You are on page 1of 1

XXX.

IBILALDI NEURTUA (2012) CRITERIOS PARA ESTABLECER LA CLASIFICACIN FINAL:


- La Organizacin ha establecido un tiempo en minutos para cada tramo del recorrido. - Para cada pareja y para cada tramo se calcula la diferencia en valor absoluto entre el tiempo invertido por ellos y el tiempo establecido por la organizacin. - Se suman las diferencias de tiempo de cada tramo. 1 -Se establece la clasificacin de menor a mayor desviacin total. 2 En caso de empate se usa como 2 criterio la diferencia del 3 tramo tambin de menor a mayor. 3 En caso de persistir el empate se usar el de edad media de la patrulla de mayor a menor. - El horario de salida del avituallamiento se fija automticamente sumando 10 minutos a la hora de llegada al control. NOTAS IMPORTANTES A la 12:45 se realizar el Cierre del Control de Llegada de los Adultos, de tal forma que los que lleguen posteriormente no tendrn derecho a premio. Las patrullas, en Adultos, se compondrn de dos personas. En el supuesto de que un marchista se apunte individualmente no tendr derecho al premio.

SAILKAPEN FINALA EGITEKO IRIZPIDEAK:


- Ibilbidearen tarte bakoitzerako Antolakuntzak denbora bat jarri du minututan. - Bikote eta tarte bakoitzerako Antolakuntzak jarritako denbora eta emandako denboraren arteko diferentzia kalkulatzen da balore absolutuetan. - Tarte bakoitzeko denboraren diferentziak batzen dira. 1 - Diferentzia total txikiagotik handiagora egiten da sailkapena. 2 Enpate egonez gero 3. tarteko diferentzia hartzen da, 2. irizpide moduan, baita txikiagotik handiagora ere. 3 Enpate jarraituz gero bikotearen batezbesteko adina hartzen da, handiagotik txikiagora. - Hornimendu gunearen irteerako ordutegia automatikoki jartzen da kontrolerako heldueraren ordutegiari 10 minutu gehituz. OHAR GARRANTSITZUAK 12:45etan itxiko da Nagusien heldueraren kontrol-mahaia eta, ondorioz, beranduago iritsiko diren bikoteek ez dute saririk jasotzeko eskubiderik izango. Nagusiei dagokienez, talde bakoitza bi pertsonaz osatutakoa izango da. Ibiltariren batek bikoterik gabe izena ematen badu, saria jasotzeko eskubidea ez du izango.