ПРАВИЛНА ТРОСТРАНА ПРИЗМА

Деф. Правилна тространа призма је призма чија је база једнакостранични троугао.
Oсновни елементи:
база (основа) је једнакостранични троугао B =

a2 3
О базе =3а
4

омотач М=3аН
основна ивица је а
бочна ивица (висина) је Н
висина у бази је h и h =

a 3
2

дијагонала бочне стране је d:

d 2 = a 2 + H2

Специјално, једнакоивична тространа призма је призма код које су све ивице једнаке, тј. код које је a = H.
Тространа призма НЕМА дијагонални пресек!

Површина правилне тростране призме је:
P = 2B + M
P = 2⋅

a2 3
+ 3aH
4

Запремина правилне тростране призме је:
V = B⋅H
V=

a2 3
⋅H
4

ТРОСТРАНА ПРИЗМА ЧИЈА ЈЕ БАЗА ПРАВОУГЛИ ТРОУГАО
Oсновни елементи:
база (основа) је правоугли троугао B =

c ⋅ hc
a⋅b
или B =
2
2

Обазе = а + b + c

М=(а + b + c)Н

омотач

основне ивице су а, b, c
d1 2 = a 2 + H 2
бочна ивица (висина) је Н
d2 2 = c2 + H 2
висина у бази је hc
дијагоналe бочних страна су d1, d2, d3 d3 2 = b 2 + H 2
Површина ове тростране призме је:
P = 2B + M
P = 2⋅

Запремина ове тростране призме је:
V = B⋅H

a ⋅b
+ (a + b + c)H
2

V=

a⋅b
⋅H
2

********************************************************************************************
ПРАВИЛНА ЧЕТВОРОСТРАНА ПРИЗМА
Деф. Правилна четворострана призма је призма чија је база квадрат.
Oсновни елементи:
2
база (основа) је квадрат B = a О

базе

=4а

омотач М=4аН
основна ивица је а
бочна ивица (висина) је Н
дијагонала основе је d

d=a 2

дијагонала бочне стране је d
дијагонала призме је D

2

d = a 2 + H2

D2 = d 2 + H2

тј. Површина правилне четворостране призме је: P = 2B + M Запремина правилне четворостране призме је: V = B⋅H P = 2 ⋅ a 2 + 4aH V = a2 ⋅ H Ако је база квадрат. код које је a = H. једнакоивична четворострана призма је призма код које су све ивице једнаке. постоји један дијагонални пресек чија је површина PDP = d ⋅ H Површина правилне четворостране призме је: P = 2B + M P = 2 ⋅ ab + (2a + 2b)H Запремина правилне четворостране призме је: V = B⋅H V = ab ⋅ H . Такву призму још називамо и КОЦКА.Специјално. постоји један дијагонални пресек чија је површина Pdp = d·H = a 2 · H ЧЕТВОРОСТРАНА ПРИЗМА ЧИЈА ЈЕ БАЗА ПРАВОУГАОНИК Oсновни елементи: база (основа) је правоугаоник B = ab О омотач базе =2а +2b М=(2а + 2b)Н основне ивице су а и b бочна ивица (висина) је Н дијагонала основе је d d 2 = a 2 + b2 дијагоналe бочне стране су дијагонала призме је D 2 d1 d1 = a 2 + H 2 d2 d2 = a 2 + H2 2 D 2 = d 2 + H2 Мрежа ове четворостране призме Ако је база правоугаоник.

постоје два дијагонална пресека чије су површине Pdp1 = d1·H Pdp2 = d2·H Површина oве призме је: P = 2B + M P = 2⋅ Запремина ове призме је: V = B⋅H d1 ⋅ d 2 + 4aH или 2 V= P = 2аh + 4aH d1 ⋅ d 2 ⋅ H или 2 V = ahH ПРАВИЛНА ШЕСТОСТРАНА ПРИЗМА Деф. Oсновни елементи: база (основа) је шестоугао B = 6 ⋅ a2 3 О базе =6а 4 омотач М=6аН основна ивица је а бочна ивица (висина) је Н d мања d мања = 2h = 2 ⋅ a 3 =a 3 2 d већа d већа = 2 а .ЧЕТВОРОСТРАНА ПРИЗМА ЧИЈА ЈЕ БАЗА РОМБ Oсновни елементи: база (основа) је ромб B = d1 ⋅ d 2 или B = аh 2 О базе = 4а омотач М= 4аН основна ивица је а бочна ивица (висина) је Н дијагонале основе су 2 d1 и d 2 дијагонала бочне стране је 2  d1   d2  2   +  = а 2 2     d d 2 = a 2 + H2 2 D1 D1 = d12 + H 2 D2 D2 = d2 2 + H 2 2 дијагонале призме су Мрежа ове четворостране призме Ако је база правоугаоник. Правилна шестострана призма је призма чија је база правилан шестоугао.

назива се правилна четворострана пирамида. а омотач чине три једнакокрака троугла.h B⋅H 3 ⇒ P = a 2 + 2ah ⇒ V= a2 ⋅ H 3 запремина пирамиде d=a 2 основна ивица бочна ивица дијагонала основе висина пирамиде бочна висина . а омотач чине четири једнакокрака троугла.дијагонале основе су дијагонала бочне стране је d дијагонале призме су D мања 2 d = a 2 + H2 2 2 Dмања = d мања + H2 2 2 Dвећа = dвећа + H2 D већа Површина правилне шестостране призме је: P = 2B + M Запремина правилне шестостране призме је: V = B⋅H a2 3 a2 3 + 6aH V = 6⋅ ⋅H 4 4 ******************************************************************************************** P = 2⋅6⋅ ПРАВИЛНА ЧЕТВОРОСТРАНА ПИРАМИДА Геометријско тело у чијој се основи налази квадрат. назива се правилна тространа пирамида.апотема Pdp = d⋅H површина дијагоналног пресека 2 ******************************************************************************************** ПРАВИЛНА ТРОСТРАНА ПИРАМИДА Геометријско тело у чијој се основи налази једнакостранични троугао.d . B= h= a 3 2 a2 3 4 M = 3P∆ = 3 ⋅ површина основе (базе) aha 2 P = B+M ⇒ P = V= Ознаке: површина омотача ah a2 3 + 3 ⋅ a површина пирамиде 4 2 B⋅H 1 a2 3 ⇒ V= ⋅ ⋅H 3 3 4 запремина пирамиде .Н . B = a2 површина основе (базе) a⋅h M = 4 ⋅ P∆ = 4 ⋅ = 2ah 2 површина омотача P =B+M површина пирамиде V= Ознаке: .а .s .

тространа НЕМА дијагонални пресек.ha . правилна једнакоивична тространа пирамида се назива тетраедар и код ње је s = a.dm .Н .s . Истаћи. ******************************************************************************************** ПРАВИЛНА ШЕСТОСТРАНА ПИРАМИДА Геометријско тело у чијој се основи налази правилни шестоугао. јер има две дијагонале у основи. d v ⋅ H 2a ⋅ H = = aH 2 2 површина већег дијагоналног пресека Pdpv = ******************************************************************************************** ВАЉАК КУПА P = 2B + M површина ваљка V=B ⋅ H запремина ваљка В = r 2π површина базе (основе) М =2rπН површина омотача Pop = 2rH површина осног пресека ваљка ЛОПТА P = B+ M површина купе BH V= 3 запремина купе B = r2π површина основе (базе) M = rπs површина омотача R ⋅ H 2r ⋅ H = = r⋅ H 2 2 површина осног пресека Pор = .а .апотема За разлику од четвоространих пирамида. B=6 a2 3 4 површина основе (базе) M = 6P∆ = 6 ⋅ ah a =3aha 2 P = B + M ⇒ P = 6⋅ V= Ознаке: . назива се правилна шестострана пирамида. а омотач чини шест једнакокраких троуглова.h .dv a2 3 + 3aha површина пирамиде 4 B⋅ H 1 a2 3 ⇒ V= ⋅ 6 ⋅H 3 3 4 основна ивица бочна ивица висина основе висина пирамиде бочна висина – апотема мања дијагонала основе већа дијагонала основе површина омотача запремина пирамиде dm = 2h = 2 ⋅ a 3 = a 3 2 d v = 2a Шестострана пирамида има два дијагонална пресека.- а s h Н ha основна ивица бочна ивица висина основе висина пирамиде бочна висина . јер нема дијагоналу у основи.

P = 4r 2 π површина лопте 4 V= r 3 π запремина лопте 3 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful