You are on page 1of 61

1.

objasni franizam i dva temeljna franizna sporazuma 2. proces/funkcije menadmenta u poduzetnitvu (planiranje, organiziranje, voenje, kontrola) 3. model optimalne koliine narudbe

koje trokove franizant treba predvidjeti na temelju novanog prorauna 2. objasnite vrste menaderskog stila poduzetnika 3. kako se izraunava koef obrtaja potr od kupaca i naplatnog roka i to nam oni pokazuju

23. Lipanj 2008 1.poslovni plan i njegovi elementi 2.Na koja pitanja poduzetnik mora odgovoriti kod kupnje postojeeg poduzea 3.Prikaite i objasnite model optimalne koliine narudbe 11. Svibanj 2009 1. strategije ulaska u poduzetnike aktivnosti2. financijska kontrola 3. pokazatelji profitabilnosti 24. Kolovoz 2009 1.navedite i objasnite najuestallije pravne obile poduzea u slobodnom poduzetnitvu2.objasnite i navedite koje su temeljne vrste franizorskih sporazuma 3.nacrtajte grafikon profita i objasnite njegov znaaj i vanost u poduzetnitvu 14. Sijeanj 2010 1.) navedite osnovne preduvjete poduzetnistva u pojedinoj nacionalnoj ekonomiji,2.)nacrtaj grafikon profita u poduzetnistvu i zasto je vazan, 3.)sto obuhvacaju pokazatelji profitabilnosti, kako se racunaju i sto pokazuju 21. Sijeanj 2010 1.strategije ulaska u poduzetnivo2. 3 tipa voenja 3.koeficijent potraivanja od kupaca i naplata potraivanja,formule i objasnit 10. Svibanj 2010 prednosti i nedostaci strategija ulaska u poduzetnike aktivnosti, produktivnost-kako se izraunava i koji su imbenici poveanja i podruja mjerenja uspjenosti zadovoljena kupevih potreba 01. Rujan 2010 temeljna naela organiziranja, oblici kontrole i pokazatelji solventnosti 11. Rujan 2010 osnovni preduvjeti ulaska u poduzetnistvo ,nacela organiziranja i pokazatelji profitabilnosti 06. Veljaa 2011, 1. Opii to je poduzetnitvo i koje su osobine uspjenog poduzetnika.2. 4 vrste zaliha-14a cijelina 3. Mjere uporabe imovine 08. Veljaa 2011 1. graf profita 2.tehnike financijeske kontrole,nabroji i objasni 3.prednosti i nedostaci poduzetnikog pothvata 8.2.2011. 1. Navedite prednosti i nedostatke ulaska u poduzetniku aktivnost. 2. neto s financijskom kontrolom 3. Nacrtajte i obrazloite grafikon profita. 20.02.2011. 1. to predstavlja analitiku podlogu u izradi poslovnog plana? 2. Navedite i opiite uloge koje menaderi moraju preuzimati da bi bili uspjeni. 3. investiranja i zato se oni koriste? 15.04.2011. 1. Korisnici poslovnog plana i kako se njime slue.

Koji su najei pokazatelji

2.

Tipovi voenja i razlike izmeu njih. 3.

Pokazatelji solventnosti i objasni svaki.

10.06.2011. 1. Opii 3 problema tj. pitanja s kojim se poduzetnik susree na putu od postavljanja ciljeva do njihova ostvarenja. 2. Vjetine menadera 3. Pokaz. aktivnosti (uporabe imovine). 21.06.2011. 1. Osnovni preduvjeti razvoja poduzetnitva u nekoj nacionalnoj ekonomiji. 2. Temeljna naela organiziranja. 3. Grafikon profita, prikai i objasni zato je vaan za poduzetnike/menadere. 10.09.2011. 1. Navedite oblike poduzea i definirajte prednosti i nedostatke partnerstva. 2. Obiljeja matrine organizacijske strukture. 3. Mjerenja uspjenosti zadovoljavanja kupevih potreba. 30.01.2012. 1.Franizam i vrste franiznih sporazuma. 2. Planiranje i koraci u planiranju. 3. Pokazatelji likvidnosti, koeficijent tekue i ubrzane likvidnosti. 13.2.2012. 1.Prednosti i nedostaci ulaska u poduzetnitvo. 2.Razlike izmeu tri temeljna stila vodstva. 3.Podruja mjerenja uspjenosti zadovoljavanja kupevih potreba. 8.3. 2012.1. Osobine poduzetnika i objasni svaku.2. Korisnici poslovnog plana i objasni kako se koriste s njime. 3. Nabroji i objasni pokazitelje aktivnosti ( uporabe imovine ). 10.4.2012. 1. Korporacije prednosti i nedostaci 2. Analitika podloga u izradi poslovnog plana tj.strategijske odrednice 3. Pokazatelji investiranja

8.2.2011. 1. Navedite prednosti i nedostatke ulaska u poduzetniku aktivnost. 2. neto s financijskom kontrolom 3. Nacrtajte i obrazloite grafikon profita. 20.02.2011. 1. to predstavlja analitiku podlogu u izradi poslovnog plana? 2. Navedite i opiite uloge koje menaderi moraju preuzimati da bi bili uspjeni. 3. Koji su najei pokazatelji investiranja i zato se oni koriste? 15.04.2011. 1. Korisnici poslovnog plana i kako se njime slue. 2. Tipovi voenja i razlike izmeu njih. 3. Pokazatelji solventnosti i objasni svaki. 10.06.2011. 1. Opii 3 problema tj. pitanja s kojim se poduzetnik susree na putu od postavljanja ciljeva do njihova ostvarenja. 2. Vjetine menadera 3. Pokaz. aktivnosti (uporabe imovine). 21.06.2011. 1. Osnovni preduvjeti razvoja poduzetnitva u nekoj nacionalnoj ekonomiji. 2. Temeljna naela organiziranja.

3.

Grafikon profita, prikai i objasni zato je vaan za poduzetnike/menadere.

10.09.2011. 1. Navedite oblike poduzea i definirajte prednosti i nedostatke partnerstva. 2. Obiljeja matrine organizacijske strukture. 3. Mjerenja uspjenosti zadovoljavanja kupevih potreba. 30.01.2012. 1.Franizam i vrste franiznih sporazuma. 2. Planiranje i koraci u planiranju. 3. Pokazatelji likvidnosti 13.2.2012. 1.Prednosti i nedostaci ulaska u poduzetnitvo. 2.Razlike izmeu tri temeljna stila vodstva. 3.Podruja mjerenja uspjenosti zadovoljavanja kupevih potreba.10.4.2012.1.Prednosti i nedostaci korporacija2.Analitika podloga poslovnog plana tj.strategijske odrednice 3.Pokazatelji investiranja.

DEFINIRAJTE POJAM PODUZETNIKA

to je zajedniko u odreenju pojma poduzetnika u definicijama razliitih znanstvenika?

NAVEDITE KLJUNE OSOBINE USPJENOG PODUZETNIKA

Navedite sedam inovacijskih izazova s kojima Peter Drucker povezuje poduzetnika

emu uspjean poduzetnik, u okolnostima dananjeg globalnog trita, posveuje posebnu pozornost?

Navedite profitne standarde za utvrivanje prihvatljivih stopa profita

NAVEDITE PROBLEME I PITANJA S KOJIMA SE SUSREU PODUZETNICI NA PUTU OD IDEJE DO NJEZINE REALIZACIJE.

to ini tvrdu, a to meku infrastrukturu poduzea? (str 19)

DEFINIRAJTE POJAM PODUZETNITVO

NAVEDITE PREDNOSTI ULASKA U PODUZETNITVO KAO DJELATNOST

NAVEDITE NEDOSTATKE ULASKA U PODUZETNITVO.

Ukratko opiite povijesni razvoj poduzetnitva.

NAVEDITE ETIRI FAZE RAZVOJA PODUZETNITVA U MODERNOJ EKONOMSKOJ TEORIJI (str 27)

Kako se treba ponaati poduzetnik kao menader ( prema Siropolisu) ?

NAVEDITE OSNOVNE PREDUVJETE RAZVOJA PODUZETNITVA U POJEDINOJ NACIONANOJ EKONOMIJI

Kakav je odnos poduzetnitva i menadmenta?

Navedite teorijske pristupe poduzetnitvu.

NAVEDITE NAJUESTALIJE PRAVNE OBLIKE PODUZEA U SLOBODNOM PODUZETNITVU

DEFINIRAJTE INOKOSNO PODUZEE.

Koji su osnovni motivi ulaska u poduzetnitvo?

NAVEDITE PREDNOSTI I NEDOSTATKE INOKOSNOG VLASNITVA.

DEFINIRAJTE PARTNERSTVO ILI ORTATVO

NAVEDITE PREDNOSTI I NEDOSTATKE PARTNERSTVA.

Navedite tipove partnera.

Zato je dioniko drutvo najefikasniji pravni oblik suvremenog poslovanja?

NAVEDITE PREDNOSTI I NEDOSTATKE KORPORACIJA.

Navedite pravne oblike trgovakih drutava u Republici Hrvatskoj prema zakonu o trgovakim drutvima.

Navedite karakteristike javnog trgovakog drutva.

Navedite karakteristike komanditnog drutva.

KARAKTERISTIKE DIONIKOG DRUTVA

KARAKTERISTIKE DRUTVA S OGRANIENOM ODGOVORNOU

Definirajte pojam trgovacprema zakonu o trgovakim drutvima.

Navedite faze ivotnog ciklusa prosjenog poduzea.

TEMELJNE STRATEGIJE ULASKA U PODUZETNIKE AKTIVNOSTI

Definirajte pojam diverzifikacije cijena.

Koji su najei nain odreivanja cijena za nove proizvode?

Navedite metode za utvrivanje vrijednosti poduzea.

Navedite najea poslovne razloge prodaje poduzea prema Nicholasu

Siropolisu.

TO PREDSTAVLJA POSLOVNE ZAMKE U KUPNJI POSTOJEEG PODUZEA?

Koje su prednosti kupnje postojeeg poduzea u odnosu na poinjanje od nule?

Zato strategija kupnje franize dobiva na znaaju u suvremenom poduzetnitvu?

Navedite karakteristike klasinih teorija ekonomskog rasta.

Navedite karakteristike neoklasinih teorija ekonomskog rasta.

Navedite formulaciju Solowljeva modela gospodarskog rasta.

Koja je uloga Romera, Rebella i Lucasa u razvoju ekonomske teorije gospodaraskog rasta?

Koja je uloga J. Schumpetera u analizi znaaja poduzetnitva u gospodarstvu odreene nacionalne ekonomije?

Navedite zadatke suvremene drave sa stajalita efikasnog funkcioniranja gospodarstva.

1.

Koja je uloga poduzetnitva u gospodarstvima suvremenog svijeta? (str 62)

- u Zelenoj knjizi Poduzetnitvo u Europi

Definirajte pojam franizam

Tko je franizant i koje su njegove obveze?

Tko je franizor i koje su njegove obveze?

KOJE SU TEMELJNE VRSTE FRANIZNIH SPORAZUMA?

Navedite teorijska uporita franizma.

to moe biti predmet ugovora o franizmu?

navedite osnovne elemente tipskog ugovora o franizingu.

.Navedite vrste naknada koje je franizant duan plaati franizoru.

to ukljuuje postupak izbora franize za poduzetniki pothvat?

NAVEDITE KRITERIJE NA TEMELJU KOJIH SE MALA I SREDNJA PODUZEA MOGU KLASIFICIRATI I RAZGRANIITI OD VELIKIH PODUZEA.

Definirajte pojam MALO PODUZEE prema Zakonu o raunovodstvu Republike Hrvatske.

.Navedite kvantitativne kriterije klasifikacije poduzea.

.Navedite kvalitativne kriterije klasifikacije poduzea.

Koje su osnovne znaajke malih poduzea u odnosu na srednja i velika poduzea?

NAVEDITE OSNOVNA SLABOSTI MALOG PODUZEA.

Koja je razlika izmeu rizika i neizvjesnosti?

Definirajte pojam rizika.

Navedite vrste rizika.

Definirajte i navedite vrste poslovnih rizika.

.Definirajte i navedite vrste unutarnjih poslovnih rizika.

Definirajte i navedite vrste vanjskih poslovnih rizika.

Definirajte poduzetniko-menaderski rizik.

MALO I SREDNJE PODUZEE U REPUBLICI HRVATSKOJ.

to je POSLOVNI PLAN?

TO PREDSTAVLJA ANALITIKU PODLOGU U IZRADI POSLOVNOG PLANA?

Navedite eksterne faktore uspjenosti poduzea.

Koja je uloga godinjih i mjesenih planova u poduzeu?

NAVEDITE KORISNIKE POSLOVNOG PLANA.

NAVEDITE OSNOVNE ELEMENTE POSLOVNOG PLANA.

to sadrava analiza trita?

Marketinke prodajne straktegije

U emu je ekonomski znaaj poslovnog plana za uspjeno ostvarenje poduzetnikog pothvata?

Definirajte pojam menadment i opiite njegovu svrhu u poduzetnitvu.

to obuhvaaju ope kategorije resursa menadmenta?

Opiite etiri glavne funkcije menadmenta.

Identificirajte razine menadmenta i na to su koncentrirani menaderi na svakoj razini.

OBJASNITE PODRUJA U KOJIMA SE MENADERI MOGU SPECIJALIZIRATI.

KOJE SU VJETINE POTREBNE MENADERIMA NA SVAKOJ RAZINI U POSTIZANJU NJIHOVIH CILJEVA?

NAVEDITE I OPIITE ULOGE KOJE MENADERI MORAJU PREUZIMATI DA BI BILI USPJENI.

Objasnite vanost odluivanja u aktivnostima menadmenta.

.Opiite to se dogaa tijekom svake faze procesa odluivanja.

.to oznaava organizacijska kultura?

to je to planiranje i kakve koristi ono moe donijeti poduzeu?

Navedite korake u planiranju.

Opiite prirodu ciljeva i kako oni utjeu na planiranje.

Ocjenite razliite vrste ciljeva.

Utvrdite razliite razine planova i objasnite u kakvom su oni meusobnom odnosu i u odnosu na ciljeve.

Objasnite vanost provedbe i ocjenjivanja rezultata plana.

to su to kontingencijski planovi i zato ih poduzee mora razviti?

Definirajte menadment pomou ciljeva i objasnite kako on moe biti koriten u koordiniranju planiranja unutar poduzea.

OBJASNITE TEMELJNA NAELA ORGANIZIRANJA.

to oznaava pojam organizacijska struktura?

Opiite ope oblike organizacijske strukture.

Navedite pet temeljnih vrsta organizacijskih struktura i njihove glavne prednosti i nedostatke

S kojim se opim strukturalnim problemima moe susresti poduzee?

Koji se pristupi mogu razviti u premoivanju strukturalnih problema?

Definirajte menadment ljudskih resursa i navedite koja su temeljna saznanja uinkovitog menadmenta ljudskih resursa.

Objasnite aktivnosti uvjebavanja i razvoja zaposlenika.

O emu ovisi naknada i u kojim je oblicima primaju zaposlenici?

Opiite kretanja koja se dogaaju kod zaposlenika poduzea.

Koja su obiljeja komunikacijskih tokova unutar poduzea?

DEFINIRAJTE VOENJE I OBJASNITE RAZLIKU IZMEU FORMALNOG I NEFORMALNOG VOENJA.

Opiite znaajke svake razine Maslowljeve hijerarhije potreba.

to sadre dvije temeljne kategorije pretpostavki menadera o motivaciji zaposlenika?

U EMU SE SASTOJE OSNOVNE RAZLIKE IZMEU TRI TEMELJNA STILA VODSTVA?

Objasnite ponaanje uinkovitih voa koritenjem menaderske mree i situacijskih modela vodstva.

Kako transformacijski voe ovlauju svoje sljedbenike?

Koji su uvjeti potrebni za uinkovito komuniciranje u procesu voenja?

Koje su odgovornosti voe u radu s timovima?

Definirajte kontrolu i objasnite zato je ona potrebna.

Opiite korake u procesu kontrole

NAVEDITE I OBRAZLOITE ETIRI OBLIKA KONTROLE.

Koje su slinosti i razlike izmeu razliitih oblika organizacijske kontrole?

U emu se razlikuje operativno i kapitalno budetiranje?

KAKO SE FINANCIJSKI IZVJETAJI KORISTE U SVRHU KONTROLE?

Zbog kojih razloga zaposlenici pruaju otpor kontroli?

Kojim tehnikama poduzetnik moe svladati otpore kontroli i uiniti kontrolu uinkovitom?

Kako poduzetnik moe prepoznati neprikladne sustave kontrole?

Definirajte operacijski menadment i razliku izmeu operacija i proizvodnje.

Objasnite proces planiranja operacijskog sustava.

Koji se imbenici razmatraju u oblikovanju proizvoda?

Koje kriterije koriste poduzea kada odluuju gdje locirati pogon?

Opiite dva opa rasporeda strojeva opreme i osoblja unutar objekta.

Obrazloite raunalom voeno oblikovanje proizvoda i procesa, raunalom voenu proizvodnju i fleksibilni proizvodni sustav.

Navedite i objasnite aktivnosti povezane s logistikom i fizikom distribucijom.

OPIITE TEHNIKE MENADMENTA ZALIHA.

Ocjenite vanost kvalitete u operacijskom menadmentu.

Kako mjerimo produktivnost i koji su imbenici vani za poveanje produktivnosti?

OBJASNITE DVA OPA FINANCIJSKA IZVJETAJA KOJI SE KORISTE ZA PROCJENU I KONTROLU USPJENOSTI PODUZEA.

to obuhvaaju POKAZATELJI PROFITABILNOSTI, kako se izraunavaju i to nam pokazuju?

Objasnite POKAZATELJE AKTIVNOSTI (UPORABE IMOVINE)

Za to se koriste POKAZATELJI LIKVIDNOSTI i kako se izraunavaju koeficijent tekue i ubrzane likvidnosti?

Kakve informacije pruaju POKAZATELJI SOLVENTNOSTI (POLUGE) i kako se izraunavaju?

Koji su najei POKAZATELJI INVESTIRANJA i zato se oni koriste?

Objasnite zato je vano konstruiranje i koritenje GRAFIKONA PROFITA u poduzetnitvu.

Obrazloite podruja mjerenja uspjenosti ZADOVOLJAVANJA KUPEVIH POTREBA.

Kako moe biti mjerena kvaliteta i koje pokazatelje uspjenosti obino koriste poduzea u mjerenju kvalitete?

Zato je vano pratiti razinu zadovoljstva zaposlenika i kako se ona mjeri?