P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 71|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Oct 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/01/2014

pdf

text

original

ד"סב

1

יול תשודק – תישארב תשרפ
ג"עשת תנש
םהרבא תיב ק"ק1 ) ריכש הנשמ – ,]'א קלח[ םידעומ 'מע ,תוכוס 181 רכשי 'ר( ד"יה לאטכייט המלש )
בשויה ,א"עי סעדאה ק"קדבא ,שיפ היעשי ןרהא ה"ומ קידצה ברהמ עמשש הפמ דחא יל דיגה
אס ריעב תעכ עקל ,א"עי קה' לעב ןרמ שודקה ברהמ רפיסש לכ לעו ע"יז ל"ז 'יול תשוד
תויח יל חקא ןיאמ ,יל יוא ,ןנואתהלו רמרמתהל ליחתה הרות תחמש יאצומ עיגהשכ ,לארשי
ט"ויד תויחה ישפנ תא תויחהל ףלח ט"וי תשודקמ גנעתהש גנועהו ט"וי לש םיעושעשה רבע ,
םישובכ םירבדב דאמ רמרמתה הכו .הזה תולגה תוכשחב ושפנל שפונ חקי ןיאמ ,ךלהו
תשודקמ דרפנ היה לודג ישוקבש ךיא ,ל"נה שודקה תא עמושה ילארשי שיא לכ בל םיכתחמה
.הזה אלפנה רוא תחא םעפב ונממ קספנ התעו ,אלפנ רוא וילע ריאמ היהש ,ותראהמו ט"וי
,הנטק רנ קוחרמ ול הארנ םואתפו ,תוקלקלחו ךשוח הלילב ךרדב העות שיאכ ומצע אצמו
תחמש לדוג תא רעשל לכונו רוא ול הארנ ורואב יכ ושפנ תא הזה הנטק רנה היחה שממ ,ו
חור יחתו וברקב וחור בש הרונמה לש הנטק רנה תא קוחרמ טיבהש תעב ןכ ומכ ,וכשח היגיו
ותראהו הכונחד תורנ תשודק ףכית שיגרמ היהו חרוזו ףאוש היה הנטק רנ ותוא לאו ,וב 'ד
.האלפנה מ בוש[ .ןורכזל יתבתכו יתעמש ןאכ דע 'םימה תראב' רפסב יתאצ
1
יבצ יבר[ שודקהל
ימל לשמ ]א ,אכ[ הטוסד ארמגה הזב שריפו .הז ןינע לכ ]גחה תליענל[ ל"ז בונמירמ ]שריה
ש"ייועי ,ךרדב ךלהמ היהש
2
.]

2 יול תשודק ) – תשרפ 'מע ,תישארב ג - ד
3

שרדמב ( ח ר"ב , ה ) םלועה תאירב תעשב , ארבי לא רמא תמא , השע המ ה"בקה ? תמא ךילשה
הצרא , רמאנש )בי ,הפ םילהת( " חמצת ץראמ תמא ." ללכה , לוכי וניא ןרקש אוהש םדאה יכ
הזה םלועה יקסעב םלועה הזב וליפא קוסעל , ומע תושעל םיצור םניא ןרקש אוהש ימ יכ
ןתמו אשמ וליפא , ומע רבדלו . הלילחו סח םייקמ וניא םדאשכ וליפא תוצמ ראשב תמאבו , ףא
פ לע םלועה הז יקסעב קוסעל לוכי ןכ י .
ןכ המל תמאבו , הזה םלועה קסעב וליפא קוסעל לוכי וניא תמא אלבש , תוצמ ראשב ןכ אלו ?
ללכה , לקנב אב וניאו הלודג הגירדמ אוה תמאה יכ , אלב םייקתהל םלועל ירשפאב היה םאו
תמאה , תמאה לא אבל ומצע ררועמ םדאה היה אל , אבל רבד םוש השוע היה אלו תגירדמ לא
תמאה , הזה םלועה יקסעב וליפא םייקתהל לוכי אל תמא אלבש ךרבתי םשה השע הזלו ,
ךרבתי ארובה תדובעב תמאה לא אבל ומצע ררועי הז ידי לעש ידכב . הצרא תמא ךילשה והזו ,
תמא אלב םייקתי אל תויצראב םגש . ק"ודו .

1 ) רוט – טלק ןמיס ,םייח חרוא )ל"צז רשא ןב בקעי 'ר(
עבטמו לש הכרב הנורחא ךכ אוה " רשא ןתנ ונל תרות תמא ייחו םלוע עטנ ונכותב " יפ ' " תרות
תמא " איה הרות בתכבש , " ייחו םלוע עטנ ונכותב " איה הרות עבש " פ ...

1
ב ןייע רפס םלשה םימה תראב טצ 'מע , - ב"סשת תנש ,םיקידצ יתפש ןוכמ תאצוהב ,ק
2
א דומע אכ ףד הטוס תכסמ – " ןמו םיתחפה ןמו םיצוקה ןמ ארייתמו ,הליפאו הליל ןושיאב ךלהמ היהש םדאל לשמ
ש הקובא ול הנמדזנ ,ךלהמ ךרד הזיאב עדוי וניאו ,ןיטסלה ןמו הער היחמו םינקרבה ןמו םיתחפה ןמו םיצוקה ןמ לצינ רוא ל
ןמו הער היחמ לצינ רחשה דומע הלעש ןויכ ,ךלהמ ךרד הזיאב עדוי וניאו ןיטסילה ןמו הער היחמ ארייתמ ןיידעו ,םינקרבה
םלוכמ לצינ םיכרד תשרפל עיגה ,ךלהמ ךרד הזיאב עדוי וניא ןיידעו ,ןיטסילה ".
3
ה .ו"נשת תנש ,יול תשודק ןוכמ תאצו
ה"בקה השע :ורואיבו שרדמ ה תדמ תמא ז"הוע ינינעל וליפא יאנת – !הנינק תובישחל ונתוא ררועל
ד"סב

2

4 ) תוכזה רפס – 'מע גפ )"ם"ירה ישודיח"ה לעב ,ע"יז רוגמ ריאמ קחצי 'ר(
4

יתעד תוינעלו ,זמר " חתפ ךרבתי םשה א לאב "יכנ " "=[ ם"מב אנתהו ,ף מ ארמגו ,]"יתמיא
" ו"יתב ת "יאק אכיה אנ ךרבד שאר" םש לע , תמא ...)סק ,טיק םילהת( "

5 ) ל הרות יטוק – א 'מע
5
ג השמ 'ר( דלאווניר )"םשובה תגורע" לעב ,ל"צז
מ יתמא ק ןירו א ת ש =( תמא אירטמיג תובית ישאר .).ב ףד( 'וכו עמ 444 ךרבד שאר" םש לע ,)
.)סק ,טיק םילהת( "תמא

6 ) הרות לש םייח
6
– תישארב תשרפ , גכ 'מע - הכ ל"צז ץישבייא ןתנוהי 'ר םשב ,
7

,'ב תואב השודקה וניתרות תחיתפב חבשל םעט ,ל"צז ץישבייא ןתנוהי 'ר יברה םשב ושריפ
רדסב הינשה איהש איהש 'א תואב ותרות תא אוה ךורב שודקה חתפ אלו ,אתיב אפלאה
.אתיב אפלאה רדסב הנושארה ימי תעבשמ םוי לכש אתיאש המ םדקהב תאז ריבסהו
...'א תואב האירבה תליחת התיה םא וז תמועל ...תויתוא השלש חכב ארבנ תישארב

ו ןטק רפסמב "תמא" הנהד ,םינפואה ינש ןיב שי םוצע לדבה
8
:ןטק רפסמב "רקש" ,עשת :
ןטק רפסמ תולועה תויתואב האירב התיה םויו םוי לכ כ"א יתימאה האירבה רדס יפל .שש
"תמא" אוה ךורב שודקה לש ומתוחב םימותחש אצמנו ,עשת :אירטמגל ףד תבש תכסמ האר[
].הנ היארבה התיה םא וז תמועל . התיה םוי לכ יזא ,ל"נכו היפל תרדסנו ף"לא תואב הליחתמ
.רקשב ו"ח המותח האירבה היהתש אצמנו ,שש :אירטמגב םילועה תויתואה השלשב האירבה

7 ) רפס השרפה ביט הרותה לע – תישארב 'מע , 55 ( כימ 'ר יבא לא ןט )
רקש .תמא לש ךפה תרוצו ךכ ,הלגלגתנ הרפסה : 6 לש ךפה 9 .

8 ) תישארב – א קוספ ,א קרפ
ב י ׁ שאֵ ר ת ּ רּ ב א ֹלֱ א ק י ם ֵ א ת םׁ י ַ מ ּ שַ ה ץ ֶ ראּ ה ת ֵ א ו .
ב י ׁ שאֵ ר ת ּ רּ ב א ֹלֱ א ק י ם ֵ א ת םׁ י ַ מ ּ שַ ה ץ ֶ ראּ ה ת ֵ א ו .

9 ) לעב םירוטה ( םש )
" ארב יש ת רב א לא ק י ם " . ת"ס תמא . דמלמ ארבש ה"בקה םלועה תמאב , ומכ רמאנש ( םילהת
טיק , סק ) " שאר ךרבד תמא " ( ר"ב א , ז ) . " רב א לא ק י ם א ת " . ת"ס תמא .
9


4
רפסב ןייע .שורד ירפס הברהב אבוה וז זמרו עשוהי יטוקיל הרותה לע ,)ח 'מע( יבצ תלחנ [ מ 'ר םלושנ ]ל"צז סארג םשב
ל"צז אדיאדאנמ ק"הגה ,)אנת 'מע( רפסב ע"עו םימלוע ךלהאב הרוגא 'מע( ]ל"צז ןאמיינ קחצי בקעי 'רמ תונורכז יקרפ[
.)אצק
5
'א תוא ,תוכרב תכסמל תורעה
6
מ תא ןייטשנוול המלש 'ר
7
ב וז רואיב יתאצמ םגו - “Wisdom of the Hebrew Alphabet” 'מע , 412-412 םשב ןושמש 'ר שודקה לבוקמה
.ד"יה ל"צז אילופורטסואמ
8
ןינעבו רפסב ןייע ןטק רפסמ עי תלהק בק , ךרע " רפסמ " .
9
ו ע " ב ע חקורה שוריפ בכ 'מע ,
=( שש ןטק רפסמב "רקש" 6 )
ןושאר םוי ג ,ב ,א
ינש םוי ,ד ו ,ה
ישילש םוי ט ,ח ,ז
יעיבר םוי ל ,כ ,י
ישימח םוי ס ,נ ,מ
ישש םוי צ ,פ ,ע
שדוק תבש ש ,ר ,ק
=( עשת :ןטק רפסמב "תמא" 9 )
ןושאר םוי ד ,ג ,ב
ינש םוי ז ,ו ,ה
ישילש םוי י ,ט ,ח
יעיבר םוי מ ,ל ,כ
ישימח םוי ע ,ס ,נ
ישש םוי ק ,צ ,פ
שדוק תבש ת ,ש ,ר
ד"סב

3

15 ) ירבד לאקזחי – תשרפ 'מע ,תישארב ז ( אגרש לאקזחי 'ר םאטשרבלה יז אוואנישמ " ע )
הנה ישארב " רב ת " קלא א י " מא תובית יפוס ם " .ת ךא תובית יפוסב זמרנ אל תמא תויתואה
.רדסכ רב " יקלא א " א ם " ס ת " מא ת " .רדסכ ת זמרל תמא תדמ לע דובעל םדאה ךירצש פעא " י
מש הלחת .רדסכ אל ונייהו תומילשב וניא רוזעי ישה ול " חא ת " ביש כ .רדסכ תמא תדמל א
היהיש .תומלשב ולצא תמאה לשמ ךירצ יכ םא ןינבל ןינבה תושעל .רדסכ ונייה תונבל ךירצש
חאו דוסיה הלחת " ןילתכה כ חאו " ה כ .גג לכמ תונקל ודיב אצמיש הממ ןינבה יכרצ ןיכמ םוקמ
.ןושאר "חאו .רדסכ ןינבה הנבי כ
10


11 ) חמקה דכ – ךרע " הנומא " )ל"צז ייחב וניבר(
תמא ארקנ הרותה יכ עודיו )גכ ילשמ( 'אנש " רכמת לאו הנק תמא " )ח םש( ביתכו " הגהי תמא
יכח " , רקשו רקש ויתויתואש יפל ק"רשמ ץוח תורבהה לכ הרותה לש ןושאר קוספב אצמתו
תמאה ךפה "רשה תרבה םש רכזנ אל ןכלו תמאה םע הדימע רקשל ןיאו תמא הרותהש יפל ק .
11

הרותה דוסי כ"או .תמא תויתואב םימושר ףוסהו עצמאהו שארה א"תיב א"פלאה תויתוא ןכו
.ןינבל דוסיה ומכ הרותל תויתואה יכ תמא אוה םהרבא תובאה תומשבו תוהמאה תומשב ןכו
המ ץוח דוקנה תורבה לכ םש אצמת האלו לחר הקבר הרש בקעיו קחצי םהש ינפמ ק"רש תרב
תמא ערז )ב הימרי( 'אנש " תמא ערז ולוכ " )ו הימרי( 'אנש ה"בקה לש ומתוח הז ל"ז ושרדו .
" לא 'הו ק תמא םי ..."

12 ) םירבד הבר - השרפ א , ןמיס י
א " ר ןבואר והמו ומתוח לש בקה " ה ? תמא . המלו תמא ? תמא שי וב שלש תויתוא לא " ף ןושאר
לש תויתוא , מ " ם תיעצמא , ית " ו ןפוס , מול ר " ינא ןושאר ינאו ןורחא ידעלבמו ןיא םיהלא "
( היעשי דמ ) .
12


א , ח ,ז ,ו ,ה ,ד ,ג ,ב ,ל ,ך ,כ ,י ,ט , מ ,ש ,ר ,ק ,ץ ,צ ,ף ,פ ,ע ,ס ,ן ,נ ,ם , ת
11 ) רפס תושדח תואלפנ – תשרפ ,תישארב ע אי 'מ
13
( אמ ןושמש 'ר ו טס ילאפאר ז צ " יה ל " ד )
ו כ בת רפסב ה״חכ רבד אלפנ שלש תויתוא " תמא " הוש רפסמב ם הז כ מ תו הז לע ךרד הז .
נה ה ף״לא ואולימב ׳א םימעפ ׳ל אוה ׳ל . ׳ל םימעפ ׳ף אוהש מש ו הנ תואמ ך״פצנמב עודיכ ,
הלוע ד״כ םיפלא ( = 44,,,, ) . מ " ם ואולימב ׳מ םימעפ מ " ם אוהש ש הש תואמ מב נ פצ " ך , הלוע
״ג כ כ ד״ םיפלא ( = 44,,,, ) . ו״ית ואולימב ׳ת םימעפ ׳י אוה ׳ד םיפלא , ד םיפלא ' םימעפ ׳ו אוה
ג " כ כ " ד םיפלא כ״ע .

4 1 ) ועיבי ךבוט רפס – )א"טילש ןייטשרבליז קחצי 'ר( דכ 'מע ,תישארב תשרפ
.איה תמא תרות לארשי תרותש ןמיס ונל ביצה הרותה לע ושוריפב י"שר םג רפסב ושוריפ תא
' ,ף"לא תואב חתפ אוה תישארב א רפס ףוס תא .'קחצי יבר רמ ו"ית תואב םייסמ אוה םירבד
רבשש ךחוכ רשיי' ת הרותב תיעצמאה הלימה תא וליאו .'
14
קוספ ,אי קרפ ,ארקיו( ,"ןוחג" ,
' י"שר שרפמ ,)במ מ ,תמא ה"בקה לש ומתוחו רחאמו ."תמא" :דחיבו ,ם"מ תוא ירה .'םייע
.םהילע ותניכש תא ה"בקה הרשמ ,רקש לש הלימ םהיפמ םיאיצומ םניא לארשי יקידצו

10
בו שוריפ חקור בו אזר חנעפ סה תא ראיב " םאת ת ( לש " ישארב םיקלא ארב ת )" .רחא ןפואב ו י ש ןינעב םינוש םירואיב
סה " רדסכ אלש תמא ת ( סב זמרנ הז לכ המל ללכבו " ת רב אלו " ,ת יכ םילהתב בותכ " שאר תמא ךרבד " ) ייע רפסב ן יכרב
ישפנ ( תומש זס 'מע - חס ) , רפסב והילא רוזא ( יז קצאקמ יברה דימלתמ " ע ) ,.א ףד רפסבו לאומש תמר ( ןב דוד לאומש 'ר
צז ןיקלאוו ןרהא " ל ) 'מע .גל
11
ןכו ב ה תרגא לויט ( םייח 'ר ב " ר ,לאלצב רהמה יחא " ל צז גארפמ " ל ) , ,זמרה קלח תוא ישה " ן , ךרע " רקש " .
12
עו " ע .הנ ףד תבשב םע פ י שר " י ( ד " ה ומתוח ) .
13
ספדנ םלשוריב , שת תנש " ז
14
.ל ףד ןישודק
ד"סב

4

15 ) סחנפ ירמא יטוקל – ,םירופיסה רעש )ע"יז ץיראקמ סחנפ 'ר( בי תוא
,ומצע לע רמוא היה ,ל"ז ץיראקמ סחנפ יבר ק"הרה היה 'ד תדובעל תויחרכהה תודימה לכ יכ
םינש ג"י רובע רחא םגו ,השק הדובע ךירצ היה תמאה תדמ גישהל קר ,םגישהל ויניעב לק
לחה תעמ .התילכת לא אב אל דוע שיא הזיא וינפל אב רשאכש ,לודג ןינע ןינע הזב ול היהו
ליחתהש דע ושארב לודג באכ ק"הרהל עיגה ףכית ,תמא וניאש דונדנ וב היהש ןינע וינפל עיצהו
קועצ רבדה ונקת אלש דוע לכו ,וירבדכ םיאצומו וירחא םיקדוב ויהו "!ישאר ישאר" קועצל
.בל באכמכ קעצי

16 ) דמ סחנפ שר – )ע"יז ץיראקמ סחנפ 'ר( די תוא ,ו סרטנוק
.)גכ ,גכ ילשמ( "רוכמת לאו הנק תמא" ,העש יפל ןהמ דחא רוכמל םימעפל ךירצ תודמה לכ יכ
.תרחא הבוט הדמ תונקל ידכ הטנ םאש ,)ב"ה ,ב"פ תועד תוכלה( ה"הלצז ם"במרה ךרד לע
ינשה הצקל ודגנכ תוטנל ךירצ ,דחא הצקל עוצימה ךרדמ .עוצימל אובל ידכ תמאה תדמב לבא
הדמ הזיא הנוקש עדי ךיא ,תמאה ןמ הטני םאש .הדמ םוש ןינק ינפמ ורכמל ןיאש ,ןכ וניא
.ומצע תא העטמש רקש אוה אמש ,הבוט

17 ) םילודגה תורואמה – ץיברוה לזוי ףסוי 'ר ל"צז
15
)ל"צז קי'צייז םירפא םייח 'ר( זטר תוא ,
תומוקמה יקחרמב וא םיה תנידמב ונשיש יתעדי ול והשימ תמאה תא יל ררבל לוכיש יתייה ,
.ונממ דמלתהל ידכ םשל וילגר תא תתכמו דדונ

8 1 ) םירשי רוא
16
– ,ע"יז םינאלסמ םרהבא 'ר םשב 'מע גמר
17
)ל"צז ןאמניילק םייח השמ 'ר(
"חמצת ץראמ תמא" .)בי ,הפ םילהת( ןיא ךא ,ץראה לע ונייה ךילא בורק אוה תמאה ל"ר
ופשיל הצור התא .ץראל ךמצע ל

9 1 ) והילא בל – 'מע ,א קלח ,תוגהנהו םישעמ 52 - 51
18
)ל"צז ןאיפול והילא 'ר(
נפל םעפ ללפתהו םעלעקב היהשכש רפיסו ,"תמא" התיה ותדובע תדוקנ א"עיז וניבר דומעה י
"תמאב ךדבעל ונבל רהטו"ל עיגהשכו ,ק"שב – ,"ונבל רהטו"ה תא דחוימב שיגדה רחאלו
..."תמאב" תבית תא רתוי שיגדהל םיכירצש ל"ז אדיורב שריה 'ר ול רמא הלפתה

25 ) לאומשמ םש – ,חספ לש הדגה ףד .גי ןייטשנרוב לאומש 'ר( אשטכאסמ )ע"יז ב
הנהו כמ יתעמש " ומדא יבא ק " ללצז ר " כ םשב ה " ירה ובר ק " צז ם לל " רוגמ ה תוקחרה לכד
יבעמ ע ןנברד םה תור " אתיירואד איה רקשמ הקחרה לבא יתרמשמל תרמשמ ושע ש מכ " ש
" קחרת רקש רבדמ " . . .
19


21 ) םייח שפנ – תכרעמ ה ג למי )ל"צז י'גאלפ םייח 'ר( גי תוא ,
"מסה בתכ .הלואג ד"ע ןישע ג אצמי אלו תמא םירבדמ לארשישכ היולת הלואגה רקיעד
תימרת ןושל םהיפב איבנה קוקבח רמאמ טושפ יל הזו .ש"ע
20
" ךא ר ֶ מאֹיַ ו אֹל םי ׁ נ ּ ב ,ה ּ מֵ ה י ׁ מַ ע
ַ עי ׁ שומ ל םֶ הּ ל י ׁ ה יַ ו ;ור ֵ ק ַ ש י ב"ע ד"ד המדקהב םינוקיתב יתאצמו .וילאמ ןבומו )ח ,גס 'יעשי( "
ורמאד "בקעיל תמא ןתת" ד"הה תמא היגרדד אנקרופ 'ילת בקעיד אגרדבד ןיגב הזה ןושלכ
ק"פס לאומש שרדמ 'סב ל"ז אדיזוא ש"רהמ ברהו .ראובמכ אוה ירה ג"מסה ירבד י"פעו

15
קודרהבונמ אבסה – פ"רת ,ולסכ ז"י רטפנו ח"רת תנשב לדונ
16
'רו ,ע"יז ןירבוקמ השמ 'ר ,ע"יז שטיוויכעלמ חנ 'ר ,ע"יז שטיוויכעלמ יכדרמ 'ר :םלוע ידיסח 'דמ תורוהט תורמא לש טוקיל
.ע"יז םינאלסמ םהרבא
17
ןוכמ י"ע השדח האצוה .ב"סשת תנש ,ףסוי תכרב
18
תשדוחמ הרודהמ – .ה"סשת תנש ,םלשורי
19
ןייע רפסב בוט חקל ןואגהמ ליגנע ףסוי 'ר צז " ל ( ללכ ח ; " יא גייס וניצמ ב תיירואד א " ) מכאו " .ל
20
)ו"צמ( איבנה 'יעשי ל"צ ילוא
ד"סב

5

לעו 'וכו םלועה םירבד 'ג לע ל"זו בתכש ראקשלא ם"רהמ ברה םשמ איבה א"ע ו"לד תובאד
רמא ץראל לארשי וסנכנשכש ,תמאה " ו ׁ א הּ לַ כ ןונ ּ ב ל ׁ מ י ׁ ת ׁ א ' ׁ מ י ׁ ת ' ּ ת ןונ ּ ב ל ' י ׁ אוב םירישה ריש( "
ת"מא ת"ר )ח ,ד ; רמא תמאה וכפהו היפ לע הרעקה וכפהשכו " הּ נ ּ מֲ א שאֹר ֵ מ י ׁ רושּ ת ריש( "
" הירתב ביתכ המ ,ךפוהמ ת"מא ת"ר )ח ,ד םירישה ןומ ר ֶ ח ו רי ׁ נ ש שאֹר ֵ מ " ןיב ולגיש זמר
ע תומואה .ל"כ


You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->