CLASE Clase pentru aplica]ii

Execu]ia programului unei aplica]ii începe prin apelul metodei main() din clasa primar\.

Clase pentru miniaplica]ii
Miniaplica]iile constituie extensii ale unei clase deja existente java.applet.Applet. Structura clasei unui applet se bazeaz\ pe urm\toarele metode :
init() start() stop() paint() init()

• apelat\ numai atunci când applet-ul este înc\rcat pentru prima dat\ într-un program de vizualizare • folosit\ pentru ini]ializ\ri [i prelucrarea elementelor din linia de comand\ • are format fix public void init() { ... } • declararea sa nu este necesar\, dac\ se face se redefine[te metoda init() din clasa java.applet.Applet
start()

• •

apelat\ dup\ metoda init() atunci când miniap. este înc\rcat\ pentru prima dat\ sau când execu]ia ei a fost suspendat\ [i trebuie reluat\ are format fix public void start() { ... } declararea sa nu este necesar\, dac\ se face se redefine[te metoda start() din clasa java.applet.Applet

stop()

• apelat\ de fiecare dat\ când o miniap. trebuie oprit\ sau supendat\ • are format fix public void stop() { ... }

declararea sa nu este necesar\, dac\ se face se redefine[te metoda stop() din clasa java.applet.Applet

paint()

• folosit\ pentru desenarea sau redesenarea ecranului • este apelat\ automat de metoda repaint(), dar poate fi apelat\ [i explicit • are format fix public void paint(Graphics g) { ... } • declararea sa, de[i nu este cerut\ de compilator, este necesar\ deoarece aici se fac afi[\rile pe ecran (redefine[te metoda paint() din clasa java.applet.Applet) Exemplu de applet care folose[te toate cele 4 metode :
import java.awt.Graphics; public class Counter extends java.applet.Applet { int counter; boolean run; public void init() { counter = 0; } public void start() { run = true ; while (run == true) { counter ++ ; repaint(); try { Thread.sleep(1000); } //face o pauza de o secunda catch(InterruptedException e) {} } } public void stop() { run = false; } public void paint( Graphics g ) { g.drawString("counter = " + counter, 10, 10); } }

Modificatori

ν

de tip

: public class NumeClasa { ... } (acces permis si claselor din afara propriului : abstract class NumeClasa { ... } (creare de clase [ablon - supraclase pentru

pachet) ν de acces alte clase) Ex:

Variabile folosite de clase ν variabile de instan]\ : specifice fiec\rei instan]e ν variabile de clas\ : declarate statice, au aceea[i valoare pt. toate instan]ele Instan]e predefinite :
null, this - desemnarea explicit\ a instan]ei curente a unei

variabile super - este o referin]\ la superclasa clasei curente Ex:
class Animal { static String nume = null; public void main( String args[]) { Animal a = new Animal(); if (a.nume == null) introNume(“Introduceti un nume:”) } } void introNume ( String prompt ) { StringBuffer nume; char ch = ‘\0’; nume = new StringBuffer(); System.out.println( prompt ); System.out.flush(); while (ch != ‘\n’) { try { ch = (char) System.in.read(); } catch (IOException e) {}; nume.append( ch ); } this.nume = nume.toString(); }

class Pisica extends Animal { void introNumePisica { super.introNume(‘Introduceti numele pisicii:”); } }

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful