You are on page 1of 2

T Debbie Raphael Gim c, Ban Kim Sot c Cht California (California Department of Toxic Substances Control) Ngy 10 thng

T, 2012

Ban Kim Sot c Cht California (DTSC) c mi quan tm rng ln khuyn khch dng cc sn phm t c t v an ton hn. Ngy cng ph bin, cc hng nghe bit nhng mi quan tm t ngi tiu dng v chnh ph ton cu v ha cht trong sn phm, v nhiu hng p ng bng cch tip th nhng sn phm ca h l khng c ha cht gy hi. Trong trng hp thuc sn mng tay v cc sn phm chm sc mng tay khc, vi nh sn xut qu quyt l sn phm ca h khng c mt hay nhiu thnh phn ca nhm ba c t: cht toluene, formaldehit v dibutyl phthalate (DBP). Con s ngy cng tng thm ca tuyn b ny bo hiu nhng thay i tch cc trong th trng. Nhng theo iu tra ca DTSC cho bit, th nhng iu thng khng lun lun ng. Thiu st ca vi nh sn xut l khng bit nhng g c trong sn phm ca h, hoc tuyn b khng chnh xc nhng g thc s c y, l mt khuynh hng nguy him m chng ti mun lm sng t, ri tm cch gii quyt.

Kt Qu Nguy Him Hm nay, ti s thng bo cc kt qu kho st ca DTSC v cc sn phm chm sc mng tay l ti ch c th m t nh rt tht vng, v y l mt hi chung cnh tnh cho s minh bch ln hn v cc ha cht c s dng trong k ngh vi khong $6 t doanh thu hng nm ca Hoa K. Th nghim ti phng th nghim c thc hin nhn danh ca DTSC cho thy l ngi tiu dng, vin thm m mng tay v cc trng m dung r rng khng dm qu quyt l cc sn phm u khng c cha nhng ha cht trong nhm ba c t. Cc th nghim ca DTSC cho bit l a s cc sn phm c kho st u khng tht s khng c nh qu quyt cht toluene, l cht s dng b hn ch trong m phm c bn ti Lin Hip Chu u (European Union, hay EU). a s cc th nghim trn sn phm no qu quyt nh vy, trn thc t, cho bit c nng toluene cao, c th hi cho ph n tui cn sinh . DBP, l cht b cm khi m phm ti EU, cng c trong vi sn phm, l mt trong nhng th nh sn xut qu quyt l khng c cht DBP. C cht toluene ln DBP c lit k nh bit ti Tiu Bang California l gy c tnh cho sinh sn. DTSC khng mun truy t ton b nn k ngh. Bo co ny ch dn chng tng qut n gin v cc sn phm v kt qu th nghim. Kt qu cho thy l vi hng khng c tuyn b sai lm v sn phm ca h. R rng cc nh sn xut cn phi chu trch nhim gii quyt vn cng chng tn nhim h. Khng ch c ngi tiu dng b hi khi vi nh sn xut gn nhn hiu sai trn sn phm ca h. Nhng nh sn xut khc cng b mt danh ting. Ngi tiu dng v ngi lm vic c quyn c thng tin chnh xc. Cc pht hin ca DTSC c bit thit yu cho khong 121,000 k thut vin chm sc mng tay ti California. a

s cc ph n tr c ngun gc ngi M gc , tip xc hng ngy trong vin thm m khng thng thong vi hng lot ha cht.

Th Nghim v Mu Th Chuyn Bit Vo thng Nm, 2011, DTSC mua 25 sn phm chm sc mng tay c by bn qua cc nh phn phi ti Oakland v San Francisco n cc thm m vin mng tay trong khu vc. Trong 25 sn phm mua li, c 12 iu qu quyt khng c c t. Nghin cu pht hin l bn trong 12 sn phm ny c cha cht DBP v 10 trong 12 sn phm ny c cha cht toluene thng c nng cao hn trong cc sn phm khng c tuyn b g c. Cc nh sn xut phi cho bit chnh xc cc thnh phn trong sn phm ca h trn nhn hiu, v cng phi t t cu hi c bn sau y: C cn phi c cc sn phm chm sc mng tay vi cc thnh phn ny khng?

Quy nh Sn Phm cho Ngi Tiu Dng An Ton Hn Yu cu cc nh sn xut sn phm tiu dng phi tr li cu hi, C cn thit khng? l mc tiu chnh ca bn tho DTSC Quy nh Sn Phm cho Ngi Tiu Dng An Ton Hn, c d nh c hiu lc trong nm 2012. Quy nh s nhm n vi sn phm u tin c by bn ti California c cha ha cht ang quan tm, v ang c s dng rng ri vi kh nng tip xc cao cho con ngi hay mi trng. Cc nh sn xut sn phm ny s c i hi phi phn tch cc sn phm ca h v cho bit cc thnh phn thay th an ton hn. Nh sn xut no khng thc hin th c th b cc hnh ng theo quy nh t cnh gic ngi tiu dng n hn ch bun bn. DTSC bt u vi s nh cc sn phm tiu dng v s y mnh s thay i ln hn trn th trng gim thiu cc sn phm c c cht. Trong tng lai, nhng quy nh ny s gim nh hng kh nng gy hi cho ngi tiu dng v trnh c nhng tuyn b sai lm nh nhng sn phm bit c theo kho st ca DTSC.

Trong tng lai Chng ti bit cc nh sn xut c th thc hin tt hn cc pht hin ca DTSC v nhn trn sn phm ca h. y l trch nhim ca h. Pht hin ca DTSC l ting gi cho k ngh chm sc mng tay, v l mt c hi hp tc vi Ban Sc Khe Cng Cng California (California Department of Public Health), Cal/OSHA, Ban S V Khch Hng (Department of Consumer Affairs), Hi ng Ct Tc v M Dung (Board of Barbering and Cosmetology) v Nhm Cng Tc Thm M Vin Mng Tay Lnh Mnh California (California Healthy Nail Salon Collaborative) cng nhau gii quyt vn ny. Chng ti hy vng bo co ny s l mt cht xc tc cho cuc i thoi quan trng cn thit gia k ngh, iu lut gia chnh ph v ngi tiu dng. Debbie Raphael