You are on page 1of 23

Microsoft mathematics

Studenti: Milo Luki 15/10r

Profesor: Aleksandar Zaki

Nemanja Sekuli 39/10r

SADRAJ
Upoznajte se sa interfejsom...........................................................................................................................................4 Korienje grafikog kalkulatora..................................................................................................................................5 Korienje inking sposobnosti......................................................................................................................................6 Reavanje jednaine korak po korak.............................................................................................................................7 Kako kreirati grafikon...................................................................................................................................................8 Crtanje 2D grafikona.....................................................................................................................................................9 Crtanje prave..................................................................................................................................................................9 Crtanje jednaine ili funkcije sa 2D pravouglim koordinatama.................................................................................10 Animiranje grafikona...................................................................................................................................................11 O 3D povrinskim grafikonima...................................................................................................................................13 Crtanje jedne jednaine ili funkcije.............................................................................................................................14 Rotiranje 3D grafikona................................................................................................................................................15 Matematiki Alati........................................................................................................................................................16 Korienje Equation Solver-a( reava jednaina).....................................................................................................16 Korienje formula i Jednaina...................................................................................................................................17 Upotreba Triangle Solver-a.........................................................................................................................................19 Korienje konvertora jedinica....................................................................................................................................20 LITERATURA............................................................................................................................................................23

Upoznajte se sa interfejsom
Kada prvi put otvorite Microsoft matematiku, videete sledee elemente prikazane:
1. Calculator

pad koji obuhvata numeriki deo i sledeu grupu Statistiku,trigonometriju,linearnu algebru,raun,standard,i dugme omiljeno.

tastera:

2. Worksheet tab je postavljen po default-u i tu ete vriti najvei deo numerikih

operacija.Ova kartica sadri okno i za ulaz i izlaz.Okno za ulaz daje opciju za korienje grafikog kalkulatora,tastature,ili unosa boje.Kada pritiskate dugmie na Calculator pad-u konstruiete matematiki izraz u oknu unosa tastature.
3. Graphing tab se moe koristiti da kreira veinu matematikih grafikona. Ova kartica sadri

okno za unos funkcija jednaine,nejednakosti,skupova podataka,ili parametarskih jednaina koje elite da prikaete.
4. Matematiki alati: na kartici Poetak, u grupi Alatke, videete dugmad za dodatne

matematike alate:
4.1.1. Equation Solver- koji reava jednu ili sistem jednaina. 4.1.2. Formulas and Equations pronalazi formule i jednaine koje se najee koriste

u fizici i matematici, istrauje ih grafiki ili reava za odreenu promenjivu. 4.1.3. Triangle Solver da pronae mere preostalih uglova i strana trougla kada su nepoznate. 4.1.4. Unit Conversion Tool da konvertuje mere iz jednog sistema jedinica u drugi.

Korienje grafikog kalkulatora


Primarni alat u Microsoft Mathematics-u je potpuno funkcionalni nauni kalkulator sa grafikonima I mogunou da reava jednaine. Moe se koristiti kao runi kalkulator kliktanjem na dugmad, ili moete koristiti tastaturu da otkucate matematiki izraz koji elite da kalkulator izrauna. Reiti jednainu: Na primer za reavanje je da se pronae oblast staze koja okruuje pravougaoni bazen.Mere bazena su 9*15 metara a staza je iroka 2 metra. Korienjem dugmadi na kalkulatoru

1. Izraunajte povrinu bazena i etalita klikom na sledee tastere kalkulatora. Koristite zagrade za grupisanje kalkulacija na odgovarajui nain:

2. Izraunajte povrinu samo bazena:

3. Oduzmite povrinu bazena od povrine bazena i staze:

Korienje inking sposobnosti


Sa Microsoft Mathematics-om korisnici mogu unositi jednaine ili njihove delove koristei poboljane ink unos mogunosti. Korisnici mogu pisati matematike izraze u ink input panelu koristei olovku Tablet PC-ja ili ultra mobilnog PC-ja. Takoe mogu koristiti i mia. Ink input je dostupan i na radnom listu i na Graphing tab-u. 1. Na kartici Poetak odaberite Ink opciju na Input kartici.

2. U Ink input delu nacrtajte izraz koristei olovku na svom Tablet PC-ju, ili miem ako imate laptop

3. Pritisnite Enter.

Reavanje jednaine korak po korak


Microsoft Mathematics prua korak po korak reenja za mnoge vrste problema, od uproavanja algebarskih izraza do reavanja sistema jednaina. Ako je korak po korak reenje dostupno za izraz, videete pod naslovom koraci reenjaizmeu ulaza i izlaza u izrazu. 1. Koristei jednainu odozgo - 2x/4=2

2. Pritisnite Enter 3. Videete da je jednaina reena u izlaznom oknu. 4. Kliknite na korake reavanja

5. Videete kompletan korak po korak postupak reenja za jednainu u Output panelu.

Ako je korak po korak reenje dostupno,za izraz videete naslov koraci reenja izmeu ulaza i izlaza u izrazu u Output oknu bez obzira da li ste uneli izraz korienjem kalkulatora,tastature ili ink input opcijom.

Kako kreirati grafikon


Da bi ste kreirali veinu matematikih grafikona koristite Graphing tab.On sadri ulazno okno koje koristite za unos funkcija,jednaina,nejednakosti,skupova podataka ili parametarske jednaine koje elite da prikaete.Za rad na grafikonu posle prikaza Graphing tab sadri takoe i okno koje opisuje ta je prikazano u grafikonu I okno koje sadri grafikon. Opti koraci za crtanje grafikona 1. Kliknite na Graphing tab.

2. Proirite

odgovarajui ulaz panela: podataka,Parametarski ili Nejednakosti. 3. U Dimenzije listi kliknite na 2D ili 3D.

Jednaine

Funkcije,Jednaine,Skupovi

4. U listi Kordinate kliknite na dugme Kartezijanski,Polarni,Sferni ili Cilindrini. 5. Unesite izraz ili podatke koje elite da prikaete. 6. Kliknite na grafikon.

Crtanje 2D grafikona Crtanje prave


Moete nacrtati bilo koju pravu koristei Microsoft Mathematics.Najjednostavniji nain je izraz za pravu uneti u obliku nagiba-odseka i nacrtati pravu stranu izraza kao funkciju od y. Moete nacrtati bilo koji oblik prave kao izraz, a moete nacrtati i dve take i izmeu rezultantnu pravu. Primer jednaine: y = (2/3) x + 3 Nacrtati pravu kao funkciju od y 1. Kliknite na Graphing tab 2. Proiriti Jednaine i Funkcije.
9

3. U prvom polju za unos unesite y= (2/3) x +3.

4. Kliknite Enter 5. Kliknite na grafikon i pogledajte rezultat

Crtanje jednaine ili funkcije sa 2D pravouglim koordinatama

Crtanje jednaine ili funkcije sa 2D pravouglim koordinatama


Za crtanje jednaine ili funkcije Primer jednaine: r=sin(ntheta) 1. Kliknite na Graphing tab 2. Proirite Jednaine i funkcije.
10

3. Na listi Dimenzije,kliknite na 2D.

4. Izaberite Polar.

5. Kliknite u prvo polje. 6. U polje za unos koje se pojavi,kucajte: sin(ntheta),i onda pritisnite taster Enter.

7. Kliknite na taster Grafikon.

Da bi crtali vie jednaina ili funkcija sledite iste korake kao gore, ali dodajte jo jednu jednainu u drugo polje.Ako elite da dodate treu jednainu ili funkciju kliknite na dugme Dodaj,a zatim unesite jednainu ili funkciju u novom okviru koji se pojavi.

Animiranje grafikona
Kada kreirate grafikon koji ima nepoznate parametre, kao to je grafikon y = sin(ax), Microsoft Mathematics kao poetne uzima proizvoljne vrednosti za nepoznate parametre i crta grafikon
11

koristei tu vrednost. Nakon to je grafikon kreiran, meutim, moete promeniti vrednosti i animirati grafikon koristei opseg vrednosti za nepoznate parametre.Ono to vidite u toku animacije je serija grafikona, svaki nacrtan sa malo drugaijom vrednou od nepoznatog parametra. Ako va grafikon ima vie nepoznatih parametara,moete odabrati koji parametar animirate.Takoe moete podesiti vrednost nekih parametara na odreenu vrednost dok animirate druge parametre. Da animirate grafikon 1. Na Graphing tab-u, proirite do Kontrole Grafikona

2. U Listu parametara, parametar koji elite da animirate. 3. U karticu Donja granica, unesite donju granicu za parametar.Podrazumevana vrednost je 0. 4. U karticu Gornja granica, unesite gornju granicu za parametar. Podrazumevana vrednost je 2.(Moete uneti gornju graninu vrednost da bude manja od donje granine vrednosti.U ovom sluaju, Microsoft Mathematics animira od vee ka manjoj vrednosti.
5. Kliknite na dugme

12

O 3D povrinskim grafikonima
3D povrinski grafikon je nain prikazivanja trodimenzionalnih podataka u dve dimenzije. U najuproenijem obliku, to pokazuje funkcija dve promenljive x i y kao tepihkako je visina tepiha u bilo kojoj taki (x,y) jednaka vrednosti funkcije u toj taki. Moete kreirati i komplikovanije povrine kao to su npr.sfere i torusi, kao grafikon jednainu sa tri promenljive. Moete kreirati 3D povrinske grafike funkcija kao dve promenljive: kao grafikon jednainu sa tri promenljive, ili kao grafikon sa tri parametarske jednaine. Moete prikazati 3D povrinske grafikone na dva naina.
1. Podrazumevani nain je prikaz kao obojenu povrinu, gde je boja bazirana na osnovu

ugla svake take povrine sa svakim od nekoliko razliito obojenih svetlosnih izvora. 2. Takoe moete prikazati povrinu kao ram od ice (takoe poznat kao mrea od ica),koji prikazuje povrinu kao da je sainjena od linija.Verovatno ste videli sline grafikone u dokumentarcima koji prikazuju izradu kompjuterski animiranih filmova. Grafikon povrine u boji.

13

iani ram grafikon.

Ako kliknete na desni klik mia i pomerate ga du granice, videete prostornost na raskrsnici u grafikonu.Ovo je mogue ako je Direct3D instaliran i omoguen za 3D grafikon.

Crtanje jedne jednaine ili funkcije


Primer jednaine: r=3 theta-phi 1. Kliknite na Graphing tab. 2. Proiri jednaine i funkcije. 3. U listi Dimenzije kliknite na 3D.

4. Kliknite u prvo polje. 5. U polje za unos koje se pojavi,otkucajte jednainu ili definiciju funkcije 3theta-phi i pritisnite Enter.

14

6. Kliknite na dugme Grafikon.

Rotiranje 3D grafikona
Kada vidite grafikon sa 3D povrinom, kao kada vidite 3D objekat u stvarnom ivotu,deo grafikona je skriven od pogleda. Da bi ste videli sve funkcije grafikona, morate ga videti iz razliitih uglova. Da bi ste rotirali grafikon 1. Na Graphing Tools tab-u u Display grupi, kliknite na osu oko koje elite da rotirate grafikon u Rotiraj listi.
15

2. Kliknite suprotno od kazaljke sata ili u pravcu kazaljke sata. Kada rotirate grafikon koristei jedan od ovih tastera, grafikon nastavlja da se rotira sve dok ne kliknete na dugme ponovo. Da bi ste rotirali grafikon u bilo kom smeru, drite pritisnut levi taster mia,i prevucite u smeru u kome elite da ga rotirate.Da bi ste grafikon pokrenuli, drite levi taster mia pritisnut, povucite grafikon i pustite ga.

Matematiki Alati
Microsoft Mathematics sadri veliki broj alata za obavljanje odreenih vrsta kalkulacija. Na kartici Poetak, u grupi Alatke postoje tasteri za sledee alate: Equation Solver Moete ga koristiti za istovremeno reavanje jedne ili vie jednaina. Equation Solver vam omoguava da unesete jednu ili sistem jednaina, i na kraju je reenje prikazano na radnom listu. Formulas and Equations Moete koristiti biblioteku formula i jednaina da pronaete mnotvo uobiajenih formula,konstanti,i jednaina iz raznih matematikih i naunih disciplina ukljuujui algebru, geometriju, hemiju i fiziku. Moete jednim klikom primeniti formulu i reiti jednainu sa odreenom vrednou. Triangle Solver Moete koristiti Triangle Solver unoenjem poznatih vrednosti za stranice i uglove i tako izraunati preostale nepoznate stranice i uglove. Unit Converter Moete koristiti konvertor jedinica za pretvaranje veliina iz jednog sistema vrednosti u drugi.

Korienje Equation Solver-a( reava jednaina)


Equation Solver obezbeuje jednostavan nain unosa jedne ili sistema jednaina koje elite da reite. Reenje jednaine ili sistema se prikazuje na radnom listu.
16

Kako koristiti Equation Solver-a( reava jednaina) 1. Na kartici poetak u grupi alati izaberite Equation Solver.

2. Na listi pri vrhu Equation Solver-a kliknite na broj jednaina koje elite da reite.

3. Otkucajte jednaine u svim dostupnim poljima. Napomena: Ne pritiskajte Enter na tastaturi sve dok ne unesete sve jednaine. 4. Kliknite na opciju Solve(reiti). Primer 1. Kliknite Reiti sistem od 2 jednaine. 2. U polje sa oznakom Jednaina 1, ukucajte sledee: 3x - 4y = 2 3. U polje sa oznakom Jednaina 2, ukucajte sledee: 5x + 2y = 7 4. Kliknite na Solve (reiti).

Korienje formula i Jednaina


17

Microsoft Mathematics sadri biblioteku formula i jednaina koja sadri mnoge esto koriene jednaine i formule iz matematike,fizike i hemije. Moete koristiti formule i jednaine kao dragocen resurs kada radite domae zadatke.Na primer, moete kopirati jednaine iz biblioteke u radni list ili sisteme jednaina i zatim ih realizovati za zadate vrednosti.U formulama i jednainama moete pronai sve od formule za kvadrat, formule za povrinu trougla do jednaine za silu gravitacije. Da bi ste reili jednainu 1. Na kartici Poetak, u grupi Alati kliknite na Formule i Jednaine, zatim odaberite tip jednaine koju elite da prikaete.

2. Formule i Jednaine lista e se pojaviti. Izaberite predmet od algebre,geometrije,trigonometrije,fizike,hemije,zakona o eksponenciji,osobina logaritama ili konstanti.

3. Kliknite desnim tasterom mia na neku od jednaina,zatim kliknite na dugme Rei ovu jednainu. Ulazna okna za svaki parametar i promenljivu jednaine e se pojaviti na dnu Formula i Jednaina.

18

4. unesite vrednosti u sva osim jednog okna za unos.

5. Kliknite enter. Jednaina je reena za preostale parametre i vrednosti i prikazana na radnom listu.

Upotreba Triangle Solver-a


On vam pomae pri reavanju trouglova i uspostavljanja relacija izmeu njihovih delova. Da bi ste koristili Triangle Solver 1. Na kartici Poetak, kliknite na grupu Alati i odaberite Triangle Solver

19

2. Triangle Solver e se prikazati.

3. U listi Prikai kliknite na podatke koje elite da vidite: Pravila za raunanje-prikazuje teoreme i aksiome koriene za raunanje nepoznatih stranica i uglova iz poznatih vrednosti stranica i uglova koje ste uneli. Tip trougla-identifikuje vrstu trougla na osnovu unetih informacija. Visine i povrine-prikazuje tri visine i povrinu trougla. 4. Unesite poznate vrednosti za stranice i uglove u okna za unos.

5. Kliknite na Izraunaj.

Korienje konvertora jedinica


Konvertor jedinica vam pomae da prebacite jedinicu iz jednog sistema vrednosti u drugi.
20

Da bi ste koristili alat konvertor jedinica 1. Na kartici Poetak,u grupi Alati, kliknite na Konvertor jedinica.

Konvertor jedinica e se pojaviti.

2. 3. 4. 5.

U listi konvertovanja odaberite tip jedinice koju konvertujete (na primer duina). U listi Iz odaberite tip jedinice koju konvertujete iz neke vrednosti (npr stope). U polje U odaberite tip jedinice koju konvertujete u neku vrednost (npr. metri). U polje za unos unesite mere koje konvertujete.

6. Kliknite na izraunaj. Kategorija Teina/Masa u Konvertoru jedinica alatu nudi konverziju izmeu Engleskih jedinica za teinu kao to su funte, u metrike jedinice kao to su npr.kilogrami. Meutim neke vlasti insistiraju na tome da bi funte trebalo konvertovati u Njutne,metriku jedinicu za snagu, a da bi kilogrami trebalo da budu iskazani u slugs, Englesku jedinicu za masu.Ova pretvaranja su mogua uspomo Sila i Masa kategorija u ovom alatu. Konverzija u Teina/Masa kategorijama se koristi od strane organa kao to je naprimer Ameriki nacionalni institut za standarde i tehnologiju.
21

22

LITERATURA
www.google.com www.microsoft.com www.interfejs.tv

23