You are on page 1of 5

PLA DACCI TUTORIAL

PROPOSTA DE PLA DACCI TUTORIAL.


CEPA...........

0. Introducci Entenem la tutoria com el procs datenci individual a cada estudiant amb lobjectiu de desenvolupar les seves habilitats personals, socials i daprenentatge; i oferir orientaci per a la seva presa de decisions acadmiques i professionals. Lacci tutorial, doncs, s un element inherent a lactivitat docent i suposa una relaci individualitzada amb lestudiant. Lorientaci i la tutoria a un CEPA t unes caracterstiques especials respecte a la de la daltres tipus de centres, i s, per tant, necessari establir un model adequat a la singularitat que li proporciona a un CEPA la seva funci, el seu alumnat i la seva organitzaci. Quines sn les caracterstiques de leducaci dadults que cal tenir en compte a lhora delaborar un PAT?: La diferncia en els estudis ofertats (annex 1), reglats i no reglats, anuals i quadrimestrals, o impartits per un o varis professors. No existeix legislaci especfica per a leducaci dadults que reguli les funcions i caracterstiques de la tutoria en els CEPA. En els estudis dESPA, lestudiant no cursa sempre un curs complet, amb el que cada un de les assignatures o camps de coneixement dun grup pot tenir diferents estudiants. Aix dificulta sobremanera la tasca del tutor que t assignada a la seva tutoria estudiants als quals no imparteix cap classe. La curta durada dels cursos de lESPA Els interessos de lalumnat sn sumament individuals, amb escs o nul inters per lassistncia a tutories de grup o pel fet de sentir-se integrat en un grup. Per ajudar a cada estudiant a desenvolupar tots els aspectes de la seva persona: identitat, sistema de valors, personalitat i sociabilitat. Per ajustar lensenyament a les necessitats individuals i prevenir o donar suport a les dificultats dels estudiants. Per millorar la socialitzaci i les relacions al si dels grups. Per assegurar que tot els estudiants tenguin accs a un millor desenvolupament social i personal. Per ajudar els estudiants en les seves necessitats professionals i personals i perqu puguin prendre bones decisions personals, acadmiques i personals. Per qu s un lloc on lalumnat pot expressar les seves dificultats amb algun professor i tenir en el tutor un mediador.

Perqu s necessria la tutoria a un CEPA? -

PLA DACCI TUTORIAL

1. Caracterstiques de la tutoria: En funci de tot lanterior, lacci tutorial al nostre CEPA tendr les segents caracterstiques generals i diferenciadores respecte a lacci tutorial en altres mbits del sistema educatiu: Lacci tutorial ha de ser compartida per tot el professorat que imparteix classe als mateixos estudis. La tasca fonamental de la tutoria s el coneixement i atenci individual de cada un dels alumnes de la seva tutoria. Les tutories poden ser dorientaci (educativa, acadmica i professional o personal o de relacions interpersonals al si dels grups) o tutories didctiques (ajuda sobre la forma destudiar un tema determinat i els dubtes didctics de la matria teoria o activitats- que puguin anar sorgint). Les tutories collectives dorientaci es fan sols puntualment, per al tractament de temes generals, i en horari de classes del professor que s tutor del nivell. Aquestes tutories poden crrer a crrec del tutor o, puntualment i per temes especfics, de lorientadora. Les tutories individuals dorientaci crren a crrec del tutor que disposa dun horari a lefecte fora de la franja horria de classes. Aquestes tutories es realitzen a demanda del tutor o de lalumne. En casos de necessitats especials la tutoria individual pot crrer a crrec de lorientadora, a demanda del mateix alumne o del seu tutor. Les tutories didctiques sn realitzades pel professor de cada assignatura, sempre que el professor de lassignatura emplaci a un alumne o un petit grup per reforar o desenvolupar aspectes conceptuals o procedimentals de la seva assignatura, o sempre que lalumne les demandi.

2. Funcions dels tutors: Cada un dels professors i professores t funcions tutorials en el sentit que la seva tasca no es limita a proporcionar informacions a lalumne sin que el seu objectiu fonamental s el de formaci dels seus alumnes en el sentit ms ampli. Aix vol dir que la tasca tutorial no queda sols en mans del tutors ni reflexada sols en el PAT, sin que sha de garantir tamb des dels Projectes Educatius i Curriculars del Centre. Aix les funcions del tutors seran: a) Participar en el desenvolupament del Pla d'Acci Tutorial i en les activitats d'orientaci en collaboraci amb el Departament d'Orientaci del Centre. b) Coordinar el procs d'avaluaci dels alumnes del seu curs. c) Coordinar les reunions de lequip educatiu del seu curs. d) Facilitar la integraci dels alumnes en el grup i fomentar la seva participaci a les activitats del Centre. e) Orientar i assessorar als alumnes sobre les seves possibilitats acadmiques i professionals, en collaboraci amb el DO.

PLA DACCI TUTORIAL

f) Orientar les demandes i inquietuds dels alumnes i mediar, en collaboraci amb el delegat del grup, davant la resta de professors i l'Equip Directiu en els problemes que es plantegin. g) Informar als professors i als alumnes del grup de tot all que els impliqui en relaci amb les activitats docents i el rendiment acadmic. h) Coordinar els alumnes que necessiten un refor com a resultat de les avaluacions inicials juntament amb el Departament dOrientaci i Cap dEstudis. La funci orientadora s aplicada de manera continuada, per ms en els moments que impliquen avaluaci i en els moments que impliquen canvi de centre, d'etapa, elecci d'optatives, incorporaci a la vida activa o decisi de l'itinerari acadmic o professional a seguir. 3. Tasques dels tutors: De informaci: A alumnat, a professorat i a pares, si aquests ho demanen. De coordinaci: Del professorat que t el mateix grup dalumnes. De seguiment acadmic: Donar suport al procs daprenentatge coordinant el procs davaluaci. Dorientaci i suport: assessorament personal, acadmic i professional per tal de millorar la integraci i el desenvolupament personal dels estudiants. 4. Implicats en laplicaci del PAT Equip Directiu: Garantir laplicaci i desenvolupament del PAT a travs del Cap dEstudis. Departament dOrientaci: Coordinaci dels processos delaboraci, desenvolupament i avaluaci del PAT / Assessorament i suport a les tasques tutorials/ Intervenci individual amb alumnes amb problemes especfics/ Intervenci collectiva en situacions determinades. Tutors: Amb les tasques assenyalades Professorat: A part de la tasca dorientaci i tutoria associada especificament a la seva assignatura, collaboraci amb el tutor en el que respecta al coneixement individual de lalumnat, sobretot del que no s alumne del tutor.

5. Objectius del PAT 1. Afavorir lequilibri afectiu de lalumnat 2. Afavorir la seva integraci i participaci social 3. Realitzar el seguiment del procs daprenentatge de lalumne 4. Facilitar la presa de decisions acadmiques i professionals 5. Ser un lloc davaluaci i dintercanvis de relacions entre professor i alumnes

PLA DACCI TUTORIAL

6. Tipus dactivitats de tutoria. En funci de cada un dels objectius:


6.1. Activitats tendents a afavorir lequilibri afectiu de lalumnat

Activitats de coneixement individual de lalumnat: activitats dautoconeixement, entrevistes individuals, fitxes de registre daspectes individuals de lalumne. Desenvolupament dactituds positives cap a si mateix i cap a lestudi. Activitats de presa de decisions personals o en relaci a lestudi. Actuacions collectives en torn a aspectes de prevenci de riscos de salut. Actuacions individuals o collectives de presentaci de tcniques per a la millora de lestudi. Participaci de lalumnat en la resoluci de conflictes. Detecci de casos datenci individual Activitats dacollida inicial. Tcniques per el coneixement del grup Presentaci de serveis comunitaris: educatius, doci, de formaci... Elecci de delegat Participaci en rgans collegiats Celebraci de festes o actes culturals. Activitats intergrups Activitats dintercanvi de coneixements Tutories entre iguals

6.2. Activitats tendents a afavorir la integraci i participaci social de lalumnat.

6.3. Activitats tendents a facilitar el seguiment del procs daprenentatge de lalumne.

Informacions inicials per poder triar litineraris destudis ms convenient al CEPA. Valoraci inicial de lalumne, a partir dentrevistes incials i/o VIA. - Avaluaci del procs daprenentatge: Avaluaci inicial, avaluacions de seguiment i avaluacions finals. - Seguiment de lassistncia i de les causes de labandonament - Informaci sobre habilitats acadmiques funcionals: us de la biblioteca, tcniques bsiques destudi i aprenentatge... - Control de lansietat en els exmens

6.4. Activitats tendents a facilitar la presa de decisions acadmiques i professionals.

Coneixement de les opcions destudis tant reglats com no reglats. Estratgies i tcniques de recerca de feina Informacions sobre organismes i entitats de suport a la recerca de feina. Autoconeixement: caracterstiques personals, motivacions i interessos professionals. Aprenentatge de presa de decisions

PLA DACCI TUTORIAL

7. Avaluaci Per a la revisi anual A linici de cada curs escolar, lequip de tutors planificar les activitats collectives a desenvolupar amb el seu grup. Revisi del PAT a linici del curs escolar. Definici de la proposta anual. Detecci de necessitats de lalumnat (segons els diferents estudis ofertats, i a travs de qestionaris, converses, delegats... ) Coneixement dels interesos i opinions dels tutors. Consensuar les prioritats pel curs. Disseny dactuacions anuals. Procs de desenvolupament del PAT, realitzaci de les actuacions programades i dinmiques definides Avaluaci per part de lalumnat, pels tutors, el DO i la CCP i claustre. Inclusi de la valoraci i les propostes de millora en la memria anual de cada curs. Procediment per a lelaboraci i desenvolupament del PAT Per a lelaboraci inicial: Proposta del PAT (document previ elaborat pel DO) Discussi de la proposta amb els tutors. Presentaci del PAT consensuat amb els tutors, a la CCP Discussi en Departaments Proposta definitiva de la CCP Presentaci al Claustre per a la seva aprovaci. Inclusi de la proposta al PCC