You are on page 1of 12

Hng dn s dng LectureMaker

HNG DN S DNG LECTURE MAKER


1. Gii thiu:
- LectureMAKER l phn mm son tho bi ging in t a phng tin, sn phm ca cng ty Daulsoft Hn Quc (www.daulsoft.com). Vi LectureMAKER, bt k ai cng c th to c bi ging a phng tin nhanh chng v d dng. Khng ch c vy, bn cn c th tn dng li cc bi ging c trn nhng nh dng khc nh PowerPoint, PDF, Flash, HTML, Audio, Video vo ni dung bi ging ca mnh. - Tng t Slide Master trong PowerPoint, vic xy dng Slide Master trc khi a ni dung vo s gip chng ta sp xp, t chc bi ging hp l hn. - LectureMaker c sn cc b cng c son tho trc quan cn thit to bi ging in t nh: son tho cng thc ton hc, v biu , v th, to bng, text box, v cc k t c bit; c th chn nhiu loi ni dung a phng tin vo bi ging ca mnh nh: hnh nh, video, m thanh, flash...

2. Giao din v cc Menu ca Lecture Maker:


a. Giao din:

Vng 1: Cha cc Menu v cc nt lnh ca chng trnh. Vng 2: Cha danh sch cc Slide trong bi ging. Vng 3: Vng thao tc ca Slide ang c chn (gm cc i tng: vn bn, hnh nh, phim...) Vng 4: Danh sch cc i tng c trong Slide ang c chn. b. Cc Menu: - Menu LectureMaker To File (Gc trn cng pha tri ca s) mi Kch n chut tri vo s xut hin cc lnh: M cc File lu ng File ang thao tc Lu File (phn m rng .Ime) Lu File dng khc In File - Menu Home cha cc nt lnh:

+ Clipboard: Ct (cut), Dn (Paste), sao chp (copy), Gn thuc tnh cho i tng (Attribute). + Slide: To Silde mi (New slide), Sao chp Slide (Copy Slide), Nhn i Slide (Duplicate Slide), Xa Slide (Delete Slide). + Font: nh dng Font. + Paragraph: Canh chnh on vn bn.

Hng dn s dng LectureMaker + Draw: V. + Edit: Canh chnh i tng (Order), Chn i tng (Select)... - Menu Insert cha cc nt lnh:

- Menu Control cha cc nt lnh:

iu khin thuc tnh ca i tng Chuyn i cc File Video, Audio - Menu Design cha cc nt lnh:

Hiu ng cho Slide

Slide Setup: thay i cc thuc tnh cho Slide

- Menu View cha cc nt lnh:

- Run Slide (Cc ch trnh chiu bi ging): + Run All Sile: Trnh chiu tt c Slide (Bt u t Slide 1 hoc g phm F5) + Run Curent Slide: Trnh chiu t Slide hin hnh. + Run Full Screen: Trnh chiu y mn hnh. + Run Web: Trnh chiu dng Web. - View Slide: Xem Slide theo phng to, thu nh... - Silde Master: Thit lp v chnh sa Slide Master (Thao tc chnh sa s nh hng n tt c Slide Body). - View HTML tag: xem cc tag trong m HTML. - Show/Hide: n - hin thc v ng li, thanh trng thi.

Hng dn s dng LectureMaker - Window: Sp xp ca s cc File ang cng m. - Menu Format cha cc nt lnh:

+ Chnh tranh nh, phim, canh chnh v to hiu ng cho i tng trong Slide, nu trn thanh Ribon khng hin th y cc nt lnh lin quan n i tng trong Slide th hy kch p chut tri vo i tng

3. Hng dn to nt lnh trong LectureMaker:


S dng chut tri chn nt lnh Inserttrn thanh Menu(1) ---->button ri chn tip 1 trong 2 loi nt: o General Button: dng to mt nt nhn c chc nng bt k. o Navigation Button: dng to cc nt nhn c chc nng di chuyn gia cc slide, chy, ngng hoc thot khi bi ging.

a. To cc nt nhn c chc nng di chuyn gia cc slide, chy, ngng hoc thot khi bi ging.
- Chn menu Insert / Button / Navigation Button (hnh 3)

Hnh: To cc nt di chuyn
- Navigation Button :dng la chn cc nt no s xut hin. Nt Home: c chc nng quay v slide u tin. Nt Previous: quay v slide trc . Nt Repeat: trnh by lp li slide ny. Nt End: i ti slide cui cng. Nt Next: i ti silde k tip. Nt Exit: thot khi bi ging. Nu chng ta mun c tt c cc nt trn, th chn nt Select All. - Button Shape: cho php la chn cc hnh dng v mu sc t 20 mu c sn ca chng trnh. - Khu vc : dng quyt nh s xut hin ca cc nt trn cc slide Apply to all slides: p dng cc nt phn trn vo tt c cc slide ca bi ging. Apply to new slide: ch p dng la chn bn trn cho slide ang hin hu v cc slide s to ra sau slide ny. * Nu chn Previous, next, exit ri OK th gc di phi ca Slide c dng:

b. To nt lnh c chc nng bt k:


Chn menu Insert \Button\General Button

Hng dn s dng LectureMaker

- a tr chut vo Slide (lc ny tr chut c du +) nhn chut v r v hnh ch nht ca nt lnh. ---> Chn Menu Home thay i mu v c ch cho nt lnh vi tn mc nh l Button. ----> Kch chut phi vo nt lnh v chn Object property bng chut tri ---> Hp thoi Object

Sa tn nt lnh thay cho ch Button. Chn loi nt. mu sc nt lnh khi cha a chut ln n. mu sc nt lnh khi a chut ln n. Mu sc nt lnh khi kch chut.

La chn cc hnh ng khi nt lnh b kch chut. (Xem **) Chn Slide lin kt tng ng vi hnh ng c chn. Chn File m thanh khi kch chut ln nt lnh.

** Cc hnh ng khi nt lnh b kch: - Show hidden object: Hin mt i tng b n - Call Group: gi mt nhm cc i tng - Go to the previous slide: di chuyn n slide lin trc slide hin ti. - Go to the next slide : di chuyn n slide lin sau slide hin ti. - Go to the first slide : di chuyn n slide u tin trong bi ging. - Go to the last slide : di chuyn n slide cui cng. - Go to the specified slide : di chuyn n 1 slide bt k. - Go to the current slide : lp li slide hin ti. - Go to the last viewed sl ide: quay li slide va xem trc . - Chain and run other lecture file : thay th file bi ging hin ti bng mt file bi ging LectureMaker khc. - Another file (.exe,.html,) : chy mt chng trnh khc (c nh dng .exe), mt trang web hay mt file c nh dng bt k. - URL Link(_new) : m mt trang web trong mt ca s mi.

Hng dn s dng LectureMaker - Exit the program : thot khi bi ging. - Download file in web browser : ti file t trnh duyt web - Download file directly : ti file trc tip - URL Link(_self) : m mt trang web trong cng ca s - Close Web Browser Window : ng ca s trnh duyt web - Check the correct answer : kim tra cu tr li ng - Pause/Play the program : Tm ngng/Hot ng chng trnh.

4. Hng dn chn nh, phim...


a. chn nh: Chn menu Insert\Image . Xut hin ca s

+ Chn ng dn n Folder cha File nh Look in(V d trn D:\Anh3). + Kch p chut vo File nh cn chn. Nu mun thu nh nh th kch chut phi vo nh ---> Chn Object Property ---> kch chn nt 1/2 vng Change size ---> Ok ---> a tr chut vo nt c du vung c mi tn 2 chiu --->nhn gi chut tri v r ln theo ng cho nh---> r nh vo trong Slide ti v tr cn t. b. Chn Video: - Chn menu Insert\Video. - Thao tc cn li tng t nh chn nh. Nu khng tm thy File Video cn chn, mc d tm ng ng dn th trong File of Type chn All File (*.*) c. Chn File Flash: Insert\Flash, ri lm tng t.

5. Hng dn nhp File PowerPoint, File c ui PDF, Website:


- Chn Menu Insert\Import Document, ri chn 1 trong 3: + PowerPoint. + PDF. + Website. ---> a tr chut vo Slide (lc ny tr chut c du +), r chut v 1 hnh ch nht. Lc ny xut hin hp thoi tng t chn nh, Video: Tm ng dn n tp tin hoc Website cn nhp vo ri kch p chut (hoc kch chut chn ---> kch nt Open). Trong hp thoi Import , nu mun cho File PowerPoint hoc PDF chy c trong LectureMaker ti Type chn As PowerPoint (nu nhp PowerPoint), hoc As PDF Document (nu nhp PDF)----> kch chut vo nt Import All Slide

6. Hng dn chn cu trc nghim:


a. Chn cu trc nghim dng tr li ngn:
- Chn Menu Insert

Hng dn s dng LectureMaker

Kch chut vo g cu hi Kch chut vo g tr li

Mun thay ch Submit thnh ch Tr li th kch chut phi vo n chn Object Property, hp thoi hin ln g ch tr li thay cho ch Submit trong Button name - Khi chy chng trnh nhn vo nt Submit (tr li) hin cu tr li: VD:

Kch vo nt tr li th hin ln kt qu:

b. Chn cu trc nghim nhiu la chn:


- Chn Menu Insert

Hng dn s dng LectureMaker Chn cu dn Chn cc la chn

p n ng no th dng chut kch ln k t A hoc B hoc C hoc D a du duyt v (mc nh p n ng l A - Chy chng trnh: Tng t cu trc nghim ngn. Ch : p n ng s c sp ngu nhin khi chy chng trnh VD: Cu trc nghim sinh hc sau: ng trong thit k l C (T bo l ng)

nhng khi chy chng trnh xo sang ng khc ( A)

Khi ang trnh chiu, kch vo nt tr li th chng trnh s chn du duyt vo A (y l ng).

7. Qui trnh son gio n: Tng t nh PowerPoint: c 2 cch son l:


- Son cc Slide t do. - Son theo kiu thit k kch bn trc trong Slide trong Slide Master qun l ni dung bi ging bi Slide Master v m bo tnh ton vn ca bi son. Sau y l qui trnh hng dn son tho theo kiu to Slide Master:

a. Phn tch cc bc chnh ca bi ging: - Kim Tra. - Bi mi: Gii thiu bi mi, cc ni dung chnh ca bi. - Cng c: S dng cu hi trc nghim, cu t lun. - Bi tp v nh.

Hng dn s dng LectureMaker

b. To Slide Master a kch bn ca bi ging vo.


- To File bi ging mi: + M LectureMaker, kch n chut vo biu tng:

+ 1 menu x xung ---> Chn SAVE (hoc CTRL +S): Mt hp thoi lu hin ra:

1 .Chn ng dn n th mc cn lu

2 .t tn tp tin 3 . Kch n chut tri

Ch quan trng: Khi thit k bi ging, sau khong 5 --> 10 pht th nhn t hp phm CTRL + S
lu ( phng s c mt in ngun - y l kinh nghim chung trong vic to mi cc loi tp tin). - To Slide Master: + Kch n chut tri vo nt lnh View ---> View Slide Master:
1 2

Lc ny mn hnh xut bn tri 2 Slide: Title Master: Slide tiu (tng ng vi Template c s 0 sau cng trong Design\Template) Body Master: Slide thn ca Slide master. y l Slide cha tt c cc kch bn ca thit k bi dy, chnh sa n s nh hng n cc slide khc nhng n khng hin th khi Close Slide Master. + To thit k cho Title Master: theo cc bc sau: Bc 1: Chn Menu Design----> Template---> Chn Template c s 0 sau cng ca tn Template VD: hnh di ti chn template c tn l: NoteBlue0

Hng dn s dng LectureMaker

Bc 2: Nhp tn cc tiu bi dy, tn tc gi. Nu mun to hiu ng th kch p vo cc i tng Texbox v chn cc hiu ng trn thanh Menu. - To thit k cho Body Master: Chn Slide Body Master v lm theo cc bc sau: Bc 1: Chn Menu Design----> Template---> Chn Template c s sau cng l 1 hoc 2, hoc 3 ca tn Template tng ng vi Temlate Title Master. VD: Hnh di y ti chn NoteBlue3:

Bc 2: Nhp kch bn bi dy vo cc nt lnh: Theo ti th nn b nhng nt lnh mu bng cch kch chut vo xut hin cc du quai vung v g Delete, ri to li nt lnh mi bng cch: Chn menu insert\Button: Xem li cch to nt lnh trang 3 ca ti liu ny. Ch quan trng: Nhng nt lnh c mu sc ging nhau th: + To 1 nt lnh u. + Sao chp to ra cc nt mi bng cch: Kch chut tri vo n xut hin 8 du quai, a tr chut vo vng nt lnh, gi phm CTRL ri nhn chut v r sang v tr mi, kt thc bng th chut trc khi nh phm

- Kt thc bc to Slide Master: Kch chn Close Slide Master c. To cc Slide cha ni dung bi ging:
- To Slide mi: Chn menu Home ---> New slide hoc CTRL + M. - a tranh nh, Video vo Slide bng cc thao tc chn (xem li trang 5). - a cc cu hi v cc ni dung tng ng vo Slide: theo ti th lm nh sau: + Chn 1 Textbox cha ni dung cu hi ---> kch chut phi vo n v chn Hide Object:

Hng dn s dng LectureMaker

10

t tn trong Hide name: v d ti t l Hoi_II.1 + To 1 lnh iu khin Textbox hi xut hin khi trnh chiu. Nu kch chut phi vo nt ny --->chn Object property th thuc tnh n c dng:

Tn nt lnh Dng nt lnh thay i mu sc

Hin i tng n Kch vo y, chn ng tn i tng n cn hin

Tng t trn: + To 1 Textbox cha ni dung tr li tng ng vi cu hi, t thuc tnh n vi tn lin quan. + To nt lnh hin cu tr li. VD: Khi trnh chiu bi 28 Sinh 11 chun, ti kch vo nt lnh cu hi (?:II.1) th mn hnh c dng sau:

Hng dn s dng LectureMaker

11

Khi kch vo nt lnh tr li (TL) th mn hnh trnh chiu c dng

- Chn Slide 2 khung ca s tri, ri thc hin lnh Copy ---> thc hin lnh dn (Paste) to ra Slide mi (Slide 3) v tin hnh chnh sa tng ng vi ni dung ca Slide 3. - Lm tng t trn to ra Slide mi tip theo. d. To Lin kt cc Nt lnh Slide Master hon chnh bi ging: - Ghi li tn cc Slide cha ni dung m cc menu thit k Slide Master cn lin kt n. VD: Trong gio n bi 28, sinh 11 ca ti c: Side 2: Kim tra bi c, Slide 3 Gii thiu bi mi ... (Dng phm mi tn ln, xung khung ca s phi thy r ni dung khung ca s phi) - Chn li Menu: View ----> chn tip View Slide Master ---> kch chn Slide Body Master ---> Kch Tn ca bi V Slide chut phi ln tng nt lnh to Menu bi ging chn ln kt n Sile cha ni dung chnhnt lnh:ging. u Sau y l v d v to lin kt i vi bi son ging: Bi 28: IN TH NGH ( son) Khi chn View\View Slide Master ---> Kch chon Slide Body Master bn khun ca s tri hin ni Dng nt lnh i mu dung bn khung ca s phi sc - Kch chut phi vo nt lnh lm Menu V li Slide u khung ca s phi--->Chn Object property, lc ny xut hin ca s c dng:
Chn: Go to the specificed slide

Kch chut Chn Slide 1 trong ct Slide Number v y l nt lnh tr v Slide 1 d ang bt k Slide no

Hng dn s dng LectureMaker

12

- Cc nt lnh cn li lm tng t.

MC LC TT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ni dung

Gii thiu Giao din v cc Menu Hng dn to nt lnh trong LectureMaker Hng dn chn nh, Video Hng dn nhp File PowerPoint, File c ui PDF, Website Hng dn chn cu trc nghim Qui trnh son gio n
TI LIU THAM KHO Ti liu tp hun LectureMaker ca Trung tm h tr gio vin (CENTEA)

Trang 1 1 3 5 5 6 8