‫راه اندازی دستگاه طیف سنجی میکرورامان (‪ )Raman‬در مرکز پژوهشی علوم و فناوری نانو‬

‫دستگاه طیف سنجی رامان برای طیف وسیعی از کاربردها از جمله شناسایی‪ ،‬تأیید و بررسی خواص متفاوت مواد مختلف مورد استفاده‬
‫قرار میگیرد‪ .‬این دستگاه دارای میکروسکوپ کانفوکال جهت آنالیز نقطه به نقطه میکروسکوپی و بررسی مورفولوژی نمونهها میباشد‪.‬‬

‫دستگاه دارای‪:‬‬
‫‪‬‬

‫لیزر با طول موج ‪785 nm‬‬

‫‪‬‬

‫گستره طیف سنجی‪200-3500 cm-1 :‬‬

‫‪‬‬

‫دقت طیف سنجی‪< 3 cm-1 :‬‬

‫‪1400‬‬
‫‪1200‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪800‬‬
‫‪600‬‬
‫‪400‬‬
‫‪200‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3020‬‬

‫‪2620‬‬

‫‪2220‬‬

‫‪1820‬‬

‫‪1420‬‬

‫‪1020‬‬

‫‪-200 620‬‬

‫پیک رامان مربوط به نمونه ‪MWCNTs‬‬

‫آدرس‪ :‬بلوار کشاورز‪ -‬ابتدای خیابان قدس‪ -‬پالک ‪ -73‬مرکز پژوهشی علوم و فناوری نانو دانشگاه تهران‪ -‬آزمایشگاه مرکزی نانو‬
‫تلفن‪99898398 – 99898938 :‬‬
‫دورنگار‪99858398 :‬‬
‫وب سایت اینترنتی‪http://nano.ut.ac.ir :‬‬
‫ایمیل‪nano@ut.ac.ir :‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful