You are on page 1of 8

Chng I

TM HIU CNG NGH

Bng ti.

I.

1. Gii thiu chung v bng ti.


Bng ti l mt trong cc thit b vn ti lin tc, thng dng vn chuyn
hng ha dng ht, kch thc nh, chuyn ch cc chi tit dng thnh phm, bn
thnh phm, ch khch theo cung ng khng di v khng c trm dng gia
ng. Bng ti thng c phng nm ngang hoc nm nghing th dc phi
nh hn 30. Cc bng ch vt liu c th l vi, cao su, bng thp tm, Bng ti
c nh thng c kt cu nh hnh sau:

Kt cu bng ti c nh
Trong :

i trng

2, 3, 4 c cu nh v v dn ng

tang b ng

phu cha vt liu

bng ti

tang ch ng

mng hng vt liu

10

khung

11

con ln pha di

12

con ln pha trn

Bng ti 7 ch hang c di chuyn trn cc con ln 12 pha trn v con ln


11 pha di. Cc con ln lp trn khung 10. Truyn ng ko theo bng ti
nh 2 tang: tang ch ng 8 v tang b ng 5. Tang ch ng 8 g cht trn hai gi
v ni vi trc ng c truyn ng qua hp gim tc. Bng ti c ko cng
nh i trng 1, c cu nh v v dn ng 2, 3, 4. Bng ti vn chuyn ht t
phu 6 n ln mng 9.
Bng ti thng c ch to t b vi trng cao su c bn cao, kh rng
(900 1200) mm. Khi vt liu vn chuyn c nhit cao (ti 300C) th thng
dng bng ti c tm thp c dy (0,8 1,2) mm v kh rng (350 800) mm.
C cu truyn lc cho bng ti thng c 3 loi:
ng c ko bng ti c nh qua hp tc .
ng c ko bng ti c nh kt hp vi xch.
ng c ko bng ti khng c nh c lp trc tip vi tang quay.
2. Yu cu cng ngh i vi bng ti.
Bng ti thng c ch lm vic di hn vi ph ti hu nh khng i v
hu ht l khng yu cu iu chnh tc . Trong cc phn xng sn xut theo
dy chuyn c ni yu cu di iu chnh tc D = 2 1 tng nhp lm vic
ca ton b dy chuyn khi cn thit.
H truyn ng ca bng ti cn m bo khi ng y ti. Mmen khi ng
ca ng c Mk = (1,6 1,8) Mm. Bi vy, nn chn ng c truyn ng cho
bng ti l ng c c h s trt ln, rnh stator su c mmen m my ln.
Ngun cung cp cho ng c truyn ng ca bng ti cn c dung lng
ln, c bit l i vi ng c 30 kW, khi m my khng nh hng n li
in v qu trnh khi ng c thc hin nh nhng v d dng hn.
II.

B bin tn.

Bin tn l thit b bin i dng in xoay chiu vi tn s ca li in thnh


dng xoay chiu c tn s khc vi tn s ca li.
2

Bin tn thng c chia thnh hai loi:


Bin tn trc tip.
Bin tn gin tip.
Bin tn trc tip.
B bin tn gm cc khu: chnh lu (CL), lc (L) v nghch lu (NL). Nh vy
bin i tn s cn thng qua khu trung gian mt chiu, do n c tn gi l
bin tn gin tip.
Chnh lu dng bin i in p xoay chiu thnh mt chiu, chnh lu c th
l khng iu chnh hoc c iu chnh. Ngy nay a s chnh lu thng l chnh
lu khng iu khin, v nu iu chnh in p mt chiu trong phm vi rng s
lm tng kch thc ca b lc v lm gim hiu sut ca b bin i. Ni chung
chc nng bin i tn s v in p c thc hin bi nghch lu thng qua lut
iu khin.
Trong cc b bin tn cng sut ln, ngi ta dng chnh lu bn iu khin vi
chc nng lm nhim v bo v cho ton h thng khi b qu ti.
Ngy nay bin tn gin tip c s dng kh ph bin v c th iu chnh tn
s v in p trong phm vi kh rng. D dng to ra cc b ngun (dng, p) theo
mong mun. Nghch lu c dng trong bin tn thng l cc mch c bn
nu phn trn.
Nhc im c bn ca bin tn gin tip l hiu sut thp (v qua hai ln bin
i). Cng sut cng nh kch thc ca b bin i ln.
Bin tn trc tip dng tiristo.
Bin tn trc tip l b bin i tn s trc tip t li in xoay chiu, khng
thng qua khu trung gian mt chiu.
B bin tn gm hai b chnh lu ni song song ngc. Cc b chnh lu ny c
th l s ba pha c im trung tnh, s cu hoc cc b chnh lu nhiu pha.

S pha ca b chnh lu cng ln th thnh phn sng iu ha bc cng cao cng


gim.

Chng II.

TNH TON CNG SUT NG C

Tnh ton v chn ng c khng ng b cho bng ti.

I.

Tnh chn cng sut ng c ca bng ti thng theo cng sut cn tnh. Ch
qu khng tnh n v s ln ng ct t, khng nh hng n ch ti ca
ng c truyn ng. Ph ti ca bng ti thng t thay i trong qu trnh lm
vic nn khng cn thit phi kim tra theo iu kin pht nng v qu ti. Trong
iu kin lm vic nng n ca thit b, cn kim tra theo iu kin m my.
Cng sut tnh ca bng ti l:
P = F.v = F.vmax = 2500.1,5 = 3750 (W)
Cng sut cn tnh ca ng c l:

P = (1,1 1,3)PC = (1,1 1,3).4,6875 = 5,16 6,09 (kW)


Tc bng ti l:

Tc ng c l:
= i.T = 13.7,5 = 97,5 (rad/s)

T cc thng s trn ta s chn ng c lm vic ch di hn v tha mn


cc iu kin sau:
{
Tra bng ta thy ng c 1LA7 134 6AA c cc thng s c bn nh sau:
5

Cng sut P = 5,5 (kW)

Dng in nh mc Im = 12,8 (A)

Tc quay n = 950 (vng/pht)

H s qu ti = 2,6

Hiu sut

H s khi ng k = 2,3

= 83%

Khi lng 52 (kg)

H s cng sut cos = 0,76


II.

c tnh c ca ng c khng ng b.
1. Lut iu chnh in p tn s gi t thng ng c khng i.

Phng trnh c tnh c ca ng c in khng ng b l:

[(

Mmen ti hn l:

trt ti hn l:

T ta suy ra phng trnh c tnh c ca ng c khng ng b l:

Trong : R2 = 0,816

Lm = 0,0597 H

R1 = 2,1017

Xm = 2fLm

Xnm = 1,729

= 1(1 s) = 2f1(1 s)/pp (rad/s)

X1 = 0,846

Rf = 0

Vi trng hp tn s li l: f1 = 50 Hz.
Mmen ti hn l:

trt ti hn l:

Tng t vi trng hp tn s f2 = 25 Hz ta c:
Mmen ti hn l: Mth = 71,87 (Nm)
Cn sth, a th khng thay i khi ta gim tn s.
T trn ta c cng thc tnh M theo Mth v sth nh sau:

T y ta c bng gi tr mi quan h gia mmen v tn s l:


f1 = 50 Hz
s

0,15

0,3

0,45

0,6

0,75

0,9

(rad/s) 104,72

89,01

73,3

57,6

41,89

26,18

10,47

M (Nm)

125,99

143,74

137,29

125,99

114,66

104,48

98,43

f2 = 25 Hz
s

0,15

0,3

0,45

0,6

0,75

0,9

(rad/s) 52,36

44,51

36,65

28,8

20,94

13,09

5,24

M (Nm)

62,91

71,78

68,56

62,91

57,26

52,17

49,15

T ta c th ca ng c tnh c ca ng c khng ng b nh sau: