You are on page 1of 25

Zkladn kola s materskou kolou, 08263 Jarovnice

kolsk poriadok

Vydala: PaedDr. Magdalna afranov, riaditeka koly

KOLSK PORIADOK
Veobecn ustanovenie kolsk poriadok je shrn noriem spoluitia a spoluprce celho kolskho kolektvu iakov, pedaggov a nepedagogickch zamestnancov. Jeho uplatovanie v praxi v podstatnej miere prispieva k poslaniu koly. V zmysle 153 zkona 245/2008 upravuje najm podrobnosti o vkone prv a povinnosti iakov a zkonnch zstupcov iaka v kole, pravidl vzjomnch vzahov s pedagogickmi zamestnancami a almi zamestnancami koly, prevdzke a vntornom reime koly, podmienkach na zaistenie bezpenosti a ochrany zdravia iakov a ich ochrany pred socilno-patologickmi javmi, diskriminciou a nsilm. iaci a ich zkonn zstupcovia sa oboznmia s pravidlami kolskho poriadku na zaiatku kolskho roka prostrednctvom triednych uiteov. kolsk poriadok je verejne prstupn na webovej strnke koly, v tlaenej forme v kadej triede. I. as Prva iakov iaci maj prvo aby sa s nimi zaobchdzalo spsobom, ktor nezniuje ich udsk dstojnos a zrove povinnos sprva sa tak ku vetkm osobm, s ktormi prichdzaj do styku. lnok 1 Deklarcia prv dieaa 1. Dieau nleia vetky prva uveden v tejto deklarcii. Na tieto prva maj nrok vetky deti , bez rozdielu rasy, farby, pohlavia, rei, nboenstva, politickho alebo inho presvedenia, nrodnho alebo socilneho pvodu, majetkovho alebo inho spoloenskho postavenia, i u dieaa samho alebo jeho rodiny. 2. Dieau sa m dosta zvltnej ochrany. Zkonmi a inmi prostriedkami mu je potrebn zabezpei, aby sa v slobodnch a dstojnch podmienkach zdravm a normlnym spsobom vyvjalo telesne, duevne, mravne, duchovne a socilne. Pri prijman zkonov hlavnm hadiskom maj by najvlastnejie zujmy dieaa. 3. Diea m ma od narodenia prvo na meno a ttnu prslunos. 4. Dieau sa maj dosta vhody socilneho zabezpeenia. M ma prvo dospieva a vyvja sa v zdrav, preto treba jemu a jeho matke poskytova zvltnu starostlivos ochranu vrtane primeranej starostlivosti pred narodenm a po om. Diea m ma prvo na primeran vivu, bvanie, zotavenia a zdravotncke sluby.

5. Telesne, duevne alebo socilne postihnutmu dieau treba poskytn zvltnu opateru, vchovu a starostlivos, ak vyaduje jeho konkrtny stav. 6. Pln a harmonick rozvoj osobnosti dieaa vyaduje lsku a porozumenie. Vade kde je to mon, m vyrasta obklopen starostlivosou a zodpovednosou svojich rodiov a vdy v ovzdu lsky a mravnej a hmotnej istoty, vnimkou mimoriadnych okolnost sa diea nem odli od matky. M by povinnosou spolonosti a radov venova osobitn starostlivos deom, ktor nemaj rodinu, a tm ktorm sa nedostva primeranch prostriedkov na vivu. Je iaduce, aby tt poskytoval finann pomoc, alebo in na vivu mnohopoetnm rodinm. 7. Diea m nrok na vzdelanie, ktor m by bezplatn a povinn, aspo na zkladnom stupni. M sa mu dostva vzdelvanie, ktor mu zvi jeho veobecn kultrnu rove a poskytne mu rovnak monosti rozvja svoje schopnosti a svoje nzory a svoj zmysel pre mravn a spoloensk myse, aby sa mohlo sta uitonm lenom spolonosti. 8. Diea m by za kadch okolnost medzi prvmi, ktorm sa poskytuje pomoc. 9. Diea m by chrnen pred vetkmi formami zanedbvania, krutosti a vyuvania. Diea sa nesmie zamestnva pred dovenm primeranho, minimlneho veku, v nijakom prpade ho nemono nti, alebo mu dovoli, aby vykonvalo prcu alebo zamestnanie, ktor je na kor jeho zdravia alebo vzdelvania alebo brni jeho telesnmu, duevnmu alebo mravnmu vvinu. 10.Diea treba chrni pred psobenm, ktor me podnecova rasov, nboensk alebo akkovek in formu diskrimincie. Diea sa m vychovva v duchu porozumenia, znanlivosti, priatestva medzi nrodmi, mieru a bratstva vetkch ud, aby si plne uvedomovalo, e m svoje sily a schopnosti venova slube ostatnm uom. lnok 2 Dohovor o prvach dieaa 1. Prvo na pomoc a ochranu: prvo na pouitie vyaduje pomoc deom a ich ochranu zo strany rodiny i spolonosti. 2. Prvo na bezpeie: diea m prvo na osobn bezpenos, bezpenos svojho vlastnctva. 3. Prvo na vvoj: prvo na vvoj sa tka vzdelania, prvo na hru a przdniny i na kultrne aktivity. 4. Prvo na slobodn prejav: zkladom otvorenej demokracie spolonosti je sloboda prejavu. Kad z ns si me myslie o chce, a slobodne to vyjadri. 5. Prvo na spravodlivos: mme prva aby in nepoznali nae skromie bez nho shlasu. Ak sa tak nestane mme prvo domha sa spravodlivosti. 6. Prvo na slobodu vyznania a nboenstva: spolonos vyznva aj nae prvo i poda vlastnho nboenskho a nrodnho presvedenia.

7. Prvo na slobodu pokojnho zdruovania a zhromaovania sa: sloboda pokojnho zdruovania a zhromaovania sa pramen z prirodzenej potreby, kadho loveka spja sa s inmi umi. lnok 3 Prva iaka iak m prvo na: 1. rovnoprvny prstup k vzdelvaniu, 2. bezplatn vzdelanie v zkladnch kolch, 3. vzdelanie v ttnom jazyku a materinskom jazyku v zmysle zkona 4. vyuovanie, individulny prstup repektujci jeho schopnosti a monosti, nadanie a zdravotn stav v rozsahu ustanovenom zkonom, 5. bezplatn zapoiiavanie uebnc a uebnch textov na povinn vyuovacie predmety, 6. ctu k jeho vierovyznaniu, svetonzoru, nrodnosti. a etnickej prslunosti, 7. poskytovanie poradenstva a sluieb spojench s vchovou a vzdelvanm, 8. vchovu a vzdelvanie v bezpenom a hygienicky vyhovujcom prostred, 9. organizciu vchovy a vzdelvania primeran jeho veku, schopnostiam, zujmom, zdravotnmu stavu a v slade so zsadami psychohygieny 10. na slobodn vobu volitench a nepovinnch predmetov v slade so svojimi monosami, zujmami a zubami v rozsahu ustanovenom vzdelvacm programom, 11. ctu k svojej osobe a na ohadupln a taktn zaobchdzanie zo strany uitea i spoluiakov, m prvo by vypout a vyjadri svoj nzor, 12. zabezpeenie ochrany proti fyzickmu, psychickmu a sexulnemu nsiliu, me sedie s km chce, pokia svojim sprvanm neru uitea, alebo spoluiakov, 13. zrozumiten vklad uiva, m prvo opta sa na poznatky, ktorm pri vklade nerozumie a dosta odpove na svoju otzku, 14. na objektvne hodnotenie svojej odpovede resp. psomnej prce, m prvo by oboznmen s hodnotenm svojich psomnch prc (stupnica hodnotenia) a slovnch odpoved. 15. na omyl, ale nesmie to zneuva, 16. na prestvku, m prvo zvoli si npl prestvok, pokia zachovva pravidl bezpenosti a neru ostatnch. 17. na informcie tkajce sa jeho osoby a jeho vchovno-vzdelvacch vsledkov, 18. na individulne vzdelvanie za podmienok ustanovench zkonom. II. as Povinnosti iakov

iak je povinn sprva sa v kole slune, dba na pokyny zamestnancov koly, poda svojich schopnost sa svedomito pripravova na vyuovanie a dodriava kolsk poriadok. iak sa sprva slune a zdvorilo nielen v kole, ale aj mimo koly, v mieste svojho bydliska a na spoloenskch, portovch a inch podujatiach organizovanch kolou. iak je zdvoril voi dospelm obanom, najm k chorm uom a enm. Uvouje im cestu a miesto v dopravnch prostriedkoch. Je pozorn k iakom a obanom telesne postihnutm a starm uom a poda potreby im ochotne pomha pri prechode cez kriovatku, pri nstupe a vstupe z dopravnho prostriedku a pod. Chrni mladch iakov a deti. Na cestch, na uliciach a kriovatkch dodriava dopravn predpisy. lnok 1 Povinnosti iaka iak je povinn: 1. neobmedzova svojm konanm prva ostatnch osb zastujcich sa vchovy a vzdelvania, 2. dodriava kolsk poriadok koly a alie vntorn predpisy koly, 3. udriava v poriadku a v istote svoje miesto, triedu a ostatn kolsk priestory, 4. chrni pred pokodenm majetok koly a majetok, ktor kola vyuva na vchovu a vzdelvanie, 5. chrni pred pokodenm uebnice, uebn texty a uebn pomcky, 6. pravidelne sa zastova na vchove a vzdelvan a riadne sa vzdelva, poas vyuovania sedie disciplinovane, sstredene sledova vklad, plni si svoje povinnosti, pracova samostatne, nevyruova a nerozptyova pozornos spoluiakov, 7. nosi do koly uebnice a kolsk potreby poda rozvrhu hodn a pokynov pedagogickch zamestnancov, 8. kona tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpenos, ako aj zdravie a bezpenos alch osb zastujcich sa na vchove a vzdelvan, 9. cti si udsk dstojnos svojich spoluiakov a zamestnancov koly, 10. repektova pokyny zamestnancov koly, ktor s v slade so veobecne zvznmi prvnymi predpismi, vntornmi predpismi koly a dobrmi mravmi. lnok 2 Vntorn reim koly 1. Pred vstupom do budovy koly sa iaci zdriavaj pred urenm vchodom a sprvaj sa slune a kultrne tak, aby nezneisovali okolie a nepokodzovali zariadenie koly.

2. Budovu koly otvraj upratovaky o 7.00 hod. a vstup do atn povouje dozor konajci uite o 7.30 hod. Po vstupe do budovy s iaci povinn prezu sa v pridelenej atni. Obuv a vrchn oatenie si uloia na pridelenom mieste, v atniach udruj poriadok. Prezuvky musia by ist. Ako prezuvky je zakzan pouva portov obuv botasky, tenisky a pod. Je zakzan nosi v priestoroch koly obuv s kolieskami na podrkach, jej nosenie sa povauje za poruenie tohto poriadku. V prezuvkch sa nesmie cvii na hodinch TV. Po skonen vyuovania si iaci prezuvky ponechvaj vo vrecku zavesenom v atni. 3. iaci sa do zaiatku vyuovania sa zdriavaj v triede a pripravuj sa na vyuovanie. 4. Prehad o vyu. hodinch a prestvkach : 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 7.40 8.30 9.35 10.30 11.25 12.15 13.05 14.05 14,55 15,45 8.25 hod. 9.15 hod. 10.20 hod. 11.15 hod. 12.05 hod. 12.55 hod. 13.45 hod. 14.45 hod. 15,35 hod. 16,25 hod

5. Do koly nosia iaci vhradne veci potrebn k vyuovaniu. iakom sa zakazuje do koly prina nevhodn predmety ako hraky, CD prehrvae, MP3 prehrvae, karty a vie mnostvo peaz, predmety ohrozujce vlastn zdravie, zdravie spoluiakov a pedagogickch zamestnancov. Poas vyuovania iak nesmie pouva mobiln telefn. Pri poruen zkazu je uite povinn MT iakovi zobra a odovzda ho tr. uiteovi. Tr. uite nsledne pozve rodia iaka do koly a jemu odovzd MT s upozornenm na poruenie kolskho poriadku zo strany iaka. iak me MT poui iba v odvodnench prpadoch so shlasom vyuujceho, triedneho uitea alebo riaditeky koly, alebo jeho poverenho zstupcu. Poas prestvok sa zakazuje iakom robi fotografie a videozznamy pomocou MT a fotoapartov. 6. Je zakzan do koly nosi veci, ktor by mohli ohrozi zdravie a bezpenos iakov a ktor ruia vyuovac proces. iakom sa zakazuje faji, pi liehov npoje, alebo prina cigarety a alkohol spoluiakom. iakom sa zakazuje nosenie, prechovvanie a uvanie akchkovek drog v ase vyuovania aj v mimo vyuovacom ase. Poruenie tohto zkazu bude posudzovan ako hrub poruenie kolskho poriadku a bude rieen riad. koly s rodimi iaka. Pri nedostatonej spoluprci rodiov alebo pri opakovanom priestupku bude nahlsen pedagogicko-psychologickej poradni a odboru starostlivosti o rodinu a diea Oc v Jarovniciach. 7. Akkovek straty iak ihne hlsi vyuujcemu a nsledne triednemu uiteovi, ktor vykon dsledn etrenie v kolektve iakov. V prpade straty vec vyej hodnoty
6

pedagg zavol polciu. Likvidciu poistnej udalosti v spoluprci s poisovou vykonaj poveren pedagogick zamestnanci. 8. Na vyuovan i poas prestvok sa iaci sprvaj slune, kultrne v slade s etikou sprvania. Sprvanie iakov mus by v slade s pravidlami slunho sprvania bez obahovania i ikanovania inch iakov. Akkovek prejav poukazujci na mysel bezprostredne smerujci k fyzickmu alebo psychickmu ubleniu druhmu iakovi, agresia jednho iaka alebo skupiny iakov, opakovan toky na spoluiaka sa povauj za prejav ikanovania. Vetky prejavy ikanovania s prsne zakzan. 9. iak je povinn prichdza na vyuovanie isto a hygienicky upraven, v primeranom slunom obleen, bez vstrednosti v prave vlasov a zovajka. Za vstrednos sa povauje: a) npadn farbenie vlasov, b) npadn maovanie nechtov a ich neprimeran dka (ohrozovanie zdravia spoluiakov), c) aplikcia peercingu nos, oboie a pod., d) nosenie odevu nevhodne odhaujceho rzne asti tela. 10.Na pracovn vyuovanie, technick vchovu, techniku a svet prce si prina vhodn pracovn odev a na telesn vchovu bor poda pokynov vyuujceho. 11.V ase od prchodu do koly do zaatia vyuovania, rovnako i poas prestvok sa iaci zdriavaj v triede a pripravuj sa na aliu vyuovaciu hodinu. iaci vyuvaj prestvky na oberstvenie, oddych a prpravu na vyu. hodinu. Okrem uvedenho tie na to, aby sa prezliekli na pracovn vyu., technick vchovu a telesn vchovu do pracovnho, alebo cvinho odevu. Poas malch prestvok sa zdruj v triede a vychdzaj na chodbu len v nutnch prpadoch. Poas vekej prestvky sa zdruj poda zujmu v triede, na k. chodbe resp. v prpade dobrho poasia na k. dvore. Nebehaj a nevystrjaj, aby nespsobili raz sebe i inmu. Akkovek zranenie i raz je iak alebo spoluiak povinn ihne oznmi pedaggovi na dozore, na vyuovan alebo triednemu uiteovi. V priebehu vyuovania a poas prestvok iak nesmie sm opusti kolsk budovu. 12.Na vyuovanie do inej ako kmeovej uebne iaci odchdzaj pred zvonenm. Na vyuovanie telesnej vchovy odchdzaj do atne pred vyuovacou hodinou. Do odbornej a inej ako kmeovej uebne vstupuj len na pokyn vyuujceho. Do kmeovej uebne sa vracaj ihne po ukonen hodiny na pokyn vyuujceho. 13.Poas vyuovania sa iaci riadia pokynmi vyuujcich, nevyruuj, pozorne sleduj vyuovanie a aktvne sa do zapjaj. Ak sa iak chce nieo spta alebo odpoveda, prihlsi sa zdvihnutm ruky, nevykrikuje. Vyvolan iak si sadne na pokyn uitea. Skanmu iakovi ostatn iaci nesm naepkva. Rovnako nie je dovolen odpisova kolsk ani domce lohy. Ak poas vyu. vstpi do triedy dospel osoba, zdravia iaci povstanm. Sadn si len na pokyn uitea. Rovnako zdravia pri odchode z triedy. Na hodinch telesnej vchovy, vtvarnej vchovy, technickej vchovy a pracovnho vyu. ako aj pri psomnch prcach iaci nevstvaj.
7

14.iak sa pripravuje na vyu. doma, alebo v KD. Ak sa z vnych dvodov nemohol pripravi, alebo vypracova domcu lohu, ospravedln sa prslunmu uiteovi na zaiatku vyu. hodiny. 15.Za istotu svojich pracovnch priestorov a okolia zodpoved kad iak. Rovnako aj o pridelen kolsk lavicu a stoliku. Triedni uitelia za tmto elom zabezpeia zasadac poriadok a jeho grafick uloenie na uiteskom stole. Kad zneistenie je iak povinn do 2 dn odstrni. Akkovek pokodenie kolskho majetku je iak povinn aj prostrednctvom rodiov uhradi alebo da do pvodnho stavu. 16.Za poriadok v triede zodpovedaj tdennci. Ich podrobn povinnosti im uloia triedni uitelia. K zkladnm povinnostiam tdennkov patr: prichdza do triedy prv a odchdza posledn, dba o disciplnu spoluiakov, stara sa o istotu tabule, dostatok kriedy, donanie pomcok na vyuovanie, hlsenie chbajcich iakov vyuujcim, vetranie triedy. Prpadn neprtomnos vyuujceho ohlasuj vedeniu koly po uplynut 5 mint od zaatia vyuovacej hodiny. Povinnosti svisiace s vyuovanm a in nevyhnutn pokyny pre zabezpeenie a nenaruovanie plynulosti vyuovania me uloi triedny uite a vyuujci aj inm iakom. 17.iaci s povinn dba o svoje zdravie a bezpenos dodriavanm hygienickch zsad a zsad bezpenosti a ochrany zdravia, s povinn ma v triede hygienick potreby, riadne ich pouva a pravidelne meni. Ak iak onemocnie v kole, triedny uite zabezpe privolanie rodiov alebo privol lekrsku pomoc. iaka je mon uvoni z vyuovania na lekrske oetrenie len v sprievode zkonnho zstupcu resp. inho vyuujceho. 18.Po skonen vyuovania iaci daj triedu do poriadku a vyloia stoliky na lavice kvli upratovaniu. Tdennci pozatvraj okn a uloia uebn pomcky. Z triedy do atne odchdzaj spolone za vyuujcim. Po prezut opaj kolsk budovu. 19.Na obed do kolskej jedlne prichdzaj iaci v sprievode uitea. iaci KD v sprievode vychovvateky. Za svoje veci ponechan vo vestibule kolskej jedlne zodpovedaj sami iaci. Pri stolovan sa sprvaj kultrne a repektuj spoloensk pravidl i pokyny pedaggov a pracovnkov kolskej jedlne. 20.Na popoludajie vyuovanie a zujmov innos akaj iaci vo vestibule, odkia ich vyuujci i vedci tvaru odvedie do uebne. Po skonen vyuovania ich vyuujci i vedci odprevad von z budovy koly. 21.iak je povinn pozdravi a sprvne oslovova pracovnkov koly, sprva sa slune na verejnosti a obzvl voi starm, nemocnm i telesne postihnutm. 22.Ak iak neme prs do koly pre vopred znmu prinu, poiada rodi tr. uitea o uvonenie z vyuovania. Uvonenie z 1 vyu. hodiny me povoli vyu. uite, z jednho da tr. uite, z niekokch vyu. dn riadite koly na zklade psomnej iadosti zkonnho zstupcu iaka. Ak sa iak nezastn vyuovania pre chorobu, alebo in vnu prinu, rodiia s povinn oznmi tr. uiteovi dvod neprtomnosti do 3 dn a to stne, alebo psomne. Na vyiadanie tr. uitea iak je povinn preukza svoju absenciu aj lekrskym potvrdenm.

23.Neprtomnos na vchovnej innosti oznmia rodiia prslunej vychovvateke. 24.Ak bol iak neospravedlnene neprtomn v kole opakovane alebo viac ako 4 vyuovacie hodiny, oznmi tto skutonos riadite koly preukzatenm spsobom zkonnmu zstupcovi iaka a pozve ho na pohovor, z ktorho sa vyhotov zpisnica. Neospravedlnen neas iaka na vyuovan trvajcu viac ako 15 vyuovacch hodn v mesiaci, alebo 60 vyuovacch hodn celkove, oznmi riadite koly v zmysle ustanovenia 3 ods. 14 zkona SNR . 542/1990 Zb. o ttnej sprve v kolstve a kolskej samosprve v znen neskorch predpisov obci, v ktorej m zkonn zstupca iaka trval pobyt a radu prce, socilnych vec a rodiny v Preove, detaovan pracovisko Sabinov. 25.iak je povinn ma bu iacku kniku alebo domci prstup k internetovej iackej knike (potvrden rodiom). So sebou m vdy aj fotokpiu zdravotnho preukazu. 26.V zmysle 10 ods. (7) zkona 428/2002 o ochrane osobnch dajov me by priestor koly monitorovan pomocou videozznamu na ely poriadku a bezpenosti v kole. Monitorovan priestor je zretene oznaen ako monitorovan. Vyhotoven zznam mono vyui len na ely rieenia priestupkov voi kolskmu poriadku. 27.Na kolskch vychdzkach, vletoch, exkurzich sa iaci riadia poda pokynov vedceho uitea a ostatnch pedagogickch pracovnkov. Dodruj miesto a termn sstredenia. Vo vlaku a dopravnch prostriedkoch sa sprvaj disciplinovane. Neruia cestujcich hlasnm hovorom, pokrikovanm a zbytonm pobehvanm. Na frekventovanch miestach, na nstupitiach a v zvodoch sa disciplinovane podriauj pokynom dopravnho personlu a sprievodcov zo zvodov. lnok 3 Vchovn opatrenia Pri hodnoten sprvania iakov sa postupuje poda Metodickho pokynu .22/2011 na hodnotenie iakov zkladnej koly. Pochvaly a in ocenenia Pochvaly a in ocenenia sa udeuj za mimoriadny prejav aktivity a iniciatvy, za zslun alebo staton in, za dlhodob spen prcu a korektn vzahy medzi spoluiakmi. Nvrh na udelenie pochvaly , alebo inho ocenenia sa prerokuje na nvrh triedneho uitea v pedagogickej rade. stnu, alebo psomn pochvalu udeuje iakovi pred kolektvom triedy triedny uite, riaditeka, me aj zstupca zriaovatea koly alebo zstupca prvnickej osoby. V osobitne odvodnench prpadoch /staton in, ktorm bol zachrnen udsk ivot, alebo majetok znanej materilnej hodnoty/ udeuj iakovi pochvalu, alebo in ocenenie orgn verejnej sprvy, minister kolstva SR alebo prezident republiky.
9

Pochvaly a in ocenenia sa zaznamenaj do triednych vkazov, mu sa zverejni aj ako prloha k vysvedeniu. Pochvala triednym uiteom: - za reprezentciu triedy /za spen umiestnenie v sai na rovni kolskho kola/ - za starostlivos o estetick pravu triedy - za dlhodob dosahovanie vbornch vchovno-vzdelvacch vsledkov Pochvala riaditekou koly: - za reprezentciu koly /za spen umiestnenie v sai na rovni obvodovho, krajskho, celoslovenskho kola / Opatrenia na posilnenie disciplny iakov: Poruenie kolskho poriadku je zavinen menej zvan alebo zvan poruenie povinnosti alebo obmedzen urench v kolskom poriadku. Za menej zvan poruenie disciplny ukladaj triedni uitelia napomenutie triednym uiteom alebo pokarhanie triednym uiteom po prerokovan v pedagogickej rade a schvlen riaditekou koly. Triedni uitelia s povinn upozorni na tieto priestupky iakov, ich rodiov bu osobne, zpismi v iackej knike, psomne alebo predvolanm do koly. Napomenutie od triedneho uitea : - zpis do iackej kniky (za slovn napadnutie spoluiaka, vyruovanie poas vyuovacej hodiny a nevhodnho sprvania poas kolskch prestvok, nerepektovanie vyuujcich na vyuovacej hodine a poas kolskch prestvok, za pouvanie mobilnho telefnu a inch nevhodnch vec, ktor nie s sasou vyuovacej hodiny) - za myseln zneisovanie priestorov koly - za vyzvav pravu zovajka iakov Pokarhanie od triedneho uitea: - zpis do iackej kniky (opakovan upozornenia na nevhodn sprvanie poas vyuovacch hodn, kolskch prestvok, za opakovan slovn napadnutie spoluiaka, neodvodnen neskor prchody na prv vyuovaciu hodinu) - za neospravedlnen neprtomnos iaka na jednej a niekokch vyuovacch hodn poas da ( nie cel de) - za prepisovanie znmok v iackej knike - za nenosenie si uebnch pomcok, cviebnho boru Za zvan poruenie disciplny sa povauje tak poruenie disciplny, ktorho kodlivos je zven vzhadom na povahu poruenej kolskej povinnosti, spsob konania, nsledok konania alebo opomenutia, mieru zavinenia, alebo in priaujcu okolnos.
10

Za zvan poruenie disciplny alebo opakovan previnenie proti kolskmu poriadku koly riaditeka koly po prerokovan v pedagogickej rade spravidla ulo vchovn opatrenie. Toto opatrenie mus by prerokovan so zkonnm zstupcom. Z prerokovania riadite vyhotov zznam, v ktorom zkonn zstupca psomne uvedie svoj postoj k veci a zrove bude pouen o povinnostiach zkonnho zstupcu iaka. V zzname zkonn zstupca psomne uvedie V plnom rozsahu som bol pouen o povinnostiach rodia v zmysle kolskho poriadku, ktorm som porozumel, beriem ich na vedomie a v nasledovnom obdob zabezpem npravu svojho dieaa. Pokarhanie od riaditeky koly: - za neospravedlnen neprtomnos iaka na vyuovacch hodinch poas celho da - za opakovan upozornenia (3x) na nevhodn sprvanie iakov poas vyuovacch hodn , odmietanie prce na vyuovacej hodine, kolskch prestvok, slovn a fyzick napdanie spoluiakov - za pouvanie MT poas vyuovania - za fotenie resp. nahrvanie videozznamu poas vyuovacch hodn a prestvok bez vedomia uitea - za sprostredkovanie alkoholickch npojov spoluiakom (jednorzovo) - za fajenie v priestoroch koly - za opakovan a myseln vyruovanie iakov na vyuovan - za opakovan nenosenie si uebnch pomcok na vyuovanie, nenosenie cviebnho boru - za nevhodn sprvanie poas kolskch prestvok a nerepektovanie dozor konajceho uitea - za pokodzovanie majetku koly a opakovan zneisovanie kolskch priestorov Znen znmky zo sprvania: Stupe 2 /uspokojiv/: - za neospravedlnen neas iaka trvajcu viac ako jeden vyuovac de - za sstavn odmietanie pracova na vyuovacch hodinch, nenosenie uebnch pomcok a cviebnho boru - za nosenie, povanie alkoholickch npojov, omamnch a inch psychotropnch ltok v ase kolskho vyuovania ako i mimo vyuovacieho asu /brann kurz, elov cvienie v prrode, exkurzie, vlety, spoloensk akcie koly a triedy, rozlkov veierky/ alebo prchod do koly pod ich vplyvom - odmietnutie podrobi sa vyetreniu za elom zistenia, i iak nepoil alkoholick npoj, omamn ltku alebo psychotropn ltku - spchanie priestupku alebo inu inak trestnho v priestoroch koly, ktor boli preetren s meritrnym rozhodnutm policajnho orgnu - za renie nepravdivch informcii, sprv, ktor mu narui prevdzku kolskch priestorov

11

- za myseln pokodzovanie majetku koly a opakovan zneisovanie kolskch priestoroch - za opakovan pouvanie MT poas vyuovania - za opakovan fotenie resp. nahrvanie videozznamu poas vyuovacch hodn a prestvok bez vedomia uite, zverejovanie nahrvok na socilnych sieach, - za poruenie udskej dstojnosti (sexulne obaovanie, ohmatvanie) - za ikanovanie, obmedzovanie konania alebo prv ostatnch astnkov vzdelvacieho procesu - za hazardn hry o peniaze /karty , kocky a in/ v priestoroch koly - za objasnen krdee Stupe 3 /menej uspokojiv/: - za neospravedlnen neas iaka trvajcu viac ako dva vyuovacie dni a 60 vyuovacch hodn - za opakovan nosenie, povanie alkoholovch npojov, narkotk a inch psychotropnch ltok v ase vyuovania ako i mimo vyuovacieho asu /brann kurz, elov cvienie v prrode, exkurzie, vlety, spoloensk akcie koly a triedy, rozlkov veierky/ alebo za opakovan prchod do koly pod ich vplyvom - za opakovan odmietnutie podrobi sa vyetreniu za elom zistenia, i iak nepoil alkoholick npoj, omamn ltku alebo psychotropn ltku - za opakovan spchanie priestupku alebo inu inak trestnho v priestoroch koly, ktor boli preetren s meritrnym rozhodnutm policajnho orgnu - za opakovan prejavy ikanovania, obmedzovanie konania alebo prv ostatnch astnkov vzdelvacieho procesu - za opakovan hazardn hry o peniaze /karty , kocky a in/ v priestoroch koly - za opakovan a myseln pokodzovanie majetku koly a opakovan zneisovanie kolskch priestorov Stupe 4 /neuspokojiv/: - za sstavn poruovanie pravidiel sprvania a vntornho poriadku koly (za neospravedlnen neas iaka trvajcu viac ako 60 vyuovacch hodn, za opakovan nosenie, povanie alkoholovch npojov, narkotk a inch psychotropnch ltok v ase vyuovania ako i mimo vyuovacieho asu /exkurzie, vlety, spoloensk akcie koly a triedy, elov cvienie, rozlkov veierky/, za opakovan prejavy ikanovania spoluiakov resp. uitea, za opakovan spchanie priestupku alebo inu inak trestnho v priestoroch koly, ktor boli preetren s meritrnym rozhodnutm policajnho orgnu, za opakovan hazardn hry o peniaze /karty , kocky a in/ v priestoroch koly, za opakovan a myseln pokodzovanie majetku koly a opakovan zneisovanie kolskch priestorov, za opakovan fotenie resp. nahrvanie videozznamu poas vyuovacch hodn a prestvok bez vedomia uitea a ich prpadn zverejovanie na socilnych sieach.

12

Ak iak svojim sprvanm a agresivitou ohrozuje bezpenos a zdravie ostatnch iakov, ostatnch astnkov vchovy a vzdelvania alebo nara vchovu a vzdelvanie do takej miery, e znemouje ostatnm astnkom vchovy a vzdelvania vzdelvanie, riaditeka koly me poui ochrann opatrenie, umiestnenm iaka do samostatnej miestnosti za prtomnosti pedagogickho zamestnanca. Riaditeka koly bezodkladne privol a/ zkonnho zstupcu, b/ zdravotn pomoc c/ policajn zbor Ochrann opatrenie sli na upokojenie iaka. O dvodoch a priebehu ochrannho opatrenia vyhotov riaditeka koly psomn zznam. Privolan zkonn zstupca iaka preber zodpovednos za iaka. Ak iak spcha trestn in alebo priestupok (alej len delikt) v ase vyuovania, oznmi riaditeka koly (aj v elektronickej podobe) tto skutonos prslunmu Obvodnmu oddeleniu policajnho zboru s nvrhom na uloenie vchovnch opatren alebo zsah do rodiovskch prv poda zkona o rodine (vzor v prlohe . 2).

III. as Prva a povinnosti zkonnch zstupcov iaka lnok 1 Zkonn zstupca iaka m prvo na 1. Poskytnutie bezplatnho vzdelvania pre svoje diea. 2. Vzdelvanie svojho dieaa bez diskrimincie. 3. Poskytovanie, informci a vedomost iakom v rmci vchovy a vzdelvania v slade so sasnm poznanm sveta a v slade s princpmi a ciemi poda zkona o vchove a vzdelvan (kolsk zkon). 4. Toleranciu nzorovho, etnickho, kultrneho, rasovho, socilneho vedomia a prejavu. 5. Informcie o kole (koncepn zmer rozvoja koly, uebn varianty v triedach, vchovno-vzdelvac program koly, projekty, do ktorch je kola zapojen, poty iakov v triedach, materilnotechnick vybavenie, sprva o vchovno-vzdelvacej innosti za predchdzajci rok). 6. Vyjadrovanie sa k vchovno-vzdelvaciemu programu koly prostrednctvom orgnov kolskej samosprvy. 7. Prijatie svojho dieaa do zkladnej koly aj mimo kolskho obvodu, v ktorom m trval bydlisko so shlasom riaditea. 8. Voli a by volen do rady koly. 9. Poskytovanie poradenskch sluieb vo vchove a vzdelvan svojho dieaa.
13

10.Zalenenie svojho dieaa a z toho vyplvajci prstup vo vchove a vzdelvan iaka. 11.Odklad zaiatku povinnej kolskej dochdzky svojho dieaa o jeden kolsk rok v slade so zkonom 245/2008 Z. z. (kolsk zkon). 12.Povolenie pre svoje diea plni povinn kolsk dochdzku osobitnm spsobom. 13.Poiada o komisionlne preskanie svojho dieaa, ak m pochybnosti o sprvnosti klasifikcie a by prtomn na komisionlnom preskan svojho dieaa po predchdzajcom shlase riaditea koly. 14.Slovn hodnotenie svojho dieaa, ak o to poiada vina zkonnch zstupcov iakov. 15.Informcie o vchovno-vzdelvacch vsledkoch svojho dieaa. 16.Nahliadnu do psomnch prc svojho dieaa. 17.Informcie o dochdzke svojho dieaa do koly. 18.Oboznmenie so kolskm poriadkom koly. 19.Vyrieenie podnetov a sanost. 20.Vydanie potvrdenia o nvteve koly. 21.Vydanie odpisu vysvedenia. lnok 2 Zkonn zstupca iaka je povinn V zmysle ustanoven 144 ods. 7, 8, 9, 10, 153 kolskho zkona a 28 ods. 1, 2 zkona o rodine: 1. Rodi alebo in zkonn zstupca (alej len rodi) je povinn vytvra nevyhnutn materilne, socilne a psychohygienick podmienky pre spen kolsk prpravu, najm pre diea zabezpeova a) vhodn bvanie a vybavenie bytu, aby diea malo svoje miesto na prpravu a na spanie, b) biologick potreby, stara sa o stravovac reim svojho dieaa, c) potrebn hygienick prostredie a osobn hygienu tak, aby diea prichdzalo do koly vyspan, umyt, ist a riadne upraven, d) starostlivos o zdravotn stav dieaa, najm vo vzahu k detskm ochoreniam riacim sa v iackych kolektvoch, ako s ben detsk respiran ochorenia a infekn ochorenia, ltaka, pedikulza, svrab; rodi je povinn diea pod dohadom lekra liei a dodriava jeho pokyny, e) pre diea potrebn kolsk potreby, prezuvky a pomcky, ktor je diea povinn nosi do koly. 2. Rodi je povinn pomha svoju dieau v kadodennej prprave do koly a najm
14

a) prihlsi diea na plnenie povinnej kolskej dochdzky a dba na to, aby diea dochdzalo do koly pravidelne a vas, b) podnecova u svojho dieaa adekvtny zujem o kolsk vzdelvanie, pravidelne prejavova zujem o to, ako prebieha edukan proces dieaa, ak m problmy a v om spovaj priny jeho akost, c) komunikova, spolupracova s vyuujcimi a tak zjednocova svoje vchovn psobenie, o sa v konenom dsledku odraz v skvalitovan kolskch vsledkov dieaa, d) v domcej prprave kontrolova a vies svoje diea k pravidelnej prci a taktie k zodpovednmu a kvalitnmu plneniu loh, e) nezabda pochvli svoje diea za vemi dobr vkon v kole, aby pochvalou pozitvne posmeoval a motivoval svoje diea, f) vies svoje diea k poadovanm kolskm vsledkom, ale aj k prekonvaniu akost vo zvldan nronch loh, g) osobitn pozornos venova rozvjaniu a upevovaniu jazykovch zrunost a schopnost; ui svoje diea komunikova, myslie a poznva vo vyuovacom jazyku, o me podstatnm spsobom ovplyvni jeho vchovno-vzdelvacie vsledky. 3. Rodi je alej povinn a) zven kadodenn starostlivos venova svojmu dieau so pecilnymi vchovno-vzdelvacmi potrebami, b) nahradi kodu, ktor diea myselne zavinilo, c) informova kolu o zmene zdravotnej spsobilosti dieaa, jeho zdravotnch problmoch alebo inch zvanch skutonostiach, ktor by mohli ma vplyv na jeho vchovu a vzdelvanie, d) psomne ospravedlni neprtomnos svojho dieaa nepresahujcu tri dni, pri dlhej neprtomnosti sa vyaduje psomn potvrdenie prslunho lekra, ktor bolo vystaven na zaiatku lieenia, e) kedykovek v priebehu domceho lieenia svojho dieaa predloi potvrdenie o domcom lieen pedagogickmu zamestnancovi koly, socilnemu pracovnkovi alebo prslunkom polcie., f) ak m iak opusti kolu poas vyuovania (plnovan oetrenie u odbornho lekra, mimoriadna udalos v rodine a pod.), zabezpei jeho odchod zo koly len v sprievode zkonnho zstupcu, g) oznmi neprtomnos iaka na vchovnej innosti v KD v urit de vopred vychovvateke. Predasn odchod iaka zo KD je mon len na zklade psomnho oznmenia rodiov a iaka si prde zkonn zstupca osobne prevzia.

15

IV. as Zveren ustanovenia 1. Triedni uitelia s povinn oboznmi so kolskm poriadkom iakov na triednych hodinch a rodiov na triednych aktvoch Zdruenia rodiov na zaiatku kolskho roka, pri prave kolskho poriadku a pravidelne vyhodnocova jeho plnenie. Dodriavanie kolskho poriadku koly je pravidelnou nplou klasifikanch a hodnotiacich pedagogickch rd a pracovnch pord. 2. kolsk poriadok bol prerokovan radou koly da 27. jna 2012 a na pedagogickej rade da 3. septembra 2012. 3. kolsk poriadok nadobda platnos dom 1. sept.2012. 4. Tmto kolskm poriadkom sa ru platnos kolskho poriadku z 1.9.2010.

16

kolsk poriadok kolskej jedlne 1. Prevdzka kolskej jedlne Obedy sa vydvaj v pracovnch doch v ase od 11.15 hod. 14.00 hod. 2. Postup pri stravovan - iak prichdza na obed po skonen poslednej vyuovacej hodiny v sprievode vyuujceho, vychovvateky alebo asistentky uitea - po prchode do J si iak vezme tanier na polievku a prbor - zaujme miesto pri stole, naberie si polievku z misy, tanier odnesie k okienku pouitho riadu - zarad sa k okienku pre vdaj hlavnho jedla, kde sa zaregistruje ipom, po jeho skonzumovan odnesie pouit tanier a prbor k okienku a opust J 3. Pravidl sprvania sa v kolskej jedlni - v priestoroch kolskej jedlne sa zdriavaj iba iaci prihlsen na stravovanie - rodiom a inm nestravujcim sa osobm je vstup do J zakzan - v J iak repektuje pokyny dozor konajceho uitea - iak sa mus sprva slune, disciplinovane, nepredbieha sa v rade, nespsobuje zbyton hluk, udruje istotu - iak nesmie pokodzova zariadenie J a odcudzi prbor - iak nesmie znehodnocova stravu V prpade zistenho poruenia vntornho poriadku bude iak vylen zo stravovania sa v kolskej jedlni. PaedDr. Magdalna afranov riaditeka koly

17

Prloha . 1 Vyhlka 320/2008 o zkladnej kole 20 Pravidl sprvania iaka (1) iak sa mus v kole sprva slune, dba na pokyny pedagogickch zamestnancov, poda svojich schopnost sa svedomite pripravova na vyuovanie a dodriava kolsk poriadok. iak sa mus sprva slune aj mimo vyuovania, a to aj poas vonch dn a przdnin tak, aby neporuoval zsady spolunavania a spoloensk normy sprvania. (2) iak mus chodi do koly pravidelne a vas poda rozvrhu hodn a zastova sa na innostiach, ktor kola organizuje. as na vyuovan volitench predmetov a zujmovej innosti je pre prihlsenho iaka povinn. (3) iak mus by v kole vhodne, isto a bez vstrednost obleen a upraven. (4) iak mus chrni uebnice a kolsk potreby, udriava v poriadku a v istote svoje miesto, triedu a ostatn kolsk priestory, chrni majetok pred pokodenm; nosi do koly uebnice a kolsk potreby poda rozvrhu hodn a pokynov pedagogickch zamestnancov. (5) Pred skonenm vyuovania iak nesmie bez dovolenia vychdza zo kolskej budovy; zdriava sa v kolskch priestoroch v ase mimo vyuovania me iak len za podmienok urench kolskm poriadkom. (6) iak mus chrni svoje zdravie a zdravie spoluiakov; iak nevykonva innosti, ktor s zdraviu kodliv, najm fajenie, pitie alkoholickch npojov, povanie zdraviu kodlivch ltok. (7) Poas vyuovania iak nesmie pouva mobiln telefn. Poui ho me iba v odvodnench prpadoch so shlasom vyuujceho, triedneho uitea alebo riaditea, alebo jeho poverenho zstupcu. (8) iak nesmie nosi do koly predmety ohrozujce vlastn zdravie a zdravie spoluiakov a pedagogickch zamestnancov. 21 Pochvaly a in ocenenia (1) Pochvaly a in ocenenia sa udeuj za mimoriadny prejav aktivity a iniciatvy, za zslun alebo staton in poda 58 zkona. (2) Nvrh na udelenie pochvaly alebo inho ocenenia sa prerokuje v pedagogickej rade. 21 (3) stnu alebo psomn pochvalu udeuje iakovi pred kolektvom triedy alebo koly triedny uite, riadite, me aj zstupca zriaovatea koly alebo zstupca prvnickej osoby. (4) V osobitne odvodnench prpadoch, najm za staton in, ktorm bol zachrnen udsk ivot alebo majetok znanej materilnej hodnoty, me udeli iakovi pochvalu alebo in ocenenie aj orgn verejnej sprvy, minister kolstva alebo prezident republiky. (5) Pochvaly a in ocenenia sa zaznamenvaj do triedneho vkazu alebo katalgovho listu iaka. 22 Opatrenia vo vchove (1) Opatrenie na posilnenie disciplny iaka sa uklad po objektvnom preetren za zvan alebo opakovan previnenie proti kolskmu poriadku koly. Toto opatrenie predchdza spravidla zneniu stupa zo sprvania. (2) Poda zvanosti previnenia sa uklad niektor z opatren, najm napomenutie od triedneho uitea, pokarhanie od triedneho uitea, pokarhanie od riaditea. (3) Pokarhanie od triedneho uitea udeuje triedny uite so shlasom riaditea po prerokovan v pedagogickej rade. Riadite udeuje pokarhanie od riaditea koly po prerokovan v pedagogickej rade.

18

(4) O udelen vchovnho opatrenia informuje riadite preukzatenm spsobom zkonnho zstupcu iaka. Vchovn opatrenie sa zaznamenva iakovi do triedneho vkazu alebo katalgovho listu iaka. (5) Udelenie znenho stupa zo sprvania poda 55 ods. 6 psm. c) a d) zkona sa odvodn v triednom vkaze alebo katalgovom liste iaka. (6) Ak sa pouije ochrann opatrenie poda 58 zkona, riadite bezodkladne privol zkonnho zstupcu iaka, ktor za iaka preber zodpovednos.

19

Prloha . 2

Zkladn kola s materskou kolou, 08263 Jarovnice 464


OO PZ .............. ul. .................... obec.................
V list slo/zo da Nae slo Vybavuje Obec Dtum

VEC Oznmenie o protiprvnom konan a nvrh na uloenie vchovnch opatren alebo zsah do rodiovskch prv poda zkona o rodine Riaditestvo Z ..................... vm tmto zasiela oznmenie koly o protiprvnom konan iaky ......................................... voi uiteke ..................................... Opis skutku : Da .. na ......(napr. na vyuovacej hodine) v . triede , iaka ., nar. .......... bytom ................. , zvanm spsobom poruovala kolsk poriadok tm, e .(presne podrobne popsa konanie iaka, vyuujceho, ostatnch prtomnch, slovn, prpadn vulgrne slovn alebo fyzick toky, nsledky konania, prijat okamit opatrenia a pod.) Riaditestvo v prlohe zasiela zznamy o vchovnch opatreniach voi iakovi .........................., ktor v ase od ......... do .......... opakovane poruoval kolsk poriadok. (Popsa, ak opatrenia vo vchove boli pouit a tie konanie zkonnch zstupcov, napr. - rodiia sa bez ospravedlnenia nezastuj rodiovskch zdruen a v minulosti sa 3x nedostavili do koly na vzvu triednej uiteky za elom prerokovania vchovnho oparenia, 23 ktor bolo uloen ich dcre. Rodiia si neplnia svoje povinnosti poda kolskho poriadku Z ........................... l. .......... ods. ......... psm. .......... . Vzhadom na uveden skutonosti iadame, aby policajn orgn v prpade odloenia veci z dvodu nedostatku veku v priestupkovej alebo trestnej zodpovednosti iaky uveden skutok postpil na oddelenie socilnoprvnej ochrany a socilnej kurately PSVaR v ........................ s nvrhom na uloenie vchovnch opatren alebo zsahom do rodiovskch prv poda zkona o rodine (prpadne zkona . 305/2005 Z. z. o socilnoprvnej ochrany a socilnej kurately a o zmene a doplnen niektorch zkonov). Zrove Vs iadame o vykonanie adekvtnych bezpenostnch opatren na ochranu dotynho uitea a vedenia koly pred rodimi uvedenho iaka. Na zklade doterajch sksenost mme obavu z ich monho agresvneho sprvania ako nsledok podania tohto oznmenia. V zmysle zkonom stanovenej lehote vs iadame o oznmen meritrneho rozhodnutia vo veci, ktor bude nsledne zaloen do pedagogickej dokumentcie iaky. V ........................... da ................ Prloha: 3x Zznam o prerokovan vchovnho opatrenia ............................................... riadite Na vedomie 1. PSVaR, ................. 2. Obec

20

Prloha . 3

Zkladn kola s materskou kolou, 08263 Jarovnice 464 ,


Z P I S o zadran mobilu, prehrvaa Da .................. bol na ...... vyuovacej hodine u iaka menom: ............................. trieda: ............... zadran mobil znaky: ................... farba: ............................... Zadral: .......................................... .......................................... meno podpis Svedkovia: .......................................... .......................................... meno podpis Z P I S o vrten mobilu Dole podpsan zkonn zstupca beriem na vedomie, e v zmysle 20 Vyhlky M SR . 320/2008 o zkladnej kole poas vyuovania iak nesmie pozva mobiln telefn. Rovnako v zmysle l. 5 ods. 5. kolskho poriadku Z s M, 08263 Jarovnice 464 do koly nosia iaci len veci potrebn na vyuovanie, nie cenn veci, audio, i videoprehrvae ani mobily. Ak iak donesie mobil, tak len na vlastn zodpovednos, ale mobil i prehrva poas vyuovania alebo vchovnej innosti nesmie by zapnut. Zrove sa zavzujem, e urobm tak opatrenia, aby moje diea u viac mobil nepouilo na riadnom vyuovan. Podpisom potvrdzujem vrtenie mobilu. Odovzdal: .......................................... .......................................... meno podpis Prevzal: .......................................... .......................................... meno podpis V Jarovniciach, da: .............................. 25

21

Prloha . 4

Zkladn kola s materskou kolou, 08263 Jarovnice 464


Zpis o zadran vec (alkohol, tabak) Da ................ bol na ...... vyuovacej hodine u iaka menom: .................................. trieda: .............. zadran: ................................................... v mnostve: .............. Zadral: .......................................... .......................................... meno podpis Svedkovia: .......................................... .......................................... meno podpis Z P I S o odovzdan veci Dole podpsan zkonn zstupca beriem na vedomie, e v zmysle 20 Vyhlky M SR . 320/2008 o zkladnej kole iak mus chrni svoje zdravie a zdravie spoluiakov; iak nevykonva innosti, ktor s zdraviu kodliv, najm fajenie, pitie alkoholickch npojov, povanie zdraviu kodlivch ltok. Rovnako v zmysle bodu 5. Vntornho poriadku koly pre iakov Z s M, 08263 Jarovnice 464, do koly nosia iaci len veci potrebn na vyuovanie. Je zakzan do koly nosi veci, ktor by mohli ohrozi zdravie a bezpenos iakov a ktor ruia vyuovac proces. Obzvl je zakzan nosi do koly cigarety, alebo akkovek nvykov a zdraviu kodliv ltky. Poruenie zkazu sa riei ako hrub poruenie disciplny, a to minimlne pokarhanm triednym uiteom alebo prsnejm vchovnm opatrenm. Zrove sa zavzujem, e urobm tak opatrenia, aby moje diea u viac tieto veci nenosilo na riadne vyuovanie. Podpisom potvrdzujem vrtenie veci. Odovzdal: .......................................... .......................................... meno podpis Prevzal: .......................................... .......................................... meno podpis V Jarovniciach da: ..............................

22

Prloha . 5

Zkladn kola s materskou kolou, 08263 Jarovnice 464


Zpis o zadran vec (omamn alebo psychotropn ltka) Da ............... bol na ...... vyuovacej hodine u iaka menom: ................................... trieda: ............ zadran: ........................................... v mnostve: ........................ (uvies ako rastlina, prok alebo tablety neznmeho pvodu) Zadral: .......................................... .......................................... meno podpis Svedkovia: .......................................... .......................................... meno podpis Vzhadom na to, e boli rodiia aj iaci oboznmen, e v zmysle 20 Vyhlky M SR . 320/2008 o zkladnej kole iak mus chrni svoje zdravie a zdravie spoluiakov; iak nevykonva innosti, ktor s zdraviu kodliv, najm povanie zdraviu kodlivch ltok. Rovnako v zmysle bodu 5. Vntornho poriadku koly pre iakov Z s M, 08263 Jarovnice 464, do koly nosia iaci len veci potrebn na vyuovanie. Je zakzan do koly nosi veci, ktor by mohli ohrozi zdravie a bezpenos iakov. Obzvl je zakzan nosi do koly akkovek nvykov a zdraviu kodliv ltky. Preto bola uveden ltka iakovi zadran a odovzdan prslunkom PZ. Odovzdal: .......................................... .......................................... meno podpis Prevzal: ............................................... .......................................... meno, funkcia prslunka PZ podpis V Jarovniciach da: ..............................

23

Prloha . 6
Vae meno a priezvisko, adresa, telefonick kontakt

Riaditestvo Zkladnej koly s materskou kolou Jarovnice 464 08 263 Vec: iados o odklad povinnej kolskej dochdzky

Dovoujem si Vs tmto poiada o odklad povinnej kolskej dochdzky o jeden rok pre moje diea meno a priezvisko ............................................................

nar. ................................v ..................................................

rodn slo : ........................................

trvale bytom ..................................................................................

na kolsk rok ...................................... .

Moju iados odvodujem tm, e moje diea nie je telesne a duevne dostatone vyspel pre plnenie povinnost vyplvajcich z povinnej kolskej dochdzky, pochdza zo socilne znevhodnenho prostredia a nebolo zakolen.

Meno rodia :..................................................................................................................

Bydlisko : .......................................................................................................................

Kontakt (tel., mobil) ......................................................................................................

24

Prloha . 7

iadanka o uvonenie iaka/iaky z vyuovania

iadam o uvonenie svojho dieaa ..........................................................................................................., narodenho: ................................................., iaka/iaky: ........................... triedy Z s M, 08263 Jarovnice 464 z vyuovania v doch od ...................................... do .....................................z nasledujcich dvodov:........................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... Dohliadnem na to, e vymekan uivo sa moje diea individulne dou.

Dtum: ........................................ Podpis zkonnho zstupcu: .....................................................................


* zkonn zstupca vypa hrubo ormovan as iadanky

S uvonenm iaka/iaky shlasm neshlasm1) , a to z dvodu: ........................................... ............................................................................................................... Dtum: ............. Podpis triedneho uitea .......................................................................

S uvonenm iaka/iaky shlasm neshlasm1) , a to z dvodu: ........................................... ............................................................................................................... Dtum: ............. Podpis riaditea koly ...........................................................................
1) nehodiace sa preiarknite

25