You are on page 1of 22

‫‪‰‬קול†קול†יעקוּבּ†ו‪‰‬י„יים†י„י†עשו‪‰†:‬סתערבות†בתקופת†‪‰‬יישוב††‬

‫עבו„‪†‰‬לסמינר†”‪‰‰‬יסטוריו‚רפי‪†‰‬של†‪‰‬יישוב†ומלחמת†תש”ח”‪†,‬סמסטר†סתיו†‪†,2005‬פרופ’†רון†צוויי‚‬
‫מ‡ת†י‚‡ל†נזרי‪‡†,‬ו‚וסט†‪2006‬‬

‫‚†ו†י†††ש†ל†††ש†ב†ת‬

‫חלק מ‪‡‰‬ימו‪‬ים של מחלקת ‪‰‬שחורים ‪‰‬י‪ ‰‬ל‪‰‬יכ‪‬ס למס‚„ מוסלמי בעיר ‪‰‬עתיק‪‰‬‬
‫בירושלים‪ ,‬ול‪‰‬תפלל עם כולם‪ ,‬לחזור לבסיס ולמסור „ו”ח על ‪‰‬תפיל‪ ,‰‬מבלי ש‡יש‬
‫יחשו„ ב‪‰‬ם ש‪‰‬ם י‪‰‬ו„ים‪ .‬ב‡ח„ מימי ‪‰‬שישי שלח ירוחם ‡ת ‡חיו של ‡בו ליש ו‡ת‬
‫סמען למס‚„–עומר לביצוע ‪‰‬תר‚יל ‪‰‬מקובל‪ .‬כשחזרו מ‪‰‬תפיל‪ ‰‬שקע‪ ‰‬כבר ‪‰‬שמש‪ .‬לי„‬
‫בתי ימין–מש‪ ‰‬יצ‡‪‡ ‰‬ש‪ ‰‬מ‡ח„ ‪‰‬בתים‪ ,‬ר‡ת‪‡ ‰‬ת ש‪‬י ‪‰‬ערבים וצעק‪‡” :‰‬חמ„‪ ,‬קום‬
‫‡ַ‪‰‬ער†‡חמ„”‪.‬‬
‫סחב‪‡ ‰‬ותם ‡חרי‪ ‰‬לתוך ‪‰‬בית‪‰ ,‬צביע‪ ‰‬על ‪‰‬פתילי‪ ‰‬וביקש‪ ‰‬שיקטי‪‬ו ‡ות‪ ‰‬קצת‪‡ .‬חיו‬
‫של ‡בו ליש ‪‰‬קטין ‡ות‪ ,‰‬כ„רוש‪‡ ,‬בל לפ‪‬י שיצ‡ מ‪‰‬בית ל‡ ‪‰‬ת‡פק‪‰ ,‬סתובב ‡ל‬
‫‪1‬‬
‫‪‰‬זק‪†‰‬ו‡מר‪”†:‬ש‪‰‬עביר‪†‰‬ת‪‰‬י‪†‰‬על†‪‰‬ר‡ש†שלך!”†‬
‫†††‬
‫‪‰‬סיפור ‪„‬פס בילקוט ‪‰‬כזבים‪ ,‬קרוב לוו„‡י ‪‰‬ספר שקיבע יותר מכול ‡ת ‡תוס ‪‰‬פלמ”ח בתו„ע‪‰ ‰‬תרבותית ‪‰‬מ„וברת‬
‫‪‰‬ישר‡לית וסיפק ל‪ ‰‬מטבעות לשון ות„מיות ‡שר מזי‪‬ות ‡ת ‪‰‬שיח ‪‰‬צבָּרי של‪ ‰‬ע„ ‪‰‬יום‪” 2.‬מחלקת ‪‰‬שחורים” ‪‰‬י‪‰‬‬
‫‪‰‬כי‪‬וי ‪‰‬ש‚ור ליחי„ת ‪‰‬מסתערבים של ‪‰‬פלמ”ח ‪‰‬מוכרת בכתובים כמחלקת ”‪‰‬שחר”‪‰ .‬יחי„‪ ,‰‬שפעל‪ ‰‬בין ‪‰‬ש‪‬ים‬
‫‪‰ ,1950-1943‬וקמ‪ ‰‬בימי ‪‰‬מ‪„‬ט במטר‪” ‰‬ל‡תר ול‪‰‬כשיר לוחמים עבריים ציו‪‬יים ‡רץ ישר‡ליים שיוכלו ל‪‰‬תמז‚ ו‡ף‬
‫לפעול‪ ,‬במשך תקופות זמן קצרות ‡ו ‡רוכות‪ ,‬בתוככי ‪‡‰‬וכלוסיי‪‰ ‰‬ערבית‪ ,‬בתחומי ‡רץ ישר‡ל וברחבי ‪‰‬מזרח ‪‰‬תיכון‬
‫כולו‪†,‬במס‚רת†משימות†מו„יעין†‡ו†‡ף†פעולות†‚ריל‪†‰‬מחתרתיות‪†3”.‬‬
‫תוקפו של סיפור ‪‰‬כזב )”צ’יזבּט”(‪‰ ,‬מו‚„ר על י„י עורכי ‪‰‬ספר כמצב לפיו ”כולם יו„עים ש‪‰‬סיפור ‡י‪‬ו ‡ל‡‬
‫שקר ובכל ז‡ת מוכ‪‬ים לחזור ולשמוע ‡ותו שוב ושוב”‪‰ ,‬י‪‬ו מש‪‬י ביחס לצורך שלו ל‪‰‬י‡מר ול‪‰‬יספר‪ .‬וכך‪ ,‬סיפור על‬
‫ש‪‬י י‪‰‬ו„ים‪ 4‬ש‪‰‬תחזו למוסלמים‪ ,‬ח„רו לתפילת יום ‪‰‬שישי במס‚„‪‡ ,‬ך ‪‬רתעו מחילול ‪‰‬שבת‪ ,‬יכול לספק ‪‰‬קשר‬
‫לתופעת ‪‰‰‬סתערבות ב‡ופן בו ‡בקש ל„ון ב‪ ‰‬בעבו„‪ ‰‬זו‪ :‬כ„רמ‪ ‰‬של ‪‰‬שתייכות ב‡מצעות ‪‰‬תחזות‪„ ,‬רמ‪ ‰‬של‡ ‪‰‬ית‪‰‬‬
‫מת‡פשרת בלי ‪‰‰‬ת‪‬יות שסיפק סיפור ‪‰‬מס‚רת ‪‰‬ציו‪‬י לקולקטיב ‪‰‬י‪‰‬ו„י ב‡רץ‪ ,‬ובפרט ‪‰‬חלוק‪ ‰‬בין ‪‰‬טיפוסים ”„תי”‬
‫ו”חילו‪‬י”†‪‰‬מ‚„יר‪‡†‰‬ת†‪‰‬י‪‰‬ו„י†ומ‪‬י‪†‰‬ובי‪‡†‰‬מו‪†‰‬על†שלילת†‪‰‬ערבי‪†.‬‬

‫ילקוט ‪‰‬כזבים‪ ,‬שמעו ורשמו „ן בן–‡מוץ וחיים חפר‪‰‰ ,‬סת„רות ‪‰‬כללית של ‪‰‬עוב„ים ‪‰‬עברים ב‡”י‪‰ ,‬וצ‡ת ‪‰‬קיבוץ ‪‰‬מ‡וח„‪,‬‬ ‫‪1‬‬
‫תשט”ז‪†,1956†,‬עמ’†‪.78‬‬
‫‪‚‰‬ם שבן–‡מוץ ‪‬תפס כמייצ‚ ‪‡‰‬ולטימטיבי של מיתוס ‪‡‰‬וטוכטו‪‬יות‪ ,‬ממכו‪‬י‪‰ ‰‬יותר משמעותייים של ‪‰‬תרבות ‪‰‬ישר‡לית‪,‬‬ ‫‪2‬‬
‫ב„יק‪†‰‬מעמיק‪†‰‬של†סיפורי†ילקוט†‪‰‬כזבים†תחשוף†חזרות†ו„פוסים†‚לותיים†שבן–‡מוץ†‪‰‬ת‪‬ער†מ‪‰‬ם‪†††††.‬‬
‫מ‡יר פעיל ב‪‰‬ק„מ‪ ‰‬לספר ‪‰‬מסתערבים ‪‰‬ר‡שו‪‬ים‪ :‬סיפור‪ ‰‬של ‪‰‬מחלק‪‰ ‰‬ערבית של ‪‰‬פלמ”ח‪‚ ,‬מלי‡ל כ‪‰‬ן‪‰ ,‬עמות‪ ‰‬לחקר‬ ‫‪3‬‬
‫כוח†‪‰‬מ‚ן†על†שם†ישר‡ל†‚לילי‪†,‬משר„†‪‰‬ביטחון†‪‰‰‬וצ‡‪†‰‬ל‡ור‪†,2002†,‬עמ’†‪†.11‬‬
‫”ירוחם” ‪‰‬ו‡ ירוחם כ‪‰‬ן ילי„ תל ‡ביב ‪ ,1916‬מפק„‪‰ ‰‬ר‡שון של ‪‰‬מחלק‪‡‰” ;‰‬ח של ‡בו ליש” ‪‰‬י‪ ‰‬כי‪‬ויו של שלום שמס‬ ‫‪4‬‬
‫)שמש(‪†,‬ילי„†ב‚„„;†”סמען”†‪‰‬י‪†‰‬כי‪‬ויו†של†שמעון†סומך‪†,‬ילי„†ב‚„„†)‪†,(1916‬מי†ש‪‬חשב†ל‡ב†‪‰‬רוח‪‬י†של†‪‰‬מסתערבים‪†.‬‬
‫]†‪[†2‬‬

‫מקומ‪ ‰‬של יחי„ת ‪‰‬מסתערבים ב‪‰‬יסטוריו‚רפי‪ֵ‰‰ ‰‬רו‡ית של טרום תש”ח ל‡ ‪‬פק„ לחלוטין‪‡ ,‬ך „ומ‪ ‰‬כי‬
‫‪‰‬מ‡מץ ‪‰‬רב ש‪‰‬שקיעו ‡‪‬שי‪ ‰‬בשחזור מקומם כמטרימי‪‰ ‰‬שכחים של ‪‰‰‬סתערבות ככלי מו„יעי‪‬י‪ ,‬שלימים תמוס„‬
‫כ‪‬ורמ‪ ‰‬בשב”כ ובצ‪”‰‬ל‪ ,‬מעי„ מעצמו על שוליות ש‪‬כפת‪ ‰‬עלי‪‰‬ם‪‰ 5.‬שתמעות „ומ‪ ‰‬עול‪ ‰‬מכותרת ‪‰‬ספר ‪‰‬מקיף‬
‫‪‰‬ר‡שון בע‪‬יי‪‬ם שר‡‪‡ ‰‬ור רק ל‡חרו‪‰” ,‰‬מסתערבים ‪‰‬ר‡שו‪‬ים”‪ 6.‬למרות ‪‡‰‬מור מטרתי בעבו„‪ ‰‬זו ‡י‪ ‰‬ל‪‰‬ע‪‬יק‬
‫ליחי„ת ‪‰‬מסתערבים ‪‰‬קשר חלוצי‪‡ ,‬ל‡ ל‪‬סות ול‡פיין ‡ת שוליותם כ‪‰‬ת‡רעות ספציפית ו‪‰‬יסטורית ש‪‬קלע‪ ‰‬לתחום‬
‫תול„ות ‪‰‬י‪‰‬ו„ים שע‪ ‰‬שעל „רכו ‪‬קרו י‪‰‬ו„י ערב ‡שר קיומם כ”ערבים ב‪‬י „ת מש‪„‚‰ ”‰‬יר ו‡ִפשר ‡ת ‪‰‰‬סתערבות‪.‬‬
‫במילים ‡חרות‪‡ ,‬ס‪ ‰‬ל‪‰‬בין ‡ת ‪‰‬קיום ‪‰‬מסתערבי כבעי‪ ‰‬ש‪‰‰‬קשר ‪‰‬חלוצי ‡י‪‬ו יכול ל‪‰‬כיל‪ ,‬ו‪„‰‬ברים ‡מורים ל‡ רק‬
‫ל‚בי ש‪‬ות ‪‡‰‬רבעים‪ ,‬שכן תופעת ‪‰‰‬סתערבות ‪‰‬י‪‰‬ו„ית ל‡ ‪‰‬חל‪‡ ‰‬ז ול‡ פסק‪ ‰‬בתש”ח‪ ,‬ובמוב‪‬ים רבים ‪‬שמרת‬
‫‪‬וכחות‪ ‰‬בתו„ע‪‰ ‰‬י‪‰‬ו„ית ‪‰‬עכשווית בישר‡ל‪ .‬יתר על כן‪‡ ,‬ס‪ ‰‬לב„וק ‡ת סיפור יחי„ת ‪‰‬מסתערבים של תש”ח ‪‰‬ן על‬
‫רקע ‪‚‰‬ירת ‪‰‬מו‪‬י י‪‰‬ו„י ערב לישר‡ל ומפ‚שם עם ‡שכ‪‬זים‪ ,‬ו‪‰‬ן ב‪‰‬קשר רחב של תופעת ‪‰‰‬סתערבות כפרק ‡י‪‰‬ר‪‬טי‬
‫ב‪‰‬יסטורי‪ ‰‬י‪‰‬ו„ית‪ ,‬כלומר‪ ,‬בתול„ות ‪‰‬י‪‰‬ו„ים ‪‰‬ערבים‪‰ .‬תעכבות על ‪‰‬קשר שבין ‪‰‬מִסְתַּעַ‪Y‬בִים למ‹סְתַּעַ‪X‬בִּים‪ ,‬ש‪‬חוו‪‰‬‬
‫כמפ‚ש מובן מ‡ליו כביכול בצומת סמ‪‬טית–‡טימולו‚ית‪‡ ,‬ס‪ ‰‬ל‪‰‬ר‡ות‪ ,‬יכול‪ ‰‬לזמן ל‪‰‬יסטורי‪‰ ‰‬תרבותית‪ 7‬של‬
‫‪‰‬מזרחים ‪‰‬קשר ”פר‪‰–‰‬יסטורי” ‪‬וסף‪ .‬סיפור יחי„ת ‪‰‬מסתערבים של ‪‰‬פלמ”ח ל‡ יב„ק כ‡ן ‡ם כן מתוך חיתוכים‬
‫מבצעיים וצב‡יים „ווק‡‪‡ ,‬ל‡ בשל רצפי ‪‰‬משמעויות ש‪‰‬ו‡ מייצר‪ ,‬ומתוכם‪ 8.‬כך‪ ,‬י‪‰‬ו„י ש‪‰‬תחז‪ ‰‬לערבי ב„ור ‪‰‬ר‡שון‬
‫ל‪‚‰‬יר‪‰ ‰‬מזרחית מימש ‚ם ‡ת ‪‡‰‬פשרות ל‪‰‬חזיק בערביוּת‪ 9‬שלו‪‡ ,‬פשרות ש‪‰‬יוות‪ ‰‬למעש‪‡ ‰‬ת ‪‬קו„ת ‪‰‬מ‚ע עם לשון‬
‫ותרבות ש‪‰‬ו‚„ר‪ ‰‬כ‡ויבת‪ 10.‬מכל ‪‡‰‬מור לעיל „ומ‪ ‰‬כי ‪‰‰‬קשר ‪‰‬מתו„ולו‚י של עבו„‪ ‰‬זו צריך ‡פו‡ לחרו‚ מעבר‬

‫ספר תול„ות ‪ ‰‚‰‰‬מק„יש רק מעט מזעיר ל”‪‰‬שחר”‪ .‬ל‪‰‬וצי‡ ‡יזכורים עקיפים ובו„„ים מקומ‪ ‰‬של יחי„ת ‪‰‬מסתערבים ‪‬ע„ר‬ ‫‪5‬‬
‫‡ף מספר ‪‰‬פלמ”ח‪ ,‬מפעל מו‪‬ומ‪‬טלי בן למעל‪ ‰‬מ‡לפיים עמו„ים ‡שר כשלעצמם מוחזקים כיריע‪ ‰‬קצר‪ ‰‬מ„י‪‰” :‬פלמ”ח כתב‬
‫‡ת תול„ותיו בפעליו בש„ות ‪‰‬קרב ובש„ות ‪‰‬יציר‪‰ .‰‬ספר – רק ‪‰ „‰‬ו‡‪‡ ,‬ור חוזר של מעשים ובת קול לרישומם בלב ‪‰‬עושים‬
‫ו‪‰‬עם‪ .‬וו„‡י ש‪‰‬ו‡ משקף רק חלק מחיי‪‰‬ם ומפעלות חיי‪‰‬ם של ‡‪‬שי ‪‰‬פלמ”ח ]‪ [...‬בש‪‬י ‪‰‬כרכים של ’ספר ‪‰‬פלמ”ח’ ‪‬מסרת‬
‫תמצית‪ ‰‬של תקופ‪ ‰‬וב‪‰‬ם ‪‬רמזו ‪‰‬ת‪‰‬ליכים ‪‰‬עיקריים של חתירת ‪‰‬יישוב ו‪‡‰‬ומ‪ ‰‬לריבו‪‬ות מ„י‪‬ית” )עמ’ ז(‪ .‬ספר ‪‰‬פלמ”ח‪,‬‬
‫מכו‪‬ס וערוך בי„י זרבבל ‚לע„‪ ,‬ב‪‰‬שתתפות מתי מ‚„‪ ,‬ש‪‬י כרכים‪ ,‬יוצ‡ ל‡ור על י„י ‡ר‚ון חברי פלמ”ח ב‪‰‬וצ‡ת ‪‰‬קיבוץ‬
‫‪‰‬מ‡וח„‪†,‬תשט”ז‪.‬‬
‫‪‰‬מסתערבים ‪‰‬ר‡שו‪‬ים )לעיל ‪‰‬ע’ ‪ .(3‬במרוצת ‪‰‬ש‪‬ים ‪‰‬ופיעו עבו„ות מחקר בו„„ות ומספר ספרי זיכרו‪‬ות שכתבו ותיקי‬ ‫‪6‬‬
‫מסתערבי ‪ 48‬ושב‪‰‬ם ‡עש‪ ‰‬שימוש ל‪‰‬לן‪ .‬בספר ‪‰‬ר‡שון ש‪‰‬וק„ש ליחי„‪ ‰‬זו ‪‰‬י‡ ‪‰‬ו‚„ר‪ ‰‬כ”מחלקת פלמ”ח לכל „בר‪ ,‬מחלק‪‰‬‬
‫’פרופר’‪„‚‰ ”,‬ר‪ ‰‬ש‡ף ‪‰‬י‡ רומזת על מעמ„‪‡‰ ‰‬מביוול‪‬טי‪‰ .‬מסתערבים של ‪‰‬פלמ”ח‪ ,‬צביק‪„ ‰‬רור‪ ,‬ס„רת לוחמים על שם‬
‫י‚‡ל†‡לון‪†,‬משר„†‪‰‬ביטחון†‪‰‰‬וצ‡‪†‰‬ל‡ור‪‰†,‬וצ‡ת†‪‰‬קיבוץ†‪‰‬מ‡וח„‪†1986†,‬עמ’†‪.43‬‬
‫כתיבת ”‪‰‬יסטורי‪ ‰‬תרבותית” ל‡ במובן של כתיבת ‪‰‰‬יסטורי‪ ‰‬של תרבות זו‪ ,‬כלומר ‪‰‬פיכת‪ ‰‬של ‪‰‬תרבות ל‡ובייקט ‪‰‬מחקר‪,‬‬ ‫‪7‬‬
‫‡ל‡†שימוש†מתו„י†בתרבות†כ‡מצעי†ביצירת†‪‰‬יסטוריו‚רפי‪††††.‰‬‬
‫יחי„ת ‪‰‬מסתערבים ‡י‪‰ ‰‬פרויקט ‪‰‬יחי„י של ‪‰‬פלמ”ח ש‪‬קט ‡סטרט‚יות תרבותיות למטרות מו„יעין‪‡ ,‬ולם „ומ‪ ‰‬ש‪‰‬שלכותיו‬ ‫‪8‬‬
‫על תפיסות תרבותיות ש‪‰‬חלו ל‪‰‬תעצב בתקופת ‪‰‬יישוב מרחיקות לכת‪ .‬צייין כי ‪‰‬וקמ‪‚ ‰‬ם מחלקת ”מִתְ‚ָרמ‪‬ים” בפיקו„ו של‬
‫שמעון ‡בי„ן מעין ‪‰‬שופט‪ ,‬ש‪‬קר‡‪ ‰‬לימים ”‪‰‬מחלק‪‚‰ ‰‬רמ‪‬ית”‪ ,‬יחי„‪ ‰‬ש‪‰‬ורכב‪ ‰‬מיוצ‡י ‚רמ‪‬י‪ ‰‬ו‡וסטרי‪ ‰‬ששלטו בלשון‬
‫‪‚‰‬רמ‪‬ית ו‡ומ‪‬ו לפי מתכו‪‬ת ‪‡‬צית; למ„ו יפ‪‡ ‰‬ת ‪’‰‬סל‪‚‰ ’‚‬רמ‪‬י‪‰ ,‬זמר‪ ‰‬ו‪‰‬פולקלור ו‪‚‰‬יעו לרמ‪‚ ‰‬בו‪ ‰‰‬ביותר של‬
‫’‚רמ‪‬יות’‪‰†.‬ית‪‚†‰‬ם†יח„‪†‰‬בלק‪‬ית‪†.‬‬
‫על ‡ף ש‚ירותו ‪‰‬פ‪‬טסטית‪‰ ,‬מו‪‬ח ”ערביוּת” )‪ (Arabness‬מציב קושי עקרו‪‬י בפ‪‬י ‪‰‬מבקשים לת‡רו‪ ,‬כל שכן ב‪‰‬קשר י‪‰‬ו„י‪.‬‬ ‫‪9‬‬
‫בכלליות ‪‬יתן לומר כי ‪‰‬מו‪‬ח עצמו ‪‰‬ו‡ ‪‰‬ת‚למות ‪‰‬סתיר‪ ‰‬שבין „ת ול‡ומיות ‡ות‪‰ ‰‬ו‡ מבקש ליישב‪‰ .‬מו‪‬ח ‡מ‪‬ם חולק‬
‫‡זורי משמעות חופפים עם מוש‚ ‪‰‬ל‡ומיות ‪‰‬ערבית ש‪‰‬תפתח‪ ‰‬במ‡‪‰ ‰‬י”ט בתיווך ‪‰‬קולו‪‬י‡ליזם‪‡ ,‬ך ‪‰‬עוב„‪ ‰‬שכל ‪‰‬ישויות‬
‫‪‰‬פוליטית ‪‰‬חברות כיום בלי‚‪‰ ‰‬ערבית ומתכ‪‬ות מתוקף כך ”מ„י‪‬ות ערביות”‪ ,‬מ‪‰‬לות ס„ר יום ל‡ומי ‪‬ב„ל ועצמ‡י‪ ,‬מע‪‬יק‪‰‬‬
‫ל”ערביוּת”†צביון†על–ל‡ומי‪†.‬פשוט†ש‪‰‬סוכ‪‬ת†‪‰‬עיקרית†ב‪„‚‰‬רת†‪‰‬ערביוּת†‪‰‬י‡†‪‰‬שפ‪‰†‰‬ערבית‪†.‬‬
‫‪‡‰‬פשרות ל‪‰‬יות ‪‰‬יורשים ‪‰‬חוקיים של עברם ‪‰‬לשו‪‬י ו‪‰‬תרבותי ‪‬יטל‪ ‰‬מ‪‰‬מזרחים‪ .‬על ‡ופי‪‰ ‰‬פר„וקסלי של ‪‚‰‰‬לי‪‰‬‬ ‫‪10‬‬
‫מ‪‰‬ערבית עמ„ צבי בן–„ור‪” :‬בכל ‪‰‬מרחב ‪‰‬ציבורי בישר‡ל ‪‰‬י‪‡ ‰‬סור לי‪‰‬ו„ים ל‪‰‬יות ערבים‪‰ .‬מו„יעין‪ ,‬על ‡‚פיו ‪‰‬שו‪‬ים‪‰ ,‬י‪‰‬‬
‫מקום בו יכול ‪‰‬י‪‰ ‰‬מזרחי ל‪‰‬משיך ל‪‰‬שתמש בערבית שלו‪ .‬כלומר ’ל‪‰‬משיך’ ל‪‰‬יות ערבי‪ ”.‬צבי בן–„ור‪” ,‬עיב‪ ,‬חשומ‪,‰‬‬
‫‡‪‬פ‚’רת ק‪‬בול‪ :‰‬לקר‡ת ‪‰‬יסטורי‪ ‰‬של ‪‰‬מזרחים ו‪‰‬ערבית”‪ ,‬בתוך‪ :‬חזות מזרחית‪‰ :‬וו‪‰ ‰‬ע בסבך עברו ‪‰‬ערבי‪‰ ,‬וצ‡ת בבל‪,‬‬
‫‪†,2004‬עמ’†‪††††.41-40‬‬
‫]†‪[†3‬‬

‫לתחום†ולמתו„ות†של†”לימו„י†ישר‡ל”‪†11.‬‬
‫‪‬סיבות ‪‰‬קמת‪ ‰‬של מחלקת ‪‰‬מסתערבים ב‡י‪‬טרס משולב של ‪‰‬יישוב ‪‰‬ציו‪‬י ו‪‰‬בריטים ל‪‬וכח ‪‡‰‬יום ש‪‚‰‬יע‬
‫למפתן ‪‡‰‬רץ בעיצומ‪ ‰‬של מלחמת ‪‰‬עולם ‪‰‬ש‪‬יי‪ ‰‬עם כיבוש צרפת בי„י ‚רמ‪‬י‪ ‰‬ביו‪‬י ‪ ,1940‬כ‡שר סורי‪ ‰‬ולב‪‬ון‬
‫‪‰‬תו‪‬ות למרות‪ ‰‬של צרפת עברו לשליטת ממשלת וישי‪ .‬ח„יר‪‡ ‰‬פשרית של כוחות צרפת ו‚רמ‪‬י‪ ‰‬לפלסטין ‪‰‬יע‪‡ ‰‬ת‬
‫‪‰‬בריטים ”ל‪‬צל ‡ת ‪‰‬פוט‪‬צי‡ל ‪‰‬טמון בב‪‬י ע„ות ‪‰‬מזרח שבקרב ‪‰‬יישוב ‪‰‬עברי ב‡רץ ישר‡ל”‪ 12,‬ול‚ייס מתוכם סוכ‪‬י‬
‫חבל‪ ‰‬ומו„יעין ”ש]י[„מו בצורתם ‪‰‬חיצו‪‬ית לערבים ו]י[‪‰‬יו „וברי ערבית ר‪‰‬וט‪ 13,”‰‬כ„י שיפעלו בסורי‪ ‰‬ובלב‪‬ון‪ .‬כך‬
‫‚ובש‪ ‰‬בסוכ‪‬ות ‪‰‬י‪‰‬ו„ית ובסיועם של קצי‪‬ים בריטים ”‪‰‬תוכ‪‬ית ‪‰‬סורית”‪‰ .‬עסקתם של סוכ‪‬ים וסייע‪‬ים זרים ש‪‰‬ית‪‰‬‬
‫‪‰‬ו‚‪‡ ‰‬ז ‪‰‬ומר‪ ‰‬ב‪‚‰‬יון ‪‬וסח עבו„‪ ‰‬עברית‪‰” :‬קו‪‬ספצי‪ ‰‬ש‡מר‪ ‰‬כי ‡„ם משל‪‬ו ‪‰‰‬ו ‪‰‬שליח ‪‰‬מ‪‰‬ימן ביותר כ‡שר‬
‫‪‰‬ו‡ פועל תחת פיקו„ י‪‰‬ו„י ריבו‪‬י ‪‰‬סתבר‪ ‰‬כ‪‰‬כרחית ‡ף ל‚בי ‪‰‬ביון ב‡רצות ערב”‪ 14.‬ירוחם כ‪‰‬ן‪ ,‬מר‡שו‪‬י‬
‫‪‰‬מסתערבים ב„משק‪ ,‬סיכם בספרו‪” :‬קבוצת פלמח‡ים „וברי–ערבית‪ ,‬בפיקו„ו של ישר‡ל בן–י‪‰‬ו„‪) ‰‬עַבְּ„וּ(‪ ,‬חצו ב‡ישון‬
‫ליל‪‡ ‰‬ת ‪‚‰‬בול ‪‰‬סורי וח„רו למרכזי ‪‰‬יישוב בסורי‪ ‰‬ו‪‰‬לב‪‬ון כ„י לסייע במלחמ‪‰ ‰‬פסיכולו‚ית שפתחו ב‪ ‰‬כוחות‬
‫’צרפת ‪‰‬לוחמת’‪ ,‬כ‪‰‬כ‪ ‰‬לכיבוש ‡רצות ‡ל‪ ‰‬מי„י ’צרפת ‪‰‬וויש‡ית’‪‰ .‬ם ‚ם סיפקו י„יעות על ‪‰‬מתרחש במח‪‰‬‬
‫‪‡‰‬ויב‪ 15”.‬ש‪‬ים–עשר ‪‰‬מסת‪‬ים ‪‰‬ר‡שו‪‬ים ‚ויסו מקרב יחי„ות ‪ ‰‚‰‰‬ש‪‰‬ת‚בשו על רקע מ‡ורעות תרפ”ו–תרפ”ט‪,‬‬
‫בי‪‰‬ם ‡ותרו בו‚רי ת‪‬ועת ‪‰‬חלוץ ב„משק וב‪‬י מושבות י‪‰‬ו„יות ב‚ליל‪‰” ,‬יכולים ל‪‰‬יר‡ות ול‪‰‬י„מות לערבים ]‪[...‬‬
‫תפקי„ם ‪‰‬י‪ ‰‬ל‡סוף מי„ע על מתק‪‬ים חיו‪‬יים ו„רכי שמירתם‪ ,‬ל‪‬סות לחבל ב‪‰‬ם‪ ,‬ל‡סוף מי„ע על ‪‰‬עש‪ ‰‬ו‪‰‬שמע שם‬
‫ול‪‰‬עביר ז‡ת לממו‪‬ים עלי‪‰‬ם‪ .‬כך ‪‬וס„‪ ,‰‬למעש‪ ,‰‬מחלקת ‪‰‬מסתערבים של ‪‰‬פלמ”ח‪ 16”.‬במשך חו„שים חיו ‡‪‬שי‬
‫‪‰‬מחלק‪‰ ‰‬סורית‪ ,‬במקומות שו‪‬ים בסורי‪ ‰‬ולב‪‬ון‪ ,‬שו‡פים ‡ל קרבם ‡ת ‪‰‬ז‪‰‬ות ‪‰‬ח„ש‪ ‰‬ש‪‬בחרו ל‚לם‪ ,‬ומ‪‬סים‬
‫ל‪‰‬תערות בחבר‪‰ ‰‬מקומית‪” :‬חמקתי ‡ל ‪‰‬חלק ‪‰‬ערבי של ‪‰‬עיר‪ ,‬שוטטתי שם בסמט‡ות‪ ,‬כש‡‪‬י עורך לעצמי ’מבח‪‬ים’‬
‫שו‪‬ים‪ ,‬כ„י ל‪‰‬ת‡זר בבטחון עצמי ]‪ [...‬ל‡חר שסע„תי ‡ת ‡רוחת ‪‰‬צ‪‰‬רים במסע„‪ ‰‬ערבית קט‪ ,‰‬שם ‪‬י‪‰‬לתי שיח‪‰‬‬
‫שוטפת עם ‪‰‬מלצר‪ ,‬ר‚עתי‪‰ .‬ייתי בטוח ש‪‰‬ו‡ ל‡ ‪‰‬בחין כלל ש‡י‪‬י ערבי‪ 17”.‬לעתים ככל ש‪‬סיו‪‬ות ל‪‰‬יעשות ערבים‬
‫‚ברו†כך†פחת†ערכם‪†:‬‬
‫ב‪‰‬יות‪‬ו במקום ‪‰‬וברר ל‪‬ו מ‪ ‰‬רב ‪‰‰‬ב„ל בשפ‪ ‰‬ובמ‪‚‰‬ים בין ‪‰‬ערבי ‪‰‬לב‪‬ו‪‬י ו‪‰‬סורי‬
‫לבין ‪‰‬ערבי ‪‡‰‬רצישר‡לי‪ .‬רק פתח‪‬ו ‡ת פי‪‬ו ומיי„ ‪‰‬ופ‪‬ת‪ ‰‬לעבר‪‬ו ‪‰‬ש‡ל‪” :‰‬פלשתי‪‬י‪,‬‬
‫ח’יו?‪) ”..‬פלשתי‪‡‬י‪‡ ,‬ח‡?‪‡ .(..‬ך ל‡ ‪„‰‬יבור בלב„ ‪‰‬ס‚יר‪‬ו‪ .‬זוכר ‡‪‬י ש‪‬י‚שתי יום ‡ח„‬

‫ב‪‰‬ק„מ‪ ‰‬ל‚ליון ‪‰‬ר‡שון של ‪ Isarel Studies‬מצי‚ים חברי ‪‰‬מערכת של כתב–‪‰‬עת ‡ת ‡ופקי ‪„‰‬יון של תחום ”לימו„י‬ ‫‪11‬‬
‫ישר‡ל”‪’” :‬לימו„י ישר‡ל’ יעו„„ מחקר בי‪‬תחומי של ‪‰‬חבר‪ ‰‬ו‪‰‬תרבות ‪‰‬ישר‡לית‪ .‬כתב ‪‰‬עת יקבל בברכ‪ ‰‬תרומות מחוקרים‬
‫של ‪‰‰‬יסטורי‪‰ ‰‬ישר‡לית‪ ,‬ספרות‪ ,‬מ„עי ‪‰‬מ„י‪ ,‰‬כלכל‪ ,‰‬סוציולו‚י‪‡ ,‰‬תרופולו‚י‪ ‰‬ו‚י‡ו‚רפי‪‰ ‰‬יסטורית‪ .‬תיחומים‬
‫טמפורליים כוללים עבו„ות על ‪‰‬תקופ‪‰ ‰‬טרום–מ„י‪‬תית‪‡ ,‬ם ‪‚„‰‬ש של‪‰‬ם ‪‰‬ו‡ על מ„י‪‬ת ישר‡ל‪ .‬תשומת לב ת‪‬תן לחקר‬
‫‪‰‬קבוצות ‪‰‬שו‪‬ות שמרכיבות ‡ת ‪‰‬חבר‪‰ ‰‬ישר‡לית‪‰ .‬כר‪‰ ‰‬ולמת ‪‬ית‪‬ת ‚ם ל‡ירועים ותופעות בק‪‰‬ילות ‪‚‰‬ול‪‰ ‰‬משפיעות על‬
‫‪‰‬מ„י‪ .”‰‬על ‡ף של‡ ‪‬יתן לעסוק בישר‡ל מבלי ל‪‰‬י„רש לביטויים ”י‪‰‬ו„י” ו”ערבי”‪‰ ,‬ללו ‪‬ע„רים מן ‪‰‬מצע‪‡ .‬ין בכוו‪‬תי‬
‫לומר שביטויים ‡לו ‪‬ופלים בשטח ‪‰‰‬פקר של ‪‰‬מובן מ‡ליו ‪‰‬ישר‡לי‪‚‰ ,‬ם ש‪‰‬ם מספקים לו ‡ת ‪„‚‰‰‬רות ‪‰‬יותר זמי‪‬ות שלו‪.‬‬
‫ת‪‰‬י‪‰ ‰‬סיב‪‡ ‰‬שר ת‪‰‬י‪‰ ,‰‬בלעתם ‡ו ‪‰‬שמטתם ‪‰‬י‪ ‰‬סימפטומטית ל‡ופן שבו ‪‰‬יסטוריו‚רפי‪ ,‰‬פוליטיק‪ ‰‬ול‡ומיות חולקים‬
‫ש„‪‡ ‰‬י‪‬טרסים משותף‪ .‬תחום ‪‰‬ע‪‬יין של עבו„‪ ‰‬זו‪ ,‬למשל‪ ,‬יכול ל‪‰‬וות „ו‚מ‡ ל‡י–‪‡‰‬פשרות ל‪‰‬פרי„ בין ‪‰‬י‪‰‬ו„י ו‪‰‬ערבי‬
‫כישויות†מוחשיות†וחושיות†‪‰‬מ‚ולמות†בו–זמ‪‬ית†ב‚וף†‪‰‬מסתערב‪††††††.‬‬
‫‪‰‬מסתערבים†‪‰‬ר‡שו‪‬ים‪†,‬עמ’†‪.11‬‬ ‫‪12‬‬
‫ירוחם†כ‪‰‬ן‪‡†,‬יך†בסורי‪†‰‬צע„†‪‰‬פלמ”ח‪‰†,‬וצ‡ת†‪‰‬קיבוץ†‪‰‬מ‡וח„†תשל”‚‪†,1973†,‬עמ’†‪.12‬‬ ‫‪13‬‬
‫‪‰‬מסתערבים†של†‪‰‬פלמ”ח‪†,‬עמ’†‪†.164‬‬ ‫‪14‬‬
‫‡יך†בסורי‪†‰‬צע„†‪‰‬פלמ”ח‪†,‬עמ’†‪.16‬‬ ‫‪15‬‬
‫רשימ‪ ‰‬מ‡ת חיים רון בספר ו‪‰‬לכתם ב‡רץ‪ :‬סיפור‪ ‰‬של מחלקת סיירים בפלמ”ח‪ ,‬לקט מ‡מרים‪ ,‬רשימות יומן‪ ,‬ר‡יו‪‬ות‪ ,‬סיפורי‬ ‫‪16‬‬
‫‪‰‬ווי†וצילומים‪†,‬בעריכת†פרץ†‚ור„ון‪†,‬יצ‡†ל‡ור†על†י„י†חברי†מחלקת†‪‰‬סיירים†וקיבוץ†‪‬ען‪†,1987†,‬עמ’†‪.12‬‬
‫‡יך†בסורי‪†‰‬צע„†‪‰‬פלמ”ח‪†,‬עמ’†‪†.28‬‬ ‫‪17‬‬
‫]†‪[†4‬‬

‫בעיר טריפולי לצחצח ‪‬עלי‪‰ .‬חתי ר‚לי על „וכן ‪‰‬צחצוח ומי„ ‪‰‬עיר ‪‰‬מצחצח‪” :‬עליים‬
‫‡ל‪ ‰‬מתוצרת חיפ‪‡ .”!‰‬ל‪ ‰‬מ‡ית‪‬ו של‡ ‪‰‬יו יוצ‡י סורי‪ ‰‬ולב‪‬ון פעלו תחיל‪ ‰‬יותר‬
‫ב‡וז‪‬י‪‰‬ם ובעי‪‬י‪‰‬ם מ‡שר בלשו‪‬ם ]‪ [...‬חו„שים חלפו ע„ ש‪‰‬ר‚ש‪‬ו עצמ‪‬ו ”בבית” ול‡‬
‫חשש‪‬ו†ל‪‰‬ופיע†ברחוב†כב‪‬י†‪‰‬מקום‪†18.‬‬

‫בתום ‪‰‬פליש‪‰ ‰‬בריטית ש‪‬כ‪‬ס‪ ‰‬ל‪‰‬יסטורי‪‰ ‰‬ציו‪‬ית בשתי שורות ‪‰‬שיר של חיים חפר ”עו„ ‪‬זכור תחת ‚שם‬
‫עופרת ‪‡ /‬יך בסורי‪ ‰‬צע„ ‪‰‬פלמ”ח”‪‰ 19,‬וחלט ל‪‰‬ש‡יר ‡ת פעילות ‪‰‬מסתערבים‪ .‬ב–‪ 15-14‬במ‡י ‪‰ 1941‬קימ‪‰ ‰‬מפק„‪‰‬‬
‫‪‡‰‬רצית של ‪‡ ‰‚‰‰‬ת ‪‰‬פלמ''ח‪ .‬מפק„ו יצחק ש„‪ ,‰‬וס‚‪‬ו‪ ,‬וי‚‡ל פייקוביץ )לימים ‡לון(‪ ,‬מיס„ו ‡ת פעולת יחי„ת‬
‫‪‰‬מסתערבים בסורי‪ ‰‬ובלב‪‬ון בחסות ‪‰‬פלמ”ח תחת ‪‰‬שם מחלקת ‪‰‬שחורים‪ 20.‬קבע שם צופן ח„ש‪‰” :‬שחר”‪ .‬לימו„ים‪,‬‬
‫עבו„‪‡ ,‰‬ימו‪‬ים ו‪‰‬ת‪‬סות‪ .‬מ„ברים ערבית‪ ,‬שרים ערבית‪ .‬משת„לים‪ ,‬ע„ כמ‪ ‰‬ש‪„‰‬בר ‪‬יתן‪ ,‬ל‪‰‬י„מות לערבים‪ 21.‬ל„ברי‬
‫‡לון‪ ,‬ש‪‰‬חליף ‡ת ‡‪‰‬רן לישבסקי כמפק„ ‪‰‬יחי„‪‡‰ ,‰‬ר‚ון ‪‰‬מחו„ש של פעילות ‪‰‬מסתערבים ”‪‰‬י‪‰ ‰‬כרחי מחמת‬
‫ב„י„ות‪ ‰‬של ‪‰‬יחי„‪‰ ,‰‬יע„ר מקורות–י‪‬יק‪ ‰‬רוח‪‬יים ו‪‰‬יע„ר מת‪„‬בים לחיזוק‪„‰ ‰‬חוף‪‚‰ .‬ם ש‪‰‬יחי„‪ ‰‬זכת‪ ‰‬ע„ כ‪‰‬‬
‫ל‪‰‬צלחות מעוררות כבו„ ב‪‚‰‬שמת ’‪‰‬תכ‪‬ית ‪‰‬סורית’‪‰ ,‬רי פי‚ר‪ ‰‬פעולת‪‡ ‰‬חרי ‪‰‬צרכים ‪‰‬בוערים‪ ,‬וז‡ת בשל ת‪‡‬י‪‰‬‬
‫‪‡‰‬ובייקטיביים‪ 22.‬ת‪‡‬י‪‡‰ ‰‬ובייקטיביים של ‪‰‬יחי„‪‰ ‰‬סורית כללו ל‡ רק ‪‰‬ע„ר מש‡בים‪‡ ,‬ל‡ ‚ם ‡ת ת‪‡‬י‪‰‬‬
‫‪‰‬סובייקטיביים של פעילי‪ ,‰‬ש‪‰‬חלו מ„ווחים על ב„י„ות‪ ,‬תלישות וחוסר ‪‰‬ת‡מ‪ ‰‬ש‪‰‬ס‚יר‪‡ ‰‬ת ”פלסטי‪‬יותם” בעי‪‬י‬
‫‪‰‬לב‪‬ו‪‬ים ו‪‰‬סורים‪‡ .‬לון ‪‰‬חל ‡פו‡ ב‚יוס ו‪‰‬כשר‪ ‰‬של מועמ„ים ח„שים ש‡ותרו בת‪‬ועות ‪‰‬וער‪ ,‬בקיבוצים ובס‪‬יפי‬
‫‪ .‰‚‰‰‬תעו„ות ז‪‰‬ות מקוריות ‡ִפשרו למסתערבים ‪‰‬ח„שים ל‪‰‬יקלט ב„משק‪ ,‬בחומס‪ ,‬בחלב‪ ,‬בביירות‪ ,‬בטריפולי‪,‬‬
‫‪23‬‬
‫ברי‡ק†ותקופ‪†‰‬קצר‪‚†‰‬ם†ב„יר†‡לזור†שבצפון–מזרח†סורי‪‡†–†‰‬זורים†ב‪‰‬ם†”‪‰‬שמיים†‪‰‬ם†‡ותם†שמיים†‡בל†‪‡‰‬רץ†ל‡”‪.‬‬
‫תכו‪‬ות ‪‰‬טיפוס ‪‰‬מזרחי שמפק„י ‪‰‬יחי„‪ ‰‬ר‡ו ל‪ „‚‬עי‪‬י‪‰‬ם ‪‰‬יו צריכות למעש‪ ‰‬ל‪‰‬ת‚לם במועמ„ עצמו‪‡ ,‬שר‬
‫בעצם מעמ„ו כמלו‪‰‬ק ר‡וי למשימת ‪‰‰‬תחזות ‪‰‬פך כמעט ל‪‬ש‡ של ‡ותן תכו‪‬ות ממש‪” 24.‬כמעט”‪ ,‬משום ש‪‰‬ופעל‪‰‬‬

‫ירוחם†כ‪‰‬ן‪†,‬ל‡ור†‪‰‬יום†ובמחשך‪†,‬ירוחם†כ‪‰‬ן‪‰†,‬וצ‡ת†עמיקם‪†,‬תשכ”ט†‪†,1969‬עמ’†‪.31‬‬ ‫‪18‬‬
‫‡‪‬יט‪†‰‬שפיר‡‪†,‬י‚‡ל†‡לון‪‡†:‬ביב†חל„ו‪‰†,‬וצ‡ת†‪‰‬קיבוץ†‪‰‬מ‡וח„‪†2004†,‬עמ’†‪†.176‬‬ ‫‪19‬‬
‫על רקע ‪‰‬תקופ‪ ‰‬שם ז‪ ‰‬מסמן ייחו„ ו„חיי‪ ‰‬טוטלית בעת ובעו‪‡ ‰‬חת‪‡ [...]” :‬ולם כ‡שר ‪‰‬תעוררו כמ‪ ‰‬יפי ‪‬פש שעיקמו ‡ת‬ ‫‪20‬‬
‫חוטמי‪‰‬ם לשמע ‪‰‬שם וטע‪‬ו כי יש בו משום כי‪‬וי ‚‪‡‬י ל‡‪‬שי ‪‰‬מחלק‪‰ ,‰‬וסב שמ‪ ‰‬ל”מחלקת ‪‰‬שחר”‪ .‬רפי סיטון ויצחק שושן‪,‬‬
‫‡‪‬שי†‪‰‬סו„†ו‪‰‬סתר‪†:‬מעלילות†‪‰‬מו„יעין†‪‰‬ישר‡לי†מעבר†ל‚בול‪‰†,‬וצ‡ת†עי„‪‬ים†וי„יעות†‡חרו‪‬ות‪†,‬תל†‡ביב‪†,1990†,‬עמ’†‪.177‬‬
‫‪‰‬מסתערבים של ‪‰‬פלמ”ח‪ ,‬עמ’ ‪‰ .56‬תון ‪‰‬ב„וק ‪‰‬יחי„ על למספרם של ‡‪‬שי מחלקת ‪‰‬שחר מתיחס לתחילת ‪ ,1947‬בעת‬ ‫‪21‬‬
‫‪‡‰‬ימו‪‬ים בעין ‪‰‬חורש‪‡ ,‬ז מ‪‬ת‪‰ ‰‬יחי„‪‡ 33 ‰‬יש‪ 18 :‬מ‚וייסים ו–‪” 15‬רזרביסטים”‪ .‬ירוחם כ‪‰‬ן מספר על ‪ 50-40‬חברים שמויי‪‬ו‬
‫לקבוצות ב‪‰‬ת‡ם לרמתם ותכו‪‬ותי‪‰‬ם של ‪‡‰‬שים” )ל‡ור ‪‰‬יום ובמחשך‪ ,‬עמ’ ‪ .(49‬בת‡ריך ‪ 7‬במ‡י ‪ 1948‬רשם „ו„ בן ‚וריון‬
‫ביומ‪‬ו‪‡” :‬ליעזר שוש‪‬י ]קצין ‪‰‬מ‪‰‬ל‪ ‰‬במט‪‰ ‰‬פלמ”ח[ שו‡ל על מסתערבים‪ .‬יש ‪ .37‬מ‪‰‬ם ‪ 19‬בשלים ]מ‡ומ‪‬ים[‪ .‬כולם מע„ות‬
‫‪‰‬מזרח‪ .‬שלוש‪ ‰‬בחו”ל )‡ח„ מזמן בביירות‪ ,‬שלשום יצ‡ו ש‪‬יים למבצע ”יפתח”(‪ .‬מוכ‪‬ים לשלוח ‡חרים לירושלים‪ ,‬ליפו‬
‫)למ‪ ,(?‰‬למצרים שלש‪„ .‰‬רושים כספים מיוח„ים‪‡ .‬מרתי ש‪‰‬פעם ‡ין סיכוי לכספים”‪‚ .‬רס‪„ ‰‬ומ‪ ‰‬מופיע‪ ‰‬בלקט מן ‪‰‬יומן‪:‬‬
‫מלחמת†‪‰‬עצמ‡ות‪†,‬תש”ח–תש”ט‪†,‬ערכו†‚רשון†ריבלין†ו‡לח‪‬ן†‡ורן‪†,‬משר„†‪‰‬בטחון†‪‰‰‬וצ‡‪†‰‬ל‡ור‪†,‬עמ’†‪††.151‬‬
‫י‚‡ל ‡לון‪ ,‬מערכות פלמ”ח‪ :‬מ‚מות ומעש‪‰‰ ,‬סת„רות ‪‰‬כללית של ‪‰‬עוב„ים ‪‰‬עברים ב‡רץ ישר‡ל‪‰ ,‬וצ‡ת ‪‰‬קיבוץ ‪‰‬מ‡וח„‪,‬‬ ‫‪22‬‬
‫תשכ”ו‪ 1965 ,‬עמ ‪ .20‬קשיי מימון חשפו ‚ם ‪‰‬קשר של מצוק‪ ‰‬חברתית ועו‪‬י שיעסיקו ‡ות‪‬ו ב‪‰‬משך‪ .‬בסוקרו ‡ת פעילות ‪‰‬שחר‬
‫במבט ל‡חור‪ ,‬כתב שמעון סומך )סמען(‪” :‬סיבות ‡י–‪‰‰‬צלח‪ ‰‬ל‡ ‪‰‬יו חליל‪ ‰‬מקצועיות כי ‪‰‬רי ‪‰‬חזיקו מעמ„ במשך חו„שים‬
‫רבים‪ ,‬בת‪‡‬ים חומריים ו‪‬פשיים קשים ביותר ו‪‰‬צ„יקו ‡ת עצמם לכעל ‪„‰‬עות ]‪‰ [...‬ית‪ ‰‬זו סיב‪ ‰‬תקציבית ‡שר קלקל‪‡ ‰‬ת‬
‫‪‰‬שור‪‰ [...] ‰‬מ„ובר ‡י‪‬ו ב‡לפים רבים‪‡ ,‬פילו מחציתו של ‡לף יכל‪ ‰‬לע‪‬ות על ‪‰‬צרכים ‪‰‬צ‪‬ועים ש‪‰‬תעוררו ‡ות‪ ‰‬שע‪ .‰‬כסף‬
‫ז‪ ‰‬ל‡ ‪‰‬י‪„ ‰‬רוש כולו לצורך ‪‰‬שתילות עצמן‪ .‬כ‡שר ‪‰‬שתלים ‪‰‬שתכרו כ„י קיומם‪‡ ,‬ו ‪‬זקקו ל‪‰‬שלמות קט‪‬ות‪‰ .‬כסף ‪‰‬י‪‰‬‬
‫„רוש לתמיכ‪ ‰‬במשפחותי‪‰‬ם‪‡ ,‬שר ברובן רק עלו ‡רצ‪ ‰‬וטרם ‪‰‬סת„רו ב‪ .‰‬תקציב‪ ‰‬שחל ‪‰‬מחלק‪‰] ‰‬ערבית[ במס‚רת תקציבו‬
‫של†‪‰‬פלמח†ל‡†‪‰‬ספיק†‚ם†לשתילות”‪†.‬שם‪†,‬עמ’†‪.50‬‬
‫צביק‪„†‰‬רור‪†,‬שם‪†,‬עמ’†‪.163‬‬ ‫‪23‬‬
‫‪‰‬תעתוע פעל ‪‰‬יטב ל‡ רק על ‪‰‬עצמי ‡ל‡ ‚ם על ‡חרים‪ .‬לפעמים‪ ,‬על מ‪‬ת ל‪‰‬ת‚ו‪‬ן במי„‪ ‰‬ו‪‰‬תעורר חש„‪‰ ,‬טיל ‪‰‬מסתערב‬ ‫‪24‬‬
‫ספק בערביות של ‡ל‪ ‰‬שמולו‪ ,‬וערער כך על ‪‰‬רעיון של ‡חי„ות ‪‰‬ז‪‰‬ות של ‪‰‬ערבי ‪‡‰‬מיתי‪ .‬קר‪‚ ‰‬ם שמסתערב ‪‡‬לץ ל‪‰‬חשף‬
‫]†‪[†5‬‬

‫מו„עות קפ„‪‬ית על מ‪‬ת של‡ תמצ‡ עו„פוּת בתכו‪‬ות ‡לו‪ ,‬עו„פוּת שעלול‪ ‰‬ל‪‰‬פר ‡ת מערכת ‪‰‰‬ב‪‬יות‪ ,‬שלפ‪‬י‪‬ו ‡חת‬
‫מצמתי ‪‰‬יווצרות‪ ,‰‬ביחס לערבי ו‪‰‬י‪‰‬ו„י‪‚‰ ,‬ם ש‡ות‪ ‰‬תכו‪‬ת ”עו„פות” משמשת ביצירת ‪‰‬ב‪‬יות שכ‡לו‪ 25.‬סמען‬
‫בע„ותו ‡ומר‪” :‬מי ש‪‬קר‡ מסתערב ‡ין פירושו סתם צעיר שחום–פ‪‬ים משופם ו„ובר ערבית‪‰ ,‬מופיע בסביב‪ ‰‬ערבית‪,‬‬
‫שות‪ ‰‬קפ‪ ,‰‬שו‪ ‰‰‬ר‚ע ‡ו ש‪‬יים‪ ,‬ומסתלק‪ .‬מסתערב פירושו ל‪‰‬ופיע כערבי לכל „בר; בצור‪ ,‰‬בשפ‪ ,‰‬ב‪‰‬ת‪‚‰‬ות‪,‬‬
‫במ‚ורים‪ ,‬בעבו„‪ ,‰‬בבילוי‪ ,‬עם כיסוי מת‡ים‪ ,‬בתעו„ות‪ ,‬בתול„ות חיים וברקע‪‰ .‬מסתערב חייב ל‪‰‬יות שחקן מוכשר‬
‫‪26‬‬
‫‪‰‬משחק ‡ת תפקי„ו ‪ 24‬שעות ביממ‪ ‰‬ומשחקו ז‪ ‰‬עול‪ ‰‬לו במתיחות ‪‬פשית מתמ„ת‪ ,‬במריטת עצבים ע„ סף ‪‰‬ש‚עון‪”.‬‬
‫‪‰‬מועמ„‪ ,‬כמו ‪„‰‬מות ‡ות‪‰ ‰‬ו‡ עתי„ ל‚לם‪‰ ,‬י‪ ‰‬צריך ל‪‰‬יות ”‡„ם ששחור מבחוץ ולבן מבפ‪‬ים‪‡ ,‬בל ‚ם שחור יתר על‬
‫‪‰‬מי„‪ ‰‬ל‡ יכול ל‪‰‬ת‡ים” – תי‡ור „ק מן ‪„‰‬ק של ‪„‰‬מות ש‪‚‬זרת מ‪„‰‬ו”ח שמסר י‪.‬פ ]י‚‡ל פייקוביץ–‡לון[ למחלק‪‰‬‬
‫‪‰‬מ„י‪‬ית†של†‪‰‬סוכ‪‬ות‪††††:‬‬
‫צריך ‪‰‬י‪ ‰‬למצו‡ ‡ת ‪‡‰‬שים‪ ,‬שס‚ולותי‪‰‬ם מקרבות ‡ותם ל‡פשרות של ממל‡י‬
‫‪‰‬תפקי„‪ :‬ילי„י ‪‡‰‬רץ‪‡ ,‬שי ‡רצות ‪‰‬מזרח‪„ ,‬וברי ערבית‪‰ ,‬מתמצ‡ים פחות ‡ו יותר‬
‫במ‪‚‰‬ים ‪‡‰‬למ‪‬טריים ]‪ [...‬מיש‪‰‬ו ‪‬יס‪‡ ‰‬ז ל‪„‚‰‬יר ‡ת ‪‰‬טיפוס ‪‡‰‬ושי ‪‰‬מת‡ים לתפקי„‬
‫ז‪„‡’ :‰‬ם ששחור מבחוץ ולבן מבפ‪‬ים’‪‡ ,‬בל ‚ם שחור יתר על ‪‰‬מי„‪ ‰‬ל‡ יכול ל‪‰‬ת‡ים‬
‫]‪‰ [...‬ו‡ מוכרח ל‪‰‬תפלל ‡יתם ב‡ותן ‪‰‬ת‪‬ועות וב‡ותו ‪‰‬קצב ו‪‰‬ו‡ צריך ל„עת ‡ת מלות‬
‫‪‰‬תפיל‪‰ .‰‬ו‡ צריך ל„עת ‡יך לברך ‡ת ‪‰‬מתפלל כש‪‰‬ו‡ מסיים ‡ת תפילתו‪‡ ...‬ת‪‰‬‬
‫צריך ל„עת ‡יך צריך לשבת על ‪‰‬כס‡ כש‡ת‪ ‰‬מעשן ‪‬ר‚יל‪‡ ,‰‬יך לקלל כש‡ת‪ ‰‬משחק‬
‫שש–בש‪‡ ,‬יך ל‪‰‬כ‪‬ס לבית‪‡ ,‬יך לקרו‡ למלצר‪ ,‬כמ‪ ‰‬לשלם‪‡ ,‬יך לצחצח ‪‬עליים‪ ...‬צריך‬
‫לס‚ל†מוש‚ים†של†פלחים‪†,‬צריך†ל‪‰‬תר‚ל†לישון†על†‪‡‰‬רץ‪†,‬צריך†ל‪‰‬תר‚ל†לכי‪‬ים‪†27.‬‬

‫‡ח„ מ‡ותם מ‚וייסים ‪‰‬י‪ ‰‬יצחק ‡בו סח‪) ‰‬ילי„ ‪ ,(1926‬לימים יצחק שושן‪ ,‬ש‪‰‬בריח כ‪‬ער ‡ת ‪‚‰‬בול מ„משק לטברי‪,‰‬‬
‫‪‰‬ת‚ל‚ל לתל ‡ביב‪ ,‬ויח„ עם עשרים צעירים יוצ‡י חלב ‪‰‬צטרף לקבוצת ‪‰‬כשר‪ ‰‬של ת‪‬ועת ‪‰‬וער ‪‰‬עוב„‪ .‬שם ‡ותרו‬
‫‪‰‬ו‡ וחברו בי„י סמען‪‰ ,‬מוסלמי מ‪‰‬סיפור שבו פתח‪‬ו‪ ,‬שבחן ‡ת י„יעתם בערבית וש‡ל‪‡‰” :‬ם מיש‪‰‬ו מכם ‪‰‬י‪ ‰‬מוכן‬
‫לחזור לחלב לבקר ‡ת ‪‰‬וריו? ]‪ [...‬עזור לכם ל‪‰‬סוות ‡ת עצמכם‪ 28”.‬שכ‪‬ועים ‪‰‬בי‡ו ‡ת ‡חו סח‪ ‰‬ורבים ‡חרים כמו‪‰‬ו‬
‫ל‪‰‬צטרף ליחי„ת ‪‰‬מסתערבים‪ ,‬בין ‪‰‬יתר כמזור לזרותם ‪‰‬חברתית‪” :‬עצם ‪‰‬עוב„‪ ‰‬ש‪‬בחרתי על י„י ‪‰‰‬כשר‪ ‰‬למל‡‬
‫משימ‪ ‰‬חשוב‪ ‰‬בשמ‪ ,‰‬כבר מיל‡‪‡ ‰‬ת לבי סיפוק רב‪„ .‬ווק‡ ב‚לל ר‚שי ‪‰‬חיתות ש‪‰‬יו ל‪‬ו ‡ז‪ ,‬כעולים ח„שים‪ ,‬שטרם‬

‫בפ‪‬י י‪‰‬ו„ים ‡ו ערבים‪‡ ,‬ך ‡לו ו‡לו ל‡ ‪‡‰‬מי‪‬ו לו וחישבו‪‰‬ו לערבי‪ .‬כך ‚„עון בן–„ו„ )ב‡רי( ו„ו„ שמס )שמש(‪ ,‬ש‪‬י‬
‫מסתערבים†ילי„י†עירק†)‪†,(1926‬ש‪‬עצרו†במ‪‰‬לך†פעול‪†‰‬ביפו‪‰†,‬וצ‡ו†שם†ל‪‰‬ור‚†ל‡†כי‪‰‬ו„ים†‡ל‡†כערבים†‪‰‬בו‚„ים†בעמם‪†.‬‬
‫עו„פות שכזו ‪‬יכרת כש‪‰‬מתחז‪ ‰‬מת‡‪‰‬ב במוש‡ ‪‰‰‬תחזות )כלומר בעצמו(‪ ,‬ו‪ ‰‰‬מתפקי„ו יתר על ‪‰‬מי„‪ .‰‬סלים )שלמ‪(‰‬‬ ‫‪25‬‬
‫קוסטיק‪) ‰‬ילי„ ‪ ,(1920‬ש‪‰‬ושתל בסורי‪ ‰‬לר‡שו‪ ‰‬כ‡יש ‪‰‬מחלק‪‰ ‰‬סורית‪ ,‬ו‪‬ותר לחיות שם בז‪‰‬ות של ‪‬וצרי ‚ם ל‡חר סיום‬
‫שיתוף ‪‰‬פעול‪ ‰‬עם ‪‰‬בריטים‪‡ ,‬לץ עם ‡ר‚ו‪ ‰‬מח„ש של ‪‰‬פעילות ל‪‰‬ת‡סלם למר‡ית עין‪‰” :‬ייתי צריך ’ל‪‰‬ת‡סלם’‪ ,‬סמען‬
‫ייחס ל’י„ע ‪‡‰‬סל‡ם’ משקל ל‡ קטן‪ ,‬רצ‪ ‰‬ש‪„‬ע ‡ת ‪‡‰‬סל‡ם יותר טוב מ‪‰‬מוסלמים עצמם ]‪ [...‬ישבו ‪‰‬חבר’‪ ‰‬ולמ„ו ‡סל‡ם‪,‬‬
‫„י‪‬ים†ותפילות‪†.‬במשך†‪‰‬זמן†‡פילו†סתם†’בשביל†‪‰‬כיף’†‪‬ת‪‬ו†קולם†בקרי‡ות†‪‬וסח†מו‡זין‪‰†”.‬מסתערבים†של†‪‰‬פלמ”ח‪†,‬עמ’†‪.58‬‬
‫סמען )שמעון סומך(‪ ,‬ע„ות מ–‪ 13‬ביו‪‬י ‪ 1956‬בתוך ‡רכיון תול„ות ‪ ,‰‚‰‰‬מוב‡ בספר ‪‰‬מסתערבים של ‪‰‬פלמ”ח‪ ,‬עמ’ ‪.76‬‬ ‫‪26‬‬
‫ב„צמבר ‪ 1957‬חיברו ‚מלי‡ל כ‪‰‬ן ושמעון סומך בעבור צ‪”‰‬ל מסמך בשם ”תורת ‪‰‰‬סתערבות”‪ ,‬שבו ‚יבשו ‡ת ‪‰‬קריטוריו‪‬ים‬
‫ל‡יתורו של ‪‰‬מסתערב ‪‡‰‬י„י‡לי‪” :‬מועמ„ ל‪‰‬סתערבות חייב ל‪‰‬יות בר‡ש ובר‡שו‪ ‰‬בן לע„‪ ‰‬י‪‰‬ו„ית מזרחית‪ ,‬יוצ‡ ‡חת‬
‫מ‡רצות ערב ‪‰‬שכ‪‬ות ‡ו מצפון ‡פריק‪ ,‰‬שפתו ושפת ‡מו ערבית‪ ,‬ו‡שר קיים מ‚ע עם שכ‪‬יו ‪‰‬ערביים ב‡רץ מוצ‡ו ‡ו חי‬
‫בשכ‪‬ותם†‡ו†בקרבם”‪†.‬מוב‡†בספר†‪‰‬מסתערבים†‪‰‬ר‡שו‪‬ים‪†,‬עמ’†‪†††.39‬‬
‫‪‡‰‬רכיון ‪‰‬ציו‪‬י ‪‰‬מרכזי‪‰ ,‬מחלק‪‰ ‰‬מ„י‪‬ית‪ ,‬תיק )‪‰” :S25/7902 (74‬מ‡מץ ‪‰‬מלחמתי ‪‰‬סו„י של ‪‰‬יישוב‪„ :‬ו"חות של ר‡ובן‬ ‫‪27‬‬
‫זסל‪‬י†)שילוח(‪„†,‬ו„†‪‰‬כ‪‰‬ן†וי‚‡ל†פייקוביץ”‪.1944†,‬‬
‫‪‰‬מסתערבים†של†‪‰‬פלמ”ח‪†,‬עמ’†‪.37‬‬ ‫‪28‬‬
‫]†‪[†6‬‬

‫‪‰‬ת‡קלמו ב‡רץ וטרם ‪‰‬פכו ל”צברים” לכל „בר‪‰ ,‬תמל‡‪‬ו ‚‡וו‪ ‰‬רב‪ ‰‬על שבחרו ב‪‬ו כשליחים‪‚ .‬ם ‪‰‬עוב„‪ ‰‬של‡ ויתרו‬
‫‪29‬‬
‫עלי‪‬ו בקלות ]‪‰ [...‬יוות‪ ‰‬עבור‪‬ו ‪‰‬וכח‪ ‰‬ש‪‰ ‰‰‬פכ‪‬ו לחלק בלתי ‪‬פר„ מ‪‰‰‬כשר‪ ‰‬וש‡‪‬ח‪‬ו רצויים ומקובלים‪”.‬‬
‫מ‪‰‬תי‡ורים ‪‰‬שו‪‬ים עול‪ ‰‬כי ‪„‰‬ריש‪ ‰‬מן ‪‰‬מסתערב ”ל‪‰‬סוות ‡ת עצמו” פעל‪ ‰‬לעתים כ‡פשרות ל‚ילוי ‪‰‬עצמי‪ ,‬כלומר‪,‬‬
‫‪‰‰‬סוו‡‪ ‰‬ל‡ פעם פעל‪„ ‰‬ווק‡ כלפי עצמ‪ ,‰‬כ‪‰‬סוו‡‪ ‰‬של ‪‰‰‬סוו‡‪ ,‰‬וכך‪ ,‬ב‪‬י‚ו„ לקו„מי‪‰‬ם‪‰ ,‬ח„שים ל‡ ‪‬תבקשו‬
‫ל‪‰‬תחזות לערבים‪‡ ,‬ל‡ פשוט ”ל‪‰‬יות” ערבים‪” :‬ל‡ותם מסתערבים ר‡שו‪‬ים ]‪ [...‬ל‡ ‪‰‬י‪ ‰‬ברוב ‪‰‬מקרים ‡פילו מוש‚ מ‪‰‬‬
‫ז‪ ‰‬ערבי‪‚ .‬ם ‡ם י„עו ל„בר ערבית ו‪‰‬תלבשו כערבים‪‰ ,‬ם ‪‰‬יו רחוקים מל„עת ‡ת מ‪‚‰‬י ‪‰‬ערבים‪‡ ,‬ת ‡ורח חיי‪‰‬ם‪‡ ,‬ת‬
‫‪‰‬מ‪‬טליות של‪‰‬ם ו‡ת „רך חשיבתם‪ .‬כמ‪ ‰‬מ‪‰‬ם‪ ,‬בעלי חזות מזרחית‪‰ ,‬יו למעש‪‡ ‰‬שכ‪‬זים במוצ‡ם‪ ,‬רחוקים מל‪‰‬כיר ‡ת‬
‫מ‡כלי ‪‰‬ערבים ו‡ת מסורתם ]‪‡] [...‬ם מיש‪‰‬ו מבי‪‰‬ם ‪‰‬י‪ ‰‬תפס‪‡ [...‬חרי ש‪‰‬מסכ‪‰ ‰‬ית‪ ‰‬מור„ת מעל פ‪‬יו‪ ,‬קל ‪‰‬י‪‰‬‬
‫ל‚לות†ש‡ין†בי‪‬ו†לבין†ערבי†ול‡†כלום†וכי†‡י‪‬ו†‡ל‡†מתחז‪†‰‬חובב‪‰†,‬מת‡ים†‡ולי†ל‪‬שף†פורים‪††††††30”.‬‬

‫ב‡ביב ‪ ,1942‬בין מ‡ות פלמח‡ים שרוכזו בחורשות משמר ‪‰‬עמק לקורס ”לוחמ‪ ‰‬זעיר‪ ”‰‬תחת סמכות י‪‰‬ו„ית וב‪„‰‬רכ‪‰‬‬
‫בריטית של ‪‰‬מי‚’ור ‪‚‡‰‬לי ‚ר‪‬ט טיילור‪‰ ,‬סתו„„‪ ‰‬חבור‪ ‰‬קט‪ ,‰‬מופרשת לעצמ‪” ,‰‬בי‪‬ם לבין עצמם „יברו ערבית‪.‬‬
‫פ‪‰ ‰‬ת‚ל‚ל‪ ‰‬כפי‪ ‰‬ושם – עב‡י‪‰ 31.”‰‬כשרת ‪‰‬צעירים ‪‰‬שוליים ל‡ ‪‰‬סתפק‪ ‰‬בתר‚ילי ‪‰‬סתערבות וכלל‪ ‰‬תיקון חברתי‬
‫וחי‪‬וך‪‡” :‬ל‪‰ ‰‬יו ב‪‬י ע„ות ‪‰‬מזרח – בעלי חזות מזרחית ששפת ‡מם ערבית – ש‪‰‬ת‚וררו בשכו‪‬ות ‪‰‬ספר של ערים‬
‫ש‡וכלוסייתן מעורבת ומשום כך ‪‰‬כירו ‪‰‬יטב ‡ת ‪‰‬ערבי ‪‡‰‬רצישר‡לי‪ .‬למרב‪‰ ‰‬צער חסרו ‪‰‬מ‚וייסים ‪‰‬ח„שים ‪‰‬שכל‪‰‬‬
‫תיכו‪‬ית ורמת ‡י‪‬טלי‚‪‬צי‪‚ ‰‬בו‪ ‰‰‬כפי שמחייב ‪‰‬תפקי„‪ .‬לעומת ז‡ת‪ ,‬יחַ‪‬וּ בתכו‪‬ות ‪‡‰‬ופיי‪‬יות לערביי ‪‰‬מקום‪.‬‬
‫‪‰‬חלט‪‬ו‪‡ ,‬יפו‡‪ ,‬ל‪‰‬ק‪‬ות ל‪‰‬ם ‪‰‬שכל‪ ‰‬כללית‪ ,‬ולכמ‪ ‰‬מ‪‰‬ם ‡ף יסו„ית”‪ 32.‬צעירים י‪‰‬ו„ים יוצ‡י ע„ן‪ ,‬ביירות‪„ ,‬משק‬
‫וחלב ‪„‬רשו ”לשחק” ‡ת עצמם‪‡ ,‬ותו עצמי ‪‰‬מתעצב מח„ש על רקע חליפות ‪‰‬סיבות‪ 33.‬כך ‡פשר‪ ‰‬פרקטיקת‬
‫‪‰‰‬כשר‪ ‰‬לצעירים ‪‰‬ללו ”ל‪‰‬יזכר” במחוזות יל„ותם‪ ,‬כלומר ל‪‰‬מצי‡ ול„מיין ‡ותם ו”ל‪‡‰‬ציל” מזכרו‪‬ם לחברי‪‰‬ם‬
‫ולמפק„י‪‰‬ם‪‡†,‬ך†ל‡†פחות†מכך†לעצמם‪†:‬‬
‫‪‰‬מפק„ים ‪‡‰‬יצו בחברים ב‪‬י ‪‡‰‬רצות ‪‡‰‬ל‪ ‰‬לתרום‪ ,‬כל ‡ח„ כפי יכולתו‪ ,‬ול‪‡‰‬ציל ‡ת‬
‫מ‪ ‰‬ש‪‰‬בי‡ עמו מן ‪‰‬בית ‚ם על יתר ‪‰‬חברים ‪‰‬עומ„ים לצ‡ת לשם ]‪‰ [...‬זמרים שבחבור‪‰‬‬
‫לימ„ו ‡ות‪‬ו ‡ת ‪‰‬שירים ‪‰‬עממיים שבמקומותי‪‰‬ם‪‡ .‬לי‪‰‬ם ‪‰‬צטרפו ‪‰‬רק„‪‬ים‪ ,‬שלימ„ו‪‬ו‬
‫‡ת צע„י ‪„”‰‬בק’‪‰ ”‰‬מקובלים ‡צלם‪ ,‬בליווי שיר‪ ,‰‬ו‪‬ת‚ל‪‚ ‰‬ם חלילן ש‪‰‬י‪ ‰‬לו ‚ם חליל‬
‫ב‡מתחתו‪„‚‰ .‬ילו לעשות כמ‪ ‰‬מת‪„‬בים מקרב‪‬ו‪‡ ,‬שר פלשו בלילות ל„ירי ‪‰‬צ‡ן‬
‫שבכפרי ‪‰‬סביב‪ ,‰‬כל ‡ח„ בתורו‪ ,‬וחזרו עם ‚„יים צעירים‪ .‬כי„וע‪ ,‬כל סורי ולב‪‬ו‪‬י ‪‰‬ו‡‬

‫‡‪‬שי†‪‰‬סו„†ו‪‰‬סתר‪†,‬עמ’†‪.177‬‬ ‫‪29‬‬
‫שם‪ ,‬עמ’ ‪‰‰ .178‬ב„ל בין ”‪‰‬תחזות” ל”‪€‰‬יות” ‪‬עוץ ב‡פשרות ל‪‰‬כיל ‡ת ‪‰‬וויית עצמך מבלי ל‪‰‬ז„קק ל‡ישור ‪‰‬מכו‪‬ן של‬ ‫‪30‬‬
‫‪‰‬זולת‪ .‬כך ‪‰‬חוויי‪‰ ‰‬עצמית של ”ל‪‰‬יות י‪‰‬ו„י” בסורי‪ ‰‬של ש‪‬ות ‪‰‬עשרים עול‪ ‰‬בזכרו‪‬ותיו של יצחק שושן ‪‰‬מוב‡ים מפי‬
‫צביק‪„ ‰‬רור‪” :‬בסיוע ‪‰‰‬לת בית ‪‰‬ספר ]‡לי‡‪‬ס[ ‪‰‬ת‡ר‚‪‬ו ‪‰‬יל„ים כשבט של ’צופים’‪ ,‬צופים לכל „בר‪ .‬בעוברם ברחוב כלל ‡ין‬
‫מבחי‪‬ים בי‪„‰‬ותם‪ :‬תלבושת–צופית‪ ,‬חצוצרות‪ ,‬תופים‪ ,‬מצע„ ברחובות‪‰ ,‬ק‪‰‬ל מוח‡–כפיים לצעירים ‪‰‬יפים ‪‡‰‬ל‪ .‰‬מ‡ז ‪‬חתמ‪‰‬‬
‫בלבו ‪‰‬תחוש‪ ‰‬ש‡ת‪ ‰‬יכול ל‪‰‬יות י‪‰‬ו„י ול‪‰‬יר‡ות כערבי‪ ,‬בתחוש‪‰ ‰‬זו יעש‪‡ ‰‬חר כך שימוש ]‪‡ [...‬ת‪ ‰‬יכול ל‪‰‬לך ברחוב‪ ‰‬של‬
‫עיר†ערבית†בצור‪†‰‬חופשית‪†,‬בלי†פח„†ו‡פילו†למשוך†‡‪†–†‰„‰‬רק†‡ם†תיחשב†לערבי‪‰†”.‬מסתערבים†של†‪‰‬פלמ”ח‪†,‬עמ’†‪.36‬‬
‫שם‪†,‬עמ’†‪.19‬‬ ‫‪31‬‬
‫ירוחם†כ‪‰‬ן‪†,‬ל‡ור†‪‰‬יום†ובמחשך‪†,‬עמ’†‪.49-48‬‬ ‫‪32‬‬
‫במקר‪ ‰‬של ‪‰‬מזרחים‪ ,‬תפיס‪ ‰‬עצמית ותפיסת ‡חרים ‪‰‬ן ‚ילום שתי פ‪‬י‪ ‰‬של ‡ות‪‰ ‰‬ווי‪ ‰‬עצמ‪ ‰‬שמת‡פיי‪‬ת בעת ובעו‪‡ ‰‬חת‬ ‫‪33‬‬
‫כסימביוז‪ ‰‬וכמ‡בק‪ .‬רישומ‪ ‰‬של ‪‰‬ווי‪ ‰‬זו ‪‬יכר ‪‰‬יטב ב„ברי ‪‰‬מסתערב יעקוּבּ‪ ‰‬כ‪‰‬ן על יל„ותו בירושלים‪” :‬בשעות ‪‰‬יום ‪‰‬י‪‰‬‬
‫ל‪‬ו מ‚ע ‪„‰‬וק עם ‪‰‬ערבים‪ ,‬שבעי‪‬י‪‬ו ל‡ ‪‰‬תקשרו עם ’פורעים’‪‰ .‬ייתי קשור בקשר ‪„‰‬וק עם יל„י ‪‰‬ערבים‪‡ .‬ולי יותר מיל„‬
‫‡ח„ בשכו‪ ‰‬שיחק עם יל„ים ערבים‪ .‬ב„ בב„ עם ז‪‰ ‰‬תעלל‪‬ו בערבים ]‪ [...‬תעלולי‪‬ו כלפי ‪‰‬ערבים ‪‰‬יו מעין ת‚וב‪‰‬‬
‫פסיכולו‚ית†וב‡ו†לחפות†על†פח„י†‪‰‬ליל‪†‰‬של‪‬ו†מפ‪‬י‪‰‬ם”‪‰†.‬מסתערבים†של†‪‰‬פלמ”ח‪†,‬עמ’†‪.40-39‬‬
‫]†‪[†7‬‬

‫מומח‪„‚ ‰‬ול בבישול‪ ,‬כך ש‪‰‬מורל ‪‰‬י‪‚ ‰‬בו‪ .‰‬ערב צ‡ת‪‬ו ללב‪‬ון ‪‰‬ית‪‰‰ ‰‬ר‚ש‪‚ ,‰‬ם‬
‫בליבם של ‡ל‪ ‰‬שמעולם עו„ ל‡ ‪‰‬יו בסורי‪ ‰‬ובלב‪‬ון‪ ,‬ש‡רצות ‡ל‪” ‰‬מוכרות מ‡יז‪‰‬‬
‫ש‪‰‬ו‡†מקום”‪†,‬וש‪„‰‬בר†יקל†עלי‪‰‬ם†ל‪‰‬תמז‚†בסביב‪‰†‰‬ייעו„‪†‰‬לפעילותם†ול‪‰‬תערות†ב‪†34.‰‬‬

‫‡ימון ‪‰‬מסתערבים ‪‰‬תעצב במס‚רת ‡תוס ‪‰‰‬סתערבות ש‪‬צבר ז‪ ‰‬מכבר בקרב ‡שכ‪‬זים בעלי ”‪‰‬יי‪ ‰‬של‡‬
‫מ„עת ל‪‰‬תערות בטבע ‪‡‰‬רץ ובטבע יושבי‪ 35”,‰‬ב‪‬י ‪‰‬יישוב‪ ,‬ב‪‬י ‪‰‬מושבות‪ ,‬חברי ‡ר‚ון ‪‰‬שומר וקבוצת ‪‰‬רוע‪ ‰‬ב‪‬י‬
‫‪‰‬עליי‪‰ ‰‬ש‪‬יי‪ 36.‰‬לפי ‚יל ‡ייל‪ ,‬ב‪‬י‚ו„ למסתערבים ‪‰‬ח„שים‪ ,‬חיקוי ‪‰‬ערבי בקרב חברי ‪‰‬שומר ו‪‰‬רוע‪ ‰‬כמעט ‡ף פעם‬
‫ל‡ ‪‬וע„ ל‪‰‬סתיר ‡ת ז‪‰‬ותם ‪‡‰‬מיתית‪ ,‬ל‪‰‬פך‪‰ ,‬תפקי„ ש‡ותו ‚ילמו תבע מ‪‰‬ם ל‪‰‬ופיע ב‚לוי כי‪‰‬ו„ים בעלי מ‪‰‬לכים‬
‫בחבר‪‰ ‰‬פלסטי‪‬ית‪ ,‬מעורים ב‪ ‰‬ומיו„„ים עם ‪‬כב„י‪ ;‰‬כלומר‪‰ ,‬פער בין ‪‰‬מחק‪ ‰‬לבין ‪‰‬מחוק‪ ‰‬ל‡ ‪‰‬וסוו‪ .‰‬לעומת ז‡ת‪,‬‬
‫‪‰‬מזרחים ‪‰‬צעירים ש‚ויסו למחלקת ‪‰‬שחר ‪‬בחרו בעיקר בשל חזותם ‪‰‬חיצו‪‬ית‪ ,‬ש‡מור‪‰ ‰‬ית‪ ‰‬ל‡פשר ל‪‰‬ם לפעול‬
‫בחש‡י; כלומר‪‰ ,‬פער בין ‪‰‬מחק‪ ‰‬למחוק‪‰ ‰‬ועלם ביו„עין‪„ 37.‬מותו ‪‰‬מת‪‰‬וו‪ ‰‬של ‪”‰‬פלמח‪‬יק” ‪‰‬יוות‪ ‰‬חוליי‪ ‰‬מקשרת‬
‫בין ש‪‬י „פוסי ‪‰‬חיקוי‪ ,‬ו„רכ‪ ‰‬למ„ו ‪‰‬מסתערבים על ”‚י‪‬ו‪‬י” ו”‪‬ימוסי” ‪‰‬פלסטי‪‬ים‪ ,‬על עצמם‪‡ ,‬ך ‚ם‪ ,‬ובעיקר‪ ,‬על‬
‫‡שכ‪‬זים‪†.‬קווי†‪‡‰‬ופק†של†„מות†זו†על†‡תרי†‪‰‬ת‡רעות‪†‰‬וטקסי†‪‰‬כי‪‬ון†של‪†‰‬עולים†מתי‡ור†מ‡וחר†של†י‚‡ל†‡לון‪†††††††:‬‬
‫פשוט ב‪‰‬ליכותיו‪ ,‬צ‪‬וע בלבושו‪ ,‬בעל חזות פ‪‬ים ‚לוי‪ ,‰‬כ‪ ‰‬ביחסיו ו‪‡‬מן ל„רכו;‬
‫‡מתחתו‪‡ ,‬מ‪‬ם‪ ,‬ריק‪‡ ‰‬ך ‪‰‬ו‡ שופע שמחת–חיים‪ ,‬בטחון ו‚‡וו‪ ‰‬על יחי„תו ]‪ [...‬ס‚‪‬ון‬
‫מיוח„ במי‪‬ו יצרו פ‚ישות ‪‰‬חברים סביב ‪‰‬מ„ור‪ – ‰‬בלילות ‪‰‬קיץ מתחת לכיפת ‪‰‬שמים‬
‫ובערבי ‚שמים מסביב ל‚חלים ‪‰‬לוחשות על ‚בי ‪’‰‬כיריים’ שבמוע„ון‪‰ .‬ישיב‪ ‰‬מסביב‬
‫למ„ור‪‰ ‰‬ית‪ ‰‬כלול‪ ‰‬לעיתים במערכת ‪‰‬פעול‪‰ ‰‬תרבותית ‪‰‬מתוכ‪‬ת של ‪‰‬יחי„‪‰‬‬
‫ו‪‬עשת‪ ‰‬למסורת של קבע‪‰ .‬ית‪ ‰‬ז‡ת שע‪ ‰‡ ‰‬לשיחת רעים‪‰ ,‬חלפת רשמים‪ ,‬סיפורי‬
‫מ‡ורעות ש„בק ב‪‰‬ם ‪‰‬שם ”צ’יזבט” ]‪ [...‬ש‪‰‬י‪ ‰‬בו רמז כי טוב ל‪‰‬סתיי‚ במקצת ממי„ת‬
‫‪„‰‬יוק שבסיפור‪ .‬תוך–כ„י ישיב‪ ‰‬בצוות‡ ‪‰‬י‡ מ‡ן–„‪‰‬ו‡ קול‪ ‰‬קפ‪ ‰‬בין ‚חלי ‪‰‬מ„ור‪,‰‬‬
‫ש‪‬י כותש ‚רעי‪‬ים במכתש ופלו‪‬י מרתיח מים וקפ‪” ‰‬פעמיים ושלוש” ומקץ שע‪ ‰‬קל‪,‰‬‬
‫על–פי ‪‰‬ימוסים ו‪‚‰‬י‪‬ו‪‬ים של שכ‪‬י‪‬ו ‪‰‬ערביים‪‰ ,‬י‪‰ ‰‬משק‪‰ ‰‬ריח‪‬י ‪‚‬מע ‚מיעות‬
‫קצובות ובשקשוק שפתיים ב‪‬וסח שוכ‪‬י ‡ו‪‰‬לי–ק„ר‪ .‬בלי משים ‪‰‬פכ‪‰ ‰‬ישיב‪ ‰‬סביב‬
‫‪‰‬מ„ור‪ ‰‬ו‚מיעת ‪‰‬קפ‪ ‰‬לחלק בלתי ‪‬פר„ מ‪‰‰‬ווי של ‪‰‬פלמ”ח‪‰ .‬ית‪ ‰‬בז‪‰ ‰‬יי‪ ‰‬של‡‬
‫מ„עת ל‪‰‬תערות בטבע ‪‡‰‬רץ ובטבע יושבי‪‰‰ [...] ‰‬ווי ‪‰‬כללי‪‰ ,‬יו לו ‚ו‪‬ים וב‪‬י–‚וו‪‬ים‪.‬‬
‫‪‬ת‚בש ‪‰‬ווי של ’יחי„ות מיוח„ות’ מחמת תפקי„ן ‪‰‬מיוח„‪ :‬כ‚ון ]‪ [...‬יחי„ות ‪‰‬סיירים‬
‫‪38‬‬
‫ו‪‰‬חבל‪‬ים†ובמיוח„†‪‰‬יחי„‪‰†‰‬סורית‪†,‬ש‪‰‬ושפע‪†‰‬מ‪‰‰‬ווי†‪‰‬ערבי‪.‬‬

‫שלמ‪ ‰‬יעקבסון‪ ,‬בטלטל‪ :‰‬זכרו‪‬ות ממבצר עכו‪ ,‬מיחי„ת ‪‰‬מסתערבים ומחיל ‪‰‬ים‪ ,‬משר„ ‪‰‬ביטחון ‪‰‰‬וצ‡‪ ‰‬ל‡ור‪ ,1997 ,‬עמ’ ‪.82‬‬ ‫‪34‬‬
‫‪‡‰‬צלת זיכרון ‪‰‬עבר על ‪‰‰‬וו‪‰ ‰‬י‡ מ‪‬י‪ ‰‬ובי‪ ‰‬רציית ‪‚‰‬לות בסביב‪ ‰‬תרבותית שוללת ‚לותיות‪ .‬בע„ותו עומ„ על כך יעקוב‪‰‬‬
‫כ‪‰‬ן‪ ,‬ילי„ ירושלים )‪ (1924‬ממ‚ויסי ‪‰‬שחר‪” :‬בזמן ש‚ויס‪‬ו למחלק‪‰ ‰‬ערבית‪‰ ,‬סתפקו‪ ,‬בשלב ‪‰‬ר‡שון‪ ,‬ב‚יוס ‡‪‬שים ‪‰‬יו„עים‬
‫‡ת ‪‰‬שפ‪‰ ‰‬ערבית ובעלי ’מ‪‬טליות ערבית’‪ .‬לרוב ‪‰‬יו ‪‰‬מ‚ויסים מבתים של משפחות מע„ות ‪‰‬מזרח‪ ,‬ילי„י ‪‡‰‬רץ‪‡ ,‬ו ילי„י‬
‫‪‡‰‬רצות ‪‰‬שכ‪‬ות‪ .‬כון שילי„י וח‪‬יכי ‪‡‰‬רצות ‪‰‬שכ‪‬ות ב‡ו ל’‪‰‬שחר’ עם בסיס יותר טוב בלשון‪ ,‬מפ‪‬י ששפת ‪‡‰‬ם של‪‰‬ם ‪‰‬ית‪‰‬‬
‫ערבית; ‡ולם לעומת יתרון ז‪‰ ‰‬ם ‪‰‬יו חסרים תעוז‪‡ ,‰‬ומץ‪ ,‬ש‪‰‬רי ‚„לו ב‡ויר‪ ‰‬של ‚לות‪ ,‬ומש‪‰‬ו מ’‪‚‰‬לותיות’ „בק ב‪‰‬ם‪ ,‬למשל‪:‬‬
‫‪‰‬ע„ר†חוצפ‪‰†,”‰‬מסתערבים†של†‪‰‬פלמ”ח‪†,‬עמ’†‪.75‬‬
‫מתוך†„בריו†של†י‚‡ל†‡לון†שיוב‡ו†ל‪‰‬לן‪.‬‬ ‫‪35‬‬
‫‚יל ‡ייל‪” ,‬מתחת למסכת ‪‰‬ערבי‪‰ :‬חווי‪ ‰‬של ‪‰‬מזרח בתרבות ‪‰‬יישוב”‪ ,‬בתוך‪‰ :‬סרת ‪‰‬קסם מן ‪‰‬מזרח‪ ,‬מכון ון ליר ו‪‰‬וצ‡ת‬ ‫‪36‬‬
‫‪‰‬קיבוץ†‪‰‬מ‡וח„‪†,‬תשס”‪†,2005††‰‬עמ’†‪†††††††.43-22‬‬
‫שם‪ ,‬עמ’ ‪ .67-66‬לשיטת‪ ‰‬של עבו„‪ ‰‬זו ‪‰‬סתערבות ‡י‪ ‰‬רק בבחי‪‬ת ”חיקוי”‪ .‬ליתר „יוק‪‰ ,‬תחזות ‪‰‬מבוססת על ‪‬טילת ממ„ים‬ ‫‪37‬‬
‫חזותיים†ומ‪‬טליים†מן†‪‰‬עצמי†‡י‪†‰‬יכול‪†‰‬ל‪‰‬י„ון†כחיקוי†‚רי„‡‪†.‬‬
‫י‚‡ל†‡לון‪†,‬מערכות†פלמ”ח‪‰†,‬וצ‡ת†‪‰‬קיבוץ†‪‰‬מ‡וח„‪†,‬תשכ”ו‪†,1965†,‬עמ’†‪.70‬‬ ‫‪38‬‬
‫]†‪[†8‬‬

‫מסביב למ„ורת ‪‰‬מחלק‪‚ ,‰‬ם בחלוף ‪‰‬ש‪‬ים‪ ,‬ישבו ‪‰‬מסתערבים שבת ‡חים ושרו‪” :‬שרים ע„ ששירתם עול‪‰‬‬
‫כמעט ל‡קסטז‪‡ ,‰‬ו ‡ז‪ ,‬פותח ‪‡‰‬ח„ בקול ‚„ול יָ‡ יָ‡ יָ‡ יָ‡‪‰ ,‬כל מתרכזים‪ ,‬עוצמים עי‪‬י‪‰‬ם‪ ,‬י„י‪‰‬ם מו‪‬פות כמו‬
‫בתפיל‪‰ 39.”‰‬ממ„ ‪‰‬פרפורמטיבי של ‪‰‬חיקוי‪ ,‬כלומר ‡ופן ‪‰‬ביצוע שלו‪ ,‬לבש צביון כמו קולו‪‬י‡לי‪ .‬תחת שיזומ‪‬ו ב‪‬י‬
‫‪‰‬מקום לשחק ‡ת עצמם‪ 40‬לפ‪‬י ‪‰‬מפק„ים ‪‰‬י‪‰‬ו„ים‪ ,‬לו‪‰‬קו מעת‪”‰ ‰‬ערביים למר‡ית עין” לתפקי„‪” :‬כ‡שר ‪‚‰‬יעו‬
‫ל‡לו‪‬ים מפק„ים ’חשובים’ של ‪ – ‰‚‰‰‬ס‪ ‰‬ו‚לילי וכמובן ‡‪‬שי ‪‰‬ש”י‪‡ ,‬ו ‡‪‬שי ‪‰‬מ„ור ‪‰‬ערבי‪‰ – 41‬יו מושיבים ‡ת‬
‫‪‰‬חבר’‪ ‰‬סביב מ„ור‪ ,‰‬מעטים עלי‪‰‬ם ב‚„י ערבים‪ ,‬שופתים על ‪‚‰‬חלים ‪‰‬לוחשות ‡יבּריק–קפ‪ ,‰‬מוז‚ים בפי‪’‚‬ים‪,‬‬
‫ושרים בש‡‚ות שירי–‪‰‬ווי‪‡ .‬ז ‪‬ול„ו שירי ‪‰”‰‬וֹ–‪‰‬וֹ” ב‪‬וסח ערב‪ ,‬כביכול ]‪ [...‬מסביב למ„ור‪ ‰‬חבורת ‪‰‬ערביים למר‡ית‬
‫עין‪‰ ,‬מתלבטים כיצ„ לב‪‬ות ז‪‰‬ות ‡חרת‪ ,‬שבו ‡ת לב ‡ורחי‪‰‬ם‪‰ 42”.‬עוב„‪ ‰‬ש‡ורחי‪‰‬ם ‪‬שבו בקסמי ‪‰‬מזרח‪ ,‬קסמים‬
‫ש‪‰‬ם חיברו בעצמם‪ ,‬ל‡ ‪‰‬ית‪ ‰‬ערוב‪ ‰‬למי„ת ‡מי‪‬ותו מ‪‬קו„ת מבט ל‡–‡שכ‪‬זית‪ .‬שם–טוב ‡לו‪‬י מספר‪” :‬כשב‡תי ]‪[...‬‬
‫למחלק‪‰ ,‰‬תברר שב‡תי למין מקום שחלק י„ע ערבית וחלק חשב שי„ע ערבית ]‪„‰ [...‬בר ‪‰‬יחי„ שכן י„ע‪‬ו – ז‪ ‰‬לשיר‪.‬‬
‫‪‰‬יי‪‬ו יושבים ושרים שירים‪‡ .‬בל ]‪‡ [...‬ם ‪‰‬יית ב‡ ליישוב ערבי ומתחיל לזמר ‡ת ‪‰‬שירים ‪‡‰‬ל‪‰ ‰‬יו מסתכלים עליך‬
‫כמו על משו‚ע‪‡ .‬ולי ‪‰‬ם ‪‰‬יו טובים וע‪V‬בים ל‡וז‪‬י ‡שכ‪‬זים‪‡ ,‬בל ל‡ ב‡וז‪‬י ערבים‪ 43”.‬כמומחים ל‪‰‬סתערבות‪‡ ,‬וז‪‬ם‬
‫של ”‡שכ‪‬זים”‪ ,‬מכוו‪‬ת ככל שת‪‰‬י‪ ,‰‬ל‡ ‪‰‬ית‪ ‰‬יכול‪ ‰‬ל‪‰‬בחין בצרימ‪ ,‰‬שכן „ווק‡ קיומ‪ ‰‬של צרימ‪ ‰‬שכזו ‪‰‬ית‪ ‰‬יסו„‬
‫‪‰‬כרחי ב‪‰‬שררת מומחיותם‪ ,‬כזו ‪‰‬מו„עת כ‡מור לתפקי„‪ ‰‬בשמירת ‪‰‰‬ב„ל שבין ‪‰‬י‪‰‬ו„י ו‪‰‬ערבי‪ 44.‬בספרון ‪‰‬מכ‪‬ס‬
‫ע„ויות של מסתערבים לשעבר כותב ‪‰‬מלקט צביק‪„ ‰‬רור‪” :‬ברבות ‪‰‬ימים‪ ,‬רשום ז‡ת בכ‡ב‪‡ ,‬ך ‪„‰‬ברים ‪‡‬מרו‬
‫ב‡ז‪‬י‪‬ו‪ ,‬חשו כמ‪ ‰‬וכמ‪ ‰‬מ‡‪‬שי ‪‰‬שחר ]‪ [...‬כי ‪‰‬י‪ ‰‬עיוות כלש‪‰‬ו במב‪‰ ‰‬פיקו„י של ‪‰‬יחי„‪‰ ;‰‬ח‪‬יכים‪‰ ,‬טור‡ים‪,‬‬
‫‡‪‬שי–‪‰‬ש„‪ ‰‬רובם ככולם ’פר‪‬קים’ בעו„ ש‪‰‬מפק„ים רובם ככולם – ‡שכ‪‬זים”‪‰‰ 45.‬יררכי‪ ‰‬שמר‪‚ ‰‬ם ביחס לחוסר‬
‫‪‡‰‬פשרות של ‪‰‬מסתערבים ל‪‰‬בין ‡ת מעשי‪‰‬ם במו‪‬חים מקצועיים‪‰” :‬סיירים „יווחו‪ ,‬תי‡רו‪ ,‬ו‡ילו קצי‪‬י ‪‰‬ביון ‪‬יסו‬
‫ללמו„†ול‪‰‬לביש†על†תי‡ור†‪‰‬מסתערבים†מי‪‬וח†של†צב‡†ס„יר‪†46”.‬‬

‫‪‰‬מסתערבים†של†‪‰‬פלמ”ח‪†,‬עמ’†‪.62‬‬ ‫‪39‬‬
‫ב‪‰‬קשר ז‪ ‰‬מע‪‬יין י‪‰‬י‪ ‰‬ל„ון בסייע‪‬ים ‪‰‬פלסטי‪‬ים כמסתערבים‪ .‬שיטות ‪‰‬פעלתם ותפיסות ‡ו„ותי‪‰‬ם ‪‬ת‚בשו בתקופת ‪‰‬מ‪„‬ט‪,‬‬ ‫‪40‬‬
‫ו‪‰‬ן בסיס לפרקטיקות מו„יעי‪‬יות ולפרוצ„ורות פוליטיות שמפעיל‪ ‰‬ישר‡ל בקרב ‪‰‬פלסטי‪‬ים ע„ ‪‰‬יום‪ ,‬ב‡שר ‚יוס וקשיר‪ ‰‬של‬
‫סייע‪‬ים מ‪‰‬וות ע„יין מרכיב יסו„ בפעילות ‪‰‬מו„יעי‪‬ית של ישר‡ל‪ .‬שורשי‪ ‰‬של תופעת שיתוף ‪‰‬פעול‪ ‰‬עוצים כבר בר‡שית‬
‫‪‰‬מפ‚ש ‪‰‬ערבי–ציו‪‬י בפלסטין‪‰ .‬ם סייעו לבריטים ולציו‪‬ים ב„יכוי ‪‰‬מר„ ‪„‚‰‬ול )‪ ,(1939-1936‬תיווכו ב‪‰‬עברת קרקעות‬
‫ערביות לי„יים י‪‰‬ו„יות מתקופת ‪‰‬מ‪„‬ט וע„ לעסק‡ות במזרח ירושלים ובשטחים ש‪‬כבשו ב–‪ .1967‬כפי שמר‡‪‰ ‰‬לל כ‪‰‬ן‪,‬‬
‫שיתוף ‪‰‬פעול‪‡ ‰‬פייין ‡ת ‪‰‬מצי‡ות ‪‰‬חברתית ו‪‰‬פוליטית בפלסטין ‪‰‬מ‪„‬טורית וחצ‪‡ ‰‬ת כל ‪‰‬ע„ות‪‰ ,‬שכבות ו‪‰‬מ‚זרים של‬
‫‪‰‬חבר‪‰ ‰‬ערבית על פיצול‪‰ ‰‬מכריע בין ‪‰‬ל‡ומיות של ‪‰‬זרם ‪‰‬חוסיי‪‬י ‪‡‰‬טי–ציו‪‬י לבין ‪‰‬זרם ‪‡‰‬ופוזיציו‪‬י‪‰” ,‬בו‚„‪‬י”‪ ,‬ש‪‰‬ו‚‬
‫לז‪‰‬ותו עם ‪‰‬ש‡שיבים‪‡ ,‬שר ‪‰‬ע„יף לחבור לבריטים‪ ,‬למלך עב„‡לל‪ ‰‬ולציו‪‬ים‪ ,‬וכך לסייע ל‪‰‬קמת מ„י‪‬ת ישר‡ל‪” .‬סייע‪‬ים‪”,‬‬
‫כותב כ‪‰‬ן‪‰” ,‬ם חלק ממ‚ש ‪‰‬כסף שעליו ‪‰‬וקמ‪ ‰‬מ„י‪‬ת ‪‰‬י‪‰‬ו„ים‪ ,‬כשם ש‪‰‬יוו ב‪‰‬משך ‡ת ‪‰‬מס„ לשליט‪ ‰‬על ‪‰‬פלסטי‪‬ים ‡זרחי‬
‫ישר‡ל ‡חרי ‪ 1948‬ועל ‪‰‬פלסטי‪‬ים בשטחים מ‡ז ‪ 1967‬ו‡ילך‪ ”.‬צב‡ ‪‰‬צללים‪ :‬משת”פים פלסטי‪‬ים בשירות ‪‰‬ציו‪‬ות‪,‬‬
‫‪†:1948-1917‬מו„יעין‪†,‬מ„י‪‬יות‪‰†,‬תיישבות‪‰†,‬ת‪‬קשויות;†עברית†‪‰‬וצ‡‪†‰‬ל‡ור‪†,‬ירושלים†‪†,2004‬עמ’†‪††.12‬‬
‫ערביסטים†כמו†עזר‡†„‪‬ין‪†,‬מיכ‡ל†‡סף†ו‚’וש†פלמון‪†.‬‬ ‫‪41‬‬
‫לפי ע„ותו של שם–טוב ‡לו‪‬י )ילי„ ‪ .(1925‬שים לב לצור‪‰ ‰‬סביל‪ ‰‬ב‪ ‰‬מסר ‪‰‬תי‡ור )”מושיבים”‪” ,‬מעטים”(‪ ,‬ול‪‰‬סתייי‚ות‬ ‫‪42‬‬
‫)”כביכול”(‪‰ ,‬מסתערבים של ‪‰‬פלמ”ח‪ ,‬עמ’ ‪ .62‬במקום ‡חר )שם‪ ,‬עמ’ ‪ (66‬מספר יעקוב‪ ‰‬כ‪‰‬ן שב‡ח„ ‪‰‬מפ‚שים ‡מר ל‪‰‬ם יצחק‬
‫ש„‪ ‰‬כי ‪‰‬י‪ ‰‬רוצ‪ ‰‬לחזות ב‪‰‬ם כפי ש‪‰‬ם ‪‬ר‡ים ב”מ„ים”‪ .‬קבעו ”פ‚יש‪ ‰‬מקרית” במסע„‪ ‰‬ערבית ממול ל‚ן ‪‰‬עיר ומסתבר‬
‫שש„‪†‰‬כלל†ל‡†מז‪‡†‰‰‬ותם‪†.‬‬
‫שם‪†,‬עמ’†‪.60‬‬ ‫‪43‬‬
‫‡ין ‪„‰‬בר ‡ומר ש‪‰‬מסתערבים עצמם ‪‰‬יו פטורים מ‡ות‪ ‰‬צרימ‪ ‰‬ב„יוק‪ .‬מספר ע„ויות מ‡תרות בלב פרקטיקת ‪‰‰‬סתערבות פער‬ ‫‪44‬‬
‫שלעולם ל‡ יו„בק‪ .‬ש‡ול ‪‰‬ור„י‪ ,‬למשל‪ ,‬ילי„ ע„ן )‪ (1921‬ש‪‰‬וצב בש‪‬ת ‪ 1945‬ב‪‰‬שחר‪” :‬עם ‪‬יסים סוע„ יצ‡תי לסיור ביפו‪,‬‬
‫יש‪‬ו במלון ברחוב בוטרוס‪‚ .‬י„לתי שפם‪‰ .‬תלבשתי ‡ַ–לַ–פר‪’‚‬י‪„ .‬ימיתי ש‡‪‬י ערבי לכל „בר ]‪ [...‬למרות ‪‡‰‬ימו‪‬ים שעברתי‬
‫ל‡†‪‰‬ר‚שתי†עצמי†מסתערב‪‰†.‬ר‚שתי†שלשו‪‬י†ו‪‰‬מ‪‬טליות†שלי†‡י‪‬ם†פלסטי‪‬יים”‪†.‬שם‪†,‬עמ’†‪†.33‬‬
‫שם‪†,‬עמ’†‪†.130‬‬ ‫‪45‬‬
‫שם‪†,‬עמ’†‪.164‬‬ ‫‪46‬‬
‫]†‪[†9‬‬

‫ממ„ים ‪‬וספים לחוסר ‪‡‰‬פשרות ל‪‚‰‬יע ל‪‰‬ת‚למות מל‡‪ ‰‬של ‪‰‬תפקי„‪ ,‬ול‪‰‬כרחיות ‪‰‬שמיר‪ ‰‬על חוסר‬
‫‪‡‰‬פשרות כת‪‡‬י למילוי ‪‰‬תפקי„‪ ,‬טמון בממ„ים ‪‰‬מ‚„ריים‪‰ ,‬מעמ„יים‪ ,‬ו‪„‰‬תיים‪ .‬צמתי ‪‰‬מפ‚ש בין ממ„ים ‡לו‬
‫מת‪‬סחים†כמו†מ‡לי‪‰‬ם†בש‪‬י†מקרים‪†.‬מספרת†‪‰‬מסתערבת†‡סתר†קסל–ימי‪‬י‪†,‬ילי„ת†תימן†)‪:(1924‬‬
‫מל‡ו לי עשר ש‪‬ים כ‡שר עליתי עם ‪‰‬ורי מתימן ו‪‰‬שתקע‪‬ו בתל ‡ביב ]‪ [...‬רק ב‚יל ‪12‬‬
‫‪‰‬תחלתי ללמו„ בצור‪ ‰‬מסו„רת בשיעורי ערב ]‪‡ [...‬י מבית „תי מ‡„ ]‪ [...‬יום ‡ח„‬
‫‪‬קר‡תי ל‪‰‬ופיע בוווע„ ‪‰‬פועל של ‪‰‰‬סת„רות‪ .‬בפרוז„ור פ‚שתי ‡ת ברל כצ‪‬לסון‪.‬‬
‫כמובן של‡ י„עתי מי‪‰‬ו ]‪ [...‬פ‚שתי ש‪‬י ‡‪‬שים‪ :‬י‚‡ל ‡לון וירוחם כ‪‰‬ן ]‪‰ [...‬ם ‡מרו לי‬
‫שעומ„ים ל‪‰‬קים מחלק‪ ‰‬של ‪‬שים י‪‰‬ו„יות‪ ,‬שתתחזי‪ ‰‬לערביות‪ ,‬ותצ‡‪ ‰‬עם בחורים‬
‫ל‡רצות ערב‪‰ .‬ייתי ‪‰‬מומ‪‰ .‰‬סבירו ו‪‰‬סבירו‪ ,‬פת‡ום ש‡לו ‡ותי‪ :‬יח ש‪‰‬תפקי„ יחייב‬
‫‡ותך ל‪‰‬יות ‪‬ערת ברים‪‡‰ ,‬ם ת‪‰‬יי מוכ‪‰ [...] ?‰‬שבתי ש‡‪‬י מסכימ‪ ‰‬לכל „בר‪ .‬למען‬
‫‪‰‬מ„י‪ ‰‬שב„רך מ‪ ‰‬ל‡ עושים? ירוחם ‡מר‪ :‬תצטרכי לחיות במשפח‪ .‰‬ל‡ ‪‰‬תעמקתי‬
‫במחשב‪ ‰‬מ‪ ‰‬ז‪‡ ‰‬ומר‪ ,‬וע‪‬יתי‪ ,‬כן‪‰‡ ,‬י‪ ‰‬מוכ‪ .‰‬לכל ‪‰‬ייתי מוכ‪‰ [...] ‰‬יי‪‬ו חמש ב‪‬ות‬
‫עם קבוצת בחורים‪ ,‬לימים קר‡ו לקורס כמו של‪‬ו קורס למסתערבים ]‪‰ [...‬שקעתי ‪‰‬רב‪‰‬‬
‫מחשבות ל”‡יך ‡עש‪‡ ‰‬ת ז‪ ,”‰‬כלומר‪ ,‬כיצ„ ‡מל‡ ‡ת משימות ‪‰‬מו„יעין–רי‚ול שיוטלו‬
‫עלי‪‡ .‬י מבית כז‪„ ‰‬תי ועל פי חי‪‬וכי ‪‰‬ייתי בטוח‪ ‰‬ש”‪‬שיק‪ ‰‬ז‪ ‰‬כבר ‪‰‬ריון”‪ .‬טר„תי‬
‫‚ם מ‪‰‬מחשבות מ‪ ‰‬יקר‪‡ ‰‬ם ‪‬יתפש ו‡יך ‡עמו„ בז‪ .‰‬ועו„ ב‡רץ עוי‪‬ת ]‪ [...‬למ„‪‬ו‬
‫ערבית‪ ,‬ו‚ם בז‪‰ ‰‬י‪ ‰‬קושי‪ .‬רוב ‪‰‬משתתפים ‪‰‬יו תימ‪‬ים‪ ,‬ו‡‪‬ח‪‬ו ל‡ „יבר‪‬ו ערבית‬
‫”פלסטי‪‬ית”‪‰ ,‬ית‪ ‰‬בעי‪ ‰‬ללמו„ ‡ת ‪‰‬ע‚‪‡‰ ,‰‬קצ‪‬ט‪ .‬למ„‪‬ו ל‪‰‬תפלל‪ ,‬למ„‪‬ו מ‪‚‰‬ים של‬
‫‪‬שים ערביות ושמו „‚ש על מ‪‚‰‬י ‪‬שים בעלות–משפח‪‰ .‰‬קיצור‪ ,‬למ„‪‬ו לחיות‬
‫כערביות†ב‡רץ†ערבית‪†††††††††††47.‬‬

‫ירוחם כ‪‰‬ן‪‡ ,‬יש ‪‰‬מחלק‪‰ ‰‬סורית ש‪‬עש‪ ‰‬למפק„ ביחי„ת ‪‰‬מסתערבים‪ ,‬מבין ‡ת ‪‰‰‬ב„ל ‪„‰‬תי כ”מח„ל” שיש‬
‫ל‪‚‰‬בר†עליו‪:‬‬
‫‡ח„ מי„י„י ‪‰‬ציע לי לבו‡ לעבו„ עימו במח‪ ‰‬צב‡‪ ,‬כמ‪‰‬ל עבו„‪ ‰‬של פועלים ערביים‪ ,‬במח‪‰‬‬
‫צב‡‪ ,‬לי„ ‪‰‬כפר בית–‪‬ב‡לל‪ ,‰‬שלי„ כפר ‪‰‬וער בן–שמן‪ .‬וכך מצ‡תי ‡ת עצמי‪ ,‬יום ‡ח„‪ ,‬מפקח‬
‫על עבו„תם של מ‡ות פועלים ערביים שעב„ו במח‪ ‰‬ובסביבתו‪ .‬מ„י יום ביומו‪ ,‬משע‪ ‰‬שבע‬
‫בבוקר ע„ חמש ‡חר ‪‰‬צ‪‰‬ריים‪ ,‬מצ‡תי במ‚ע ‪„‰‬וק ביותר עם ‪‰‬פועלים‪ .‬ו‡כן למ„תי רבות‪:‬‬
‫פת‚מים ומשלים לרוב ש‪‰‬שפ‪‰ ‰‬ערבית כ‪ ‰‬עשיר‪ ‰‬ב‪‰‬ם; מ‪‚‰‬ים ומסורת; שמעתי כיצ„ ‪‰‬ם‬
‫מברכים ‡יש ‡ת רע‪‰‬ו‪‰ .‬בח‪‬תי‪ ,‬למשל‪ ,‬כי ערבי מוסלמי יברך ‡ת רע‪‰‬ו ‪‰‬מוסלמי בברכ‪ ‰‬שו‪‰‬‬
‫מזו שב‪ ‰‬יברך ‡ת י„י„ו ‪‰‬ל‡–מוסלמי‪ .‬תוך כ„י ‡רוחות משותפות‪‰ ,‬ן בש„‪ ‰‬ו‪‰‬ן כ‡שר ‪‰‬וזמ‪‬תי‬
‫לביתם‪ ,‬למ„תי ‡ת מ‪‚‰‬י ‪‡‰‬כיל‪‰‰ ‰‬ו‚ים בין ‪‰‬ערבים‪‚ .‬ם ל‚בי ‡ופי‪ ‰‬של שיחת חולין ‡צלם‪,‬‬
‫קיים שו‪‬י ל‚בי מב‪‰ ‰‬שיח‪ ‰‬ותכ‪ ,‰‬ב‪‬סיבות ובחברות ‪‰‬שו‪‬ות‪ .‬כך ‪‚‰‬תי כחו„שיים ימים‪ ,‬ע„‬
‫ש‚מל‪ ‰‬בי ‪‰‬ר‚שת ‪‰‬בטחון‪ ,‬ש‡כן יו„ע ‡‪‬י ל‪‰‬ו‚ כערבי‪ .‬רק בשטח ‡ח„ ‪‰‬יו לי ספקות – בשטח‬
‫‪„‰‬ת‪‰ .‬יותי י‪‰‬ו„י ‪‰‬פריע‪ ‰‬ל‪‰‬ם לחברות‡ ‪‚‰‬מור‪ ‰‬עימי‪ .‬יכולתי ל‪‰‬בחין בכך מ„י פעם‪ .‬ועו„‬
‫‪‰‬בח‪‬תי‪ ,‬כי ‪‰‬ערבי ‪‰‬מוסלמי מרב‪ ‰‬לתבל „בריו‪‡ ,‬פילו בשיחת חולין‪ ,‬בפסוקים ‪‰‬לקוחים מן‬
‫‪48‬‬
‫‪‰‬קור‡ן†ו‪‰‬מסורת‪†,‬ו‪„‰‬בר†‪‰‬ז‪†‰‬ל‡†על‪†‰‬ע„יין†בי„י†]‪‚†[...‬מרתי†‡ומר†ל‪‰‬ת‚בר†‚ם†על†מח„ל†ז‪.‰‬‬

‫מוב‡ בספר ‪‰‬ר‡יו‪‬ות בעריכת ‡י‪‚ ‰‬וזס–סבור‡י‪ ,‬ספרי לי ספרי לי‪ :‬חברות פלמ”ח מספרות‪‰ ,‬מרכז לתול„ות כוח ‪‰‬מ‚ן‪,‬‬ ‫‪47‬‬
‫”‪ ,”‰‚‰‰‬ע”ש ישר‡ל ‚לילי‪ ,‬מיסו„ם של ‡ר‚ון חברי ‪‚‡ ,‰‚‰‰‬ו„ת „ור ‪‰‬פלמ”ח וי„ טב‪‬קין‪‰ ,‬וצ‡ת ‪‰‬קיבוץ ‪‰‬מ‡וח„‪,1993 ,‬‬
‫עמ’†‪.44-42‬‬
‫ירוחם כ‪‰‬ן‪‡ ,‬יך בסורי‪ ‰‬צע„ ‪‰‬פלמ”ח‪ ,‬עמ’ ‪„ .20-19‬ו„ קומם‪ ,‬ילי„ מצרים )‪ (1922‬מספק ‪‰‬צצ‪ ‰‬וספת על ‪‰‬שתלמות‬ ‫‪48‬‬
‫]†‪[†10‬‬

‫”מ‪ ‰‬עוש‪ ‰‬ב‪„‡‬ם ’ערבי’ יותר מב‚„ים?”‪ 49‬ב‚„ים של ‡ח„ – תחפושת בעבור ‪‰‬ש‪‬י‪‰ .‬ש‡ל‪ ‰‬יכול‪‡ ‰‬פו‡ ל‪‰‬יש‡ל‬
‫‡חרת‪ :‬מ‪ ‰‬עוש‪ ‰‬ב‪„‡‬ם ’ערבי’ יותר מב‚„ים של ערבי? ב‚„י ‪‰‬עבו„‪‰ ‰‬יו קלים ל‪‰‬ש‚‪” :‰‬ב‚„י פלח וב‚„י עירו‪‬י‪,‬‬
‫ב‚„ים ‡ַ–לַ–פְ‪’‚U‬י וב‚„י כפריים; קומבז )זו ’שמלת ‪‰‬פסים’ של ‪‚‰‬בר( ושירו‡ל )”מכ‪‬סיים שערבים מחרב‪‬ים לתוכם”(‪,‬‬
‫ע‡קל‪ ,‬חת’‪) ‰‬כפי‪ ,(‰‬עב‡י‪ ,‰‬תרבוש‪ ,‬ז’קטים‪ ,‬מכ‪‬סיים מפוספסים‪‡ ,‬ב‪‬טים‪ ,‬חולצות ב‚וו‪‬ים עזים‪ ,‬וכל ש‡ר מלבושים‬
‫ש‪‬מצ‡ו לק‪‬יי‪ ‰‬בשוקי ‪‰‬פשפשים של חיפ‪ ‰‬ויפו ושכם ו‚’‪‬ין”‪‰ 50.‬יעשות ערבי משמעו ל‡שר ‡ת ‪„‰‬ימוי שיש למתחז‪‰‬‬
‫ולסביבתו על ‡ובייקט ‪‰‰‬תחזות‪ .‬כך‪ ,‬במס‚רת ב‪‬יית סיפור ‪‰‬כיסוי שלו ‪‰‬ועסק יעקוּבּ‪ ‰‬כ‪‰‬ן שלוש‪ ‰‬חו„שים כ”חור‡‪‬י”‬
‫ב‪‬מל חיפ‪‰ .‰‬ו‡ ‪‬קלע שם לסיטו‡צי‪ ‰‬שב‪ ‰‬כערבי ”י„ע” לס„ר מטען חביות טוב יותר מי‪‰‬ו„ים ש‪‰‬יו במקום‪ .‬מקלחת‬
‫‪‚‰‬ו‪ ‰‬פעם בשלוש‪ ‰‬חו„שים ש‚זר על עצמו ‪‰‬ית‪‰ ‰‬פרש‪‬ות ‪‰‬פרטית שלו ל„ימוי ”ערבי מסריח”‪‰” 51.‬סיון שעברתי‬
‫כמסתערב שימש לי לקח ‪‰‬ן לחיוב ו‪‰‬ן לשליל‪ ”,‰‬כתב ב„ו”ח על ‪‰‰‬ת‪‬סות; ”מסתבר‪ ,‬כך למ„תי‪ ,‬כי ל‡ מוכרחים‬
‫ל‪‰‬י„מות ל’ערבי מסריח’ בכ„י ל‪‰‬סתערב‪‡ .‬פשר ל‪‰‬סתערב כערבי ’ל‡ מסריח’‪ .‬בסך ‪‰‬כול ’מסריח’ יכול ל‪‰‬בי‡ פחות‬
‫‪52‬‬
‫תועלת†מ’ערבי†‪‬ורמלי’‪”.‬‬
‫‡ימו‪‬י ‪‰‬יחי„‪ ‰‬חלקו בין ס„‪‡‬ות ”על יבש” לבין יצי‡‪‡ ‰‬ל מ‚רש ‪‡‰‬ימו‪‬ים עצמו – פלסטין ‪‰‬מ‪„‬טורית‪.‬‬
‫”‪‰‬מעב„‪‰ ‰‬ית‪‰ ‰‬שטח עצמו ]‪ – [...‬מחוזות מ‚ורי‪‰‬ם של ‪‰‬פלסטי‪‬ים‪‡ 53”.‬לו ‪‬תפשו כמחוזות טבע ר‡ויים לקי‪‬ון ‪‬פש‬
‫‪‰‬מסתערב‪ ,‬כפי שכתב „‪‬י ‡‚מון‪‡ ,‬ח„ ממפק„י ‪‰‬יחי„‪” :‰‬רצי‪‬ו ש‪‡‰‬שים ל‡ י‪‰‬יו מסתערבים לשע‪ ‰‬קל‪ ‰‬בלב„‪‡ ,‬ו‬
‫ליום‪‡ ,‬ל‡ שבר‚ע שיעברו לשטח ‪‰‬ערבי ימשיכו ‡ת ‪‰‬ווי חיי‪‰‬ם ברקע ‪‰‬טבעי‪‰ 54”.‬מסתערבים פשטו על יישובי‬
‫‪‰‬ערבים ב‡רץ‪ :‬יפו‪‰ ,‬עיר ‪‰‬עתיק‪ ‰‬בירושלים‪ ,‬שכם‪’‚ ,‬ין‪ ,‬רמל‪ ,‰‬טברי‪ ,‰‬חיפ‪ ,‰‬ירושלים; יר„ו לעז‪‰ ,‰‬ת‡רחו במ‡‪‰‬לי‬
‫ב„ו‡ים על ‚בול סי‪‬י ובמרכז ‪‚‰‬ליל‪‰ ,‬לכו בשווקים‪ ,‬כ‪‬סו ל‪‰‬סתפר‪‰ ,‬תחזו למוכרי סי„קית ובלו‪‬ים‪ ,‬ו‚ם לסבלים לעת‬
‫מצו‡‪ ,‬ש‡לו ‡ין–ספור ש‡לות בחברת ‪‰‬סיעות‪‰ ,‬תפללו במס‚„ים‪ ,‬חברו למפ‚י‪‬ים‪ ,‬שיתפו עצמם בחפלות ‚ם כשל‡‬
‫‪‰‬יו קרו‡ים‪‰ .‬ת‡כס‪‬ו בבתי מלון‪ ,‬קר‡ו בר‡ש חוצות עיתו‪‬ים ערביים )‪‰‬עיתון ‪‰‬מוע„ף על י„י מרביתם ‪‰‬י‪‡ ‰‬ל„יפ‡ע(‬
‫‪‰‬סתובבו בתח‪‬ות ‡וטובוסים‪ ,‬סעו מ‪‰‬כ‡ ל‪‰‬תם ומ‪‰‬תם ל‪‰‬כ‡‪ ,‬ברכבות ‡יטיות ל‪‰‬חרי„‪”‰ 55.‬שתילות” ‪‰‬ר‡שו‪‬ות‬
‫‪‬ערכו ביפו‪ ,‬ב‪‬מל חיפ‪ ,‰‬בחברת ‪‡‰‬של‚ בס„ום‪ ,‬בבתי ‪‰‬זיקוק בחיפ‪ ‰‬ובמח‪‬ות ‪‰‬צב‡ ב‡זור עז‪‰ 56.‰‬תערות ‪‰‬ית‪ ‰‬שם‬

‫ב”‪‰‬ת‡סלמות”‪” :‬בתום קורס ‪‰‬מ”כים )ספטמבר ‪‡ (42‬מר לי כי ‡שתתף ב‪‰‬שתלמות מיוח„ת ו‪‬יסיו‪‬ית במ‪‚‰‬ים ערביים ]‪[...‬‬
‫‪‰‰‬שתלמות ‪‰‬תמק„‪ ‰‬בש‪‬י ‪‬וש‡ים עיקריים – מ‪‚‰‬י ב‪‬י ערב ותפילות ‡יסל‡מיות‪ .‬ב‪‬וסף על כך ‪‰‬י‪ ‰‬עלי‪‬ו ל„בר שעות רבות‬
‫במשך ‪‰‬יום בערבית עם מ„ריכי‪‬ו ובי‪‬י‪‬ו לבין עצמ‪‬ו‪ .‬ש‪‬י שומרי ש„ות ותיקים – בר‡ז‪‬י מכפר יו‪ ‰‬ומוס‪ ‰‬בר‚ר – ‪„‰‬ריכו‪‬ו‬
‫במ‪‚‰‬ים‪‡ .‬ת פרק ‪‰‬תפילות קיבל‪‬ו מערבי תושב ‪‰‬כפר ‪‰‬קטן ש‪‰‬י‪ ‰‬בקרבת ‚בעת–חיים – חירבת מ‪‬שי‪‰ .‰‬מ„ריך ‪‰‬ערבי ‪‰‬ור‪‰‬‬
‫ל‪‬ו ל‪‰‬תפלל חמש פעמים ביום ול‪‰‬קפי„ על ביצוע מ‪‚‰‬י ‪‰‬ט‪‰‬ר‪‰ ‰‬מקובלים על ‪‰‬מוסלמים‪ ,‬וכך ‡מ‪‬ם עשי‪‬ו ל‡ורך כל ימי‬
‫‪‰‰‬שתלמות‪ ,‬ש‪‬משכו ‪ 3–4‬חו„שים‪‰ .‬פרק ‪‡‰‬חרון של ‪‰‬קורס ‪‰‬תבסס רובו ככולו בשיפור ‪‰‬שפ‪‰ ‰‬ערבית ולצורך כך עבר‪‬ו‬
‫ל‚ור בבית‪ ,‬בפר„ס ‪‡‰‬לף לי„ כפר קקון ]‪‰ [...‬כיסוי לפעולת‪‬ו ‪‰‬י‪ ‰‬ש‡‪‬ו שומרים בפר„סי ‪‡‰‬יזור”‪ .‬ו‪‰‬לכתם ב‡רץ‪ :‬סיפור‪ ‰‬של‬
‫מחלקת†סיירים†בפלמ”ח‪†,‬בעריכת†פרץ†‚ור„ון‪†,‬עמ’†‪.128‬‬
‫‪‰‬מסתערבים†של†‪‰‬פלמ”ח‪†,‬שם‪†,‬עמ’†‪.46‬‬ ‫‪49‬‬
‫שם‪†,‬עמ’†‪.63‬‬ ‫‪50‬‬
‫„ימוי ל‡ ל‚מרי ל‡ שכיח‪ .‬לפי ‪‰‬תי‡ורים‪ ,‬י‪‰‬ו„ים ‪‬רתעים מלשבת לי„ מסתערב ב‡וטובוס‪” ,‬עזוב‪‡ ,‬י ל‡ יושב על י„ ערבי‬ ‫‪51‬‬
‫מלוכלך‪‰†”,‬ו‡†שומע‪.‬‬
‫‪‰‬מסתערבים של ‪‰‬פלמ”ח‪ ,‬עמ’ ‪‰ .96‬ע„ויות מכילות מקרים רבים בס‚‪‬ון קומ„י‪ ‰‬של טעויות‪” :‬קר‪ ‰‬למסתערב מ‪ ‰‬שלימים‬ ‫‪52‬‬
‫‪‡‬סר בתכלית ‪‡‰‬יסור שיקר‪ ,[...] ‰‬ש‪‬כ‪‬ס ל‚ור עם ערבי–„רוזי ב‡ותו ח„ר‪ .‬בתוקף תפקי„ו ‪‬ע„ר ‪‰‬מסתערב מ‪‰‬עיר‪ .‬בכ‪‬יסתו‬
‫לח„ר עם שובו‪‰ ,‬ת‪‬פל עליו שכ‪‬ו‪ ,‬חיבקו‪ ,‬ו‪‬ישקו‪ .‬בחור‪‬ו ‪‬רתע‪ .‬ל‡ רצ‪ ‰‬עסק עם ’‪‰‬ומו‡ים’‪ .‬חכך ב„עתו ‡ם ל‪‰‬ת‪‬תק ממ‪‬ו‬
‫תוך ‪‰‬טחת מילים בוטות ו‡ז עלול ‪„‰‬בר ל‪‰‬ותיר משקע בלב ‪„‰‬רוזי ]‪ [...‬עו„ו מתלבט‪ ,‬ז„מן ב‡ורח מקרי לפ‚יש‪ ‰‬בין ‪‬כב„ים‬
‫„רוזים‪†,‬מר‡שי†‪‰‬ממשל‪‡†.‬ח„†‪‰‬כב„ים†חיבקו†ו‪‬שקו‪†,‬מי„†קלט†שמ„ובר†במ‪†‚‰‬ול‡†בסטיי‪†”.‰‬שם‪†,‬עמ’†‪.179-178‬‬
‫שם‪†,‬עמ’†‪†.64‬‬ ‫‪53‬‬
‫שם‪†,‬עמ’†‪†.63‬‬ ‫‪54‬‬
‫שם‪†,‬עמ’†‪†.138‬‬ ‫‪55‬‬
‫ל‡ור†‪‰‬יום†ובמחשך‪†,‬עמ’†‪.55‬‬ ‫‪56‬‬
‫]†‪[†11‬‬

‫‪‰‬משחק‪‰” .‬ח‪‬יכים ש‪‰‬ו ביפו לבושים כערבים ו‪‰‬תערו בבתי–‪‰‬קפ‪ ,‰‬מ‡זי‪‬ים לזימרת ‡ום כולתום‪ ,‬פרי„ ‡ל‡טרש ועב„‬
‫‡לו‡‪‰‬ב‪ ,‬משחקים קלפים‪ ,‬שש–בש ומשחקי קובי‪‰ 57”.‰‬תערות בפלסטין ו‡ימוץ ‪‬קו„ת מבט פלסטי‪‬ית על ‪‰‬יישוב‬
‫‪‰‬ציו‪‬י מסמ‪‬ת למעש‪ ‰‬ר‚ע מכו‪‬ן בפרי„‪ ‰‬מפלסטין‪ ,‬ובשלילת‪ ,‰‬שכן ‪‰‬י‡ מבטלת ‡ת ‡זורי ‪‰‬מובן מ‡ליו של חיים‬
‫משותפים בין י‪‰‬ו„ים לערבים‪ ,‬ומכו‪‬ת ‡ת ‪‰‬קט‚ורי‪ ‰‬של ‪‡‰‬ויב „ווק‡ ב‡מצעות ‡סטרט‚י‪ ‰‬של חיקוי‪ ,‬בשו‪ ‰‬מ‪‡‰‬ופן‬
‫שבו כו‪‡ ‰‬ותו ‪‰‬פוליטיק‪‡‰ ‰‬ירועית של ש‪‬ות ‪‰‬פרעות ו‪‰‬מר„ ‪„‚‰‬ול‪ .‬ברקע ‪‰‬ע„ויות ‪‬מסר ‚ם כיצ„ ‪‬תפסו ערביי‬
‫‪‡‰‬רץ ב„מיון ‪‰‬י‪‰‬ו„י‪ .‬לפי יעקוּבּ‪ ‰‬כ‪‰‬ן‪” ,‬כ‡שר יוצ‡ים לשבת בבית קפ‪ ‰‬ביפו‪‡ ,‬ו בטברי‪ ,‰‬כ„י ’לשפשף ‡ת ‪‰‬לשון’‪,‬‬
‫ל‪‬סות לתר‚ל ערבי לשעות ספורות‪ ,‬ל‡ ‪‬זקקים ‡ל‡ לחזות ‡חרת ]‪ [...‬מספיק‪ ‰‬תלבושת מת‡ימ‪‰‰ ‰‬ולמת ‡ת ‪‰‬סביב‪,‰‬‬
‫מספיקים ‪‰‬ליכ‪ ‰‬זקופת–‚ו‪„ ,‬יבוק קול‪‬י‪‡ ,‬ימרות של שחצ‪‬ות ול‪‰‬ישיר מבט ‡ל ‪‰‬זב‪‬ים ו‪‰‬מלצרים‪‰ .‬לי‪ ‰‬בבתי מלון‬
‫ערביים ‪‰‬פכ‪ ‰‬כמעט ש‚רתית‪‡ .‬ל ‪‰‬לכסיקון ‪‰‬מקובל במחלק‪ ‰‬כ‪‬ס ‪‰‬ביטוי ’ר‡חת פלסטין’ )משמע‪‰’ :‬לכ‪ ‰‬ל‡ב„ון’(‬
‫כתוצ‡‪†‰‬מ‪‰‬ש‪‰‬יות†‪‰‬ללו†ב‡זורים†‪‰‬ערביים”‪†58.‬‬

‫‪‰‬שתלבותם של חברי פלמ”ח ו‪‰‬מסתערבים בכללם בקיבוצים‪ ,‬מיו‪‬י ‪ 1942‬ו‡ילך‪ 59,‬ל‡חר ‪‰‬פסקת ‪‰‬סיוע ‪‰‬בריטי‪‰ ,‬קל‪‰‬‬
‫על מצב ‪‰‬תעסוק‪ ‰‬במשק‪ ,‬ופעל‪ ‰‬במתכו‪‬ת של עבו„‪ ‰‬ו‡ימו‪‬ים‪‡ 60.‬ת ‪‰‬קושי של ‪‰‬מסתערבים ל‪‰‬שתלב בקיבוצים ‪‬יתן‬
‫ל‪‰‬בין על רקע ‪‰‬שתלבותם ו‡י–‪‰‬שתלבותם של מזרחים ב‪‰‬כשרות ובקיבוצים ב‡ות‪ ‰‬עת‪ .‬ב‡פיקים למשל‪ ,‬עלת‪‰‬‬
‫ביקורת†על†עוב„י†סולל†בו‪:‰‬‬
‫‪‰‬חברים ‪‰‬פועלים ‪‰‬ב‡ים ‡לי‪‬ו מטברי‪”‰ ,‰‬כור„ים” ו‪”‰‬מרוק‪‬ים”‪ ...‬צריכים ל„עת‪ ,‬כי‬
‫עלי‪‰‬ם ל‪‰‬כ‪‬ס לעול מצוות ומעשים של ‪‰‬סת„רות ‪‰‬עוב„ים‪‚ ,‬ם עלי‪‰‬ם חל ‪‰‬כורח כ‡שר‬
‫עלי‪‬ו‪‡ .‬ם ‡‪‬ו רו‡ים חבר שב‡ ממערב ‡ירופ‪‰ ,‰‬מצ‡ ש‪‬ים ‡ח„ות ב‡רץ ומת‪‬כר‬
‫לשפת‪‬ו‪‡ ,‬ו מצביעים עליו ו‪‰‬ו‡ סופ‚ מ‡ת‪‬ו „ברי כיבושין ומוסר ו‡ילו כ‡ן לפ‪‬י‪‬ו‬
‫חברי ‪‰‬סת„רות ‪‰‬מצ‡ים בתוכ‪ ‰‬ש‪‬ים רבות‪ ,‬ילי„י ‪‡‰‬רץ‪‚ ,‬רים על י„ מקומות ישוב‬
‫חלוציים ו‪‰‬ם מת‪‬כרים ללשון ולתרבות של‪‬ו ב‚לוי בלי כל בוש‪ ,‰‬ו‪ ‰‰‬ש‡ במשקי‬
‫‪61‬‬
‫עמק†‪‰‬יר„ן‪”†:‬י‡ל‪‡†!‰‬ימשי!†ביכ‡פי!”‬

‫במס‚רת יחסים זו חשוב ‚ם ל„‚ום מקור ‡ח„ מ‪‬י רבים כיצ„ תפסו ‪‡‰‬שכ‪‬זים ‡ת עצמם‪ .‬ב‪‡‬ום בפתיחת‬
‫תערוכ‪ ‰‬של ‪‰‬ס‪‬יף ‪‰‬ירושלמי של ת‪‬ועת ‪‰‬וער ‪‰‬עוב„ ש‪‰‬וק„ש‪ ‰‬לקרן ‪‰‬קייימת ‡מר חבר ‪‰‰‬לת ‪‰‬סוכ‪‬ות י’ ‚רי‪‬בוים‪:‬‬
‫”‡‪‬ו צריכים רק ל‡חל לס‪‬יף‪ ,‬שימשיך בפעול‪ ‰‬ויח„ור עמוק‪ ,‬עמוק יותר לע„ות ‪‰‬מזרח ויצרף ‡ותן למח‪ ‰‬של‪‬ו וישתף‬
‫‡ת כוחותי‪‰‬ם ‪‰‬צעירים ו‪‰‬רע‪‬ים עם כוחותי‪‬ו ‡‪‬ו‪ ,‬עם כוחות י‪‰‬ו„י ‡ירופ‪ ‰‬שעלו ל‡”י למו„י ‪‬יסיון שק‪‬ו ב‡ירופ‪.‰‬‬
‫ח‪‬יכי ‪‰‬ציוויליז‡צי‪‡‰ ‰‬ירופית‪ ,‬שיו„עים ל‪‰‬שתמש במכו‪‬ות‪ ,‬יצירי ‪‰‬מ„ע ‪‡‰‬ירופי‪ ,‬ליכו„ ‪‰‬כוחות ‪‰‬רע‪‬ים עם ‪‰‬כוחות‬
‫‪‰‬ב‡ים מ‡ירופ‪ ,‰‬למו„י ‪‰‬מ„ע ו‪‰‬טכ‪‬יק‪‡‰ ‰‬ירופית – ‪‰‬ו‡ ש‪‬ותן ל‪‬ו ‡ת ‪‰‬ערוב‪ ‰‬ש‪‬לך בפעולתי‪‬ו ‪‰‬מח„שת‪,‬‬
‫‪‰‬מרע‪‬ת‪‰ ,‬מחי‪ ‰‬שממות ‡רצ‪‬ו – ו‪‬צליח”‪ 62.‬בכ„י למען ‡ת ‪‰‬לך ‪‰‬רוח ‪‰‬ציבורי ב‡ופן ישיר וספציפי ל„יו‪‬ו‪ ,‬צטט‬

‫שם‪†,‬עמ’†‪.26‬‬ ‫‪57‬‬
‫שם‪†,‬עמ’†‪†.81‬‬ ‫‪58‬‬
‫‪‰‬חוז‪ ‰‬עם ‪‰‬משקים ‪‰‬י‪‰ ‰‬בסיס ‪‰‬כלכלי של ‪‰‬פלמ”ח‪ .‬מ„ובר בחוז‪ ‰‬בן ‪ 21‬סעיפים ש‪‬חתם בין ‪‰‬משק ובין מט‪‰ ‰‬פלמ”ח ב‚ין‬ ‫‪59‬‬
‫‪‰‬עסקות†קבוצות†‪‰‬כשר‪†.‰‬מופיע†בספר†‪‰‬פלמ”ח†כרך†‡‪†,‬עמ’†‪†.272‬‬
‫‪‰‬מבו‡ לספרו של ‡לון ‚„יש עמוס ב‪‬תו‪‬ים‪‡ .‬לון ‚„יש‪ ,‬למשק ול‪‬שק‪‰‰ :‬כשרות ‪‰‬מ‚ויסות בפלמ”ח‪ ,‬מרכז ישר‡ל ‚לילי ות‚‬ ‫‪60‬‬
‫‪‰‬וצ‡‪†‰‬ל‡ור‪.1995†,‬‬
‫מתוך†‡רכיון†קיבוץ†‡פיקים‪†6†,344†,‬מ‡רס†‪†,1943‬מוב‡†‡צל†‚„יש†)שם(‪†,‬עמ’†‪.24‬‬ ‫‪61‬‬
‫מחיי‪‬ו‪†,‬עיתון†‪‰‬וער†‪‰‬עוב„‪†,‬ס‪‬יף†ירושלים‪†,‬מס’†‪„‡†,6‬ר†תש”‪†,‰‬מוב‡†‡צל†‚„יש†)שם(‪†,‬עמ’†‪.48‬‬ ‫‪62‬‬
‫]†‪[†12‬‬

‫מיעקב מטרו שכתב ביומן קיבוצו‪ ,‬פלמחים‪ ,‬על „ו„ )שמס( שמש‪ ,‬מסתערב ילי„ ב‚„„ )‪ (1926‬ש‪‰‬צטרף ל‪‰‬שחר ב‡פריל‬
‫‪ ,1947‬תפס ביפו ו‪‰‬וצ‡ ל‪‰‬ור‚‪” :63‬ע„יין זוכר ‡‪‬י ‡ת בו‡ו של „ו„ ‡לי‪‬ו ו‡ת ‪‰‬שיח‪ ‰‬ב‪‰ ‰‬ציע ‡ת עצמו כמועמ„‬
‫לחברות ב‪‰‬כשר‪ [...] ‰‬ע„ כמ‪ ‰‬מוזר ובלתי מובן ‪‰‬י‪ ‰‬ל‪‬ו‪ .‬עצם ‪‰‬וויתו‪ ,‬ע‚ת „יבורו ‪‰‬שו‪‰ ,‰‬יו מעוררים ב‪‬ו לעיתים‬
‫חיוך‪ ,‬כששמע‪‬ו‪‰‬ו מ‪‬ס‪ ‰‬ל‪‰‬שתתף בשיחות ]‪ [...‬ע„ ‪‰‬ר‚ע שבו ‪‬ו„ע ל‪‬ו ‪‰‬תפקי„ ש‡ליו ‪‰‬ו‡ ‪‰‬ולך‪ ,‬חשב‪‬ו‪‰‬ו ל’‡ח„‬
‫כור„י’‪ ,‬כפי ש‪‬ו‪‚‰‬ים לומר‪„‡ ,‬ם ש‡י‪‬ו מבין חכמות וש‡צלו ‪‰‬כל ‪‰‬ולך ’„ו‚רי’ ול‡ סחור–סחור‪ .‬וב‡מת – ז‪‰ ‰‬י‪‰‬‬
‫‡ופיו‪ .‬ע„ ‪‰‬יום קש‪ ‰‬לי ל‪‰‬בין כיצ„ ‪‰‬צליח ]‪ [...‬לש‪‬ות עצמו ע„ כ„י–כך‪ ,‬ו’לעבו„’ בתפקי„ ‪„‰‬ורש מלב„ ‡ומץ–לב‪‚ ,‬ם‬
‫עורמ‪ ‰‬בשיעור ל‡ מועט‪ 64”.‬בחלק מ‪‰‬תי‡ורים ל‡ ברור ‪‡‰‬ם ‪„‰‬חיי‪‰ ‰‬תרחש‪ ‰‬על רקע י‪‰‬ו„י ‡ו ערבי‪ .‬כך‪ ,‬ל‡חר‬
‫פעולת ‪‰‬ור„ת מעפילים בחוף ‪‰‬רצלי‪ ‰‬וחסימת ‪‡‰‬זור בשל מצור בריטי פ‪‬ו ‚’מיל ומסתערב ‪‬וסף ל‚ן שמו‡ל וביקשו‬
‫ללון שם‪ .‬בתום ‪‰‬תייעצות ‪‰‬חליטו חברי ‪‰‬קיבוץ של‡ לקבל ‡ותם לליל‪” :‰‬מ‪ ‰‬פת‡ום י‡רחו ‡‪‬שים בעלי מר‡‪ ‰‬כ‪‰‬‬
‫ערבי?”‪†65‬‬
‫שרטוט חלוקת ‪‰‬עבו„‪ ‰‬בין מזרחים )מסתערבים‪ ,‬ערבים( ל‡שכ‪‬זים )קצי‪‬ים‪ ,‬קיבוצים( צריכ‪ ‰‬לכלול ‚ם ‡ת‬
‫מיקומם ‪‰‬משוער של ‪‰‬בריטים ויחסם לע„ות ‪‰‬י‪‰‬ו„יות‪ .‬כך מתו‡רת בביו‚רפי‪ ‰‬של ‡לון כ‪‬יסתו לסורי‪” :‰‬י‚‡ל עצמו‬
‫ל‡ ‪‰‬י‪ ‰‬מסתערב‪ :‬תלתליו ‪‰‬ב‪‰‬ירים ועי‪‬יו ‪‰‬כחולות ל‡ ‪‰‬למו ‡ת ‪„‰‬ימוי ‪‰‬מזרחי‪ .‬לכן ‪‰‬ו‡ ‪‬כ‪‬ס לסורי‪ ‰‬כמי שמועסק‬
‫על י„י סולל בו‪ ,‰‬חברת ‪‰‬ב‪‬יי‪„‚‰ ‰‬ול‪ ‰‬של ‪‰‰‬סת„רות”‪ 66.‬לפי מקור ‡חר ‡לון חוצ‪‡ ‰‬ת ‪‚‰‬בול לביירות כ”מעין קצין‬
‫בריטי” ‪‰‬ו‪ ‚‰‬ב”טו–סיטר”‪ ,‬מכו‪‬ית „ו–מושבית‪ ,‬כש‪‰‬ו‡ לבוש ב‚„י ח‡קי קצרים‪‚ ,‬רבי צמר ‡רוכים‪ ,‬מכ‪‬סיים קצרים‪,‬‬
‫חולצות ח‡קי עם כותפות ושרוולים מופשלים מעל ‪‰‬מרפק וכובע ”פיסלי‪ ”‰‬ש‪‬יתן לקפלו בתוך ‪‰‬כותפת‪ .‬שלמ‪‰‬‬
‫יעקבסון מוסיף על ‪‰‬תי‡ור‪ [...]” :‬ר‡יתיו בחוצות ביירות וב„רכי סורי‪ ,‰‬ש‪‰‬מו ‡ז מחיילי ’צב‡ות ‪‰‬ברית’‪ ,‬ש‪‰‬תלבטו‬
‫בחיוורון פ‪‬י‪‰‬ם‪ .‬בעצם‪‚ ,‬ם ‪‰‬ו‡ ‪‬טמע‪‡ ,‬ך ל‡ בקרב ‪‡‰‬וכלוסיי‪‰ ‰‬מקומית ‡ל‡ בקרב ‪‰‬חיילים ‪‰‬כובשים ]‪‰ [...‬ו‡ חבש‬
‫‡ת†‪’‰‬פסילי‪†’‰‬שלו†ו‪‰‬פך†ל‪‰‬יות†מעין†קצין†בריטי‪†67”.‬‬

‫לי‚‡ל ‡לון יש כ‡מור משקל מכריע ב‪‬יסוח רעיון ‪‰‰‬סתערבות‪ ,‬טיפוחו ומימושו‪ .‬ב‡שר ‪‰‬סתערבות‪ ,‬במו‪‬חי‪ ‰‬של‬
‫עבו„‪ ‰‬זו‪‰ ,‬י‡ פרקטיק‪‰ ‰‬שתייכותית פ‪‬ים–י‪‰‬ו„ית ב‡מצעות ‪‰‬תחזות‪ ,‬ר‡וי לב„וק ב‡יז‪ ‰‬מי„‪‰ ‰‬פך ‡לון למ‪‬סח‪ ‰‬של‬
‫‪‰‬בעי‪ ‰‬ש‪‰‬ציבו ”ע„ות ‪‰‬מזרח” ליישוב ‪‰‬קולט‪ ,‬בקרבתם ‪‰‬מיוחסת לערבים‪ ,‬קרב‪ ‰‬ש‪‬תפס‪ ‰‬בו–זמ‪‬ית כעוי‪‬ות ‪„„‰‬ית‬
‫ת‪‰‬ומית‪ .‬תשוב‪‡ ‰‬פשרית לש‡ל‪ ‰‬תצריך ב„יק‪ ‰‬מעמיק‪ ‰‬של ‪‬יסיו‪‬ות ‪‰‰‬תמו„„ות של ‡לון עם סו‚יית ‪‰‬יחסים בין‬
‫י‪‰‬ו„ים וערבים‪ ,‬וש‡לת ‪‰‬מזרחים בכלל‪ .‰‬במס‚רת עבו„‪ ‰‬זו ‡‚ע ב‪‬וש‡ ‡ך בקצר‪ .‰‬כך מצ‡‪‬ו ע‪‬יין במ‡מרו‬
‫”‪‡‰‬וכלוסי‪‰ ‰‬ערבית ובטחון ‪‰‬מ„י‪„ ”‰‬רש ‡לון ל‪‬ימוקים שרווחו ביחס לש‡ל‪” ‰‬מ‪ ‰‬זק ב‪‚‰‬ירת ערבים מכפרי‪‰‬ם‬
‫לערים”‪‰ .‬ת‪„‚‬ותו לתפיס‪ ‰‬זו מ‪‬וסחת תוך ‪‰‬על‡ת ‪‬ימוקים ‪ „‚‬מ„י‪‬יות „חיקת ‪‰‬פלסטי‪‬ים שבתוך ישר‡ל‪ ,‬וחשיבות‪‰‬‬
‫‪‬ובעת†מעצם†‪‰‬כחת†‪„‰‬עות†‪‰‬רווחות†בזמ‪‬ו‪††:‬‬
‫‡ולם ‪‰‬פסול שב‪‬ימוקים ‪‰‬ו‡ ע‪‬יין ‪‰‰‬פר„‪ ‰‬בין י‪‰‬ו„י ‪‰‬מזרח לבין ‪‰‬ערבים‪ ,‬מחשש‬
‫‪‬קמ‪‬ותם של עולי ‡רצות ערב ו”‪‰‬פרת ‪‰‬ס„ר ‪‰‬ציבורי”‪ .‬מצ‡‪ ,‬כי מתוך „‡‚‪ ‰‬לשלומם‬
‫של ‪‰‬ערבים מפ‪‬י פ‚יע‪ ‰‬י‪‰‬ו„ית‪ ,‬כביכול‪‚ ,‬וזרים עלי‪‰‬ם לחיות ב”תחום ‪‰‬מושב” ]‪ [...‬ל‡‬
‫זו בלב„ שמ‚זימים ב‪‰‬ערכת עֶברתם של עולי ‪‰‬מזרח כלפי ‪‰‬ערבים‪‡ ,‬ל‡ ש‚ם ‡ילו ‪‰‬י‪‰‬‬

‫ר‡‪†‰‬לעיל†‪‰‬ער‪.24†‰‬‬ ‫‪63‬‬
‫‪‰‬מסתערבים†של†‪‰‬פלמ”ח‪†,‬עמ’†‪†.212-211‬מטרו†‪‰‬ר‚†במלחמת†תש”ח‪†.‬‬ ‫‪64‬‬
‫שם‪ ,‬עמ’ ‪‡ .123‬ותו ‚’מיל מספר במקום ‡חר‪” :‬עיקר ‪‰‬בעיות ‪‰‬יו בעיות חברתיות‪‡ ,‬ח‪‬ו ל‡ ‪‬קלט‪‬ו ב‡ף קיבוץ כחבר‪ .‰‬חברי‬ ‫‪65‬‬
‫‪‰‬קיבוצים†ר‡ו†ב‪‬ו†תמי„††‚וף–זר†מ‡ו„†ל‪‰‬ם‪†”.‬שם‪†,‬עמ’†‪.131‬‬
‫‡ביב†חל„ו‪†,‬עמ’†‪†.184‬‬ ‫‪66‬‬
‫בטלטל‪†,‰‬עמ’†‪.83‬‬ ‫‪67‬‬
‫]†‪[†13‬‬

‫‪‰‬ימוק ‡מיתי‪‰ ,‬רי ‚ם ‡ז ‡ין ‪‰‰‬פר„‪„‰ ‰‬רך ‪‰‬כו‪ ‰‬לפתרו‪ ‰‬של בעי‪ ‰‬חברתית זו‪.‬‬
‫טע‪ ‰‬זו מזכיר‪ ‰‬בצור‪ ‰‬מ„‪‰‬ימ‪‡ ‰‬ת ‪‰‬צי„וק לס‚ר‚צי‪ ,‰‬ל‪‰‬ב„יל‪ ,‬בכמ‪ ‰‬מ„י‪‬ות ב„רום‬
‫‡ר‪”‰‬ב‪ ,‬ובצור‪ ‰‬חריפ‪ ‰‬יותר ב„רום ‡פריק‪ .‰‬כי ‡פילו ‪‰‬ית‪ ‰‬קיימת סכ‪ ‰‬של ‪‰‬ת‪‚‬שויות‬
‫בין י‪‰‬ו„ים לערבים בממ„ים ‪‬רחבים‪ ,‬כמתו‡ר על י„י מצ„יקי קיומו של ‪‰‬ממשל ‪‰‬צב‡י‪,‬‬
‫‡סור ‪‰‬י‪ ‰‬ל‪‬קוט ‡מצעי פסול‪ ,‬בלתי „ימוקר‡טי ובלתי–חי‪‬וכי ז‪‰ .‰‬רי פירושו של „בר‬
‫‪‰‬ו‡‪ ,‬כי ל‡ רק „ור–‪‰‬עולים יר‡‪ ‰‬ב‪‰‬פר„‪ ‰‬תופע‪ ‰‬רצוי‪‡ ,‰‬ל‡ ש‪„‰‬ור ‪‰‬צעיר יר‡‪ ‰‬בכך‬
‫תופע‪ ‰‬טבעית ומוב‪‬ת‪ ,‬כחלק בלתי–‪‬פר„ מ‡ורח ‪‰‬חיים ‪‰‬ישר‡לי‪ ,‬על כל ‪‰‬זק ‪‰‬חי‪‬וכי‬
‫‪‰‬משתמע מכך ]‪‡ [...‬ם י‚„לו „ורות צעירים ב‡רץ ב‪‰‬ווי‪ ‰‬של ‪‰‬פר„‪‰ ,‰‬רי סופם ל‪‚‰‬יס‬
‫לבם בעקרון „ימוקר‡טי ‡למ‪‬ט‡רי‪ ,‬ויחס ז‪ ‰‬בין רוב למיעוט עלול ל‪‰‬שתרש ‚ם בחיים‬
‫‪68‬‬
‫‪‰‬פ‪‬ימיים†של†‪‡‰‬וכלוסי‪‰†‰‬י‪‰‬ו„ית†רבת†‪‚‰‬וו‪‬ים†ו‡רצות†‪‰‬מוצ‡‪.‬‬

‫‪‬ר‡‪ ‰‬כי ‪‡‰‬י„י‡ולו‚י‪ ‰‬לפי‪ ‰‬יש לשלב ול‪‰‬תיך ‡ת ”‪‰‬רע‪‬ות” של י‪‰‬ו„י ‡רצות ‪‰‬מזרח ‡ל תוך ”‪‰‬תחכום” ‪‡‰‬ירופי של‬
‫‪‰‬י‪‰‬ו„ים ‪‰‬ר‚ילים )‪‡‰‬שכ‪‬זים( ‪‬תקל‪ ‰‬במתח מסוים‪ .‬למעש‪ ,‰‬בציטוטים ‪‰‬מעי„ים על ‪‰‬תקופ‪ ‰‬יתן למצו‡ יותר מרמזים‬
‫לסבר‪‡‰ ‰‬ומרת ש‪‰‬עליי‪‰‰ ‰‬מו‪‬ית‪ ,‬זו שב‡‪ ‰‬מ‚לויות ‪‬חשלות ב‡שר ‪‰‬ן‪ ,‬עשוי‪ ‰‬ל‪‰‬חליש ‡ת כושר עמי„ת‪‰ ‰‬צב‡ית‬
‫של ישר‡ל‪ ,‬תחת לחזקו‪„‰ .‬ברים מתייחסים לי‪‰‬ו„י ערב ש‪‚‰‬יעו ל‡רץ בעיצומם של ‪‰‬קרבות‪‡ .‬לון „וח‪‡ ‰‬ת‬
‫‪‰‬מקטר‚ים‪†,‬כלשו‪‬ו‪‰†,‬מצ„„ים†בעמ„‪†‰‬זו‪†:‬‬
‫עולים ש‪‚‰‬יעו ל‡רץ בעיצומם של ‪‰‬קרבות‪ ,‬במלחמת ‪‰‬שחרור ו‪‰‬עצמ‡ות‪ ,‬תפשו ‡ז חלק‬
‫‪‬יכר ביחי„ות ‪‰‬לוחמות ומיל‡ו תפקי„ ‪‬כב„ ב‪‰‬ש‚ת ‪‰‬יצחון ]‪‰ [...‬סבר‪‡‰ ‰‬ומרת‬
‫ש‪‰‬עלי‪‰‰ ‰‬מו‪‬ית‪ ,‬זו שב‡‪ ‰‬מ‚לויות ‪‬חשלות ב‡שר ‪‰‬ן‪ ,‬עשוי‪ ‰‬ל‪‰‬חליש ‡ת כושר‬
‫עמי„ת‪‰ ‰‬צב‡ית של ישר‡ל‪ ,‬תחת לחזקו‪ ,‬מוטעית מיסו„‪‰” .‰‬רי ‪‰‬ללו”‪ ,‬יטען ‪‰‬מקטר‚‪,‬‬
‫”כמו‪‰‬ם כערבים פרימיטיביים לכל „בר; ברובם משוללי ‪‰‬שכל‪ ,‰‬רפּים‪ ,‬וטים לב‪‰‬ל‪‰‬‬
‫ולמ‪‬וס‪ ‰‬ועתי„ים ל‪‬פול למעמס‪ ‰‬על ‪‰‰‬לת ‪‰‬מלחמ‪ ‰‬לעת מבחן”‪ [...] .‬סבר‪„ ‰‬ומ‪ ‰‬לזו‬
‫ביט‡ ‚ם מלומ„ ערבי ‡ח„‪ .‡ ,‬חור‪‬י‪ ,‬ש‡מר ]‪ [...‬שישר‡ל ‪‰‬וצפ‪ ‰‬בי‪‰‬ו„י ‡רצות ערב‪,‬‬
‫ש‪‰‬ם יסו„ בלתי מוכשר ללחימ‪ ,‰‬וסופם ל‪‰‬ורי„ ‡ת ‪‰‬ממוצע ‪‰‬תרבותי של ‪‰‬ישר‡לים ע„‬
‫כ„י שיפסי„ו ‡ת יתרון ‪‡‰‬יכות של‪‰‬ם‪‰ .‬עולים ‪‰‬ח„שים יי‪‰‬פכו לפליטים‪‡ ,‬שר ישבשו‬
‫‡ת מערכות ישר‡ל” ]‪ [...‬סברתו ]זו[ ‡י‪ ‰‬מחוייבת ‪‰‬מצי‡ות‪‡ .‬ין ירי„ת ‪‡‰‬יכות ב‚„ר‬
‫‪‰‬כרח‪‡ ,‬ם ‡ך יעשו ‪‰‬ישוב ‪‰‬וותיק ו‪‰‬מ„י‪ ‰‬כול‪‡ ‰‬ת ‪‰‬מוטל עלי‪‰‬ם בשטח ‪‰‬קליט‪[...] ‰‬‬
‫רק ב‪‰‬ם תלוי ‪„‰‬בר‪‡ ,‬ם ‡מ‪‬ם תתקיים חזותו ‪‰‬שחור‪ ‰‬של ‪‰‬מ„ען ‪‰‬ערבי‪‡ ,‬ו שעליית ב‪‬י‬
‫”ע„ות†‪‰‬מזרח”†תי‪‰‬פך†מקור†לחיו‪‬יות†ל‡ומית†ולעצמ‪†‰‬צב‡ית‪†69.‬‬
‫†‬
‫‪‰‬פתרון לקו‪‬פליקט בין ‪‰‬רציו‪‬ל ‪‡‰‬י„י‡ולו‚י לבין ‪‰‬חשש מיישומו בפועל ‪‬פתר על י„י ‪‰‬תוב‪ ‰‬לפי‪ ‰‬שיטות ‡ימון‬
‫וחי‪‬וך ‪‰‬מות‡מות לטבע ‪‰‬ייחו„י של ‪‰‬עולים יצלחו למשימ‪ .‰‬זו ‚ם ‪‰‬קו„‪ ‰‬ממ‪ ‰‬ל‡ ‪‬יתן עו„ ל‪‰‬בין ‡ת ‪‰‰‬סתערבות‬
‫מחוץ†ל‪‰‬קשרים†של†”משטר†קליט‪†‰‬כון”†ו”שיטות†‡ימו‪‬ים”†ש‪‰‬ופעלו†על†מזרחים‪:‬‬
‫‡ין ספק כי במשטר קליט‪ ‰‬כון ובשיטות ‡ימו‪‬ים וחי‪‬וך ‪‰‰‬ולמות ‡ת ‪‰‬מ‪‬ט‡ליות‬
‫‪‰‬מיוח„ת למרבית ‪‰‬עולים מ‡רצות ‪‰‬מזרח י‚יעו למעלת ‡זרחים טובים‪ ,‬משכילים‪,‬‬
‫מסורים ועמל‪‬ים; מחוּשלים כחיילים ‪‬ועזים‪ ,‬מסו‚לים ל‪‰‬תלכ„ ביחי„ות עם ש‡ר‬

‫י‚‡ל ‡לון‪ ,‬מסך של חול‪ :‬ישר‡ל וערב בין מלחמ‪ ‰‬לשלום‪ ,‬מ‪ ’„‰‬מורחבת בתוספת פרק )”‪‬צחון ו‪‰‬יערכות”(‪ ,‬תל ‡ביב‪‰ ,‬קיבוץ‬ ‫‪68‬‬
‫‪‰‬מ‡וח„‪†,‬תשכ"ט‪†,‬עמ’†‪.330‬‬
‫שם‪†,‬עמ’†‪.38-36‬‬ ‫‪69‬‬
‫]†‪[†14‬‬

‫חיילים‪ ,‬ו‡ף ל‡ ‪‬ופלים ממיטב ‪‰‬לוחמים שי„ע‪‡‰ ‰‬רץ ‪‰‬ז‡ת ]‪ [...‬עוב„‪‰ ‰‬י‡‪ ,‬כי ‡ל‪‰‬‬
‫‪‰‬קרו‡ים ”ב‪‬י ע„ות ‪‰‬מזרח” ‪‬טלו חלק פעיל בכל שלבי ‪‰‰‬ת‚ו‪‬ות – לרבות ‡ר‚ון ת‡י‬
‫‪–‰‚‰‬עצמית ב‡רצות ‚לותם בעבר – בפעולות ‪‰‬מרי ובמלחמת ‪‰‬עצמ‡ות ול‡ ‪‰‬כזיבו‪.‬‬
‫יתר על כן‪ :‬ב‡חת ‪‰‬יחי„ות ‪‰‬ועזות ביותר בתול„ות ‪ ,’‰‚‰’‰‬ול‡חר מכן בצ‪”‰‬ל –‬
‫ביחי„ת ‪‰‬סייירים ‪‰‬מיוח„ת של ‪‰‬פלמ”ח‪ ,‬שכו‪‬ת‪ ‰‬בשם ’מסתערבים’ – ש‪‰‬ית‪ ‰‬מיוס„ת‬
‫בעיקר על פעולת יחי„ים‪ ,‬מעבר לקוי ‪‡‰‬ויב‪ ,‬בת‪‡‬י ב„י„ות וסכ‪‬ות ‚„ולות‪ ,‬צטרפו‬
‫שורותי‪ ‰‬מב‪‬י ע„ות ‪‰‬מזרח‪ ,‬מ‪‰‬ם של‡ ‪‰‬ספיקו לחיות ש‪‬ים רבות ב‡רץ‪ ,‬ו‪‡‰‬שים ‪‚‰‬יעו‬
‫לשי‡ים†של†‪‰‬תמ„‪‡†,‰‬מ‪‬ות†ומסירות–‪‬פש‪†††70.‬‬
‫”‪‰‬עוב„‪ ‰‬שע„יין ‪‬ותרו ’‡יי ‚לויות’ בתוך ‪‡‰‬רץ‪ ,‬מוכיח‪ ,‰‬כי ‡ם ‡מ‪‬ם ‪‬עשו רבות‬
‫ו‚„ולות בשטח ‪‰‬קליט‪‰ ,‰‬רי ע„יין ל‡ ‪‬עש‪ ‰‬כל ‪‡‰‬פשרי ו‪„‰‬רוש ל‪‰‬וצ‡ת עולים ‡ל‪‰‬‬
‫מב„י„ות ‪‰‬סת‚רותם ‪‰‬ע„תית בשיכו‪‬י‪‰‬ם ובישובי‪‰‬ם ‪‰‬ב„לים ]‪ [...‬עלייתם ‪‰‰‬מו‪‬ית של‬
‫ב‪‬י ‚לויות ‪‰‬מזרח )שעו„ם ‪‬חותים ב‪‰‬מו‪‬י‪‰‬ם ב‡רצות מ‚ורי‪‰‬ם( יכול‪‡ ‰‬מ‪‬ם ל‪‰‬יות‬
‫מקור†של†‡סון‪‡†,‬ך†‚ם†פתח†ל‪‰‬צל‪†71.‰‬‬

‫‪‰‬ייעו„ ‪‰‬ח„ש של חלק מי‪‰‬ו„י ‪‰‬מזרח ‪‰‬ולי„ כצפוי קושי מי‪‬וחי‪ .‬שם ‪‰‬פעול‪‰ ‰‬ו‡ פשוט ומקובל – משום ש‪‰‬ו‡ משקף‬
‫‡ת ת‪‰‬ליך ‪‰‬ח‪‬יכ‪‰” – ‰‬סתערבות”‪‡ .‬ולם כיצ„ יש ל‪‰‬בין ‡ת שם ‪‰‬עצם ‪‰‬מקביל – ”מסתערבים” ‡ו שמ‡‬
‫”מסתערביים”? ‪‡‰‬ופצי‪‰ ‰‬ר‡שו‪ ‰‬מרמזת על מ‪‰‬ות קבוע‪) ‰‬כמו ”ערבים” ”י‪‰‬ו„ים” ”‡שכ‪‬זים”(‪ ,‬ו‡ילו ‪‰‬ש‪‬יי‪‰‬‬
‫מצביע‪ ‰‬על ז‪‰‬ות ש‪‬מצ‡ת בת‪‰‬ליך טר‪‬ספורמצי‪ ‰‬תמי„י‪ .‬בעי‪ ‰‬טרמי‪‬ולו‚ית זו ‡י‪‡ ‰‬ופיי‪‬ית רק לסו‚יית‬
‫‪‰‰‬תסערבות‪ ,‬ו‪‰‬י‡ כמובו ‡י‪ ‰‬רק טרמי‪‬ולו‚ית‪ .‬בחלק ז‪ ‰‬של ‪‰‬עבו„‪‡ ‰‬בקש ל‪‰‬צי‚ ‪‰‬יסטורי‪ ‰‬קצר‪ ‰‬של ‪‰‬מו‪‬ח – ‪‰‬ע‬
‫בין שם ‪‰‬פעול‪) ‰‬מִסְתַּעַ‪Y‬בִים( לשם ‪‰‬עצם )מ‹סְתַּעַ‪Y‬בִּים( – שת‚יע למחוזות ולזמ‪‬ים שו‪‬ים מ‡לו ש‪„‬ו‪‬ו ע„ כ‪ .‰‬למ„ כי‬
‫‪‰‬שם מסתערבים ‪‰‬ור‪ ‰‬למעש‪ ‰‬על ‡חת מ‪‰‬צורות ‪‰‬מוק„מות של ע„ות ‪‰‬מזרח‪ .‬למעש‪ ‰‬יצחק בן–צבי ‪‰‬י‪ ‰‬מר‡שו‪‬י‬
‫‪‰‬חולקים על עצם ‪‰‬ביטוי ”ע„ות ‪‰‬מזרח” ש‪‰‬שת‚ר‪ ,‬לצ„ ”‡שכ‪‬זים” ו”ספר„ים”‪ ,‬כמטבע לשון לצרור בו ‡ת עומרי‬
‫‪‰‬ק‪‰‬ילות שמוצ‡ן בתפוצות ערב ו‪‡‰‬סל‡ם ‡שר ‪‬ספרו רטרו‡קטיבית כמייצ‚ים ‪‡‬מ‪‬ים לצ‡צ‡י ”‪‰‬יישוב ‪‰‬עברי‬
‫‪‰‬ק„מון ‡שר ‪‰‬לך ב‚ול‪ 72.”‰‬ק‪‰‬ל ‪‰‬מסתערבים ש‪‰‬ת‚ורר ב‡”י עו„ בטרם עבר‪‚‰‰ ‰‬מו‪‬י‪ ‰‬ל‚ולי ספר„ מ‪‰‬וו‪ ‰‬עבור‬
‫בן–צבי „ו‚מ‡ לחלקיות ‪„‚‰‰‬רות ‪‰‬מוכרות‪ .‬לפי בן–צבי‪ ,‬מ‹סְתַּעַ‪Y‬בִּים ‪‰‬ו‡ שם ש‪‬יתן לק‪‰‬ילות ‪‰‬י‪‰‬ו„יות ‪‰‬עתיקות‬
‫במזרח ‪‰‬תיכון ש„יברו ערבית‪ .‬קיבוץ ז‪‰” ‰‬סת‚ל מתוך ‪‰‬כרח לכובשים ‪‰‬ערביים ו‪‰‬ושפע מ‪‬ימוסי‪‰‬ם כמו ש‡ר‬
‫‪‡‰‬וכלוסים ‪‰‬וצרים ו‪‡‰‬ליליים למי‪‬י‪‰‬ם‪‡ ,‬ולם ל‡ ‪‬טמע מבחי‪„ ‰‬תית‪ ,‬ש‡ר ‪‡‬מן ל„תו ותחת מעט‪‰ ‰‬לשון ‪‰‬ערבית‬

‫שם‪ ,‬עמ’ ‪ .39‬ייתכן ש„בריו של ‡לון ב‡ים לכסות על תחושת ‡פלי‪ ‰‬של בו‚רי ‪‰‬מסתערבים ב‡שר למקומם ברצף ‪ֵ‰‰‬רו‡י‪.‬‬ ‫‪70‬‬
‫”‪‰‬צב‡ לבש מ„ים‪‰ ,‬מפק„ים ע‪„‬ו „ר‚ות‪ ,‬ו‪‰‬מסתערבים ‪‬ותרו עלומים‪ .‬ח‚י‚ת חלוקת ‪„‰‬ר‚ות ל‡ סחרר‪‡ ‰‬ת ר‡ש ‪‰‬בחורים‬
‫‪‡‰‬מו‪‬ים על חש‡יות ו‡י–‪‰‬ש‡רת עקבות‪‰ :‬ם ‡מ‪‬ם חוילו וקיבלו „ר‚ות‪‡ ,‬ך מש‪‰‬ו ‪‰‬עיק עלי‪‰‬ם‪ .‬עבר זמן ע„ ‡שר ‪‰‬וע‪‬קו‬
‫„ר‚ות לבחורים ש‪‬פלו‪ [...] .‬יותר מצלקת ‡חת ]‪ [...‬וש‡ כל ‡ח„ מ‪‰‬ם מ‡ותם ימים”‪‰ .‬מסתערבים של ‪‰‬פלמ”ח‪ ,‬עמ’ ‪.230‬‬
‫יעקוב‪ ‰‬כ‪‰‬ן‪ ,‬ש‪‬ותר בלב‪‬ון כש‪‬תייים ל‡חר ייסו„ ‪‰‬מ„י‪‰ ‰‬י‪‰‬ו„ית מספר‪‰” :‬תחלתי ל‪‰‬בין שב‡רץ קור‪ ‰‬מש‪‰‬ו ש‡ת פשרו ל‡‬
‫י„עתי‪ ,‬שם ל‡ מבי‪‬ים מ‪‡ ‰‬ח‪‬ו ובמ‪ ‰‬כוח‪‬ו‪„‰ .‬וחות של‪‬ו ל‡ ‪‬ע‪‬ו‪‡ ,‬ף ל‡ במשפט‪’ :‬מ‡שרים קבלת ‪‰‬מברק’‪ .‬חיי‪‬ו בל‪‰‬ט של‬
‫רצון עשיי‪ ‰‬ו‡ילו משם ‡‪‬ו ‪‬ע‪‬ים בשתיק‪„‰ .‰‬ממ‪‰ ‰‬ממ‪‡ ‰‬ותי‪ .‬שטפתי ‡ת ‪‡‰‬רץ במברקים חצופים‪ ,‬חריפים‪‰ .‬תרעמתי מ„וע‬
‫‡ין מ‡שרים‪‰ .‬תקוממתי מ„וע ‡ין משיבים ]‪‰ [...‬בי‪‬ותי שיש ‪‬תק עם ‪‡‰‬רץ‪ ,‬ביקשתי לבו‡ ‡רצ‪ ‰‬לשוחח‪‡ ,‬ך ‚ם על ז‪ ‰‬ל‡‬
‫‪‰‬ית‪†‰‬תשוב‪†[...]†‰‬מ‪†‰‬שפ‚שתי†ב‡רץ†‚רם†לי†זעזוע”‪†.‬שם‪†,‬שם‪.‬‬
‫שם‪†,‬עמ’†‪.40‬‬ ‫‪71‬‬
‫‪‰‰‬ח‪ ‰‬ב„בר ”רציפות ‪‰‬יישוב ‪‰‬י‪‰‬ו„י ב‡רץ–ישר‡ל” ו‪‰‬מו‪‬ח ”מרכזיות‪ ‰‬של ‡רץ ישר‡ל” ‪‰‬י‪‬ם פרי יצירת‪ ‰‬של‬ ‫‪72‬‬
‫‪‰‰‬יסטוריו‚רפי‪‰ ‰‬ציו‪‬ית ב‪‬סיו‪ ‰‬ל‪„‰‬וף ‡ת חוסר ‪‰‰‬לימ‪ ‰‬שבין תול„ות עם ישר‡ל לתול„ות ‡רץ–ישר‡ל‪ ,‬ו‪‰‬ם זוכים לריווזי‪‰‬‬
‫בחיבורו של יעקב בר‪‡‬י‪‰ ,‬יסטוריו‚רפי‪ ‰‬ול‡ומיות‪ :‬מ‚מות בחקר ‡רץ–ישר‡ל ויישוב‪‰ ‰‬י‪‰‬ו„י‪‰ ,1181-634 ,‬וצ‡ת מ‡‚‪‬ס‪,‬‬
‫ירושלים†תש‪††.1995†,‰”‬‬
‫]†‪[†15‬‬

‫שמר על ‚זעו ועל מוצ‡ו‪ .‬משום כך קיבל ]‪‡ [...‬ת ‪‰‬תו‡ר ’מ‹סְתַּעַ‪Y‬בִּים’‪ ,‬שפירושו בערבית מתערבים‪ ,‬כלומר ‡‪‬שים‬
‫שמעיקרם ‡י‪‬ם ערבים‪‡ ,‬ל‡ שקיבלו מן ‪‰‬ערבים ‡ת ‪‰‬לשון ו‡ת ‪‰‬ימוסים ‪‰‬חיצו‪‬יים‪‰ 73”.‬כי‪‬וי ל‡ ‪‬יתן לי‪‰‬ו„ים ‡לו‬
‫בפי שכ‪‬י‪‰‬ם ‪‰‬ערבים ‡ל‡ בי„י ‪‰‬י‪‰‬ו„ים שב‡ו ‡חרי‪‰‬ם‪ .‬מבחי‪ ‰‬זו‪ ,‬ל‡ בשו‪ ‰‬מסו‚יית מסתערבי ‪‰‬פלמ”ח‪‰ ,‬סתערבות‬
‫‡י‪ ‰‬יכול‪ ‰‬ל‪‰‬יות ‡ל‡ פרקטיק‪ ‰‬ל‡–ערבית‪ ,‬ולע‪‬יי‪‬ו‪ ,‬פרקטיק‪ ‰‬י‪‰‬ו„ית ‪‰‬מומחזת כ„רמ‪ ‰‬פ‪‬ים–י‪‰‬ו„ית של זי‪‰‬ויים‪,‬‬
‫ז‪‰‬ויות ו‪‰‬ז„‪‰‬ויות‪„ ,‬רמ‪‰ ‰‬מעו‚‪‬ת ב‪‰‬ב„ל לשו‪‬י וב„ימויי י‪‰‬ו„יוּת‪ .‬יוצ‡ ‡פו‡ כי ”במקום של‡ ‪‰‬ית‪‚‰ ‰‬יר‪ ‰‬של י‪‰‬ו„ים‬
‫מ‡רצות†רחוקות†ל‡†‪‬וצר†‪‰‬מוש‚†מ‹סְתַּעַ‪Y‬בִּים”‪†74.‬‬
‫ב‪‬י‚ו„ לבן–צבי‪‰ ,‬מזרחן ‪‰‬פילולו‚ ‡בר‪‰‬ם שלום י‪‰‬ו„‪ ‰‬מ‡תר בספרו ק„מו‪‬יות ‪‰‬ערבים ‡ת שורשי תופעת‬
‫‪‰‰‬סתערבות†ב‪‰‬קשר†שו‪†:‰‬‬
‫ִשׂתַּעְ‪Y‬בִים‪ .‬ו‪‰‬מ‪ ‰‬מב‪‬י ישמע‡ל בן ‡בר‪‰‬ם‪ ,‬לפ‪‬ים „ברו כ‪‬ע‪‬ית‪ ,‬וי‪‰‬י כ‡שר ‪‰‬תערבו‬ ‫מ ְ‬
‫בין ‡חי‪‰‬ם ‪‰‬מתערבים וילמ„ו לשו‪‬ם ל„בר כן בשפ‪‰ ‰‬ערבי‪ ,‰‬וי‪‰‬יו למשוררים ‪‬עלים‬
‫ולמליצים ‪‬ש‚בים‪ .‬ויקר‡ו ל‪‰‬ם ”מסתערבים” ל‡מר‪ :‬ל‡ ‪‬ול„ו על ברכי ‪‰‬ערבים ‡ך ‪‰‬יו‬
‫לערבים וי„ברו בלשו‪‬ם וי‪‰‬יו כמו‪‰‬ם לכל משפטי‪‰‬ם‪ .‬ויפוצו ‪‰‬מסתערבים בכל ‪‰‬ערב‪‰‬‬
‫‪„‚‰‬ול‪‰†‰‬י‡†חצי–‪‡‰‬י†ערב†וירבו†ויפוצו†במ‡„†מ‡„†וי‪‰‬יו†לשבטים†‚„ולים‪†75.‬‬
‫†††††‬

‫ובכן‪ ,‬מי ‪‰‬יו ‪‰‬מ‹סתערבים? ‪‡‰‬ם סיפורם ‪‰‬ו‡ ‚ם סיפור ‪‰‬מו‪‬ח ‪‰‬מור‪ ‰‬עלי‪‰‬ם? מ‹סתערבים חיו בפלסטין‪ ,‬במצרים‪,‬‬
‫ב‡רם–צוב‡ וב„משק; בצפון ‡פריק‪ ,‰‬במקומות ‡לי‪‰‬ם ‪‚‰‬יעו י‪‰‬ו„ים מ‡יטלי‪ ,‰‬מפורטו‚ל ומספר„; ‡ך ל‡ במקומות‬
‫כמו תימן ו‡רם–‪‰‬ריים‪ ,‬שם ‡מ‪‬ם „יברו ‪‰‬י‪‰‬ו„ים ערבית‪‡ ,‬ך י‪‰‬ו„ים „וברי לשו‪‬ות ‡חרות ל‡ ‪‚‰‬יעו ל‪‰‬תישב שם‪.‬‬
‫בתו‪‬יסי‪ ‰‬של תחילת ‪‰‬מ‡‪‰ ‰‬י”ח‪ ,‬למשל‪‰ ,‬מתח שבין ‪‰‬מ‹סתערבים לי‪‰‬ו„ים שב‡ו מליוור‪‬ו‪ ,‬טוסק‪‬י‪‡ ‰‬ו ‚ר‡‪ ‰‬לבש‬
‫‡ופי מעמ„י‪ ,‬תרבותי ות„מיתי‪‰ ,‬ן מצ„ יחסו של ‪‰‬ביי של תו‪‬יסי‪ ‰‬ו‪‰‬ן מצ„ תפיסת שתי ‪‰‬ק‪‰‬ילות ‡ת עצמן ו‡ת זולתן‪,‬‬
‫קו‪‬פליקט שמתו‡ר „ווק‡ במו‪‬חים של ”‪‰‬שפע‪‰” 76.”‰‬י‪‰‬ו„ים ‪]‡‰‬פּיים תושבי תו‪‬יסי‪‰ ‰‬יו חובשים כבעים לר‡שם‬
‫ולובשים תלבשות ‡]פּיות‪‡ .‬ח„ים מי‪‰‬ו„י תו‪‬יסי‪ ‰‬שבִ∆לו זמן י„וע ב‡]פ‪‰ ‰‬יו ‚ם ‪‰‬ם‪ ,‬לובשים ב‚„ים ‡]פּים‪ ,‬בחזירתם‬
‫לתו‪‬יס”‪ 77.‬לעומת י‪‰‬ו„י תו‪‬יסי‪‰ ‰‬יו ‪‰‬י‪‰‬ו„ים ‪‰‬ליוור‪‬ים‪” ,‬יותר ממו„‪‬ים מ‪‰‬תו‪‬יסים‪ ,‬יותר מחו‪‬כים‪ ,‬יותר משכילים‪,‬‬
‫יותר מסו„רים‪ ,‬יותר חסכ‪‬ים”;‪‰ 78‬ם ‪‰‬קפי„ו של‡ ל„בר בשפ‪‰ ‰‬ערבית ו‪‰‬ת‪„‚‬ו לערבב בשפ‪ ‰‬זו מילים ‡יטלקיות;‬
‫‡ופן ‪‰‬תלבשותם – ”תלבושת ערבית ל‚ופם וכבע ‡ו מ‚בעת ‡]פּית לר‡שם”‪ – 79‬עורר ‡ת לע‚ ‪‰‬מ‹סתערבים‪‰ .‬פער‬
‫‪‰‬תרבותי מתו‡ר כמפ‚ש בעל סממ‪‬ים קולו‪‬י‡ליסטיים‪‰” :‬ליוור‪‬י ‪‰‬י‪ ‰‬מביט מ‚בו‪ ‰‬על ‪‰‬תו‪‬יסי ומחרפו ומת‡רו בשם‬
‫פר‡”‪ 80.‬ל‡ירופים ‪‰‬יו בתי–כ‪‬סיות‪ ,‬ישיבות‪ ,‬רב‪‬ים ופוליטיקת שת„ל‪‬ות משל‪‰‬ם‪‡ .‬ת מס ‪‰‬בשר שלמו לביי ב‪‬פר„‬
‫מ‪‰‬ק‪‰‬יל‪‰†‰‬י‪‰‬ו„ית†‪‰‬ילי„ית‪†,‬ו‚ם†בקבור‪‰†‰‬קפי„ו†על†‪‰‬פר„‪.‰‬‬
‫כ„י ל„ון ב‪‰‬סתערבות כתופע‪ ‰‬פ‪‬ים–י‪‰‬ו„ית של מפ‚ש בין י‪‰‬ו„ים לי‪‰‬ו„ים ‡חרים יש ל‪‰‬תבו‪‬ן ביחסים‬
‫בי‪‬ע„תיים ובין–תרבותיים ‡שר ‪„‚‰‬ירו ועיצבו ‡ת ‡ופק ‪‡‰‬פשרויות של ‪‰‬סביבות ‪‰‬חברתיות ו‪„‰‬תיות ‡שר לימים‬

‫”מסתערבים – ‪‰‬תושבים ‪‰‬ק„ומים ב‡רץ–ישר‡ל”‪ ,‬יצחק בן צבי‪ ,‬מתוך‪ :‬מחקרים ומקורות‪‰ ,‬וצ‡ת י„ יצחק בן צבי‪ ,‬ירושלים‬ ‫‪73‬‬
‫תשכ”ו‪†,1965†,‬עמ’†‪†20-15‬שפעת†‪‰‬מקורות†שבמ‡מר†‪‰‬וליכו‪‬י†לחלק†מן†‪‰‬מקורות†עצמם†‪‰‬מוב‡ים†ל‪‰‬לן‪.‬‬
‫שם‪†,‬עמ’†‪.15‬‬ ‫‪74‬‬
‫מ‡מר ק„מו‪‬יות ‪‰‬ערבים‪ :‬בימי ‪‰‬בערות ‡שר לפ‪‬י מחמ„ מיס„ „ת ‪‡‰‬שלם מ‡ת ‡בר‪‰‬ם שלום לבית יחזק‡ל‪ ,‬ירושלים תר‪„”‬‬ ‫‪75‬‬
‫‪.1894‬‬
‫‡בר‪‰‬ם†‡למ‡ליח‪†,‬מ‹סתערבים†ופורטו‚זים†בתו‪‬יסי‪†,‰‬מזרח†ומערב‪‚†,‬ליון†ב’†‪†1928‬עמ’†‪.127-120‬‬ ‫‪76‬‬
‫שם‪†,‬עמ’†‪.120‬‬ ‫‪77‬‬
‫שם‪†,‬שם‪.‬‬ ‫‪78‬‬
‫שם‪†,‬שם‪.‬‬ ‫‪79‬‬
‫שם‪†,‬עמ’†‪.124‬‬ ‫‪80‬‬
‫]†‪[†16‬‬

‫יו‚„רו כ‪‰‬יסטורי‪ ‰‬י‪‰‬ו„ית‪ .‬קו„ת פתיח‪‡ ‰‬פשרית ‪‰‬י‡ ש‪‬ת ר‪”‬ב )‪‚ – (1492‬ירוש ‪‰‬י‪‰‬ו„ים מספר„ – ‡ז ישבו ב‡”י‬
‫ספר„ים מעטים ובתוכם ‡‪‬וסים שחזרו לי‪„‰‬ות‪‚‰ .‬ירוש ‪‰‬עצים ‡ת מספר ‪‰‬ב‡ים מספר„ ‡שר מחמת ‪‰‬יותם רוב ‪‰‬טביעו‬
‫‡ת חותמם על ‪‰‬יישוב ‪‰‬עברי ע„ ‡מצע ‪‰‬מ‡‪‰ ‰‬י”ט‪ .‬ק‪‰‬ילות ‪‰‬י‪‰‬ו„ים ‪‰‬מסתערבים‪‰ ,‬צרפתים‪‡‰ ,‬יטלקים‪ ,‬ו‪‡‰‬שכ‪‬זים‬
‫‪‬תבטלו מפ‡ת מיעוטם ו‪‬טמעו ב‡חי‪‰‬ם ‪‰‬ספר„ים‪ 81.‬ע„ ש‪‬ת תק”ע )‪‰ (1810‬ית‪ ‰‬ע„ת ‪‰‬ספר„ים לע„‪‰ ‰‬י‪‰‬ו„ית ‪‰‬יחי„‪‰‬‬
‫בירושלים‪‡ ,‬ם כי ‚ם קו„ם לכן ‪‬מצ‡ו משפחות מעטות של ‡שכ‪‬זים בעיר‪” 82.‬י‪‰‬ו„י ירושלים ‪‰‬יו כולם לע„‪‡ ‰‬חת –‬
‫ע„ת ‪‰‬ספר„ים‪ .‬ו‪‰‬משפחות ‪‰‬מעטות מב‪‬י ‪‰‬מערבים ו‪‡‰‬שכ‪‬זים ש‪‬מצ‡ו בעיר ‪‬ספחו ‡לי‪‡‰ .‰‬חרו‪‬ים ‪‰‬חליפו ‡ת‬
‫‪83‬‬
‫ב‚„י‪‰‬ם†‪‡‰‬רופיים†בתלבושת†‪‰‬ספר„ים‪†,‬בכ„י†ל‪‰‬צל†על†י„י†כך†מק‪‡‬ת†‪‰‬ישמע‡לים†‡שר†עי‪‬ו†מ‡„†‡ת†‪‰‬פר‪‬קים”‪.‬‬
‫‪‰‰‬יסטוריו‚רפי‪ ‰‬וספרות ‪‰‬שו”ת מעי„ות כי ל‡ פסק ‪‬ו‪‰ ‚‰‬מוסלמים ל‡כול בשר משחיטת ‪‰‬י‪‰‬ו„ים‪‡ ,‬ך בתור‬
‫שכ‡ל‪ ‰‬חשבו רק ‡ת ‪‰‬ספר„ים‪ .‬בתוך כך חשוב ל‪‰‬זכיר כיצ„ ‪‬תפסו ‪‰‬י‪‰‬ו„ים בעי‪‬י ‪‰‬ערבים‪ ,‬שכן ‡ת ‪‡‰‬שכ‪‬זים כי‪‬ו‬
‫‪‰‬ערבים בשם ”שכ‪‡‬ז” ו‡ילו לי‪‰‬ו„ים ‪‰‬ספר„ים קר‡ו ”י‪‰‬ו„”‪ 84.‬ע„ת ‪‡‰‬שכ‪‬זים‪ ,‬ש‪‬ב„לו בשפתם‪ ,‬תלבושתם ומ‪‚‰‬י‪‰‬ם‬
‫מיתר תושבי ‪‡‰‬רץ‪ ,‬חשבו בעי‪‬י ‪‰‬ערבים כב‪‬י ‡מו‪‡ ‰‬חרת‪ ,‬ומשחיטתם ל‡ ‡כלו‪ .‬מש‪„ ‰‬ו„ ‚‡ון מציין כי ”בכל זמן‬
‫של‡ ‪‰‬יו ל‡שכ‪‬זים קו‪‬ים לבשר ‪‰‬טרפ‪‡ ‰‬י ‡פשר ‪‰‬י‪ ‰‬ל‪‰‬ם לפתוח ‡טליז לב„ם‪ ,‬ומכיון שמכס ‪‰‬בשר ‪‰‬י‪‰‰ ‰‬כ‪‬ס‪‰‬‬
‫‪‰‬עיקרית של ‪‰‬ע„‪ ‰‬ל‡ ‪‰‬סכים ‪‰‬חכם ב‡שי ל‪‰‬פר„ת ‪‡‰‬שכ‪‬זים מ‪‡‰‬ר‚ון ‪‰‬כללי‪‰ 85”...‬רב מש‪ ‰‬חמי‪ ‰‬כ‪‰‬וב בספרו‬
‫”שלום ירושלים” כותב על ירושלים בש‪‬ת תרכ”„‪” :‬בירושלים ‪‬מצ‡ים י‪‰‬ו„ים ‡שכ‪‬זים ]‪ [...‬בין ‪‰‬ספר„ים יש ‡יז‪‰‬‬
‫חילוקים‪ .‬רב ‪‰‬ספר„ים ‪‰‬מצ‡ים פ‪ ‰‬מתיחסים ליוצ‡י פורטו‚‡ל ומ„ברים ‪‰‬שפ‪‬יולית ו‪‰‬ם תושבי ‪‰‬עיר מק„ם‪ .‬כן‬
‫‪‬מצ‡ים עו„ ב‪‬י ספר„ ‪‰‬קר‡ים מערבים‪‰ ,‬ב‡ים מ‡רצות מערב ‪‰‬רחוקות‪ ,‬ו‚ם ‪‰‬ם ‪‬ו‪‚‰‬ים כמו ‪‰‬ספר„ים‪‡ ,‬ך לשו‪‬ם‬
‫‪86‬‬
‫לשון†ערב”‪.‬‬
‫בש‪‬ת ר”פ )‪ (1520‬בעת ביקור בירושלים‪ ,‬כתב רבי ישר‡ל ‡שכ‪‬זי‪ ,‬בן פירוש‡ שב‡יטלי‪ ,‰‬לרבי ‡בר‪‰‬ם‬
‫מפירוש‡‪” :‬ועת‪‡ ‰‬ב‡ למל‡ות רצו‪‬ך‪ ,‬לכתב לך ב‡רוכ‪ ‰‬מ‪ ‚‰‬יושבי ‪‡‰‬רץ ]‪ [...‬ו‪‡ ‰‰‬ו„יעך שיש ‡‪‰‬ב‪„‚ ‰‬ול‪ ‰‬בין‬
‫‪‰‬כל ‪‰‬ן ‪‰‬ספר„ים ו‪‰‬ן ‪‰‬מסתערבים – ‡ין צוח‪ ‰‬ברחובותי‪‬ו‪ 87”.‬בש‪‬ת רפ”ב )‪ (1522‬מצ‡ תייר ‡למו‪‬י בירושלים‬
‫חמיש‪–‰‬עשר בעלי בתים ‡שכ‪‬זים מלב„ ‪‰‬ספר„ים‪‰” :‬ק‪‰‬ל מכל מי‪‬ים‪ .‬יש ט”ו בעלי בתים ‡שכ‪‬זים‪ ,‬וספר„ים לרוב‪,‬‬
‫ומסתערבים‪‰ ,‬ם מוריסקים תושבי ‪‡‰‬רץ מק„ם‪ ,‬ומערביים‪‰ 88‬ם שב‡ו מברבריי‪ ,‰‬בין כלם כמו שלש מ‡ות בעלי בתים‪,‬‬
‫מלב„ ‡למ‪‬ות ש‪‰‬ם יותר מת”ק‪ ,‬ומתפר‪‬סות בירושלים בשופי‪ 89”.‬תייר ז‪‰ ,‰‬ו„ע בשם ”‪‰‬וסע ‪‡‰‬למו‪‬י מליוור‪‬ו‬
‫מש‪‬ת רפ”ב”‪‰ 90,‬ו‡ רבי מש‪ ‰‬ב‡סול‪ .‰‬מלב„ בירושלים‪‰ ,‬ו‡ פו‚ש ‡ת ע„ת ‪‰‬מסתערבים בכל מקומות ביקוריו‪:‬‬

‫מש‪„ ‰‬ו„ ‚‡ון‪ ,‬י‪‰‬ו„י ‪‰‬מזרח ב‡רץ ישר‡ל בעבר וב‪‰‬וו‪ :‰‬זכרו‪‬ות‪ ,‬תול„ות‪ ,‬תעו„ות‪ ,‬עוב„ות‪ ,‬רשמים‪ ,‬ציו‪‬ים מספרים וצרופי‬ ‫‪81‬‬
‫מעשים‪ ,‬כרך ‡‪ ,‬מ‪„‰‬ור‪‰ ‰‬ר‡ש‪ ‰‬תרפ”ח ‪‰ ,1928‬מ‪„‰‬ור‪ ‰‬שבי„י‪ :‬וע„ ע„ת ‪‰‬ספר„ים בירושלים ו‪‰‬מרכז לשילוב מורשת י‪„‰‬ות‬
‫‪‰‬מזרח†במשר„†‪‰‬חי‪‬וך†ו‪‰‬תרבות‪†.1982†,‬עמ’†‪.110‬‬
‫כמו†בזמן†ר’†ישעי‪‰†‰‬לוי†‪‰‬ורוויץ†בעל†‪‰‬חיבור†ש‪‬י†לוחות†‪‰‬ברית‪†,‬ששימש†כרב†ל‡שכ‪‬זים†בש‪‬ת†שפ”ב†)‪.(1622‬‬ ‫‪82‬‬
‫י‪‰‬ו„י†‪‰‬מזרח†ב‡רץ†ישר‡ל†בעבר†וב‪‰‬וו‪†,‰‬עמ’†‪.107‬‬ ‫‪83‬‬
‫שם‪†,‬עמ’†‪††.110‬‬ ‫‪84‬‬
‫שם‪†,‬עמ’†‪†.123‬‬ ‫‪85‬‬
‫שם‪†,‬עמ’†‪.130‬‬ ‫‪86‬‬
‫רבי י‪‰‬ו„‪ ‰‬ב”ר שלמ‪‰ ‰‬עתיק מכתב ז‪ ‰‬עם ‡חרים בש‪‬ת רפ”‚ ו‪‰‬ו‡ ‪„‬פס ‡חר כך ב”‪‰‬מעמר” ל‡”מ לו‪‬ץ‪ ,‬כרך ‚’ עמ’ ‪,183‬‬ ‫‪87‬‬
‫ירושלים‪ ,‬ש‪ .‚ ‰‬מוב‡ ‡צל „ו„ ‚‡ון )שם(‪ ,‬עמ’ ‪‚ .75‬ם יצחק בן–צבי מבי‡ במ‡מרו בשם ר’ ישר‡ל מפירוש‡ שמספר על‬
‫חז‪‬ים†בירשולים‪†’‚”†,‬מ‪‰‬ם†ספר„ים†ו‡ח„†מסתערב”‪)†.‬לעיל‪‰†,‬ע’†‪†,71‬עמ’†‪††††.(17‬‬
‫‪‰‬כוו‪ ‰‬לי‪‰‬ו„ים מן ‪‰‬מ‚רב‪ ,‬צפון ‡פריק‪”‰ ,‰‬מערב” של ‪‰‬עולם ‪‰‬ערבי‪ .‬מע‪‬יין לציין כי י‪‰‬ו„ים צפון–‡פריק‡ים שכו‪‬ו‬ ‫‪88‬‬
‫”מסתערבים”†ב‡רצותי‪‰‬ם†כו‪‬ו†”מערביים”†ב‡רץ†ישר‡ל‪†.‬‬
‫מסעות ‡רץ ישר‡ל של עולים י‪‰‬ו„ים‪ :‬מימי ‪‰‬בי‪‬ים וע„ ר‡שית ימי שיבת ציון‪ ,‬קיבצם ובי‡רם ‡בר‪‰‬ם יערי‪ ,‬יוצ‡ ל‡ור על י„י‬ ‫‪89‬‬
‫‪‰‬מחלק‪†‰‬לע‪‬י‪‬י†‪‰‬וער†של†‪‰‰‬סת„רות†‪‰‬ציו‪‬ית†ב‪‰‬וצ‡ת†”‚זית”‪†,‬תל†‡ביב‪†,‬תש”ו‪†,1946†,‬עמ’†‪†.149‬‬
‫ספר מסעותיו ‪„‬פס לר‡שו‪ ‰‬בליוור‪‬ו בש‪‬ת ‪ 1785‬תחת ‪‰‬שם ”מסעות ‡רץ–ישר‡ל” לל‡ ציון מחבר‪ .‬ב‪„‰‬פס‪ ‰‬מ‡וחרת‬ ‫‪90‬‬
‫ש‡יתרתי מוכיח ‪‰‬מ‪„‰‬יר יצחק בן–צבי כי מחבר ‡ותו ספר מסעות ‪‰‬ו‡ רבי מש‪ ‰‬ב‡סול‪ ,(1556-1480) ‰‬רב ומקובל ש‪‰‬י‪ ‰‬מ”ץ‬
‫]†‪[†17‬‬

‫טריפולי‪ ,‬צפת‪ ,‬עין–זיתון‪ ,‬עלמ‪ ,‰‬כפר קי‪‬י‪ ,‬שכם‪ ,‬כפר ח‪‬ין וכפר בוקיע‪) ‰‬פקיעין(‪ .‬על טריפולי ‪‰‬ו‡ כותב‪‰” :‬י‪‰‬ו„ים‬
‫בטריפולי כמו מ‡‪ ‰‬בעלי בתים ציצילי’ ספר„ים ומסתערבים רובם מכירים לשון לועז ועושים בוטיק”י מכל מל‡כ‪‰‬‬
‫וסחור‪ ‰‬ופורעים קרוב ל„וק’ ז‪‰‬ב לש‪‰ 91”.‰‬עיר צי„ון זוכ‪ ‰‬לתי‡ור ‪‰‬ב‡‪” :‬צי„ו”ן ‪‰‬ית‪ ‰‬כבר ‚„ול‪ ‰‬ועת‪ ‰‬מצער ‪‰‬י‡‪,‬‬
‫קצת‪ ‰‬טבע‪ ‰‬בים וקצת‪ ‰‬חרב‪ ‰‬ויש ב‪ ‰‬כמו ת”ק בתים וכעשרים בעלי בתים י‪‰‬ו„ים מסתערבים רובם טובים ‪‰‬ם‬
‫ומקורבים ל‡ורחים‪ ,‬מ‪ ‰‬ש‡ין כן בכל‪ 92”.‬מע‪‬יין כי בתי‡וריו משמש לעתים ‪‰‬כי‪‬וי ”מוריסקים”‪ 93‬במקום מוסערבים‪,‬‬
‫ולי‪‰‬ו„ים†„ווק‡‪†.‬לקט†תי‡וריו†מחלקים†שו‪‬ים‪:‬‬
‫צפת ‪‰‬ו‡ ‚ליל ‪‰‬עליון מ‡רץ ‪‬פתלי ו‪‰‬כרך חזק בר‡ש ‪‰‰‬ר וסביב ‪‰‬ר ‪‰‬כרך כ‡רבע‪‰‬‬
‫‪‰‬רים ש‪‬ים מ‪‰‬ם כלם ישמע‡לים וב’ מ‪‰‬ם כל ‪‰‬שפוע בתים מי‪‰‬ו„ים ו‪‰‬ם יותר מ‚’ מ‡ות‬
‫בעלי בתים ויש ב‪ ’‚ ‰‬בתי כ‪‬סיות ‡’ של ספר„ים ו‡’ של מוריסקים ו‡’ של מערביים‬
‫וקורין ל‪ ‰‬כ‪‬סת של ‡לי‪‰‬ו ז”ל כי ‪‰‬י‡ ק„ומ‪ ‰‬וקבל‪ ‰‬בי„ם ש‡לי‪‰‬ו ז”ל ‪‰‬תפלל ב‪:‰‬‬
‫‪‰‬עיר מל‡‪ ‰‬כל טוב ומזו‪‬ות משובחות כ„‚ן ותירוש ויצ‪‰‬ר לרוב מ‡„ ובזול לקו‪ ‰‬כל‬
‫„בר בעתו ולול‡ רוב ‪‰‬שמן ו‪‰‬תבו‡‪ ‰‬שמוליכים משם ל„משק ולמקומות ‡חרים ל‡ ‪‰‬י‪‰‬‬
‫שו‪ ‰‬כלום‪ :‬מכל מי‪‬י פרות טובים ‪‬מצ‡ים ב‪ ‰‬ו‡שר ל‡ י‪‰‬י‪ ‰‬שם יוב‡ מ„משק‪‡‰ :‬רץ‬
‫רחבת י„ים בסחור‪‰ ‰‬ן בבוטיקי מב‚„י צמר ‪‰‬ן במרצרי‡’ ‪‰‬ן בבשמות משלש‪‡ ‰‬ל‪ ‰‬יש‬
‫‪‰‬רב‪†‰‬ח‪‬ויות†מי‪‰‬ו„ים‪†.‬ו‪‰‬ם†מבי‡ים†‪‰‬מירצרי‡”‪†‰‬ו‪‰‬בשמות†מ„משק†ומוכרים†בעיר‪†94.‬‬
‫שכם ‪‰‬י‡ עיר ‚„ול‪‡ ‰‬בל ‪‰‬י‡ חרבות חרב שממ‪ ‰‬מרוב יָש‪‡ ‰‬מ‪‬ם ‪‰‬י‡ רבתי עם וטוב‪‰‬‬
‫‪‡‰‬רץ בעיי‪‬ות ‪‰‬רב‪ ‰‬ופרות ו‪‰‬כל בזול‪ :‬ק‪‰‬ל שם כמו י”ב בעלי בתים מורסיקים ‪‰‬ייתי‬
‫שם כל יום ו’ ויום שבת‪ :‬בשבת ‪‰‬לכתי על ציון יוסף ‪‰‬צ„יק רחוק כמעט מיל מן ‪‰‬עיר‬
‫ל‪‰‬לן מן ‪‰‬ר ‚ריזים ו‪‰‬ר עיבל במישור‪‰ :‬ו‡ ‪‬תון בין ב’ עמו„ים ‚„ולים ‚בו‪‰‬ים מן ‪‡‰‬רץ‬
‫‡מ‪ ‰‬וחצי ולפ‪‬יו רצפת ‡ב‪‬ים יפ‪ ‰‬כי ‪‰‬שמרו‪‬ים ב‪‬ו עליו בית כמ‪ ‰‬פעמים ו‪‬פל ו‪‬ש‡ר‪‰‬‬
‫‪‰‬רצפ‪†95.‰‬‬
‫יום ו’ ‡חר חצות י”ט בו ‪‚‰‬עתי ל„משק לשלום עיר ‚„ול‪ ‰‬כפלים כבולו‪‬י‡ ויש ל‪ ‰‬חיל‬
‫וחומ‪ ‰‬סביב ]‪‰ [...‬י‪‰‬ו„ים שם כמו חמש מ‡ות בעלי בתים יש ‚’ בתי כ‪‬סיות ב‪‬וים ביופי‬
‫ו‪„‰‬ור ‡’ של ספר„ים ו‡’ של מורסיקים ו‡’ של ציצילי‡‪‬ים בכל ‡ח„ חכם ‡’ קור‡ ל‪‰‬ם‬
‫מעט מיימו‪‬י בכל יום בבקר ‡חר ‪‰‬תפל‪ ‰‬ו‪‰‬ם ר’ יצחק חבר לציצילי‡‪‬ים ו‪‰‬ו‡ רופ‡‬

‫„ק”ק פיז‡רו )‪ .(pesaro‬מש‪ ‰‬ב‡סול‪ ‰‬סע מ‡יטלי‪ ‰‬ל‡רץ ישר‡ל פעמיים‪ ,‬פעם בצעירותו‪ ,‬בש‪‬ת רפ”‡–רפ”‚‪ ,‬ופעם ש‪‬יי‪‰‬‬
‫כעבור ‪ 33‬ש‪‬ים‪ ,‬לעת זק‪‬תו‪ .‬מסעו ‪‰‬חל חמש ש‪‬ים ל‡חר כיבוש ‪‡‰‬זור בי„י ‪‰‬תורכים ל‡חר ‪‬צחו‪‬ו של ‪‰‬סולט‡ן ס‡לים ‪‰‬ש‪‬י‬
‫על ‪‰‬ממלוכים שליטי מצרים בי‪‬ו‡ר ‪ ,1517‬ו‪‰‬ו‡ ‪‰‬ר‡שון לת‡ר ‡ת ‪‰‬חיים תחת שלטו‪ 25 .‰‬ש‪‬ים קו„ם לכיבוש ז‪ ‰‬קלט‪‰‬‬
‫תורכי‪‡ ‰‬ת ר‡שו‪‬י ‪‰‬פליטים מספר„ ופורטו‚ל‪ .‬כרבע מליון מ‪‰‬ם ‪‰‬תפזרו בערים סלו‪‬יקי‪ ,‬קושט‡‪‡ ,‬יזמיר‪„‡ ,‬רי‡‪‬ופול‪.‬‬
‫‪‰‬כיבוש ‡יח„ ‡ת ‪‚‰‬ולים בתחום חסות ‡ח„ עם ‡”י‪ ,‬ו‪‰‬חיש ‡ת ‪‰‬מעבר ‡לי‪‰ .‰‬ציטוטים ל‪‰‬לן לקוחים מ‪‰‬ספר מסעות‬
‫‡רץ–ישר‡ל לרבי מש‪ ‰‬ב‡סול‪ ,‰‬יצ‡ ל‡ור על פי כתב י„ מקורי על י„י יצחק בן–צבי‪‰ ,‬וצ‡ת ‪‰‬חבר‪‰ ‰‬עברית לחקירת‬
‫‡רץ–ישר‡ל†ועתיקותי‪†‰‬בסיוע†מוס„†בי‡ליק†לי„†‪‰‬סוכ‪‬ות†‪‰‬י‪‰‬ו„ית†ל‡רץ–ישר‡ל‪†,‬ירושלים†תרח”ץ†)‪.(1938‬‬
‫שם‪„†,‬ף†„†ע”‡‪†,‬עמ’†‪.36‬‬ ‫‪91‬‬
‫שם‪„†,‬ף†‪†‰‬ע”‡‪†,‬עמ’†‪†.40‬‬ ‫‪92‬‬
‫”‪‰ ”moriscos‬ו‡ ‪‰‬כי‪‬וי ש„בק במוסלמים ‡יבריים ממוצ‡ מורי ש‪‰‬מירו „תם ל‪‬צרות במ‡‪‰ ‰‬ט”ו‪ .‬לפ‪‬ים ‪‬קר‡ו מו„חרס‬ ‫‪93‬‬
‫)‪”‰ .(mudéjars‬מוריסקוס” ‪‰‬יוו מיעוט מקביל ל”קו‪‬ברסוס”‪ ,‬כלומר לי‪‰‬ו„ים ‡שר ‪‰‬ת‪‬צרו ב‪‬סיבות שו‪‬ות של כפיי‪ .‰‬בן–צבי‬
‫מ„ייק‪‰” :‬שם מוריסקוס ‡ו מ‡וריסקוס ‪‚‬זר מ‪‰‬שם ‪‰‬רומ‡י ’מ‡ורים’ שמקורו בעברית–פי‪‬יקית ’ב‪‬י ‪‰‬מערב’‪ .‬בערבית קור‡ים‬
‫ל‪‰‬ם מו‚רבים ב‪‬י‚ו„ לסרצי‪‬ים‪’ .‬שרקיון’ ‡‪‬שי ‪‰‬מזרח‪ .‬מכ‡ן ב‡‪ ‰‬לפעמים ‪‰‬ערבובי‪ ‰‬בין מסתערבים ובין מערבים‪‡‰ .‬שכ‪‬זים‬
‫סירסו†לפעמים†‡ת†‪‰‬שם†וקר‡ו†’מורישקס’‪)†”.‬לעיל‪‰†,‬ע’†‪†73‬עמ†’†‪††††††.(17‬‬
‫מסעות†‡רץ–ישר‡ל†לרבי†מש‪†‰‬ב‡סול‪„†,‰‬ף†ו†ע”ב‪†,‬עמ’†‪.43‬‬ ‫‪94‬‬
‫שם‪„†,‬ף†י†ע”‡‪†,‬עמ’†‪.52‬‬ ‫‪95‬‬
‫]†‪[†18‬‬

‫מוב‪‰‬ק וחכם ר’ יצחק מסעו„ לספר„ים ר’ שם טוב ‡לפר‪‬יי למוריסיקים ו‡ין שם ישיבת‬
‫תלמו„ מתלמו„ רק מקרי „ר„קי כל ‡’ לוקח ל’ ומ’ תלמי„ים‪ :‬עו„ יש בית ‪‰‬כ‪‬סת ‡ח„‬
‫בקצ‪‰ ‰‬עיר ‪‬קר‡ עוֹ‪ְ‬בְ רחוק מיל מ„משק יש מקום ‪‬קר‡ ‚ובר ק‪‰‬ל מסתערבים כששים‬
‫בעלי בתים ושם בית ‪‰‬כ‪‬סת ‪ ‰‡‬מ‡„ ל‡ ר‡יתי כמ‪‰‬ו מעולם ב‪‬וי ב‡כס„ר‡ות ל‡רכו‬
‫‪96‬‬
‫שש‪†‰‬עמו„ים†מימין†ושבע‪†‰‬משמ‡ל†ובר‡ש†בית†‪‰‬כ‪‬סת‪.‬‬
‫ו‡צ‡ מ„משק ביום ‪‰‬זכר ועשיתי שבת במעברות ‪‰‬יר„ן כי רצו ‪‰‬מוקייר”י ל‪‰‬תעכב‬
‫שמ‪ ‰‬יום ו’‪ .‬ויום ‡’ ט’ ‪‬יסן ‪‚‰‬עתי לצפת לשלום ולקחתי בית בעין זייתון ו‡שב שם‪:‬‬
‫בחול ‪‰‬מוע„ של פסח ‪‰‬לכתי בכפר ע‪‬ן ו‪‰‬ו‡ מ‪‚‰‬ליל ‪‰‬תחתון רחוק מצפת יום ‡’ ולשם‬
‫ק‪‰‬ל†מסתערבים†כמו†שלשים†בעלי†בתים†רובם†כ‪‰‬ים†ול‪‰‬ם†בית†‪‰‬כ‪‬סת‪†97.‬‬
‫††††††††††††††††††††††††††††††††††††‬

‫‚ילויים מ‡וחרים יותר לק‪‰‬ל ‪‰‬מסתערבים ‪‰‬חושפים צ„ ‪‬וסף ב‪‰‬סתערבות כפרקטיק‪ ‰‬מו„ר‪‬ית – ‪‰‰‬תחפשות – מצ‡‪‬ו‬
‫ברשמי מסעותיו של רבי ‚„לי‪ ‰‬מסמי‡טיץ‪ ,‬מי ש‪‰‬צטרף לשיירת רבי י‪‰‬ו„‪‰ ‰‬חסי„ במסע‪ ‰‬מפולין ל‡רץ–ישר‡ל בש‪‬ת‬
‫‪ 98.1706-1700‬ביום ‪‰‬חמישי לבו‡ם ‪‬פטר ר’ י‪‰‬ו„‪ .‰‬רבים חזרו ל‡ירופ‪‰ ,‰‬חלק ‪‰‬שבת‡י ‪‰‬ת‡סלם‪‡ ,‬חרים ‪‰‬ת‪‬צרו‪,‬‬
‫מיעוטם ‪‬ש‡ר ב‡רץ‪ .‬תשלום חובם בעבור ק‪‬יית חצר בירושלים שב‪ ‰‬ב‪‬ו בית כ‪‬סת ו„ירות לעולים ל‡ ‪‬פרע במלו‡ו‪,‬‬
‫וב–‪ 29‬ב‡וקטובר ‪ 1721‬שרפו ‪‰‬ושים ‪‰‬מוסלמים ‡ת בית ‪‰‬כ‪‬סת ו‪‰‬חריבו ‡ת בתי ‪‰‬עולים ע„ ‪‰‬יסו„‪ ,‬ומ‡ז י„וע ‪‰‬מקום‬
‫כבית כ‪‬סת ‪‰‬חורב‪ .‰‬מ‡ז וע„ ר‡שית ‪‰‬מ‡‪‰ ‰‬י”ט ל‡ יכול ‪‰‬י‪ ‰‬י‪‰‬ו„י ‡שכ‪‬זי לבו‡ לירושלים ‡ל‡ ‡ם כן ‪‰‬תחפש‬
‫לספר„י ‡ו למזרחי‪ ,‬כי ‪‰‬מוסלמים ר‡ו בכל י‪‰‬ו„י ‡שכ‪‬זי עָ‪V‬ב לחוב שחבו ‪‡‰‬שכ‪‬זים מסיעת ר’ י‪‰‬ו„‪‰ ‰‬חסי„‪ 99.‬זכיר‬
‫כי בתקופת ‪‚‰‬עת ‪‰‬חסי„ים ‪‡‰‬שכ‪‬זים ל‡רץ עמ„ ‪‰‬יישוב כמעט רק על ‡רבע ערים ‡ו ”‡רבע ‡רצות קו„ש”‪ :‬ירושלים‪,‬‬
‫חברון‪ ,‬צפת וטברי‪ ,‰‬כ‡שר רובו ככולו של ‪‰‬יישוב ‪‰‬י‪‰‬ו„י ‪‰‬י‪ ‰‬ספר„י‪ .‬בירושלים ‪‬תקיים ב„חק מ‪‬יין ‡שכ‪‬זי ב‪‰‬סתר‬
‫וב‪‰‬עלם‪ .‬כ‡מור‪ ,‬תבעו ‪‰‬מוסלמים מע„ת ‪‡‰‬שכ‪‬זים סכומים ‚„ולים מש‪‬ים‪ ,‬וכל ‡שכ‪‬זי שב‡ ל‪‰‬ת‪‬חל בירושלים ‪‰‬י‪‰‬‬
‫‪‬תבע על י„ם לסלק ‡ת ‪‰‬חוב ‪‰‰‬ו‡‪” .‬משום כך ‪‰‬יו ‪‡‰‬שכ‪‬זים בעלותם ל‡רץ מתיר‡ים ל‪‰‬תיישב בירושלים‪‡ ,‬ו ש‪‰‬יו‬
‫לובשים עו„ ב„רך ב‚„י ‪‰‬ספר„ים ומתחפשים לספר„ים‪ 100”.‬בספרון ושמו ”ש‡לו שלום ירושלים” תי‡ר רבי ‚„לי‪‡ ‰‬ת‬
‫‪‰‬קורות†‡ותו‪†.‬בין†‪‰‬יתר†‪‰‬ו‡†כותב‪:‬‬
‫יש קצת י‪‰‬ו„ים שיש ל‪‰‬ם ח‪‬יות עם מי‪‬י מ‡כל‪ ,‬שקורים ‡ותם ח‪‬יות בלשון ערבי‬
‫בּ‡כּלַוֶת‪ ,‬ע”ש ‪‰‬מ‡כל ש‪‰‬ם מוכרים‪ ,‬ו‪‰‬רב‪ ‰‬מן ‪‰‬י‪‰‬ו„ים ‡לו יש ל‪‰‬ם שותפות עם‬
‫ישמע‡לים כ„י שי‚י‪‬ו עלי‪‰‬ם מן ‪‚‰‬זל ‡שר ‪‰‬ם ‚וזלים ‡ת ‪‰‬ח‪‬וו‪‬י‪ ,‬ו‚ם קצת ח‪‬יות יש‬
‫לי‪‰‬ו„ים בשוק של עכו”ם‪ ,‬כ‚ון מוכרי בשמים וכיוצ‡ בו‪‡ ,‬בל מעט ‪‰‬ם‪ .‬ו‚ם יש קצת מן‬
‫י‪‰‬ו„ים ‪‰‬קר‡ים ‡‪‬שי מערב‡ ]י‪‰‬ו„י צפון ‡פריק‪ ,[‰‬ובלשו‪‬ם שם ‪‰‬ם ‪‬קר‡]ים[ מורישקס‪,‬‬
‫ו‡לו מ„ברים לשו‪‬ם ‚”כ בלשון ‡רמי‪ ,‬ולבושי‪‰‬ם ‪‰‬ו‡ כמעט כמו ‪‰‬ערביים‪ ,‬ומעט ‪‰‬יכר‬
‫בי‪‬י‪‰‬ם‪ ,‬כי ‚ם ‪‰‬ערביים ‡י‪‬ם מ‚לחים זק‪‬ם ולכן ‡ין ‪‰‬יכר בי‪‬י‪‰‬ם‪ ,‬ויש ל‪‰‬ם חמורים‬
‫ו‪‰‬ולכים מכפר לכפר עם בשמים וש‡ר „ברים‪ ,‬ולוקחין בכפרים חיטין ושעורין וש‡ר‬

‫שם‪„†,‬ף†טו†ע”‡‪†,‬עמ’†‪.68-65‬‬ ‫‪96‬‬
‫שם‪„†,‬ף†ז‪-‬ט”ז‪†,‬ע”‡‪†,‬עמ’†‪.69‬‬ ‫‪97‬‬
‫בסוף ‪ 1699‬יצ‡ ר’ י‪‰‬ו„‪‡ ‰‬ת פולין ועמו כ–‪ 120‬פש‪‰ .‬שייר‪ ‰‬סחפ‪ ‰‬עמ‪ ‰‬ב„רכ‪ ‰‬רבים ע„ שמ‪‬ת‪ ‰‬כ–‪ 1500‬פש‪ ,‬רק כש‪‬י‬ ‫‪98‬‬
‫שליש†צלחו†‡ת†‪‰‬מסע†ו‪‚‰‬יעו†ל‡רץ‪†.‬‬
‫לפי ‡בר‪‰‬ם יערי‪ ,‬מסעות ‡רץ ישר‡ל של עולים י‪‰‬ו„ים‪ ,‬עמ’ ‪ .325‬רק בש‪‬ת ‪ 1816‬על‪ ‰‬בי„י ‪‰‬עולים מתלמי„י ‪‡‚‰‬ון מוויל‪‡‬‬ ‫‪99‬‬
‫ל‪‰‬שי‚ פירמן ]כתב זכויות[ מקושט‡ על ביטול ‪‰‬חובות ‪‰‬יש‪‬ים‪ .‬ש‪‬י עשורים יחלפו ע„ שיקבלו רשיון ממושל מצרים מוחמ„‬
‫עלי†פ‡ש‡†ששלט†‡ז†‚ם†ב‡”י‪†,‬לב‪‬ות†בחצר†”‪‰‬חורב‪†”‰‬בית†מ„רש†קטן‪†,‬ש‪‬קר‡†”מ‪‬חם†ציון”‪†.‬‬
‫‪‰‬תי‡ור†מופיע†במ‡מרו†של†‪‰‬סופר†ר‪.‬ב‪†.‬ב”‪‚†,”„‰‰‬ליון†„‪‡†,‬ייר†תרפ”ז†)‪†(1927‬ירושלים‪†.‬‬ ‫‪100‬‬
‫]†‪[†19‬‬

‫מי‪‬י מ‡כל ומבי‡ים לירושלים ומוכרים ובז‪ ‰‬מתפר‪‬סים‪‡ ,‬בל ‪‰‬ם רובם ככולם ע‪‬יים‪.‬‬
‫ו‡ם ‡לו ‡שר יו„עים לשון עכו”ם ‪‰‬ם כך‪ ,‬ומ‪ ‰‬עש‪‡ ‰‬ח‪‬ו ‡שכ‪‬זים ‡שר ‡ין ‡‪‬ו‬
‫יו„עים לשו‪‬ם ו‪‰‬י בעי‪‬י‪‰‬ם כ‡ִלם ‡שר ל‡ יוכל ל„בר וכ‡יש ‡שר ל‡ שומע לשו‪‬ם‪,‬‬
‫ו‡‪‬ו כ‚רים ‚רורים בין ‪‰‬י‪‰‬ו„ים וק”ו בין ‪‰‬עמים‪ ,‬וכש‡‪‬ו לוקחים ‡יז‪„ ‰‬בר מ‡כל מן‬
‫‪‰‬ערבי בשוק ‪‰‬ו‡ מרמז ל‪‬ו ב‡צבעו ו‚ם ‡‪‬ח‪‬ו מרמזים לו במספר ‡צבעות ‪‰‬י„ים‪ ,‬ו‪‰‬י‬
‫בעי‪‬י‪‰‬ם למשל ולשחוק ממש‪ ,‬ו‡יך ‪‬עש‪ ‰‬שום מש‡ ומתן בי‪‬י‪‰‬ם ל‪‰‬תפר‪‬ס ‡ת‬
‫טפי‪‬ו‪†101”.‬‬

‫בחי‪‬ת ‡זורי ‪‰‬מ‚ע ‪‰‬בין–תרבותי בין י‪‰‬ו„ים למוסלמים מ‚יע‪ ‰‬ע„ ר‡שית ‪‡‰‬סל‡ם על שלל ‪‡‰‬פשרויות שזימן ל„רי‬
‫‪‰‬מ‡ות של‡חר ‪‰‬ופעתו – תופעות ‪‰‬רות משמעות כמו ‪‰‬תיי‪„‰‬ות‪ 102‬ו‪‰‬ת‡סלמות – בין ב‡ו‪‬ס בין ברצון‪‡ ,‬פשרויות‬
‫‡שר כשלעצמן ‡י‪‬ן ‪‬ע‪‬ות לחלוק‪„ ‰‬תית ‪‰‬רמטית וח„–משמעית‪ .‬בש‪‬ת ‪ 629‬כבש ‪‬וו‪‰ ‰‬מ„בר חַ’יְבַּר‪ ,‬צפו‪‬ית ליַת’‪X‬בּ‬
‫)‡למַ„י‪‰ ,(‰‬שטח ‪‰‬ר‡שון ‪‰‬מ‡וכלס י‪‰‬ו„ים ש‪‰‬ושם תחת שלטו‪ ‰‬של ‪‰‬מ„י‪‰ ‰‬מוסלמית‪ .‬ל‡חר שש‪ ‰‬שבועות של‬
‫פעולות ‡יב‪ ‰‬כ‪‬עו י‪‰‬ו„י חַ’יְבַּר ‪‬כ‪‬עו למוחמ„ וקיבלו ‡ת ת‪‡‬יו‪‰ .‬ותר ל‪‰‬ם ל‪‰‬יש‡ר בחַ’יְבַּר ולעב„ ‡ת ‡„מותי‪‰‬ם‪,‬‬
‫‡ולם†‪‰‬וטל†עלי‪‰‬ם†למסור†מחצית†מתוצרת†בוסת‪‬י†‪„‰‬קלים†לכובשים†כמס–עוב„‪††.‬‬
‫‪‰‬מפורסם ביותר מר‡שו‪‬י ‪‰‬י‪‰‬ו„ים ‪‰‬מת‡סלמים ‪‰‬י‪‬ו י‪‰‬ו„י תימ‪‬י בשם כַּעְבּ ‡ל‡ַחְבַּר ש‪‰‬ת‡סלם ככל ‪‰‬ר‡‪‰‬‬
‫בש‪‬ת ‪ 638‬בימי ‪‰‬ח’ליף ע‹מר ‪‰‬ר‡שון‪ .‬במסורת ‪‰‬מוסלמית מ‚לם כַּעְבּ ‡ל‡ַחְבַּר ‡ת „מות ‪‰‬מתווך ‡ו מעביר ‪‰‬מסורת‪.‬‬
‫בבו‡ו לפרש ‡ת ‪‰‬תור‪‰ ‰‬מוסלמית עש‪ ‰‬כַּעְבּ ‡ל‡ַחְבַּר שימוש תכוף במקורות מקר‡יים ורב‪‬יים ש‪‰‬יו זמי‪‬ים לו‪ ,‬ועורר‬
‫עליו ‡ת קצפם של ‡לו שר‡ו בו מתחז‪‰ ‰‬מ‪‬ס‪ ‰‬לערער ‡ת ‪‡‰‬סל‡ם מבפ‪‬ים‪‰ .‬ספרות ‪‰‬מוסלמית מ‡ות‪ ‰‬עת ‪„‬רשת‬
‫‚ם למעביר מסורת ‡חר‪ ,‬וַ‪ְ‰‬בּ ‡ִבְּן מ‹‪ַ‬בִּ‪‰ ,‰‬מוזכר כבר–סמכ‡ מ‪‰‬ימן במקורות י‪‰‬ו„יים ו‪‬וצריים‪ ,‬ו‡שר לו מיוחס ספר‬
‫בשם כִּתַ‡בּ ‡ל‡ִס‪ִ‡‡U‬ילִיַ‡ת‪ ,‬מסורת מוסלמית ‪‰‬עוסקת בי‪‰‬ו„ים‪ .‬מ‡וחר יותר ‪‬פ‚וש ב„מותו של יעקוּב ‡ִבְּן כִּלִס‬
‫)‪ ,(991-930‬י‪‰‬ו„י בן ב‚„„ ש‪ „„‬ל‡”י ומצרים‪ ,‬שם ‪‰‬פך לתומך ‪‰‬פ‡טִימִים‪‡ ,‬ימץ ‡ת עיקרי ‪‡‰‬מו‪‡‰ ‰‬סמ‡עילית‪,‬‬
‫עקר לצפון ‡פריק‪ ‰‬ושב למצרים בחסות ‪‰‬ח’ליף ‪‰‬פ‡טִמִי ‡למ‹עִז ש‡ף מי‪‡ ‰‬ותו ל‡וצר ‪‰‬מ„י‪’„ .‰‬ימי )בן חסות( ‡ו‬
‫„’ימי לשעבר‪ ,‬ש‪‰‬חזיקו בעמ„ת כוח‪ ,‬ר„פו ל‡ פעם‪ ,‬וכך‪ ,‬חרף ‪‰‬ת‡סלמותו‪‰ ,‬ו‡שם ‡ִבְּן כִּלִס ב‪‰‬ע„פת ב‪‬י „תו‬
‫‪‰‬קו„מת‪†.‬‬
‫שלוש‪ ‰‬י‪‰‬ו„ים בולטים ‡ימצו ‡ת ‪‡‰‬סל‡ם ב‡מצע ‪‰‬מ‡‪‰ ‰‬י”ב‪ :‬מת‡סלם ש‪‰‬מרת „תו קשור‪ ‰‬בקי„ום‬
‫מקצועי ‪‰‬י‪‰ ‰‬פילוסוף ‡ַבּוּ ‡לבַּ‪U‬כַ∆‡ת ‪ִ‰‬בַּת ‡לל‪ִ‡ ‰‬בְּן מַלכַ∆‡ ‡לב‚„„י‪‰ ,‬י„וע בכי‪‬וי ‡ַוְחַ„ ‡לזַמ‡ן‪‰” ,‬יחי„ בזמ‪‬ו”‬
‫)‪ 1164-1077‬לערך(‪ ,‬ש‪‚‰‬יע ל‚„ול‪ ‰‬ב‡מצעות ‪‰‬עיסוק ברפו‡‪‡ .‰‬ח„ מתלמי„יו ‪‰‬י‪„‡ ‰‬ם בשם ‡ִסחַ‡ק )יצחק( ב‪‬ו של‬
‫‪‰‬משורר ‪‰‬עברי ‡בר‪‰‬ם ‡ִבְּן עזר‡ )ומשורר בזכות עצמו( וחת‪‬ו של ‪‰‬משורר י‪‰‬ו„‪‰ ‰‬לוי‪ִ‡ .‬סחַ‡ק ‡ִבְּן עזר‡ ‪‬סע מספר„‬
‫למצרים ולב‚„„‪ ,‬שם ‪‰‬ת‡סלם‪ .‬תלמי„ ‡חר ‪‰‬י‪ ‰‬סַמַוְ‡ַל )שמו‡ל( ‡למַ‚‪X‬בִּי‪ ,‬י‪‰‬ו„י מצפון ‡פריק‪ ‰‬שק‪ ‰‬לעצמו שם‬
‫כתלמי„ חכם‪ ,‬רופ‡ ומתמטיק‡י‪ ,‬בש‪‬ת ‪‰ 1163‬ת‡סלם‪ ,‬ו‪‰‬ו‡ זכור בעיקר בשל פולמוסו ‪‡ „‚‬מו‪‬ת ‪‰‬י‪‰‬ו„ים‪„ .‬ומ‪‰‬‬
‫ש‪‰‬משומ„ים ‪‰‬בי‪‬ו ‪‰‬יטב ‡ת כוח‪ ‰‬של ‪‡‰‬קולטורצי‪ ‰‬עלי‪‰‬ם‪ .‬סַמַוְ‡ַל ‡למַ‚‪X‬בִּי‪ ,‬למשל‪ ,‬חש צורך ל‪‰‬מחיש לקור‡יו‬
‫‪‰‬מוסלמים ‡ת ‪‰‰‬יבט ‪‰‬מוזיקלי של תפיל‪ ‰‬בבית כ‪‬סת‪ ,‬ו‪ ‚‰‬ש‪‰‬י‪ ‰‬זר ל‪‰‬ם לחלוטין‪ .‬כ‡שר משלו ‪‰‬פרסים בעיר‡ק‬
‫לפ‪‬י ‪‰‬ופעת ‪‡‰‬סל‡ם‪‰ ,‬סביר‪‰ ,‬ם ‡סרו על ‪‰‬י‪‰‬ו„ים ל‪‰‬תפלל‪ ,‬ומ‡חר ושיר‪ ‰‬ל‡ ‪‡‬סר‪ ,‰‬חיברו ‪‰‬י‪‰‬ו„ים שירים ש‪‰‬כילו‬
‫קטעי תפילות ושרו ‡ותם בבתי ‪‰‬כ‪‬סת‪ .‬מקר‪‰ ‰‬ת‡סלמות י„וע ‪‬וסף ‪‰‬ו‡ של ‪U‬שִי„ ‡ל‪D‬ין פַ‪E‬ל‡לל‪,(1317-1247) ‰‬‬

‫‪‰‬ספר ש‡לו שלום ירושלים ר‡‪‡ ‰‬ור בברלין‪ ,‬תע”ו‪„ ,‬פס בש‪‬ית ב”רשומות” חלק ב’‪ ,‬על י„י מר ז’ רובשוב‪‰ .‬ציטוט ממ‪„‰‬ורת‬ ‫‪101‬‬
‫יערי†)שם(‪†,‬עמ’†‪.335‬‬
‫ביצירתו ‪‰‰‬יסטוריו‚רפית ‪‰‬מ‚וו‪‬ת עוקב חיים ז‡ב ‪‰‬ירשבר‚ ‡חר רשמי ‪‰‬שפעת‪‚‰ ‰‬לוי‪ ‰‬ו‪‰‬סמוי‪ ‰‬של ‪‰‬י‪„‰‬ות )‪‰‬תימ‪‬ית( על‬ ‫‪102‬‬
‫‪‰‬ת‪‰‬וות ‪‡‰‬סל‡ם‪ .‬בעיקר ספרו ישר‡ל בערב‪ :‬קורות ‪‰‬י‪‰‬ו„ים בחמיר וח‚’‡ז מחורבן בית ש‪‬י וע„ מסעי ‪‰‬צלב‪‰ ,‬וצ‡ת מוס„‬
‫בי‡ליק†על†י„י†מס„‪†,‰‬תל†‡ביב†‪‰‬תש”ו‪†††.1946†,‬‬
‫]†‪[†20‬‬

‫י‪‰‬ו„י פרסי ש‪‰‬ת‡סלם בחצרם של ‪ִ‡‰‬ילחַ’‡‪ִ‬ים ‪‰‬מו‪‚‬ולים ב‡ירן וכתב בפרסית ‡ת ‪‰‬יציר‪‰‰ ‰‬יסטוריו‚רפית ‪„‚‰‬ול‪‰‬‬
‫‚'מיע ‡לתוו‡ריח'‪ ,‬מפעל כתיבת ‪‰‰‬יסטורי‪‡‰ ‰‬ו‪‬יברסלית ש‪‬סמך בין ‪‰‬יתר על מקורות מ‪‡‰‬ל‡ִס‪ִ‡‡U‬ילִיַ‡ת ועל‬
‫מקורות†י‪‰‬ו„יים‪†.‬‬
‫שלטון ‪‡‰‬למ‹וַחִ„וּן בצפון ‡פריק‪ ‰‬ובספר„ לוו‪ ‰‬במקרי ‪‰‬ר‚ רבים של ‪‬וצרים‪ ,‬י‪‰‬ו„ים ומוסלמים פורשים‪.‬‬
‫‪‰‬תופע‪ ‰‬של י‪‰‬ו„ים רבים ש‡ולצו לבחור בין ‪‰‬חרב ל‡סל‡ם‪ ,‬ו‪‬טשו ‡ת „תם ל‡ ‪‰‬ית‪ ‰‬חזון ‪‬פרץ‪‰ .‬מומרים ‪‰‬ח„שים‬
‫ל‡סל‡ם שיערו ‡ולי כי ע„ מ‪‰‬ר‪ ‰‬יוּתר ל‪‰‬ם לחזור ל„תם‪ ,‬כפי ש‪‬יסיו‪‬ם לימ„ ‡ותם‪‡ ,‬ולם ‪‡‰‬למ‹וַחִ„וּן ‪‰‬חזיקו בשלטון‬
‫ע„ של‪‰‬י ‪‰‬מ‡‪‰ ‰‬י”‚‪ ,‬וכך ‪‰‬תפתח‪ ‰‬תופע‪ ‰‬של מוסלמים ש‡י‪‬ם ‡ל‡ ”י‪‰‬ו„ים בסתר”‪ ,‬ב„ומ‪ ‰‬ל‡‪‬וסים בספר„ ‪‰‬וצרית‬
‫בתקופ‪ ‰‬מ‡וחרת יותר‪‚ .‬וייטין מציין כי כפיפות עצמית ו‪‰‬מר‪ ‰‬ל„ת ‪‰‬שלטת‪‚‰ ,‬ם ש‪‰‬ו‪‬עו בכוח שרי„‪‡ ‰‬ו כ„‡יות‬
‫‪‰‬בי‡ו ל”‪‰‬סתיי„ות ‪‰‬עורקים ‪„‰‬תיים”‪ ,‬כלשו‪‬ו‪ ,‬ו‪‰‬שפעתם על ‪‰‬מיעוט ‪‰‬י‪‰‬ו„י ‪‰‬ית‪ ‰‬חזק‪ ‰‬משצפו‪‡ 103.‬ח„ ‪‰‬שי‪‬ויים‬
‫‪‰‬מכריעים ש‪‰‬תחוללו בחיי ‪‰‬י‪‰‬ו„ים ב‡רצות ‪‰‬ללו ‪‰‬י‪ ‰‬ת‪‰‬ליך ‪‰‬סערוב‪ ,‬שפירושו ‪‰‬עיקרי ‡ך ל‡ ‪‰‬יחי„ ‪‰‬י‪‰ ‰‬חלפת‬
‫‪‰‬לשו‪‬ות ‪‰‬עתיקות בלשון ‪‰‬ערבית‪‡‰ .‬רמית כשפת „יבור ‪‬סו‚‪ ‰‬לתחום ‪‰‬משפט ו‪‰‬תפילות‪‰ ,‬יוו‪‬ית ‪‬שתכח‪‰ ,‰‬עברית‬
‫‪‬ותר‪ ‰‬כלשון ‪„‰‬ת וסביבותי‪‰ ‰‬שימושיות‪‰ .‬ערבית תפס‪‡ ‰‬ת מקומ‪ ‰‬כלשון ‪‰‬מ„ע ו‪‰‬פילוסופי‪ ,‰‬לשון ‪‰‬שלטון‬
‫ו‪‰‬מסחר‪ ,‬ובתיווכם של פילוסופים מוסלמים – לשון ‪‰‬תי‡ולו‚י‪ ‰‬ו‪‰‰‬שקפ‪ .‰‬ב‚‪‬יז‪‰ ‰‬ק‪‰‬ירית ‡ף ‪‬מצ‡ו חלקי קור‡ן‬
‫מתועתקים לעברית‪ .‬בר‪‬ר„ לו‡יס תופש ‡ת ת‪‰‬ליך ‪‰‰‬סת‚לות ‪‰‬תרבותית של ‪‰‬י‪‰‬ו„ים בעולם ‪‰‬ערבי ‪‡‰‬סל‡מי כ‡ופן‬
‫של ‡סל‡מיזצי‪‡” :‰‬ין פירושו של „בר ‪‰‬ת‡סלמות „ווק‡‪‡ ,‬ף על פי ש‪‰‬יו מת‡סלמים י‪‰‬ו„ים רבים‪ ,‬ו‡ח„ים מבי‪‬י‪‰‬ם‬
‫‡ף מיל‡ו תפקי„ים בעלי חשיבות רב‪‰ .‰‬כוו‪ ‰‬כ‡ן ‡י‪ ‰‬לקבלת ‪„‰‬ת ‪‡‰‬סל‡מית‪‡ ,‬ל‡ ל‡ימוץ „רכי חשיב‪ ‰‬ו„פוסי‬
‫‪‰‬ת‪‚‰‬ות ‡סל‡מיים – במיל‪‡ ‰‬חת‪ ,‬מסורת ‡סל‡מית י‪‰‬ו„ית מקביל‪ ‰‬למסורת ‪‰‬וצרית י‪‰‬ו„ית שעלי‪‡ ‰‬ו מור‚לים‬
‫ל„בר בעולם ‪‰‬מו„ר‪‬י‪‡ 104”.‬חרי כיבוש ‪‰‬ס‪‰‬ר ‪‰‬פור‪ ‰‬ומצרים‪ ,‬ו‪‰‬רחבת ‪‰‬שלטון ‪‰‬עות’מ‡‪‬י בצפון ‡פריק‪ ,‰‬כלל‪‰‬‬
‫בקיסרות ‪‰‬עות’מ‡‪‬ית ‚ם ‡וכלוסיי‪ ‰‬י‪‰‬ו„ית ‚„ול‪„ ‰‬וברת ערבית‪‡ .‬ל‪ ‰‬קר‡ים כר‚יל ברישומים ‪‰‬עות’מ‡‪‬ים‬
‫”מ‹סתַעְ‪X‬בַ∆‪ .”‰‬זו‪‰‬י ‪‰‬מיל‪ ‰‬שב‪ ‰‬ככל ‪‰‬ר‡‪‰ ‰‬שתמשו ‪‰‬עות’מ‡‪‬ים על מ‪‬ת ל‪‰‬בחין בין ‪‰‬י‪‰‬ו„ים „וברי ‪‰‬ערבית בסורי‪,‰‬‬
‫בעירק†ובמצרים†ובין†‪‰‬י‪‰‬ו„ים†„וברי†‪‰‬יוו‪‬ית‪‰†,‬תורכית†ו‪‰‬ספר„ית‪†,‬שעמם†‪‰‬ית‪†‰‬ל‪‰‬ם†‪‰‬יכרות†טוב‪†‰‬יותר‪†105”.‬‬
‫‚ילום מ‡וחר י„וע של י‪‰‬ו„ים כמוסלמים ח„שים ‪‰‬ו‡ מקר‪‡ ‰‬וסי מש‪‡ „‰‬שר בצפון–מזרח ‡ירן‪ ,‬שם ישבו‬
‫מ‡ז ‪ 1743‬בחסות ‪‰‬שליט ‪„‡‬ר ש‡‪ .‰‬ל‡חר ‪‰‬ירצחו עלו ק‪‡‬ים שיעים ובחו„ש מרס ‪ ,1839‬בעקבות מקרי טבח ור„יפ‪,‰‬‬
‫‡ולצו ‪‰‬י‪‰‬ו„ים וצ‡צ‡י‪‰‬ם לקיים ‡ת מצוות ‪„‰‬ת ‪‰‬מוסלמית כלפי חוץ‪ .‬בסתר עשו ‪‡‰‬וסים כל ש‪‬יתן על מ‪‬ת לשמור‬
‫‡ת „תם‪‰ .‬שים ‡ורסו עו„ בי‪‬קותן‪‚‰ ,‬ברים ‪‰‬חזיקו בשמות כפולים; ‪‰‬לכו למס‚„‪‡ ,‬ך בבתי‪‰‬ם פ‪‬ימ‪‰ ‰‬קפי„ו לעשות‬
‫כי‪‰‬ו„ים; עשו ‡ת צום חו„ש רמ„‡ן ו‪‰‬תע‪‬ו ביום ‪‰‬כיפורים; ‪‰‬תחת‪‬ו ‡צל ‪‰‬ק‡„י‪‡ ,‬ך ‚ם לפי ‪‰‰‬לכ‪‰ ‰‬י‪‰‬ו„ית; ‪‰‬חזיקו‬
‫בכתובות†כפולות†–†מוסלמית†‪‰‬כתוב‪†‰‬בפרסית†וי‪‰‬ו„ית†‪‰‬כתוב‪‡†‰‬רמית‪†106.‬‬

‫חבר‪ ‰‬ים תיכו‪‬ית ]‪ ,[1999‬שלמ‪„ ‰‬ב ‚וייטין‪ ,‬מ‪„‰‬ור‪ ‰‬מעוב„ת של יעקב לס‪‬ר‪ ,‬י„יעות ‡חרו‪‬ות ו‡ו‪‬יברסיטת תל ‡ביב‪,‬‬ ‫‪103‬‬
‫מ‡‪‚‬לית†‡י‪†‰‬ברויר‪†,2005†,‬עמ’†‪†.378‬‬
‫‪‰‬י‪‰‬ו„ים בעולם ‪‡‰‬סל‡ם ]‪ ,[1984‬בר‪‬ר„ לו‡יס‪ ,‬מרכז זלמן שזר לתול„ות ישר‡ל‪ ,‬מ‡‪‚‬לית מרים שק„‪ ,1996 ,‬עמ’ ‪.74‬‬ ‫‪104‬‬
‫מ‡‚רותיו ‪‰‬מפורסמות של ‪‰‬רמב”ם‪ ,‬שבצעירותו בספר„‪ ,‬כפי ‪‰‬ר‡‪ ,‰‬כפת‪ ‰‬עליו ‪‰‬ת‡סלמות‪ ,‬עול‪ ‰‬כי ‪‰‰‬סתערבות ל‡ ‪‰‬ית‪‰‬‬
‫תופע‪ ‰‬חרי‚‪ .‰‬קביעותיו ‪‰‬ן בעלות ‡ופי פרש‪‬י ל‪‰‬ב„ל שבין ‪„‰‬תות‪ ,‬וכך‪‚‰ ,‬ם שעל י‪‰‬ו„י לסבול עי‪‬ויים ומוות ובלב„ של‡‬
‫יו„‪ ‰‬בעיקרי ‪‡‰‬מו‪‰ ‰‬וצרית‪ ,‬מותר לו ל‪‰‬ת‡סלם למר‡ית עין על מ‪‬ת לחיות‪ .‬בעי‪‬י ‪‰‬רמב”ם‪ ,‬לטעון כי מוחמ„ ‪‰‬ו‡ ‪‬בי‡ ‪‡‰‬ל‬
‫‪‬תפש חמור פחות מ‡שר ל‪‰‬עי„ כי ישו ‪‰‬ו‡ בן ‪‡‰‬ל‪‰‬ים‪‡ .‬ם כי ב‡‚רת תימן ‪‰‬כתוב‪” ‰‬בלשון ‪@L‬ר ו‪‬יבו למען ירוץ קור‡ בו”‬
‫ששלח לי‪‰‬ו„י תימן בש‪‬ת ‪ 1172‬ל‪‬וכח ‡יום ‪‰‬מרת ‪„‰‬ת בכפיי‪‰ ‰‬תבט‡ בחומר‪‰" „‚ ‰‬פושע" סַמַוְ‡ַל )שמו‡ל( ‡למַ‚‪X‬בִּי‬
‫ש‪‰‬מיר „תו ל‡סל‡ם בש‪‬ת ‪ ,1163‬ו‪‰‬בי‡ ר‡יות לכ‡ור‪‡ „‚ ‰‬מו‪‬ת ‪‰‬י‪‰‬ו„ים‪‚‡ .‬רות ‪‰‬רמב”ם‪ ,‬מ‪„‰‬ורת י’ שילת‪ ,‬כרך ‡‪,‬‬
‫ירושלים†תש‪†,‰”‬עמ’†קל‡‪†††.‬‬
‫שם‪†,‬עמ’†‪.112‬‬ ‫‪105‬‬
‫חיים י‪ .‬כ‪‰‬ן‪‰ ,‬י‪‰‬ו„ים ב‡רצות ‪‰‬מזרח ‪‰‬תיכון בימי‪‬ו‪‰ ,‬וצ‡ת ‪‡‰‬ו‪‬יברסיט‪‰ ‰‬עברית בירושלים‪‰ ,‬מכון לי‪„‰‬ות זמ‪‬ו‪‰ ,‬וצ‡ת‬ ‫‪106‬‬
‫‪‰‬קיבוץ ‪‰‬מ‡וח„‪ ,‬תשל”‚‪ ,1972 ,‬עמ’ ‪‰ .158-155‬שוו‪ ‰‬ו‪.‬י‪ .‬פישל‪ ,‬ק‪‰‬לות ‪‡‰‬וסים בפרס )ציון ‡(‪ ,‬תרצ"ו; ר‪ .‬פט‡י‪ ,‬מסורות‬
‫‪‰‬יסטוריות†ומ‪‚‰‬י†קבור‪‡†‰‬צל†י‪‰‬ו„י†מ'†)בתוך‪„†:‬פי†זכרון†לב‪‰‡†.‬רו‪‬וף(‪†,‬תש"ו‪.‬‬
‫]†‪[†21‬‬

‫‡ת ר‡שית ‪‰‬כיבוש ‪‰‬מוסלמי בחצי ‪‡‰‬י ‪‡‰‬יברי מקובל לציין במר„ שפרץ בש‪‬ת ‪ 710‬בממלכת ‪‰‬וויזי‚ותים בספר„‪,‬‬
‫בעת שרו„רי‚ו „וכס ‡‪„‬לוסי‪ ‰‬תפס ‡ת ‪‰‬מלוכ‪ .‰‬יריביו פ‪‬ו לעזרת ‪‰‬מוסלמים בצפון ‡פריק‪ ‰‬וכעבור ש‪ ‰‬שלח מושל‬
‫צפון ‡פריק‪ ‰‬מוס‡ ‡בן ‪‹‬צַיר לספר„ ‡ת ט‡רק ‡בן זי‡„ בר‡ש תריסר ‡לפי בֶּרברים ש‪‰‬ו‪‚‰‬ו בי„י ערבים סורים‪ .‬ט‡רק‬
‫חצ‪‡ ‰‬ת ‪‰‬ים בחולפו על פ‪‬י סלע ‪‰‰‬ר ‪‰‬קרוי על שמו‪’‚ ,‬בל ‡לט‡רק )‚יברלטר(‪ ,‬ובס„רת כיבושים תפס ‡ת קור„וב‪,‰‬‬
‫טול„ו‪ ,‬סוולי‪ ‰‬ומרי„‪ ,‰‬ו‪‰‬משיך משם צפו‪ ‰‬ל‡‡ר‚ון‪ ,‬קטלו‪‬י‪ ‰‬ומחוזות צפון–מערב ספר„‪ .‬בש‪‬ת ‪‚‰ 755‬יע לספר„‬
‫עב„ ‡לרחמ‡ן‪ ,‬תפס ‡ת ‪‰‬שלטון בקור„וב‪ ,‰‬בירת ספר„ ‪‰‬מוסלמית‪ ,‬וכו‪‬ן ב‪‡ ‰‬מירות עצמ‡ית‪ .‬מ‪‚‰‬רים רבים ש‪‚‰‬יעו‬
‫מ‪‰‬מזרח חיזקו ‡ת ‪‰‬יסו„ ‪‰‬ערבי‪‰‰ .‬ת‡סלמות רבת‪‡ ,‰‬ך ‪‬שמר חיץ בין ‪‰‬וצרים ‪‰‬מסתערבים ש‡ימצו לעצמם ‡ת‬
‫‡ורח–‪‰‬חיים ‪‰‬ערבי‪”‰ ,‬מ‹וַלַ„וּן” )ב‪‬י תערבות( ו‪‰‬ערבים‪ .‬על ‪‰‬מסך של ספר„ ‪‰‬מי„‡בלית ‪‬רשמו ת‪‬ועותי‪‰‬ם של‬
‫מוסלמים‪ ,‬י‪‰‬ו„ים ו‪‬וצרים‪ ,‬יחי„ות חברתיות שתוקפן ‪‚‬ס ל‪‬וכח ‪‡‰‬ת‚ר ש‪‰‬עמי„ו מיעוטי ‪‰‬בי‪‬יים לעצם ‪„‚‰‰‬רות‬
‫‪107‬‬
‫‪‰‬ללו‪ .‬ל‡–מוסלמים ‪‰‬ו‚„רו כב‪‬י חסות של ‪‰‬ממלכ‪‡‰ ‰‬סל‡מית )„’ימ‪ ,(‰‬ו‪‬וצרים‪ ,‬כמו י‪‰‬ו„ים‪‰ ,‬ו מחירות „תית‪.‬‬
‫‪‬וצרי שחי ‡ז תחת שלטון מוסלמי ו‪ ‰‰‬מחירות „תית כו‪ ‰‬לעתים קרובות ”מוֹזעַ‪U‬בּ”‪‰ .‬מוזערבים ‪‰‬ם ‪‬וצרים שחיו‬
‫תחיל‪ ‰‬תחת שלטון מוסלמי בספר„ ‪„‰‬רומית )‡ל‡‪„‬לוס( ותוך כ„י שמירת „תם ספ‚ו ‪‰‬שפע‪ ‰‬תרבותית‬
‫ערבית–ברברית–מוסלמית‪‚ 108.‬י‡ולו‚י‪ ‰‬של מקור שמם מוליכ‪ ‰‬בר‡ש ובר‡שו‪ ‰‬לשיבוש ‪‰‬מל‪‰ ‰‬ערבית ”מ‹סְתַעְ‪X‬בּ”‪,‬‬
‫‪‰‬מור‪ ‰‬על ז‪‰’ ‰‬ר‡‪ ‰‬כערבי’‪ ,‬כ‡שר ככל ‪‰‬ר‡‪‰ ‰‬שליטים ‪‰‬מוסלמים ‪‰‬ם ש‪‰‬ע‪‬יקו למיעוט ז‪‡ ‰‬ת שמו‪‰ .‬צע‪‡ ‰‬חרת‬
‫‚ורסת כי מקור ‪‰‬שם בביטוי ‪‰‬לטי‪‬י ‪ ,Mixti Arabes‬כלומר‪’ ,‬מעורבבים’ עם ערבים‪ .‬לפי ‚רס‪ ‰‬זו‪‰ ,‬וצרים מן ‪‰‬צפון‬
‫‪‰‬ם ש‪„‰‬ביקו ל‡חי‪‰‬ם מן ‪„‰‬רום ‡ת ‪‰‬כי‪‬וי ‪‰‬ז‪ ‰‬ל‡חר ש‡לו ‪‰‬י‚רו צפו‪ .‰‬ייתכן כי ‪‰‬מוזערבים עצמם בחרו לעצמם שם‬
‫קולקטיבי ז‪ ‰‬מתוך ‪‰‬ז„‪‰‬ות עם ‡„ו‪‬י‪‰‬ם ‪‰‬מוסלמים‪ 109.‬קורות ‪‰‬מוזערבים כוללות ‡ת מת‪„‚‬י‪‰‬ם ‪‰‬חרופים בקרב‬
‫‪‰‬וצרים‪ .‬כך ‪‬תפרסם מקר‪ ‰‬של ‪‬זיר בשם פֶּרפֶקטוּס‪ .‬בש‪‬ת ‪ 850‬ערך ‪‰‬זיר ק‪‬יות בשוק של קור„וב‪ .‰‬עוברי ‡ורח‬
‫שש‡לו ‡ותו ב‪‰‬ת‚רות מי ‪‰‬י‪ ‰‬בי‡ ‚„ול יותר‪ ,‬ישו ‡ו מוחמ„‪‚ ,‬רמו ל‪‰‬תפרצותו בשטף של מילות ‚‪‡‬י וכי‪‬ויים ל‪‬בי‡‬
‫‪‡‰‬סל‡ם‪ .‬ל‡חר ש‪‡‰‬ירוע חזר על עצמו ‪‰‬וצ‡ פֶּרפֶקטוּס ל‪‰‬ור‚‪ .‬בקרב ‪‬וצרים שסל„ו ממ‚מת ‪‰‰‬סתערבות ‪‰‬צמיח‬
‫‪‡‰‬ירוע פולחן של ק„ושים מעו‪‬ים‪‰ .‬סיפור ‪‬מסר ל‪‬ו בי„י ‪‬וצרי ר„יקלי בשם פַּ‡וּלוֹ ‡ַלוַורוֹ ש‪‰‬תפלמס בספרו‬
‫‪†Indiculus Luminosus‬עם†‪‰‬תי‡ולו‚י‪‰†‰‬מוסלמית†ויצ‡†כ‪†„‚‬מ‚מת†‪‰‰‬סתערבות†‡צל†עמיתיו†‪‰‬וצרים‪:‬‬
‫‪‰‬יכן ימצ‡ בימ‪‬ו מי ש‡י‪‬ו בקי‡ ב„ת ‪‰‬מסו‚ל ל‡חוז פרש‪‬ויות בלטי‪‬ית לכתבי ‪‰‬קו„ש?‬
‫‪‰‬יכן ‪‰‬ם ‪‰‬וצרים שילמ„ו בל‪‰‬ט ‡ת ספרי ‪‰‬בשור‪‡ ,‰‬ת ‪‰‬בי‡ים ו‡ת ‪‰‬שליחים? ‡בוי!‬
‫כל ‪‰‬וצרים ‪‰‬צעירים‪ ,‬רבי–‪‰‬כשרו‪‬ות ‪‰‬בולטים ביופיים ובלבושם‪ ,‬קור‡ים ולומ„ים‬
‫ב‪‰‬תל‪‰‬בות רב‪‡ ‰‬ת ‪‰‬ספרים ‪‰‬ערביים; ‡ו‪‰‬בים ‪‰‬ם לקרו‡ ‡ת ‪‰‬שירים ו‪‰‬רומ‪‬סות של‬
‫‪‰‬ערבים ו‪‬יש‡ים מעל בשל יכולם ל„בר ערבית; לומ„ים ‪‰‬ם ‡ת כתבי ‪‰‬תי‡ולו‚ים‬
‫ו‪‰‬פילוסופים ‪‰‬ערבים ל‡ כ„י ל‪‰‬פריך ‡ת „ברי‪‰‬ם‪‡ ,‬ל‡ כ„י לק‪‬ות לעצמם ערבית‬
‫מ‪‰‬ו„רת;†מפ‪‬ים†‪‰‬ם†עורף†ליפי†‪‰‬כ‪‬סיי‪†‰‬ורוחשים†בוז†ל‪‰‬רות†‚ן–‪‰‬ע„ן†ש‪‰‬י‡†מציע‪††110.‰‬‬

‫על‬ ‫על פי רוב שמר ‪‰‬פסוק מן ‪‰‬קור‡ן – לַ‡ ‡ִכְּ‪ ‰‡U‬פי ‡ל„ין )”‡ין מַק‪‬ים „ת בכפיי‪ ,”‰‬סור‪ 256 ,2 ‰‬תר‚ום ‡ורי רובין( –‬ ‫‪107‬‬
‫משמעותו†‪‰‬פשוט‪†‰‬ו‪‬תפס†כציווי†של‡†ל‡‪‬וס†מ‡מי‪‬י†„תות†‡חרות†ל‡סל‡ם‪†††.‬‬
‫בקרבת מקום מ‚וריי‪ ,‬על רחוב ‪ 4‬בו‡כ‪ ‰‬ש„ר‪ ,D ‰‬יש‪ ‰‬כ‪‬סיי‪ ‰‬זעיר‪ ‰‬בשם ‪San Isidoro Y San Leandro: Western‬‬ ‫‪108‬‬
‫‪ .Orthodox Christian Church of the Hispanic Mozarabic‬שם ‪‰‬כ‪‬סיי‪‰ ‰‬ו‡ ש‪‰‬יע‪‬י לחפש ‡חר מוצ‡ ‪‰‬מוזערבים‬
‫ב‡‪„‬לוסי‪‡†,‰‬שר†חברי†‪‰‬כ‪‬סיי‪†‰‬מתייחסים†‡לי‪‰‬ם‪†.‬‬
‫‡‪‬י מסתמך כ‡ן על מ‡מרו של „יי‚ו ‡ולשטיין ‪‰‬מתמק„ ב„פוסי ‡קולטורצי‪ ‰‬בקרב ק‪‰‬ילת ‪‰‬מוזערבים בטול„ו‪ ,‬ר‡ו ”מיעוט‬ ‫‪109‬‬
‫תחת ישויות יריבות‪‰ :‬מוזערבים בספר„ ‪‰‬ימי בי‪‬יימית”‪ ,‬בתוך‪ :‬מיעוטים זרים ושו‪‬ים‪ :‬קבוצות שוליים ב‪‰‬יסטורי‪ ,‰‬קובץ‬
‫בעריכת†שולמית†וולקוב‪†,‬מרכז†זלמן†שזר†לתול„ות†ישר‡ל‪†,‬ירושלים‪†,‬תשס”‡‪†,2000†,‬עמ’†‪†.92-79‬‬
‫מוב‡ בספר ‪The Martyrs of Cordoba: Community and Family Conflict in an Age of Mass Conversion,‬‬ ‫‪110‬‬
‫‪.Jessica†A.†Coope,†Univ.†of†Nebraska†Press,†1955,†p.†8‬‬
‫]†‪[†22‬‬

‫***‬

‫מִסְתַּעַ‪Y‬בִים‪ ,‬מ‹סְתַּעַ‪Y‬בִּים‪ ,‬מוֹזעַ‪U‬בּים – ‪‡‰‬ם בחי‪‬ת ‪‚‰‬זרות של ‪‰‬פעל ‪‰‬ערבי ’‡סְתַעְ‪X‬בּ’ יכול‪ ‰‬לספק מובן ח„ש לשֵמות‬
‫בעלי משמעות קרוב‪ ‰‬ביותר ‡ך עם ז‡ת בעלי ‪‰‬קשרים ‪‰‬יסטוריים ‪‬ב„לים? במי„‪ ‰‬מסוימת מובן שכז‪ ‰‬יכול ל‪‰‬תעורר‬
‫„ווק‡ בשל ‪‰‬פער‪ ,‬לכ‡ור‪ ,‰‬שבין מ‪‰‬ות ת‪‰‬ליכית )‪‰‬מכו‪‬סת בשם ‪‰‬פעול‪‰” ‰‬סתערבות”( למ‪‰‬ות ס‚ור‪ ‰‬ומזו‪‰‰‬‬
‫)‪‰‬מו‚„רת בשם ‪‰‬עצם ”מסתערבים”( – פער ‡י‪‰‬ר‪‬טי לת‪‰‬ליך כי‪‬ון ‪‰‬ז‪‰‬ות‪‡ .‬ולם ב‡יזו מי„‪ ‰‬מייצ‚ים ‪„‰‬ברים‬
‫‪‡‰‬מורים מ‪‰‬לך בקורות י‪‰‬ו„י ‪‰‬מזרח ל‪‬וכח ‡ח„ מחיתוכי ‪‰‬מפ‚ש עם י‪‰‬ו„ים ‡ירופים? ‪‰‰‬סבר טמון בחלקו בעצם‬
‫‪‰‰‬קפ„‪ ‰‬על מי‪‬ו‪‬י ‪‰‬תכו‪‬ות שיוחסו ל‪‬ר‡וּתם ‪”‰‬ערבית”‪ 111‬של י‪‰‬ו„י ‡רצות ערב‪ ,‬שכן ‚ורלן של קריירות ‪‰‰‬סתערבות‬
‫לסו‚י‪‰‬ן ‪‬חרץ ב„יוק ב‪‬קו„‪ ‰‬זו‪„‚‰ .‬רות ‪‰‬מי‪‬ון ופיקוח על יישומן מ‚יעות ע„ שורשי חקר י‪‰‬ו„י ‪‰‬מזרח‪ ,‬ולע‪‬יין ז‪‰‬‬
‫‪‬זכיר ‪‰‬תי‡ור שטבע שלמ‪„ ‰‬ב ‚ויטין במחקריו ‪‰‬מוק„מים על י‪‰‬ו„ים תימ‪‬ים‪‰ .‬ללו ‪‬תפסו על י„ו ”‪‰‬כי י‪‰‬ו„ים ו‪‰‬כי‬
‫ערבים מבּין כל ‪‰‬י‪‰‬ו„ים”‪ 112.‬ב‡יז‪ ‰‬מי„‪ ‰‬עצם ‪‰‬י„ו‪‬ות ל‪ִ‬ר‡וּת‪ ,‬ש‪‰‬ית‪‚ ‰‬ורלם של ‪‰‬מסתערבים‪ ,‬ושלימים ‪‬טבע‪‰‬‬
‫בביטוי ‪‰‬מפוקפק ”חזות מזרחית”‪‡ ,‬י‪ ‰‬בלתי מ‪‬ותקת מ‪‬יסיו‪‬ם ‪‰‬ספציפי של י‪‰‬ו„י ‡ירופ‪‡‰ 113?‰‬ם ‪‰‬ית‪ ‰‬חזות זו‬
‫תוצר של ז‪‰‬ות‪‰ ,‬תחזות‪‡ ,‬ו פרי ‪‰‬מיצוע בי‪‬י‪‰‬ן? מ‪‰ ‰‬ית‪ ‰‬מי„ת ‪‰‬שפעת‪ ‰‬של ת„מיתם ‪‰‬מצטברת של ב‪‬י ‪„‰‬ור ‪‰‬ר‡שון‬
‫ל‪‚‰‬ירת ‪‰‬מזרחים – שסיפור יחי„ת ‪‰‬מסתערבים של ‪‰‬פלמ”ח ‪‰‬ו‡ ‪‰‬ת‚למות של‪ – ‰‬על ‪‡‰‬ופן שבו תפסו ‡ת עצמם‬
‫ו‡ת†זולתם?†ש‡לות†‡לו†ימשיכו†ל‪†„‰„‰‬בחלל‪†‰‬של†עבו„‪†‰‬זו‪††††.‬‬

‫ממתי ‪‰‬חל‪ ‰‬חזותם ל‪‰‬סתמן כ”מזרחית”? בבו‡ו ל‪‰‬מחיש ‡ת כמיסות לשו‪‬ם של ‪‰‬בי‡ים בפ‪‬י ‪‰‰‬מון מבי‡ ‪‰‬רמב”ם בחיבורו‬ ‫‪111‬‬
‫מור‪ ‰‬בוכים ‡ת ‪‰‬ערבי ו‪‰‬עברי‪” ,‬למשל”‪ ,‬כ„רך ל‪‚„‰‬ים חוסר ‪‰‬ב‪ ‰‬ב‡מצעות ‪‰‰‬ב„ל ‪‰‬לשו‪‬י בי‪‬י‪‰‬ם‪” :‬לו‪ ,‬למשל‪ ,‬שמע ערבי‬
‫‡יש עברי ‡ומר ‡ב‪‰ ,‰‬י‪‰ ‰‬ערבי חושב ש‪‰‬עברי מספר על ‡„ם שמ‡ס ב„בר–מ‪ ‰‬וסירב לו‪ .‬ו‪‰‬עברי ‪‰‬תכוון „ווק‡ ש‡ותו „בר‬
‫‪‰‬שביע ‡ת רצו‪‬ו ו‪‰‬ו‡ רוצ‪ ‰‬בו”‪‰ .‬רמב”ם כותב ”לו שמע” ול‡ ”לו ר‡‪‰‰ – ”‰‬ב„ל ‪‰‬לשו‪‬י מכריע ‡ת ‪‰‰‬ב„ל ‪‰‬חזותי‪ .‬מור‪‰‬‬
‫‪‬בוכים‪†,‬חלק†ב‪†,‬פרק†כ”ט‪†,‬מ‪„‰‬ורת†מיכל†שורץ‪†,‬עמ’†‪†.350‬‬
‫‪‰‬תי‡ור ‪‰‬ז‪‰ ‰‬ופיע בש‪‬ות ‪ 30–‰‬של ‪‰‬מ‡‪‰ ‰‬עשרים ‡ך עתי„ ‪‰‬י‪ ‰‬ל‪‰‬שפיע עמוקות על מחקרו ‪‰‬עתי„י על ‡ו„ות חיי ‪‰‬י‪‰‬ו„ים‬ ‫‪112‬‬
‫‪‰‬ערבים בימי ‪‰‬בי‪‬יים כפי ש‪‬כרו מתעו„ות ‪‚‰‬יז‪ .‰‬מוב‡ בפתח „בר מ‡ת יעקב לס‪‬ר‪ ,‬ש”„ ‚וייטין‪ ,‬חבר‪ ‰‬ים תיכו‪‬ית‪ ,‬עמ’ ‪.21‬‬
‫במקום ‡חר מופיע ‪‰‬וסח‪‰” :‬י‪‰‬ו„יים ו‪‰‬ערביים מכל ‪‰‬י‪‰‬ו„ים”‪ ,‬עם סטילמן‪” ,‬מחֵקר ‪‰‬מזרח לרב–תחומיות”‪ ,‬כתב עת פעמים‬
‫‪†,92‬קיץ†תשס”ב‪†,‬עמ’†‪.64‬‬
‫”‪‰‬יות ‪‬ר‡‪‰ (être vue) ”‰‬ו‡ מו‪‬ח מרכזי בספרו של ז’‡ן פול ס‡רטר ‪‰‬ישות ו‪‡‰‬ין‪ .‬בספרו ‪‰‬ר‪‰‬ורים בש‡ל‪‰ ‰‬י‪‰‬ו„ית ‡שר‬ ‫‪113‬‬
‫‪‰‬ופיע מי„ בתום מלחמת ‪‰‬עולם ‪‰‬ש‪‬יי‪ ,‰‬עי‚ן ס‡רטר ‡ת ‪‰‬ביטוי במו‪‬חים פוליטיים ב‪‬י ‪‰‬זמן‪‰” :‬ם ]‪‰‬י‪‰‬ו„ים[ מ‪‬יחים לעצמם‬
‫ל‪‰‬יות מורעלים על י„י „ימוי מסוים שיש ל‡חרים עלי‪‰‬ם וחיים בחר„‪ ‰‬מתמ„ת שמעשי‪‰‬ם ית‡ימו ל„ימוי ז‪ .”‰‬ציין שתי‬
‫‪‰‬סתיי‚ויות ל‡מיר‪ ‰‬זו‪ :‬בר‡יון ל‡ירווי‪‡‰ ‚‬ו ב–‪‡ 1980‬מר ‚רש›ם שלום‪ [...]” :‬י‪‰‬ו„י חייב ‪‰‬י‪ ‰‬ל‪‰‬ר‪‰‬ר בכל שע‪ ‰‬על ‪‰‬יותו‬
‫י‪‰‬ו„י‪‡ .‬ולי משום מסורתו ‪‡‰‬ימ‪‬טית ו‡ולי משום ש‪‰‬ל‡–י‪‰‬ו„ים עשו‪‰‬ו מו„ע לעצמו – שתי ‪‡‰‬פשרויות ‪‬כו‪‬ות‪ .‬ז‪ ‰‬ל‡ ב„יוק‬
‫‪‬כון מ‪ ‰‬שסבר י„י„‪‬ו ס‡רטר‪ ,‬שי‪‰‬ו„י ‪‰‬ו‡ ז‪ ‰‬ש‡חרים חושבים ‡ותו לי‪‰‬ו„י‪ .‬ל‡חר מכן חזר בו מ„ברים ‡ל‪‡ .‰‬ל‪‰ ‰‬ן שטויות‪.‬‬
‫‚ם י‪‰‬ו„ים כ‡ל‪‰ ‰‬יו קיימים”‪ .‬מתוך‪ :‬רציפות ומר„‪‚ :‬רשם שלום ב‡ומר ובשיח‪ ,‬בעריכת ‡בר‪‰‬ם שפיר‡‪ ,‬עם עוב„‪ ,1994 ,‬עמ’‬
‫‪ .98‬עמוס פו‪‬ק‪‬שטיין חותם ‡ת מ‡מרו ‪‰‬י„וע ”‪‰‬פ‡סיביות כסימ‪ ‰‬של י‪„‰‬ות ‪‚‰‬ול‪ :‰‬מיתוס ומצי‡ות” ב‪‰‬ער‪” :‰‬ל„י„ו של‬
‫ס‡רטר ‪‰‬י‪‰‬ו„י ‡י‪‬ו ‡ל‡ י‪‰‬ו„י משום ש‪‰‬חבר‪‰ ‰‬סובת רו‡‪‡ ‰‬ותו כי‪‰‬ו„י ]‪ [...‬ס‡רטר טע‪ ‰‬בכך שייחס לי‪‰‬ו„ים בכלל ‡ת קווי‬
‫‪‡‰‬ופי של י‪‰‬ו„י צרפת ש‪‰‬כיר‪ ,‬שברובם ‪‬עשו מו„עים מח„ש לי‪„‰‬ותם משום ר„יפתם‪‡ .‬בל במי„‪ ‰‬מסוימת ‡פשר ל‪‰‬שתמש‬
‫ב‡ות‪‰ ‰‬קטי‚ורי‪‰ ‰‬מרכזית ‡צלו של ’‪‰‬יות ‪‬ר‡‪ ’‰‬כ„י ל‡פיין ‡ת מצבם של י‪‰‬ו„ים מ‡ז ‪‡‰‬מ‪‬סיפצי‪ :‰‬ת„מיתם ‪‰‬עצמית‬
‫‪‬ו„ע‪ ‰‬מתוך יחס‪ ‰‬של סביבתם ‡לי‪‰‬ם”‪ .‬מתוך‪ :‬ת„מית ותו„ע‪‰ ‰‬יסטורית בי‪„‰‬ות ובסביבת‪‰ ‰‬תרבותית‪ ,‬עם עוב„‪ ,1991 ,‬עמ’‬
‫‪††††††.242‬‬