You are on page 1of 2

cng mn hc

M rng nhm v i ng iu ca nhm


Ngi son: Phm Vit Hng
Ngy cp nht: 05/09/2012
A. Ti liu tham kho
1. Nguyn Vn Duy. M rng ca nhm khng aben, Lun vn Thc s,
i hc KH T nhin, H ni, 2006
2. M. Hall, The Theory of Groups, Macmillan, 1959
3. Nguyn Hu Vit Hng, i s i cng, NXB Gio dc, H ni, 1998
4. S. MacLane, Homology, Springer-Verlag, 1963
5. Hong Th Hng L, M rng nhm aben nh nhm xyclic,
Kha lun tt nghip, i hc KH T nhin, H ni, 2005
6. J. Rotman, An Introduction to the Theory of Groups, Springer-Verlag, 1999
B. L thuyt
1. M rng ca nhm Z/4 nh Z/2
2. M rng ca nhm Z/2Z/2 nh Z/2
3. M rng ca nhm Z/2 nh Z/2n
4. M rng ca nhm Z/3 nh Z/4
5. M rng ca nhm Z/6 nh Z/2
6. M rng ca nhm Z/8 nh Z/2
7. M rng ca nhm Z/4 nh Z/4
8. Cc nhm cp p2
9. Cc nhm cp 2p
10. Cc nhm cp 15
11. Cc nhm cp 8
12. Cc nhm cp 12
C. Tiu lun
C1. c hiu
1. Trnh by chi tit kt qu v nhm i ng iu ca cc gii thc x nh ca
mt mun ([MacLane, H qu 6.3, Ch. 3]
2. Trnh by chi tit kt qu v mi quan h gia Opext(, A, ) v H2(, A)
([MacLane, nh l 4.1, Ch. 4]

C2. Bi tp ln
3. M rng ca nhm Z/4 nh Z/3
4. M rng ca nhm Z/2Z/2 nh Z/3
5. M rng ca nhm Z/2Z/2 nh Z/4
6. M rng ca nhm Z/4Z/2 nh Z/2
7. M rng ca nhm Z/2Z/2Z/2 nh Z/2
8. M rng ca nhm Z/9 nh Z/2
9. M rng ca nhm Z/3Z/3 nh Z/2
D. nh gi kt qu hc tp
D1. Thi gia k - Kim tra l thuyt: 30%
Thi gian n tp: 01 tun
Bi thi thuyt (50 pht): 8 im
Tho lun trn lp: 2 im
D2. Thi cui k - Vit tiu lun: 70%
Thi gian vit tiu lun: 08 tun
Khuyn khch tiu lun bi tp ln: 1 im