Công ty CP TV- TK – XD MT Hùng Phương

TÍNH TOÁN LƯỢNG BÙN SAU XỬ LÝ
1. Lưu lượng bùn bơm vào máy ép: 2000 lit
Loại bùn xử lý: bùn hóa lý từ quá trình keo tụ, xử lý nước cấp bằng phèn Nhôm, Phèn sắt.
2. Bùn sau lắng:
Bùn sau quá trình lắng hàm lượng TS trong bùn thấp.
Hàm lượng chất rắn, TS = 0,3%
3. Bùn sau bể nén bùn và ổn định :
Hàm lượng chất rắn, TS = 2-2.5 %
4. Sau khi qua xử lý bùn bằng máy ép bùn khung bản:
Bùn xử lý bằng máy ép bùn có thể lằm tăng nồng độ chất rắn trong bùn lên đến: 40-60%.
Lượng bùn thu được: 2000 x (98% - 60%) = 760lit
2000 x (98% - 40%) = 1160 lit
Vậy lượng bùn sau ép dao động trong khoảng: 760 – 1160 lit
Lượng nước tách ra sau ép: 1240 lit – 840 lit

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful