You are on page 1of 6

Lp 5 Vng 3 Nm hc 2012 2013

Bi lm ca hc sinh Lp 5A1 Trng Tiu hc


________________________________________________________________________
BI THI S 1

SP XP THEO TH T TNG DN

1
________________________________________________________________________
B THI VIOLYMPIC TING ANH TRN MNG I.O.E c ti http://thiviolympic.com

BI THI S 2

TM CP BNG NHAU

2
________________________________________________________________________
B THI VIOLYMPIC TING ANH TRN MNG I.O.E c ti http://thiviolympic.com

BI THI S 3
VT CHNG NGI VT
BI THI S 3
Hy in s thch hp vo ch .... nh !
Cu 1:
Tng ca 2 s bng 2010. S b bng
Tr li: S ln l

s ln.Tm s ln.

1206

________________________________________________________________________
B THI VIOLYMPIC TING ANH TRN MNG I.O.E c ti http://thiviolympic.com

Cu 2:
Mt i cng nhn 10 ngi trong mt ngy o c 36m mng. Hi vi mc o nh vy th 25 ngi
trong mt ngy o c bao nhiu mt mng ?
Tr li: 25 ngi trong mt ngy o c
m. 90
Cu 3:
Mt t c i c 150km th tiu th ht 12l xng. Hi nu xe i, tiu th ht 16l xng th i c bao nhiu
ki-l-mt ?
Tr li: Nu xe i, tiu th ht 16l xng th i c
Cu 4:
Hiu ca 2 s bng 186. S b bng

km. 200

s ln. Tm s ln.

Tr li: S ln l
465
Hy in du >; < ; = vo ch ... cho thch hp nh !
Cu 5:

Cu 6:

>

Cu 7:

>

=
Cu 8:
+
Cu 9:

>
Cu 10:
+
:
>
Cu 4:
Theo d nh, mt xng mt phi lm trong 24 ngy, mi ngy ng c 15 b bn gh th s hon thnh
k hoch. Do ci tin k thut mi ngy xng ng c 20 b bn gh. Hi xng lm trong bao nhiu ngy
th hon thnh k hoch?
Tr li: Xng hon thnh k hoch trong
ngy. 18
Hy in du >; < ; = vo ch ... cho thch hp nh !
Cu 5:
1
Cu 6:

Cu 7:

<

>

<

4
________________________________________________________________________
B THI VIOLYMPIC TING ANH TRN MNG I.O.E c ti http://thiviolympic.com

Cu 8:
<
Cu 9:
>
Cu 10:
=
Cu 1:
Theo d nh, mt xng mt phi lm trong 30 ngy, mi ngy ng c 12 b bn gh th s hon thnh
k hoch. Hi nu xng mun hon thnh k hoch trong 20 ngy th mi ngy xng phi ng c bao
nhiu b bn gh?
Tr li: Mi ngy xng phi ng c
b. 18
Cu 3:
Mt bp n d tr mt s go cho 200 ngi n trong 12 ngy, thc t ch c 150 ngi n. Hi s go d
tr n trong bao nhiu ngy?( Mc n ca mi ngi nh nhau)
Tr li: S go d tr n trong
ngy. 16
Cu 4:
Bn An mua hai t bt ch ht 30000 ng. Hi bn Minh mua 8 ci bt ch nh th ht bao nhiu tin?
Tr li: Bn Minh mua 8 ci bt ch ht
ng. 10 000
Hy in du >; < ; = vo ch ... cho thch hp nh !
Cu 5:

Cu 6:

Cu 7:

+
Cu 8:

<

>

Cu 9:
=
Cu 10:
=
Cu 1:
Mt bp n d tr mt s go cho 120 ngi n trong 20 ngy. Sau khi n c 5 ngy, bp n nhn thm 30
ngi na ( Mc n ca mi ngi nh nhau). Hi s go cn li n trong bao nhiu ngy na ?
Tr li : S go cn li n trong
ngy na. 12
Hy in du >; < ; = vo ch ... cho thch hp nh !
Cu 5:

5
________________________________________________________________________
B THI VIOLYMPIC TING ANH TRN MNG I.O.E c ti http://thiviolympic.com

Cu 6:

+
Cu 7:

>

>

Cu 8:

Cu 9:
>
Cu 10:
1
Cu 5:

<

Cu 6:

+
Cu 7:

<

<
Cu 8:
=
Cu 9:

Cu 10:
-

Thy c c th vo trang http://thiviolympic.com c tt c b thi ny


Mi thng tin chi tit xin lin h tieuhocinfo@gmail.com
_________________the end__________________

6
________________________________________________________________________
B THI VIOLYMPIC TING ANH TRN MNG I.O.E c ti http://thiviolympic.com