CAPITOLUL

a

)

NUTRTTTE $rALTMENTATTE
PRTNCTPil NUTRTTTE DE Necesarulde calorii(aportulenergetic)
Ra{iacaloric[ a sugaruluiestera[ia cu carecreqte. O ic[toare esteceamai buni dovadd curb[ ponderalS satisf a unui aport caloric adecvat. Foameaesteun mecanism qi fidel, ca indicatoral nevoilorcaloricela sugarul copilul sIn[tos. Acest mecanismincepe s[ funcgiorleze dupl vArstade 6 slptlmdni. Pentru prematuri, postnatalse doregtes[ se oblind un ritm de creqtere egal cu cel de cregtereintrauterin5,ceea ce este posibil cu un aport mai caloricpropor[i<lnal mare,cares[ poatl suslineacest (120 kcallkg).Necesarul ritm accelerat caloricdepinde de virsti qi el este repartizatastf'el:50 kcal/kg (sugar) sau20 kcalAig(adult)reprezintd metabolismul bazal,la pentruactivitateaftzicil. careseadaugir12-25kc-al/kg/zi Necesarulde creqtere este de 3-4,5 kcal pentru fiecare gram de spor ponderal.Se prevdd calorii suplimentare pentruac[iuneadinamicl specificl a proteinelorQ-8o/a d i n c a n t i t a t e at o t a l I d e c a l o r i i ) p r e c u m $ i p e n t r u men[inerea echilibrului termic.Pentru nou-nIscut, limita snperioar[a aportuluicaloricestede 165-180kcallkg/zi, cici peste aceastlvaloarecaloriilenu mai suntutilizate pentrucreqtere. adecvat Nou-nlscutulcreqte intr-un ritm optim cu 100kcallkglzi dac[ sursaestelaptelematernqi cu l0o/omai multe calorii dacl sugaruleste alimentat artificial. Necesarulcaloric in prirnul an de via{[ se cifreazbla 80-120 kcallkg, urmAnd ca, pentru flecare caloric s[ scadl cu etap[ ulterioarf,de 3 ani, necesarul l 0 kcal/kgl zi (tabel 2.2.). Surselede azot din alimente snnt valorificate mai eficientin prezen{a Pentrua unui aport caloric adecvat. se obline o creqtereoptirnS,cu depuneremoderatdde gr[simi (20Vo)qi utilizare maximd a proteinelor,este necesar raport ideal calorii/proteine. un Acestaestede 32-35 kcal pentrufiecare gram de proteine.Acest raport asigurd cregtere greutate 18-20glzi.Pentrunevoile in o de zilnice,prematurul greutate cu foartemicl ( I I 80-1500g,

LASUGAR COP|L 9r
Nutrilia ar puteafi definitfl ca un ansarnblu funclii de ale organismului careasigurdtransformarea, asimilarea qi utilizarea alimentelor sau a substan[elor nutritive (alimenta[ie parenteralI;pentru a se asiguranevoile de qi vdrstei,o activitate creqtere dezvoltare corespunzltoare qi fizicd, intelectuall adecvatl, promovdndo bunl stare de sln5tate.

Necesarul ape de
Apo, constituent esenlialal organelorqi [esuturilor, vehicul pentru excretiametabolililor de cltre rinichi, constituent sudorii cu rol esen[ialin termoreglare, al umidificatoral clilor respiratorii,este inclusl intre substanfele nutritive.Cantitatea ap[ din organismul de copilului (70-7s%o') este diferitl de cea de la aclult (60-65To), necesarulde apl la vdrstelemici este iar sensibil mai mare decdt la vArstamatur[. Pierderile insensibile raporteazb,la se suprafa[a corporall qi, cu cet estemai mic, sugarulareo suprafalIcorporaldmai mare c o r e s p u n z [ t o a r e i e c i r r u i k g / g r e u t a t e .S e a d a u g [ f incapacitatea concentrarea urinei la vArstelemici, de aqadarpierderi urinare care depdqesc 40-50Vodin volumul de lichide ingerat. in conditii de temperaturd precumqi in condilii ambiant[crescut[(saufototerapie!) (pierderidigestive.lipsa aport)sugarul patologice de mic plstreazd, diflcultate balanla hidrich, avdnd mare iqi cu tendin[5de deshidratare. Nevoile de lichide depind de vArstI,dar qi de conlinutulcaloric al alimentelor.Pentru fiecare 100 kcal sunt necesareL2 g apI, qi aceasta variabil, dupl raportul diferitelor lnacronutrientedin compozigia hranei. Sugarul mic, alimentat natural, nu necesitl suplimentarea ceai a aportului hidric, chiar cu (tabel2.1.). in condilii de temperaturlambiantl crescut5.
Tabel 2.1. Necesarul estimatde apd la diferitevArste(ml/kg/zi)
Sugar Prematur qreutate cu foarte micd N<lunlscut

Copil

3 lun
6luni 9 luni l2 luni

170- 200 r00* 5 0 140- 60 l 30- 5 0 t25- 45 120- 3 5

2 arr ,4an 6 ani l0 ani l4 ani l8 ani

r15-125 100-ll 0 90-100 70-85 50-60 40-50

23

24

Esenlialulin PEDIATRIE- ediliaa2-a

Tabel 2.2. Necesarulenergetic(kcal/kg)estimatpentruprematur,alimentatenteral(dupa Klaus)
metabolism bazal activitate muscularl minimi stresocazionatprin sclderea temperaturii ambiante pierderi f-ecale creqterea.inclusiv termogeneza care rezultl din metabolizare Total : l2l

47
4

l0 15 45

ald vdrst[ gestation 2l -33 s[ptdmAni)se recomanddun aportcaloricde l20kcallkglzi, aportulde proteinefiind de 3,3-3,6gKglzi gi raportul kilocalorii/proteine32-35. gram de proteinerezult[ 4 kcal, Din rnetabohzareaunui unui gram de lipide - 9 kcal pe cAnddin metabolizarea qi a unui gram de glucide- 4,2 kcal. Un procentde 40hidragilor 507adin calorii trebuies[ rezultedin arderea lipidelor qi sub l07o din de carbon ,35-40Vcdin arderea proteinelor. metabolizarea

de Necesarul proteine
obligatorii ai alimentelor suntconstituen[i Proteinele pentru copii, fiind macronutrientecu rol esenfialin Proteineledin alimentalie asigurl materialul creqtere. pentru sintezahormonilor, a sistemuluide necesar sistemuluinervos,sinteza imun[, dezvoltarea apdrare etc. neurotransmiq[torilor Sursaexclusiv[ de proteinein primele luni de via[5 este laptele uman, respectiv formulele care asigur[ un aport adecvat calitativ qi cantitativ. Cazeina, zerul qi oul sunt consideratesurse ideale de proteine, deoarececonfin toli aminoacizii Din toli cei24 de aminoacrzi,9suntesenliali esenfiali. (nu pot fi sintetiza[iqi trebuiesd se giseasc[ obligatoriu in hranacopilului mic). Acegtia sunt: treonina,valina, leucina, izoleucina, lizina triptofanul, fenilalanina, metioninaqi histidina.Dac[ ne referim la prematur,se adaugl qi arginina,cistina qi taurina.Taurina se g[seqte marein lapteleumanqi seadaugl in formulele in cantitate nu aceqtia o pot sintetizadin pentruprematurideoarece cauzaunor deficienleenzimaticelegatede vArst[. Are qi rol in sintezasubstan[elorneurotransrnildtoare in funcfiilor retinei.Uneleproteinedin laptele deslvdrqirea (lactoferina,IgAs), eleconferd dar umannu suntabsorbite rol lapteluiuman,neavAnd ale calitdlileantiinfec[ioase carenu suntspeciodin Proteinele alimenta{ie in nutriqie. specifice(alte sursedecit laptele uman) pot deveni (fiind antigenice). Orice copil cu anamnezf, alergenice familialSpozitiv[ pentrualergiepoatedezvoltaalergie l a p r o t e i n e l el a p t e l u i d e v a c 5 . I n a c e s t ec a z u r i , s e recomandYa ,,intirzierea" introducerii in alimenta[ie a (carne, peqte, pestevdrstade 6 ou) proteinelor,,strdine" luni. Prelungireaalimentafieinaturaleeste o metodl eficientd de evitare a alergiei alimentare.Procesul industrial de prepararea formulelor scadepotengialul al alergogen proteinelordin laptelede vac[. Necesarul

precum de proteinedepindede vArst[ qi ritm de creqtere, sursei utilizate. Pentru prematurulcu qi de calitatea de recomandat necesarul foartemic[ la naqtere, greutate proteineeste de 3,2-3,6 glkglzi, dar sunt autori care acceptl qi 4 g/kg pentru a asigurapostnatalun ritm de identic cu cel intrauterin.Pentrutoat[ perioada creqtere de sugar necesarulde proteine este de 2-2,2 glkglzi, pentruca intre l-3 ani sI fie de23 glzi,intre 4-6 ani de si 30 glzi, intre 7-I0 ani de 34 glzi, iar la adolescent la ajung[ la 50 g/zi. Regimurile hiperproteice vArstele gi qi mici nu suntavantajoase conducla acidozd creqterea se valorilorureei.Regimulhipoproteic soldeazlnu numai c u e d e m e h i p o p r o t e i c es a u m a l n u t r i l i e d e t i p kwashiorkor,ci are efectecomplexe,clci se vorbeqte de un raportoptim intre mineraleledin alimentalie(mg) qi cantitateade proteine (g). Conform directivelor de se Comunit[1iiEuropene, vorbeqte un minim proteic pentru sugarul alimentatcu formule (1,8 9/100 kcal) din lapte de vac[ qi de un aport proteic de 2,25 gi 100 kcal dac[ sursade proteineestesoia. Dac[ un produs dietetic sebazeazlpe hidrolizatde proteine'cu valoare biologic[ mai micd, minimul proteic trebuie s[ fie 2,25 gll00 kcal.

de Necesarul hidralide carbon
utilizate in organism Glucidele sunt macronutriente ca principaldsurs[ de calorii. Singuraformd de depozitare a hidralilor de carbonesteglicogenul,stocatin ficat qi in muqchi. Se glsesc in alimentaliesub formI de ( monozaharidegl ucoz[, galactozl, tiuctoz[), dizaharide (Lactozl,sucrozl, maltoz[) sau polizaharide(amidon). Necesarulde hidrafi de carbon este egal cu cantitatea din care asigurd40-50o/o nevoile caloriceale copilului. LIn regim hipoglucidic(sub I5To din nevoilecalorice) conducela cetoz[ de foame,iar un regirn cu excesde qi hidra[i de carbon conduce la hiperponderabilitate Nevoia de glucideestede 12 gkglzi pentru obezitate. qi copilul mic qi de 10 glkglzi pentru celelalte sugar din nou-nlscutqi sugarul primele prematur, Pentru vdrste. 4-5 luni, sursade hidra[i de carbon este reprezentat[ de in aproape exclusivitate lapteleurl:rn saude formule digestia de de in careconcentra[ia lactozileste JTo.Pentru lactaza,enzin'r[situat[ la nivelul lactozeiestenecesard marginii in perie a epiteliului intestinal.O parte din lactozd r[mdne neabsorbit[ qi ajunge in lumenul

Doar celemai noi formule qi nou-n[scu[ilor prematurilor pentrualimentarea speciale chiar con[inLCP. cunoscutisub denumireainternaqionalX LCP te ( Iong chain p olyunsatur atedfatty aci ds) suntcotnponen integraleale membranelorcelulare clrora le asigurl enzimelorlegate qi sus[indnd activitatea permeabilitatea.." intestinului gros unde este fermentat[ de cltre flora qi intestinal[. .deqirolul de reglator altranzitului intestinal indeplinit de supa de morcovi este bine c u n o s c u ti n p e d i a t r i a c l a s i c [ .Acizii graqi care intr[ in compozilia cu au acestora catene lungimevariabil[ (deIa41a24 atomi de carbon)qi un numlr variabil de legdturi simple sau in duble (nesaturate). ultirnulfiind (C:18:3c03) acidularahidonic qi cl s-a esenlialfacultativdeoarece demonstrat considerat ar puteafi sintetizatin vivo drn acidul linoleic. sau de amilaza origine diger[ amidonul cu ajutorul glucoamilazeiintestinale. s-a c[ demonstrat nou-nlscutul poatedigera amidonul. astfel. (medium chain tryglicerides) sunt constituenti indispensabiliai produselordietetice pentru sugar indicatein afec(iuniin care existd tulbur[ri de absorblie intestinal[.acrzii graqi nesatura[iau func{ii biologice qi Absorbgia rolul biologic al diferitelortipuri distincte.z Capitolul. Acidul linoleic din formule trebuie sd acopere3Vo din calorii (300 mgll00 kcal).un polimer de glucoz[.se nasc alli compuqi cu rol esen[ialin func{ionalitatea qi organelor sistemelor.Ele asigur[ qi scaunelor participl la reglareatranzitului consistenfa intestinal. fac partede din asemenea grupahidrafilor de carbon. Degi au existat dispute in literatur[. deoarece (formulede ultiml generalie) nou-n[scutul la termen are o capacitatelimitat[ de a desaturare aciztlor graqi. segdseqte enzimatic[. la termen. interna[ional[de MCT sub cunoscute denumirea Acestea. S-au realizat deja formule pentru sugari care con[in fibre solubile (Conformil/1\{ilupa. de reprezentat[ laptelematern.De asemenea. cidul alfa linolenic (C:20:40t6). acidularahidonic Acizii graqi polinesatura{i cu catenl lung[ (C:24de C:22).Din ei.Efectul antiinfl amatoral aciziIor graqi rrr3estelegat de inhibareaproduc[ieide citokine. acizii organici qi mineralele.pH-ul acid favonzeazd' dezvoltarea gi absorbgia calciului gi fosforului. direct in circulafia fdr[ hidroliz6. dar componentele ajore sunt (C:22:o3) qi de reprezentate acidul docosahexaenoic (C:20:4co6). Rezultdproduqiintermediaricare sunt hidroltza[i pdn[ la stadiulde glucozi de c[tre sucraz[.Fibrelelipsesc din alimentaliasugaruluipdn[ in momentul in care se introduc alimente solide (diversificare). funcfie de pozilia dublei leglturi (or3 sau a6'1. de in condilii normale.digestiaamidonuluiesteasiguratd Nou-nlscutul pancreaticd salivar5. LCP au un rol particularin dezvoltarea in mic. (EFA: essential Acizii graqiesengiali fatty acids) nu de aceeaei trebuie s[ se pot fi sintetiza[iin organism. cu Trigliceridele lanfurimedii (C:8-C:10)seabsorb portal5. deci. activ. in form[ linear[ saucu structur[ramificat[ (amilopectine). qi permeabilitatea afinitateareceptorilor transmembranar. in printr-un mecanismde cotransport seabsoarbe echimolar[cu sodiul.li gnina. ceeace ar putearezolvaeventual colicilor. lismului colesteroluluiqi au rol specificin dezvoltarea lor creieruluiqi a retinei.hemiceluloza). nu necesit[ nici o interven[ie Amidonul.asigur[ un pH acid al scaunelor favorizeazd' i Iactobacilulu bifi dus.dar li se atribuie qi un importantrol structural qi de vehiculpentruvitamineleliposolubile. s e preconizeazh. ultimeleluni fltului qi sugarului creierului al transportultransplacentar de sarcin[ este amplificat postnatal[sursalor si fie pentruca in perioada acestora. de acizi graqi variazdfoarte mult. au celulare. prin desaturlrigi elongaliide caten6.absorb apa.Glucoza formule cu conlinut standardde lactoz6.Se estimeazl. suntde asemenea intacte. PUFA (polyunsaturated fatQ acids) suntcomponente m a j o r e a l e l i p i d e l o r s t r u c t u r a l e . rol in imunitate membranelor suntreglatoriai metaboai ca precursori eicosanoidelor. nu se pot digeraqi nu sunt sursede calorii.. acidul alfa-linolenic50 mg/100kcal iar raportulacid linoleic/acidalfa-linolenicrecomandat de ESPGAN (European Society for Paediatric and Nutrition) este de 5-15. in puteaaveaqi efectenedorite. prealabil[. qi.Deficienga conducela creqterea susceptibilitdtiila infeclii (modificlri structuraleale I membranei imfocitare). substanlelor I 25 de Necesarul lipide Lipidele din alimenta[iesuntceamai important[ sursd energetic[.Majoritatea de naturalede lipide suntreprezentate alimentare surselor trigliceride(987a). P e n t r u v i i t o r . in au loc succesiv microsomiihepaticisaudin creier. al din Se qtiecd60Vo materialulstructural creieruluieste m alcdtuitdin lipide.Estevorba de a acidul linoleic (C:18:20t6).dar nu se recomand[in formulele destinate sugarilor slnltogi alimentali artificial. Aceste Gastroenterology mai sunt de . Prematuriicu vdrsta de de gestagie 30-34de s[ptlmdni au o activitatescdzutd fafd de v aloareaactivit[1ii nou-n5scutului 50Vo a lactazet. izomaltaz[ qi maltazglucoamilazd.Nutri[iegi aliment"l.Nu exist[ date despre rolul fibrelor in reglarea funcEiei a intestinale sugarului.c a r e a l c I t u i e s c celulare qi au rol vital in funcqionalitatea membranele acestora(men[inerea integrit[gii membranelor qi a PUFA au rol in transportul func[iei enzimelor acestora).Glucozasepoateabsorbi conjunclie fdr[ hidrolizl.Humana HN/ insi cX fibrele din formule ar Humana). gdseasc5 obligatoriuin sursade alimente. sensulsclderii absorbgiei minerale. carc cel Fibrele(pectina.motiv pentru care esteposibil sd nu tolereze (77o).capete serie"ale acizilor graqipolinesaturali sub numelede PUFA Qtolyunsaturated cunoscute fatty care acids). de membran[. rdeeade a se introduce fibre in formulele problerna pentrusugari. uloza. Digestia qi absorblia diferitein raport cu lungimeacatenelor.

Fomon a sugeratc[ acre{ia de fosfor in cursul procesului de de estein rnediede 90. este o adev[rat[ probleml cu care ne confrunt[m in practic5. intracelular Potasiul .de la na$tere pentru sugar 50 mg/100 kcal sau 400-600 recomandf. 5 r n m o l / 1 0 0 k c a l . rol importantin men[inerea importantal clorofilei qi seglsegte Mg esteun constituent din abunden[[in legumeleverzi. pentru a cre$te in preajma pubert[gii la 380 m-e/zi. pentruca la adolescenllsl presupune aport un ajungi la 19 gArg. Se vorbeEte de un minimurn lipidic care pare a fl 1. Pentru zilnic de calciuestede primele4luni de viagl necesarul 177 mg (Fornon). Dac[ raportlm necesarul sodiula numlrul de calorii. Deoarece sodiul nu se giseqtein cantitateindestulltoare Regimul in se in alirnente.5 mmol/l). in condilii induceo concentra[ie renal[ qi nu estc nomale. jucAndrol de la cofactorenzimatic nivelul mitocondriilorprecumqi un excitabilitllii neuromusculare. mnrollkg pentrunouparec[ nevoiade sodiu estede 2. cantitateade lipide estede 4. cu precocea sugaruluicu laptede vacl alimentarea de aceea osmoticl ridicat[ care. estecompensat[de excregia Aceastaapare doar la vdrstele urmat[ de hipernatremie. vdrst[ la care este de de numai 0.avAnd importanteroluri s t r u c t u r a l e( i n t r d ? n c o m p o n e n [ af ' o s f o l i p i d e l o r . se majoreazdl". aparecetoza.IAA mglzi.estecel mai importantcation bivalent intracelular. intrauterin[de fosfor qi nucleotidelor ATP-ului).4-6 g/100kcal. Necesarul inclusqi necesarul ndscut de sodiu scadedramatic la adult.. Jumltate din cantitatea magneziuse g[serste la nivelul oaselor. mai Se de fler de depozit(feritina)in ficat qi splini.De exemplu.Aceasti creqtere zilnic de calciu care se cifreazdla 180-200mg. un aportexcesiv la de de sodiuin perioada sugarar predispune hipertensiune arterialdla maturitate. un raportCalP de 2ll sau 1. legatde o B globulin5. Se recomand[un aport zilnic de 60 mglzi pentru sugar. ceeace asigurd40To din gi ragia caloricl. ultimul trimestrude vial[ intrauterind acre[ia de calciu este de 3l0 mglzi.4 9/100 kcai. ci de esteimatur[. nagtere. iar minimul lipidic recomandatl esteevaluatla 4. cifra este de 2. nglzi.este un constituentprincipal al oaselor (80Vo)qi muqchilor (9Vo). in schimb. obiEnuital unui adolescent Laptelede vacdareun con[inutridicat de sodiu(23 mmol/I. principalal hemoglobinei Fierul . a de natur[ alimentari.140mg/I00 kcal. S-asuslinut. s u r s a f i i n d de reprezentatl carne.restulin lesuturilemoi. Nou-nlscugiialimenta[icu lapte de vacl de dezvolt[ convulsiihipocalcemice cauzl nutrilionali (exces calciu/fosfor raportuluiinadecvat mai alesdatoritd . pentru cala adultul tdn[r aceast[cantitatesI se de la majoreze 28 g.5 (este pentrucregtere). raport care nu se reglseqtein majoritatea pentrusugaripropuninsd Formulele de surselor alimente. fructe.lapte. mare cantitatedin organism afldndu-sela cea de Necesarul potasiueste nivelul mu. Fierulcircr"rl5 carein mod transferina.t4.cartofi.7 la na$tere creqte la 2 la adult. acesta nu (40 mgl calciucu o foartebuni disponibilitate conEinind 100 kcal).pentru ca la vdrstade 3 ani s[ scad[ la 120 mglzi.5 glkglzi. Fosfbrul . favorizati de lactoz[.Pentru ani. mdncare adaugl sarede sodiu" conline 100-300mmol/zi.5 ralialipidicd sestabilizeazflaz glkglzi.esteconstituentul g[seqte citocromisaustrbforml in qi mioglobinei. decolesterol pentruprematuriicu greutate formulelespeciale de aceea foartemicd trebuies[ con[inl 5 mg/dl colesterolpentru promovarea unui ritm optim de creqtere. este Necesarul lipidein alimenta{ie egalcu cantitatea de din lipide care s5 asigureprin ardere35-40o/c totalul de ra[ieicalorice.8/1.dupl care formulele destinatesugarilor. gi Necesarul electrolili oligoelemente de Se Sodiul -este principalulelectrolital organismului. Recomandlrile dietetice sunt in discrepanli cu aceste in nevoi.ediliaa2-a foqtilorprematuri Osteopenia relativ de fosfor) din acesta. d e a p r o x i r n a t i v2 . aceea formulelede startconlin 70-80 mg de de calciu/dl.Doar o micd proporlie in formareamembranelor poatefi sintetizat[de ficatul copiilor prematuri. cdndfunc[ia renall foartemici (prematuriqi nou-n5scufi). iar pentruprematur70.5-6 gkglzi. de calciudin organism tateade calciu estede 8 g/kg. cantitatecare postnatal esteacoperitl nici de lapteleulnan.esteun electrolitpredorninant (98o/o). Cantitatea de la cantivariazdcuvdrsta. Se gtie c[ el este precursorulhormonilor cu structur[ sterolicl qi are rol celulare.26 | in Esengialul PEDIATRIE. fiind mai degrabl o manifestare tulbur[rilor de homeostazie.oclex calciu. Forrnulele flr[ lactozi induc o scldere a prin reducerea absorbliei aportului de calciu cu 20o/o.Lapteleuman con[ine sugarilor l5 mg P/dl.Cantitateade Mg la nou-ndscuteste de 760 mg. norrnal este Concentrafiaridicatl a colesterolului din laptele materna atrasatenliaasupraposibilului rol al acestuia in dieta prirnei perioade de vArst[.chilorscheletici.este constituentulesetilial al oaselorgi in dinlilor (99Vo).dacd lipidele ajung sl din acopere6t\Vo tcltalulcaloriilor. ceeace explicl parlial osteopenia pestevArsta 6 luni. ceeace inseamnl o acregie Mg de de 4 mglzi. dar necesarul creqtere fosforin primele4 luni de via[I estede 160mglzi.5 mmol/100 kcal. de alimentalinaturalexclusiv Magneziul . RegatulUnit al Marii Britanii se recomand[ administrareazilnic[ de 600-700 mg de alimentarium plnfl la l8 ani! C. in sdnge saturat[ doar in proporlie de 30-404/a. in compara[ie lapteleumancareare numai6. Acregia in ultimul trimestrude gestalieestede 75-85 mglkglzi. Raportul gi calciu/fostorin organismestede I.7 mntollkg. asemenea.care va creqtela 300esterareori Hipomagneziemia 400 mglzi Ia adolescent. a asigur5o creqtere cantitdliide fosfor Aportul postnatal de la 17 g (la nou-n[scut)la 700 g (la adult).El scadela 70 mglzi intre 3-4 ani. Calciul .Pentrusugaraceastlcantitateesteegall cu glkglzi la v0rstade 1-3 3. paracelulare calciu.

conteaz5 Se o absorbliea fierului din alimente de lUa/c.este absolut necesarsintez.ei hormclnilor tiroidieni. Hipovitaminoza A are ca prim semn scldereaacuit5lii vizuale la intuneric (hemeralopie)iar in forma declaratl estecunoscuti sub numele de xeroftalmie (cornee in uscati).Funcliaprincipai[a retinoluluiestesinteza rodopsinei celulelecu conuri din retin[. Pentruprematuri se recomandd zilnic un aportde 2 mg/kg. de cu Vitamina (retinol) A Se giseqtein cantitatemarein lapte.Adausul de cupru in poten[ialulde oxidarea acizilor graqi. relinerii zilnice a unei cantit5gi de ceeace corespunde pe mg 0.z Capitolul . Prematurultrebuie de s[ primeasc[30-40ltgkg/zi. fost clasificate liposolubile(A. in este de 10 pglkglzi.incepind cu vdrstade 2 luni.14mglfiO ml. r" interfereaz[ absorbtia gi celorlalte oligoelemente se modificl gustul.D e . iar celede continuare 0. pentrusugaritrebuics[ congini35 trrg/dl.15-0 mgkglzi. iar pentru recomandate copii de 750 pgllzi. pe cdnd cu formulelede startimbogfi1ite confin 0.esteconstituentulunor metaloenz.Sursa . Absr:rbEia sclzut[ a fierului mai in prirnele 2 luni de via![ se datoreqteunclr depozite saturate fier. absorblia zincului.irne al unor depozitehepatice.i mioglobinaseabsorbintacte procent tr0-20Vc de prin mucoasa intestinald). gi hidrosolubile Necesarulde vitamine este asiguratde o alimenta[ie echilibratd. e x e m p l u .Fonnulele de lapte care nu sunt irnbogdqite fier conlin 0.degiaflat in cantitatemicir. Vitamina D Este indispensabili pentru creqtereqi in reglarea metabolismuluifosfocalcic.Cantitatea iod din sol (sursa de pentru plante gi animale) este extrem de variabitii" Necesarul iod pentru adult estede 50. astfelcir alimenta{ialactatl.-5 de fier pentrunevoilede cregtere. Pentruformulele de start. Necesarulde vitamine Vitaminele. dar suficient pentru a avea efect protector impotriva la acrodermatitei enteropatice descrisd sugariiin[[rca!i.44 Conlinutulin zinc al lapteluimaternesterelativ mic. K) Au (grupul vitaminelorB qi vitaminaC).Nutri[ie gi alimentalie | de estede 250-300mg Cantitatea fierin momentulnagterii (75 mg/kg). Iodul . ProvitaminaA (B caroten)este ins[ de origine vegetal[ (sfecl5.pe cAndpentrunou-ndscutul la termen o cantitatede 7-10 pgkglzi este suficient[.. acidului ascorbicEi a cantitltii reiativ a sclzute de cazeind). Atlia dupl vffrsta de 6luni crescpre(:ursorii cantitatea de fier necesarl cregterii depinde exclusiv de sursele alimentare.apa fiind o sursi insuficienti. D. Principalasurs[ de iod sunt alimentele. la Prematurii necesitlinsl suplimentarea cu alirnentatiei fi er (carese adaugdin fbrmull) cu condigiaca acestasd fie toleratdigestiv. chiar tAr[ supliment de fier. deqi dozele cu pentru sugari sunt de 450 ptglzi.07-0. E. nu conduce apariliaanemieiferiprive de cauzdnutrigional[. r.descoperite primajumltate a secolultii ?n XX. dar cu o absorbqie 40Vo(conditrionatd prezenfa lactaz. ticat de peqte. Dacdsecregte cantitateade fier din form.Un sugar sa alimentat naturalprimeqte mg/zi sau0. Necesarul de fier recornandat (RDA) estede 6 mglzi pentruprimele 5 luni qi de I 0 mglzi pdnl la vdrstade I an. Eo ajungela adult pdnl la 4 g (60 mgAig). con[inutin spanac absoarbe cantitate l-Z%a se in de in cornparatie flerul din carne care se absoarbein cu (hemul.14 mgl100ml.Se gdseqte cantitatemare in in in colostru.dispunede o foarte bun[ biodisponibilitate. Seint6lneqte tarileAsiei de Sud-Estunde alimentalia este bazathpe orez. 2 . probabil qi prin prezenlaacidului picatinic (metabolit al triptofanului)cu care zincul formeazl complexe uqor Prezenfafibra[ilor (lapte de soia) scade absorbabile. Formulelepentrusugariasigur[ 250 uil l00kcal. nivel Formulele de iod considerat maxim (recomandlrileminime pentru formule sunt de l0-2C trg/dl). in Cuprul -se g[segte depozitulhepaticin momentul propor[ie de 5AVodin intreaga cantitate din nagteriiin Doar prematuriicareau depoziteinsuficiente organism.9mg/100 rnl. care asiguri doar 20-40 prgikg). ou. golescgi de se eritroizi.7-0. sunt cofactori obligatorii pentru metabolism gi tn: creqtere. fierul (t\. dar de (pentrua irr tinrpui sarcinii saula femeiacare aldpteazva pierderileprin glandamanrar[)estenecesarl compensa o suplimentare 25-50oio" de Cele mai importantesurse alimentare iod suntanimalelemarine(300-3000pglkg de in compara[iecu pe$tii de ap[ dulce. alirnent care nu con[ine vitaminaA.conlinutul in zinc recomandat estede 200-300 pgl100 ml.nevoia de vitamina E este in relagie cantitatea acicllinoleic din dietd etc. pe cdnd pentru formulele de continuareconcentra[iade zinc recomandati estede 350 pg/I00 rnl. Cuprul din lapteleulnan.inclusiv osificare.Anemia din primele 6-8 s[ptdnrini de viaginu estede cauzi nutrilionall ci sedatoreqte sclderii cantitlgii de hemoglobini qi a precursoriloreritroizi prin inhibiqia postnatal?a tranzitorie a eritropoezei precum qi duratei rnai scurte de viafl a hematiilor inc[rcatecu Hb fetall. egald.7-0. de cantitatea vitamina 86 esteraportatl la cantitatea de proteinedin alimenta[ie. Nevoia zllnrcl. Depozitelede fier existente la naqtere sunt suficientepAnI la vdrstade 4luni.ei. intre 4 qi 6luni depozitele. rnulte zonede pe glob doar consumul in siirii iodateasigurl necesarul iod.de forrnulecreqte aceeadoar unele formule de start sunt irnbogir[itecu 40 pg cupru/I00ml. 30 urlkglzi. de de lactclferinei. concentra[ia scade laptelematur. in cazulin carenll au fost alimenta{icu formule imbogS(ite.i Zincul . 27 pot prezenta deficit de cupru intre 3 qi 6 luni.100 yglzJ.il. Astfel. Laptelematernare un conlinut sc5zutin fier. morcov). dar el creqte proporlional cu virsta gi in f u n c [ i e d e c o m p o z i l i a a l i m e n t e l o r .dar acest procent esteinfluenlatde numeroqifactori.

pentruom surselede vitamina din Numeroasele C sunt exclusivde natur[ alimentar5. Vitamina (tiamina) B1 Estecoenzimaenzimelor decarboxilare.3 mgidl (copil) sau) 0. sintezaniacinei are loc qi in organism.are nevoiede o glicoprotein[ secretatlde celuleleparietaleale stomacului(factor intrinsec). y.5 mg/dl (adult).8 mglg la adult. Nevoia de vitamini 812 variaz[ intre 0. astfelc5.floareasoarelui). Deficienqa vitamin5E la prematuripoateinduceo forml de de anemie hemoliticd.SubaceastX enumiresunt reunili 10 compuqi verzi.de asemenea. rahitismulaparerar la sugarulalimentatnatural. cu rol gi oxidoreducdtor este ubicuitardin surselealimentare ale omului. avAnd oxidorol (lapte. utilizagiin scopuri terapeutice. participdnd. Doza de vitaminl D recomandat[pentru toate vdrstele este de 400 urlzr (100 pg). Vitamina K d .5 mg de cr-tocoferolpentru 100 kcal qi 0. probabilprin coexisten{a unui produshidrosolubil (sulfat de vitaminaD) qi a unui raport optim CalP. inainte de colonizarea intesti Iui nu cu flora saprofitd. sub ac[iu near azelorultraviolete.mai alesla prematurulcareasociazd gi deficit de G6PD. Supradozarea fitomenadione fav orizeazd i hiperbilirubinemia. carne qi germeni de cereale. Laptele de vacI. pentru a fi absorbit[. pentru condiliile climatice ale [5rii noastre. cu toate acestea.allii sintetizali liposolubili. carecon[inecantit[fi mici de vitaminaD qi un raport inadecvatCalP.B2 qi 86. esteo practic[ obligatorie. Nici formulele de lapte imboglgitein vitamina D (400 pg/l00 kcal) nu acoper[ necesarul. Lapteleuman confine o cantitatemicd de vitamina D liposolubill.9 mg pentru I g PUFA).6 mg/g la copil qi > 0.Alimentarea sugarului formulede soia cu nesuplimentate vitamina K poateaveaacelaqiefect.Doza recomandatl pentru primul semestru via{[estede 3mglzi. S-auacceptat normaleurmdtoarele ca valori: a-tocoferol) 0. unde 7-dehidrocolesterolul furnizat de alimente de origine animal5 se transform[. pAn[ la vdrstade I an. conversiatriptofanuluiin la nutrilionaldesteexcep[ionald. Formaceamai activdbiologic este cr-tocoferolul. principall de vitamina D iqi are originea in piele. Se recomandd 0.Deficienga piridoxina gdsindu-se foartemulte alimente.raportulvitamina E/lipide totale > 0. anumela nou-nlsculi. Sursele . de Doza zilnic[ recomandatd de 0. in colecalciferol(vitamina D3). Pentru f5rile cu climat pe rece gi temperat se conteazd.Cel mai irnportantrol biologic al vitaminei E este prevenind atribuitac[iuniiantioxidante.cu participarea presupune Bl. astfei incdt hipovitaminoza se semnaleazd K qi numai in 3 situagii. Sursa intestinall de vitamina K este suficient[. cu Deficienlade vitaminaK conducela tulburlri de sintezl Vitamina (acidulascorbic) C Spre deosebirede plante gi unele animale care o sintetizeazh glucoz[. reprezentate uleiurilevegetale de Vitamina (piridoxina) BO Formeazl grupul prostetic al aminotransferazelor. 9.5 mg pentru fiecaregram de acid linoleic (0. excepliapopula[iilorcaresehrlnesccu orez cu (15 decorticat pg/100kcal) qi caredezvolt[ beri-beri.Estedistribuitdlarg in sursele alimentare pgi I 00 kcal. Sursele naturale vitarnina sunt de E (soia. DacI aportuloral de vitamindesteinsuficient. Esteconsideratlesen[ial5 qi in naturale:tocoferoli Seg[seqte doul grupede substanfe (a. giseqte de se in ficat.din triptofan.3 ytg/zila sugarp6ndIa3 p"glzila adolescent. unii intAlniliin vegetale de cltre bacteriilede putrefacliedin lumenul intestinal. este consideratun aliment rahitigen. sindroame malabsorbgie. Aceasta vitaminelor insd un aport oral adecvatde triptofan. qi Au fost sintetiza{i analogihidrosolubilide vitaminaK (fitomenadiona).ediliaa2-a in a factorilor de coagulareqi estemai frecvent[ la sugarii alimentali exclusiv natural (in afara oricdrei stlri patologice). Necesaruleste d e 2 5 0 p g l l 0 O k c a l q i a c e a s t ae s t e q i c a n t i t a t e a recomandatd formule. acid nicotinic. sale roluri in procesele metabolice indispensabilS fac aceastl principale vitamin[ pentruo nutrilie adecvat5.4 mglzi la I an qi de este 2 mglzi pAnI la 18 ani sau 35 StgllO0 kcal.Deficien[ade vitamin[ B12 conducela anemie pernicioasS.pentrucapentruperioada de la urmltoare de 6 luni s[ creascd 4 mglzi. cantitate generalacoperitd de alimente. vegetale. AdministrareamedicamentoaslvitamineiE la prematuri a areefectfavorabilin prevenirea retinopatieiprin prematuritate.Este cofactorenzimaticqi are rol in mieiinizareasistemului nervos. in de inclusiv qi ameziebiliar[ dupl terapie antibiotic[ oraldcu antibiotice cu spectru larg. carne).Necesarul in de vitamind86 depindede cantitatea proteineingerate. (niacina) Acidul nicotinic Este coenzima pentru NAD qi NAPD.adausulmedicamentoszilnic de vitamina D. sursele alimentare de vitaminaD (peqte. unt) saupe administrarea ou. medica(in mentoasd primul an de vial[). Vitamin 82 (ribof lavina) a Esteincorporat[in flavin-nucleotide.Dozarecomandad estede 100 Vitamina E pentrucreqtere dezvoltare. lapteleuman asigurdnd cantitateminirn[ o de vitamina K. reduc[tor.Necesarulzilnic in estede 40 pgllO0 kcal. in Vitamina 2 (ciancobalamina) B1 Are structur5asem[ndtoare inelului porfirinic. 5) $i tocotrienoli.28 | Esengiatut PEDTATRIE. distrucliaPUFA.

in special citricele qi vegetaleleverzi.3. cu rol de aplrare intestinal[. hidralide carbon). doar l-2vo. Compozifiaqi nivelul lipidelor reprezintd membran[a globulelor de gr[sime qi proteinecelulare variazd remarcabil cu momentul postpartum. din primul uman acoper[ nevoile energetice laptelui ea zd favorizea metabolizar calci uIui gi fo sforului qi. are in compara[iecu laptele mult mai ridicatd in colostru cea mai mare valoare comparativ cu laptele tuturor matur. fiind adaptat Lipidele laptelui uman (3-6 gll00 ml) sunt repreProteinelelapteluiuman sunt 2 9/100 ml in colostru de zentateinprocentde 98-99Vo trigliceride. necesit[lilornou n[sculilor. Serecomand[ dozezilnice de 20-30 mglzi. FalknerF. glic osfingotipide.3 paritate.in funclie de momentullacta{iei' nevoile calorice in creqtere.).elementde facilitare energetic substrat intestinal de zinc) qi taurina (amelioreazl a transferului SUGARULUI ALIMENTATIA intestinului colonizarea absorblialipidelor. consideratalimentul ideal pentru Laptele uman este Hidra(ii de carbon din lapteleuman suntreprezenta\L in hrlnirea sugarului primele 6luni de vial[. Este reprezentatin special de speciilor semnificativin cursul lacta[ieiin timp ce acidul linoleic aminoaciziliberi al cbror nivel variazdin cel mai inalt proteinedin laptelematern principalelor Tabel 2. de 95 kcalkglzi.lipide. Nevoile energeticesunt asiguratede sunt (proteine. pentruenterocit. Lactoza( alcdtuit[ di ntr-o m oleculI de kcal/100ml) in func[iede factori sociovariaz|(64-72.reprezentfind lungdeste graqicu catend Concentra[iaacizilor safietate".Nutrilie gi alimentalie sunt fructele.s t a r e an u t r i g i o n a l [ a m a m e i .50/50).in timp ce gi apoi scadla 1. fiind specific qi dar de mono-.l (40/60) dar o observAndu-se creqtereprogresivd a concentra[iei este invariabil in laptele uman seroproteine lipidelorpdnl in a2l-azi de lactalieqi o noul ascensiune cercet[ri recenteau stabilit c[ qi acestraport estevariabil intramamare. in qi macronutriente se g[seqte laptele din grupaacestor momentulzilei qi distanlafald de datanaqterii.z Capitolul. pentru dezvoltareamicroflorei. mediu optim permite un fermentare.7-2. (tabelul2. Ele sunt proteine de e s t e r i i d e c o l e s t e r o lq i f o s f o l i p i d e l e colesterolul. Cei mai importanli dintre ace$tiasunt: acidul glutamic (surs[ de acid ctcetoglutaricnecesarciclului acizilor tricarboxilici.3. 9i de glicoproteine Valoareaenergetic[. reprezentatede seroproteine. Compoziliagi concentralia R) R. sintezei dupl3 luni.factorde creqtere a creqtere sugarului. Kleinman (duPaShraf Frac{iunea proteici Cazeina Componente B cazerna y cazeina K Cazelna crsl cazeina Concentratie 6 200-47 mg/I 00 ml urme 30 mg/ 100ml urme ml 50-480mg/100 mg/l00 ml 20-177 I 30-I 650mg/ml pg/l00 rnl 2. probabilprin creqterea (10/90.in medie de 67 kcaUl00 ml. pe m[sur[ ce perioada de lactalie ci are numai valoareenergeticd are qi rolul de a stimula progreseaz[qi aceast[ varialie este interpretat[ ca fiind esteunicasursl de galactoz[ sintezalactazeiintestinale. se consideracd raportul cazeinh. pri n trimestru de viald. laPteluiuman Compozi[ia ei proteine. favorizeaz5 Mlc cu lactobacil bifidus. speciei.dar concentralia estemai ridicat[ ?ncolostru decdtin laptele matur. 307o din intreaga cantitate de azot (350-560 mg/l).qi oligozaharide. de factor bifidus.. care dup[ ultimele determinlri sunt pH intestinalacid. la o adaptare nevoile sugarului.di. cazetnl. 29 grad cu stareade nutrigiea mamei. tubului digestiv.1 gll00 ml). Oligozaharidele adecvatde macronutriente con[inutul de reprezentate 9 structuri dintre careginolactozaarerol Colostrulcon[inemai multe proteine. Lactoza nu uman intr-o concentraliede 6-7 91100 energetic valazd. are rol de neuromodulatorqi 9r coPlLULUl Taurina nu va fi incorporat[ in neurotransmigltor).1-900 mg/100ml 26-4080 ml t0 mg/100 variabile Proteinedin zer cr-lactalbumina s e ro a l b u mi n a lactoferina feritina IgA secretor(sIgA) proteine derivate din celuic alte proteine .paralel cu in aminoacizi acoperind con[inutul in primele3 luni de lactagie. Clasic. Concentra[iaaetzllorgraqi polinesatura[iscade de mamifere.Valoarea energetic[ a ( c u r o l m a j o r i n m i e l i n i z a r e as i s t e m u l u i n e r v o s ) .19/100 ml(0. Tratamentultermic al alimentelor distruge vitamina C.. glucozdqi una de galactozl)esteprincipalulconstituent e c o n o m i c i .Confinutul ml.Azotul neproteic.Unii autori au denumitaceastd maturarea esen[ialiesteins[ stabil (53Vo)qi asigurl necesarulde 20progresiv[ a concentralieilipidelor .

edi[iaa2-a acesteia. @9Vo). qi in fosfateqi calciudin laptelematern.04va 5.04vo l5 mmol/l 43 mmol/l 24 mmol/l 50 mrnol/l 5 mmol/l I mmoVl 5 mmol/l So diu Potasiu Cloruri Calciu Magneziu Fosfati Bicarbonat 1. Esteun componentimportantal membranelclr celulare.76-1.5 mrnol/l 1. mielinizarea sistemului nervoscentral.al v i t a m i n e i D 3 .6 gldl 0. Compozi(ia electroliticl a laptelui uman variazl cu momentullacta[iei. este2.a3-a de la naqtere. precursoral acizilor biliari. f i i n d r e p r e z e n t a td e f a c t o r i c u a c g i u n e antimicrobianl(vezi tabelu 2.relativconstant.0 7o 0.1ggg.4 mmol/l 0. Raportul Ca/Peste?ns5 constant conginutul calciual iar in lapteluinu depindenici de starea nutriqional5 mameiqi a nici de adausul vitarnina Concentra[ia calciueste de D. Concentra{ia de magneziuluieste variabil5 qi ea cu momentul lacta{iei. Ei sunt precursorii lipidelor structurale.2 g/d 0.0 g.Un procentde 207odin calciu se aflI legat de grlsimi.2 gld 0. Calciul estesubstan[a mineralf.). cupru.4. cu rol p r o t e c t o r .30 Esenlialulin PEDIATRIE. l7 mmol/l pentruK qi 13 mmol/l pentruCl. a v A n d .RaportulCalP.8mmoVl 0. Fosforul se leagl preferenqial IgA secretorqi lactoferin[.selenium.ldl urme urme 0. precumqi cu diferenla de flor[ intestinal5 sugaruluialimentatnatural lafd de a cel alimentat formule. Sodiul qi clorul scadin laptelematur ?ncompara{ie colostrulgi ajung la 12 mmol/l pentru cu Na.2 s.5 g. Comparatie intre compozilialapteluiuman gi cea a lapteluide vacd.ldl 0.2 s.3oio legatde cazeind. copilul devinedependent suplimentele de de exogene fier.0 mmolll 15. carela prematurse impun incep0nd de din luna a 2-a.flrl legdturl cu qi nivelul serical mamei sausuplimentarea fier a dietei cu Tabel 2. factori antiinfl amatori I qi altesubstange bioactivecu rol imunomodulator. acesta conduce apariliaanemiei nu la feriprive.in cazul unui nou nlscut la termen. 43o/o serumproteine.datoritl absorbgiei utilizlrii optimea fierului qi Intr[ in discugie acestcaz rolul lactoferinei. procentde l-4Vodin fierul din lapteestelegat Un de lactoferin[. primele4luni de via[d(cAnd Pentru sugarul iqi dubleazl greutatea) depozitele frer prezente na$tere de la . fluor.620/o ce din cantitatea total5 de lipide a laptelui uman. gi ai prostaglandinelor. lactof'erind con[inutulscdzut cazeinl. lipo. cu in lapte se mai glsesc zinc (component esen[ialal unormetaloenzime). Acizii graqipolinesatura[i catenl lungd segdsesc concencu in tra[iede25-42mg/I00 ml ceea reprezintl0.6 mmol/l . separec[ estein relaliecu cantitatea dar marede lactoz5.ldl 1.pentrua-gimen[ine nivel un adecvat fier. al hormonilor sexuali. 26: 257) Substanta Hidrati de carbon Lactozl Olieozaharide Proteine Cazeini Alfa-lactalbuminl Lactoferinl Ig A secretor Beta-lactoelobulinl Linide Lapte uman 7.Clin Perinatol.0 mmol/l 15. Aceste categorii substanfe multifuncEionale interactive. de in mediede 350 mg/I. in Absorbqia excelentla fierului din lapteleumannu estepe deplinin(eleas5.2 gld 0. dar sesitueazi.5. vitamine iod.7 in colostru qi 2 in laptele matur.0 mnrol/i 7.6Vo fracqiuni in moleculare greutate cu mic[ qi doar2.la 35-40mg/I. medie. poatevorbi cu Se de un adevlrat sistem imun al laptelui uman. (dupa Neville MC: Physiologyof lactation.a c[rei concentra{ie variazl enormin cursul lactafiei. in timp ce concentrafia fosfbr de estede 170mg/I. Peptidele biologic active din laptelecle femeie sunr reprezentate peptide tiro-paratiroidiene de calcitoninlike.Conlinutul?nfier in al laptelui uman descregte logaritmic cu perioadade lactagie variazI larg intre 65-5000 Vgn.ld 0 4.I g/dl 2. de sunt qi r5m0ne constant crescut toatl perioada pe lactafiei.2 g/dl Lapte de vaci 1.4).asiguri necesarul de fier qi sursa alimentarl exogenl de fier nu este obligatorie. de 33.Uvc 0.5 g/dl Trieliceride Fosfolioide Minerale qi alqiconstituentiionici 4.qi hidrosolubile Factorii func{ionali ai laptelui uman .in laptelematur ajungdndIa 10-20mg/l00 ml. qi concentra[iade colesterol din laptele uman (liber qi esterificat) scadein rimpul lactaliei. ca leucotrienelor tromboxanilor.-30 mg/zi. DupI4luni ins5. Deqi in primeleluni de via[[ aportul zilnic de fier asiguratde laptele uman este de numai0.esen[iald compozilialapteiui din mamiferelor. peptidecu rol reglatorgastrointestinal hormoni qi hipotalamo-hipofizari rol de cre$tere.d e a s e m e n e ar o l e s e n q i ailn . (tabelul2.au rol irnunologic specific anumite qi caracteristici metabolice.

din colostruscadede la 50 rng/ml pdn[ la I mg/ml.Lizozimul .Doar 6-8Vo intreagacantitate (fiecarernoleculdpoate de lactoferin[ estesaturat[cu fier a lega doud moleculede ion feric). opsonine analog de receptor antiviral Lactoferina Lizozirnul -c3 sleA. bifidus care permite menlinerea unui pH acid ce gastrointestinale. indicl existen[aunui sistem de sintezl local[. Recent.la sugarii pentru esengial natural. rata suprafaqa imbolnlvirilor digestivela sugaruialimentatnaturaleste eviclentmai micd decit la cel alimetrtatartificial.In laptelematernmai existl cI (al gi complement antiproteaze cdrorrol rlmAne obscur).Concentra[ia paralelS concentra{ia ser.promoting role).hormoni sau substan{e alimentulidealpentru umana fost considerat Laptele la prevenirea alergieialimentare copiii cu risc crescut Studiile fiind lipsit de proteinestrline speciei. de enzime. dar lactate creqteqi astfel se in paralel volumul secregiei IgA pe care sugarul il primegte consider[ cI volumul prin laptelematem este constant. exclusivnaturalai apariliaeczemeila copiii alimentagi ciocolat[.thfactnr) IGF. qi transcitozaimunoglobulinelor gi a altor gi a apei din substanle spa{iulintersti[ial. faza Exocitoza esteun procesbiologic caredefineqte a secretorie lactaliei.z Capitolul.Datorit[ acestuisisternimun. umorale ale imunit[1ii.IeA secretor .Aceastaar putea explica raritateaanemiei feriprive. de lapteleuman. dezavantajate lapteleuman.incepein nucleulcelulelorepiteliale ale glandei mamare. de alergie. Cazeina (B cazeinalqi BSSL (bile-scrltstimuloted pentruac[iunilelor biologice au lipase') fost recunoscute hormon-like. Degi a mai fost identificat[ gi in sucul pancreatic.factor1)care constituiefactori de maturaliea tractului gastrointestinal.in ionilor grdsirnilor.l OIi. analog de receptor fragm. Dacd ne granulocite. Se pare ci stimuleazl absorbqia de fierului. lizozimul . c[ ulterioareau demonstrat prin laptelede fetneiese pot (proteinele lapteluide vac[. protej eaz[ copilul impotriv a i nfecgiilor de suprafa[acelulelor bacterian[ Ele inhibl adeziunea infectriilor. in glandamamar[. Lactoferina este o glicoproteinddin zer care leagl fierul.Lactoferina 31 din 1 mgiml in laptelematur.secregia sintezaqi secregia exocitoza. impotriva conlinut in laptele matern este indreptati de alimentare la nivelullumenuluiintestinal.Fibronectina .at0tde diferit de cel din serul mamei. l a c t o f e r i n a p r o d u c e de nutrigional5 fier a bacteriilttr.prin sintezamoleculelorde acid Concentratie 1-2ms/ml 250 me/ml l-34 me/ml I mg/ml ? < 20 ms/dl l0-20 c/l Functie rrrimari chelare Fe degradare pepti doglicani opsonine Sinersie sIsA sIeA . Exist[ factori de creqterea cdror prezen[[ a fost detnonstratlin urm[ cu dou[ decenii.descrescdnd la 5-7 mg/ml in colostrula uman din antimicrobieni laptele Tabel2.O parte din IgA din in colostrueste intracelular5. Dintre aceqtiacei mai studiagisunt EGF (epidernrul qi grow. Ghraf Falkner Kleinman Aeenti Proteine .a. lactof'erina lizozimul au importantrol protector. qi diferenll este foarte evidentl in familiile aceastfl Dintre factorii imunologici din economic. al fl zl e Oligozaharidel favorizea dezvoltarea orei intestin e prin creqterealactobacilului caracterizattr specifice. Fix6ndfierul (element alimentatri d e z v o l t a r e am u l t o r b a c t e r i i ) .L0-20Vo).inducAnd deprivarea qi Are bacteriostaz.existdndreceptori lactoferinl specio-specifici ?nmargineain perie a intestinuluisugarului.e0zalruride Linide ? . rol bacteriostatic chiar bactericid pentrugermeniipatogenienterici.Mucina legare antigen de antirotavirus. modelul referim la aspectele din imunoglobulinelor colostru. din cu de IgG din lapte este indicAnd sesecretlpasiv. macrofage. $i totuqi. Rolul biologic al unor proteine din laptele uman a fost recentredefinit.5.suficiente inc[ tle acum 80 de ani. Talbot a remarcat sensibilizare.l .limfocite .lactoferina (.moment esenlialin dezvoltarea Mucusul din laptele de femeie impiedic[ aderenla gernrenilorbacterieni qi a rotavirusurilor (cea mai comunl cauzi de enteritd infec[ioasdla sugar) de intestinal[. epiteliale.enterocyte growtlt fost identificatdca factor de creqtere . qi nu o trecerepasivl a acestclr (sIgA) Nivelul IgA secretor din componente serulmatern. in sa concentra{ia este substanliald lacrimi qi sudoare. in ajutdndenterocitele limitareaabsorbgiei gi celulare moleculare Mecanisme gi lactate ale sintezei secretiei precursorilordin sAngegi lichidul Transformarea ai in constituenqi laptelui maternesteo funclie interstilial patruetape: a celulelorglandeimamareqi serealizeazil. Agenli R) (dupa R. celulele reprezint[ elementeprincipale (macrofage.Nutriliegi alimentalie qi IgA.| (insulin-likegrowth. in specialla prematur.alimentarea cdror mame consumau sIgA cu sugarului laptede femeieareefecteantialergice. F. antigenelor acestora. alirnentare antigene transmite pentru proteinedin ou) in cantit[li rnlsurabile.

cantitatea laptedin ziua a 5-a de postpartumeste semnificativ mai micl la mamele primiparecarenascpe cale vaginal[ (duratl mai marea travaliului qi expulziei) decdt la multipare qi chiar fald de primiparele care nasc prin opera[iecezariand.Timpul installrii secregiei si lactate. se unesc in. Veziculelesecretoriitraverseaz6. Pe serecunoagte reprezintd alimentcompletcareoferl cI un aport energetic. formAnd ceea ce este numit IgA secretordin laptele matern. timp ce ale in mecanismulsecre[ieigrdsimilor este unic.ediliaa2-a debutul lactaliei exist[ un confinut mai mare de fosfolipide qi colesterol.Acegti acizi a graqi(FAs). leagl de receptorispecifici se afla1i pe suprafala bazall a celulelor epiteliale ale alveolelormamareqi intreg complexul IgA-receptoreste secretatin afara celulelor. compartimentul in Golgi aparreaclii specifice pentru sintezaproteinelor. I m u n o g l o b u l i n a A . Este dovedit.colnponentele laptelui. dar mecanismele acestor varia[iinu suntincl elucidate.pe de alt[ parte. Grdsimile sunt constituentulcel mai variabil din compozi{ialaptelui uman. unor monozaharide apei. factori de creqtere. in schimb. por[iuneaterminall a aparatului in Golgi se f ormeaz6. membrana plasmatic[ a celulelor epiteliale glandularegi iqi varsl conlinutulin lumenul alveolelorglandei mamare. SintezaEi secrefialipidelor. de o parte. cum ar fi: serumalbumine. Chenin l99l) care nu constatl vreo diferen[[ in privin[a latenqei instal5rii secrelieilactate sau in compozi[ia laptelui maternla femeilecareau nlscut pe calevaginal5fald de cele cu opera[ie cezariand.specifice speciei. in practicaobstetrical5 modern[ eliminarea placentei fiind controlat[ cu aten[ie. intr-un mod ale asemdnltor. deqi in fiecare an se adaugl noi descoperiri carepledeaz[pentrusuperi tateaali mentagi ori ei naturalein comparatiecu oricarealt tip de alimentafie. c r e $ t en u m l r u l s u g a r i l o r alimentali cu preparatedietetice(formule).Acesteainclud retenliade placentd.Toate acestea fac din laptele de femeie alimentulideal pentru nou-n[scutqi sugarulmic. la .din precursoriacizi gragi qi glicerol. numlrul copiilor alirnentali naturalesteincredibilde mic (nu depdqegte pentruprimul trimestru.Fragmentele in de lipide seacoper[progresivcu o membrand plasmaticl qi plrdsesccelula sub forma unor globule de grdsime. 1998).De asemenea.a. este paradoxal faptul c[. Laptele de femeieestestandardul aur la caresefac toatereferirile de privitoarela compoziliaformulelor.pic5turi"mari care. Concentraliamare de acizi graqi polinesatura[icu catendlungl (LCP) secreta[i laptelefemeilor care au in n[scut prematurpoate reflecta nevoia sporitl de aceqti acizi graqi esenqiali sugarilor prematuri. potasiului. factorul de creqtere insulinicA.antimicrobian gi metabolic. Triglicerolii sintetiza{i in reticulul endoplasmatic rugos al celulelor alveolelor mamare.picituri" preamari carear de puteafi dificil de secretat.Astfel. cofactorienzirnaticiin propor[ii qi cantit5lioptime.$i cantitatea cazein[ din compozilialaptelui (determinatd de electroforetic)este inilial mai mic[ la mamelecare au suferit o na$terestresantE.din rolul dual al acestuia. sunt necesari pentru creqterea dezvoltarea gi creierului. qi Transcitoza moleculelor din intersti(iu Ei plasmi esteprocesulprin care acestemolecule sunt transferate i n a l v e o l e l eg l a n d e i m a m a r e . celulele in secretoare glandeimamarecrescin volum.sunt similare proceselor din epiteliilesecretorii multor alte organe.clorului. volumul acesteiagi con[inutul in cazeind. Secre{iaionilor Eia apei seface prin transportdirect prin membranaapical[ a celulelor glandulare. opiniile sunt impirgite. Concentraliilecrescuteale glucozeigi cortizolului in sdngele cordonuluiombilical sunt markeri fideli ai stresuluiobstetrical determinat de travalii laborioase prelungite.superioritatea alimentlrii sugaruluicu lapteuman rezidd. ribonucleic mesager(ARNm) specific pentru sinteza proteinelorlaptelui uman. existAnd studii(Kulski in 1981. Prin transcitozdsunt secretate din plasmd qi interstiliu in lapte multe alte moleculede proteine. sintetizat[de plasmocite.in cazuloperafieicezariene. Membranacareacoperl globulele de gr[sime din lapte aredouSfuncfii: 1)constituiesursaprimardde fosfolipide a sugarului alimentat sdn.Aceast[ condilieesterarl ast[zi. ? n p a r a l e l .in 307o.2) previneaderarea la globulelor grisime qi formareaunor..Pe m[surl ce lactozaqi apaseacumu leazd. c[ stresulprovocat de naqtere int0rzie instalarealacta[iei (Chen. iceli i de cazei d. Lactogen ezaintArziati..32 Esen[ialulin PEDIATRIE. condigie cu mult mai frecventl decAtprecedenta.1993) travaliului qi expulziei. in concluzie. Unele condi1iipatologice pot intirziaaparilia secre[ieilactatea mamei. ia stresulin timpul naqterii.opera! cezartan[.hormoni. pri n condensarea m n moleculelor de cazein5.Acest mecanismeste rezervatsodiului.dar gi a lactozei. aI laptelui matern sunt corelate semnificativ cu durata (Neubauer. insulin5. in apoi vehiculate prin sistemulGolgi pentrua forma.adaptate nevoilor copilului (colostru)pdnd?n primele 6 luni (laptele de la naqtere matur). in final.cad" apexulcelulei..Este oosibil ca aceste mame s[ asocieze stresobstetrical qi prin naqteri laborioase.au rol funcqional imunologic. cum sunt exocitozaqi transcitoza. specific glandeimamare. prolactin[.cel puEin R o m d n i a ) q i . Unele cdi prin care se realizeazl secre[ialactatl. veziculede proteine.intArzierea installrii lacta[iei datoratl retenliei de placentdeste probabil determinatd de continuarea secre{iei progesteron fragmentele de din de placentd restant[. carein mod normal sunt depozitagi cdtre de fit la sfdrqitul perioadeide gesta[ie. Moleculele de protein[ sunt transportate reticulul endoplasmatic.S-a constatat cd diabetul prost controlat al mamei este cauzd de intdrziere a instal5rii secrefieilactate. vezicuIele Golgi.di abetulmatern. macronutriente.

careesteputin sugestivin limba romAn[ in afarafamiliei in specialiqtilor alimenta[ieqi nutrilie pediatricl. . 25-35mg/100ml.in SUA gata preambalate. Procesul industrial schimbl chimic. in specialcele de start. rol in conjugarea de femeie este bogat in taurin[.procentajul principalelormacronutriente este urmltorul: grlsimi qi 44Vo proteine9Vo. iar in procesulde preparare.Aceast[ idee este la originea metodei de a fortifica cu aminoacizi laptele destinat liberi din laptelede prematurilor. dietetice cantitatea lactozdscadelazero in produsele de acut5.se remarcl tot mai mult tendinla de a se folosi termenul de formul[ (preluat neologism directdin lexicul medicalanglo-saxon). Majoritateaformulelor. lnacronutrientelor identicecu celefurnizateprin arderea din laptelede femeie. al obgine decdtun acesteproduseau mai fost denumite llpturi adaptate (nevoilor sugarului). enterok litate a peps di sponibi parametru le reduce din valoareabiologic[). pentruadministrare formulelor are tendinla qi glrile scandinave. Aceasti cifrl mai mare ( f a g dd e l . qi gangliozidelor.ca un component major al azotuluineproteic lapte. scopuldeclaratde a-l facecdt mai apropiat cu prin compozigie laptele de femeie gi de a-l adapta de nevoilornutrilionaleale copilului. eviti astfel Se de 477o. in alte etapeale procesului ale tehnologicapar pierderi suplimentare calitililor nutri[ionale.sursade fabricalie a formulelor. un Milupa). fie (majoritatea) oferl prin (cb de pulbere urmeaz'aafireconstituite adaos lichid de dilugie)in Europa de Ve'st. intre 60-75kcal/100ml energeticla formulelor variazd. Compozigia de standardul aur:lapteleuman. alimentlrii sugarilorcu gastroenteritl destinate caredezvolt[ intoleran![temporarl la lactoz[. lapte matern scade vertiginos. azotneproteic cantitate in carenu se reglseqte fonnull. nuffiqionalqi organolepticproteinele. ?n formuielorau la bazd special dup[ lunaa 3-a. variazdintre 1. proteinelor. Lactoza este macronutrientul major at6t din laptelede vacl cdt qi din lapteleuman (7 g/100 ml). aceeapromovareaalimentalieinaturale de prin orice mijloace rlmdne o sarcin[ primordiall a pediatrului. Formulele au devenit necesarepentru alimentarea degi nou n[sculii sunt corect[ a sugarilor. (in comparalie 67 kcal/100ml pentrulapteleuman) cu creqteriisugarilor ce ceea asiguri aportulcaloricnecesar lactat6.iar unul de 50/50 40160 estecaracteristic celui hipermatur. Acest adev[r este unanim recunoscut. Adlugareade oligozaharideinlapteleindustriala devenit de posibil5abiarecent(produsulConformil.Se considerl cI o cantitatede 1. Mai importantl exclusivalimenta[ie careprimesc pare distribulia caloricl a diferitelor macronutriente (gr[simi. hidra[ide carbon).. imediat[ .imbogllirea cu taurinl a formulelor de start are in vederec[ aceasta are rol important in dezvoltareacreierului. obqine o compozilie seobline foarte diferitl in aminoacizi.aminoacizi relevanli nutrigional". Indiferentde modific[rile operate. in schimb. aminoaciziidin aceasta fiind toli suplimente(taurinade exemplu). conlin lactoz[ in proporgiiapropiate.Se insistl pe prezenlaacelor aminoacizi intdlnili exclusivin lapteleuman. de compozigie diferite cantitativ(3-6 gll in lapteleuman gi doar urme constituie in laptele animal)qi calitativ. Lapteledevacl contine netl a ei crescutilizarea in rnultmai micl.reahzat firma unele formule conlin lactuloz[.deoarece. Conformrecomandin caloricobqinut arderea d[rilor ESPGAN.Deqi denumireade lapte adaptat exprim[ corect calitateaacestorproduse.Laptele transmi[5tor. de de vac[ astfel transformatnu va avea niciodatl toate calitllile laptelui uman.8-3 9/100 kcal). companiileproduc[toarede formule sunt iar obligatesdnu fac[ publicitateagresiv[.?n schimb.Laptele de vacl are insl un raport de pentrua modific[rile necesare 90/10 qi dacl seopereazd gi se raportuloptim 40160.z Capitolul.num5rul in alimentali de care beneficrazi. e diferitl biodisponibilitatea se asemenea.glucide.prin consens. l 9 / 1 0 0 m l l a p t e m a t e r n ) s e d a t o r e g t e diferenlelorcalitativeale lapteluide vacl.2gi 3 gll00 ml (2. Hidra{ii de carbon. carenumai la aceast[ cantitate de proteine asigur[ necesarulde D aminoacizi (in special aminoacizi esengiali).in fond diferit[ de cea aminoacidograma din colostru. gtieci aminoacizii Se nutriliei enterocitului femeiesuntprimii factori necesari din qi. sugarilor de natural propor{ie 6TVo.8g qi proteine/l00ml esteoptim[ pentruo digestie absorblie bune (in special inainte de 6 luni cAnd lipsa de nei inazeiqi chemotripsi inei.Datorit[ unor s[ copieze interna{ionale criterii foartestricteimpusede organisme qi de ESPGAN pentru Europa.s5nu scadl mult companii iqi prelul qi s[ nu ofere gratuitlqi. Un raport cazeinblprotein[din zer de laptelui matur. compozilia produselor Valoarea diferitelorfirme estedestul de asem[ndtoare. Ca model se ia lapteluimatur. A existattendinlaca produsesI fie denumitelapte umanizat.Oligozaharidele a dar surs[ de energie.Nutrilie gi alimentalie I 33 formulelorde lapte Compozilia pentrusugari Termenul de formuld este imprumutat din literatura qi un anglo-saxond denumeqte produs de lapte care a suferit importante modificlri in decursul prepardrii industriale. au qi rol de sintezd sfingomielinei precumqi in ap[rareaantiinfeclioasd. fie sub forml lichidi. ca neuroqi s[rurilor biliare.denumili.Majoritatea laptele laptele vac[. Un alt important care trebuie respectateste raportul cazeindl proteinl din zer.dar cum aceste cI to[i cercetltoriiau fost sili1isI recunoasc[ nu sepoate surogat lapteluide femeie. Diferenga foarte este evident[ la oligozaharide.Numeroase pe sub form[ de produsele pia[[.hidragi carbon un ritm de creqtere nesatisf[cItor cAt qi atAt Aceste procente nu sunt insl supraponderalitatea. ia in considerare a proteineloranimale. Proteinele avdnd la origine proteinele laptelui de vacd.

poate schirnba gustul.rionof'the Europecn Conunwtities). DacI qi surs{r lipicle vegctali.34 Esenlialul PEDIATRIE. AbsorbliaIipidclor dcpinclc graclulde desiiiuraue dc Ei de lurrgirrrea lan[urilor cartron.v Paedialric.intr-o cantitatecare s[ acoperenevoile. numl"rde I 3.f o n n e a z d u n c o r n p l e x d e glucoprotcine care schimbl culoarea. poatefi vegetalisaunrixtit (vc*ut--talI irnimali). dizaharidcetonic rezultat prin izomerizareapargiali a lactozei in cursul procesului de fabricagie1'tratare termicl).i trotnboxlrrilor se aflI in lapteleutnan?ncantitate de ". nou nu uncle forrnule ultinrir de pentru prcinaturiccln{in -nenerii[ie qi LCP. inflrrenfeaz[ negativ absclrblia cuprului qi magneziului favorizeazl qi crestere Esch.1 rlll" NIai imporranre ciecit 91100 i:aniitarea tipuIgi biodisponibi[itatea sunt Iipidelclr of"erite.i . Pentru rcconr. schimbserecolnand[ in produselor destinate foqtilorprematuri. Vitaminele. d e q i p r i n c i p i i l es u n t i d e ' n r i c e .fornutla). S u p l i m e n t a r e ac u f i e r a f o r m u l e l o r d e s t a r t e s t e neobiqnuitl. Cl Ei K suntrnf'erioare ?n celordin laptele vacl qi suntsimilarc de celordin laptele femeie.re fac recomandirile i. LCP ar puteafi sintetiza[i rnai d i n a c i d i i n o l e i cE i ' a c i dl i n o l e n i c . Acidul linoleic(n:6) se adauglin cantitate 300 rng/100kcal. adaptatX nevoiklr sugaruh:i. in rnajoritatril prepill':ltclor. Absorbfia tieruluiin prirnultrirnestru esteselzutl.urdiirilc interna[ionale ca Iipideles[ reprezinte suut 3.): l " F o r m u l e d e s t a r t p e n t r u rs u g a r c a r e p o t f i adrninistrate la naqtere de pdnl la 6 Iuni ( I an): fbrmule adaptate. arnidonqi arnidonparqialhidrolizal cunoscut subnunrele dextrinmaltozl(rnaltodextrinl). In plris. Gh"rcoza nu este un ctlnstituent obiqnuit al forrnulelrirdeoarece.cu exceplia vitanrinei careva fi administratl D suplimentar subfonnl rnedicamcntoasl.rceea. reducf. Conr:entraliile Na. arc in vederecategoria copii aiinrenta[i Se de exclusiv cu forlnule qi al ciror aport de principii alirnentare depinde doarde ceeiice li st:of'eriin tbrmule.De aceea.5mg/100 kcal. constituie un factorde stirnulare cregterii dar qi a lactobacilului bifidus. de acesta dirr urrnl fiind hidretul de carbon esen[ialal formu]eior dietetice. printrealtelepentrucd existirdil'erenle privind biodisponibi litateasubstangelor. undeiniocuieqte cvnsitotal lactclza.stroen.f.in schimb. i. Tipuride formulepentru sugari Nici un alt alimentcornercializat pentrucotisunlnu estesupusunui controlatit clestrictpril'ind cornpozigia ca fonnuleie penlrusugari. de F i e r u l c L l c a r e s e s u p l i m e n t e a z { o r m u l e l ea r e o [ alrsorbgie numai5-1}o/a.rrndnrl bacililorhifidus. Organismele c. a c e s t e ls u n t c o n s t i t u e n t e s e n [ i a l e l e f e i r m u l e l o r e a dietetice destinate sugarilorcu gatroenterocolitX. put0nd favorizarlialeeaosmotici. lt)8o/c) globulede grisime. Acestea suntrigurosconcepute g S t i i n E i f i c i s e s u p u l l r e c o m a n d l r i l o ro r g a n i s m e l o r interna[ionale.-u7t .t.mirosulgi culoarea t'ornrulei.CON/A AP (Committee iar on Nutrition of theAmerican Academ.10nic/lOLl Deoarecc n.forFood oJ'theConrnis.Suplirnenterreafler este cu tipicl in specialforrnulelor de continuare(. { Concentt'aEia macronutrienlelor oligtlelenrentelor sau variazlin liinite destulde stricte.i gustul laptelui.P U F A . Toate oligoelementeie reglsescin formule in se cantitate olltim[. perioada r. din gi careoricrrmesteinsuficient."lscutul ?ipoatesintetiza. Acizii graqipolinesaturali carerle cu lungi (LCp) sunt precursorii lipidelorde stmcturri.2-4. sunt si ele componente adiugate forrnrrlelor. loreste arunci adaugir colesterol" qi se intr'-o proprortii' variincl intre 53-:43 rng/100g de lipide. iar raportulacid linoleic/ de acid alfa linolenicestede 5/15. La '. rnl. cantitatemare de la O de fler ?n formnle poate avea interacgiuni nedoritecu vitaminaE.rlI precr:ce. a Formulele pentrusugari suntclasiflcate 3 categorii in (ESPGAN. recomanddri care sunt u[or tlif'erirein i J u r o p a a l I d e S U A . i r n p r e u n l c u p r o t e i n e l e . Polirnerii de glucozl din ftrrrnule sclrimbrosmolaritatea sunt o l:runrsursl nu gi de l:alr-rrii fcrrrriulelcr in clelactozate. prostaglandinelor ai .suntadlugate toate ?n ?n formulele. c0nd de depozitele fier de la na$tere epuizeazlgi aportulde de se fier al sugaruluimare are sursdalimentari exclusiv[. c u r o l i n dezvoliarea cc. ca efectal acgiunii inhibitoriiexercirate de depozitele fier existente naqtere.Formulele conEin clbicei de lactozir principalconstituent.Fonnulelestandard nu con{inMCT (rrigliceride languri cu medii). Puediatric Ga.rebr'.14. de cea mai birnir ahsorblie o au acidirlpalrnitic acidulsteuric qi carc reprezintir.for terologv ancl Nutritiort\ Si SCF-CEC (. Lipidele din laptelc de vacd sunt reprezentate cJe trigliceride lbrmule. I)c datele privind aportrrl nutriEional optim al susaruluialirnentat naturalnlt se pot extrapola cel al sugarului la alimentat cu forrnule. se conteazl pe aportul alimenter divcrsiflcare nu numaipe cel din lapte. mai au qi adausde ca dar sucrozir. dc Adausulde fier variazl intre 0.nd nr. glucozaproduceo llare r:smolaritate.rstclc. unii autoril-au denumit factorulbifidusdin formule. 9(l-95?i Sursaacesforlipitle .ediliaa2-a anemia feriprivflfiind intAlnit[ dupl vdrsra 6 luni.. Conrpozitria furmulelor estc destul de cliferitl de cea a lapteluide fimeie.0rstl in de cfind apare anenriuferiprir'd..SCF-1993.ScientiJ'ic Contnittee.follow. Acestdizaharidare caefectaccelerarea tranzitului infestinal. a coli in intestin.pentruEuropa* ESPGAN (EuropectnSociet.s) of qi FDA (Foo:lantl Drug Afininistrutiorz).tiin{ifice qi aprohl cornpoziEia formulelorsunt.2 gll00 ml (2. rnaiimpor-tant[ Cea legislafie anrericanii privindcon[inutul calitlqile qi standard afe formulelor pelrtru sugar este IFA (lnlant lTonnulct Acl) (ultimulamendament fosrstabilit?n 19861.{ a seintluenqa gustul g i a p o r t u la d e c v a tn e v o i l c ) r u g a r u l u ic i r u i a l e s u n t s destinate. formule hi poaler_reniceih ipoan geni ce. ti . flr.5-1. niari. pentruSUA .

r.\"in ultirnarecomandare allturi de formuleleadaptate.Nan proteinelor. Formule start de Sunt formule adaptateavdnd ca sursi de proteine p0n5la de laptelerle vacd. Produsele o valoarenutritivl mai rnici.8 7 r80 12 t2 36 30 l5 -) 0.privindcompozilia Tabel 2. nu au indicaliein diareea Ele (HA) pot fi recornandate Formuielehipoaiergenice copiilorcu istoricfamilial pozitiv pentrualergii. asocierea psi idaza.3 t2 3 .12 0. sunt scumpeqi nu decit atuncicdnd alergiala proteina vor ti recomandate laptelui de vac[ este documentatl sau existl date de anamnezl care atestl terenul alergic rnoqtenitde la cronicl a sugarului.forFood afilrc Commi.. peptide. b ic(ue) Vitarn B . suntclasificate alergenice este.35 I. utilizeazd.06 L.rion tlrc Europtun Conturrititts SCF-CEC-.98 3. 35 1. sursade proteine:soia.Nutrilie gi alimentuti"_l 2. Pentru sc[dereapotenlialului alergenical formulelor se uttlizeazd hidroliza enzimaticl a pe existent pialaromineasc[. Formulespeciale: prematuriqi nou nlsculi.6. dar s-a adlugat qi qi maltodextrinl (pentru a-i creqtetolerabilitatea a-i la osmolaritatea 196mOsmil). in plus. sau delactozate hipolactozate: . Normele Formule de start Nlarinrum Minimum Formule de continuare 1\{aximurn Minimum 80 68 Nutriente Calorii(kcal) Proteine totale(e) proteinedin zerlcaz. slrace in sodiu.4 70 424 A q .3 a 1. acest gustul nepl[cut conferit de cantitateamare de care aminoaciziliberi.2 r 1.a 4.f Conunitter. fonnule hiperenergetice. genitori.3 0. di. Scientifir: .=_(Lrg na ) 0. (t-rg) ( Biotinaug) 24 t20 21 36 l8c) 21 0.6 60 J Iod(ue) v tamine V tanrina (ui) D V tarn n a A ( u i ) V tanl n a B .erni Raport totale(g) L-ipide Ac. Formulede continuare: pentrusugariintre 5-l2luni. lipsite de acid fenil piruvic.preclltu qi creqterea (caretrebuiemenginutl 4ffi mosmoli sub presiunii osmotice risc[ sI aibh hipoalergenice in oriceformul[).5 I r.Pot fi adn'rinistrate la naqtere nou nlscutului(tabelul fiziologiei 4-6 tuni.fiind adaptate ESPGAN formulelehipo2. l i n o leic( m e) Hidraliclecarbon(g) Siruri rninerale So d i u(m g) (rrrs) Potasiu Ca l ci u(m g) Fosfor(rng) (mg) l\4ngneziu Fi e r(mc) Zi n c (mg) C u p ru(u g) 60 75 .in scop profilactic.tri psinasauchetnotri na. formule hipocalorice. scildea (100 ml produsreconstituit) fomuleior SCF-CEC.divizat["in molecule de ci cu dit'erenga sursa proteine mai mici.z Capitolul .9 ? .6 0.8 na Yrgrr C (nt. .1 900 -Tro.din care au fost indeplrtali epitopii.q) 'rA (pg) Vitarnn a K o.6 5. Produsul un sursl de proteine hidrtllizatproteic HA.2 r08 61. Normele SCF-CEC privind compozigiaformulelor in suntprezentate tabelul2.Prin f ol osindendopept printre procestehnologicapardiferitedezavantaje.ca din zer..64 1. Pentru a se obqineaceast[ transformarese recurge la temperaturiiridicate cu proteoliza cazeinei. sursade pr:oteine: laptelede vacd.6. 5 r.08 i0t80 2.7. 3.qi tripeptide. ( ir g) Vi ta n ri n a . pentrusugarigi copiipdnl la 3 ani (formulajunior). formuleelementale.2 30124 4 .( ue) B (ug) Acid pantotenic Vitamina8.5 l "r 2 1. 45 180 4. Lactozase glseqtein zer.

^ o TL N 6l (E F LL tr z () L< (i q) F - C) c.=)d Sl botr.) \n= on cr) N N . F i d O F L !v d q )N o E .) v \n .* -. j L ." t-- oo c{ oo $ @ cc t-R \ v1 v1 (-- c? tr- c? r- -9 or rh s6 .? oc -r rn .) ) c ) (.i t r t s € r i J IJ O )cg t r U ' t 'F =)<s .- () l.r (+ o LU J f <cJ tr o *< i- qJ .36 Esenlialulin PEDIATRIE.) 6 1 cO) ' a ca ca C) a{ O :0 a \ =l: co t-v? ca cr') trl co ca ca ca co c) (J (6 L L )G E ) G E N .t5 G a o) -= ur E .= H:.{ \ J .r) :< )6 U I.l c. ca v -f. 0 0 I :) E : t- s t-- q c. O 'd t-E 'q)En 9 t r =q.='i L . = U F U U F Y U I 'i .Z tr L i- c. r . a.' |-i s 7 ! .- )cJ = < U U F U L . 7 T> .n tr) co ca \f. Z z .*- r-o{ Yo{ o c ) o tU F F o_ F. J U l- *J.ij N v 0 J + O ( cq \aa \n= -$" cr^) O\ i: v 0.i .a o A r y V * rv .l -f. c )G N t< N )c! N li X q) \f.9 + a.) '_ . 5 *f :'. F t < r r d d o0r-5 r . FI I ca a '13 (g .Lr + H A - !/ j . i N 0 ) r !V = UIL(fF \ r \ L . t r F c i q -. oo ooo E'd N C co ca \n \n ca co(J AIJ C) trc) I--c E'6 t--. \n lr) (n .) a bo Lr r- () t< -o 0.ediliaa2-a q) I q) a L (t) H '-! )Cg \d H . co .c ) \c.o lf N @ N O F tr F U) Ll_l N c-) r- \n \n \n =f.l = () c) c.C o O .r) rn . . a? lr) v? tr- \ r- a? t-- c? t-- 3e + r E l J L o O (d F o =1: ( J o 'fi o o C) a" * (-- -f. v c..i ()'a l v Q .g t-- rn r- In t-- oo c. - U =() .<r oo o cl |.F z E (n (n .

.) t-ca co \o -tr c.6( M t-\o F- c. q) c) c.+ t-. .) q) U J r= z.E q ) U x) . ( r ( ) L \n c.l \n cA \n c.z Capitolul.) @ \o \n co c.' co !n \r w c.f. z z a E 6 . () co -+ C\l c.l t-- tr- \n tr- t-- t-.l .l .(. C-l cc. c.l cg o O E o o (6 (D ^ o ! rn co 6l c{ c-t co \n oo c.t ci cq ca t-\n rc\ t-. o{ c.F o o E o o '6 '6 a L ! ( ) cg o! \ J t r C\ f-. 5 : * O q ) a o F TJJ F )Cg I li q) C ) G ) oo [! J l a U L X <Ci N (-.l \n oo c{ fi I E $ T] c G U) c) :f. 5 9 .v ? .f. (.+ o) rL h o )G \o !f.l rn 00 ol oo c. q) rc'{ c.) L H q o\ 00 ca oo := . q) . co . €F$ \o $ t* .l a. 'a @ oo bo c! fr.-1.ri ts (.l L A O ( t J C' F F c ) o a t r v cq (r [U ca r.) i!1 \() li z 1- \ z I C.) () E () L c bt ( ) q ) :{J lrJ o G F o -o 0.) \n \n \n ca t-- \n C-l \n rn \n c l L t-.l . E .tr \f.l *+ -f..) .) t-- o\ oo oo \n -t oi a li x > J x v A. I L< O . b0 a = 9 t r Z E q) cE b! I c) o (g CU [n on f-c\t c. brj c) Lr )cij x . wI $ \f.f. v \ J t r F X \4.Nutriliegi alimentalie I 37 fr s (l) CJ lr ol tr q) q) (l) li FT H .) 0.l oo" t-- I-t .l I -o Lr o TL 6l (E z t:- (.f.o gr i.) a) c) a. \o .t k s o (o c c o O f. q q) I c) t{ \q) (t z = a e.

graqi fiind absorbitri in tlu conlitttttatlecl'lll stlbstan(e f lactozd Lln Folrnulele iu'S pot in qi ds rninerirle vitattrin*. o lingurilirla fiecare100 rnl dc lapteclernarnl. este rnl.sctttu] au procluse clietetice fost coltceptlte la prezintl intolerangl Inctozl. lactozl. de dtrbll faqir de Cantit.ca alternativl la adrninistrarea lapte de tln le I-apte de vacl nu esteconsiderat vacirnemcldificat. t . grbsimi vitarnine de amestec sir LCP" r'nenit furnizezeun surplusde energieqi sI (tabel2.. lcrrat creEterrde un asigure ritm acce sttnt produsedestinate HM t' (huntonnilk. Formule continuare suntfortnuleavdndca sursit de Forntulele continuare de proteinele lapteluide vac[ qi sunt reconraudate la 6 prirneqte in luni pind la I an. cel rtiiti gi suganrlcare r f r r : c v e r r s e c u n c l au n ei i n f e c q i id i g e s t i v e( s i n d r c m t estelaptelede viici. de pr<rpor[ie 50c/t. preruaturilor careprimesc prudengir Se poateasociagi cu alte formule (ntt numai cu lapte specialpentru uu dacl acestea suttt concepute tuman). cu sunt?mbclgl[ite nletionini.10. produsulFM Pe pia[aautohtoniseglseqtein prezent poatefi utilizatca suplirnent 85 (F'rnuMilch 85 kcal).care c0te la lapteletJefemeiepetttrunou n[scu[ii prematuri. Ivlilupaa adlugat in a tolera volume mari de f o r n r u l e ip e n t r u p r e m a t u r i M i l u p a n . aceste de cu hipoalergenic sursit protcine laptele rirnf.lde ucizibiliari. Cantitatea controversatd. lapteluiumallpelltru suplirnentitrii qi mineraleclcstinat alc nevoilenutritivespeciale prernaturilor" a satisface Frtrmule tlin laptt rle vucrt. sttgarului :1i pentrucre:.ele surit lipsite total (satt sr:opulr"ri corespulrde de csfc cle total)dc lactozi.n t e d i c a m c nP. nucl exciusir'[ Lipideleau sursl vegetalit antidon" sau sunt cletlriginemixtit ulei cle porulnbr) de cocos. in surtt Produsele'Jietetice bog:ate qi * C8:Cl0) carcnu r:u MCT (trigliceride lanfuri rnedii pentruabsorblie. pot procluse fi folositccir tratallentdieteticin entitiiqile proteinelor.ltc manclath cste carLxln reprrzettftttit pmteic" dc Sursa hidra[icle hidrolizat in de de polirnerii glucoz[. ritm de cre$tere nu de iar cantitatea vitamine cu care este suplitnent:rt (tabel I . vor evita qi lorrnulele soia. un tintprnaiinde ti adrninistrate (tabei2.e n t r u a r prt:pus.terea dezvoltareu ttrajore produselor ale Frtnnul':din soia. fi administrat produs puteaincluce ar peste160ml lapte/kg.Trebuiesubliniat un trttmitr cottccrmitent tlezvoltf.rladniinistr"areit cle gi cligerat de absorbit.singura in clinsoia. seasi-{ur[2A-21kcal/3O Conlinutulde pr"oteine g/ de in rnairiclicltdecet fbrrnulele start( I . Proteinele qi cu suplintcntate taurinit. totallipsitede litctozit.Sursa hidraqi carhrcltl aproilpe sptr clextrittrtraltozil de reprezentatl prilimenide glr"rcozi. 8 ..u n p r t l fi l a l a r n i n o a c i z i l < lp l a s m c i zi supericrcelui realizattle farrnulelein care clominl de I{idr"aqii curbou sttnt reprezctltalidoar ?rl cazc:ina. l speciale 3. qi din cu fonnulelor proteine soiala prcltratttri noundscttqi.Concetttralia qi cantitatea proteitreare rol hotirOtor?n de minerale. nerecolnandabil il la carepredispurte hipofbsfatemie.rriiuneleproduse.ortal. p p Acestel'ort'trule ot fi adrtrinistrate finI la 3 ani (ESPGAN. FM u5 carerezttlfl tle esteun amcstec proteitrlhipoalergenicl.jumirtate e'ste de alcltuitl din polimeri de glucozl. face utl cu la prernatttri.i de unui ritm aclecvat creqtcrepcntru un asigurarea qi redusl de absorbgie cu limite cu organisrn capacitate lichid. acc:stea calitiigii imbun5tiiEirea Pentru arnintite. Formule nevcrilor adaptate nlnt pramrtttu'i sut-tt [. (vegetalii anirnall). Ele seadaug[in alintenta[ie hun5. Cealaltf.1 de categclrie copii aceast[ optilxl pentru este sc semielctnerftulti referl la produse Dietu eletne'ntolt-r. uqorde.dar qi ctr cfl siropde porutnbqi siicrozl.8-2.rn nulriai Alilrtentrt ) sau formule.itea calciuqi fosfor esteaproape estemai in qi forrlulustandard chiaruonlitttltul vitarnine suntpredominant A ridicat(r itamincle EiD). ac:estc gi Fliind dev:icX galactttzeiriia. atetmai rntrltcu cit tlu pronloveazit adecvatgi deterrnini retenlieazotatir. suboptimalii esteconsideratir standard de se lar care. ).forti.dupi careslllttrecotnattdate ( t a h c2 . irt riclicat calciu Datoritl con(inutului cu Va hipercalcemie. c o l t c e p u td e de laboratoarele cercetilreale firrnei qi care este un gi compus din liposolubile. in perioada caresLlgitrul Ei (a Este altealirnente inceputcliversilicarea). aceea. dar de postenteritir).i uqordigerahile ?tr profundrnodificate structur[. acizii errzintatiurit intervenlie necesitii ciirectin sistemrtlvenos 1. s-auopertt inrportante acestuia structura ?n t p e n t r u a d e v e t t i u n a l i t t t e n t . slpthminall a prematuri.C o n c e p t r t ld e f o r m u l e p a r l i a l de a aclaptate tiispirut din reconlandlrile dup[ 1991.Aceste pcrn[ru noit nf. dietetice .4 100ml).Se impune nronitorizared nutritivea formulelor in calciului.hine toleratir clin zer qi sr"rnt r e a r e r c a l r z . in in acceptabil iilinrentatia alirnent actualI care [ine cont de rigorile dieteticii c:oncep{ia p e d i a t r i c en i o d e r n e . e ' a .9.). chisticleste cu lor iar utilizarea ?ndietabolnavilor fihrtlzir de ridicatldeIimqidinlaptele soia. cipropunere de tle alinrenl. car rle necesitllle.iunior piinl la I art.Iinconvenie lungat.ftird lrtrtrt:.Code"r rum Conmu'sslr.edi[iaa2-a de 2. Sul'sa proteine nrodificirri. osoasd optim qi o nrineralizare un ritm de creqtere qi vitarnina acest D.de aseurenea. sugartiluisub I an. panL:reaticl lirnitatl de lipazir secrertia pentnla conrpensa crescutl sclzut. 2. (soia.onnulale1te ptutctde vedere caloric Din ale de speciale cre$tcre acestora. Cornpozilia suLrstanle pentruprematuri. de apreciabil copii ctt fercnalergic la laptelui vaciiqi alergie proteitte'le de la cu alergia proteina dieteticireco{ormttla condilii.ir. itte tiir.tauriui.38 Esen[ialulin PEDIATRIE. pentrua compense p intoleranla ar{iali la lactozl a copilului prematur.vit:lmine .dextriltrnaltt. in de Grlsirnilesuntrcprczentatc procent 507cde MCT.Indicaqiil': secttndarii de reprezeutate intoleranga din soiasunt dietetice laptelui la alergiastu irttoleran[a pr-otcinele la lactoz5. rnaltodextrini din hidrolizatproteicdin zer ultrafiltl'itt.\.carnltini. Este: cvit.f"iers) qi exclusivttatural cirrecfrntliresc prerxaturilor alimcnta{i pentrua promova sulr1800g.

t = )G ) c l \ 1 C N = li s BI tr o) o L T Car .- 2 c. iE )6t N l- r/) CA oo .if trc"-) r.) I ri q) () (6 C6 O I (L J n c.) a) c-l -i 6 c r \Jtr cl c.= F v ir c. ..t =' -' E r E F 3 N 3 o J o t! I J I t-a-r & cl $ v I IL f I Z E ol c.l F(..f. r: a \o tf.) )cg cq "d3 car \ o( c...l L. 'tr [L z q.1 l- (.. E q ) .i r I 'E tr z R v-) C.z Capitolul.t cl N vi oo Fri) o\ c) ..rc -f.qx e')i.t !- . o\ CA q) )c! L ti q) |.l ul o.l (.t a.l F- |-. tr. t c.N o i* GJ q r*.l c.a da tn \n oo -f.l - ]f (g E (6 a 'F.l c. .f. qJ n" C'r c.r) & V-) :q a L th ha g e0 c.1 E o '6 ..l gI o LL z ('.Nutrilie gi alimentalie | c) L q ) 39 )c3 v fil 9 0) L ) € tr = d g t r L r r < l . UfrF F q rn $ . .' cl \/fJ t.) \) rT r' @ a-r \n r*- (.l Ct^.c U = a = tr oJ..l () & oc V) .i c.f.ct F G tr 4 sl o -o (g CJ 7 C..l (J z a. c. 5 rc ao e.l ct = E )gE N 1i o[ = c)c& J L E c.l C'l € U L r () tr .l F r o I E ]f.l cn c. q ) q ) o J J o LL I rar ul (I l.l c..) 1-...l s+ r- z tr z o () uJ f )fi z tr z o () UJ )€ I q) co I o J :f 4 I tr ul c) o z (J TU tr t. al O z ct c. tr) i:.}b{ E'< 6 b r .e) t-a\ c-j = C-r q r .b r r= -. { sl o . s E c) o F O (g . 4 F z a F z Vt .F- c.f. c7) mIa) . 2. cl (g a '. U U F --. [n o q) tr N )Cq N t X c) -f 13 a :=^ o $ . (^. '5 a x > .F o o () 'uv.l t C'r .: tl V^.:i Y x v E X E V) I-* c .') 1< J f {a q) TE ./ d Fr''t = o l oq c. c.

" -f. = N tu c. "i ol z i L a 0. c.) .l v c o N o (o ]C N fr U L C) I (d q) tr q) a )d li ri @ . a{ .l F.F U) ai U U 1Q TU "$ . o i <r z. 9 a o vi oo @ := J .g U U F z ^ = U F . (r F z $c\ z F |'U CL cA lr) s$ n $ .rJ :o a q) o (5 (g otor rrtr t-l-- o L l.13 = z N ]C O ts O k A V F- t-* cl @ o F (u q) (- (g q) .n C-r () (o g tr f F (o €e 9 n E 9 s o O v? c{ x > Ji v * r 9 @ F- r- (\l co F tr :) tr o_ f C. 93t ( J v (.H c g { ) 1 ( t .) L )al tr ) C 3 ! l c ' q) q. .) (. = < =r a. - U) x C) .f. o : - N = I .l t-*.l co rf) co = < f \ v s : s oo J ut tr 9 G € ) q ) tu .w q) q) L .) Li I 4 C) () I tr U '-^ 3 3 -.i -l N O s s \n o o x\J =x co cl co or V? t.l r) t-c'l c-l IU (r (E F F .<r ot ..H eE c) 41 U) .<r $ vl c.= 'E . { : a & ca 9 q) tr \0-) ca - z C) Lr . F N = .N o oc o (J \at tal a o o_ E '-(ty.<r 6 o c \Jtr t-6g ox (-. '-w )Gt xa a :g g) .l qJ q ) o I E v (.N gt \J cgF .40 | L in Esengiatul PEDTATRIE.1 a-) cf) o:) ul o_ I. C Q 9.f.o (U F Lr 0) li z ) = (n ca . c.. F o) o( L .: I A iar L s t/) I L d )Cg N t- 0.i ct a I 6 C) )6 () t- tu o_ a TU J O tu -t c{ 0.f.of.) Lr 9 L IL Q J f I L q) = o 4 (^) L :) z I Lr tu E o II tr \() 13 z.f.E IJ.) (U f.l ^-i Z E o_ o J f F c.f o tL I UJ J I E rr1 c\ o tL :) (r I LU J z @ Car ce ca .a.J N o .ediliaa2-a q.l C) :r U :r ! I o tL () "i ol z tr (J t< 0) (t 4 6 l< lt G F l- z .)..F it s \n t-ca ca co .IJ F F F c.if ol t-- .

6 N ( J b I I I . _? . 4) t)1 .i o lt (5 F I P 5 F ( J \O .r q : a r + L tr { ^ a-a e ./ )cg J < r E 4 R a uo (n oo 0) q) |'rI o J l a o) bo o- > t-- TU o LL I IE ..a q N ( J N C 4 N q) S ! a tU l tr .i t-a (J rJ z ut oo = b x t-- o F O J U) tr tr- o\ 00 U> ul F o (r IL F a q) lr [n t-- ul 0. = v -l \f.: .:/ (.) J e) 9 A . o ! q 6 l l A a Q) o f .) . r = d >:3 o 9 J 3 E a ze =(n o LL tr : (.) d \ - .'h \c) e 9 r i u z Li d z U) (J 1 .ri ca O 0) a.C t H . 3z P .9. bJ . 4 ..'tr c E a o.) c.9. . ce (.) L ! . ^ .-6 N C Erc o O tU oa tIJ J f c-l 9 a e) 00 o4 r S oo oo I LU J ' : ' i A t v ' r 9 G a)q) N o TL c.1 (q o tL ul -t tf c.=- '= cr U a? ca Y I F ut o TU J f av\ . L N Q ! uJ t"u F TL J IL [U v) c. . :) a : g tu I z ut o (I tJJ J '= or .a o () O N )C! N o J o tf ta) a z )d N I .r a ) F U F J U = €.=9 7 = A.=J I a L c1 co c.z Capitorul. c o a a) a .l tl c'l c E tr O r Q o) h F co \n cl . ) -'6 L '.q i< . t+' # c-.) N O (.A '= or .N o o L O q) .i -o G F 0) Y L tr o a a \c) a () z () (t I oa J f TU LU o-9 0 -: L rn l = . o o f )C! N fi oI \f.N o F- tr- oo t-* : E c O O 'il o o_ E o C) '6 '.. o (r o I c) Q s t-A.) o L li O -O .) + Z .E = ( r v c s A tr) C\ N I I t-cf) '-w '6 @ q) ti E o o (s 0) .) c"] C'r -.t uJ J os 'd o..A? E a c s F U 0) E 'rf. q) () (u o L s) tr) Ir) I (s N E N o .) rY oo F- ("] o a a Lu F c. -Y )-J 0) a '6 a N ! C) tU 0J .l c'. c.:) F ( : O q)() C) ) e J h E (u io c (g CI' 3 E a G l a) c! at v ) ) C )Cg Gl )€ )cg L a1. e.a q) {...c) e : a ) = r.) x q) = a -t" t'- c{ ca e tr cq C.Nutrilie gi alimentalie | q) 41 9s lr rcd q) q) t- c.W g t{ o a ui z tu F N rlt )C! N lr X O UJ )Cq N )d N L Lr 9 :g . -r.) o (I a q) E O * O o J O q) q) o F O oo bo bo J N (U ti () \-. = 'I b{ I'i.= z & .]i vv <.r ! )C! N ui z u F ff o otI| 00 a u-i I z ca IE f () C) ar U F o ? q / x tr oF N J rh )Gl N d i ' a E ca 'o N I t! o J (. I a3 J ^ - o TL . cc TU (r a d F N J o (L = ={ cf) rh rc.- Lr li o U U F := E c g A = A rtt Y q ! A = A Q V : J E o O lr) Fc.

O propor{iede 7% din totalul caloriilor este asiguratl de acidul linoleic. aflat in secgiile terapieintensivd. Produsulare ca indicaqii s u p l i m e n t a r b o l i l e h e p a t i c ec r o n i c e E i i n s u f i c i e n { a e pancreaticl cronic[. ca supliment fibroza chisticl. crescut areun con[inut produc[ieide bioxid de carbon.a fost conceput (Ross).1. nu ccrn[inc mai in afari cleindicagiile enurnerate sus. principalii macronutrienlisunt deoarece inclugiintr-o forml predigerat5. alergie care poate fi evitatl prin prelungirea naturale. a pentru ntttrisieenterttld.Pentru cu cronice. Ei organism.? copii)asigur[.a MCT. sindromul intestinscurt.Calcilo". carenu estedigeratde de fructozdqi una de galactozir.l g glucideo/o 5 g tripide%. sindromde intestinscurt. careprocedurile proteinelor" este reducantigenicitatea Sursade proteine astfelreprezentatl hidrolizat de cazeini. Cantitatea rezidii esteminim5. av0ndvaloare qi funcgional[. polirnerideglucozd.insuficien{a de (arsuri.sursa g[sescintr-o forrni predigeratl de de lipideestevegetallgi estereprezentatl MCT qi acizi de graqiesenliali. au indica[iespeciali in tulbur[rile severede digestieqi (intoleran[a grave severl la lactoz6. Proteinelese comparabil[ cu a formulelor elementale. Nu zaharozilgi (sub dar hiperosrnolare 500 rnOsm/l). neoplazii. Aportulenergetic existl Eisoluliiizotone ridicat variazdintreI . existl nici o posibilitate de a opri dezvoltarea bolilor alergice. suntesofagita postcausticl. esengiali.long biologice sunt corlstituengi menrbranelor ai . Sursade proteinl este hidrolizatl enzimatic.eicosapentaenoic ro3 qi docosahexaenoic (22:6c03). Nu Formulehipoalergenic'e. qi areposibilit[1ireduse acid linolenic Lactuloza: dizaridcetonic. soia MCT av6nd drept sursl uleiul de saunucade cocos. suntconvertiti?nacizi gragipolinesaturali (18:3ctr6). (PUFA) cum sunf aciztiy-linolenic arahidcrnic (20:5 ) (20:4o6). Paeclictsure-Abbof/ cel este o nutrilieechilibratl.Aceste Soluyiicrsncentrttte produse sunt utilit-uLe suls5alimentarl unicl sau ca ca de suplirnent dieti pentrucopilul grav bolnav. pentrunutrilieenterald corrcentrate pentnr Paediasu. li glutenqi lactoz. a la nivelulcolonului.Indivizii respectivisunt de cei mai predispuqi a face alergiela proteinelelaptelui de vac[. hidrolizat de de proteinesauformule elenientale. nervos. hepaticlgravl. tlor[ caracteristicli factorde creqtere .3gproteineo/o.poatefi utilizat in Adausuri speciale formule ( qi Acidul linoleic(l 8:2crr6) ocidula-lirutlenic 18:3or3) care nlt pot fi sintetiza[iin sunt acizi graqi esengiali.p o s t o p e r a t oirm e d i a t .Milupan furnizeaz[ un importantsurplusde particularitllilorrnetabolice ale energieqi esteadaptat prematurilor.Se recomandl s[ fie adlugat in hrana prematurilor.sursade hidra[i de carbon cazeina polirneride glucozil. porumb.sindroame absorbgie demalabsorblie. fiind imbogl[it cu aminoacizi din de carnitindqi taurinl. asigurl 85c/a din cantitateatotal[ de circr"rlagia lipide.futtltttcitls'1 qi ai celulelorsistemului l)aci riu prime. adrninistra bolussauinfuziecontinu[. bolileneurologice stdrile ( c o r n ap r e l u n g i t l ) . corlponental structuPLfFAsurttun important gi ai rilor qi func[iilorcelularer precursori prostaglandinelor" de Recomandlrileorganismelorinterna[ionale supraveghere nutrilionaldprevld ca fonnuleiepentrusugari in raportqi cu aceeaqi sI conlini ace$tiuciztgraqi acelaqi conrpozilie gi laptelede femeie qi anumeun raport ca intre PUFA ro6gi o3.Portagen un astfbl este intestirutleSic:hilotorax speciali. Suntdestinate in exclusivcdii enterale.care iiu necesitdlispecialede acrzi graqi cu mai multe dublelegituri .rar lipidelesunt estereprezentatiade (50Vo). Indicaqiiie digestive cele mai cornunesunt afecgiunile care irnpiedicl alimentaliaenteral5 sau extradigestive Aqa normall sauclr fonnuieconvenlionale.alcirtuitdintr-o moleculf.fibrozachisticfl). in in sirrace fosltrli(indicate insuticien[a care fbrmulehiperenergetice conlin puqinsodiu(indicate in insuficienga cardiaci ireductibil5 sugarului).polimerii de glucoz[ de de (25cio\.Fiind produsecarenu conlin lactozYd. prematurul trehui s5-i sintetizeze acid linoleic qi va din pentruaceasta. diareea intratabill. unelesuntmoderat (Osntolite-Ross).intr-oform[ concentratd. sursade glucideesteun amestec iar glucozd. undeesteconsiderat ilvearol de pentrllbitldobacterii. chirurgiagastrointestinald. hipermetabolice sepsis). marasrnul SIDA. compusdin acizi graqimultiplu nesaturagi structurall catenilungl (20-22atornide C). pentruinsuficienqa ratorie. Formulct speciald pentru anontulii linql'crtice persistent.2ll. sursa hidraqi carbon.de obicei de rlai rnarede I an. echilibrat de Milupan este un arnestec grlsirni qi vitarnine de al liposolubile conceput colectivul cercetare firrnei de cu Milupa.Se pot sauenterostomia. Acesta respi adaptat special special in lipideqi sclzutin .ulucide. tardivl saucu produse alimentaqiei diversificare sau hipoalergenice prin utilizareaunor formule hipoindustrial lar chirniceaplicate alergenice.i cu un nurnlr de atomi de chainpolvtmsaturcttetl carbonmai marede 18. care se absorbdirectin portall.. (di. raportulP/Caestede l.Sursade proteineeste de produscu destina[ie cazeina.. produsul Pulmocare aflaliin staregrav5. adic[ un aportenergetic pacienlii boli respiratorii intr-unvolumndc. con[inlactozd.teLCP. pentrutratamentul Existl forrnulespecialconcepute riei ani dintrei ngrediente).daci un individ dispunede acestteren genetic. in l l kcal/ml.5kcal/ml. pentrusciiderea adaptat nazogastricl este Caleaobiqnuit[de administrare sonda fiind destinate cazurilorgrave. (15%\ gi sucroz. Ajunge subforn'rlnescindatit enzimele tubuluidigestiv.qi tripeptide).Produsul Asigur[ un aport de mai bine cunoscut qaranoastr5. qi absorbabiie.S o l u t i i l e (Ensure pentruadulqi.formule hipercalcemie) cum este renalI cronicl).I-CP (. realizdnd asemlnare o decisivi cn laptele matern. bclli congenitalede cord.[.42 I in a Esenliatut PEDIATRIE edilia 2-a in nutrigional malnutriliaprotein-caloricl. t"enilcetonu (fenilal na Ii pseqte cu fonnule siracein calciu (indicate?n stirrileasociate produsul.

T o l i n u t r i l i o n i q t i is u n t d e a c o r d a s u p r a progresive alimentuluinou . rinichi incompletdezvoltatl'unc[ional.4luni) fliinosul de poruttrbsatr alirnentaqiei cdtevaluni qi are ca scop suplinrentarea paresolugia clptimd. de alimentafiecu 2-3 siiptflmdniinainte. In scade.uruitirtcr un constituent q i t r a n s p o r t u ie n e r g i e i " f u n d a m e n t ailn p r o d u c e r e a graqicu cateni lungl piitrunderea acizil'. inlocuindu-srinstant. In mocl nietabolismul sa datirfiind relaqia c11 giucidic. ln lara it(lastrf. lactatl exclusiv[ qi de cle estevf.prin aceasta ) e n d o g e n( f a c t o r d e a p l r a r e a t r t i i n f e c ! i o a s 6 q i u n aparegi in peristaltism intestinalnormal. albuqulde ou Ei doufr. convenit S-a au Arnbelevariante la fiert va fi oferit dupl vdrstade 6 luni" Ficatul de pasf. mineralei: va inlroduce (sr"rc citricc.sepoate optirnal diversificdrii !a referitoare nromenl.E s t e qi din biosintetizatl cisteini.i a irttroducerii necesitdqii concomitent respectiriirecomandlriitle a nu seintrotluce fragii. Diversificarea la inceapl diversificarea 4-4112 s[ precoceare urrndtoarele avantaje: oralesolicitate structurilor favorizeazitiezvoltarea ?nprocesul masticalie.rsa tl"ucte inlr"rctti. va de de putil5rnixatl . de cresc:indi.rsnroticf.Carnearecomandatil alirnen ei. ). nrr:mhrana qi Irt se carnitina atlS in muqchiischeletici in nriocard" de cantitatea carnitinl de la hipoxie.astf'el formulele de tauriul din precurs{)rii cu pentruprirnar.terca iqi periterici a glucozei. plreriIe oscilind intre diversificarea tali (la vlrsta de 3 luni) qi ceatardivl (la virrsta 5-6 luni).rr Fin'orizeazl supuqibeta-oxidirii.unde slll"ll.triidigie. proteineie vegetale valoarebiologic[ inferioarir au celor din l:ipte.in literatur[ au existatdispute se cu Brdnzade vaci.dupit virsta dc:fi slptdrntni * prin adaus treptat colrsistenqa nrere cresciind mol'cov. timpuriea funcqiilor solicitarea nu momentcind acestea sunt suficientnraturate: rnarepr'ntru tln realizeazIo incirclturI i.particularitrilile fanriliei gi ale preferinlele ale nutrigionale sugarului. acizilorgrrqi prin Tti are carnitina rol eseufial transportul tle Ceatuai marect)ncentralie mitocontlriell. de iavorizeazir obezitatea aport.m. eutroficcu vfirstl mai nrare susarului iidein alirnerita{ia Tot tnai multe familii sugarului. caresuntalimentealergizante. .cu rol este C. 43 artificialcu ftrrmule alimentat 5-6luni. Lactuloza de termic[.i infl carriitina uenleazirrtctaholisrnul indirect.utrile. cu de exclusiv ntai alesla cei alintenta{i sugarului. de sugaruluiestecea de pasdresau de vit[" carneade porc qi peqtefiind rezervat[ pentru perioadade dupl un an.re exclusivla sdns[ fie diversificat alirnentat ca sugarlrl . sistemuluinervos 5i Taurinu are rol in clezvoltarea g a b s o r b E i a r i r s i m i l o r i l i n t r a c t u l i t r t e s t i n a l . alimentenoi. recottiandl Se acceptlflinosul cu laptepreparat diversificare" lactatl.itf.inv[1a1icu gustul tnc. amestecatii piureulde frttcte. ale qi ntixati. flinosultride grAu.repar[ialiia lactozei.rnoton laptelui uman. M o m e n t u l d i v e r s i r i c i r i i n r a i d e p i n d ed e i o c u l qi iemperameritale geografic.Prin aceasta glseqteintJicalic 1u pediatricir specilic[in toatestdrilcde malnutriiie sugari sliibirede orice qi prematuri. Trecei'ea Ia fibrelorin hrani prilejuieqte introducerea Diversificarea poateprovocaprotest gustuldulcede laptela gustulsiirat qi trecerea la alirnentalia tetinl la ceacu linguriqa. care se adrninistreaz:a erclusiv treptatalilnenta[ia de 4-5 luni. in ds orez. afaraunor situaliiclinice nivelulrniocardului tririedelimitate(stirridc boalircu deficit primar sau efectulfavorabil de secundar carnitinl)"s-a dernonstrat cu al irnbog[lir"ii carnitinijn ltlnnulelor pentru^sttgiiri..ir. sc:ade utilizar*a oxidririiacizilorgrirqi protidic. t"lri giutcltsaucu brinzi de't'aci.apaate agrernentati de la virstade 5 luni. realizeazlin trepte.ul importante precoce introduceaproapeconcomitent. El ALIM DTVERSTFTCAREAENTATI fi b.o rnasd lapte. Cre. cclular natural. intestinului alimentat sugauului (prin sinteza acid lactic qi acid de scadpH-ul intestinal asigurdndactivarealiztlzimului acetic). c:arnea 1l adrninistratlinitrialfiarti u de alimentar Ia sucEine schi Diversi ficarea mbii pattern-ul fiind introdusiin aceasta cu l a m a s t i c a l i e p r e g l t i n d c o p i l u l p e n t r u a b l a c t a r e . vor introduce tradilia este r-'it dupd virsta de un an. se cliversificlriiprecoce pot cita: Dintre dezavantajele ?ntr-un digestive. aparilia glutcnul intrrldusprecocefavorizeazd celiachiei. amestecatl supade legunte. Levoin rnitocondrii. Cdp. Prernaturii nou niisculiiau carenu asigurI cantititile necesare sistem enzimatic un cl anrintili. in timp ce sugarul luni. fiind un produs procesul tehnologic preparilre cfeizorneriz. qi intr-unmomentin carealimentalia sugarului clrnii in alirnentagia Momentulintroducerii qi nevoile energetice nu mai acoper5.adrninistrat ap[ saulapte. nesatisilit:iitnare. partizaniqi adversari. llbre. de qi inducecu uqurin[[un rilnr mai alertde cregtere spor ponderal.gi volutnul. Sursi suplirnentarii proteine de plastice sugaruluidin al doilea settiestru viagi.Nutri[ie gi alimentatte) Bifidobacteriile natural. m e d i c u i u i . creqter* post inlec(ioasd" debilitate cauz.0rstl sllnt irnbogir[ite taurir]i. va fier.fier. condilii de stress. nlontent crucialal tehniciinutritriei al natural. se peEtele. din partea Ablactarea sugarului. de oferl un aportsuplimentar vitamine. pr()aspete sir diversificarea sefaciicu tl'uctepi legurne Ei taniiiiei" preparate in casnic: truc. lipidic. intfir'zierea atirninistrdrii procesprogresiv care dureazi cste un f)iversificarea pentruvf. (caloric calitativ). Iilinosulest€. gi progrciivide elinteltte solicle scittisri. estecllnosc'utisub denumireaclcr dup[ 6-7 lrrni.rstele rnai mici (.rsta 5-6luni.cu fdinosinstarrt lntroduccrex prirnulalimentsernisolid prin tradilie.z Capitolul.ria alinrente de Primulalimentva fi suculde lnrcte(aport vilarnina proeresil' in treptat" cantitute sc C.

luni (ex.d. dataexpirlrii. avdnd densitatenutritivd standardrzatd (respect[criterii recomandate ESPGANIFAO).qi numai situagii la alimenta[ia sdnul trebuie considerateca excep[ionalevor putea motiva privareade acestavantajgi dreptal copilului.caloni.pot impiedica alimentareanatural5a nou n[scutului. Dintre contraindica[iilecare [in de mami.. sub formi de gilbenuq fiert tare. Estevorba care nu de prematuri cu greutatefoarte micl la naqtere.Avdnd in vedere calit[gile nutrifionale exceplionaleale laptelui uman.o maml luetic[ iqi poate allpta propriul nou ndscut.alternativ. vor puteafi introduse timp.ediliaa2-a in produsehipoalergenice flrd proteinede lapte de vac[ qi gluten.Aceastl in esteprobatd primul rAndde un ritm de cregtere situa{ie ca insuficient.conlinutredusde sare(2 gkg). varietate de instant.liberal[" administrare sdnului. sodiu. au un pre! ridicat qi nu existd lor tradiliepentruutilizarea (au lipsit completde pe pial[ in pdndrecent!). zahatat5Vo. cum sunt: economiede timp. cantitatea pentrucare sunt recomandate gi tipul glucidelor. Nu existd lapte (argument anecdotic umande calitatenecorespunzitoare ci artificiale). HumanaSL. fructe+fIi nos+lapteetc. Cele mai alergrzante nu sugarilorcu teren acestea vor fi administrate c5pqunile.o masl de iaurt saubrAnzd vaci cu f[inos instant). Orice nou nitscut.Confonn recomand[rilordin pediatria clasic5. in afar[ de certe de avantajenutrilionale. industriale de diversificare au oncologic. Toat[ lumeaseaqteapti nou niscutulcare nu primeqtesuficientlapte s[ pldngl de foame. la inceput cAte5 minute la fiecaresdn.preparare mareindiferent posibilitatea stocare.junior). Sprevdrstade un an. se citeazil: stdrile febrile. copilulm6ndnciincdZ mesede lapte(circa500 ml) (care poatefi formul5 de continuaresau chiar de start)qi alte (mas[ de fructe. in afar[ de unele incidente locale (ragade)care sunt trecltoare.Sugarul at cu de 5 luni prirneqte plicere o .Poate fi administrat dupd vdrstade 6 luni. va Ji pus Ia sdn.unele firme produc[toarede dietetic[ generald. care poate sd sugit.standardul de aur". Unele malformafii. alirnenterdm0n oul.gluten-free. cu de cereale sau f[r1 lapte. eficientl pentrustimularea de prin repetitivsfdrqegte a scldeanedoritcantitatea lapte. oricAt la o alimentarea sdncreeazd relalie fi eade sofisticatd.ceeace . alimenta[iei care. urm0ndca restulcaloriilor si rezultedin alimente semisolide. dar aceste refer[ la o populalie infantill seleclionat[. au reflex de deglutilie sau au fost sever traumatizali neurologic intra.nefiind recomandatd scheml Recent. neoplaziile qi infeclia HIV diagla nosticate mamd. Pap-San Oul este un aliment ideal pentru oferta de principii nutritive. neegalate nici o formul[.cariile dentare). considerl peste 20 de cI un supt nu trebuie s[ se prelungeascd minute. alimentulideal pentrunou nlscutul la termenqi pentrusugarulin primele 6luni de via[I.cereale sauf[rd gluten. at ay zahar 5Vo. indiferent de greutate. Toli nou n[sculii suntcandidaqi care proprieimame. tuberculoza activil. Nou nlscutul va fi pus la sdndup[ primele3-6 ore de viag[.cum sunt: vdrsta (baby. peqtele. care va fi resimlitd toatl via[a la la nivelul acestuicuplu. carese alergic(anamnezifamiliald). de 2-3 ori pe slptlm6nd..toxic qi conservante). comoditateextreml in administrare. alte ingredientecare dep[qesc2Vo.pap[" alcltuitl din orez fiert. candidagi industrialepentru diversificarenu sunt Preparatele in de suficient bine cunoscute [aranoastrlde c[tre pdrinqi qi chiar de cltre medici. fier. pentrusugarau pusla dispozilie alimente diversificare de COPILULUI ALIMENTATIEI TEHNTCA gr sAruAros BoLNAV Alimenta(iala sAn. majoritatea nu con[in zahilr cristalizat (previn obezitatea.in care a fost mixatl o de cantitate 20-30g brdnzdde vaci. nu trebuie o la extrapolate to[i sugarii. Iaurtul proasplt poate fi oferit dupl vdrsta de 5 luni. ce pot fi administrateincepdnd cu vdrsta de 5 HumanaHA Pup)..dupd care Se timpul va fi majoratla 10 minute q.sau perinatal. cerealelesunt imbog[gite fier qi au o biocalitategarantatl(nu con[in cu sunt securizatebacteriologic.supdde carnecu carne semisolide 3 mese de qi piurede legume.).Lapteleuman r5m0ne. deoarece Ele prezintdunele avantajecerte.justifica" introducerea numai lapte uman in cantitateinsuficient5.. a de IVletoda. pentruo diversificaretardivS. Existd variantade a se oferi sugaruluicdte un sau sdn. vitamine. apoi pasat. dar acestesitualii sunt destul de restrdnse numeric. cum sunt despiclturile labiopalatine. stlrile septice.cu ritm foarte bun de creqtere. prosopmai aspruetc. dar ar putea fi alergenic.frecgion[riale mameloanelor un nagtere.fdinurile nu con[in gluten. digestibilitate foarte bund (obginuti in procesulde preparare industrial[).lacerere" de esteacceptatd pediatridac[ seobline o curb[ ponderal[ optim[ (spor ponderalde 20-30 glzr). afitualamestec cu flinos instant. sunt: piureuride legume de Exemplede astf'el preparate qi fructein diferitecombinalii.m. nici o altd metod[ nefiind la fel de qi Mulsul sistematic lactaqiei. ar optimd maml-copil. majoritateacaloriilor va fi asiguratl tot de cdtre lapte (60Vo). prezint[ insemnate avantaje de sezon. sugarii alimentali sunt exclusiv natural. legume+carne+f[inos.44 I Esengiatul PEDIATRIE.la mesesuccesive cAte l0 minute la al[ptlri.Acestepreparate nutrilionale. apoi o jumltate de gllbenuq. mlsuri. Singurametodl fiecaresdnin timpul aceleiaqi de a men[ine secrelialactat[ in cantitateadecvatl este suptul copilului.in cursul procesuluide diversificare. Inigial se va oferi un sfert.a. Se recomanddpregltirea sdnilor incd inainte de cu prin masaj. amestecuri cereale(7) sau cu de alimentecombinate(legume+carne vit[ sau pui. Preparatele normede calitateinscrisepe ambalaj.

12.. o compozilie adecvat[qi se prepar[ prin dizolvare uqoardin ap[ fiartd f6r[ adausurisau qi rlcit[ la temperatura administrare. nu beneficiaz[ n-lare sugari. artificialI cu de Cantitatea produspentru24 ore esteegall cu nevoia de in de lichide. termen care defineqtecombinagia alimenta[iela sAn (de obicei insuficient[ cantitativ) qi alimentaliecu biberonul (cu formule).z Capitolur. clinicecare de deshidratare. cu Prematurii greutate allturi de laptelede mamI.Nutri[ie gi alimentalie I in practicdeste greu de sesizat. alimenta[ia formule se administreaz[la ore fixe.Ministerul S[n[t5tii $i Familiei din Romdniaa adoptatm[sura asigur[rii gratuitea laptelui sugariloralimentalimixt sauartificial.la care se aliniazl qi sub faranoastr[. dar de o concentralie Exist[ tendin{ade a existl qi alte dilulii recomandate. suplimentedin formule destinatespecialacestorvi. timpul mesei. de 45 Acestmod . neliniqtitin apropierea O formul5 alimentarl intermediardestereprezentatd de alimenta(ia mixtd.daci nu existl o alimentat mixt devinecurAnd gnj[ special[ din parteamamei qi a medicului de a cu mdcarpar[ial.gatade qi ?n administrare".cdci in primeleluni de s[-i fie satisfdcut[aceastd viafd o pauzl alimentar[ de 6-8 ore poatefi intolerabill pentrucopil. (alcltuireadilu[iilor). intr-o inc[pere separatl.Majoritatea formulelorau preparare standard o misur[ pentru30 ml ap[.setrecede la sucfiune d S l a m a s t i c a f i e . pentrurecurgerea nejustificatl la alimentagia vor foertemic[ la naqtere primi.Recent.Metoda d[ rezultatein economicpentru care specialin mediile dezavantajate nu cu formule esteun lux pe careacestea qi-l alimentarea pot permite. tradilia europeanl. timpul. Diversificarea este ca de considerati citre unii pediatrinutri[ioniqti . sterilizarea a lareaigienic[ impecabild veseleisugarului. pentruo singurl mas[ suntm[suri produsului prepararea pentru a se evita orice caretrebuierespectate elementare Ceamai comun[ eroare(in afar[ de nerespectarea neajuns. estebine cerere. ce areca prim efectadrninistrarea nutritive. men[ine. Existi 2 metode mixte: metodaalternativl a de administrare alimenta{iei (mesela sdn alternAndcu mese la biberon) $i metoda complementar[. fabricatein SUA. rJn numlr ingrijorltor de de chiar subvArsta 3 luni.netulburatde agitaliacasei. careace$tia acordi reciproc.pentru a se obline un intrauterin5.. de pentrucopii Industriaalimentelor natural5.dar nu trebuie sd constituieun pretext artificial[. formd lichidd.nu-i merge bine"). vase de fiert ap[. ambii parteneridorm linigtili qi fericili.curgerea Hipogalactia a cre$tere nou nlscutuluiestenesatisf[cltor. In fi proprietot restulvietrii. se cu lingurila.reciproc.adoua preg[tind sugarulpentru alimentaliacare-i va naqtere".comod"de preparare fierberedup[ preparare. De obicei. sugarul uneoriprezint[ semne in apoi sta[ioneazd..Pe cutie suntinscrise modul de explicit compoziliaprodusului.Falimentul" cel mai frecventoperarnediculuipediatru. sugarulmanifestl o reacfiede inviorare la vedereabiberonului i. Comoditatea administr[rii. Tehnica trecerii de la alimenta[iacu biberonul la alimentaliacu lingurigase invald treptat atit de maml . pentrua nu se preparate. Alimenta(ia cu lingurila.refuzd"s[-qi alimenteze naturale este alimentaliei n[scutulla sAn.. prin fierbere sau cu abur cald dup[ tiecare utilizare.motivat" de a face efortul s[ sugd. u c c e s i u n e a e z v o l t [ r i i s u g a r u l u iq i a in adaptarea funcfie de aceasta tehnicilor de hrlnire destinate sugarilornormali. lipsa oriclrei investilii financiare qi mai nutritionalpe careil oferl alimentarea alesenormulavantaj modalitatea sugaruluicu lapte matern face din aceasta optim[ de hrlnire a sugarului.pentru ca sugarulinfometat sI fie . esen[[.. vorbesc.tetine.rste. de Spre deosebire alimentalianaturall.ei se examiiqi Cu neazd.mai frecvent. El trebuies[ decurgl intr-o atmosferi de calm qi liniqte.comoditate supraaprecierea Momentul allptlrii este un moment de intimitate al qi-l pe cupluluimamd-copil.destinalia. de Dovedireaunei secregii vor atrageatentiamedicului.s[ndtogi. formulaestecomerctalizatd suntevitatedac[ Acestegreqeli in form[ lichidl. intre 7 mesel24ore la nou nlscut qi scizAndp0n[ la 5 de mesel} ore la sugaruldin al doilea semestru viagd.carerecurge artificiall (din necunoaqcu mareuqurin[Ila alimentafia qi valorii formulelor)..Din experien[I.electric[ saula microunde). dupl masa din cursul nopgii.cu biberoane tetinede unicl folosinl[.Dacl nou nlscutul doreqteo mas[ in cursul noptii. ca lapte de volum suficient aduc6ndu-se argument sAnilor"esteneconvingitoaredacl ritmul de . care se comercializeazl .Toateformulelesuntinstant. de alimentafie oferd o garnl foarte diversificatl de formule ale ciror principii de fabricareqi compozilieau fost larg comentate de Spredeosebire formulele in subcapitolele anterioare.alirnentaqia lapteuman.i devine orelor de mas[. sterilizarea Manipucu cu sterilizare abur.un spor de necorespunzltoare caloriiqi substan[e ponderalinadecvat.niscu[i la termen in suntprezentate tabelul2. destinat Alimenta(ia cu biberonul.iar num6rulde mesese stabileqte funcgie greutatea. Rela[iaafectivl dintremam[ qi sugarexist[ qi in cazul In cu alimentagiei biberonul. avAnd compozigie o de categorie produs. uniformizadilutriiledif'eritelor au creaconfuzii.. scade greutate.Este esenlial ca laptele ufflan s[ fie primul administrat. qtiindu-se cI motive neintemeiate intre elepentruaceeaqi formulelesuntfoarteasem[n[toare strictstandardizat5. Sunt identiccu cel din viaga ritm de creqtere nou foarteputinemamelecare. dup[ care i se in formula de complementare.. de presupune ins[ un intreg arsenal vesel5speciall pentru sugari (biberoane. gatade administrat. cutii inchiseermetic. tiparul alimentarale copilului. tendin[ade a schimbaformula din (. variind vArsta.. qtieci un sugaralirnentat artificial. tere.utilizeazlformulecareseprezintd forml in de pulbere. esteo realitate. unui produsintr-o concentrafie igienei) esteprepararea ceea necorespunz[toare. vase pentru biberonuluiqi tetinelorsauaparatur[special5. date oligurie sauconstipagie. mod ideal administreazd.

dupl currr nrincarease miqcl de pe o parte saudin cerul gurii) o Mestecare rotativi (miqcare diagonalia maxilarelor). joss us . p cognitivir copilului.carediagonalS a maxilarelor. Incepe sa se llrancasca s i n g u r .iqi rnici de alirnente moi gltite o Incepc sa sc-lrfaneilscir singur. m0ncarea estemiqcati de pe p[rqilelaterale saucentrale ale eurii a o a l2 luni incepes[ bagelingurain gurl .se poateobline e c l u c a r ec o p i l u l u i i n s p i r i t u l u n u i c o r n p o r t a n l e n t a . dar pref'er5 se hrineasci sI singur" rn0inile cu o Beadintr-ocan[.Acceptarea acestor tendin{e stimuleazl iniEiativa obginerea experienge qi unei p e r s o n a l e e l e m e n t ee s e n g i a l e e n t r u c l e z v o l t a r e a . Stdin qezut u$urin{i jurul nrarginei cu clnigei . cu sI men[inl contactul ochi in ochi. inghite lichide.\penrnerrteze (s[ mlnince cu lingurila). dar cu aiutor ? - r 'Stadiile de dezvoltare suntaproximative pot r.napentrua apuca limbii.dar ?mpinge rnajoritatea obiectelorgi alimentelor solideafarl din suri 4-6 luni o Apasi buza superioari sau inferioari cind lingurila este introdusl in guri . Mifciri de ronqiiresus-jos. cu rnai pulinI improqcare o Mdninci alirnente tocate qi buc. Rgflexsupt/inghigire De la naqtere o Reflexde propulsie limbii a p0ni la 5 luni r Reflex de fixare pentru supt Modali6[i de hrinire sau abiliti$ de care sugarul este capabil .nIncduqordintr-o IncepesI steasingurnesusginut lingurili Llrrndre.sdndtogi.in jurul vArstei I an cle copilul incepes[ aibl manifestirri autononrie. locul meseinu va aveaun aspect tocrnai curat! Primele gesturipe care le face copilul nu sunt acceptate anturaj(ia rn0ncarea m0nadin farfurieEi de cu apoi o duce la gur[).te alirnentele ochii cu o fine o sticldin rnod incepesI foloseasci degetul independent.ndscu[ila termen* Dezvoltarea aptitudinilor V6rsta copilului Performanfele gurii Aptitudinile m6inii gi ale copilului o Control slab al migcirilor capului. marna trebuie seaflein interac{iune copilul. i illcepesa una srngurci.46 in a2-a I Esentiatut PEDIATRIE edilia Tabel 2.i arcuiasc[buzelein .'aria la un sugarla altul de 5i cdt qi de copil.c u m d i n i l e i - 8 -I I l u n i o Mi[c[ alimentedintr-o partein alt aa g u l i i . cu chiar dupl diversificareqi chiar dupd v0rsta de 1 an.sipolicelepentrua ambelerniini (apucale apucaobiectele prin r Bea dintr-ocanii. de de exempludoreqte rnlnAnce si singur. c0nd rnesele laptecontinui sI fie adrninistrate de .cr"r o ci upi re) etnumitir improqcare . Mf. Duce obiectele mdndla din clupl un gurfl model rotativ(rni. a Primele incercirri autoalimentare de vor fi stlngace.. Pozilionarea bolusuluialinrentar intre maxilare. incepesi-.citlm prelungirea administrlriialimentelor biberonul. pentrua inghili pal obiectele(apucare mari) o Reflexulde propulsiea lirnbii gi reflexul de fixare incep si disparl .tracli[ional" t o t c u t e t i n a .gdtuluigi trunchiului r Duce rniinile la gurl la aproximativ luni 3 . Mi$cIri de ronEdire sus gi ?n in jos o Controlbun al capului o Poatetransf'era o StI sprijinit alimentul de pe parteade suspe parteade jos a r Folose$te mf.12. nd-eurI estefoartebund Incepesi nrinance al i mentel e ci natesau ml tocaterrrlrunt gi bucigi rnici de alirnente moi o Iflcepcsa e.rna Cclordonarea ochi-rnf. Ulterior. sf. Dintre greqelile cele mai comune..cu ract.T r e c e r e ai a a l i m e n t a t i a u i i n g u r i l a c presupune noi situagiicomportamentale. Succesiunea dezvoltdrii sugarului9i tehnicilede hrdnirela sugariinormali.. pentrumestecare o Incepesd mlnAnce alimentefierte . Tot tirnpul mesei. Deschide gura cdnd vede I insurita arrrooi indu-se o Ia dintr-olinguriglpiure saualimente solidesi le inghite o Bea cantitlgimici de lichidedintr-oceasci 5-9luni o lncepesI controlezepoziqia alir n e n tu l u n g u rl ii . incepe s[ mestece . una saucu cu aritirtor.

Nutrilie gi alimentalie I social. qi care nu asociate malabsorbqie malnutrilieseverii.in afarl de necesarul caloriipentru se hazal qi nevoi de creqtere. enterall. pentrunutrilie concentrate intensiv[. Indica[iile o care se estimeazvaduratl de speciale. de utilizeazi curentin secqiile prematuricu vdrsti cle gestaqie micl de 32 de sirptlmini sau pentrucopii rnai m " c u a n o m a l i ic o n g e n i t a l e a x i l o . Interacliunea timpul orelorde mas[. sau suntcandidalipentruAP sunt. pe cateterulvenoscentral. p sondasI traverseze ilorul (sondi transpiloricd). in cantitatefoarte rnic5. va recurge caleaoral[. de necesarul 140 rnl (0.f a c i a l e S o n d a s e aten[iepozilia introducein stomaccontrolindu-secu este intragastricir" lntroducerea sondeiin cirilere'spiratorii Pe regretabil.careeste iii plasiit nivelulvenelor siul la cave(superioari irit'erioarl). se indeplinit.este caleadigestiv[.in primul rend. de deglutilieeste abolit (comi) sau la prematuricu greutirte se foarter:ricl la naqtere.in condiliile aportuluide substange asigurarea i n c a r e c a l e ad i g e s t i v l e s t e i m p o s i b i l d e u t i l i z a t .rar.AdministrareaforlatI de atdt alimente estecauzaanorexieipsihogene.cu pompa"ultimii rnetodf.careoferi substange in nutrilieienterale suntprezentate tabelul2"13. cu numeroase psihologice. trebuie qi.g a s t r i ce s t e in administrare formulelor. o .Dup[ 4 anitrebuies[ utilizezecorectlingurila qi qi turculiga. unor soluqii liiperosmolare greu infeclioase unor cornplicagii dar are dezavantajul de evitatchiardac[ pe circuitulde perfuzieseinterpune filtrul bacterian(0. nutrilia Alimenta{iaparenlerald (AP) sau. aceastit fi adrninistratl prin oricemijioace.iar maximum de volum tolerat de estede 250 mtAig. ce de o considerat[ procedurii excep[ie irnediat situa{ia Ia se clinic[ permite. aceastaare rol in stimularea dezvoltdrii tractului gastro-intestinal. din acceptabil pentrucopilul mai mare de 18 luni.din a cauzaregurgita[iilorfrecventesau pentru c[ nu sunt gravi nutriliei la Tabel2.mai col"ect. Este de 5i preferat in alimentelor bolus qi mai atres administrarea ca esteobligatoriu zilnic sI existe?n tubul digestivun foarle mic volum de lapte( 10 ml/liglzi pentruprematurul Chiar nric) careasigur[ aganumita alinrcnta{ietro. prilej de cunoa$tere interacliunereciprocl. ndscuqii situagiei digestive din cauza sau Ltnor chirurgicalpentrucorectarea supuqitratarnentului cazurilede diareenespecific[ malforrualiidigestive. la 2 ant.copilul pe va fi aqezat un scaunspecialgi va lua tnasaimpreunl cu plringii. Stdri hipernretabolice (arsuri. au ?n vedere metabolisrn . Cateterulvenos central are avantajul de a perrnite perfuzarea intr-un volutn mic.chiardacl estegrav bolnav. parenteral[constl in folosirea cXii venoasepentru nutritive. e r c u t a ns a u p r i n v e n o t o t n i e .dar existl situagii care.o-gastricd. ?n in situaqii se peste8 sdptinrenia alimentalieienterale. cle Categoriile copii care inadecvatl chiarpericuloas[. DacI acestdezideratnu este vilozitare.procedeu din simplude cateterizat punctde vedere sunt mai rar de cornplica[iiiar acestea care se insc{egte miii pu[in severe.in situagii cind reflexul speciale. existe cel pugin o masi pe zi cind familia mdnfincl qi reunitl. tehnic. formula poate fi administratiin sonda bolus sau ?n ritrn continuu. poaterecurgela tehnici clii digestivein circuitul specialcpentru nren{inerea se Gavajul (sondanazo-gastrici) aportuluinutriqional.Ea va fi permanent in qi pentmdeprinderea regulilor de comportare societate.area or substanlel A borclare cli i venoilse a mai nutritivesefacein douavariante:pe veneperif'erice.sepot utiliza soluqii nutritiveintr-tutvolurnmic.curAnd instaleazlatrofiamLlcoasei metoda curentl de l S o n d a n a z .ca prilej educaqional Iumea.71 kcal/rnl). Imediat ce alirnentaqia sau va pe care orall se poate relua.13.prematurii cu greutatefoarte micir (sub 1800 g) desprecare se estimeazlcI nu vor puteaprimi o cantitatesuficient[ de principii alimerntare" cauzaimaturitirliifunclionale din nou neurologice. Introducerea volume relativ mari de lichide direct in de abdominaligi intestinse soldeazIfrecventcu distensie Pentrucopiii in staregrav[ din secliilede terapie diaree. poatefi folositl ca prilej de educareqi invlEare.lndicatiile enterale bolnavii . cu AP tolereazl nici un fel cle fbrmul5 clieteticd. Alimenta{ia cu sortdu . p p e c a l c c h i r u r g i c a l d . frecvente fiind indicatd doarcopiilorcareau regurgita{ii tolereazldoar volume gastricefoarte mici. o o r o Boli dieestive postcausticd Eso{agita Chirurgiatractuluigastrointestinal Diareecronici nespectificA Sindromde intestinscurt Insuflcientlhepaticd Boli extradigestive .22 microni).z Capitolur. un accidcnt nazo-gastric[.favorizeazit intestinul eliberarea hormonilor digestivi qi pregdtegte pentru nutrilie enterall. total5 de lichide perfuzatedepindedirect Cantitatea qtiindc[ fiecare100kcal necesitl energetic. pl5cutl pentrutoati MasatrebuiesI rlrnfinl o experiengl utilizatf. caresepoatesoldacu decesul. tehnice qi mai ales nutritrionale. avantaje Alirnentaliaparenteral[exclusiv[ trebuie si rdnrinl o procedurlcleexceplie. de frecventl De in familiile cu copii hiperprotejagi. Cea mai a fiziologiciimetodl de alimentare copilului.sepsis) o Problerne ner"rrologice coml prelungiti tulburdride deglutilie postoperatof 47 este necesarca toleratevolume gastriceacceptabile.estede dorit sl cuqitul. dup[ 7 ani trebuiesI gties[ foloseasc[ iar Pentruorice perioadl de vfirstd.frcd. recornandl gastrostomie enterostomie. pentrupert"uz.

Cl qi Ca trebuiesI asigureo cantitatede l-2 mEqlkg/24 ore.metabolice(colestaza. Proteine. Infuzareade solugiide lipide esteindispensabild in AP. ca sursl energeticdmajor[ qi sursdde PUFA.lipide zilnicl a osmolarit[1ii I}Vo (280 rnOsm/l).Doza recomandatd fiind 0. 2-2. Se utilizeazl solu{iide 10-l2.in colectivefamiliarizatecu aceastltehnic[. viaqlestede 140-150 Hidralii de carbon.le.Pentru prematurii cu greutatefoarte micd se incepe cu 40-60 mllkgl24 ore qi secreqte lent in cursulprimei slptdmAnide via[d. vitamine qi oligoelemente.5gkgl24 orepentrucopii qi I .Creqterea solugiilornu trebuie sI deplqeasc[ 100 mOsm/l pentru fiecare24 orede AP. AP corect[ asigurd gi aport de fosfor.Dac[ un nou n[scut la termen tolereazilT 8 mgikg/min qi se poate ajunge la l0-14 mglkg/min. cu experienf[in domeniu.5). prematurul tolereazd. acidul precum qi acelaal cantit[lilor glutamic. proteine(g/l x 10. ritmul de perfuzierecomandat de 0. Solugiile unor aminoaciziesenliali.Se incepe cu administrarea 1 g proteinilkg gi se creqteprogresiv a . Solugiilede glucoz[oferl3. cu un nivel maxim de 800 mOsrn/l care nu trebuiedepdqit. AP nu este o procedurl lipsitd de riscuri. ceea ce corespunde unei cantit[1ide 100mllkg solulieglucozatl Pentruprematurise recomandl dozede 80-120de 107o.doar 6-7 mglkg/min.cele mecanice procedurile (rnigrareacateterului).acidul aspartic.4 kcal/g.5 glkgl24 ore la adulli. nevoile ml//<g2k.5Va in AP administratl pe vene perifericeqi solulii de 20Vo pentruperfuzia pe catetervenos central. Glucoza este cea mai utilizatd surs[de caloriiin AP. mai recomandl ca nici o solu[ie Se administrat[pe o vendperiferic[ sbnu aibdosmolaritate mai ridicat[ de 100mOsm/100ml.caloriilor qi in condiEiile care calcularea principiilornutritivea fost flcut[ corect. pierderilede lichide prin hiperventilalie (5-20 ml/ kcal/ 100kcal/24 ore). risc minim de hiperglicernie.Ajustarea cantitdliide electrolili se poateface dup[ ionogramasericl. Cantitatea medie care se perfuzeazd prematurilorla sf0rqitulprimei slptlmdni de ml/kgl24 ore. Lipidele constituie sursa cea mai concentratl de calorii. sunt obginute solu[ii cristaline in din pediatrice avantajul au adausului de aminoacizi.pdnd la 100-200 ml/kgl24 ore. ceeace acoperd cu caloriceqi posibilitllile de metabolizare.48 a2-a in edilia I Esenliatut PEDTATRIEdoza. K. Aportul electrolililor in AP este identic cu nevoile debazl' Aportul de Na. mai rnici de metionin[ qi fenilalaninS.15 glkg/or5.i solu[iel}Vo de glucoz[.Toleranla glucozdacopilului la prematurdepinde de greutateaacestuiaqi de vArsta gestationall.pAnI se ajunge la 3 g/kgl24 ore pentru prematuri. Calculateaosmolarit[qiisoluliilor perfuzatese face astfel:glucoza(g/l x 5. steatoza trebuiefolositdnumaiin situalii bine hepatici).Procedura justificate. Riscul administrlrii parenteralede lipide line de variaz[ intre inducereacolestazei.I .5-2 gkgl24 ore. chiar in volumelor.transpiraliiprofuze(5-25 m1/100 24 ore)saufebrl ( l5-20 mlkgl24 ore pentru fiecaregrad de temperatur[ care depSgeqte 37oC).urmdndca eventualele pierderisI fie inlocuite. AP.Celemai temute c o m p l i c a l i i s u n t c e l e i n f e c l i o a s e( m a i a l e s p e n t r u pentrucatetervenoscentral).cum sunt taurina.9).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful