You are on page 1of 6

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOLJAVANJE

PRIOPENJE ZA JAVNOST

REGISTRIRANA NEZAPOSLENOST I ZAPOLJAVANJE U RUJNU 2012.

Zagreb, listopad 2012.

1. REGISTRIRANA NEZAPOSLENOST KRAJEM RUJNA 2012.


Krajem rujna 2012. godine u evidenciji Hrvatskoga zavoda za zapoljavanje registrirano je 311.100 nezaposlenih osoba. U usporedbi sa kolovozom 2012. broj nezaposlenih poveao se za 3,2 % ili 9.517 osoba, a u odnosu na rujan 2011. godine broj nezaposlenih vei je za 9,7 % ili 27.433 osobe.

1.1. Nezaposleni prema spolu


U ukupnome broju nezaposlenih ene ine 53,1 % (165.185 osoba), a mukarci 46,9 % (145.915 osoba). U usporedbi s istim mjesecom prethodne godine, udio nezaposlenih ena je smanjen, a mukaraca povean za 0,7 postotnih bodova. Nezaposlene osobe prema spolu
200.000 180.000 160.000

Struktura nezaposlenih osoba prema spolu, rujan 2012.

IX. 2011.

IX. 2012.

Mukarci 46,9% ene 53,1%

100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0

Mukarci

131.021

120.000

145.915

1.2. Nezaposleni prema dobi


S obzirom na dobnu strukturu, osobe od 15 do 24 godine ine 19,6 % nezaposlenih, od 25 do 34 godine 24,7 %, od 35 do 44 godine 19,3 %, od 45 do 54 godine 21,4 % te iznad 55 godina 15,0 %. Struktura nezaposlenih osoba prema dobi, rujan 2012. Nezaposlene osobe prema dobi
90.000 80.000 do 24 g. 19,6% 25 - 34 24,7% 70.000 52.960 61.066 60.000 50.000 40.000 35 - 44 19,3% 55 g. i vie 15,0% 30.000 20.000 45 - 54 21,4% 10.000 0 do 24 g. 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 g. i vie 68.751 76.781 IX. 2011. IX. 2012.

55.061 60.069

64.099 66.653 42.796 46.531 1

152.646
ene

140.000

165.185

1.3. Nezaposleni prema razini obrazovanja


Osobe srednjokolske razine obrazovanja ine veinu u strukturi nezaposlenih 62,2 % (34,1 % s trogodinjom te 28,1 % s etverogodinjom srednjom kolom). Osobe nie razine obrazovanja ine 26,6 %, a osobe vie i visoke obrazovne razine 11,2 % od ukupnoga broja nezaposlenih.

Struktura nezaposlenih osoba prema razini obrazovanja, rujan 2012. Srednja


Osnovna kola 21,0% kola do 3 g. i kola za KV i VKV radnike 34,1%

Nezaposlene osobe prema razini obrazovanja


120.000 96.374 106.091 100.000 80.000 16.696 17.485 63.239 65.437 60.000 40.000 20.000 0

IX. 2011.
78.761 87.452

IX. 2012.

Bez kole i nezavrena osnovna kola 5,6% Fakultet, akademija, magisterij, doktorat 6,4% Prvi stupanj fakulteta, struni studij i via kola 4,8%

Srednja kola od 4 i vie g. i gimnazija 28,1%

1.4. Regionalna struktura nezaposlenih


Najvei apsolutni broj registriranih nezaposlenih osoba je u Gradu Zagrebu (41.704 ili 13,4 % od ukupnoga broja u Hrvatskoj), Splitsko-dalmatinskoj upaniji (40.904 ili 13,1 %) i Osjeko-baranjskoj upaniji (33.369 ili 10,7 %), a najmanji u Liko-senjskoj upaniji (2.945 ili 0,9 %).
38.673 41.704 36.661 40.904 30.281 33.369

45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0

Nezaposlene osobe po upanijama

Splitsko-dalmatinska

Grad Zagreb

Varadinska

Meimurska

Karlovaka

Zadarska

Istarska

Bjelovarsko-bilogorska

ibensko-kninska

Sisako-moslavaka

Primorsko-goranska

Virovitiko-podravska

Krapinsko-zagorska

U usporedbi s istim mjesecom 2011. godine, evidentirana nezaposlenost je poveana u svim upanijama, a najvee poveanje biljeimo u Koprivniko-krievakoj (za 21,9 %), Meimurskoj (za 15,8 %) i Vukovarskosrijemskoj upaniji (za 14,5 %).
2

Dubrovako-neretvanska

Vukovarsko-srijemska

Koprivniko-krievaka

Poeko-slavonska

Osjeko-baranjska

Brodsko-posavska

Liko-senjska

Zagrebaka

17.210 19.556 16.857 19.309 15.466 17.494 15.820 17.003 16.447 16.896 10.884 11.498 10.675 10.817 9.367 10.310 8.800 9.762 8.880 9.419 7.226 8.231 6.657 8.117 6.534 7.564 6.661 7.008 6.255 6.572 5.824 6.396 5.634 6.226 2.855 2.945

IX. 2011.

IX. 2012.

11.933 14.808

16.664 19.827

1.5. Korisnici novane naknade za vrijeme nezaposlenosti


U rujnu 2012. godine 68.169 nezaposlenih osoba ili 21,9 % od ukupnoga broja nezaposlenih koristilo je novanu naknadu. Broj korisnika novane naknade poveao se u usporedbi s rujnom 2011. godine za 4,7 % (3.047 osoba).

Udio korisnika NN u ukupnoj nezaposlenosti, rujan 2012.

78,1%

21,9%

Ukupno nezaposleni 311.100

Korisnici NN 68.169

2. ULASCI U NEZAPOSLENOST I IZLASCI IZ NEZAPOSLENOSTI U RUJNU 2012. GODINE 2.1. Ulasci u evidenciju nezaposlenih
Ulasci u evidenciju nezaposlenih (tzv. novoprijavljene nezaposlene osobe) prema svome prethodnome statusu aktivnosti mogu biti: iz rada (radnoga odnosa ili drugih poslovnih aktivnosti), iz redovitoga kolovanja te iz neaktivnosti (tj. oni koji nisu bili niti zaposleni niti su upravo zavrili kolovanje). Tijekom rujna 2012. u evidenciju nezaposlenih novoprijavljena je ukupno 32.691 osoba (4,0 % vie nego u rujnu 2011. godine), i to: 20.873 osobe izravno iz radnoga odnosa (63,8 %), 418 osoba iz drugih poslovnih aktivnosti (1,3 %), 4.664 osobe iz redovitoga kolovanja (14,3 %) te 6.736 osoba iz neaktivnosti (20,6 %). Struktura ulazaka u evidenciju nezaposlenih, rujan 2012.
25.000 Iz neaktivnost i 20,6% Izravno iz radnog odnosa 63,8%

Ulasci u evidenciju nezaposlenih


IX. 2011. IX. 2012.

15.000 10.000 5.000 Iz redovitog kolovanja 14,3% 0

19.383

20.873

20.000

4.258

4.664

Iz drugih poslovnih aktivnosti 1,3%

Izravno iz radnog odnosa

Iz drugih Iz redovitog Iz poslovnih kolovanja neaktivnosti aktivnosti

7.574

214

418

6.736
3

S obzirom na djelatnost prethodnoga zaposlenja, izravno iz radnog odnosa najvie je osoba dolo iz sljedeih djelatnosti: Pruanje smjetaja, priprema i usluivanje hrane - 5.005 osoba ili 24,0 % Trgovina na veliko i malo - 3.954 osobe ili 18,9 % Preraivaka industrija - 3.412 osoba ili 16,3 % Graevinarstvo - 1.494 osobe ili 7,2 % te Administrativne i pomone uslune djelatnosti - 1.376 osoba ili 6,6 %.

2.2. Izlasci iz evidencije nezaposlenih


Ukupno su tijekom rujna 2012. iz evidencije nezaposlenih izale 23.174 osobe (30,0 % manje nego u rujnu 2011. godine). Od toga je zaposleno 14.145 osoba, i to: 13.340 osoba (94,3 %) na temelju zasnivanja radnoga odnosa i 805 osoba (5,7 %) na temelju drugih poslovnih aktivnosti (zapoljavanje prema posebnim propisima, registriranje trgovakoga drutva, obrta, ugovor o djelu, itd.).

Struktura izlazaka iz nezaposlenosti, rujan 2012.


Zapoljavanje 61,0%

Izlasci iz evidencije nezaposlenih


25.000 IX. 2011. IX. 2012.

20.000

19.472 14.145

15.000

13.635 9.029

10.000

Ostali razlozi 39,0%

5.000

Zapoljavanje

Ostali razlozi

Evidentirano zapoljavanje temeljem radnoga odnosa najee se realiziralo u sljedeim djelatnostima: Obrazovanje 3.075 osoba ili 23,1 % Preraivaka industrija - 2.350 osoba 17,6 % Trgovina na veliko i malo - 1.521 osoba ili 11,4 % Graevinarstvo - 1.248 osoba ili 9,4 % te Pruanje smjetaja, priprema i usluivanje hrane 874 osobe ili 6,6 %.

Gledano po upanijama, tijekom rujna 2012. u zapoljavanju su predvodili: Grad Zagreb (1.691 osoba ili 12,7 % od ukupnoga broja zaposlenih zasnivanjem radnog odnosa), Osjeko-baranjska upanija (1.562 osobe ili 11,7 %), Splitsko-dalmatinska upanija (1.436 osoba ili 10,8 %), Vukovarsko-srijemska upanija (911 osoba ili 6,8 %) te Primorsko-goranska upanija (825 osoba ili 6,2 %). Istodobno je u rujnu 2012. godine 9.029 osoba izalo iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga sukladno Zakonu, npr. neredovitoga javljanja, nepridravanja zakonskih odredbi, umirovljenja, ukljuenja u redovito kolovanje i dr.

3. AKTIVNA POLITIKA ZAPOLJAVANJA


U programe aktivne politike zapoljavanja tijekom 2012. godine novoukljueno je 23.166 nezaposlenih osoba, i to u programe: javni radovi 14.063 osobe (60,7 %), potpore za zapoljavanje i samozapoljavanje 3.538 osoba (15,3 %), struno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnoga odnosa 3.340 osoba (14,4 %), obrazovanje nezaposlenih 1.949 osoba (8,4 %), potpore za ouvanje radnih mjesta 170 osoba (0,7 %) te potpore za usavravanje 106 osoba (0,5 %). Od toga je Nacionalnim planom za poticanje zapoljavanja obuhvaeno 22.511 osoba, Nacionalnim programom za Rome 602 osobe, a programima obrazovanja nezaposlenih financiranim iz drugih izvora 53 osobe.

Novoukljuene osobe u programe aktivne politike zapoljavanja u 2012. godini


14.063

3.340 1.949 106 3.538 170

Potporezazapoljavanjeisamozapoljavanje Potporezausavravanje Obrazovanjenezaposlenih Javniradovi Strunoosposobljavanjezaradbezzasnivanjaradnogodnosa Potporazaouvanjeradnihmjesta

Po programima Nacionalnog plana za poticanje zapoljavanja te Nacionalnog programa za Rome iz prethodnih je godina jo aktivno 2.195 osoba, a 10.942 osobe aktivno je iz tekue godine. Tako je na kraju rujna 2012. godine u programima aktivne politike zapoljavanja bilo ukupno 13.137 aktivnih korisnika, obuhvaenih sljedeim mjerama: javni radovi 4.435 osoba (33,8 %), struno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnoga odnosa 4.367 osoba (33,2 %), potpore za zapoljavanje i samozapoljavanje 3.779 osoba (28,8 %), obrazovanje nezaposlenih 512 osoba (3,9 %) te potpore za usavravanje 44 osobe (0,3 %).