Eeklo (Stad ) IVM IVM Politiezone Meetjesland Centrum

47354
Depuydt Freddy

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Germinal vzw SP.a -Eeklo Wervik (Stad) MIROM Menen (ex-IVMO) MIROM Menen (ex-IVMO) ACW verbond Oostende-Westhoek ACW Wervik-Geluwe BasketBalClub Wervik CD&V Wervik-Geluwe CD&V Wervik-Geluwe CV Het Volksbelang Oud-leerlingenbond Sint-Jozefscollege

Schatbewaarder Ondervoorzitter Gemeenteraadslid Bestuurder Lid van het directiecomité Bediende Bestuurslid Voorzitter Voorzitter Lid van het dagelijks bestuur Raadslid Voorzitter Voorzitter Conseiller communal Administrateur Administrateur Administrateur Membre du conseil de police Président Président Retraité Président Président Schepen Bestuurder Bestuurder Lid van de politieraad Bestuurder Bestuurder

Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd

Depuydt Jean-Pierre

De Puyt Jacques
Mons (ville de) Association Intercommunale du Bois d’Havré CHU Ambroise Paré Parc communal de Jemappes Zone de police Mons - Quévy Présence et Actions Culturelles PAC Saint-Symphorien PS Section locale Amicale des 3 x 20 de Saint-Symphorien Comité Calva Saint-Symphorien

Dequidt Anne
Veurne (Stad) Autonoom gemeentebedrijf AGB Polder Noordwatering Veurne Politiezone SPOORKIN Polder De Moeren 26/04/2011

De Raedemaeker Philippe
IVEKA 30/06/2011

Deraeve Dirk
Provincieraadslid Schepen Bestuurder Bestuurder Lid adviescommissie Lid van het ″Corporate Governance Committee″ GASELWEST Voorzitter van een sectorcomité Infrax West (ex-West-Vlaamse Energie- en teledistribu- Bestuurder tiemaatschappij) Intermixt Lid van de raad van Voorzitters VWM Lid van provinciaal comité Brandweerschool Bestuurder Provincie West-Vlaanderen Lid land- en tuinbouwcomité VWM Lid sectorcomité WVI Lid sectorcomité Provincie West-Vlaanderen Langemark-Poelkapelle (Gemeente) FIGGA GASELWEST GASELWEST GASELWEST

31/03/2011

De Raeve Johny
Zonhoven (Gemeente) Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Advocaat Zaakvoerder Bestuurslid Schepen Lid van de politieraad Bestuurslid Advocaat Lid van het directiecomité Bestuurder Voorzitster

Open VLD Zonhoven

De Rammelaere Els
Tielt (Stad) Politiezone Regio Tielt N-VA Plaatselijke afdeling AGB Tielt VZW Sociaal Verhuurkantoor Zwemclub Tieltse Zeeduivels VZW

1/09/2011

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47355

De Rechter Stany
Stekene (Gemeente) Politiezone Sint-Gillis-Waas/Stekene Provinciale Brandweerschool Medisch Oost-Vlaanderen vzw d’Euzie VZW Noortgaever vzw Retail Forum België vzw Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Voorzitter van de politieraad Beheerder Beheerder Zaakvoerder Bestuurslid Voorzitter Bestuurslid Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré

Dereeper Ignace
Provincie West-Vlaanderen Provincieraadslid Oudenburg (Stad) Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Infrax West (ex-West-Vlaamse Energie- en teledistribu- Bestuurder tiemaatschappij) Inter-Régies Bestuurder EFIN nv Bestuurder BOB Dienstenchequebedrijf Bestuurder Bouwmaatschappij Woonwel Bestuurder NV Publi-part Bestuurder

De Regge Martine
Gent (Stad) FINIWO FINIWO IMWV IMWV IVAGO IWVB IWVB PUBLILEC TMVW TMVW SP.a Gent SP.a Provincie Oost-Vlaanderen Autonoom gemeentebedrijf SOB Gent Curieus afdeling Muide-Meulestede Grondbank The Loop nv Max Mobiel vzw ReGent vzw Riolink S.V.W. SP.a afdeling Muide-Meulestede Water-link Water-link Schepen Bestuurder Lid van een regionaal comité Bestuurder Lid van het directiecomité Bestuurder Bestuurder Lid van het directiecomité Bestuurder Bestuurder Lid van het directiecomité Bestuurslid Bestuurslid Bestuurder Bestuurslid Bestuurder Voorzitter Voorzitter Voorzitter Bestuurder Bestuurslid Bestuurder Voorzitter Conseillère communale Administratrice Administratrice Conseiller communal Administrateur Membre du comité de direction Administrateur Membre du comité de direction Membre du conseil des présidents Membre du conseil régional bruxellois Administrateur Auditeur Administrateur Expert au comité d’orientation Directeur Général Directeur Général Membre Administrateur Administrateur Administrateur

1/07/2011

Deregnoncourt Catherine
Ixelles (Commune d’) Vivaqua Association hospitalière Etterbeek-Ixelles AHEI

Dereppe Christian
Woluwe-Saint-Lambert (commune de) INTERFIN INTERFIN SIBELGA SIBELGA Intermixt Intermixt Brussels Network Operations Brussels Network Operations Publigaz sc Publigaz sc ALB sprl BEA scrl Commissions communales Le Dépôt de Bruxelles Le Dépôt de Liège Millenium Invest sa

47356
Dereppe Christian Deridder Anja

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Sogex & co sprl Tedel sa Halle (Stad) Iverlek

Administrateur Administrateur

Rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd

Gemeenteraadslid Lid van een regionale contactcommissie IWVB Bestuurder VSOA Vakbondsafgevaardigde Regentes CVBA Huisvesting Zennevallei Halle Bestuurder FRGE Pajottenland Lid Beleidsgroep Halle (Stad) Lid Redactieraad Halle (Stad) Lid van diverse commissies Halle (Stad) Lid Werkgroep verwelkomingsborden Haviland (Dienst voor preventie en bescherming op het Lid beheerscomité werk) Open VLD Halle Bestuurslid Vlabra’ccent vzw Afgevaardigde Vriendenkring Fret & Verzet Penningmeester VZW CC ’t Vondel Ondervoorzitter raad van bestuur

De Ridder Annick
Vlaams Parlement Vlaams Parlement Antwerpen (Stad) Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen PWA Parlementslid Voorzitter van (een) commissie(s) Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurslid Advocaat Zaakvoerder Commissaris Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Schepen Bestuurder Bestuurder Bestuurder Voorzitter Ondervoorzitter Voorzitter 1/06/2011 1/06/2011 1/06/2011 1/07/2011 1/06/2011 1/06/2011

Antwerpen Nieuw Noord Open VLD District Antwerpen Open VLD Groot-Antwerpen Open VLD Nationaal Open VLD Provincie Antwerpen

De Ridder Christine
Mortsel (Stad) De Brug vzw De Knuffel vzw Autonoom Gemeentebedrijf AGB Mortsel Dienstenonderneming Zita Logo Antwerpen vzw Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap PWA van Mortsel-Borsbeek

Deridder Dirk
Halle (Stad) Centrummanagement Schepen Bestuurslid Advocaat Gemeenteraadslid Bestuurder (raadgevende stem) Voorzitter Zelfstandig leraar Volksvertegenwoordiger Lid partijbestuur Lid van de partijraad Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Fractieleider Parlementslid Lid Partijbestuur Bestuurder Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd

De Ridder Karel
Dilbeek (Gemeente) Iverlek Groen! Plaatselijke afdeling

De Ridder Minneke
Kamer van volksvertegenwoordigers N-VA N-VA N-VA Plaatselijke afdeling Jong N-VA Ranst N-VA arrondissement Antwerpen Vlaamse Kring Kempenland 31/03/2011

De Ridder Paul
Brussels Hoofdstedelijk Parlement Brussels Hoofdstedelijk Parlement N-VA N-VA Brussel

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47357

De Ridder Paul

(vervolg/suite) Valeer De Donckerfonds Vereniging voor Brusselse Geschiedenis VGC

Voorzitter Secretaris Raadslid Schepen Bestuurder Lid van het directiecomité Lid van de politieraad Voorzitter Voorzitter Gemeenteraadslid Afgevaardigd bestuurder Bestuurder Bestuurder Lid van een sectorcomité Lid van het ″Corporate Governance Committee″ Lid van het overlegcomité Halftijds bediende Bestuurder Lid commissie Vereffenaar Administrateur Membre du comité de direction Liquidateur Liquidateur Administrateur Membre du comité de direction Administrateur Administrateur Membre du comité de direction Liquidateur Liquidateur Juriste

Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré

De Ridder Peter
Boom (Gemeente) INTEGAN INTEGAN Politiezone Rupel Pertsgad vzw vzw Kaaimannen

De Ridder Stefaan
Meise (Gemeente) Brusselse Gasintercommunale INCOVO SIBELGAS SIBELGAS SIBELGAS SIBELGAS De Ridder Invest nv LAC Meise Stejac nv

De Riemaecker Olivier
IDEG IDEG IGEHO en liquidation INATEL en liquidation INTERLUX INTERLUX INTERMOSANE SEDILEC SEDILEC SEDITEL en liquidation TELELUX en liquidation 13/12/2011 21/12/2011

9/12/2011 13/12/2011

Deriemaker Gunther
Ronse (Stad) Schepen GASELWEST Lid van een sectorcomité IWVB Bestuurder SOLVA Bestuurder TMVW Bestuurder TMVW Lid van het directiecomité TMVW Voorzitter van een regionaal comité Autonoom gemeentebedrijf AGB Voorzitter Sociale Huisvestingsmaatschappij SHM De Nieuwe Bestuurder Haard Sociale Huisvestingsmaatschappij SHM De Nieuwe Lid van het directiecomité Haard Toerisme Vlaamse Ardennen Bestuurder SP.a (Provinciaal) Bestuurder Dienstencentrum De Hoge Winde Voorzitter SP.a regio Ronse-Oudenaarde Voorzitter

Derijst Karim
Zwalm (Gemeente) Zwalm (Gemeente) Pisad OCMW-voorzitter Schepen Lid van de Raad van Advies Zelfstandige Leerkracht Lid van de Regioraad Conseiller provincial Conseiller communal Administrateur

LOGO gezond+

Dermagne Pierre-Yves
Province de Namur Rochefort (ville de) BEP

47358
Dermagne Pierre-Yves
BEP Ma Télé

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré

Membre du comité de direction Administrateur Avocat Gouvernement wallon, Santé, Action sociale et Egalité Secrétaire politique des chances Province de Namur Chef de groupe au Conseil provincial Bourgmestre (titulaire ou ff) Administrateur Membre du collège de police Retraité

Dermience Robert
Wellin (commune de) SOFILUX Zone de police Semois et Lesse

Dermine Eugène
Fleurus (ville de) Fleurus (ville de) Conseiller communal Rémunéré Président de CPAS/Conseil de l’action Rémunéré sociale Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charle- Administrateur Rémunéré roi Centre d’études, de diffusion, d’échanges sur Administrateur Non rémunéré l’enseignement spécial CEDEES Association Chapitre XII Urgence sociale Charleroi Administrateur Non rémunéré Home Chassart asbl Président du conseil d’administration Rémunéré Les Coups de pouce fleurusiens scfs Président du conseil d’administration Non rémunéré Résidence Chassart safs Administrateur Non rémunéré Service Intégré de Soins à Domicile Carolo SISDC Administrateur Non rémunéré Fédération des mutualités socialistes du Bassin de Administrateur Non rémunéré Charleroi Mutualis Administrateur Non rémunéré Union Nationale des Mutualités Socialistes Administrateur Non rémunéré Centre d’action laïque de Fleurus CALF Administrateur Non rémunéré Maison de la laïcité de l’Entité de Fleurus MLEF Administrateur Non rémunéré Retraité Rémunéré Gemeenteraadslid Bestuurder Lid van het directiecomité Echevin Administrateur Gérant Président Gemeenteraadslid Administrateur-generaal Lid van het Permanent comité Bestuurder Bestuurder Bestuurder Lid adviescommissie Lid van een sectorcomité Ondervoorzitter van het ″Corporate Governance Committee″ Bestuurder Lid partijraad Voorzitter Bestuurder Ondervoorzitter Voorzitter van de raad van bestuur Bestuurder Conseillère provinciale Administratrice Administratrice Enseignante Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré 5/12/2011

31/12/2011

Dermul Marieke
Brugge (Stad) INTERBAD TMVW

Dernovoi Alexandre
Montigny-le-Tilleul (commune de) ISPPC Cabinet Médical Dernovoi sprl Eglise protestante évangélique asbl

De Ro Jo
Vilvoorde (Stad) Vlaamse overheid. Departement Onderwijs en Vorming Havi-GIS IBG Intercommunale Maatschappij voor de Sanering en de Inrichting van de Vallei van de Woluwe SIBELGAS SIBELGAS SIBELGAS SIBELGAS Fort van Breendonk Open VLD (nationaal) Open VLD (plaatselijke afdeling) Prins Filip fonds Open VLD Regio Vilvoorde VZW EPOS Willemsfonds Cours de Néerlandais vzw

Dero Wendy
Province de Luxembourg IDELUX IDELUX Projets Publics 17/03/2011

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47359

Derobertmasure Francine
Beloeil (Commune de) IMSTAM Croix-Rouge de Belgique - Section locale Echevine Administratrice Présidente Bestuurder Bestuurder Bestuurder Gedelegeerd bestuurder Bestuurder Administratrice Administratrice Membre du comité fédéral Secrétaire Présidente du conseil d’administration Présidente du conseil d’administration Présidente du conseil d’administration Conseillère provinciale - chef de groupe Schepen Bestuurder Bediende Directeur-generaal Provincieraadslid Schepen Lid van een sectorcomité/zonecomité Voorzitter van de raad van bestuur Bestuurder Zelfstandige Schepen Bestuurder Bestuurder Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Lid strategisch comité Bestuurder Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Voorzitter Bestuurder Bestuurslid Schepen Bestuurslid Bestuurslid Landbouwster Bestuurslid Bestuurslid Aandeelhoudster Gemeenteraadslid OCMW-voorzitter Schepen Lid van het dagelijks bestuur Bestuurder Lid partijbestuur Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd

De Rocker Albin
IVAGO VZC vzw Parochiale Werken Heusden DRS zakenkantoor cvba PWA Destelbergen

De Rodder Dorothée
IMSTAM Tournai Centre-Ville asbl PS Fédération Wallonie picarde PS Section locale Les Tourelles asbl CERIST CRECIT Province de Hainaut

De Roeck Sophie
Brasschaat (Gemeente) OVSG

De Ron Robert
FOD Financiën

De Roo Geert
Provincie Oost-Vlaanderen Maldegem (Gemeente) VMW Regionaal Landschap Meetjesland Proefcentrum voor Biologische Teelt vzw

Deroo Jacques
Bredene (Gemeente) Welzijnswerking Bredene AGB Staf Versluys

De Roo Johan
Maldegem (Gemeente) Autonoom Gemeentebedrijf AGB Maldegem Elia Asset Elia Systeem Operator VDK - Spaarbank VDK - Spaarbank Euroregio Scheldemond 30/06/2011 30/06/2011

De Roo Margaretha
Ruiselede (Gemeente) Beroepsschool Tielt vzw CV Milcobel KVLV Ruiselede

De Roo Martine
Beernem (Gemeente) Polder Sint Trudoledeken CD&V Plaatselijke afdeling Boerenbond (Bedrijfsgilde) KVLV Varkenshouderij

Deroo Servais
Torhout (Stad) Torhout (Stad) Torhout (Stad) Werkwinkel Torhout Taal- en Instructiecentrum van het Houtland CD&V Plaatselijke afdeling

47360
Deroo Servais

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) CD&V Plaatselijke afdeling KM 92 Torhout OMNISERVICE cv Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap PWA Torhout Unizo Torhout Ieper (Stad) Landelijke Gilde Elverdinge

Lid partijbureau Bestuurder Aandeelhouder Bestuurder Bestuurslid Schepen Voorzitter Schepen Onderwijsinspecteur Auteur Bestuurslid Directeur-generaal Bestuurder

Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd

De Roo Stephaan De Roover Guy
Zele (Gemeente) Uitgeverij Die Keure ZD Belangen Zele

De Roovere Willy
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Bel V

Deroubaix André
Pepingen (Gemeente) Burgemeester (titelvoerend of wnd.) VMW Lid van een sectorcomité/zonecomité Gewestelijke maatschappij voor volkshuisvesting Sint- Bestuurder Pieters-Leeuw Politiezone Pajottenland Lid van het politiecollege Bruggepensioneerde 3Wplus Bestuurder VMW Lid provinciaal comité Woonwinkel Pajottenland Lid beheerscomité 26/05/2011

21/06/2011

Deroubaix Bernadette
Brunehaut (Commune de) Centre de Lecture publique FGTB Centrale Générale de Tournai Asbl culturo-sportive de Brunehaut Maison de la Solidarité ouvrière Echevine Trésorière Secrétaire permanente Présidente Administratrice OCMW-voorzitter Schepen Bestuurder Echevin Commissaire Membre Administrateur Membre du conseil de police Membre Président Président Gemeenteraadslid Voorzitter van de raad van bestuur Afgevaardigde van de gemeente Afgevaardigde Lid van de politieraad Afgevaardigde Afgevaardigde Voorzitter Gemeenteraadslid Ondervoorzitter van de raad van bestuur Ondervoorzitter van het directiecomité Bestuurder Voorzitter van het ″Corporate Governance Committee″ 2/04/2011 2/04/2011 2/04/2011

De Rouck Dirk
Erpe-Mere (Gemeente) Erpe-Mere (Gemeente)

Derriks Guy
IGL

Deru Didier
Theux (Commune de) INTERMOSANE Comité de concertation commune-CPAS Régie communale autonome RCA Zone de police Fagnes Conseil de participation Ecole Communale Ecole de Musique Comité des fêtes Fays

Derua Karin
Boortmeerbeek (Gemeente) Habobib IGO Leuven ERSV Politiezone Haacht Dexia Ethias OKRA Schiplaken

De Rudder Willy
Sint-Gillis-Waas (Gemeente) FINGEM FINGEM INTERGEM INTERGEM

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47361

De Rudder Willy
MI-WA

(vervolg/suite) Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré

Ondervoorzitter van de raad van bestuur MI-WA Ondervoorzitter van het directiecomité Gewestelijke maatschappij voor volkswoningen te Sint- Bestuurder Gillis-Waas cv Intermixt Lid raad van Voorzitters Intermixt VGRI Lid Deco Invest Bestuurder

De Ruyck Jacques
Deinze (Stad) GASELWEST GASELWEST GASELWEST VENECO VENECO Intermixt Intermixt Politiezone Deinze/Zulte Politiezone Deinze/Zulte CD&V Plaatselijke afdeling Sportac 86 Deinze vzw Canteclaer vzw Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bestuurder Lid van het directiecomité Voorzitter van een sectorcomité Ondervoorzitter van de raad van bestuur Ondervoorzitter van het directiecomité Lid raad van Voorzitters Lid Vlaamse Gewestelijke raad Voorzitter van de politieraad Voorzitter van het politiecollege Bestuurder Ondervoorzitter raad van bestuur Voorzitter van de raad van bestuur Advocaat Schepen Vakbondssecretaris Ondervoorzitter Bestuurslid Gemeenteraadslid Bestuurder (raadgevende stem) Conseiller communal Administrateur Vice-président Membre du conseil de police Administrateur Vice - président Président Administrateur Administrateur

De Ruysscher Frederik
Kapelle-op-den-Bos (Gemeente) Brassband Kapelle-op-den-Bos Plaatselijke politiek partij

Deruytere Frans
Deerlijk (Gemeente) Intercommunale Leiedal

Derval Jacques
Binche (ville de) IEH Office du Tourisme de Binche Zone de police Anderlues/Binche Binche 2006 Binche Culture Binche promotion Cedemab Intereg

Dervaux Olivier
Saint-Hubert (ville de) TELELUX en liquidation Bibliothèque publique communale Zone de police Semois et Lesse Jeunes MR asbl MR Fédération provinciale MR Section locale Société de gestion de l’Aérodrome de Saint-Hubert sa Sport et Culture asbl NGE 2000 asbl Amis du Juillet musical asbl Fédération provinciale Jeunes MR Luxembourg Province de Luxembourg Royal Juillet musical de Saint-Hubert asbl Echevin Rémunéré Liquidateur Rémunéré Président Non rémunéré Membre du conseil de police Rémunéré Membre du bureau national Non rémunéré Membre du bureau et comité provin- Non rémunéré cial Chef de file communal Non rémunéré Administrateur Non rémunéré Vice-président Non rémunéré Administrateur Non rémunéré Président Non rémunéré Président Non rémunéré Premier attaché spécifique Rémunéré Administrateur Non rémunéré Conseillère communale Rémunéré Présidente de CPAS/Conseil de l’action Rémunéré sociale Sectionnaire Rémunéré 13/12/2011

Derville Nadine
Villers-la-Ville (Commune de) Villers-la-Ville (Commune de) Mutualité libérale du canton de Genappe

47362
Derville Nadine De Ryck Luc

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Oeuvres sociales de la Mutualité libérale du canton de Présidente Genappe Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bestuurder Lid van het directiecomité Bestuurder Lid van het directiecomité

Non rémunéré

Temse (Gemeente) Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Oost-Vlaanderen Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Oost-Vlaanderen Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas

Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd

De Rycke Johan
Beernem (Gemeente) Politiezone Het Houtsche Politiezone Het Houtsche Politiezone Het Houtsche Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Voorzitter van de politieraad Voorzitter van het basisoverlegcomité Voorzitter van het politiecollege Ambtenaar Schepen Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurder Lid van een sectorcomité Landbouwer Ondervoorzitter Voorzitter Gemeenteraadslid Afgevaardigd bestuurder Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd

De Rydt Clarisse
Kalmthout (Gemeente)

Deryk Marcus
Bekkevoort (Gemeente) ECOWERF Intergas PBE Bekkevoortse Truckersvrienden Brabantse Trekpaardenclub

De Saedeleir Henri
Neerpelt (Gemeente) Dienstverlenende Vereniging Pelt

De Saeger Chantal
Ganshoren (Commune de) Agence de Développement Territorial ADT IBE IBG SIBELGAZ Activités sportives, culturelles et de loisirs Ganshoren Agence locale pour l’Emploi Aides Familiales et Aides Seniors de Ganshoren Croix Rouge de Belgique - Section locale PS Section locale Immo HD SA Comité de jumelage Ganshoren-Rusatira Millenium Pharma SPRL Echevine Rémunéré Administratrice Non rémunéré Commissaire Rémunéré Commissaire Rémunéré Présidente du collège des commissai- Rémunéré res Administratrice Non rémunéré Administratrice Non rémunéré Administratrice Non rémunéré Vice-présidente Non rémunéré Membre du comité Non rémunéré Gérante Non rémunéré Administratrice Non rémunéré Pharmacienne - gérante Rémunéré Bestuurder Adjunct-kabinetschef Lid politiek bestuur Lid dagelijks bestuur Lid politiek comité Lid van het bureau Bestuurder Voorzitter bestuur Voorzitter bureau Bestuurder Directeur (N-2) Bestuurder Schepen Bestuurder Bestuurder Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd

De Saegher Tom
VMSW Vlaamse regering, Minister-President, Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid CD&V ACW Arrondissement Leuven ACW Arrondissement Leuven CD&V arrondissement Halle-Vilvoorde CD&V Leuven CD&V provinciaal CD&V provinciaal Unitas Provincie Vlaams-Brabant

De Saer Frank
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie Nevelland Graphics

De Sagher William
Poperinge (Stad) Domein De Lovie VZW De Kring vzw

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47363

De Sagher William

(vervolg/suite) Notaris Zaakvoerder Bestuurder Député Député Secrétaire Bourgmestre (titulaire ou ff) Administrateur Administrateur Administrateur Président Membre du Bureau Bourgmestre (titulaire ou ff) Président du conseil d’administration Président du comité de direction Administrateur Administrateur Président du Conseil régional wallon Vice-président du Bureau fédéral Président Administrateur Administrateur Président Administrateur Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré

Sint-Bertinus vzw

De Saint Moulin Marc
Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles Parlement Wallon Parlement Wallon Soignies (Commune de) Communauté urbaine du Centre CUC Régie communale autonome - Agence de développement local Régie communale autonome sportive Royal Sporting Club Naastois asbl PS Fédération de Soignies

Desama Claude
Verviers (Ville) Centre Hospitalier Peltzer - La Tourelle CHPLT FINIMO INTERMOSANE Intermixt Intermixt Régie communale autonome Service d’aide aux Familles et aux Personnes âgées de la Région verviétoise PS Arrondissement de Verviers ORES Groupe de redéploiement économique de la Province de Liège asbl

19/12/2011

Desbuquoit Marie-Eve
Comines-Warneton (ville de) Le Village asbl Echevine Directrice Conseiller communal Représentant de la commune Administrateur Membre du comité de direction Membre Administrateur Membre du conseil de police Schepen Bestuurder Bestuurder Bestuurder Gemeenteraadslid Bestuurder Lid van een regionaal comité Conseiller communal Administrateur Membre - Zone de Liège Administrateur Membre du bureau exécutif Trésorier Administrateur Vice-président du conseil d’administration Administrateur Administrateur Membre Membre Membre du comité Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré

Descamps Patrick
Honnelles (Commune d’) SWDE Intercommunale de Santé Harmegnies - Rolland Intercommunale de Santé Harmegnies - Rolland Agence locale pour l’Emploi BHP Logements sc Zone de police des Hauts-Pays

De Schamphelaere Mia
Edegem (Gemeente) Triakon nv Cobesko vzw Driehoekadem vzw

De Schampheleer Betty
Denderleeuw (Gemeente) INTERGEM INTERGEM

Deschampheleire Fernand
Liège (Ville) IILE-SRI Enseignement de la Communauté francaise / Commis¸ sion zonale d’affectation Centre culturel de Chênée Centre culturel de Chênée Centre culturel de Chênée Centre culturel de Jupille Centre nature de Fayenbois Musée d’Art Religieux et d’Art Mosan MARAM asbl Autour de l’Ecole asbl Conseil de participation de l’Athénée royal de Chênée Conseil de participation Internat Global de Liège MR Fédération d’arrondissement

47364

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) MR Section locale SLFP Enseignement - Régionale de Liège ACSA Sports et loisirs asbl Sports et loisirs asbl Fabrique d’église Immaculée Conception de Bois-deBreux Deschampheleire L et F SPRL Commission communale de toponymie Commission communale du patrimoine funéraire Commission paritaire locale - enseignement subventionné officiel Awans Commission paritaire locale - enseignement subventionné officiel Aywaille Commission paritaire locale - enseignement subventionné officiel Beyne Commission paritaire locale - enseignement subventionné officiel Blegny Commission paritaire locale - enseignement subventionné officiel Comblain Commission paritaire locale - enseignement subventionné officiel Dalhem Commission paritaire locale - enseignement subventionné officiel Esneux Commission paritaire locale - enseignement subventionné officiel Flémalle Commission paritaire locale - enseignement subventionné officiel Fléron Commission paritaire locale - enseignement subventionné officiel Grâce-Hollogne Commission paritaire locale - enseignement subventionné officiel Sprimont Commission paritaire locale - enseignement subventionné officiel Visé Ecole d’Hôtellerie asbl Entente de Fayenbois asbl Haute Ecole de Liège asbl Liège Patrimoine Royale Egalité de Chênée RTC Fayenbois Ellezelles (Commune d’) IDETA IDETA Agence locale pour l’Emploi Promotion et Gestion des Infrastructures du Parc naturel du Pays des Collines Ecole libre Ellezelles asbl Medilog sa Bébé Boulot, asbl Chez Nous, sprl Expertco SA

Deschampheleire Fernand

Membre du comité Président Administrateur Administrateur Membre du bureau/comité exécutif Trésorier Gérant Administrateur Administrateur Membre Membre Membre Membre Membre Membre Membre Membre Membre Membre Membre Membre Administrateur - trésorier Président Administrateur - trésorier Administrateur Président Administrateur Echevin Administrateur Membre du comité de direction Président du conseil d’administration Administrateur Administrateur Président du conseil d’administration Administrateur Administrateur Administrateur

Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré

Deschamps Benoît

Deschamps Sébastien
Ecaussinnes (Commune d’) Echevin Rémunéré Gouvernement wallon, Travaux publics, Agriculture, Attaché (de Cabinet/Cellule stratégi- Rémunéré Ruralité, Nature, Forêt et Patrimoine que) Conseil de participation Président Non rémunéré COPALOC Président Non rémunéré Synergie Ecaussinnes ASBL Président Non rémunéré

De Schepper Marc
Assenede (Gemeente) IMEWO IMEWO IVM IVM Politiezone Assenede/Evergem Zwarte Sluispolder AGB Gemeenteraadslid Lid adviescommissie Lid van een regionaal comité Bestuurder Lid van het directiecomité Lid van de politieraad Gezworene Bestuurder Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47365

De Schepper Marc

(vervolg/suite) AGB Deontologische commissie Open VLD Assenede VVPW WBE ″De Twee Ambachten″ VZW Ninove (Stad) BVBA Vepame

Lid van het directiecomité Voorzitter Bestuurslid Gecoöpteerd Bestuurslid Voorzitter-secretaris OCMW-voorzitter Bestuurder Bestuurder Bestuurder-penningmeester Zaakvoerder Bestuurder Schepen Bestuurder Bediende Landmeter Bestuurder Gemeenteraadslid Bestuurder Penningmeester Financieel assistent Voorzitter Echevine Administratrice Administratrice Député provincial Administrateur Administrateur Commissaire Président du conseil d’administration Membre Vice-président Président du conseil d’administration Membre Président Administrateur Membre du comité Administrateur Membre du bureau Administrateur Membre du conseil provincial Président Administrateur Président Administrateur Membre Membre Président Trésorier Président du comité Conseiller communal Administrateur Membre du comité de direction

Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré

13/12/2011

10/06/2011

De Schepper Paul De Schouwer Yves
INCOVO Open VLD (plaatselijke afdeling) De Muren Spreken VZW

1/10/2011

De Schutter Constant
Ranst (Gemeente) CD&V Plaatselijke afdeling

Landelijke Gilde Ranst

De Seranno Jozef
Kruishoutem (Gemeente) IMOG Open VLD (plaatselijke afdeling) Rommelmarkt Lede 17/05/2011

Deserf Isabelle
Beauvechain (Commune de) TV Com Télévision communautaire du Brabant wallon Sedifin Power Invest sa

Deserf Jean-Pierre
Province de Brabant wallon Intercommunale Bataille de Waterloo 1815 ISBW PBE Office des métiers d’art de la Province du Brabant wallon Conseil consultatif des deux centres de guidance de Jodoigne Bataille de Waterloo 1815 asbl Brabant Wallon Agro qualité COPALOC Loisirs et Agréments de l’Entité de Beauvechain Régie foncière provinciale autonome du Brabant wallon Régie foncière provinciale autonome du Brabant wallon Centre local de Promotion de la santé CLPS du Brabant wallon MR Fédération provinciale Association des Provinces wallonnes APW Chambre provinciale de l’Agriculture du Brabant Wallon Taxi Seniors Beauvechain Centre technique national de football Euro 2000 asbl Cercle royal l’Avenir asbl CATPW Comité d’accompagnement de l’AWE Comité d’attribution de logements de la commune d’Orp-Jauche Fédération nationale des Combattants de Mille Fonds social des agents de la Province du Brabant Wallon Grottes de Folx-les-Caves

5/04/2011

28/04/2011

Desert Samuel
Gouvy (Commune de) Intercommunale Parc naturel des Deux Ourthes Intercommunale Parc naturel des Deux Ourthes

47366
Desert Samuel Deseyn Roel

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Professeur Rémunéré Président du Conseil d’administration Non rémunéré Volksvertegenwoordiger Gemeenteraadslid Lid van een sectorcomité Lid van de politieraad Bestuurder Bestuurder Député Député Président de Commission(s) Vice-président de Commission(s) Conseiller communal Membre suppléant Membre Membre du bureau politique Administrateur Administrateur Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurder Bestuurder Lid van een regionaal comité Bestuurder Directrice générale Administratrice Administratrice Sénatrice de communauté Députée Députée Conseillère communale Administratrice Administratrice Membre de l’assemblée réunie Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré 7/12/2011 28/01/2011

Cercle de jeunesse Saint-Lambert de Rettigny asbl Kamer van volksvertegenwoordigers Kortrijk (Stad) GASELWEST Politiezone VLAS Medea K.H. Sint-Leonardszonen

Desgain Xavier
Parlement de la Communauté francaise (Fédération ¸ Wallonie-Bruxelles) Parlement Wallon Parlement Wallon Parlement Wallon Charleroi (ville de) CCATM Comité des Régions de l’Union européenne CdR UE Ecolo GE3C asbl Mevasa asbl

Desiere Norbert
De Panne (Gemeente) FIGGA IKWV IWVA WVI Waterschap Veurne Ambacht

De Simone Stefania
AISH CHR Citadelle INTERSENIORS 24/06/2011 24/02/2011

Désir Caroline
Sénat Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale Ixelles (Commune d’) INTERFIN SIBELGA Assemblée réunie de la Commission communautaire commune Parlement francophone bruxellois Foyer Ixellois (le) sa PS Fédération de Bruxelles PS Fédération de Bruxelles PS Section locale

Membre de l’assemblée Non rémunéré Administratrice Rémunéré Déléguée à la Présidence chargée des Non rémunéré relations avec les élus locaux Vice-présidente Non rémunéré Membre du comité Non rémunéré Gemeenteraadslid Voorzitter van de gemeenteraad Bestuurder Lid van een regionale contactcommissie Lid van het directiecomité Bestuurder Bestuurslid Gepensioneerde Chef/Directeur de cabinet adjoint Administrateur Président Administrateur Vice-président Administrateur Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré

17/03/2011 17/03/2011

Désiron Emile
Boutersem (Gemeente) Boutersem (Gemeente) Iverlek Iverlek Iverlek Intermixt SP.a Lokale afdeling

Désiron Jean-Pierre
Gouvernement wallon, Vice-Présidence, Economie, PME, Commerce extérieur et Technologies nouvelles Le Forum Liège notre Métropole asbl RTC Wallimage Wallimage Entreprise sa

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47367

Désiron Jean-Pierre

(vervolg/suite) wallimage Coproductions Kluisbergen (Gemeente) ILVA SOLVA Kweeksyndicaat van Geiten Kweeksyndicaat van Geiten Ruien Feeste vzw

Président Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurder Schatbewaarder Secretaris Bestuurder Gemeenteraadslid Bestuurder (raadgevende stem) Bestuurslid Arbeider Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Vertegenwoordiger Bestuurslid Lid van diverse commissies

Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré 28/06/2011

Desloovere Marc, Kluisbergen

Desloovere Marc, Zwevegem
Zwevegem (Gemeente) FIGGA SP.a Lokale afdeling ABVV Gewestelijke Afd. Metaal ABVV Provinciale Afd. Metaal AGB Zwevegem Badmintonclub DZ99 Gecoro Zwevegem Werkwinkel Zwevegem Zwevegem (Gemeente) 24/06/2011

Desloovere Wim
Zaventem (Gemeente) Gemeenteraadslid Intercommunale Maatschappij voor de Sanering en de Voorzitter van de raad van bestuur Inrichting van de Vallei van de Woluwe TMVW Commissaris Autonoom gemeentebedrijf AGB Lid van het directiecomité Dienstenonderneming VZW Voorzitter Zaakvoerder Artexis NV Bediende Open VLD plaatselijke afdeling Voorzitter Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap PWA Zaven- Secretaris tem Roularta Media Group Director Events Vivaqua Lid Vlaams Comité VOKA Halle-Vilvoorde Bestuurder

28/06/2011

Desmarlières André
Brugelette (Commune de) Brugelette Avenir PS Section locale Bourgmestre (titulaire ou ff) Président Vice-Président Provincieraadslid Schepen Bestuurder Lid van het directiecomité Bestuurder Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Lid dagelijks bestuur Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder

Desmedt Anna
Provincie Antwerpen Hoogstraten (Stad) PIDPA PIDPA Bouwmaatschappij De Noorderkempen CV Arro BB Turnhout CD&V Hoogstraten CD&V regio Turnhout GOL Muziekacademie GOL Muziekacademie Landelijke Rijverenigingen LRV Leuven Pime Lier Proefcentrum Meerle Schoolcomité Minderhout VLM Brussel

Desmedt Claude
Uccle (Commune d’) Echevin Ecole Régionale d’Administration Publique Président Association de la ville et des communes de la Région de Administrateur - membre du bureau Bruxelles-Capitale AVCB

De Smedt Edmond (Sam)
Vlaamse regering, leefmilieu, natuur en cultuur Belgoprocess nv KTRC Kabinetschef Bestuurder Bestuurder Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd

47368
KTRO NIRAS

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Bestuurder Bestuurder Schepen Bestuurder Bestuurder Schepen Lid Bestuurder Lid Lid OCMW-voorzitter Schepen Bestuurder Lid toezichtscomité Zaakvoerder Bestuurder Bestuurder Directeur Provincieraadslid OCMW raadslid Bestuurder Lid van het directiecomité Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Schepen Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Schepen Effectief lid Directeur général Directeur Président Président Administrateur Membre du conseil général Président Schepen Voorzitter stuurgroep milieu Secretaris Voorzitter Lid dagelijks bestuur Bediende Lesgever Bestuurder Lid regionale adviesraad Voorzitter Lid dagelijks bestuur Bestuurder Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet vermeld Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd

De Smedt Edmond (Sam) De Smedt Els

Sint-Amands (Gemeente) CD&V Plaatselijke afdeling VZW Provinciale Basisschool

De Smedt Louis
Grimbergen (Gemeente) Jaarmarktcomité Indaver nv Grimbergen landbouwraad Grimbergen milieuadviesraad

De Smedt Patrick
Aalst (Stad) Aalst (Stad) Algemeen Stedelijk Ziekenhuis ASZ Aalst Ethias Dewaco Werkerswelzijn Huisvestingsmaatschappij De Denderstreek

De Smedt-Jans Hubert
FOD Mobiliteit en Vervoer

De Smet Annick
Provincie Antwerpen Turnhout (Stad) IVEKA IVEKA Warande Eigen Haard Herentals Woonmaatschappij Inovant Lilse Bergen Sp.a (plaatselijke afdeling) Toerisme Antwerpen

De Smet Bart
Boom (Gemeente) Autonoom Gemeentebedrijf AGB Boom Plus Emabb vzw Toerisme Rupelstreek-Vaartland Unitas vzw

De Smet Catherine
Zulte (Gemeente) Resoc

De Smet Dirk
Service public de Wallonie Port autonome de Charleroi Association Belge de la Route ABR Charleroi Dry Port SDLG CRR Via Perfecta

Desmet Dirk
Zwevegem (Gemeente) Syntra West ACW (plaatselijke afdeling) CD&V Plaatselijke afdeling Sportbeheer vzw

Autonoom gemeentebedrijf Zwevegem Cera Davidsfonds Zwevegem Jeugdinfrastructuur vzw Noord-Zuid Adviesraad

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47369

Desmet Dirk
VMW

(vervolg/suite) Lid sectorcomité Gemeenteraadslid Lid van een sectorcomité/zonecomité Bestuurder Lid van het directiecomité Secretaris Lerares Kabinetsmedewerkster Voorzitter Lid Bestuurder Lid provinciaal comité Directeur-generaal Vertegenwoordiger van de minister Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Manager Schepen Leraar Ondervoorzitter Schepen Bestuurder Voorzitter Bediende Bestuurder Bestuurder Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurder Lid adviescommissie Bestuurder Gepensioneerde Buschauffeur Penningmeester OCMW-voorzitter Sectorverantwoordelijke Schepen Bestuurder Lid van de politieraad Bestuurslid Kabinetsmedewerker Bestuurslid Bestuurslid Echevine Présidente Administratrice Membre du conseil de police Schepen Bestuurder Lid van het directiecomité Bestuurder Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd 30/06/2011

Desmet Elsie
Torhout (Stad) VMW MIROM Roeselare (ex-IVRO) MIROM Roeselare (ex-IVRO) ACW Torhout

ACW Brugge (arrondissementeel) Oudercomité Driekoningen PWA Torhout VMW

De Smet Gert
FOD Budget en Beheerscontrole Studiecommissie van de Vergrijzing

De Smet Jan
INTERGEM Brucall Electrabel Customer Solutions nv N-Allo

De Smet Kristof
Wichelen (Gemeente) Regionaal Landschap Schelde-Durme

De Smet Marc, Kapellen
Kapellen (Gemeente) ARRO Antwerpen Koninklijke Liberale Fanfare ″ De XXXIV ″ CLMW Kapellen CV Liberaal Huis

De Smet Marc, Oosterzele
Oosterzele (Gemeente) ILVA IMEWO IMEWO CD&V Plaatselijke afdeling

KVV Windeke

De Smet Marie
Dentergem (Gemeente)

Desmet Mathieu
Wevelgem (Gemeente) De Vlashaard CV Politiezone Grensleie CD&V Plaatselijke afdeling Gullegemse Handelspromotie Unizo Gullegem

Desmet Nicole
Wezembeek-Oppem (commune de) Agence locale pour l’Emploi GERONTO ASBL Zone de police WOKRA

De Smet Noël
Herzele (Gemeente) FINGEM FINGEM ILVA

47370
De Smet Noël
ILVA SOLVA SOLVA

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Lid van het directiecomité Bestuurder Ondervoorzitter van een regionaal comité Bestuurder Bestuurder Bestuurder Lector Bestuurder Lid van het directiecomité Bestuurder Schepen Bestuurder Bestuurder Bestuurder Advocaat Bestuurder Schepen Voorzitter van de raad van bestuur Bloemist Afgevaardigde in het beheerscomité Bestuurder Schepen Bestuurder Bestuurder Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd

Hulp in Nood VZW Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap PWA SP.a Groot Herzele Autonoom gemeentebedrijf AGB Herzele Autonoom gemeentebedrijf AGB Herzele SP.a Herzele centrum

Desmet Peter
Waregem (Stad) IMOG Psilon WIVO FV ACW Waregem

De Smet Peter
Haaltert (Gemeente) PWA Interlokale Vereniging INDRA Toerisme Schelde- en Denderstreek VZW

De Smet Yves
Denderleeuw (Gemeente) Dewaco cv I.L.V. Regiosportdienst

Desmit Abel
Province de Liège Soumagne (Commune de) PUBLILEC Conseiller provincial Echevin Vice-président du collège des commissaires SPI+ Administrateur SPI+ Membre du comité de direction SPABS Administrateur SWDE Conseil d’exploitation Administrateur Conseil Euregio-Meuse-Rhin Mmebre du présidium Centre culturel de Soumagne asbl Administrateur Centre Provincial Liégeois de Productions Animales Administrateur Domaine touristique de Blégny-Mine Président du conseil d’administration Maison du Tourisme de la Basse-Meuse Administrateur PS Fédération de Liège Membre du comité fédéral et cantonal PS Union socialiste communale USC Membre du comité et du comité de gestion Centre régional d’entraînement et de formation de haut Administrateur niveau de football (CREF) Conseil provincial de Liège Questeur

De Smul Dirk
Aalter (Gemeente) Schepen Dienstverlenende vereniging voor ruimtelijke ordening Bestuurder en economische ontwikkeling Politiezone Aalter/Knesselare Lid van de politieraad Sport en Vermaak VZW Bestuurslid Ambtenaar (deeltijds) ACV/KWB/ACW/Toneel Bestuurslid AGB Aalter Bestuurder

Desmyter Fernand
Vlaamse overheid. Departement Mobiliteit en Openbare Werken Pendelfonds VVM ″De Lijn″ FITA vzw Copro VZW NV Lijninvest Secretaris-generaal Leidend ambtenaar Bestuurder Voorzitter van de raad van bestuur Voorzitter van de raad van bestuur Bestuurder

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47371

Desmyter Fernand

(vervolg/suite) NV Vlaamse Havens

Voorzitter van de raad van bestuur

Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré 30/06/2011 30/06/2011 31/08/2011 1/09/2011 23/03/2011

De Sneyder Charles
Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Leidend ambtenaar Dringende Medische Hulp DHM Bestuurder Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer Ondervoorzitter VZW ″Jonge Brandweerlieden Brussel″ Ondervoorzitter VZW ″Sociale Dienst″ BHDBDMH (brandweer) Voorzitter

Desnos Jean-Yves
Estinnes (Commune d’) Association Intercommunale d’Oeuvres médico-Sociales de Morlanwelz et Environs Agence immobilière sociale Entre Sambre et Haine Centre Culturel Régional du Centre CCRC Ecomusée régional du Centre Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux Cercle d’histoire et d’archéologie d’Estinnes Conseiller communal Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Président Gemeenteraadslid Schepen Lid van de politieraad Advokaat Advokaat-zaakvoerder Bestuurder Schepen Bestuurder Voorzitter Bestuurder Voorzitter Bestuurder Bestuurder Lid Oudercomité Conseillère communale Administratrice Membre suppléante Administratrice Trésorière Administratrice

De Soete Marleen
De Haan (Gemeente) De Haan (Gemeente) Politiezone Bredene/De Haan Advokaat Marleen De Soete bvba DAZ vzw

Desomer Katrien
Ieper (Stad) CD&V Argos vzw AGB Vanban CCI vzw Centrummanagement vzw Net @ W@rk vzw VBS Boezinge

1/09/2011 8/04/2011 26/04/2011 8/04/2011 8/04/2011 8/04/2011

Desonay Ludivine
Spa (ville de) AQUALIS CCATM Centre culturel de Spa Office du Tourisme de Spa asbl Association pour l’exploitation de la piscine communale de Spa asbl

De Spiegelaere Conny
Deinze (Stad) Deinze (Stad) CD&V Plaatselijke afdeling Markant Deinze OCMW-voorzitter Schepen Lid van het bureau Zaakvoerder Bestuurder Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd

9/05/2011

Despineto Pascale
Auderghem (Commune d’) Syndicat d’Initiative SI communal Echevine Rémunéré Présidente du conseil d’administration Non rémunéré Fonctionnaire Rémunéré Echevine Présidente Présidente Administratrice Administratrice Vice-présidente Administratrice Membre du conseil de police Gemeenteraadslid Bestuurder Zaakvoerder Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd

De Spirlet Béatrice
Woluwe-Saint-Pierre (commune de) Commission communale consultative des Aînés Art et Culture à Woluwe-Saint-Pierre Centre de Congrès de Woluwé-Saint-Pierre asbl Médiathèque communale Soleil des Toujours Jeunes STJ asbl Syndicat d’Initiative communal Zone de police Montgomery

Desplenter Ingeborg
Hechtel-Eksel (Gemeente) NOLIMPARK De Paenhoeve

47372
Desplenter Ingeborg
Imeks

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Zaakvoerder Echevin Membre du comité de gestion Administrateur Gestionnaire Président Administrateur Administrateur délégué Administrateur Administrateur Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré

Desprez Philippe
Watermael-Boitsfort (commune de) ONSSAPL HYDROBRU Agence immobilière sociale d’Etterbeek Agence locale pour l’Emploi Centre culturel de Watermael-Boitsfort La Vénerie Syndicat d’Initiative communal Vivre à Watermael-Boitsfort Watermael-Boitsfort en Plein Air 24/03/2011

Despy Francis
Gembloux (ville de) IMAJE Omnisports asbl Conseiller de CPAS/Conseil de l’action Rémunéré sociale Administrateur Rémunéré Administrateur Non rémunéré Echevin Administrateur Membre Membre Délégué du gouvernement Administrateur Administrateur Conseiller communal Président du conseil d’administration Chef/Directeur de cabinet Expert Chef de cabinet Administrateur Administrateur Administrateur Présidente de CPAS/Conseil de l’action sociale Administratrice Membre du comité de direction Administratrice et membre du conseil de gestion Vice-présidente Trésorière Enseignante Echevine Administratrice Administratrice Administratrice Administratrice Présidente Présidente Administratrice Administratrice Administratrice Administratrice Présidente Administratrice Administratrice Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré

Despy Laurent
Fernelmont (Commune de) SPMT CCATM CLDR ULB ULG Centre Sportif Associatif communal 1/03/2011

28/02/2011 1/03/2011

Desquesnes Francois ¸
Soignies (Commune de) SOWAER Gouvernement wallon, Travaux publics, Agriculture, Ruralité, Nature, Forêt et Patrimoine Gouvernement wallon, Travaux publics, Agriculture, Ruralité, Nature, Forêt et Patrimoine CDH Ecole Libre de Soignies-Carrières asbl Novallia sa Office de Promotion du Tourisme Wallonie-Bruxelles 15/12/2011 4/09/2011 5/09/2011 5/09/2011

Dessart Christine
Visé (ville de) ISoSL ISoSL AIGS Petite Enfance asbl - Crèche Les premiers pas Royale Jeunesse de Hoignée asbl 25/11/2011

Dessart Viviane
Visé (ville de) Port Autonome de Liège CHR Citadelle ALEM asbl Basse-Meuse Développement asbl Jumelages visétois Maison du Tourisme de la Basse-Meuse Centrale de Mobilité de la Basse-Meuse asbl VDTS asbl Maison libérale de Visé Ile Robinson asbl La Petite Enfance asbl Guinguette asbl Zephyr asbl

Dessé Marie
Sainte-Ode (Commune de) Sainte-Ode (Commune de) Vivalia Conseillère communale Rémunéré Présidente de CPAS/Conseil de l’action Rémunéré sociale Administratrice Rémunéré

24/05/2011

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47373

Dessé Marie

(vervolg/suite) Agence immobilière sociale communale AIS Maison du Tourisme du Pays de Bastogne Syndicat d’Initiative SI communal

Administratrice Administratrice Administratrice Conseillère en gestion salariale La Grande Forêt de Saint-Hubert et de la Haute Lesse Administratrice asbl

Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré

Dessein Geert
Ledegem (Gemeente) Schepen Infrax West (ex-West-Vlaamse Energie- en teledistribu- Bestuurder tiemaatschappij) CEVI VZW Bestuurder Erfgoedcel TERF Bestuurder MEVO Ledegem Ondervoorzitter Tienerwerking Maksimum Voorzitter Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré

Destain Jean-Pierre
CRA-W ULG Agrobiopôle Wallon Cadco asbl CFGC-W asbl Requasud Directeur général ff (ou ai) Chargé de cours à temps partiel Administrateur Administrateur Président Administrateur Schepen Bestuurslid Lid van de politieraad Lid Coördinator Député Secrétaire Député Conseiller communal Conseiller communal Président de CPAS/Conseil de l’action sociale Administrateur Membre du comité de direction Administrateur Administrateur Membre Administrateur Gérant Administrateur Conseiller communal Administrateur Echevin Conseiller Administrateur Administrateur Administrateur Receveur-greffier Receveur-greffier Receveur-greffier Receveur-greffier Receveur-greffier Receveur-greffier Receveur-greffier Receveur-greffier Receveur-greffier Receveur-greffier Membre du conseil de police

De Stercke Nadine
Gavere (Gemeente) Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap PWA Politiezone Schelde - Leie PISAD

Destexhe Alain
Parlement de la Communauté francaise ¸ Parlement de la Communauté francaise ¸ Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale Auderghem (Commune d’)

17/12/2011

Destexhe Bernard
Modave (commune de) Modave (commune de) Centre Hospitalier Régional hutois Centre Hospitalier Régional hutois Agence immobilière sociale ALEM asbl Mission régionale pour l’emploi de Huy-Waremme Aide Action Médiation Bureau d’assurances Bernard Destexhe sprl GILS

Destexhe Michel
Wezembeek-Oppem (commune de) Iverlek

Destrebecq Michel
Beloeil (Commune de) SPGE IPALLE Habitat du Pays Vert (l’) sc Société terrienne de Crédit social STCS du Hainaut Wateringue d’Andricourt Wateringue d’Anvaing Wateringue de Hollain-Laplaigne Wateringue de Kain-Pottes Wateringue de la Dendre occidentale Wateringue de la Rhosnes Wateringue de la Senne Wateringue de la Sille Wateringue de Pottes-Escanaffles Wateringue de Wiers Zone de police Beloeil / Leuze-en-Hainaut

47374
Destrebecq Michel

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Deskers sa Pharma Hold sa Protectis sa

Administrateur Administrateur-délégué Administrateur Représentant Echevin Administrateur Administrateur Administrateur Vice-président Administrateur Administrateur Gemeenteraadslid Bestuurder Lid van het directiecomité Voorzitter van een regionaal comité Commissaris Ambtenaar Bestuurslid Secretaris Bestuurslid Bestuurder Secretaris Secretaris Voorzitter Provincieraadslid OCMW-voorzitter Lid van een regionaal comité Raadslid Secretaris Raadslid Raadslid Ondervooorzitter Gemeenteraadslid Bestuurder Gemeenteraadslid Bestuurder (raadgevende stem) Bediende Bestuurder Bestuurder Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Lid van het college van commissarissen Bestuurder Bestuurder Voorzitter van de politieraad Voorzitter van het politiecollege Lid partijbestuur Lid beheercomité Ondervoorzitter Bestuurslid Voorzitter beheerscomité Echevine Administratrice Membre du comité de direction Administratrice Administratrice Administratrice

Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré 7/12/2011 7/12/2011

Destrebecq Olivier
Chambre des Représentants La Louvière (Ville de) TEC Hainaut Home Gai Logis Logicentre - agence immobilière sociale Régie communale autonome RCA APEBI asbl Centre : Capital !

Desutter Bart
Damme (Stad) IMWV IMWV IMWV TMVW CD&V Damme Kerkfabriek Sint-Jacob-de Meerdere Landelijke Gilde Damme Plaatselijke openbare bibliotheek POB Damme Vriendenkring Vrijwillige Bloedgevers VVV Damme ZVC ’t Dambord

De Sutter Hilde
Provincie Oost-Vlaanderen Oosterzele (Gemeente) SOLVA APB zorgcentrum Lemberge Boerderijklassen VZW PAMZOV PCBT PG Vlaamse Ardennen

De Sutter Kelly
Damme (Stad) INTERBAD

De Sutter Renaat
Destelbergen (Gemeente) IVAGO Belgian International Water Association Witje Wiebel

Deswaene Yves
Lochristi (Gemeente) TMVW WESTLEDE Polder van Moervaart en Zuidlede Politiezone Regio Puyenbroeck Politiezone Regio Puyenbroeck Open VLD Hulpverlingszone Centrum Open VLD afdeling Lochristi Open VLD federatie Gent/Eeklo Scholengemeenschap Reinaert

Detaille Christianne
Bertogne (Commune de) PNDO PNDO Maison de Village Compogne Maison du Tourisme CRO

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47375

Detaille Michèle
Banque nationale de Belgique Membre du conseil de Régence UCL Administratrice PLI Directrice AllPack Services Administratrice-déléguée CODIPRO SAS Présidente CODIPROLUX Administratrice-déléguée Detaille Bovins SA Administratrice-déléguée No-Nail Boxes SA Administratrice-déléguée EUROBETON Administratrice Fédération des Industries luxembourgeoises Administratrice Fondation ouverte pour la construction de l’avenir du Vice-présidente Luxembourg FOCAL ING Luxembourg Membre du comité consultatif STAS sarl Gérante Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd

Deteye Marc
Galmaarden (Gemeente) PBE Welzijnskoepel West-Brabant OCMW-voorzitter Lid van een sectorcomité Bestuurder Bediende Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap PWA van Galm- Voorzitter aarden

Dethier Ghislain Mario
Verviers (Ville) FINIMO INTERMOSANE INTERMOSANE Zone de police Vesdre Amis de l’Ecole polytechnique de Verviers (les) Ecole polytechnique de Verviers Ecole polytechnique de Verviers Présence et Action culturelles PAC Verviers Province de Liège Direction générale de la formation Conseiller communal Administrateur Commissaire aux comptes Administrateur Membre du conseil de police Président Directeur d’établissement Président du Conseil de participation Président Premier directeur Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré 15/12/2011 15/12/2011 21/12/2011

30/06/2011 30/06/2011 1/07/2011

Dethy Joseph
Province de Namur Conseiller provincial Ciney (ville de) Conseiller communal Bureau Economique de la Province de Namur Administrateur Centre culturel de Ciney Administrateur Centre culturel de Rochefort Administrateur Espace culturel Administrateur Foyer Cinacien sc (le) Administrateur Office Provincial d’Agriculture Président Régie communale autonome RCA des Sports et des Administrateur Loisirs du Condroz Zone de police Condroz-Famenne Membre du conseil de police Village n° 3 Président du conseil d’administration Football Haversin Président Centre culturel d’Havelange Administrateur News Administrateur

Detiège Leona
Opera voor Vlaanderen CIRIEC Actua vzw K.B.V.V. S-Plus Vereffenaar Voorzitter Voorzitter Voorzitter Voorzitter Volksvertegenwoordiger Gemeenteraadslid Conseiller communal Administrateur Membre de comité(s) de secteur Administrateur Administrateur Administrateur

Detiège Maya
Kamer van volksvertegenwoordigers Antwerpen (Stad)

Detienne Thierry
Sprimont (Commune de) Association Liégeoise du Gaz TECTEO Group Office du Tourisme de Sprimont-Banneux ND asbl Université de Liège CLEF asbl 5/01/2011 11/01/2011

47376
Detienne Thierry

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Critique littéraire indépendant (à titre Rémunéré accessoire) Directeur d’école Rémunéré

Detiffe Jean
Pepinster (Commune de) SCAR sc ARSIA Echevin Administrateur Agriculteur Président Echevin Administrateur Membre du conseil de police Administrateur Manager local Echevin Administrateur Membre du conseil d’exploitation Président Vice-président Secrétaire de CPAS Echevin Administrateur Membre du conseil de police Administrateur Expert Cabinet Administrateur Administrateur Administrateur Conseiller provincial Conseiller communal Membre du comité de direction Président du conseil d’administration Président Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré

Detournay Daniel
Brunehaut (Commune de) IPALLE Zone de police du Tournaisis PS Fédération de Tournai asbl Belgacom sa

Detournay Pascal
Brunehaut (Commune de) IPFH SWDE Succursale Escaut-Lys-Dendre Football club Bléharies Royale Renaissance Péronnes Antoing (Commune d’)

Detrain Jacquy
Dour (Commune de) Intercommunale d’Electricité du Hainaut Zone de police des Hauts-Pays Centre sportif asbl Communauté francaise ¸ FEES asbl Le Club asbl Prévention et proximité asbl

30/04/2011

De Traux de Wardin Bernard
Province de Brabant wallon Jodoigne (ville de) Intercommunale du Brabant Wallon Intercommunale du Brabant Wallon Fondation Reine Paola

Detrixhe Jehanne
Couvin (ville de) Couvin (ville de) Conseillère communale Rémunéré Présidente de CPAS/Conseil de l’action Rémunéré sociale Association Intercommunale Hospitalière du Sud- Administratrice Non rémunéré Hainaut et du Sud-Namurois Habitations de l’Eau Noire (les) sc Administratrice Rémunéré Bezoldigd

De Troyer Armand
Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Administrateur-generaal (EVA)

De Troyer Catherine
Rixensart (Commune de) Rixensart (Commune de) Decalco scrl Stepx sprl Conseillère communale Présidente de CPAS/Conseil de l’action sociale Gérante Gérante Conseillère provinciale Administratrice Membre du comité de direction Présidente Secrétaire fédérale Vice-présidente Chef de groupe Provincieraadslid Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurder Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd

De Troyer Dominique
Province de Brabant wallon ISBW ISBW Présence et Action Culturelles PAC Brabant wallon PS Fédération du Brabant Wallon Espace Belle Vue Province de Brabant wallon

De Troyer Greta
Provincie Oost-Vlaanderen Ninove (Stad) Blijdorp III Provinciaal Archeologisch Museum

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47377

De Troyer Greta

(vervolg/suite) Provinciaal Domein De Gavers Geraardsbergen Bestuurder Provinciaal Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Bestuurder voor Drugspreventie PISAD Autonoom gemeentebedrijf AGB Zwembad De Kleine Bestuurder Dender Esneux (Commune d’) Comité Scolaire de l’Enseignement Officiel Tilffois Haute Ecole de la Province de Liège HEPL PS Section locale Les Prés de Tilff asbl Echevin Vice-président Maître-assistant Président Vice-président Echevin Administrateur suppléant Administrateur Conseiller communal Administrateur Administrateur Membre du comité de direction Administrateur Président Président / Administrateur délégué Receveur régional Schepen Bestuurslid Commercieel bediende Bestuurslid Lid Voorzitster Lid Schepen Voorzitter van de gemeenteraad Ingenieur Bestuurder Bestuurder Bestuurder Gemeenteraadslid Schepen Advocaat Bestuurder Voorzitter Bestuurder Bestuurder Echevin Administrateur Administrateur Membre Administrateur

Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd

Detroz Philippe
Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré

Detry Alain
Namur (Ville de) Port autonome de Namur BEP Environnement

Detry Philippe
Namur (Ville de) AIEG IDEFIN IDEFIN IDEG ONE - Comité subrégional de Namur SONEFA asbl

De Turck Els
Oosterzele (Gemeente) CD&V Plaatselijke afdeling ACW Oosterzele Fokveeshowcomité Jong CD&V - Afdeling Oosterzele Kredietcommissie FRGE SOLVA

De Vadder Koenraad
Tremelo (Gemeente) Tremelo (Gemeente) Autonoom gemeentebedrijf AGB Tremelo Davidsfonds Tremelo Landelijke gilde Tremelo

De Valck David
Merchtem (Gemeente) Merchtem (Gemeente) Askomo Fanfare de Herleving Robimaaz V.O.F. Conruyt & De Valck

De Valériola Yvon
Seneffe (Commune de) HYGEA Domaine du Château de Seneffe asbl SWDE Conseil d’exploitation PS Section locale 1/12/2011

Devergnies Jacques
Fonds de Participation Administrateur IFAPME Président du comité de gestion Association intercommunale pour l’exploitation du cir- Administrateur cuit de Francorchamps Loterie Nationale Directeur MRC Administrateur Caution Mutuelle du Centre Président du conseil d’administration IFPME/Altis Président du conseil d’administration UCM - Mons Administrateur 30/09/2011

47378
De Veuster Daan

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

Provincie Antwerpen Brecht (Gemeente) IKA CD&V Plaatselijke afdeling APB Inovant APB Sport CD&V provincie Antwerpen CD&V regio Voor- en Noorderkempen Noordertuin van Antwerpen vzw PITO Stabroek Scot Reizen - Schotens Reisbureau nv Sport- en Recreatiecentrum De Nekker Sportregio Antwerpse Kempen ILV TPA vzw V.V.V.- Brecht vzw Wijkcomité Kloosterveld

Provincieraadslid Schepen Bestuurder Bestuurslid Commissaris Bestuurder Bestuurslid Bestuurslid Bestuurder Lid van de bestuurscommissie Bestuurder Bestuurder Voorzitter Bestuurder Bestuurder Voorzitter Schepen Penningmeester Afgevaardigd bestuurder Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Schepen Voorzitter van de raad van bestuur Lid van het directiecomité Lid Lesgever Adviserend lid Voorzitter Bestuurslid Brandweerofficier-Luitenant Sectiechef Bestuurslid Voorzitter Voorzitter Conseiller communal Administrateur Membre Membre du conseil de police Conseiller communal Administrateur Administrateur Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bestuurder Lid van een regionaal comité Lid van het directiecomité Ondervoorzitter van het politiecollege Bestuurder Voorzitter Directeur

Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd

De Veuster Maarten
Schoten (Gemeente) N-VA Plaatselijke afdeling SCOT Reizen nv

Deveux Jean-Pierre
IPALLE DEGES Les Trois Foncières sa RECYHOC sa RECYMEX sa SLS UVELIA sa VALODEC sa VH Recyclage sa

Devey Johnny
Middelkerke (Gemeente) IKWV TMVW Overlegcomité gemeente-OCMW West-Vlaamse Opleidingsschool voor Brandweermannen, Reddingsdiensten en Ambulanciers WOBRA Sportraad Middelkerke Koninklijke Verbroedering Brandweerkorpsen Westhoek Noordzee Columbusvissers Vrijwillige brandweer Middelkerke Open VLD plaatselijke afdeling V.V.V. VZW Toerisme Middelkerke VAZ kustreddingsdienst vzw 26/01/2011

Devezon Baudry
Somme-Leuze (Commune de) BEP Crématorium CLDR Zone de police Condroz-Famenne 28/06/2011

Devigne Jacques
Binche (ville de) HYGEA ITRADEC 23/12/2011 15/12/2011

De Vilder Freddy
Zelzate (Gemeente) TMVW TMVW TMVW Politiezone Regio Puyenbroeck PROVAG Verbroederingscomité Zelzate Wonen CVBA

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47379

De Vilder Freddy

(vervolg/suite) Curieus Zelzate SP.a Lokale afdeling Noorderlicht cv Comeet Jeugdzorg Zelzate vzw Marktcommissie Zelzate Politiezone Regio Puyenbroeck POM PWA/DCO TMVW secundaire diensten Zelzate (Gemeente)

Voorzitter Bestuurder Voorzitter Bestuurder Voorzitter Voorzitter Ondervoorzitter van de politieraad Lid Stuurgroep Voorzitter 2de Ondervoorzitter Voorzitter overlegcomité gemeente OCMW Conseiller communal Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Commissaire Employé Administrateur Administrateur Administrateur Conseillère provinciale Conseillère communale Administratrice Administratrice Membre du comité de direction Commissaire aux comptes Administratrice Administratrice Administratrice Administratrice Administratrice Comptable Echevin Membre Employé commercial Retraité Administrateur Administrateur Liquidateur Représentant de la ville Schepen Bestuurslid Bediende Bestuurder Gemeenteraadslid Bestuurder Lid van het overlegcomité Bestuurder Bediende Lid diverse commissies Echevin Administrateur Président Administrateur

Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd

Devilers Cyprien
Charleroi (ville de) SWCS SWL ICDI IGRETEC Whestia Parc des Sports asbl Art et Vous CEME DOMOVOI Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré

31/01/2011

Devilers Fabienne
Province de Hainaut Charleroi (ville de) Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie IGH IGH Docherie Sport Intermixt Logis Moderne (le) Maison du Tourisme du Hainaut Institut Médico-Pédagogique Provincial René Thone CEPESI asbl

Deville Jean-Marie
Enghien (ville de) Comité de concertation commune-CPAS 30/09/2011

Bibliothèque d’Enghien asbl Centre local dinitiation à lenvironnement asbl Intercommunale en liquidation Nautisport Jeunes sapeurs pompiers Enghien asbl

De Ville Marc
Lierde (Gemeente) Open VLD (plaatselijke afdeling) VCE Deftinge

Devillé Marc
Halle (Stad) Vivaqua Vivaqua Kardinaal Cardijn vzw Halle (Stad)

Devillers Francois ¸
Morlanwelz (commune de) Espace Europe Les Lacs de l’Eau d’Heure asbl Maison du Tourisme de la Région du Centre 13/09/2011

47380
Devillers Francois ¸

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) PS Fédération de Thuin PS Section locale USC Trois Arbres asbl Cercle horticole Le lys rouge Chambre des Représentants

Vice-président Membre du comité Membre du comité Président Enseignant Président Attaché parlementaire Représentant Bourgmestre (titulaire ou ff) Administrateur Président du conseil de police Administrateur Administrateur Président Président Président Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bestuurder Bestuurder Advocaat Bestuurder Schepen Kinesitherapeut Voorzitter Afgevaardigde gemeente Gemeenteraadslid Bestuurder Lid van het directiecomité Bestuurslid Docent Bestuurder Bestuurslid Voorzitter van een commissie Schepen Lid adviescommissie Bestuurder Bestuurder Voorzitter Lid beheerscomité Parlementslid Vice-voorzitter Gemeenteraadslid Lid Voorzitter auditcomité Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Echevine Administratrice Enseignante

Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Bezoldigd Niet bezoldigd

31/05/2011

Devin Laurent
Chambre des Représentants Binche (ville de) Communauté urbaine du Centre CUC Zone de police Anderlues/Binche Mutualités socialistes du Centre et de Soignies PS Fédération de Thuin Espace Jeunes asbl Eurobjectifs asbl Binche Loisirs asbl

De Vis Dirk
Ham (Gemeente) Limburg.net (ex-Afvalmaatschappij Limburg) CD&V Plaatselijke afdeling Bionerga

De Vis Frank
Melle (Gemeente) Sport & Speelpleinwerking vzw Volkshaard sociale woningen

De Vis Hendrik
Merelbeke (Gemeente) Schelde-Landschapspark TMVW N-VA Plaatselijke afdeling APB Zorgcentrum DF-Merelbeke Gemeente Merelbeke

De Vis Marijke
Opwijk (Gemeente) Iverlek SP.a Lokale afdeling Inzet Opwijk PWA Opwijk Regionaal woonbeleid Noordwest Brabant

De Vits Mia
Vlaams Parlement Vlaams Parlement Gooik (Gemeente) Comité van de Regio’s Federatie van Socialistische mutualiteiten van Brabant Centre de promotion asbl/vzw Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant vzw FPS/SVV Jeanneke Vanderveken asbl/vzw Socialistische actie en solidariteit Vlaams-Brabant

Devivier Sylvie
Crisnée (Commune de) Agence locale pour l’Emploi

De Vlamynck Daniel
Knokke-Heist (Gemeente) Schepen Intercommunaal Samenwerkingscomité van Waterbed- Bestuurder rijven

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47381

De Vlamynck Daniel
Sportcentrum vzw

(vervolg/suite) Voorzitter Dierenarts Zelfstandig keurder Bestuurder Bestuurder Echevine Vice-présidente Experte technique Echevin Directeur d’école Schepen Bestuurder Binnenvaartbegeleider Voorzitter Gemeenteraadslid Bestuurder Lid van het directiecomité Lid van het directiecomité Bestuurder Lid van de politieraad Bediende Bestuurder Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bestuurder Lid van het directiecomité Voorzitter van een regionaal comité Lid van een regionaal comité Advocaat Volksvertegenwoordiger Schepen Staatssecretaris Zaakvoerder Advocaat Ondervoorzitter van de raad van bestuur Voorzitter van het directiecomité Bestuurder Bestuurder Gemeenteraadslid Bestuurder Aannemer Bestuurslid Bestuurder Bestuurslid Bestuurder Lid van het directiecomité Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Directeur Bestuurder Bestuurder Bestuurder Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd 6/12/2011 6/12/2011 5/12/2011 6/12/2011

AGB Vrije Tijd AGSO Knokke-Heist

1/09/2011

Devleeschauwer Line
Lessines (ville de) MR Arrondissement de Soignies

De Vleeschouwer Philippe
Rhode-Saint-Genèse (Commune de)

Devleeschouwer Stefaan
Brakel (Gemeente) Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen RLVA Open VLD Elst-Zegelsem

Devlieger Marc
Zulte (Gemeente) IVM IVM TMVW TMVW Politiezone Deinze/Zulte Leiebloem Zulte

24/03/2011

De Vlieghe Alain
Zuienkerke (Gemeente)

De Vliegher Willy
Wachtebeke (Gemeente) FINIWO FINIWO FINIWO IMEWO

Devlies Carl
Kamer van volksvertegenwoordigers Leuven (Stad) Federale regering, Coördinatie van de fraudebestrijding Advocatenkantoor Devlies BVBA Brabanthal VZW Brabanthal vzw vzw Patria vzw Unitas

Devogelaere Gino
Anzegem (Gemeente) IMOG Koninklijke Fanfare Ingooigem Landelijke Gilde Ingooigem Vichte Yvegem Sportief

Devogele Marc
IVAGO IVAGO Gentse havengemeenschap VZW Horizon Net nv Sita Vlaanderen nv Wips nv Accenta VZW Basket Optima vzw ICF vzw

47382
Devogele Marc Devos Annie
SPF Justice

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) VeGHO VZW VOKA Oost-Vlaanderen

Bestuurder Bestuurder Directrice générale Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Fractieleider Schepen Bestuurder Lid Partijbestuur Bestuurder Bediende Bestuurder - penningmeester Lid sectorcomité Bestuurder Lid financiële commissie Schepen Zelfstandige Gemeenteraadslid Bestuurder Echevin Membre Administrateur Membre du conseil de police Administrateur Gérant Administrateur Administrateur Administrateur Gérant Administrateur Administrateur Conseiller communal Administrateur Membre du comité de direction Administrateur Membre du comité de direction Président Administrateur Administrateur Membre du Comité exécutif Administrateur Administrateur Administrateur Président Administrateur Fonctionnaire Schepen Bestuurder Ondervoorzitter Bestuurder

Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd 1/06/2011 29/11/2011 1/09/2011 1/06/2011 1/06/2011 1/06/2011 1/06/2011

De Vos Ellen
Puurs (Gemeente) BLIJDORP III Iverlek CD&V Plaatselijke afdeling AGB Puurs Bibliotheek, Cultuurraad Puurs CD&V - N-VA fractie Puurs

De Vos Filiep
Wielsbeke (Gemeente) WIVO CD&V Plaatselijke afdeling CD&V Provincie West-Vlaanderen Cycling Wielsbeke vzw Gaselwest - Eandis KSC Wielsbeke WIVO

Devos Frédéric
Koksijde (Gemeente)

De Vos Gilbert
Lokeren (Stad) IDM

De Vos Karl
Chapelle-lez-Herlaimont (Commune de) SWDE Conseil d’exploitation Ruche Chapelloise (la) sc Zone de police Mariemont ACE Mobilier Urbain sa KDV Conseils sprl Tennis club chapellois asbl Caution Mutuelle du Centre Proxemia scrlfs JD Conseils, sprl Participace, sa Proxemia bis scrlfs

Devos Michel
Frasnes-lez-Anvaing (Commune de) IDETA IDETA IPFH IPFH Commission de gestion du Parc naturel du Pays des Collines Promotion et Gestion des Infrastructures du Parc naturel du Pays des Collines Syndicat d’Initiative communal PS Fédération Wallonie picarde PS Section locale Sport Tourisme Développement asbl Plaines de jeux communales asbl Société colombophile de Frasnes-lez-Anvaing TMC Organisation asbl

19/10/2011 9/11/2011

De Vos Nicole
Waarschoot (Gemeente) CEVI VZW Provincie Oost-Vlaanderen Vertrouwenscentrum Kindermishandeling

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47383

De Vos Patrick
Herne (Gemeente) HAVILAND Gemeenteraadslid Bestuurder Zelfstandige Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd 1/06/2011 1/06/2011 25/10/2011 25/10/2011

Devos Philippe
Liège (Ville) Conseiller de CPAS Liège (Ville) Conseiller communal ISoSL Administrateur ISoSL Membre du comité de direction Conseil d’arrondissement de l’aide à la jeunesse CAAJ Conseiller suppléant Liège Maison des Jeunes de Jupille Administrateur Médecin Au fil des Flots sprl Gérant Haute Ecole HELMO Sainte-Julienne Professeur Maison des Etudiants liégeois Administrateur

De Vos Raphaël
Nazareth (Gemeente) FIGGA TMVW VENECO VENECO Syntra Midden-Vlaanderen Syntra Midden-Vlaanderen Scholengemeenschap Schelde-Leie CD&V Plaatselijke afdeling GASELWEST Deinze Personaz VZW Schepen Bestuurder Lid van het directiecomité Ondervoorzitter van de raad van bestuur Ondervoorzitter van het directiecomité Lid meerdere sector- en beroepscommissies Sectorcoördinator Lid van het beheerscomité Bestuurslid Lid van het sectorcomité Bestuurder Schepen Ambassadrice Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurder Bestuurslid Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Lid van de politieraad Lid van het politiecollege Bestuurder Bestuurder Personeelsdirecteur Gemeenteraadslid Bestuurder Commercieel bediende Echevin

De Vos Sabine, Sint-Martens-Latem
Sint-Martens-Latem (Gemeente) NGO CUMINA

De Vos Sabine, Kruishoutem
Kruishoutem (Gemeente) IMOG Bibliotheek Kruishoutem PWA Kruishoutem

Devos Stefaan
Kortenaken (Gemeente) Politiezone Hageland Politiezone Hageland CD&V Plaatselijke afdeling CREADIV

Devos Vincent
Spiere-Helkijn (Gemeente) WIV

Devreeze Freddy
Anderlues (Commune d’)

Devriendt Ann
Zedelgem (Gemeente) Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap PWA OCMW-voorzitter Voorzitter Zaakvoerder De Link Bestuurder IGS Oostkamp, Damme en Zedelgem ″De Woonwinkel″ Bestuurder Zorg en Welzijn Zedelgem vzw Bestuurder Zorg en Welzijn Zedelgem vzw Lid van het dagelijks bestuur

17/01/2011

Devriendt Carine
Hooglede (Gemeente) De Kampioentjes vzw Schepen Bediende Penningmeester Schepen

De Vriendt Eric
Zwalm (Gemeente)

47384
De Vriendt Eric

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) IVLA SOLVA TMVW CD&V Plaatselijke afdeling Bedrijfsgilde Zwalm Onderlinge Bedrijfshulp

Bestuurder Bestuurder Lid van het directiecomité Bestuurslid Landbouwer Voorzitter Voorzitter Volksvertegenwoordiger Gemeenteraadslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Voorzitter Bestuurder Bestuurslid Schepen Bestuurder Bestuurder-secretaris Bediende Bestuurder Gedelegeerd bestuurder Bestuurslid Bestuurslid Bestuurder Echevin Membre du conseil d’exploitation Administrateur Administrateur Membre Maître-assistant (à mi-temps) Administrateur Administrateur Schepen Lid van een sectorcomité Voorzitter Parlementslid Schepen Bestuurder Zaakvoerder Provincieraadslid Lid van een regionaal comité Bestuurder Bestuurder Lid van het directiecomité Vice-voorzitter van de raad van bestuur Ondervoorzitter van de raad van bestuur Bestuurder OCMW-secretaris Bestuurder Lid van het bureau Parlementslid Schepen Burgemeester (titelvoerend of wnd.)

Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd

De Vriendt Wouter
Kamer van volksvertegenwoordigers Oostende (Stad) Autonoom gemeentebedrijf AGB Haven Oostende AGHO Autonoom Gemeentebedrijf AGB Vismijn Oostende Autonoom Gemeentebedrijf Energiebesparing Oostende (AG EOS) Autonoom Gemeentebedrijf Stadsvernieuwing Oostende (AGSO) Bijzondere commissie legeraankopen Exploitatie Kursaal Oostende (EKO) Groen! West-Vlaanderen

30/04/2011

De Vries Tom
Niel (Gemeente) IVEG Toerisme Rupelstreek Argilla Argilla Open VLD Niel Open VLD Provincie Antwerpen Regionaal landschap Rivierenland

Devriese Guy
Enghien (ville de) SWDE Succursale Escaut-Lys-Dendre Centre régional d’Initiation à l’Environnement d’Enghien Observatoire des Parcs et Jardins (l’) Comité de négociation et de concertation syndicale Amitiés Marcquoises asbl Athese asbl

Devriese Marie-Louise
Herne (Gemeente) WVEM FV ″Kokejane leeft″

De Vroe Gwenny
Vlaams Parlement Kampenhout (Gemeente) Open VLD (plaatselijke afdeling)

De Vuyst Daniël
Provincie Oost-Vlaanderen INTERGEM SOLVA WESTLEDE WESTLEDE Monumentenwacht Oost-Vlaanderen Provinciaal Domein De Gavers Geraardsbergen Pensioenfonds van de Provincie Oost-Vlaanderen PISAD VZW Provincie Oost-Vlaanderen

De Wachter Else
Vlaams Parlement Kapelle-op-den-Bos (Gemeente) Kapelle-op-den-Bos (Gemeente) 30/11/2011 1/12/2011

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47385

De Wachter Else

(vervolg/suite) SP.a Vlaams-Brabant De Volksontwikkeling VZW VVSG vzw Woonbeleid Noord-West-Brabant

Ondervoorzitter Bestuurder Bestuurder Lid van het beheerscomité Directeur Lid van de Regentenraad Directeur Lid Lid Lid Lid Lid van het Beschermcomité Lid Adviseur Class A Member Lid van de Strategische Adviesraad Bestuurder Lid van de Advisory Board Lid van de adviesraad Lid van de algemene raad Lid Secretaris Volksvertegenwoordiger Fractieleider Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bestuurder Lid adviesraad Zaakvoerder Voorzitter Schepen Lid van een sectorcomité/zonecomité Bestuurslid Voorzitter Lid beheerraad Bestuurslid Lid van een provinciaal comité Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurder Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Voorzitter van de gemeenteraad Voorzitter van de politieraad Voorzitter van het politiecollege Bestuurder Afgevaardigde gemeente Bediende Bestuurder Voorzitter Beheerder

Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd 20/07/2011 20/07/2011 28/02/2011 1/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011

De Wachter Marcia
Nationale Bank van België Nationale Bank van België Nationale Bank van België Comité voor systeemrisico’s en systeemrelevante financiële instellingen (CSRSFI) Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen Commissie voor Verzekeringen Contactgroep Overheden-Banken Actie Universiteit Antwerpen vzw Belgisch Instituut voor Openbare Financiën Financial Stability Institute van de Bank voor Internationale Betalingen Belgian American Foundation Broeders van Liefde Centrum Ganspoel Itinera Institute UALS Universiteit Antwerpen - Management School - Stichting van Openbaar Nut VLAST - Vlaamse Academische Stichting

Dewael Patrick
Kamer van volksvertegenwoordigers Kamer van volksvertegenwoordigers Kamer van volksvertegenwoordigers Tongeren (Stad) Liberale Mutualiteit Limburg Telenet BVBA Patrick Dewael-Advocaat VZW Koninklijke Muziekmaatschappij Casino

1/06/2011 3/10/2011

Dewaele Carine
Lendelede (Gemeente) VMW CD&V Plaatselijke afdeling AGB Lendelede Bibliotheek Lendelede KVLV Lendelede VMW

1/12/2011

De Waele Claudine
Lokeren (Stad) IDM WESTLEDE

De Waele Hugo
Erpe-Mere (Gemeente) Erpe-Mere (Gemeente) Politiezone Erpe-Mere/Lede Politiezone Erpe-Mere/Lede Volkskrediet De Toren CV VVSG CVBA Verzekeringen De Toren Deontologische commissie Erpe-Mere Indra interlokale vereniging

De Waele Kaat
Pittem (Gemeente) Gemeenteraadslid Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer Bestuurder (raadgevende stem) in Zuid-West-Vlaanderen 22/06/2011

De Waele Patricia
Vlaams Parlement Evergem (Gemeente) Parlementslid Gemeenteraadslid Bezoldigd Bezoldigd

47386
De Waele Patricia

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Politiezone Assenede/Evergem Danimmo nv Ekonomika Alumni Oost-Vlaanderen Immobouw nv LDD

Lid van de politieraad Bestuurder Bestuurder Bestuurder Lid partijbestuur

Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré 18/05/2011 18/05/2011 1/06/2011 18/05/2011

Dewaele Rik
Lendelede (Gemeente) Gemeenteraadslid Infrax West (ex-West-Vlaamse Energie- en teledistribu- Bestuurder tiemaatschappij) Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer Bestuurder (raadgevende stem) in Zuid-West-Vlaanderen Ambtenaar 24/10/2011 21/06/2011

Dewaele Sofie
Herk-de-Stad (Stad) Opdrachthoudende vereniging Schulens Meer c.v. SP.a Lokale afdeling Toekomst voor Senegal vzw VIVA Herk-De-Stad Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurder Bediende Voorzitter Voorzitter Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bestuurder Lid van het directiecomité Conseiller communal Administrateur Commissaire aux comptes Administrateur Administrateur Président du conseil d’administration Conseiller communal Administrateur Administrateur Membre du (d’un) comité de concertation Membre du comité Trésorier-administrateur Vice-président Président Gemeenteraadslid Bestuurder Lid van de politieraad Gemeenteraadslid Bestuurder Penningmeester Bestuurslid Arbeider Voorzitter Conseiller communal Administrateur suppléant Administrateur Liquidateur Membre du conseil de police Président Retraité Directeur Membre du conseil de Régence Administrateur suppléant Professeur extraordinaire 24/05/2011

De Waele Willy
Lennik (Gemeente) HAVICREM HAVICREM 30/04/2011

Dewaels Martial
Ganshoren (Commune de) Intercommunale Bruxelloise d’Electricité SIBELGA SIBELGAZ Vivaqua Villas de Ganshoren

Dewaels Pierre
Jette (Commune de) IBE SIBELGAZ SIBELGAZ SIBELGAZ - Secteur sud Agence locale pour l’Emploi Association des Centres culturels Centre culturel de Jette asbl

Dewaet Viviane
Overijse (Gemeente) HAVILAND Politiezone Druivenstreek

Dewancker Peter
Heuvelland (Gemeente) IVVO ACW CD&V Heuvelland KWB

Dewart Roger
Eghezée (Commune d’) Port autonome de Namur IDEG INATEL en liquidation Zone de police Orneau-Mehaigne PS Union socialiste communale USC

21/12/2011

Dewatripont Mathias
Banque nationale de Belgique Banque nationale de Belgique Banque des Règlements Internationaux ULB

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47387
1/06/2011 1/06/2011 1/06/2011 1/06/2011 1/06/2011 1/09/2011 1/06/2011

Dewatripont Mathias

(vervolg/suite) Basel Committee on Banking Supervision Basel Committee on the Global Financial System Advisory Technical Committee European Banking Authority European Research Council European Systemic Risk Board - General Board Financial Stability Board Regional Consultative Group for Europe Financial Stability Committee Bonheiden (Gemeente) vzw Berentrode

Membre Membre Membre Membre Membre du Conseil scientifique Membre Membre Membre Schepen Teamleider Ondervoorzitter Bestuurder Voorzitter van de raad van bestuur Gemeenschapssenator Parlementslid Gemeenteraadslid Voorzitter Bestuurder Voorzitter Voorzitter Lid college commissarissen Voorzitter

Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd

De Weerdt Luc

Dewelde Bruno
ECOWERF VZW Sociale Dienst Stadspersoneel Leuven

De Wever Bart
Senaat Vlaams Parlement Antwerpen (Stad) VPRTI VZW Havenbedrijf van Antwerpen N-VA VZW Vormingscentrum Lodewijk Dosfel VZW AG Vespa Vereniging voor Vlaamse mandatarissen vzw

13/10/2011

Dewever Hilde
Waregem (Stad) Gemeenteraadslid VMW Lid van een sectorcomité/zonecomité West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem- Bestuurder Bissegem ACW (plaatselijke afdeling) Lid van het dagelijks bestuur Kleuteronderwijzeres (deeltijds) Academie voor Beeldende Kunsten Lid toezichtscommissie AGB Waregem Bestuurder COV Vakbondsafgevaardigde OCSG Vertegenwoordiger Vrije Basisischool Nieuwenhove Secretaris lokaal onderhandelingscomité Waregem (Stad) Lid van (een) commissie(s)

De Weweire Francine
Assenede (Gemeente) VENECO MEDOV Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Sociale Woningen Gemeenteraadslid Bestuurder Vertegenwoordiger gemeente Bestuurder

Dewez Jean-Claude
Dalhem (Commune de) AIDE Maison de la Laïcité de Visé Bourgmestre (titulaire ou ff) Administrateur Prépensionné Administrateur Echevin Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Secrétaire politique Administrateur Membre Administrateur Administrateur Directeur Gemeenteraadslid Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Bezoldigd

Dewez Jean-Henri
Hotton (Commune d’) AIVE Comité du contrat de Rivière pour l’Ourthe Hotton Propreté asbl Royal Syndicat d’Initiative de Hotton-sur-Ourthe MR Section locale Hotton Sports asbl CRAT section D&O Groupe d’action locale GAL Pays de l’Ourthe RIVEO SPW

31/01/2011

De Wijn Marleen
Hemiksem (Gemeente)

47388
De Wijn Marleen

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) IMSIR IVEG PWA Werkwinkel CD&V Plaatselijke afdeling Gooik (Gemeente) HAVILAND HAVILAND Autonoom Gemeentebedrijf AGB Gooik

Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Fractieleidster Schepen Bestuurder Lid van het directiecomité Zaakvoerder Gedelegeerd bestuurder Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurder Bediende Schepen Lid van een regionaal comité Lid van het directiecomité Administrateur-generaal Bestuurder

Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd 1/03/2011

De Wilde Gunther

De Wilde Johannes
Laarne (Gemeente) DDS Eandis

De Wilde Martine
Wichelen (Gemeente) TMVW TMVW

De Wilde Peter
Toerisme Vlaanderen Heemkundige Kring Wissekerke vzw

De Wilde Sigrid
Sint-Niklaas (Stad) Gemeenteraadslid Opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwer- Bestuurder king ″Midden-Waasland″ 8/06/2011

De Winne Astrid
Haaltert (Gemeente) Regiosportdienst Zuid-Oost Vlaanderen Sp.a Haaltert Schepen Afgevaardigde beheerscomité Bestuurder Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd

Dewinter Annemie
Oostende (Stad) Gemeenteraadslid TMVW Lid van het directiecomité Sociale Huisvestingsmaatschappij SHM De Oostendse Voorzitter Haard Ergotherapeute SP.a Oostende Bestuurslid

Dewinter Chris
Ruiselede (Gemeente) Schepen Gemeenschapssenator Fractieleider Lid van het bureau Parlementslid Gemeenteraadslid Lid van het partijbestuur Fractievoorzitter Bestuurder Bestuurder Voorzitter van de raad van bestuur Bestuurder Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bestuurder Bestuurder Schepen Bestuurslid Bestuurslid Onderwijzer (halftijds)

Dewinter Philip
Senaat Vlaams Parlement Vlaams Parlement Vlaams Parlement Antwerpen (Stad) Vlaams Belang Antwerpen (Stad) VZW AVB VZW Egmont VZW Hertogfonds VZW Vlaamse Concentratie

De Wispelaere Christiaan
Lovendegem (Gemeente)

De Wispelaere Erik
Evergem (Gemeente) Landelijke Gilde Bedrijfsgilde

De Wit Bert
Tremelo (Gemeente) Toerisme Hageland CD&V Plaatselijke afdeling

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47389

De Wit Edward
Kapelle-op-den-Bos (Gemeente) Huisvestingsmaatschappij Providentia Intergemeentelijke Samenwerking Wika Schoolgemeenschap KLS VZW Neledal Schepen Gewestelijk Directeur Bestuurder Bestuurder Voorzitter beheerscomité Mede-oprichter/effectief lid Gemeenteraadslid Ondervoorzitter van de raad van bestuur Lid van de politieraad Zelfstandige Lid programmeringscommissie Lid Schoolbestuur Volksvertegenwoordiger Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurder Advocaat Bestuurder Bestuurder Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd 30/06/2011 1/07/2011

5/01/2011

Dewit Hugo
Overijse (Gemeente) INTERRAND Politiezone Druivenstreek De Bosuil O.L.Vrouwschool Jezus-Eik

De Wit Sophie
Kamer van volksvertegenwoordigers Aartselaar (Gemeente) VPRTI VZW N-VA VZW VZW Vereniging Vlaamse Mandatarissen VZW Vormingscentrum Lodewijk Dosfel 2/05/2011 2/05/2011 2/05/2011 2/05/2011

De Wit Tom
Hemiksem (Gemeente) PIDPA CD&V Plaatselijke afdeling Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurder Bediende IGEAN Dienstverlening Lid adviescomité Koninklijke Katholieke Harmonie Verenigde Vrienden Bestuurder Hemiksen VZW Dienstencentrum Hemiksem Bestuurder

Dewitte Greet
Pittem (Gemeente) Pittem (Gemeente) VMW Toneelvereniging Loridanskring Gemeenteraadslid Schepen Lid van een sectorcomité/zonecomité Kinesiste Bestuurder Schepen Bestuurslid Landbouwer Voorzitter Directeur Waarnemer in het beheerscomité Bestuurder Bestuurder Voorzitter Bestuurder Waarnemer in het beheerscomité

Dewitte Henri
Waregem (Stad) CD&V Dejager

De Witte Jozef
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding Impulsfonds voor de integratie van migranten Belgacom Foundation EQUINET AISBL EQUINET AISBL Leren Ondernemen vzw Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

15/02/2011 30/11/2011 30/11/2011

De Witte Lodewijk
Provincie Vlaams-Brabant Federale Politieraad Provinciale commissie voor criminaliteitspreventie Provinciale Visserijcommissie Vlaams Forum Verkeersveiligheid Monumentenwacht Vlaams-Brabant Provinciaal Comité voor de Bevordering van de Arbeid Provinciaal Coördinatiecomité voor de Brandweer Provinciaal Veiligheidsoverleg College van gouverneurs College van Vlaamse gouverneurs Koning Boudewijn Stichting Gouverneur Lid Voorzitter Voorzitter Voorzitter Bestuurder Voorzitter Voorzitter Co-voorzitter Voorzitter Voorzitter Bestuurder Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd

47390
De Witte Lodewijk

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Task Force Vlaamse Rand Bekkenbestuur Demerbekken en bekkenbestuur Dijleen Zennebekken CIC-overleg Vlaams-Brabant Conferentie van gouverneurs Luchthaven Zaventem POM Vlaams-Brabant Pro Natura Steunfonds vzw Provincie Vlaams-Brabant Provincie Vlaams-Brabant (Bestendige Deputatie) Représentants Territoriaux de l’Etat START-project luchthavenregio Vlaams Overleg Sociale Economie Lokeren (Stad) BVBA Aldental

Voorzitter Voorzitter Voorzitter Voorzitter Lid Overlegcommissie Voorzitter Lid Waarnemer provincieraad Voorzitter Lid Voorzitter Voorzitter Schepen Bestuurder Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurder Lid van de politieraad Secretaris Projectleider Bestuurder Voorzitter Bestuurder Bestuurder Bestuurder

Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd

27/04/2011

De Witte Peter De Witte Pieter
Stekene (Gemeente) Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Archeologische Dienst Waasland Politiezone Sint-Gillis-Waas/Stekene N-VA Plaatselijke afdeling Confederatie Bouw Waasland (afdeling schilders) Gemeentelijke Commissie Financiën Gementebelangen Stekene Jong N-VA Waas N-VA Arrondissement Waas

Dewolf Dirk
Overijse (Gemeente) Schepen Vlaamse regering, Vlaams minister van Welzijn, Volks- Adjunct-kabinetschef gezondheid en Gezin CD&V Plaatselijke afdeling Bestuurslid

De Wolf Steven
OCMW-voorzitter Schepen Advocaat KFC Hoger op Kalken vzw Voorzitter VZW Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg ″De Bestuurder Drie Stromen″ Laarne (Gemeente) Laarne (Gemeente)

De Wolf Vincent
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale Etterbeek (Commune d’) ERIP Agence immobilière sociale communale Régie communale autonome RCA ULB PRL Etterbeek PRL Régionale de Bruxelles Association de la ville et des communes de la Région de Bruxelles-Capitale AVCB Vincent De Wolf & Associés sprl Centre des Sports asbl La Vie Etterbeekoise asbl Chef de groupe Député Bourgmestre (titulaire ou ff) Administrateur Président Administrateur Assistant Vice-président Secrétaire politique Administrateur Avocat et Administrateur-délégué Vice-président Président Schepen Lid van een sectorcomité Voorzitter Bestuurder Lid van het directiecomité Bestuurder Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd

Deworm Yves
Ronse (Stad) GASELWEST Cooperatieve Bouwmaatschappij van de stad Ronse CV Sociale Huisvestingsmaatschappij SHM De Nieuwe Haard Sociale Huisvestingsmaatschappij SHM De Nieuwe Haard Sociale Huisvestingsmaatschappij SHM Vlaamse Ardennen

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47391

Deworm Yves

(vervolg/suite) Gepensioneerde Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd 28/11/2011

Deworme Alain
Arlon (ville de) Arlon (ville de) IMIO Vivalia Vivalia Maison de la Culture d’Arlon Conseiller communal Président de CPAS/Conseil de l’action sociale Administrateur Administrateur Membre du comité de gestion Représentant communal Schepen Kinesitherapeut Schepen Bestuurder Lid van het directiecomité Gedelegeerd Bestuurder Bestuurder Bestuurder Gemeenteraadslid Bestuurder Voorzitter van de raad van bestuur Voorzitter van de raad van bestuur Bestuurder Bestuurder Advocaat Bestuurder Voorzitter Bestuurder Lid adviescomité Gemeenteraadslid Schepen Bestuurder Lid adviescommissie Bestuurder Directiekaderlid Lid van het directiecomité Administrateur Gérant Cadre

Dewulf Annelies
Zuienkerke (Gemeente)

De Wulf Dirk
Machelen (Gemeente) HAVILAND HAVILAND Corporate, Business & Leisure NV ERSV VZW RESOC Halle Vilvoorde

De Wulf Henri
Koksijde (Gemeente) IKWV Duinenabdij Koksijde VZW Westhoekacademie VZW Unie van Zelfstandige Ondernemers Unizo Koksijde Koninklijke Véloclub Verenigde Vrienden Autonoom Gemeentebedrijf AGB Koksijde Koninklijke Gemeentelijke Harmonie Koksijde Vereniging voor Vreemdelingenverkeer VVV Koksijde WAK

De Wulf Herman
Wetteren (Gemeente) Wetteren (Gemeente) DDS FINIWO Open VLD (plaatselijke afdeling) AGB Wetteren

De Wulf Olivier
INTERLUX DWW Company Electrabel GDF-Suez 10/02/2011

Dewulf Rita
Torhout (Stad) Gemeenteraadslid Infrax West (ex-West-Vlaamse Energie- en teledistribu- Bestuurder tiemaatschappij) Politiezone KOUTER Lid van de politieraad Sociale Bouwmaatschappij ″De Mandel″ Bestuurder Fonds Palliatieve Thuiszorg Torhout Bestuurder CD&V Plaatselijke afdeling Bestuurder Opleidingsverpleegkundige/coördinator ACAT Vlaanderen Bestuurder Gezinsraad Torhout Voorzitster Markant Torhout Co-Voorzitster PWA Torhout Bestuurder Rode Kruis Vlaanderen afdeling Torhout Bestuurslid

Dexters Nancy
Provincie Limburg Maasmechelen (Gemeente) VMW Toerisme Limburg Open VLD (plaatselijke afdeling) Provincieraadslid Schepen Lid van een sectorcomité/zonecomité Bestuurder Bestuurder Meewerkende echtgenote

47392
Dexters Nancy

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) AGB Maasmechelen Maaslands Huis P.H.L. VZW Mané

Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurder Lid van een sectorcomité Lid van het ″Corporate Governance Committee″ Lid van een regionaal comité Gepensioneerde Ondervoorzitter Bestuurslid Voorzitter Voorzitter Lid van LAC commissie Voorzitter Schepen Commissaris Directeur Gemeenteraadslid Lid van een regionaal comité Lid van het directiecomité Bediende (halftijds) Penningmeester Bourgmestre (titulaire ou ff) Administrateur Administrateur Membre du comité de direction Administrateur Administrateur Membre du comité de direction Président Administrateur Vice-président Administrateur Retraité Gemeenteraadslid Voorzitter van de gemeenteraad Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Lid van het directiecomité Bestuurder Bestuurslid Advocaat Lid van diverse commissies Vertegenwoordiger Bestuurder Lid van het Oudercomité Volksvertegenwoordiger Gemeenteraadslid Voorzitter Bestuurder Lid van het directiecomité Bestuurder

Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd

Dey Madeleine
Machelen (Gemeente) IBG SIBELGAS SIBELGAS SIBELGAS Vivaqua LSCK Machelen-Diegem Open VLD - senioren Open VLD (plaatselijke afdeling) Openbare bibliotheek Machelen SIBELGAS Tekenatelier Art Peeters

Deylgat Johan
Kuurne (Gemeente) Buurthuis Sint-Katrien VZW EGEH cvba

De Zutter Dirk
Oostkamp (Gemeente) TMVW TMVW Moerbrugse Toneelkring 24/03/2011

D’Haene Marc
Pecq (Commune de) PACO IEG IEG IPALLE SIMOGEL SIMOGEL Zone de police du Val de l’Escaut Heures Claires (les) sc Sports et loisirs asbl Léaucourt asbl

D’Haese Christoph
Aalst (Stad) Aalst (Stad) ILVA IWVB SOLVA TMVW TMVW Festival van Vlaanderen N-VA Plaatselijke afdeling Aalst (Stad) INDRA Open VLD Aalst Sint-Jozefscollege Aalst

7/12/2011

5/12/2011

D’Haeseleer Guy
Kamer van volksvertegenwoordigers Ninove (Stad) Vlaams Belang (plaatselijke afdeling) VLAAMS BELANG regio Aalst/Oudenaarde Autonoom Gemeentebedrijf AGB Ninove PWA Ninove

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47393

D’Haeseleer Guy

(vervolg/suite) Vlaams Belang Nationaal Vlaams Belang Nationaal

Partijbestuurslid Secretaris Gemeenteraadslid Lid van een sectorcomité/zonecomité Bestuurder Bestuurder Lid van het directiecomité Lid adviescommissie Raadslid

Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd 7/11/2011 29/11/2011

D’Haeseleer Myriam
Denderleeuw (Gemeente) VMW FINGEM ILVA ILVA SOLVA Politiezone Denderleeuw/Haaltert 1/02/2011 23/06/2011

D’Haeyer Carine
Boortmeerbeek (Gemeente) Gemeenteraadslid Opdrachthoudende Vereniging voor Crematoriumbe- Bestuurder heer in het arrondissement Leuven CD&V Plaatselijke afdeling Bestuurder

D’Havé Jacques
Vlaamse overheid. Departement Mobiliteit en Openbare Werken Hogere Zeevaartschool Eigen Vermogen Flanders Hydraulics E.V. Nautinvest Vlaanderen Nautinvest Vlaanderen NV Permanente Commissie Belast met het Toezicht op de Scheepvaart Renewable Energy Base Oostende NV Studiesyndicaat Efficiënt Energiebeheer op zee Wandelaar Invest NV Administrateur-generaal Bestuurder Beheerder Bestuurder Bestuurder Voorzitter Vlaamse delegatie Bestuurder Lid Bestuurder Schepen Bestuurder Lid van het directiecomité Bestuurder Bestuurder-penningmeester Gedelegeerd bestuurder Bestuurder Districtsraadslid Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurder Bestuurder Lid van de politieraad Gemeenteraadslid Bestuurder (raadgevende stem) Bestuurder (raadgevende stem) Lid van de politieraad Bestuurder Bestuurslid Voorzitter Secretaris Voorzitter van het directiecomité a.i. Bestuurder Bestuurder Bestuurder Voorzitter Bestuurder Bestuurder Bestuurder Voorzitter van de raad van bestuur

6/05/2011 5/05/2011

D’Herde Kathleen
Sint-Pieters-Leeuw (Gemeente) HAVICREM HAVICREM Erkend Regionaal samenwerkingsverband ERSV Open VLD (plaatselijke afdeling) Bosexploitatie D’Herde

D’Heu Leo
IVCA District Antwerpen (Hoboken)

D’Hollander Frans
Zele (Gemeente) DDS Gewestelijke Maatschappij voor Woningbouw PWA Politiezone Berlare-Zele

1/04/2011

Dhondt Freija
Deinze (Stad) FIGGA IVM Politiezone Deinze/Zulte Curieus (ex Csc-Vormingswerk) SP.a Lokale afdeling Sp.a Deinze Toneelkring ″Tot Volksverheffing″ 24/06/2011

D’Hondt Hans
FOD Financiën Sint-Vincentiusschool Aaigem vzw CEDER VZW Belgische Maatschappij voor Internationale Investering NV Beschermingsfonds voor depositos en financiële instrumenten Credible nv Federale Participatiemaatschappij NV Avondzon vzw Supreme Court vzw

47394
D’Hondt Isabelle

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

Menen (Stad) MIROM Menen (ex-IVMO) Autonoom Gemeentelijk Woonbedrijf Menen (Stad) Menen (Stad) Sociale Bouwmaatschappij ’Ons Dorp’

Gemeenteraadslid Bestuurder Postbode Bestuurder Lid van een commissie Milieuraadslid Controlerend vennoot Echevin Administrateur Administrateur Employé Bestuurder Bestuurder Afdelingshoofd Bestuurder Bestuurder Voorzitter Conseillère communale Administratrice Conseillère de Cellule stratégique Schepen Bediende Voorzitter Voorzitter Bestuurder Voorzitter Voorzitter Gemeenteraadslid Bestuurder Penningmeester Bestuurder Schepen Lid van een sectorcomité/zonecomité Lid van een sectorcomité Bestuurder Landbouwer

Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Besoldet Besoldet Nicht besoldet Nicht besoldet Nicht besoldet Nicht besoldet

31/05/2011

D’Hondt Philippe, Mont-de-l’Enclus
Mont-de-l’ Enclus (commune de) SWDE Heures Claires (les) sc

D’Hondt Philippe, De Pinte
IVM Water vzw

D’Hondt Roger
WESTLEDE Steunpunt Welzijn VZW SOS Schulden op School vzw

D’Hont Christine
Frasnes-lez-Anvaing (Commune de) IMSTAM Gouvernement fédéral, Justice 13/12/2011

D’hooge Hélène
Beersel (Gemeente) Beheerscommissie Congoberg Casa Teofilo Otoni GVT De Steenman Halle NGO Casa Helena Sportclub Levet Scone

D’Hooge Maritta
Waasmunster (Gemeente) Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Open VLD (plaatselijke afdeling) A.D.W. 6/04/2011

D’hoop Eric
Ingelmunster (Gemeente) VMW GASELWEST Sociale Huisvestingsmaatschappij SHM De Mandelbeek cvba

Dhoore Michael
Genk (Stad) VMW VMW Schepen Leraar (deeltijds) Lid provinciaal comité Voorzitter sectorcomité Parlementslid Schepen Waarnemer Bestuurslid Bestuurslid Gemeinderatsmitglied ¨ Präsident eines OSHZ Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied des Begleitausschusses

D’Hulster Steve
Vlaams Parlement Mortsel (Stad) Opnieuw & co Sp.a Mortsel Waterschap Het Schijn 1/03/2011

Dhur Nikolaus
Burg-Reuland (Gemeinde) Burg-Reuland (Gemeinde) ¨ Konzertierungsausschuss Gemeinde-OSHZ Arbeitsgruppe Wohnraum Kommission Stromerzeuger ¨ Ubergangswohnungen

31/10/2011

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47395

Diallo Lansana (Béa)
Parlement de la Communauté francaise ¸ Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale Ixelles (Commune d’) Assemblée de la Commission Communautaire Francaise ¸ (Bruxelles) Assemblée réunie de la Commission communautaire commune Agence locale pour l’Emploi Mission locale d’Ixelles Afrika Mali Bea Diallo Promotion sprl Fondation Bea Diallo ONG Bea Diallo Service BDS Bleu Ciel asbl Emergence XL asbl Form@xl asbl Mon choix asbl XL Service Député Député Echevin Membre de l’assemblée Membre de l’assemblée Président Président Président Gérant Président Président Président Président Président Président Président Député Président de Commission(s) Député Bourgmestre (titulaire ou ff) Président du collège d’évaluation Administrateur Administrateur Membre du comité de direction Ministre Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur-délégué Administrateur Fonctionnaire dirigeant Expert Administrateur-trésorier Administrateur-délégué Administrateur Administrateur Président du conseil d’administration Administrateur Administrateur Membre du comité de pilotage Administrateur Membre du comité de crédit Président du Conseil d’administration Schepen Lid van de politieraad Arbeider Voorzitter Bestuurder Gemeenteraadslid Bestuurder Lid van een sectorcomité Zaakvoerder Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd 15/12/2011 15/12/2011 15/12/2011 15/12/2011 20/12/2011 20/12/2011 20/12/2011 20/12/2011 15/12/2011 20/12/2011 20/12/2011 20/12/2011 20/12/2011 20/12/2011 20/12/2011 20/12/2011

Di Antonio Carlo
Parlement de la Communauté francaise ¸ Parlement de la Communauté francaise ¸ Parlement Wallon Dour (Commune de) SPGE IDEA Intercommunale Parc naturel des Hauts-Pays Intercommunale Parc naturel des Hauts-Pays Gouvernement wallon, Travaux publics, Agriculture, Ruralité, Nature, Forêt et Patrimoine Le Botanique, Centre culturel de la Communauté francaise ¸ Agence locale pour l’Emploi Dour Centre ville asbl Logis Dourois scrl (le) Télévision locale Mons-Borinage Union des Villes et Communes de Wallonie La Sensacion sprl

Di Bartolomeo Jean-Pierre
ASE SOWALFIN Gouvernement wallon, Vice-Présidence, Economie, PME, Commerce extérieur et Technologies nouvelles COF SOCAMUT sa Société wallonne pour le financement des infrastructures des pôles de compétitivité SOFIPOLE SOFINEX SOWACCESS sa Wallimage Entreprise sa Benelux Venture Association BVA CEFIP CIW Initio TRANSEO aisbl

Dictus Francis
Essen (Gemeente) Politiezone Grens Jeugdwerking Essen vzw SP.a Essen

Diegenant Marjan
Gooik (Gemeente) Intergas PBE

47396
Dielis Frans

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

Merksplas (Gemeente)

Schepen Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurder Bestuurder Voorzitter Voorzitter Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder-directeur Lid regionale adviesraad Voorzitter Penningmeester Bestuurder Bestuurder Parlementslid Bestuurder Bestuurslid Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurslid Lid van de partijraad Gemeenteraadslid Lid van een sectorcomité/zonecomité Bestuurder Bestuurder Voorzitter Schepen Lid partijbestuur Bestuurder Bestuurder Accountant- belastingsconsulent Ondervoorzitter Bestuurder Gemeenteraadslid Bestuurder (raadgevende stem) Gemeenteraadslid Bestuurder (raadgevende stem) Lid van het directiecomité Bestuurslid Lid partijbestuur Bestuurslid Bestuurder Bestuurslid Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Schepen

Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd

Dielis Patrick
Vosselaar (Gemeente) PIDPA Jeugdwerking Vosselaar CD&V Plaatselijke afdeling Carnaval Toeten of Blazen FC Bolk

Diels Paul
Lille (Gemeente) IKA IOK Afvalbeheer IOK Dienst IVEKA PIDPA Autonoom gemeentebedrijf AGB CERA Gemeenschapsraad Poederlee Landelijke Gilde Poederlee Lilse Bergen VZW Lindelo vzw 7/02/2011 15/02/2011 15/02/2011 22/02/2011 21/02/2011

Diependaele Matthias
Vlaams Parlement VPRTI VZW N-VA Plaatselijke afdeling Vereniging Vlaamse Mandatarissen VZW Vormingscentrum Lodewijk Dosfel VZW Nieuw-Vlaamse Alliantie vzw N-VA arrondissement Aalst-Oudenaarde N-VA Nationaal 2/05/2011 2/05/2011 2/05/2011 2/05/2011

Diepvens Maurice
Beringen (Stad) VMW Inter-aqua CD&V Plaatselijke afdeling Buitings Volkstoneel

Dierckx Marc
Wommelgem (Gemeente) CD&V Plaatselijke afdeling Patrimonium Mensenhulp vzw Samen Leven vzw TS Wommelgem 03 VZW Regionaal Landschap de Voorkempen

20/06/2011

Dierckx Maria
Brecht (Gemeente) INTEGAN

Dierckx Matthieu
Gent (Stad) Digipolis TMVW ACW Gent CD&V Gent CD&V Plaatselijke afdeling Theater Taptoe vzw ACW Sint-Amandsberg Autonoom stedelijk ontwikkelingsbedrijf Gent Buffalo nv Cultuurcentrum Gent CVBA Waalse Krook Track VZW

Dierick Agnes
Waasmunster (Gemeente)

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47397

Dierick Agnes

(vervolg/suite) Sociale Bouw en Kredietmaatschappij CM VZW IKOO

Bestuurder Bestuurder Bestuurder Schepen Commissaris Lid van het directiecomité Bestuurder Vertegenwoordiger Lid van de politieraad Vertegenwoordiger Vertegenwoordiger Vertegenwoordiger Volksvertegenwoordiger Schepen Lid van een regionaal comité Lid van het directiecomité Bestuurder Lid van het directiecomité Bestuurslid Lid partijbestuur Bediende Lid partijbestuur Lid regiobestuur Bestuurder Lid diverse commissies Lid diverse commissies Lid adviescomité Lid redactieraad Lid redactieraad Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurslid Bediende Voorzitter Schepen Bestuurder Leraar Lid van het directiecomité Bestuurder plaatselijke groep Bestuurder Schepen Bestuurslid Secretaris Gedelegeerd bestuurder Bestuurder Voorzitter

Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré

Dierick Denis
Gavere (Gemeente) GASELWEST TMVW VENECO Erkende Regionale samenwerkingsverband ERSV VZW Politiezone Schelde - Leie Provinciale Brandweerschool Oost-Vlaanderen Strategisch Plan Gewest Gent Gemeentelijke Holding NV

Dierick Leen
Kamer van volksvertegenwoordigers Dendermonde (Stad) INTERGEM TMVW Autonoom gemeentebedrijf AGB Autonoom gemeentebedrijf AGB CD&V Plaatselijke afdeling CD&V provincie Oost-Vlaanderen CD&V Dendermonde CD&V Waas en Dender CVBA Gewestelijke Bouwmaatschappij Zele Dendermonde (Stad) Kamer van volksvertegenwoordigers Maatschappelijke Emancipatie Stadsmagazine Tettergazet

Dierick Sofie
Zulte (Gemeente) IVM N-VA Natuurlijk Zulte vzw

Dierickx Jean-Marie
Herne (Gemeente) Riobra Autonoom Gemeentebedrijf AGB Herne Pajottenland Plus PWA/DSH Herne

Dietvorst Steven
Schilde (Gemeente) CD&V Plaatselijke afdeling Divers vzw IVLW Midden Projectvereniging IKA

18/04/2011

Dieu Camille
Quévy (Commune de) Echevine Caisse des soins de santé de la SNCB-Holding Présidente Intercommunale Parc naturel des Hauts-Pays Administratrice Conseil de l’Enseignement des Communes et des Pro- Administratrice vinces PS Membre du bureau exécutif national U Mons Administratrice

Dieu Eric
Quévy (Commune de) Fédération des Mutualités Socialistes Mons-Borinage Echevin Administrateur Employé

47398
Dieu Jean-Michel

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

Quiévrain (Commune de) Intercommunale Parc naturel des Hauts-Pays Intercommunale Parc naturel des Hauts-Pays Fonds social Harmegnies-Rolland Brocante d’Audregnies

Echevin Administrateur Membre du comité de direction Membre du bureau exécutif (trésorier) Vice-président Retraité Conseiller provincial Conseiller de CPAS/Conseil de l’action sociale Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Président Président Président Administrateur Vice-Président Bestuurder Voorzitter

Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Niet bezoldigd

Dieu Richard
Province de Hainaut Quévy (Commune de) Centre Hospitalier Universitaire Ambroise Paré Hainaut Développement Hygiène publique en Hainaut International Hainaut Tourisme Hainaut santé Réseau Hospitalier de Médecine Sociale RHMS ASBL paramutuellistes socialistes Mons Borinage Fédération des Mutualités Socialistes Mons-Borinage Union Nationale des Mutualités Socialistes Louis Caty asbl

Dignef Jozef
IKA De Eekhoorn VZW

Dijon Denis
INASEP INASEP Ordiservice Administrateur Rémunéré Informaticien Rémunéré Informaticien indépendant (activité Rémunéré complémentaire) Echevine Rémunéré Représentante communale au sein du Non rémunéré conseil d’administration et Trésorière Fonctionnaire provinciale Rémunéré Gemeenteraadslid Voorzitter van de gemeenteraad Bestuurder Gemeenteraadslid Ondervoorzitter van de raad van bestuur Ondervoorzitter van het directiecomité Bestuurder Bestuurder Lid van het directiecomité Voorzitter Adviseur Bestuurder Gemeenteraadslid Bestuurder Lid van de politieraad Bediende Bestuurder Parlementslid Vice-voorzitter Gemeenteraadslid Ondervoorzitter Ondervoorzitter fractie Bestuurslid Advocaat Bestuurder Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd

Di Leone Norma
Hensies (Commune d’) Contrat de Rivière de la Haine

Diliën Liesbeth
Peer (Gemeente) Peer (Gemeente) IGL

Dillen Franciscus
Schoten (Gemeente) INTEGAN INTEGAN Interlokale Vereniging Brasschaat-Schoten Klein Eigenaarskrediet nv Klein Eigenaarskrediet nv SP.a Lokale afdeling De Roos vzw Sportprom VZW

Dillen Karina
Nijlen (Gemeente) IKA Politiezone Berlaar/Nijlen Immo Dillen nv

Dillen Marijke
Vlaams Parlement Vlaams Parlement Schilde (Gemeente) Vlaams Belang Vlaams Belang Vlaams Belang (plaatselijke afdeling) Vlaams Belang (regionale afdeling)

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47399

Dillies Boris
Uccle (Commune d’) BRUTELE SIBELGA Centre culturel communal Espaces verts d’Uccle asbl Service ucclois de la jeunesse Parascolaire d’Uccle asbl (Le) Cercle de Lorraine Echevin Administrateur Commissaire aux comptes Administrateur Administrateur-délégué Représentant communal Administrateur-délégué Directeur de la communication Chargé de cours Administratrice Administratrice Conseiller Juridique Secrétaire du conseil d’administration Schepen Bestuurder Lid van een regionaal comité Lid van de politieraad Bestuurder Bediende Begeleiding onderneming Echevin Membre du comité Secrétaire Secrétaire Avocat Président Secrétaire Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré 6/12/2011 6/12/2011 6/12/2011 6/12/2011 6/12/2011 6/12/2011 6/12/2011 6/12/2011 6/12/2011 6/12/2011 6/12/2011 6/12/2011 6/12/2011 6/12/2011 15/12/2011

Dinant Axelle
HYGEA Centr’Habitat scrl IDEA IDEA

Di Nunzio Sandro
Lochristi (Gemeente) FINIWO IMWV Politiezone Regio Puyenbroeck Open VLD (plaatselijke afdeling) Body&Bess - onderneming in oprichting

30/06/2011 1/07/2011

D’Inverno Jean-Pascal
Neupré (commune de) CDH - IC Neupré Fabrique d’église Saint-Firmin Le Cortil asbl Construction Paroisse Neuville asbl Cortimmo asbl

Diricks Herman
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voed- Directeur-generaal selketen Open VLD Sint-Martens-Latem Bestuurslid

Dirickx Paul
Alken (Gemeente) Alken (Gemeente) Limburg.net (ex-Afvalmaatschappij Limburg) Gemeenteraadslid Voorzitter van de gemeenteraad Bestuurder Députée Conseillère communale Commissaire aux comptes Membre du bureau politique Membre du bureau élargi Membre Gemeenteraadslid Bestuurder (raadgevende stem) Lid van de politieraad Représentant Bourgmestre (titulaire ou ff) Premier Ministre Président Président Président Président Président du collège de police Président du conseil de police Président Président Président Président Administrateur

Dirix Anne
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale Watermael-Boitsfort (commune de) HYDROBRU Ecolo Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale Ville et Forêt sc

Dirix Georges
Tongeren (Stad) IGL Politiezone Tongeren/Herstappe

Di Rupo Elio
Chambre des Représentants Mons (ville de) Gouvernement fédéral, Premier Ministre Centre de diffusion cinématographique Festival international du Film d’Amour Mons-Métropole Saint-Georges de Mons Zone de police Mons - Quévy Zone de police Mons - Quévy FONSOC asbl Institut Emile Vandervelde PS Fondation Franz Aubry Amis des Aveugles (les)

47400
Disabato Emmanuel

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

Parlement de la Communauté francaise ¸ Parlement Wallon Frameries (Commune de) Agence de Développement Local Centre culturel communal Fondation Mons 2015 Régie communale autonome Ecolo Ecolo Hainaut

Député Député Conseiller communal Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Membre du bureau politique Coordinateur Conseiller provincial Bourgmestre (titulaire ou ff) Administrateur Administrateur Membre du comité de direction Administrateur Chef/Directeur de cabinet adjoint Administrateur Administrateur Président du collège de police Président Premier auditeur à la Cour des comptes (en congé) Administrateur Administrateur Conseiller communal Administrateur Administrateur Membre du comité de direction Membre du Comité de rémunération Membre suppléant Membre du conseil Président Fonctionnaire Vice-Président Bourgmestre (titulaire ou ff) Administrateur Président Liquidateur Administrateur Président du conseil d’administration Administrateur Gérant Gérant Membre du comité exécutif et stratégique Vice-président du conseil d’administration Président du conseil d’administration Administrateur-délégué Gérant Administrateur Administrateur Vice-président du comité de direction Administrateur

Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré

20/12/2011 20/12/2011 20/12/2011 10/09/2011

Dispa Benoît
Province de Namur Gembloux (ville de) BRUTELE Bureau économique de la Province de Namur Bureau économique de la Province de Namur Intercommunale de mutualisation informatique et organisationnelle Gouvernement wallon, Travaux publics, Agriculture, Ruralité, Nature, Forêt et Patrimoine Canal Zoom Télévision communautaire gembloutoise asbl Union des Villes et Communes Zone de police Orneau-Mehaigne Imagin’Amo

28/11/2011

Ciger-Adehis Gembloux Agro-Bio-Tech / Université de Liège

Dispa Pascal
Chastre (Commune de) Brutélé SEDILEC SEDILEC SEDILEC CCATM Maison de l’Urbanisme du Brabant wallon MR Section locale Brutélé sous-secteur de Wavre

28/11/2011

Dister Christophe
La Hulpe (commune de) TEC Brabant Wallon SEDITEL en liquidation Energie Brabant wallon EBW TV Com Union des Villes et Communes de Wallonie Even More sprl Immo Dister sprl Ores Ores Publisolar sa Soparest sa Spag’Art sprl Fondation Folon Domaine Solvay, Château de La Hulpe asbl Domaine Solvay, Château de La Hulpe asbl Courtage Invest and Development sa 9/12/2011 29/06/2011

Dives Fabienne
Andenne (ville de) AIEG AIEG Andenne Pro Services Conseillère communale Rémunéré Administratrice Rémunéré Membre du comité de direction Rémunéré Vice-présidente du conseil Non rémunéré d’administration

7/06/2011

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47401

Dives Fabienne

(vervolg/suite) Régie communale des Sports Andenne Services à Domicile ASAD

Administratrice Administratrice-déléguée / Viceprésidente Conseiller communal Administrateur Administrateur Vice-président Vice-président Administrateur Gemeenteraadslid Bestuurder Lid van het directiecomité Lid van de politieraad Leraar Conseiller communal Administrateur responsable d’une entreprise agricole Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bestuurder Bestuurder Bestuurder Lid sectorcomité Voorzitter van de raad van bestuur Gemeenteraadslid Bestuurder Voorzitter van de raad van bestuur Voorzitter van het directiecomité Lid van de politieraad Voorzitter van de raad van bestuur Voorzitter van de raad van bestuur

Non rémunéré Non rémunéré

D’Joos Marc
Flémalle (Commune de) CILE Agence locale pour l’Emploi Maison des Hommes sc (la) - société de logements Amon Nos Autes asbl Processus asbl Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré

Dobbelaere Sandy
Bredene (Gemeente) IVOO IVOO Politiezone Bredene/De Haan

Dochain Robert
Somme-Leuze (Commune de) AIEC

Dochy Bart
Ledegem (Gemeente) Psilon Landelijke Gilde CD&V Plaatselijke afdeling Infrax PCLT

Dochy Frans
Roeselare (Stad) MIROM Menen (ex-IVMO) MIROM Roeselare (ex-IVRO) MIROM Roeselare (ex-IVRO) Politiezone RIHO cvba Maatschappij voor brandherverzekering Leuven cvba Onderlinge Brandverzekering Rumbeke

Dochy Jean-Marie
Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire Directeur Général Commissariat Interministériel Influenza Délégué interministériel adjoint

Dockx Frank
Putte (Gemeente) CIPAL FINILEK Autonoom Gemeentebedrijf AGB privédomein Putte Autonoom Gemeentebedrijf AGB privédomein Putte Dockx bvba Schepen Bestuurder Bestuurder Bestuurder Lid van het directiecomité Zaakvoerder Zaakvoerder Autonoom Gemeentebedrijf AGB Publiek Domein Putte Bestuurder Autonoom Gemeentebedrijf AGB Publiek Domein Putte Lid van het directiecomité

2/03/2011

Docq Nicole
Sombreffe (Commune de) Zone de police SAMSOM SAMARAVIA asbl Centre Régional et Communautaire de la Citoyenneté et de la Démocratie CRECCIDE asbl Echevine Membre du conseil de police Vice-présidente Administratrice

Docx Christiane
Berlaar (Gemeente) IGEMO Open VLD (plaatselijke afdeling) Berlaar (Gemeente) Gecoro Berlaar Karateclub Berlaar Open VLD (Berlaar) Gemeenteraadslid Bestuurder Bestuurder Lid commissies Lid Voorzitter Fractieleider Député Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré

Dodrimont Philippe
Parlement de la Communauté francaise ¸

47402
Dodrimont Philippe

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Parlement Wallon Aywaille (Commune d’) Groupement de Relance économique de l’OurtheAmblève GREOA Habitation Jemeppienne (l’) Maison du Tourisme MR Arrondissement de Liège ASTRID sa Centre d’entraînement et de formation de haut niveau en football de la Région Wallonne Maison des Sports asbl Tennis de table Aywaille DTVL asbl (Vieuxville) Les Prés de Tilff Lens (commune de)

Député Bourgmestre (titulaire ou ff) Administrateur Administrateur Président Président Administrateur Administrateur Administrateur Président Administrateur Président Echevin Cuisinier Conseillère communale Administratrice Administratrice Administratrice Administratrice Chef de groupe Administratrice Echevin Administrateur Vice-président d’administration Assistant Schepen

Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Bezoldigd

Doem Léon-Henri Dohogne Laura
Spa (ville de) AQUALIS Agence locale pour l’Emploi Centre J asbl Centre régional de la Petite Enfance PS Union socialiste communale USC Piscine communale de Spa

Dolimont Adrien
Ham-sur-Heure-Nalinnes (Commune d’) Foyer de la Haute Sambre sc (le) Maison du Tourisme de Thudinie et Val de Sambre Université de Mons 14/07/2011 du conseil

1/09/2011

Dolphen Dionisia
Veurne (Stad)

Domange Guy
Ecaussinnes (Commune d’) CCATM Conseil d’arrondissement de l’aide à la jeunesse PCDR SWDE Succursale Senne-Dyle-Gette Agence immobilière sociale de Soignies Echevin Membre Membre Président Membre du conseil d’exploitation Administrateur et membre du Comité d’attribution Communauté urbaine du Centre CUC Membre de la Commission Ravel et de la commission informatique Contrat de rivière de la Senne Administrateur Association de la co-propriété Domaine du Bois de Lens Secrétaire du conseil de gérance Comité d’accompagnement Tellier des Prés Vice - président Commission administrative de l’Ecole industrielle et Membre commerciale Commission consultative communale de l’environnement Président Commission Sécurité Environnement Parc industriel de Membre Feluy Plan communal d’urgence et d’intervention Responsable de la discipline 5 Communication Service de la Promotion de la santé à l’Ecole Administrateur Echevin Administrateur Fonctionnaire Echevin Vice-président Secrétaire Attaché de direction Exploitant agricole Gemeenteraadslid

Dombret Michaël
Ramillies (Commune de) Crêche communale

Dombret Michel
Geer (Commune de) Complexe sportif communal Fabrique d’église de Boëlhe

Dombret Vicky
Hemiksem (Gemeente)

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE

47403
1/04/2011

Dombret Vicky

(vervolg/suite) INTEGAN CD&V Plaatselijke afdeling

Bestuurder Bestuurder Leerkracht Conseiller communal Administrateur Administrateur Membre Conseillère communale Administratrice Membre Coordinatrice logistique Conseiller provincial Bourgmestre (titulaire ou ff) Administrateur Administrateur Président du collège de police Président du conseil de police Conseiller communal Administrateur Membre du comité de direction Président du conseil d’administration Administrateur Membre du comité de direction Membre du conseil de police Administrateur Gérant Administrateur Administrateur Administrateur Président

Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré

Domer Stéphane
Chimay (ville de) AIESH AIMAC CCATM

Dominguez Maria-Mercedes
Colfontaine (Commune de) IGH CCATM

Dondelinger Jean-Paul
Province de Luxembourg Aubange (Commune d’) INTERLUX Habitations Sud Luxembourg Zone de police Sud-Luxembourg Zone de police Sud-Luxembourg

Donfut Didier
Frameries (Commune de) IDEA IGH IGH IGRETEC IGRETEC Zone de police boraine Union des groupes de la Maison du Peuple International Développement en Energie et Environnement IDEE sprl ORES SOGEPA sa Fondation Louis Piérard Frameries Club Basket Union Mons-Hainaut

Donjean Gaëtane
Marchin (commune de) Echevine Centre culturel de Marchin Administratrice Centre local de Promotion de la santé CLPS de Huy- Commissaire aux comptes Waremme OISP Devenirs asbl Administratrice Receveuse régionale Régie des sports Commissaire aux comptes

Donnay Philippe
Gouvernement fédéral, Emploi et Egalité des Chances Directeur de cellule stratégique/de politique générale Gouvernement fédéral, Intérieur et Egalité des Chances Directeur de cellule stratégique/de politique générale Association des Economistes de Louvain Vice-Président du Conseil d’administration Fonds de Participation Crédit Initio Membre Reacfin sa Administrateur Conseiller communal Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Echevin Administrateur Administrateur Administrateur 5/12/2011 6/12/2011

6/12/2011

Dony Marcel
Bièvre (Commune de) Intercommunale Résidence Saint-Hubert Centre culturel communal Tennis Club de Bièvre Saint-Hubert asbl Bureau Dony sprl Oeuvres paroissiales du Doyenné de Gedinne

Doome Jean-Marie
Aubel (Commune d’) SWDE Sport-Culture-Loisirs asbl Télévesdre

47404
Doome Jean-Marie
Egecomi sa

BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2012 — MONITEUR BELGE
(vervolg/suite) Administrateur Lid van een regionaal comité Lid van het directiecomité Gepensioneerde Lid beheerscomité Voorzitter Echevine Administratrice Présidente Présidente Assistante parlementaire Présidente Volksvertegenwoordiger Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bestuurder Bestuurslid Bestuurslid Echevin Membre du conseil de police Avocat Président Non rémunéré Niet bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Bezoldigd Bezoldigd Niet bezoldigd Niet bezoldigd Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Bezoldigd Niet bezoldigd Bezoldigd Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Non rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré Rémunéré 13/12/2011 7/12/2011

Dooms Jean Marcel
Iverlek TMVW Haviland Asse Open VLD Ternat 26/01/2011

Dooms Laurence
Gembloux (ville de) Bureau Economique de la Province de Namur - Crématorium Commission communale de l’accueil extrascolaire CCA Extracom asbl Commission communale de la Solidarité internationale

Doomst Michel
Kamer van volksvertegenwoordigers Gooik (Gemeente) Gewestelijke maatschappij voor volkshuisvesting CV CD&V Plaatselijke afdeling CD&V Nationaal

D’Orazio Samuel
Tubize (Commune de) Zone de police Ouest Brabant Wallon Tub’expo asbl

31/12/2011

Dorban Claude
Musson (commune de) Conseiller communal Association intercommunale pour la valorisation des Administrateur eaux du Luxembourg TELELUX en liquidation Liquidateur Zone de police Sud-Luxembourg Membre du conseil de police La Gaume asbl Administrateur

D’Oreye de Lantremange Arnold
Kraainem (commune de) Zone de police WOKRA Zone de police WOKRA FDF Communauté Saint-André asbl Leefmilieu en Cultuur vzw Bourgmestre (titulaire ou ff) Membre du collège de police Membre du conseil de police Membre du Bureau Retraité Président Président Schepen Bestuurslid Bedrijfsanalist Bourgmestre (titulaire ou ff) Administrateur Membre du comité de direction Administrateur Membre du comité de direction Administrateur Membre du comité de direction Administrateur Membre du collège de police Administrateur Secrétaire fédéral Attaché/collaborateur parlementaire Directeur d’école Echevin Administrateur Administrateur Membre du comité de direction

Dorikens Kim
Stabroek (Gemeente) SP.a Lokale afdeling

Dorsimont Daniel
Quiévrain (Commune de) HYGEA HYGEA HYGEA HYGEA ITRADEC ITRADEC Agence de Développement Local Zone de police des Hauts-Pays Présence et Action culturelles PAC Mons-Borinage PS Fédération de Mons-Borinage 29/09/2011 29/09/2011 16/12/2011 16/12/2011 15/12/2011 15/12/2011

15/12/2011 15/12/2011

Dosogne Eric
Huy (ville de) AIDE CHRH CHRH