You are on page 1of 3

Aditya Hrudayam

Tatho Yudha Pari-Shaantam Samare Chinteya Ish-Ti-Tam Ravanam Chaagritho Drishtuva Yudhaaya Sam-Upas-Thi-Tham |1| Daiv-Tass-Cha Sama-Gamya Drishtyum Bhya Gatho-Ranam Upa-Gamya Braveed-Ramam Agasthyo Bhagvaan Rishi-He |2| Rama Rama Maha Baho Shrunu Gu-He-Yam Sanatanam Yayn Sarvaan Areen Vatsya Samre Vijay-Yash-Yasi |3| Aditya Hrudayam Punyam Sarva Shatru Vina-Shanam Jaya Vaham Jape Nityam Chhayam Parmam Shivam |4| Sarva Mangala Maangalyam Sarva Paa-Pap-Pranaa-Shanam Chinta Shoka Prasha-Manam Aayu Vardhanam Uttamam |5| Rashmi Mantam Samu-Dyantam Deva Sura Namas-Krutam Poojesh-Wa Veeva-Swantam Bhas-Karam Bhuwa-Neshwaram |6| Sarva Devaatma Ko Hyash Tejaswi Rashmi Bhaavna Aysh Deva Sur Ganaan Lokaan Paathi Gabasthi-Bihi |7| Aysh Brahma-Cha Vishnus-Cha Shiva Skandha Praja-Pathi-He Mahendro Dhan-Dha Kaalo Yamah Somo Ya-Hya-Paam-Pathi-He |8| Pitha-Roh Vas-Vaha Saadhya Hya Ashwinoh Marutoh Manu-Hoo Vaayur Vahini Praja-Praan Ritu-Kartah Prabhakara-Ha |9| Aditya Savitha Surya Khaga Poosha Gabasthi-Maan Suvaarn-Sa Drush-O Bhanur Hiranya-Retah Divakara-Ha |10| Hari-Dush-Wa Sahas-Trarchi Sapth-Saptir Mareech-Maan Tima-Rown Mathna Sambhu Tvasht-Wa Maartaand Anshu-Maan |11| Hiranya Garbah Shishira-Stapnoh Bhaskaro Ravi-He

Agni Garboh Aditeh Putra Shankah Shishir Naash-Naha |12| Vyom-Nathas Tamo-Bhedi Rig-You-Jooh Saama-Paargaha Ghan-Vrishti Apaa-Mitroh Vindya-Veethi Pla-Vung-Gamaha |13| Aataphi Mandli Mrith-Yuhu Pingala Sarva Taap-Naha Kavirr Vish-Vo Maha Teja Raktah Sarva Bhavodh-Bhava-Ha |14| Nakshatra Graha Taara-Naam Adi-Pow Vishwa Bhaav-Naha Tej Saa-Mapi Tejaswi Dwa-Dush Aatman Namostu-Teh |15| Namah Poorvaya Girayeh Paschimaa-Dra-Ye Namaha Jyotir Gana-Naam Pathaye Dinaadi Pathaye Namaha |16| Jayaaya Jay-Badhraya Har-Yash-Wa-Yah Namo Namaha Namo Namaha Sahas-Traank-Sho Adityay Namo Namaha |17| Nama Ugraya Veeraya Saarangaya Namo Namaha Namaha Padma Prabho-Dhaya Mar-Taan-Daaya Namo Namaha |18| Bramhay Esha-Naam Achuteshaya Surya Aditya Var-Cha-Say Bhaswathe Sarva Bhakshaya Roudraya Vapushay Namaha |19| Tamo-Gnaya Hima-Gnaya Shatru-Gnaya Ami-Taat-Manay Krutakgna-Gnaya Devaya Jyothi-Shaam Patayeh Namaha |20| Tapta-Chaami Kara-Bhaya Vahan-Yeh Vishwa-Kar-Manay Namast-Mow Abhig-Gnaya Ruchaye Lowk-Saak-Shinay |21| Naash-Yath-Yaysh Vay Bhootam Tadeva Shrujathi Prabhu Pa-Yath-Yaysh Tapth-Yaysh Varshath-Yaysh Gabasthi-Bihi |22| Aysh Supteshu Jaag-Ruthi Bhooteshu Pari-Nishti-Tha Aysh Aavva Agni-Hothram Cha Falam Chaiva Agni-Hothri-Naam |23| Vedaas-Cha Rituvas Chaiva Ritu-Naam Fal-Meva-Cha Yaani Kruth-Yaani Lokeshu Sarvesh Ravi-He Prabhu |24|

Aynum Aapat-Su Krook-Chhay-Shu Kantha-Ray-Shu Bhayeshu Cha Kirtayan Purushah Kuss-Chin Aava-See-Dathi Raghava |25| Poo-Jaysh-Ya Aay-Nam-Ekaagro Deva-Devam Jagath-Patim Aa-Tath Trigunitam Japthva Yudheshu Vijay-Yash-Yasi |26| Asmin Cha-Nay Maha Baaho Ravanam Tvam Va-Dheesh-Ya-Se Eva-Mukthva Tada Agasth-Yo Jagaam-Cha Yatha-Gatam |27| Aa-Tath-Chruthva Maha Teja Nasht-Shoko Abha-Vath-Tada Dharaya-Maas Supreetoh Raghava Prayat-Atma-Vaan |28| Adityam Prayksha Japt-Va-Tu Param Harsham Vaapta-Vaan Tira-Chamya Su-Chir-Bhutva Dhanur-Aadaya Veerya-Vaan |29| Ravanam Prayksha Hrusht Aatma Yudhaya Samu-Pa-Gamat Sarva-Yat-Nyan Mahata Vadhe Tasyay Dhruto Abhavath|30| Aath Raveer-Vadhan Nirikshya Ramam Mudith Manaha Parmam Pra-Hrushya-Ma-Naha | Nisi-Char-Pathi San-Chayam Vidit-va Sura-Gana Madhya-Gato Vachas-Twa-Ray-Ti |31|

Yadh Acharam Padam Brushtam Maatra Heenam Cha Yadh Bhavaith Tath Sarvam Chamya-Taam Deva-Praseedha Parmeshwaram ||