You are on page 1of 11

HUBUNGAN ETNIK

1
Pengenalan

• Perubahan dalam masyarakat
– dahulu di kampung-kampung,
lingkungan kaum keluarga daripada
etnik yang sama. Cara pemikiran yg
sama.
- Kini tinggal di bandar-bandar
berhadapan dan berinteraksi dengan
pelbagai etnik.

2
Memahami Hubungan Etnik

• Dari sudut pandangan bidang ekonomi,
sejarah, sains politik, psikologi, sosiologi
dan antropologi.
• Mengkaji tentang manusia dan cara
kumpulan manusia berinteraksi dengan
kumpulan manusia lain.

3
Istilah-istilah

• Masyarakat – kumpulan manusia yang
tinggal di satu tempat dan berinteraksi
antara satu sama lain.
• Kumpulan etnik – kumpulan manusia
yang mengamalkan kebudayaan yang
sama. Membezakan kumpulan-
kumpulan manusia yang mempunyai
kebudayaan berlainan dalam sesuatu
masyarakat.
4
PERPADUAN

• Perpaduan ialah proses
menyatupadukan seluruh anggota
masyarakat dan negara melalui ideologi
negara supaya setiap anggota
masyarakat dapat membentuk satu
identiti dan nilai bersama serta
perasaan cinta dabn bangga akan
tanahair

5
Integrasi

• Satu proses bagi mewujudkan satu
identiti nasional di kalangan kumpulan-
kumpulan yang terpisah dari segi
kebudayaan, sosial, ekonomi dan
petempatan dalam sesebuah unit politik.
• Proses penyatuan semua aspek fizikal,
sosial, ekonomi, politik dan termasuk
aspek biologikal.

6
Asimilasi
• Asimilasi adalah satu proses
percampuran kumpulan-kumpulan
minoriti ke dalam kumpulan etnik yang
lebih besar. .
Minoriti A

Minoroti B Majoriti D

Minoroti C

7
Asimilasi Budaya (Akulturasi)

• Satu proses di mana kumpulan minoriti
mempelajari budaya kumpulan majoriti
(hanya aspek budaya diasimilasikan).
• Orang Cina/India – pakai baju kurung,
makan makanan Melayu, dll

8
Asimilasi Struktur

• Suatu proses di mana kumpulan minoriti
berjaya menyertai institusi utama
kumpulan majoriti. (Institusi utama
seperti institusi pendidikan, ekonomi,
politik dan sosial)
• Penyertaan dalam institusi pendidikan
(sekolah/ universiti), Penyertaan dalam
politik (BN, Pakatan Rakyat)

9
Amalgamasi

• Proses percantuman menyeluruh dalam
aspek kehidupan dan merupakan
dimensi yang paling tinggi dalam proses
integrasi.
• Ianya berlaku apabila kepelbagaian
kumpulan etnik bercampur dan berpadu
membentuk satu budaya baru.
• Contoh – perkahwinan campur.

10
Pluralisme

• Konsep yang mepertahankan
kepelbagaian kumpulan etnik.
• Pluralisme kebudayaan – pengekalan
ciri-ciri kebudayaan dan identiti pelbagai
kelompok, termasuk kebudayaan
kelompok minoriti.
• Pluralisme ubahsuaian – proses
kepelbagaian kumpulan etnik
terpengaruh oleh budaya orang lain
yang membawa sedikit perubahan 11

dalam budaya asal mereka.