You are on page 1of 12

Industrial Hydraulics

Electric Drives and Controls

Linear Motion and Assembly Technologies

Pneumatics

Service Automation

Mobile Hydraulics

RPL 25 402/06.02
Zastpuje: 03.98 Nr materiaowy: 00772631a

Zawr ograniczajcy cinienie, sterowany bezporednio Typ DBD


Wielko znamionowa 6 do 30 Seria 1X Maksymalne cinienie pracy 630 bar Maksymalne natenie przepywu 330 l/min

H5585

Typ DBD1X/

Spis treci
Rozdzia Waciwoci Dane do zamwienia Dziaanie, przekrj, symbol Dane techniczne Charakterystyki Gabaryty elementw Zawory ograniczajce cinienie o homologowanym wzorze konstrukcyjnym Strona 1 2 3 4 5 6 do 9 9 i 10

Waciwoci
jako zawr wkrcany (wkad) do przyczy gwintowych do montau pytowego 3 elementy nastawcze cinienia, jako opcja: wkrt bez ba z szecioktem i kapturem ochronnym pokrto / kko pokrtne pokrto z zamkiem

Uwaga: Zawory ograniczajce cinienie o homologowanym wzorze konstrukcyjnym wedug dyrektywy 97/23/EG (Dyrektywa dotyczca urzdze cinieniowych) Typ DBD../..E, seria 1X. Charakterystyki i dane do zamwienia patrz str. 9 i 10.

Bosch Rexroth Sp. z o.o. ul. Staszica 1, PL-05-800 Pruszkw Tel. (22) 738 18 00 Fax. (22) 758 87 35 e-mail: info@boschrexrtoh.pl 2002 by Bosch Rexroth Sp. z o. o.,ul. Staszica 1, PL-05-800 Pruszkw

Biura Regionalne: Gdask: ul. Biwakowa 79, tel.: (58) 5227087, fax: (58) 552475 Gliwice: ul. Bohaterw Getta Warszawskiego 9, tel/fax:(32)2318130, 2319068 Pozna: ul. Dbrowskiego 81/85, tel.: (61)8476402/-03, fax: (61) 8476799 Rzeszw: ul. Hoffmanowej 9, tel.: (17) 8658607/-70, fax: (17) 8658770 Szczecin: ul. Cukrowa 12, tel/fax: (91) 4836782 Wrocaw: ul. Bystrzycka 1, tel.: (71) 7823880, fax; (71) 7823884

Wszelkie prawa zastrzeone. adna cz niniejszego dziea nie moe by w jakiejkolwiek postaci, bez uprzedniej pisemnej zgody Bosch Rexroth Sp. z o. o. reprodukowana lub przechowywana w pamici, przetwarzana, powielana lub rozpowszechniana z zastosowaniem systemw elektronicznych. Naruszenie tych praw zobowizuje do odszkodowania. Niniejsze dzieo zostao opracowane z najwysz starannoci i wszystkie dane zostay sprawdzone co do ich prawidowoci. Z uwagi na cigy dalszy rozwj produktu zmiany musz pozosta zastrzeone. Nie ponosimy odpowiedzialnoci za ewentualne bdne lub niekompletne dane.

DBD

1/10

RPL 25 402/06.02

Dane do zamwienia

DBD
Zawr ograniczajcy cinienie, sterowany bezporednio Element nastawczy 6 8 wielko znamionowa 10 15 20 25 30

1X

wkrt bez ba z szecioktem =S i kapturem ochronnym =H pokrto 1) 2) kko pokrtne =H 1, 3) pokrto z zamkiem =A 1) Dla wielkoci znamionowej 15 i 20 dostarczane tylko dla zakresw cinienia 25, 50 lub 100 bar. 2) Dostarczane tylko dla zakresw cinienia 25, 50 lub 100 bar. 3) Klucz o nr materiau 00008158 jest zawarty w zakresie dostawy. Wielko znamionowa (Przycze) Typ przycza jako zawr wkrcany (wkad) do przyczy gwintowych do montau pytowego =K =G =P = 1X = 6 = 8 = 10 = 15 = 20 = 25 = 30 np. G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1 G1 1/4 G1 1/2 = 10

Seria 10 do 19 (10 do 19: niezmienne wymiary montaowe i przyczy) Zakres cinienia Cin. nastaw. do 25 bar Cin. nastaw. do 50 bar Cin. nastaw. do 100 bar Cin. nastaw. do 200 bar Cin. nastaw. do 315 bar Cin. nastaw. do 400 bar Cin. nastaw. do 630 bar Uszczelki NBR Uszczelki FKM (inne uszczelki na zapytanie) Uwaga! Zwraca uwag na przydatno uszczelek do zastosowanej cieczy hydraulicznej! Dalsze dane otwartym tekstem = dostarczany

= 25 = 50 = 100 = 200 = 315 = 400 = 630 = bez ozn. =V

Typy preferencyjne i elementy standardowe zostay przedstawione w cenniku standardowym EPS (Standard Preisliste)

RPL 25 402/06.02 DBD

2/10

Dziaanie, przekroje, symbol


Zawory ograniczajce cinienie typu DBD s zaworami gniazdowymi sterowanymi bezporednio. Su one do ograniczenia cinienia w ukadzie. Zawory skadaj si z nastpujcych zespow gwnych: tuleja (1), spryna (2), stoek z toczkiem tumicym (3) (zakres cinienia 25 do 400 bar) lub kulka (4) (zakres cinienia 630 bar) i element nastawczy (5). Nastawianie cinienia w ukadzie jest dokonywane bezstopniowo za pomoc elementu nastawczego (5). Spryna (2) dociska stoek (3) lub kulk (4) do gniazda. Kana P jest poTyp DBDH..K 1X/ Wykonanie dla zakresu cinienia 25 do 400 bar (zawr gniazdowy stokowy) czony z ukadem. Cinienie panujce w ukadzie dziaa na powierzchni stoka (lub kulki). Gdy cinienie w kanale P narasta ponad warto nastawion na sprynie (2), to stoek (3) lub kulka(4) otwiera przelot z pokonaniem siy spryny (2). W tej sytuacji ciecz hydrauliczna przepywa z kanau P do kanau T. Skok stoka (3) jest ograniczony przez koek (6). Aby uzyska dobre nastawy cinienia w caym zakresie, zakres cinienia zosta podzielony na 7 stopni (zakresw). Zakres cinienia odpowiada okrelonej sprynie dla maksymalnego cinienia pracy nastawianego za pomoc tej spryny.

T P

P 5 1 2 T 3 6

Typ DBDH 10 K1X/ Wykonanie dla zakresu cinienia 630 bar (zawr gniazdowy kulowy, tylko wielk. znam. 10)

T P

P T 5 1 2 4

Symbol
P

DBD

3/10

RPL 25 402/06.02

Dane techniczne (Przy zastosowaniu elementw poza parametrami prosimy o zapytanie!)


Dane oglne
Pooenie montaowe Zakres temperatury otoczenia Minimalna wytrzymao na rozciganie materiau korpusu Masa C Rm dowolne 30 do +80 (uszczelki NBR) 20 do +80 (uszczelki FKM) N/mm2 250 patrz str. 6 do 9

Dane hydrauliczne
Zakres cinienia pracy wlot wylot Maksymalne natenie przepywu Ciecz hydrauliczna
1)przydatna 2)przydatna

wielk. znam. bar bar

6i8 do 400 315

10 do 630 315

15 i 20 do 400 315

25 i 30 do 315 315

patrz charakterystyki strona 5


Olej mineralny(HL, HLP) wg DIN 51 524 1); Szybko degradowalne biologicznie ciecze hydrauliczne wg VDMA 24 568 (patrz take RPL 90 221); HETG (olej rzepakowy)1); HEPG (poliglikole)2); HEES (syntetyczne estry)2); inne ciecze hydrauliczne na zapytanie

dla uszczelek NBR i FKM tylko dla uszczelek FKM

Zakres temperatury cieczy hydraulicznej

30 do + 80 (dla uszczelek NBR) 20 do + 80 (dla uszczelek FKM)


Maksymalnie dopuszczalny stopie zanieczyszczenia cieczy hydraulicznej wg. NAS 1638 klasa 9. W tym celu zalecamy filtr o minimalnym efekcie filtracyjnym 10 75.

Stopie zanieczyszczenia

Zakres lepkoci

mm2/s

10 do 800

RPL 25 402/06.02 DBD

4/10

Charakterystyki (mierzone za pomoc HLP46,


wielk. znam. 6
450 400

= 40 C 5 C)
wielk. znam. 8 i 10
450 400

Cinienie pracy w bar

Cinienie pracy w bar

300 200

350

200

100 50 0 10 20 30 40 1 50

100 50 1 0 20 40 60 80 100 120

Natenie przepywu w l/min 1 najnisze cinienie nastawiane

Natenie przepywu w l/min

wielk. znam. 15 i 20
450 400

wielk. znam. 25 i 30
350 300

Cinienie pracy w bar

300

Cinienie pracy w bar

200

200 100 50 0 50 100 150 200 250

100 50 0 100 200 300 350

Natenie przepywu w l/min Uwaga! Charakterystyki dotycz cinienia wyjciowego = zero w caym zakresie natenia przepywu i zostay one zmierzone bez uwzgldnienia oporu korpusu! Charakterystyki odnosz si do podanych stopni cinienia (np. 200 bar). Im bardziej nastawiona warto cinienia rni si od nominalnego cinienia danego stopnia (np. < 200 bar), tym wikszy jest przyrost cinienia w funkcji natenia przepywu.

Natenie przepywu w l/min

DBD

5/10

RPL 25 402/08.97

Gabaryty elementw: zawr wkrcany (wkad, wymiary w mm)


Otwr do wkrcania

10
SW3

1.2
SW2 SW1; MA SW4

10
SW3 SW2 SW1; MA

9
45
L28

5
D19-0,2 1) D16

D14 D15

D13

Rz 16

0,05 A

L17 L22 L23

SW5 2,5

SW3

SW2 SW1; MA

D11

1.1 10
L17

12

L25 L26 L27 L29 L30 L31

0,5 x 45

11
L20 L21 SW6 SW1; MA

D12

1.3 8
L20 L18 SW3 L19 SW2 SW1; MA

10

D12

1.2 10

L18

L19

1.1 Element nastawczy S wkrt bez ba z szecioktem i kapturem ochronnym; gniazdo szecioktne (do wielk. znam. 20) szeciokt zewntrzny (wielk. znam. 30) 1.2 Element nastawczy H pokrto (do wielk. znam. 20) kko pokrtne (wielk. znam. 30) 1.3 Element nastawczy A pokrto z zamkiem do wielk. znam. 10 (wielk. nom. 20 do 100 bar) 4 Otwr przycza P jako opcja na obwodzie lub na stronie czoowej 5 Otwr przycza T jako opcja na obwodzie 6 Oznaczenie typu 7 Zakres cinienia (wytoczony) 8 Znacznik (justowanie pooenia zerowego po wkrceniu zaworu; nastpnie zablokowanie piercienia przez przesunicie poziome do zapadki w korku gwintowanym SW 6) 9 Gboko pasowania 10 Nakrtka zabezpieczajca 11 Miejsce potrzebne do wyjcia kluczyka 12 Minimalna wytrzymao na rozciganie materiau korpusu: Rm 250 N/mm2

1)

Wymiar maksymalny

wielk. znam.

Zawr wkrcany
D11 D12 D13 L17 L18 L19 L20 L21 L22 L23 L24 SW1 MA, ca. SW2 SW3 SW4 SW5 SW6 Masa

6 10 20 30
wielk. znam.

34 38 48 63

60 60 60

80

72 68 65 83

11 11 11

83 28 79 28 77 28

20 20 20

11

64,5 32 80 Nm 77 36 140 Nm 106 46 170 Nm 56 131 60 200 Nm

30 30 36 46

19 19 19 19

6 6 6

Rz 16

13

30 ca.0,4 30 ca.0,5 30 ca. 1 ca.2,2

0,1

L24

Otwr do wkrcania
D14 D15 D16 D17 D18 D19 L25 L26 L27 L28 L29 L30 L31

6 10 20 30

M28 x 1,5 M35 x 1,5 M45 x 1,5 M60 x 2

25H9 32H9 40H9 55H9

6 10 20 30

15 24,9+0,152 -0,2 +0,162 18,5 31,9 -0,2 24 39,9+0,162 -0,2 38,75 54,9+0,174 -0,2

12 15 22 34

15 18 21 23 6/10

19 23 27 29

30 35 45 45

36 41,5 55 63

45 56,55,5 52 67,57,5 70 91,58,5 84 113,511,5

65 80 110 140

RPL 25 402/06.02 DBD

D17 D18

D11

kg kg kg kg

1 15 15 20 20

Gabaryty elementw: monta pytowy (wymiary w mm)


D10

(P) T
5

P
6 L1 L2 D3

H2

D8; T2 L8 L10

15
L3

1.1 12 13 14 3

L4

D9; T3 L7 L9 L11 L12 L12 L17 D11; T6

P (P)
B1 B2

T
R1

P
B3 B4

L18 L6 L5

L13 L14

4
1.1 Element nastawczy S wkrt bez ba z szecioktem i kapturem ochronnym gniazdo szecioktne (do wielk. znam. 20) szeciokt zewntrzny (wielk. znam. 25, 30) 2 3 Tabliczka znamionowa 4 otwory do mocowania zaworu

L15 L16

D5 D7; T5 D6; T4

0,01/100mm R max 4
Niezbdna jako powierzchni elementu przylegajcego MA w Nm ca. 14 ca. 34 ca. 34 ca. 68

Dane wymiarowe elementw nastawczych patrz str. 6.


4 Otwr przycza P jako opcja (np. do pomiaru cinienia, momenty dokrcajce patrz tabela strona 8)

ruby mocujce zaworu (musz by oddzielnie zamawiane) wielk. znam. 6 wielk. znam.10 wielk. znam.20 M6 x 50 M8 x 70 M8 x 90 DIN 91210.9 DIN 91210.9 DIN 91210.9 DIN 91210.9

12 Pyta przyczeniowa oznaczenie typu patrz ponisza tabela 13 Powierzchnia przylegania zaworu 14 Otwr w pycie czoowej 15 Koek ustalajcy (tylko w zaworach homologowanych)

wielk. znam.30 M10 x 110

Zawr ograniczajcy cinienie


wielk. znam.

6 10 20 30

B1 45 60 70 100

B2 60 80 100 130

D3

6,6 9 9 11

H2 40 60 70 90

L1 80 100 135 180

L2 4 4 5,5 5,5

L3 15 20 20 25

L4 55 70 100 130

L5 40 45 65 85

L6 20 21 34 35

L18 15 15 15 15

Przycze (P) G 1/4 G 1/2 G 3/4 G 1 1/4

Masa ca. 1,5 kg ca. 3,7 kg ca. 6,4 kg ca. 13,9 kg

wielk. znam.

Typ 6 G 300/01 10 (G 301/01) G 302/01 20 (G 303/01) G 304/01 30 (G 305/01) G 306/01 L8 L9 8 94 10 115 15 140 12,5 165

B3 45 60 70 100

B4 60 80 100 130

Pyta przyczeniowa D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 7 11 M6 25 G 1/4 6 7,5 7 11 M8 (28) 34 (G 3/8) G 1/2 10 7,5 11,5 17,5 M8 (42) 47 (G 3/4) G 1 (15) 20 7,5 11,5 17,5 M10 (56) 61(G 1 1/4) G 1 1/2 30 7,5 T6 6,5 6,5 6,5 6,5

H3 25 25 40 40

wielk. znam.

L7 6 110 10 135 20 170 30 190

L10 L11 22 55 27,5 70 20 100 17,5 130

Pyta przyczeniowa L12 L13 L14 L15 L16 L17 T2 T3 T4 T5 10 39 42 62 65 15 1 15 9 15 12,5 40,5 48,5 72,5 80,5 15 1 (15) 16 9 15 20 (45) 42 54 85 (94) 97 15 1 20 13 (12) 22 22,5 42 52,5 102,5(113) 117 15 1 24 11,5 22 7/10

R1 Masa 25+2 1,5 kg 30+5 2 kg 40+3 5,5 kg 55+4 8 kg

DBD

RPL 25 402/06.02

H3

Gabaryty elementw: przycze gwintowe (wymiary w mm)


D1 D2 B1

4 (P) T
L1

P
L2 D4; T1

L3

L4 L5

1.1
D3

P
L6

Momenty dokrcajce dla pocze gwintowych: MA w Nm dla korka gwintowanego (Pos. 4) G 1/4 G 3/8 G 1/2 G 3/4 G1 G 1 1/4 G 1 1/2 30 40 60 80 135 480 560 MA max w Nm dla zcz rurowych rubowych 60 90 130 200 380 500 600

1.1 Element nastawczy S wkrt bez ba z szecioktem i kapturem ochronnym gniazdo szecioktne (do wielk. znam. 20) szeciokt zewntrzny (wielk. znam. 25, 30) 2 Tabliczka znamionowa 3 4 otwory do mocowania zaworu 4 Otwr przycza P jako opcja (np. do pomiaru cinienia) Wymiary patrz D2, Momenty dokrcajce patrz tabela

wielk. znam.

B1 45 60

B2 60

D1 D1 25

D2 D3 G 1/4 (G 3/4) G1

D3 D4 6,6 M6 9 9 M8 M8

H1 25 40 50

B1 B2

(P)

H2 40

L1 80

L2 4 4 5.5

L3 15 20

L4 55 70

L5 40 49

L6 20 21 34 35

H1 H2

T1

Masa

6 (8) + 10

10 ca. 1,5 kg 20 ca. 3,7 kg 20 ca. 6,4 kg 25 ca.13,9 kg

80 (28) 34 (G 3/8) G 1/2

60 100 90 180

(15) + 20 70 100 (42) 47

70 135 (4) 5,5 20 100 65 25 130 85

(25) + 30 100 130 (56) 61(G 1 1/4) G 1 1/2 11 M10 60

Wykonania i dane wymiarowe elementw nastawczych patrz str. 6.

RPL 25 402/06.02 DBD

8/10

Gabaryty elementw: Wycicie dla wbudowania pyty czoowej zaworw wg wzoru konstrukcyjnego
(wymiary w mm)
H2
wielk. znam.
H13

B1

B2

D1

D2 12,5 20,5 20,5 24 24 29,5 29,5

D3 7 9 9 9 9 11 11

D4 min 40 44 44 55 55 73 73

R1 min 8 8 8 8 8 8 8

6
R1

45 22,5 25 60 20,5 40 60 20,5 40 70 70 24 24 50 50

8 10 15
B2

20 25 30

D2
H1

100 29,5 60 100 29,5 60

D1

Uwaga: W zaworach typu DBDH.K./E przed montaem pyty czoowej wkadu naley zdemontowa kko pokrtne, ktre na kocu naley zamontowa ponownie.

D1 B1

Zawory ograniczajce cinienie o homologowanym wzorze konstrukcyjnym typu DBD ../..E Dyrektywa 97/23/EG (Dyrektywa dotyczca urzdze cinieniowych)
630
Wartoci lecych powyej charakterystyki w ciemnym polu, nie mona zrealizowa za pomoc tego zaworu

Cinienie pracy w bar

400 300 200

wielk. znam. 6

400 300 200 171 100 80 60 50 40 30 0

wielk. znam. 10

Cinienie pracy w bar

111 100 80 60 50 40 30 0 12 20

Wartoci lecych poniej charakterystyki w ciemnym polu, nie mona zrealizowa za pomoc tego zaworu 28 36 44 52

Wartoci lecych poniej charakterystyki w ciemnym polu, nie mona zrealizowa za pomoc tego zaworu

20

Natenie przepywu w l/min

Natenie przepywu w l/min

40

60

80

100

120 140

DBD

9/10

RPL 25 402/06.02

Zawory ograniczajce cinienie o homologowanym wzorze konstrukcyjnym typu DBD ../..E


Dyrektywa 97/23/EG (Dyrektywa dotyczca urzdze cinieniowych)
400 316 300
400 316 300

Cinienie pracy w bar

Cinienie pracy w bar

wielk. 200 znam. 20

200

wielk. znam. 30

100 80 60 50 40 30 0 30 60 Wartoci lecych poniej charakterystyki w ciemnym polu, nie mona zrealizowa za pomoc tego zaworu 90 120 150 180

100 80 60 50 40 30 0 60 120

Wartoci lecych poniej charakterystyki w ciemnym polu, nie mona zrealizowa za pomoc tego zaworu
180 240 300 360

Natenie przepywu w l/min


wielk. znam.

Natenie przepywu w l/min


wielk. znam.

Oznaczenie DBDS6K1X/ DBDH6K1X/ DBDS6G1X/ DBDH6G1X/ DBDS6P1X/ DBDH6P1X/

Cecha podzespou E E E E TV.SV. 99 -849.5.F. w G.p. E E E E E E TV.SV. 00-850.6.F. w G.p. E TV.SV. 00 -390.4,5.F.30.p.1 ) E E E

Oznaczenie DBDS15G1X/ DBDH15G1X/ DBDS20K1X/ DBDH20K1X/ DBDS20G1X/ DBDH20G1X/ DBDS20P1X/ DBDH20P1X/ DBDS25G1X/ DBDH25G1X/ DBDS30K1X/ DBDH30K1X/ DBDS30G1X/ DBDH30G1X/ DBDS30P1X/ DBDH30P1X/

Cecha podzespou E E E E TV.SV. 01 -361.10.F. E E E E E E E E E E E E

20

w.p.

DBDS8G1X/ DBDH8G1X/ DBDS10K1X/ 10 DBDH10K1X/ DBDS10G1X/ DBDH10G1X/ DBDS10P1X/ DBDH10P1X/

30

TV.SV. 01 362.15.F. w.p.

Cinienie w oznaczeniu typu wpisuje Klient Dane nanoszone fabrycznie


1)

Cecha podzespou dla DBD. 10.1X/; 400 bar

630 bar

Wane uwagi: Przewody wydmuchowe zaworw bezpieczestwa musz by wyprowadzone bezpiecznie. W ukadzie wydmuchowym nie moe si zbiera ciecz (cinienie zbiornika = 0 bar!)

Naley sprawdzi, czy dyrektywa dotyczca urzdze cinieniowych 97/23/EG musi si odnosi si do caego ukadu hydraulicznego, czy te tylko do poszczeglnych elementw konstrukcyjnych.

Zaleca si zabezpieczenie zaworw wkadowych o homologowanym wzorze konstrukcyjnym przed niedopuszczalnym usuniciem z korpusu / bloku do wkrcania przez zadrutowanie przez istniejcy otwr w szeciokcie wkadu i zaplombowanie.

Bosch Rexroth Sp. z o. o. ul. Staszica 1, PL-05-800 Pruszkw Tel. (22) 738 18 00 Fax. (22) 758 87 35 e-mail: info@boschrexrtoh.pl

Podane dane su wycznie do opisu produktw. Stwierdzenie co do okrelonych cech lub przydatnoci do okrelonego zastosowania nie moe by wywiedzione z naszych danych. Naley zwrci uwag na to, e nasze produkty ulegaj naturalnemu procesowi zuycia przez cieranie i procesowi starzenia.

DBD

10/10

RPL 25 402/08.97

Notatki

Bosch Rexroth Sp. z o. o. ul. Staszica 1, PL-05-800 Pruszkw Tel. (22) 738 18 00 Fax. (22) 758 87 35 e-mail: info@boschrexrtoh.pl

Podane dane su wycznie do opisu produktw. Stwierdzenie co do okrelonych cech lub przydatnoci do okrelonego zastosowania nie moe by wywiedzione z naszych danych. Naley zwrci uwag na to, e nasze produkty ulegaj naturalnemu procesowi zuycia przez cieranie i procesowi starzenia.

DBD

11/10

RPL 25 402/08.97

Notatki

Bosch Rexroth Sp. z o. o. ul. Staszica 1, PL-05-800 Pruszkw Tel. (22) 738 18 00 Fax. (22) 758 87 35 e-mail: info@boschrexrtoh.pl

Podane dane su wycznie do opisu produktw. Stwierdzenie co do okrelonych cech lub przydatnoci do okrelonego zastosowania nie moe by wywiedzione z naszych danych. Naley zwrci uwag na to, e nasze produkty ulegaj naturalnemu procesowi zuycia przez cieranie i procesowi starzenia.

DBD

12/10

RPL 25 402/08.97