KERTAS 1

UPSR 1991

Arahan: Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C, dan D. Antaranya ada satu sahaja jawapan yang betul. Pilih jawapan yang betul itu. Kemudian, pada kertas jawapan kamu, hitamkan ruang yang mempunyai huruf yang sama dengan jawapan yang telah kamu pilih itu. 1. 1 006 + 758 + 35 814 + 3 245 + 217 006 = A 246 729 C 256 819 B 247 719 D 257 829 2. 4 076 x 64 = A 31 464 B 40760 C D 260864 281 764

3. Berapakah mesti ditambah kepada 4 136 supaya ia menjadi 9 001? A 4 865 C 13 137 B 5005 D 13865 4. RM20.60 + RM10.40 - RM5.75 = A RM24.25 C RM25.25 B RM24.75 D RM25.75 5. 80 008 - 36 789 + 8 801 = A 51 020 C 52 010 B 51 120 D 52 020 6. Syiling 50 sen 20 sen 10 sen 5 sen Bilangan 5 8 6

Jadual di atas menunjukkan bilangan syiling yang ada pada Aminah. Jumlah wang Aminah ialah A RM3.90 C RM5.30 B RM4.90 D RM5.90 7. 3 274 ÷ 16 = A 204 baki 10 B 204 baki 1
8.

C D 56 070 56 700 24.72 24.072

24 baki 10 24 baki 1

24 030 ÷15 x 35 = A 55 900 C B 56 060 D

9. 6.018 x 40 = A 240.72 C B 240.072 D
10.

Siti membeli 5 ikat buah rambutan. Setiap ikat ada 40 biji buah rambutan. Dia memberi 65 biji buah rambutan kepada jirannya dan bakinya dibahagikan sama banyatantara 9 orang anaknya. Berapa biji buah rambutankah setiap anaknya dapat? A 13 C 21 B 15 D 25

KERTAS 1

UPSR 1991

11. 12 06 + 0.719 + 149 = A 129.28 C B 150.925 12.

161.779 D 168.25

25% daripada RM140 = A RM35 C RM70 B RM65 D RM115 31 762 betul sehingga ribu yang hampir ialah A 31 000 C 31 800 B 31 700 D 32 000 Taman P Taman Q Taman R mewakili 40 buah rumah Piktograf di atas menunjukkan bilangan rumah di Tainan P, Q, dan R. Jika Bee Lan menganggarkan ketiga-tiga taman itu mempunyai 500 buah rumah, perbezaan antara anggarannya dan bilangan rumah sebenar di ketiga-tiga taman itu ialah A 13 C 26 B 20 D 27

13.

14.

Dalam Rajah l,segitiga P,Q,R dan S dilukis pada petak-petak segi empat sama yang sama besar. Yang manakah BUKAN scgi tiga kaki sama? A P C R B Q D 5 16. Dalam satu peperiksaan yang teitentu, bilangan calon yang lulus ialah 2 150 orang. Bilangan calon yang gagal adalah 564 orang kurang daripada bilangan yang lulus. Jnmlah calon yang mengambil peperiksaan ita ialah A 1 586 C 3 736 B 2714 D 4864 45.3 ÷ 6 = A 0.753 B 0.755 C. D. 7.53 7.55

17.

KERTAS 1

UPSR 1991

18. Kelas P Q R S Bilangan murid 47 42 39 38

Jadual di atas menunjukkan bilangan murid dalam kelas P, Q, R, dan S. Jumlah murid perempuan dalam empat kelas itu ialah 95 orang. Berapakah jumlah murid lelaki dalam empat kelas itu? A 51 C 71 B 61 D 81 19. Li Hwa telah membayar RM12.50 untuk 25 biji buah oren yang sama jenis. Jika dia hendak membeli 9 biji buah oren jenis itu lagi, berapakah dia perlu bayar? A RM1.50 C RM4.50 B RM3.50 D RM6.25
0.3 0.6 1.5 2.1 Rajah 2 x

20.

Rajah 2 ialah satu garis nombor. Apakah nilai ? A 2.7 C 3.6 B 3.3 D 3.9 21. Purata bagi empat nombor ialah 9. Tiga daripada nombor-nombor itu ialah 6, 7, dan 10. Nombor yang satu lagi ialah A 8 C 12 B 11 D 13 Sebuah kelas terdiri daripada 24 orang murid lelaki dan 18 orang murid perempuan. murid lelaki dan 2 daripada 3

22.

1 daripada murid perempuan mengambil bahagian dalam sukan. Bilangan murid 2 yang mengambil bahagian dalam sukan ialah A 17 C 24 B 18 D 25 23. Mata Pelajaran Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Markah 84 67

Matematik Alam dan 91 Manusialengkap di atas menunjukkan markah yang didapati oleh Chandran dalam Jadual yang tidak satu ujian bulanan. Jika markah purata bagi empat mata pelajaran itu ialah 78, berapakah markah bagi matematik? A 61 C 80 B 70 D 81 24 Sebuah bas bertolak dari Kuala Lumpur ke Ipoh pada pukul 10.30 pagi. Jika perjalanannya 1 mengambil masa 4 jam, pada pukul berapakah bas itu sampai di Ipoh? 4 A 1.15 petang C 2.15 petang B 1.45 petang D 2.45 petang

KERTAS 1

UPSR 1991

25

1 3 jam – 1 jam = 2 4 A 30 minit B 45 minit 2
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 P

C D

60 minit 75 minit

26

Pertandingan Pertama Pertandingan Kedua Carta bar di atas menunjukkan markah yang didapati oleh kumpulan P, Q, R, dan S dalam dua pertandingan. Kumpulan yang mendapat jumlah markah yang paling banyak ialah A S C Q B R D P 160 mℓ x 15 = A 240 ℓ C B 24ℓ 1 1 4 −1 = 6 4 A B 11 12 1 3 12 2 C D 1 2 5 5 12 3 2.4 ℓ D

27.

28.

29

Seorang penjaja membeli 100 biji buah limau dengan jumlah harga RM28. Dia mendapati 12 biji daripada buah limau itu telah busuk dan dibuang. Buah limau yang baik itu dijual dengan harga 45 sen sebiji. Berapakah keuntungannya jika buah limau itu habis dijual? A RM5.40 C RM16 B RM11.60 D RM17 550 g ×12 = A 0.66 kg B 6.6 kg C D 66 kg 660 kg

30.

M ar ka h

Q R Kumpulan

S

0.24 ℓ

KERTAS 1

UPSR 1991

31

8–3 A B

4 = 100 4.6 4.96

C D

5.04 5.4

32

3 × 12 = 8 1 1 A 2 7 1 B 8

C D

1 4 1 4 2 2

33

Rajah 3

Rajah 4

34

Rajah 3 dan Rajah 4 terdiri daripada beberapa segi tiga sisi sama yang sama besar. Bahagian berlorek dalam Rajah 3 ialah sisi empat. Berapa banyak sisi empat seperti dalam Rajah 3 2 perlu dilorek dalam Rajah 4 supaya bahagian yang berlorek itu adalah daripada rajahnya? 3 A 5 C 3 B 4 D 2 Berat Susi ialah 42.7 kg. Berat Sharon 900 g kurang daripada berat Susi. Jumlah berat mereka dalam kg ialah A 76.4 C 86.3 B 84.5 D 94.4
Q 2 km P 2.2 km Rajah 5 R

35

830 m

Rajah 5 ialah sebuah pett jalan. Yusof berjalan dari P terus ke R. Jika dialftjjalan dari P ke R melalui Q, perbezaan jarak antara kedua-dua perjalanan itu ialah A 0.63 km C 6.1 km B 1.63 km D 6.3 km

KERTAS 1

UPSR 1991

36 Kuantiti 4 tin Barang Susu pekat Harga seunit RM1.25 RM1.80 Jumlah Harga RM5 RM3.60 RM11.90

2 bungkus Biskut 3 buku Sabun

Bil yang tidak lengkap di atas menpnjukkan tiga jenis barang yang dibeli oleh Patimah. Jumlah wang yang dibayar oleh Fatimah ialah RM11.90. Berapakah harga satu buku sabun? A RM1.10 C RM2.95 B RM2.85 D RM3.30
P Q T

S

3 cm

R Rajah 6

5 cm

U

37

Dalam Rajah 6, PQRS ialah sebuah segi empat sama dan QTUR ialah sebuah segi empat tepat. Luas bahagian yang berlorek dalam sentimeter persegi ialah A 12 C 24 B 17 D 28 Harga kos sebuah radio ialah RM250. Jika seorang peniaga ingin mendapat keuntungan sebanyak 15% atas harga kos itu, berapakah harga jual radio itn? A RM265 C RM287.50 B RM277.50 D RM365 75 sen x 400 = A RM30 B RM300 C D RM3 000 RM30 000

38

39

40

Seorang pekedai menj hari40 susu tiap-tiap hari. Setiap kotak itu mengandungi 500 ml susu. Berapa literkah susuyang dijual oleh pekedai itu dalam 7 hari? A 20 C 140 B 35 D 280
6 cm P 10 cm Q W X

Z S R Rajah 7

Y

41

Dalam Rajah 7, PQRS ialah sebuah segi empat tepat dan WXYZ ialah sebuah segi empat sama. Jika perimeter WXYZ ialah 20 cm, perbezaan luas dalam cm2 antara PQRS dan WXYZ ialah A 12 C 36 B 35 D 40

KERTAS 1 Q 4 cm R T P S U Rajah 7 7 cm

UPSR 1991

3 cm W

42

Dalam Rajah 8, PQRS ialah sebuah segi empat sama dan TUVW ialah sebuah segi empat tepat. TPSU ialah garis lurus. Perimeter seluruh rajah dalam cm ialah A 32 C 28 B 30 D 25

V

43

3 daripada wangnya untuk membeli 2 batang pen 5 yang sama jenis. Berapakah harga sebatang pen itu? A RM6 C RM12 B RM9 D RM18 Rama ada RM30. Dia menggunakan Sebuah kelas terdiri daripada 21 orang murid Melayu, 15 orang murid Cina dan 9 orang murid India. Berapa peratuskah murid India dalam kelas itu? A 20 C 36 B 25 D 45 2 batang pen dan 3 batang pembaris berharga RM8.50. Berapakah harga bagi 6 batang pen dan 9 batang pembaris yang sama jenis? A RM25.50C RM51.00 B RM42.50 D RM76.50 Seorang pekedai membeli 20 buah buku cerita yang sama, dengan jumlah harga RM30. Jika dia menjual kesemua buku cerita itu dengan mendapat keuntungan sejumlah RM5, berapakah harga jual sebuah buku cerita itu? A RM1.25 C RM1.70 B RM1.50 D RM1.75 Zaiton membeli 50 m kain untuk membuat alas meja. Dia memotong kain itu kepada 22 belai yang sama panjang. Panjang setiap helai kain itu ialah 2.25 m. Berapa meterkah kain yang tinggal? A 0.5 C 4.5 B 1.5 D 5.5 Mary menjual 12 helai baju yang sama jenis dengan jumlah harga RM92.40 dan mendapat keuntungan sebanyak RM2.40 setiap helai. Berapakah harga kos sehelai baju itu? A RM5.30 C RM7.70 B RM7.50 D RMl0.l0 Bilangan murid dalam sebuah kelas iaUMO orang. Jika 8 orang daripada murid-murid itu memakai cermin mata, berapa peratuskah murid yang memakai cermin mata? A 80 C 32 B 48 D 20

44

45

46

47

48

49

KERTAS 1

UPSR 1991

50

Harga kos sebuah basikal ialah RM160. Ali menjual 5 buah basikal yang sama jenis dan mendapat keuntungan sejumlah RM240. Berapa peratuskah keuntungan atas harga kosnya? A 30 C 70 B 48 D 8

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful