STATISTICAL DEPARTMENT

Of SOUTHGOBI

ªÌͪÃÎÂÜ ÀÉÌÃÈÉÍ
ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÈÉÒ
Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯Í ¯ÉËÄÂÝÐËÝË
2005-2011 ÎÍ
450000000.0
400000000.0
350000000.0
300000000.0
250000000.0
200000000.0
150000000.0
100000000.0
50000000.0
0.0
2005

2006

2007

2008

Даланзадгад 2011он

2009

2010

2011

Өмнөговь аймгийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэл
ДНБ-ний тухай товч ойлголт:
ДНБ гэдэг нь тухайн нутаг дэвсгэрийн хүрээнд тодорхой хугацаанд өөрөөр
хэлбэл нэг жилийн хугацаанд дотоод гадаадын аж ахуй нэгж, байгууллага,
иргэдийн бүтээсэн нийт нэмэгдэл өртгийг хэлдэг.ДНБ аливаа улс орны эдийн
засгийн хөгжлийн болон хүн амын амьжиргааны түвшинг илэрхийлэх гол үзүүлэлт
болдог.
Аймгийн хэмжээгээр ДНБ-ийг 2011 оны жилийн эцсийн байдлаар тухайн оны
үнээр, үйлдвэрлэлийн аргаар тооцлоо.
Аймгийн хэмжээгээр аж ахуйн үйл
ажиллагаа явуулахаар улсын бүртгэл авсан ХК-9, ХХК-562, ТӨҮГазар-1,
ОНӨYГазар-33, хоршоо- 33, нөхөрлөл- 39, Төрийн бус болон олон нийтийн
байгууллага- 80, төсөвт байгууллага 147, 516 лангуу, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчд
болон албан бус секторуудыг хамруулан салбарын нэгтгэлээр тооцов.

ДНБ тооцооллын мэдээний хамралт
Төсөвт
байгууллага, 147,
10%

Төрийн бус олон
нийтийн
байгууллага, 80,
6%

ХК, 9, 1%
ХХК, 562, 40%

Хувиараа
хөдөлмөр
эрхлэгч, 516,
36%

Нөхөрлөл, 39,
3%
Хоршоо, 33, 2%

ТӨҮГазар, 1, 0%
ОНӨҮГазар, 32,
2%

Аймгийн хэмжээгээр 2011 онд 943310.0 сая төгрөгийн нийт бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэснээс 551313.7 сая төгрөгийн завсрын хэрэглээ гарч 391996.3 сая
төгрөгний нэмэгдэл өртөг буюу эцсийн бүтээгдэхүүн бий болжээ.
Аймгийн ДНБ буюу нэмэгдэл өртгийн 5 хувийг ХАА-н салбар, 83 хувийг аж
үйлдвэрийн салбар, 8 хувийг үйлчилгээний байгууллага, 3 хувийг төсөвт болон
төрийн бус байгууллага, 1 хувийг албан бус сектор тус тус бүрдүүлсэн байна.

2011 оны нэмэгдэл өртөг /хувиар/
Ã. Òºñºâò áîëîí òºðèéí
áóñ áàéãóóëëàãà
3%

Â. ¯éë÷èëãýýíèé
áàéãóóëëàãà
8%

Ä. Àëáàí áóñ ñåêòîð
1%

À.
պ人
àæ àõóé
5%

Á. ¯éëäâýð
83%

Аймгийн 2011 оны ДНБ нь өмнөх оноос 2.2 дахин буюу214668.0сая
төгрөгөөр өссөн байна. Салбарын ДНБ өнгөрсөн онтой харьцуулахад уул уурхай,
барилга, үйлдвэрлэлтийн салбар 2.6дахин буюу 203912.6 сая төгрөгөөр,
үйлчилгээний салбарт 52.6 хувиар буюу 11496.5 сая төгрөгөөр, төсөвт болон
төрийн бус байгууллага 29.9 хувиар буюу 2916.7 сая төгрөгөөр,ХАА-н салбар 61.8
буюу 6834.7 сая төгрөгөөртус тус өсч хариналбан бус сектор 81.1 хувиар буюу
10492.5 сая төгрөгөөр буурсан байна.

Нэмэгдэл өртөг
400000000.0
300000000.0
200000000.0
100000000.0
0.0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Оны эхний 1 хүн амд 7734.5мянган төгрөгний нэмэгдэл өртөг ноогдож байгаа нь
өнгөрсөн онтой харьцуулахад4344.3мянган төгрөгөөр өссөн байна.
1. ХАА-н салбарын бүтээгдэхүүн
Хөдөө аж ахуйн салбарын нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл өнгөрсөн оноос 61.7
хувиар буюу 9009.1сая төгрөгөөр, нэмэгдэл өртөг 61.8хувиар буюу 6834.7сая
төгрөгөөр, ашиг 61.8хувиар буюу 6589.7 сая төгрөгөөр тус тус өссөн байна.

À. պ人 àæ àõóé
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
0.0

5000000.0

10000000.0 15000000.0 20000000.0 25000000.0 30000000.0

2. Аж үйлдвэр, барилгын салбарын бүтээгдэхүүн
Аж үйлдвэрийн салбарын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл 2011 онд 610341.5сая төгрөгт
хүрч өнгөрсөн оноос 2.4 дахин буюу 357309.2 сая төгрөгөөр, нэмэгдэл өртөг
2.6дахин буюу 203912.6сая төгрөгөөр өссөн байна.
Á. ¯éëäâýð
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
0.0

100000000.0

200000000.0

300000000.0

400000000.0

3.Үйлчилгээний байгууллага
Үйлчилгээний байгууллагуудын нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл 2011онд
237047.2сая төгрөгт хүрсэн нь өнгөрсөн оноос 6.1 хувиар өсч, нэмэгдэл өртөг 52.6
хувиар буюу 11496.4 сая төгрөгөөр өссөн байна.

Â. ¯éë÷èëãýýíèé áàéãóóëëàãà
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
0.0

5000000.0 10000000.0 15000000.0 20000000.0 25000000.0 30000000.0 35000000.0

4. Төсөвт болон төрийн бус байгууллага
Төсөвт болон төрийн бус байгууллагын нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт өнгөрсөн
оноос2.2 дахин буюу 36130.7сая төгрөгөөр, нэмэгдэл өртөг 29.9 хувиар буюу
2916.6сая төгрөгөөр тус тус өссөн байна.

Ã. Òºñºâò áîëîí òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãà
2011
2009
2007
2005
0

5000000

10000000

15000000

5. Албан бус сектор
Албан бус секторын нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл 2011 онд 6665.4сая төгрөгт
хүрсэн нь өнгөрсөн оноос 79.8 хувиар, нэмэгдэл өртөг 81.1 хувиар буюу
10492.4сая төгрөгөөр, ашиг 83.3 хувиар буюу 10626,8 сая төгрөгөөр тус тус
буурсан байна.

Ä. Àëáàí áóñ ñåêòîð
15000000
10000000
5000000
0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ДОТООДЫН НИЙТ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛТ
СҮҮЛИЙН 3 ЖИЛЭЭР
мян/төг-өөр
Нийтүйлдвэрлэлт

2011

Завсарынхэрэглээ

2011

2009

2010

2011

2010

2009

2010

2011

2010

А. Хөдөө аж ахуй

35344989.9

14605124.9

23614255.3

161.7

8529993.8

3544447.6

5718926.0

161.3

Мал аж ахуй

34618893.7

14001776.5

22821874.6

163.0

8308534.5

3360426.4

5477249.9

163.0

726096.2

603348.4

792380.7

131.3

221459.3

184021.2

241676.1

131.3

135534903.4

253032225.1

610341517.2

241.2

55647006.0

131288497.9

284685094.5

216.8

1308034.4

1811953.7

13568950.6

748.9

662438.1

1026609.7

11168181.4

1087.9

127148784.7

241197049.3

585313907.6

242.7

51212896.0

124989460.4

265633480.9

212.5

Эрчим хүч,дулаан,ус

4962546.8

7626074.4

7836527.4

102.8

2876790.7

3854748.0

4663792.7

121.0

Барилга

2115537.5

2397147.7

3622131.6

151.1

894881.2

1417679.8

3219639.5

227.1

142068122.5

223336638.4

237047289.7

106.1

124403953.1

201491987.2

203706149.3

101.1

6161049.5

15480370.9

26673217.7

172.3

3104117.7

13307645.6

11537270.9

86.7

129663254.2

198360556.3

129689087.7

65.4

116822176.6

180302927.8

116822176.6

64.8

257793.8

245747.7

309835.4

126.1

185581.6

173730.9

209014.9

120.3

5509520.0

8721405.2

79354595.6

909.9

4004341.5

7379670.2

74411738.6

1008.3

476505.0

528558.3

1020553.3

193.1

287735.7

328012.7

725948.3

221.3

Г. Төсөвт болон
төрийн бус
байгууллага

29271220.4

29510777.1

65641539.1

222.4

19674786.0

19766296.2

52980373.2

268.0

Төсвийн байгууллага

29116301.2

29116301.2

65070646.6

223.5

19577664.1

19577664.1

52727147.2

269.3

154919.2

394475.9

570892.5

144.7

97121.9

188632.1

253226.0

134.2

26640742.2

33000550.3

6665426.0

20.2

15356134.9

20065777.2

4223135.5

21.0

368859978.4

553485315.8

943310027.4

170.4

223611873.8

376157006.1

551313678.6

146.6

Газар тариалан
Б. Үйлдвэр
Боловсруулах үйлдвэр
Уул уурхай

В. Үйлчилгээний
байгууллага
Банк санхүү даатгал
Тээвэр, холбоо, аялал
жуулчлал
Мал эмнэлэг,
мэргэжлийн түр
боловсрол
Худалдаа, зочид буудал
Хувийн эмнэлэг,эмийн
сан

Төрийн бус байгууллага

Д. Албан бус сектор
ДҮН

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ДОТООДЫН НИЙТ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛТ
СҮҮЛИЙН 3 ЖИЛЭЭР
мян/төг-өөр
Нэмэгдэл өртөг
2009

2010

Нийт ашиг

2011
2011

2010

2009

2010

2011
2011

2010

А. Хөдөө аж ахуй

26814996.1

11060677.3

17895329.3

161.8

25854469.0

10655270.9

17244982.1

161.8

Мал аж ахуй

26310359.2

10641350.1

17344624.7

163.0

25389496.6

10268902.9

16737562.8

163.0

504636.9

419327.1

550704.6

131.3

464972.4

386368.0

507419.2

131.3

79887897.4

121743727.2

325656422.7

267.5

62530622.8

88257988.4

166490436.4

188.6

645596.3

785344.0

2400769.2

305.7

123005.4

189376.7

111623.0

58.9

75935888.7

116207588.9

319680426.7

275.1

63994172.5

87165784.7

167264754.4

191.9

Эрчим хүч,дулаан,ус

2085756.1

3771326.4

3172734.7

84.1

-2489941.3

99507.5

-977597.9

-982.4

Барилга

1220656.3

979467.9

402492.1

41.1

903386.2

803319.5

91656.9

11.4

17664169.4

21844651.2

33341140.4

152.6

6309825.6

1589808.8

19037658.3

1197.5

3056931.8

2172725.3

15135946.8

696.6

970938.4

-3357749.4

11705540.0

-348.6

12841077.6

18057628.5

12866911.1

71.3

4232631.2

4193258.5

4232737.1

100.9

72212.2

72016.8

100820.5

140.0

18824.3

18820.2

19041.6

101.2

1505178.5

1341735.0

4942857.0

368.4

1085109.5

745394.8

3030186.6

406.5

188769.3

200545.6

294605.0

146.9

2322.2

-9915.2

50153.0

-505.8

Г. Төсөвт болон
төрийн бус
байгууллага

9596434.4

9744480.9

12661165.9

129.9

-1157948.1

-966319.4

-2260326.1

233.9

Төсвийн байгууллага

9538637.1

9538637.1

12343499.4

129.4

-1153765.4

-1153765.4

-2429765.4

0.0

57797.3

205843.8

317666.5

154.3

-4182.7

93723.0

169439.3

180.8

11284607.3

12934773.1

2442290.5

18.9

11072634.9

12753120.6

2126268.8

16.7

145248104.6

177328309.7

391996348.8

221.1

104609604.2

112289869.2

202639019.5

180.5

Газар тариалан
Б. Үйлдвэр
Боловсруулах үйлдвэр
Уул уурхай

В. Үйлчилгээний
байгууллага
Банк санхүү даатгал
Тээвэр, холбоо, аялал
жуулчлал
Мал эмнэлэг,
мэргэжлийн түр
боловсрол
Худалдаа, зочид
буудал
Хувийн эмнэлэг,эмийн
сан

Төрийн бус
байгууллага
Д. Албан бус сектор
ДҮН

Хөдөө аж ахуйн нэмэгдэл өртгийн тооцоо2006-2011 он
/мян.төг/
2006

2007

2008

2009

2010

2011

770037.2

1221918.4

1575195.7

726096.2

603348.4

792380.7

14818513.2

13137289.1

17932444.6

16015243.1

-1006980.4

10735419.1

8997942.1

14040025.3

15661307.8

17213068.7

13547235.1

11393999.1

1148140.2

1051355

781341.1

1390581.8

1461521.8

692456.5

Нийт үйлдвэрлэлт дүн

25734632.7

29450587.8

35950289.2

35344989.8

14605124.9

23614255.3

Завсрын хэрэглээ

11538089.4

7147565.8

8730457.1

8529993.8

3544447.6

5718926.0

Тэжээл / үр

714145.6

872258.1

852636.3

354143.1

571496.4

714145.6

Эм тариа / бордоо

260167.6

317251.8

315200.5

129032.7

209358.8

260167.6

31894.4

39100.7

36797.2

15811.8

25199.0

31894.4

Борлуулалтын орлого
Малын өсөлт үржлийн
бүтээгдэхүүн
Ашиг шимийн бүтээгдэхүүн
Бусад бүтээгдэхүүн

Мал угаалга, хортон устгалт
Сэлбэг хэрэгсэл

541107.8

661282

642744.7

268322.4

432188.0

541107.8

Урсгал засвар үйлчилгээ

123911.9

151677.1

145010.4

61437.2

98418.9

123911.9

Түүхий эд материал

512879.2

626906.9

608125.8

254320.6

409366.1

512879.2

Малын даатгал

0.0
190144.6

233028.9

220057.0

94267.6

150401.7

190144.6

1795263.9

2191392.4

2155318.3

890309.3

1439677.2

1795263.9

Цахилгаан дулаан

155806.4

190777.8

181807.6

77249.1

123617.9

155806.4

Тээвэр холбоо

444202.7

542404.7

531627.0

220283.6

355798.6

444202.7

33116.3

40675.9

37523.3

16415.2

25991.4

33116.3

4887.7

6300.8

2904.4

2413.4

3169.5

4887.7

2340037.7

2857400

2800241.3

1160441.7

1874242.4

2340037.7

Нэмэгдэл өртөг

14196543.3

22303022.0

27219832.1

26814996.0

11060677.3

17895329.3

Цалин /бэлнээр/

652814.5

63289.2

185214.2

170982.7

31346.6

47906.2

НДШ, ЭМДШ

209625.6

88362.9

107784.6

106553.5

43655.7

70479.9

35142.6

667169.2

707864.9

682990.8

330404.2

531961.2

13298960.6

21484200.7

26218968.4

25854469.0

10655270.9

17244982.1

Түлээ мод, аргал хөрзөн
Шатахуун

Уур ус
Түрээсийн төлбөр
Бусад зардал

Бусад
Ашиг

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН НЭМЭГДЭЛӨРТГИЙН ТООЦОО
40000000.0
35000000.0
30000000.0
Íèéò ¿éëäâýðëýëò ä¿í

25000000.0

Çàâñðûí õýðýãëýý

20000000.0

Íýìýãäýë ºðòºã

15000000.0

Ашиг

10000000.0
5000000.0
0.0
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Уул уурхайн салбарын 2006-2011 оны нэмэгдэл өртгийн тооцоо
мян/төг-өөр
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Аж үйлдвэрийн нийт гаргалт

40012722.7

45774797.1

71025055.1

127148784.7

241197049.3

585313907.6

нийт борлуулалт

39903837.3

45603976.9

70980621.1

125555371.0

237220052.5

553716276.6

108885.4

170820.2

44434.0

1593413.7

3976996.8

31597631.0

Завсрын хэрэглээ

9787288.7

13976431.5

39192175.2

51212896.0

124989460.4

265633480.9

Үйлдвэрлэлийн зардал

6458225.9

11930932.5

15008618.6

49836117.3

124372288.6

224386744.7

2178.9

440834.8

5089757.5

6620074.6

50131298.2

0.0

814598.9

1238523.9

9049493.9

10493863.4

6867674.7

8161.5

37473.0

26592.7

222215.8

1066296.1

48508.7

21228872.5

9763.4

88093.3

195215.2

455693.2

257348.4

2358722.6

4749.0

4749.9

65107.5

85310.2

40967.5

485701.2

0.0

0.0

420.0

277021.2

44402343.2

43378365.9

5557117.1

5781130.2

82673.6

0.0

0.0

16572.0

466839.6

0.0

0.0

15773.6

3884168.1

203193.7

6222.5

29210.2

740393.4

3329062.8

2045499.0

24183556.6

1376778.7

617171.8

41246736.2

0.0

14137.0

161578.7

283022.1

1816286.1

0.0

0.0

0.0

0.0

албан томилолт, ёслолын зардал

9082.2

холбоо, интернетийн зардал

бусад борлуулалтын орлого

үндсэн туслах түүхий эд материал
шатах тослох материал
сэлбэг хэрэгсэл
эрчим хүч
дулаан, уур ус хий
байр тоног төхөөрөмжийн түрээс
түлш
түүхий эд материалын бэлтгэлийн
ажиллагааны зардал
гадны байгууллагаар үйлчлүүлсний
төлбөр
албан томилолт
эргэлтийн бус сав баглаа боодол
бусад зардал
Борлуулалтын ажиллагаа болон
ерөнхий удирдлагын зардал
засвар үйлчилгээ
даатгалын зардал
түрээсийн зардал

зарлал сурталчилгааны зардал
ашиглалтын зардал
бусад зардал
Нэмэгдэл өртөг
Үндсэн ба нэмэгдэл цалин
нийгмийн болон эрүүл мэндийн
даатгалын шимтгэл
газар байгалийн нөөц ашигласны
төлбөр
үндсэн хөрөнгийн элэгдэл
онцгой татвар
богино зээлийн хүү
тээврийн хэрэгслийн татвар
Ашиг

100541.4

58035695.7
30601649.7

22592250.7

96843200.7

175114.9

2687.0

1284717.5

54871.5

22913.7

38230.1

1591261.8

21187154.9

0.0

17968786.4

0.0

39281.2

113163.3

10098.5

8970.0

35357.6

23017.0

68921.1

29718.4

511954.6

641.9

641.9

30230.3

12291.3

25015.3

296805.1

0.0

0.0

5936.6

66706.9

39597.9

217957.6

3310368.7

1995362.5

2736357.9

1228859.4

88424.7

18833586.1

30225434.0

31798365.6

31832879.9

75935888.7

116207588.9

319680426.7

368596.0

493714.2

1294978.0

1906589.1

2773406.1

15787365.7

72536.9

127758.2

225731.8

322823.2

547241.1

665359.7

1111192.9

1101116.9

3395762.4

9076113.6

24824528.2

100412511.4

335684.6

218420.1

933706.9

620032.2

883618.9

35045996.0

0.0

9681.4

0.0

0.0

2069.3

2195.0

5412.3

16158.1

28335354.3

29845479.8

25977288.5

63994172.5

0.0
13010.0

437328.6
67110.9

87165784.7

167264754.4

Боловсруулах үйлдвэрийн 2006-2011оны нэмэгдэл өртгийн тооцоо
мян/төг-өөр
2006

2007

2008

2009

2010

2011

1152859.
2
1144020.
0

1242255.
4

1308034.
4
1014895.
3

1811953.
7
1481923.
1

13568950.
6

0.0

8839.2

0.0

0.0

0.0

0

дуусаагүйүйлдвэрлэлийнүлдэгдлийнөөрчлөлт

11500.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0

бусадборлуулалтынорлого

48102.6

0.0

315704.5

293139.1

330030.6

1433058.7
11168181.
4
10357783.
2

Ажүйлдвэрийннийтгаргалт

204675.4

нийтборлуулалт

145072.8

өөрөөүйлдвэрлээдөөртөөхэрэглэсэн,
ажиллагсдынхаацалиндолгосон

926550.9

12135892

Завсрынхэрэглээ

145243.0

867284.3

714831.3

662438.1

1026609.
7

Үйлдвэрлэлийнзардал

122963.7

786681.9

647137.2

614493.0

942048.7

21989.5

666398.8

274044.9

379839.6

752291.9

8621803.6

9561.3

94798.2

266778.2

98997.7

120770.8

560.0

үндсэнтуслахтүүхийэдматериал
шатахтослохматериал
сэлбэгхэрэгсэл

0.0

3254.2

44534.6

13271.2

0.0

60270.3

3884.9

6170.0

13232.9

44230.3

7594.6

127489.7

849.6

3469.8

1849.7

10257.6

3707.6

168634.2

байртоногтөхөөрөмжийнтүрээс

0.0

3469.8

7911.3

17605.2

22378.1

0.0

түлш

0.0

245.0

2611.8

2709.9

852.7

517727.9

55217.8

1765.3

5442.8

4550.0

0.0

208638.2

4419.4

1778.1

23278.4

20447.5

25987.3

албантомилолт

0.0

3269.5

13282.9

0.0

17748.0

эргэлтийнбуссавбаглаабоодол

0.0

2004.3

0.0

0.0

эрчимхүч
дулаан, уурусхий

түүхийэдматериалынбэлтгэлийнажиллагаанызардал
гадныбайгууллагаарүйлчлүүлснийтөлбөр

16505.4

бусадзардал

27041.2

2063.2

14225.6

4465.9

14005.5

608924.0

Борлуулалтынажиллагааболонерөнхийудирдлагынзар
дал

22279.3

80602.4

67694.1

47945.1

84561.0

810398.2

27.0

36514.3

1923.4

0.0

14045.6

43533.3

даатгалынзардал

0.0

50.0

244.5

6949.1

түрээсийнзардал

600.0

0.0

3600.0

0.0

0.0

15480

албантомилолт, ёслолынзардал

321.2

14394.3

1109.7

0.0

5778.6

65

2134.1

5770.1

6992.9

0.0

14887.1

118196.1

180.0

714.9

485.4

0.0

2828.2

629.4

засварүйлчилгээ

холбоо, интернетийнзардал
зарлалсурталчилгаанызардал
ашиглалтынзардал

0.0

3008.7

13860.2

0.0

5904.5

3254.6

бусадзардал

19017.0

20150.1

39722.5

0.0

40872.5

622290.7

Нэмэгдэлөртөг

59432.4

285574.9

527424.1

645596.3

785344.0

2400769.2

Үндсэнбанэмэгдэлцалин

22494.6

125592.7

85524.9

241651.8

250673.7

1185270.5

нийгмийнболонэрүүлмэндийндаатгалыншимтгэл

4654.5

19460.0

9394.1

25707.8

26771.9

59876.8

газарбайгалийннөөцашигласнытөлбөр

1989.6

461.3

6502.3

119254.4

101203.6

40787.5

үндсэнхөрөнгийнэлэгдэл

14508.5

42510.4

33929.5

95532.0

61173.8

567367.7

онцгойтатвар

50404.9

222.4

94309.0

богинозээлийнхүү
тээврийнхэрэгслийнтатвар
Ашиг/алдагдал

50953.9

0.0

54370.2

17261.8

39523.3

154.2

944.3

190.2

921.6

-34773.9

42013.6

280312.3

123005.4

156144.3

383249.8

189376.7

189376.7

1640

Эрчим хүч, ус, дулаан үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл өртөг
2006

2007

2008

2009

2010

2011

1548526.5

3241538.6

5150626.3

4962546.8

7626074.4

7836527.4

1491933.0
56593.5

1909232.0
1332306.6

2236769.1
2913857.2

2765964.9
2196581.9

3423298.4
4202776.0

4001039
3835489

2. Завсрын хэрэглээ

1398477.4

2386170.9

3859517.2

2876790.7

3854748.0

4663792.7

Үйлдвэрлэлийн зардал

1312901.8

1580670.0

3171491.0

2160603.6

2772710.7

3041670

218632.9

578235.6

722188.9

314482.3

586161.8

376437.7
55077.7
33355.4
9969.8

383767.2
20435.8
69867.3
25746.0

1598636.7
23442.6
43476.6
93327.1

475743.0
210376.8
124663.1
378164.1

967488.0
2010.2
408404.4
92222.7

95962.9
98950.5
448754.1
242691.7
39057.5

238.0

396.1

208.0

0.0

2832.8

508.1

309019.8

6594.0

ҮЗҮҮЛЭЛТ
1. Аж үйлдвэрийн нийт гаргалт
- Нийт борлуулалт
- Бусад борлуулалтын орлого

- үндсэн,туслах түүхий эд
материал
- шатах, тослох материал
- сэлбэг хэрэгсэл
- эрчим хүч
- дулаан, уур, ус, хий
- байр, тоног төхөөрөмжийн
түрээсийн төлбөр

246513.0

324057.5

6122.9

1353.5

1353.5

741817.7
592234.6

6549.7

562.4

70660.8

119253.5

481137.5

601692.8

- албан томилолт
- эргэлтийн бус сав баглаа
боодол

22554.1

25536.4

36679.0

39541.3

723.7

34852.3

5403.8

0.0

0

- бусад зардал
Борлуулалтын ажиллагааны
зардал
- засвар үйлчилгээ

343573.5

151557.6

576956.4

182394.4

226614.9

142822.8

85575.6

805500.9

688026.2

716187.1

1082037.4

1622123.0

15105.2

23317.4

17491.3

0.0
0.0
157.6

409462.1
2465.4
145.8

968.2

231.0

118.0

55881.8

7615.7

12201.3

14768.5

18695.9

21277.5

1703.3

1544.1

348.9

2162.9

5753.2

60183.2

675942.8
92264.3

110144.0
545273.5

9146.8
685905.9

13444.2
573607.4

204773.1
9873.2
0
7719.1
24407.3
3069.2
4586.6
1367695

150049.1

855367.7

1291109.1

2085756.1

3771326.4

3172734.7

452656.7

657011.8

1032853.2

1383608.8

1777358.6

93727.8

135246.6

144005.3

179933.4

248186.0

3074.3

3619.3

4839.4

59820.9

62044.8

2093992
309425.5
76856.7

918138.7
7123.1

1055991.2
5922.9
205138.7

319566.5
150611.1

1113009.6
0.0
1837790.6

1369603.1
0.0
214582.4

1933.6

2309.8

1336.9

1534.1

44.0

1666945
0
0
3113.4

-1326605.1

-1209872.6

-362103.3

-2489941.3

99507.5

-977597.9

- түлш
- түүхий эд материал зардал
- гадны байгууллагаар
үйлчлүүлсний төлбөр

- даатгалын зардал
- түрээсийн зардал
- албан томилолт, ёслолын
зардал
- холбоо, интернетийн зардал
- зарлал сурталчилгааны зардал
- ашиглалтын зардал
- бусад зардал
3. Нэмэгдэл өртөг
- үндсэн ба нэмэгдэл цалин
- НДШ
- газар, байгалийн нөөц
ашигласны төлбөр
- үндсэн хөрөнгийн элэгдэл
- онцгой татвар НӨТ
- богино зээлийн хүү
- тээврийн хэрэгслийн татвар
- ашиг,алдагдал түүнтэй
адилтгах орлого

Эрчим хүч, ус, дулаан үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл өртөг
4000000.0
3500000.0
3000000.0
2500000.0
2000000.0
1500000.0
1000000.0
500000.0
0.0
-500000.0
-1000000.0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Барилгын салбарын нэмэгдэлөртгийн тооцоо

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1043605.3

1152859.2

2824210.0

2115537.5

2397147.7

3622131.6

нийт борлуулалт

870260.9

1144020.0

2809550.7

2109537.5

2371547.7

3622131.6

өөрөөүйлдвэрлээд өөртөө хэрэглэсэн,
ажиллагсдынхаа цалинд олгосон

173344.4

8839.2

14659.3

6000.0

25600.0

0.0

Завсрын хэрэглээ

676415.0

867284.3

2287943.8

894881.2

1417681.8

3219639.5

Үйлдвэрлэлийн зардал

617726.6

786681.9

2287943.8

848344.8

1356891.1

3136570.2

үндсэн туслах түүхий эд материал

493121.3

666398.8

1918838.5

661610.2

862137.7

2882223.4

89294.7

94798.2

189081.7

155588.3

257778.2

185426.7
5813.0

Аж үйлдвэрийн нийт гаргалт

шатах тослох материал
сэлбэг хэрэгсэл

0.0

3254.2

13619.3

9739.2

2753.9

4480.8

6170.0

1720.0

150.7

13147.8

36.4

дулаан, уур ус хий

0.0

3469.8

6861.3

4788.4

2054.3

1987.6

байр тоног төхөөрөмжийн түрээс

0.0

3469.8

5466.6

3199.5

3191.2

8988.3

400.0

245.0

636.0

36.4

2682.4

18800.6

1765.3

31376.8

81.3

109480.8

13504.9

0.0

1778.1

32438.7

0.0

100000.0

27863.5

6610.4

3269.5

6559.1

5968.4

2704.4

3230.8

эрчим хүч

түлш
түүхий эд материалын бэлтгэлийн ажиллагааны
зардал
гадны байгууллагаар үйлчлүүлсний төлбөр
албан томилолт
эргэлтийн бус сав баглаа боодол
бусад зардал

0.0

18111.3

5018.8

2063.2

63870.5

6582.8

3606.4

4813.2

58688.4

80602.4

63870.5

46536.4

60790.7

83069.3

3482.2

36514.3

5519.8

1105.5

27397.9

400.0

даатгалын зардал

0.0

50.0

2103.7

0.0

0.0

түрээсийн зардал

1490.6

0.0

1419.2

0.0

0.0

0.0

албан томилолт, ёслолын зардал

2802.7

14394.3

6698.2

1520.0

4152.3

10343.7

холбоо, интернетийн зардал

3975.0

5770.1

11453.4

10824.1

9361.5

5635.6

727.3

714.9

24832.4

2667.9

622.1

5175.0

Борлуулалтын ажиллагаа болон ерөнхий
удирдлагын зардал
засвар үйлчилгээ

зарлал сурталчилгааны зардал
ашиглалтын зардал

2042.4

3008.7

218.5

0.0

0.0

3899.7

44168.2

20150.1

13729.0

28315.2

19256.9

57615.3

Нэмэгдэл өртөг

367190.3

285574.9

536266.2

1220656.3

979465.9

402492.1

Үндсэн ба нэмэгдэл цалин

123838.0

125592.7

273568.8

150398.7

86602.9

132804.0

20929.0

19460.0

18904.6

16067.2

9799.9

14744.8

2761.3

461.3

292.8

3183.3

2591.1

2548.3

31179.3

42510.4

50068.5

62058.2

42892.6

72108.8

бусад зардал

нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл
газар байгалийн нөөц ашигласны төлбөр
үндсэн хөрөнгийн элэгдэл
онцгой татвар
богино зээлийн хүү
тээврийн хэрэгслийн татвар
Ашиг алдагдал

643.2

222.4

59213.7

4504.3

2388.2

2286.2

14182.3

54370.2

88768.6

80301.0

31431.2

63001.1

1164.5

944.3

783.3

757.4

442.5

23342.0

172492.7

42013.6

44665.9

903386.2

803317.5

91656.9

Уул уурхайн салбарын 2006-2011 оны нэмэгдэл өртгийн тооцоо
600000000.0
500000000.0
400000000.0
300000000.0
200000000.0
100000000.0
0.0
2005

2006

2007

Àæ ¿éëäâýðèéí íèéò ãàðãàëò

2008

2009

Çàâñðûí õýðýãëýý

2010

Íýìýãäýë ºðòºã

2011
Ашиг

Боловсруулах үйлдвэрийн 2006-2011 онынэмэгдэл өртгийн тооцоо
14000000.0
12000000.0
10000000.0
8000000.0
6000000.0
4000000.0
2000000.0
0.0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

-2000000.0
Àæ ¿éëäâýðèéí íèéò ãàðãàëò

Çàâñðûí õýðýãëýý

Íýìýãäýë ºðòºã

Ашиг/ алдагдал

Барилгын салбарын нэмэгдэлөртгийн тооцоо
4000000.0
3500000.0
3000000.0
Àæ ¿éëäâýðèéí íèéò ãàðãàëò

2500000.0

Çàâñðûí õýðýãëýý

2000000.0

Íýìýãäýë ºðòºã

1500000.0

Ашиг алдагдал

1000000.0
500000.0
0.0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Банк болон даатгалын байгууллагын нэмэгдэл өртгийн тооцоо
ҮЗҮҮЛЭЛТ
1. Нийт орлого
- Борлуулалтын орлого
- Үйлчилгээний орлого
- Бусад орлого
2. Завсрын хэрэглээ
- Борлуулсан бараа
бүтээгдэхүүний өртөг
- Материалын зардал
- Гадны байгууллагаар
үйлчлүүлсний төлбөр
- Эрчим хүч, дулаан
- Байр тоног төхөөрөмжийн
түрээсийн төлбөр
- Албан томилолт,
ёслолын зардал
- Зарлал
сурталчилгааны зардал
- Шатах тослох материал
- Сэлбэг хэрэгсэл
- Холбооны зардал
- Даатгалын зардал
- Түлш
- Бусад зардал
3. Нэмэгдэл өртөг
- үндсэн ба нэмэгдэл цалин
- нийгмийн болон эрүүл
мэндийн даат/ шимт
- газар, байгалийн нөөц
ашигласны төлбөр
- үндсэн хөрөнгийн элэгдэл
- онцгой татвар
- богино зээлийн хүү
- тээврийн хэрэгслийн татвар
- Бусад
- ашиг,алдагдал түүнтэй
адилтгах орлого

20000000.0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2660727.7
2059987.0
124990.9
475749.8
530719.7

4388592.3
3622842.0
459558.5
306191.8
1622686.4

10146873.1
4593485.9
178724.5
5374662.7
6114324.3

6161049.5
5089855.4
0.0
1071194.1
3104117.7

15480370.9
4669744.7
55601
10755025.2
13307645.6

26673217.7
10026559.5
0
16646658.2
11537270.9

1095640.0

4412602.8

2452805.7

3849471.9

7673003.6

25532.2

758584.0

12251.3

40.9

926812.9

29895.0

31283.6

726.8

23918

87575.4

33603.7

44978.3

82671.7

91654.7

142920.8

668.4

40884.2

142488.3

337539.6

25937.7

31775.7

32858.8

36368.4

35797.9

94048.2

38017.5

65571.6

29991.0

91977.5

132712.3

49997.5

67375.5

60482.3

73026.3

330803.5
2130008.0
304967.5

214388.9
2765905.9
442557.7

67860.5
81429.8
56912.0
37281.1
13846.1
587377.6
4032548.8
731844.1

97640.6
0.0
226204.1
0.0
9634.4
114939.5
3056931.8
985049.2

145034.9
815.3
68628.7
811.6
0
8857005.9
2172725.3
1019714.33

236406.7
0
150764.6
13227.6
0
1742259.2
15135946.8
2484128.7

168177.0

75255.2

58155.7

112890.1

117019.2

267221

36.6

0

36.6

165005.0
5796.0

241629.4
674552.7

489964.2
56967.3
0
99
132026.6
11705503.4

48235.3

87749.4

50186.7

46911.9

1788.5
4269.1

199.0
71673.0

279406.5
30928.4
0
0
4083406.3

1558441.5

2113431.7

3065690.4

970901.8

-3357749.4

Банк санхүүгийн салбарын нэмэгдэл
өртгийн тооцоо

15000000.0
10000000.0
5000000.0
0.0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Тээврийн салбарын нэмэгдэл өртгийн тооцоо
ҮЗҮҮЛЭЛТ
1. Нийт орлого

2006

2007

2008

2009

2010

2011

202624.5

63867732.9

61387111.3

128806444.3

197428891.2

128806444.3

- Борлуулалтын орлого

84427.3

55867527.3

60674167.0

128656190.9

197161674.4

128656190.9

- Үйлчилгээний орлого

118197.2

8000205.6

712944.3

150253.4

267216.8

150253.4

132970.3

58947889.6

55457030.3

116362536.1

179574912.7

116362536.1

1092.8

44190489.4

43976795.9

82886961.2

155393699.5

82886961.2

1741766.3

0

1741766.3

2. Завсрын хэрэглээ
- Материалын зардал
- Гадны байгууллагаар
үйлчлүүлсний төлбөр
- Эрчим хүч, дулаан
- Байр тоног төхөөрөмжийн
түрээсийн төлбөр
- Албан томилолт,
ёслолын зардал

4758.1
4508.1

9255.9

18281.7

9200.2

220306

9200.2

3456.0

2076523.4

48103.7

8074.8

879662.7

8074.8

2477.4

558679.5

161160.0

206725.6

333394.6

206725.6

- Зарлал
сурталчилгааны зардал

830.1

70842.0

29264.6

152924.7

427151.15

152924.7

- Шатах тослох материал

23221.0

4635424.9

9454593.6

15133031.1

15917209.5

15133031.1

- Сэлбэг хэрэгсэл

3310.7

83602.1

336505.9

3688408.2

5009416.2

3688408.2

- Холбооны зардал

3925.1

18972.6

34638.6

13674.0

269298.1

13674

- Даатгалын зардал

299.2

537.0

7244.0

0.0

159788.03

0

110.4

225.0

11771340.1

138058.02

11771340.1

- Түлш
- Бусад зардал

85091.8

7303452.4

1390217.3

750429.9

826928.9

750429.9

3. Нэмэгдэл өртөг

69654.2

4919843.3

5930081.0

12443908.2

17853978.5

12443908.2

38030.6

766106.1

814421.4

2110194.6

4122894.8

2110194.6

7840.7

160464.6

36664.2

239700.4

347487.8

239700.4

21.7

23.0

23.0

3984848.1

6545839.8

3984848.1

24370.7

1871215.2

1081325.9

1849331.4

2037740.6

1849331.4

122405.9

0

4895.4

1109836.6

615671.7

907.1

22123.2

907.1

- тээврийн хэрэгслийн татвар

481.8

30865.7

54938.3

131327.9

114427.55

131327.9

- Бусад

581.3

14459.8

0

4526599.1

4127598.7

- үндсэн ба нэмэгдэл цалин
- нийгмийн болон эрүүл
мэндийн даат/ шимт
- газар, байгалийн нөөц
ашигласны төлбөр
- үндсэн хөрөнгийн элэгдэл
- онцгой татвар
- богино зээлийн хүү

- ашиг,алдагдал түүнтэй
адилтгах орлого

-6568.0

981332.1

3327036.5

4127598.7

Тээврийн салбарын нэмэгдэл өртөгийн тооцоо
20000000.0
15000000.0
10000000.0
5000000.0
0.0
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Холбооны салбарын нэмэгдэл өртгийн тооцоо
ҮЗҮҮЛЭЛТ
1. Нийт орлого
- Борлуулалтын орлого
- Үйлчилгээний орлого
2. Завсрын хэрэглээ
- Материалын зардал
- Гадны байгууллагаар
үйлчлүүлсний төлбөр
- Эрчим хүч, дулаан

2006

2007

2008

2009

2010

2011

579101.2

532903.2

689964.8

398560.8

447884.9

398560.8

569138.7

532099.2

562534.9

356340.3

367290.3

356340.3

9962.5

804.0

127429.9

42220.5

80594.6

42220.5

108384.4

150533.1

225197.4

133227.7

343919.6

133227.7

6134.5

30641.5

8016.6

5448.0

9138.0

5448.0

1426.8

1923.6

55.7

10389.5

55.7

20569.0

24151.8

35845.3

24071.9

197081.0

0.0

- Байр тоног төхөөрөмжийн
түрээсийн төлбөр

541.1

22164.0

42756.6

32108.2

30180.4

32108.2

- Албан томилолт, ёслолын
зардал

4432.1

5851.0

9105.6

3494.2

8113.0

3494.2

646.6

2403.9

867.5

1668.4

2055.9

1668.4

62648.3

38208.0

95424.5

32820.3

6525.3

32820.3

- Сэлбэг хэрэгсэл

2211.5

4418.3

2817.9

2943.7

4496.2

2943.7

- Холбооны зардал

6530.5

7767.1

12105.6

0.0

4222.0

24071.9

- Даатгалын зардал

981.8

270.0

639.2

16.8

639.2

- Зарлал сурталчилгааны зардал
- Шатах тослох материал

- Түлш

1282.0

1282.0

12320.8

0.0

- Бусад зардал

980.2

11451.9

18257.8

29978.1

59380.7

29978.1

3. Нэмэгдэл өртөг

470716.8

382370.1

464767.4

265333.1

103965.3

265333.1

164285.0

129760.3

118710.5

145956.7

246950.8

145956.7

28189.3

28733.6

14313.3

18141.8

32690.2

18141.8

23.0

445.9

23.0

11587.7

5910.2

11587.7

0.0

0.0

1154.7

0.0

345.7

275.0

345.7

1254.3

3545.4

1254.3

88023.9

-187006.9

88023.9

- үндсэн ба нэмэгдэл цалин
- нийгмийн болон эрүүл мэндийн
даат/ шимт
- газар, байгалийн нөөц
ашигласны төлбөр

25.6

- үндсэн хөрөнгийн элэгдэл
- онцгой татвар
- богино зээлийн хүү
- тээврийн хэрэгслийн татвар

128.7

286.3

110.6

- Бусад зардал
- ашиг,алдагдал түүнтэй адилтгах
орлого

278113.8

223564.3

331633.0

Холбооны салбарын нэмэгдэл өртгийн тооцоо
500000.0
450000.0
400000.0
350000.0
300000.0
250000.0
200000.0
150000.0
100000.0
50000.0
0.0
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Аялал жуулчлалын салбарын нэмэгдэл өртөг
2006

ҮЗҮҮЛЭЛТ
1. Нийт орлого
- Борлуулалтын орлого
- Үйлчилгээний орлого
2. Завсрын хэрэглээ
- Материалын зардал

591809.10
591538.90
270.20
419217.20
350628.20

2007
368060.20
368060.20
325012.50
249412.50

- Гадны байгууллагаар
үйлчлүүлсний төлбөр

2600.00

- Эрчим хүч, дулаан

2236.00

4607.10

- Байр тоног төхөөрөмжийн
түрээсийн төлбөр

1932.30

1454.80

- Албан томилолт,
ёслолын зардал

4419.20

22753.90

- Зарлал
сурталчилгааны зардал

2475.60
16754.60
480.50
7580.20

- Шатах тослох материал
- Сэлбэг хэрэгсэл
- Холбооны зардал

2008
429056.70
425888.40
3168.30
329696.80
302240.10

2009
458249.10
456198.30
2050.80
326412.80
120194.80

- Бусад зардал
3. Нэмэгдэл өртөг
- үндсэн ба нэмэгдэл цалин
- нийгмийн болон эрүүл
мэндийн даат/ шимт

211.90

67278.3
5483.2

1659

320.00

1423.0

320

2650.70

76242.30

6986.3

76242.3

4293.70

772.80

3968.30

1520.1

3968.3

18976.20

11321.60

9832.60

5808.80

27026.00
2757.00
2657.00

44690.3
0.0
6585.0
0.0
0.0
41582.8
99684.7
164837.1

27026
2757
2657
0
3065.2
21244.9
131836.3
91363.7

13681.70
43047.70
63933.00

6690.90
99359.90
46823.30

3065.20
21244.90
131836.30
91363.70

9186.80

13621.20

10258.40

9426.60

16736.8

9426.6

1931.90

2892.90

0.00

4220.8

0

20239.10

40001.90

23112.60

616.50

2903.00
112.40

6800.20
44.00
2176.10

13481.20
0.00
0.00
0.00
556.20

33205.9
719.4
12843.4
59.2
13395.8

13481.2
556.2
0
0
0

-79455.70

7252.40

17008.60

-146333.7

17008.6

- тээврийн хэрэгслийн татвар
- Бусад

70455.30

- ашиг,алдагдал түүнтэй
адилтгах орлого

18897.40

Аялал жуулчлалын нэмэгдэл өртөг

180000.0
160000.0
140000.0
120000.0
100000.0
80000.0
60000.0
40000.0
20000.0
0.0
2006

458249.10
456198.3
2050.8
326412.8
120194.8

1659.00

- онцгой татвар
- богино зээлийн хүү

384095.5
275824.8

2011

1163.80
28946.80
172591.90
53196.80

- газар, байгалийн нөөц
ашигласны төлбөр
- үндсэн хөрөнгийн элэгдэл

483780.2
483780.2

67278.30

- Даатгалын зардал
- Түлш

2010.0

2007

2008

2009

2010

2011

Худалдаа эрхлэдэг аан-ийн нэмэгдэл өртгийн тооцоо
2006

2007

2008

2009

2010

2011

1862909.1

1886099.8

2695242.8

4826488.6

8232431.6

78081980.7

1859756.2

1853486.0

2689576.9

4709822.6

8231771.0

77988941.5

3152.9

32613.8

5665.9

116666.0

660.6

93039.2

2. Завсрын хэрэглээ

1620279.1

1598114.4

2384607.4

3723978.0

7145067.6

73618989.5

- Борлуулсан бараа
бүтээгдэхүүний өртөг

1408658.0

1450146.1

2236088.4

3542772.0

6469265.6

71485502.3

1128.3

1289.2

ҮЗҮҮЛЭЛТ
1. Нийт орлого
- Борлуулалтын орлого
- Үйлчилгээний орлого

- Материалын зардал
- Гадны байгууллагаар
үйлчлүүлсний төлбөр

348.0

552.4

142.0

168.5

14841.5

17374.3

17034.1

18538.8

2604.7

1964.3

5902.7

7679.8

1398.1

2440.5

1046.5

4210.3

- Зарлал
сурталчилгааны зардал

425.1

745.5

610.0

1833.5

- Шатах тослох материал

106058.4

45972.7

85322.1

89817.4

- Сэлбэг хэрэгсэл

3942.0

2662.2

1128.3

1289.2

- Холбооны зардал

7904.5

8947.1

10560.9

- Даатгалын зардал

677.9

38.0

1290.9

- Бусад зардал
3. Нэмэгдэл өртөг

- Эрчим хүч, дулаан
- Байр тоног төхөөрөмжийн
түрээсийн төлбөр
- Албан томилолт,
ёслолын зардал

- Түлш

- үндсэн ба нэмэгдэл цалин
- нийгмийн болон эрүүл
мэндийн даат/ шимт
- газар, байгалийн нөөц
ашигласны төлбөр
- үндсэн хөрөнгийн элэгдэл
- онцгой татвар

3880.6

1083.3

20306.5

346742.6

6346.7

383306.5

55646.8

90635.7

1120.4

1986.2

176131.4

820383.9

894.7

101628.8

17177.7

11615.1

36181.3

147.6

1187.5

454.5

12219.4

36162.7

1034.5

102.0

1355.8

3275.2

72130.0

31108.6

24462.0

37912.1

398049.5

336044.3

242630.0

287985.4

310635.4

1102510.6

1087364.0

4462991.2

88825.6

118666.1

118639.6

154244.4

380909.3

1268650.8

12174.0

20996.0

11240.8

28852.5

37415.7

124708.5

654.5

33.0

163.8

0.0

208.1

22.9

35729.1

47235.2

45184.8

49318.3

52425.0

208043.6

299.5

- богино зээлийн хүү

77983.4

40539.4

36265.8

50098.0

- тээврийн хэрэгслийн
татвар

2893.2

460.2

310.9

495.5

- Бусад
- ашиг,алдагдал түүнтэй
адилтгах орлого

24070.7

60055.5

98829.7

819501.9

579.5

5786.3

23767.3

52066.5

572.8

852.3

19123.8

172040.3

572362.5

2630820.0

Худалдааны салбарын нэмэгдэл өртөг
4500000.0
4000000.0
3500000.0
3000000.0
2500000.0
2000000.0
1500000.0
1000000.0
500000.0
0.0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Зочид буудал, зоогийн газрын нэмэгдэл өртгийн тооцоо
ҮЗҮҮЛЭЛТ
1. Нийт орлого
- Борлуулалтын орлого
- Үйлчилгээний орлого
2. Завсрын хэрэглээ

2006

2007

2008

2009

2010

2011

85681.4

289845.0

1130737.2

683031.5

488973.6

756564.8

60876.7

105411.0

317857.5

261243.3

485133.6

756328.3

24804.7

184434.0

812879.7

421788.2

3840

236.5

62039.6

202955.2

949198.1

532945.6

270323.9

437359.9

47.8

280363.7

162878.1

255166.2

- Борлуулсан бараа
бүтээгдэхүүний өртөг
- Материалын зардал
- Гадны байгууллагаар
үйлчлүүлсний төлбөр
- Эрчим хүч, дулаан
- Байр тоног төхөөрөмжийн
түрээсийн төлбөр

37656.2

128965.0

458421.0

1100.7

811.7

24999.1

91.0

3523.3

254152.0

10603.8

53469.4

60575

6801.1

17284.9

7589.0

2678.1

21000

40667.4

468.6

142.1

2984.8

2718.3

2445.2

- Албан томилолт,
ёслолын зардал

409.8

671.5

54425.7

93.4

1192.5

1988.7

- Зарлал
сурталчилгааны зардал

270.0

779.1

26976.2

77466.0

12227.4

18727.5

- Шатах тослох материал

2151.3

40308.9

6964.0

3811.6

3288.9

3907.9

324.5

392.8

121514.0

4440.5

3505.6

4198.6

1364.9

5350.2

5675.0

189.8

0

681.2

43.6

1521.0

841.6

640.2

- Сэлбэг хэрэгсэл
- Холбооны зардал
- Даатгалын зардал
- Түлш

1600.0

1572.8

4321.0

0.0

0.0

0

- Бусад зардал

11370.8

3594.5

7449.3

148371.6

8591.8

24003.1

3. Нэмэгдэл өртөг

23641.8

86889.8

181539.1

150085.9

218649.7

319204.9

12990.4

23983.7

53895.8

83193.1

54838.9

180734.7

1688.0

4030.0

5897.9

8979.1

5546.7

20396

262.8

285.1

233.6

313.2

498

473.9

2661.6

8489.8

36449.5

28585.3

12333.6

22313.8

966

905.9

13526.9

20555.9

3255.2

1405.2

18473.5

3251.8

221.9

197.8

558.8

373.8

12772.9

913.3

12536.6

20707.2

9005.6

20549.6

63371.2

13025.6

121795.3

66527.7

- үндсэн ба нэмэгдэл цалин
- нийгмийн болон эрүүл
мэндийн даат/ шимт
- газар, байгалийн нөөц
ашигласны төлбөр
- үндсэн хөрөнгийн элэгдэл
- онцгой татвар
- богино зээлийн хүү
- тээврийн хэрэгслийн
татвар
- Бусад
- ашиг,алдагдал түүнтэй
адилтгах орлого

6039.0

Зочид буудал, зоогийн газрын нэмэгдэл өртөг

181539.1
33254.7
2005

2006

23641.8

2007

218649.7
150085.9

86889.8

2008

2009
2010

Хувийн эмнэлэг эмийн сангийн нэмэгдэл өртгийн тооцоо
Үзүүлэлт
1. Нийт орлого

56715.5
29729.9
66143.9

2008
151801
71766.8
59645.6
20388.9
114531

2009
476505
314401.2
95518.2
66585.6
287735.7

2010
528558.3
384131.9
97923.8
46502.6
328012.7

2011
1020553.3
770471.5
118424.8
131657
725948.3

13436.7
10437.8

30747.2
25989.6

96354.1
2473.5

230509.3
4164.5

260035.3
3533.3

605137.4
29751.3

140.5

1178.6

2304.2

328.0

12536.2

7341.4

690.7

533.5

1320

7382.3

5846.7

14804.2

1626.3

1142.9

1038

5295.3

4223.1

10106.9

1495.6

572.8

853.9

2033.9

3596.3

1991.1

165.8

1667.2
357.3
358.1

334.1
2995.6
851.2
700.4

1605.1
7515.7

3596.7
20301.5

5305.7
37270.6

211.5
1674.5
3027.2
2336.0
10.0
495.0
30268.2
188769.3

230
6002
963.4
2734.4
0
280
28032
200545.6

915
3869.6
1165.6
3899.6
0
506.3
46459.9
294605

- үндсэн ба нэмэгдэл цалин
- нийгмийн болон эрүүл
мэндийн даат/ шимт
- газар, байгалийн нөөц
ашигласны төлбөр

5673.7

9846.8

26136.6

148432

161568.6

200294.4

1063.5

1978.4

2988.2

16383.5

17731.6

21619.8

58.1

22.1

73.5

- үндсэн хөрөнгийн элэгдэл
- онцгой татвар
- богино зээлийн хүү

899.3

- Борлуулалтын орлого
- Үйлчилгээний орлого
-Бусад орлого

2. Завсрын хэрэглээ
- борлуулсан бараа
бүтээгдэхүүний өртөг
- Материалын зардал
- Гадны байгууллагаар
үйлчлүүлсний төлбөр
- Эрчим хүч, дулаан, уур ус
- Байр тоног төхөөрөмжийн
түрээсийн төлбөр
- Албан томилолт, ёслолын
зардал
- Зарлал сурталчилгааны
зардал
- Шатах тослох материал
- Сэлбэг хэрэгсэл
- Холбооны зардал
- Даатгалын зардал
- Түлш
- Бусад зардал

2006
37433
6610.5
30124.9
697.6
29917.3

2007
86445.4

115
203.8

3. Нэмэгдэл өртөг

- тээврийн хэрэгслийн татвар
- Бусад зардал
- ашиг,алдагдал түүнтэй
адилтгах орлого

-120.8

Хувийн эмнэлэг, эмийн сангийн
нэмэгдэл өртөг

2058

4183.2

18155.4

27821.2

22285.4
0
0

239.2

279
341.5

30.5
3387.6

157.6
3159.7

0
178.9

6179.1

3342.1

2322.2

-9915.2

50153

Хувийн эмнэлэг, эмийн сангийн
нийт үйлдвэрлэлт
1200000

300000

1000000

250000

800000

200000

600000

150000

400000
200000

100000

0
-200000

50000
0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2005

2006

2007

2008

Нийт үйлдвэрлэлт

2009

2010

2011

ашиг алдагдал

Төсвийн байгууллагын нэмэгдэл өртгийн тооцоо
Үзүүлэлт

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Нийт үйлдвэрлэлт

7652465.2

10255087.5

22046338.8

29116301.2

8701449.1

65070646.6

Төсвөөс санхүүжих
Үндсэнүйл ажиллагаа
Төлбөртүйлчилгээний
болон ЭМД орлого
Туслах аж ахуйн
орлого

7162702.4
155462.8

9647529.4
288260.2

20389365
437765.5

28233479.1
496810.1

8565586
84561.1

61002905.4
2677909.5

282404.8

62986.8

553942.4

200338.4

17642.4

970516.2

51895.2

256311.1

665266.2

185673.6

33659.8

419315.5

Завсрын хэрэглээ
Бараа үйлчилгээ
материаллаг ба
материаллаг бус
зардал
Бусад зардал

3361854.4

5005367.2

12257275.9

19577664.1

3870431.3

52727147.2

3361854.4

4553132.5
452234.7

6830451.8
5426824.1

14050725.2
5526938.9

3870431

24525198.2
28201949

Нэмэгдэл өртөг

4290610.8

5249720.3

9789062.9

9538637.1

4831017.8

12343499.4

Үүнээс: Цалин хөлс
НДШ
Үндсэн хөрөнгийн
элэгдэл
Бусад
Төсвийн хэмнэлт
хэтрэлт

2909583.6
718759.2

4415408.2
1074575.7

8611815.6
830032.5

9720579.5
971823

4742875
495601.2

13402693.1
1370571.7

662268
0.0

-2429765.4
-240263.6

347214.8

-1153765.4

-407458.4

ТӨСВИЙН НЭМЭГДЭЛ ӨРТГИЙН ТООЦОО
14000000.0
12000000.0
10000000.0
8000000.0
6000000.0
4000000.0
2000000.0
0.0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

0.0

Төрийн бус олон нийтийн байгууллагын нэмэгдэл өртөгийн тооцоо

2006

ҮЗҮҮЛЭЛТ

2007

100513.6

146274.9

- Борлуулалтын орлого

13135.2

- Үйлчилгээний орлого

35321.8

- Хандив

2008

2009

2010

2011

187395.4

154919.2

394475.9

570892.5

18525.8

11339.0

44153.1

101920.5

48260.9

35622.4

115092.1

62818.1

68981.8

74679.9

52056.6

92126.7

60964.3

47948.0

223573.6

447951.7

54634.0

69180.0

91637.8

97121.9

188632.1

253226.0

4010.1

2970.1

12589.2

8744.2

16107.9

1849.2

860.0

280.0

1480

5286.2

1442.8

1691.9

783.7

6709.1

2493.5

2585.3

1908.5

1530.0

402.6

702.1

3085.2

5091.4

- Албан томилолт,
ёслолын зардал

4402.0

5345.6

4060.3

1634.4

6014.6

12076.9

- Зарлал
сурталчилгааны зардал

2708.3

1974.6

19738.5

4877.1

2757.7

2792.5

- Шатах тослох материал

1300.4

5381.0

1672.0

6999.4

12850.7

12344.9

2308.3

6195.5

1858.2

3836.1

5484.5

2737.2

3737.9

3479.5

2925.1

4405.5

1. Нийт орлого

2. Завсрын хэрэглээ
- Материалын зардал
- Гадны байгууллагаар
үйлчлүүлсний төлбөр
- Эрчим хүч, дулаан
- Байр тоног төхөөрөмжийн
түрээсийн төлбөр

- Сэлбэг хэрэгсэл

2324.9

- Холбооны зардал

0

0

1991.3

140.2
209.0

347.3

207.0

364

108.5

- Бусад зардал

38555.8

42002.9

50869.9

57785.9

144081

186942.4

3. Нэмэгдэл өртөг

45879.6

77094.9

95757.6

57797.3

205843.8

317666.5

- үндсэн ба нэмэгдэл цалин
- нийгмийн болон эрүүл
мэндийн даат/ шимт
- газар, байгалийн нөөц
ашигласны төлбөр

30132.0

51740.5

76699.6

50814.0

91189.2

121744.4

4372.0

9006.5

7867.0

6234.3

10499.9

11733.6

176.1

128.0

128.0

272.3

363.1

4035.1

- үндсэн хөрөнгийн элэгдэл

8239.1

8128.6

1288.2

4137.4

9595.4

9992

0.0

0

0

263.8

80.0

270.0

0

0

- Даатгалын зардал
- Түлш

- онцгой татвар
- богино зээлийн хүү

39.1

- тээврийн хэрэгслийн татвар
- Бусад
- ашиг,алдагдал түүнтэй
адилтгах орлого

2696.6

252.0

473.2

722.1

704.9

252.0

0.0

95677.5

167683

7267.3

9522.8

-4182.7

-1954.5

1756.3

Төрийн бус олон нийтийн байгууллагын нэмэгдэл өртөг
350000.0
300000.0
250000.0
200000.0
150000.0
100000.0
50000.0
0.0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Албан бус секторийн нэмэгдэл өртгийн тооцоо
Үзүүлэлт

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Нийт орлого

8526913.0

11616036.0

24921238.3

26640742.2

33000550.28

6665426.0

Завсрын хэрэглээ

3393493.1

6529601.6

14058287.9

15356134.9

20065777.2

4223135.5

179882.6

2406526.0

5403107.1

7645387.6

7528465.751

2509127.4

81646.5

203698.2

240562.2

72294.0

34487.09792

32343.3

2124862.0

2500212.0

5589722.5

2854612.5

4624888.286

586369.0

948911.1

809089.8

1905138.4

2455058.9

4350379.517

528939.2

58190.9

610075.6

919757.7

2261995.5

3460770.105

524410.2

5133419.9

5086434.4

10862950.4

11284607.3

12934773.1

2442290.5

Цалин

237227.8

322216.4

670279.3

122919.6

117385.092

524410.2

Шууд бус татвар

149999.1

94065.1

208310.1

89052.8

64267.42738

114252.7

Ашиг/алдагдал

4746193.0

4670152.9

9984361.0

11072634.9

12753120.6

1803627.6

Түүхий эд материал
Цахилгаан дулаан
Тээвэр бэлтгэлийн зардал
Түрээсийн төлбөр
Бусад зардал
Нэмэгдэл өртөг

АЛБАН БУС СЕКТОРИЙН НЭМЭГДЭЛ ӨРТГИЙН ТООЦОО
14000000.0
12000000.0
10000000.0
8000000.0
6000000.0
4000000.0
2000000.0
0.0
2005

2006

2007

Албан бус секторийн нийт
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт

2008

2009

2010

2011

Албан бус секторийн ашиг
алдагдал

35000000.0
14000000.0
30000000.0
12000000.0
25000000.0

10000000.0

20000000.0

8000000.0

15000000.0

6000000.0

10000000.0

4000000.0

5000000.0

2000000.0
0.0

0.0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ДОТООДЫН НИЙТ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯ÍИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛТ СҮҮЛИЙН 5 ЖИЛЭЭР
Нийт үйлдвэрлэлт,
943310027.4
1000000000.0
900000000.0
800000000.0

ìÿí/òºã-ººð

700000000.0

Завсарын хэрэглээ,
551313678.6

600000000.0

Нэмэгдэл өртөг,
391996348.8

500000000.0
400000000.0

Нийт ашиг,
202639019.5

300000000.0
200000000.0
100000000.0
0.0

2007

2008

2009

2010

2011

Дээрх графикаас харахад 2005 оныг суур он болгон үзэх юм бол Өмнөговь аймгийн дотоодын нийт
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл 2010 оныг хүртэл хэрхэн өсөлттэй байгаа нь тодорхой харагдаж байна.
Нэмэгдэл өртгийг тооцоход ашигласан материал болон тооцсон байдлыг салбаруудаар авч үзвэл:
ХАА-н бүтээгдэхүүнийг тооцоход дараахь материалыг ашиглав. Үүнд:
А. Мал аж ахуйн салбарт
2010,2011 оны мал тооллогын дүн
2006 онд явагдсан ХАА-н түүвэр судалгааны үр дүн
2006 онд явагдсан малын ашиг шимийн түүвэр судалгааны дүн
ХАА-н бүтээгдэхүүний зах зээлийн дундаж үнэ /ХАА-3/ буюу малын ашиг шимын судалгааны дүнгээс гарсан
малын түүхий эдийн гарц, үнийг ашиглав.
Б. Газар тариалангийн салбарт
Ургац хураалтын эцсийн мэдээ ХАА-10, ХАА-10а
Газар тариалангийн түүвэр судалгааны дүн
Аж үйлдвэр, барилгын салбарын бүтээгдэхүүнийг тооцохдоо доорх материалыг ашиглав. Үүнд:
Үйлдвэрлэл эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллгааны жилийн тайлан / АҮ-7/
Барилгын аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны жилийн тайлан / ИБ-4 /
Аж ахуйн нэгжийн жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан тэнцэл
Үйлчилгээний байгууллагын бүтээгдэхүүнийг тооцохдоо доорх материалыг ашиглав. Үүнд:
Худалдаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны жилийн тайлан / ХУ-1/
Худалдаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан тэнцэл
Банк, даатгалын байгууллагын жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан тэнцэл
Зочид буудал, зоогийн газрын үйл ажиллагааны улирлын тайлан
/ ЗБ-1, ЗГ-1/
Холбооны салбарын үйл ажиллагааны жилийн тайлан / Х-5 /
Тээврийн салбарын үйл ажиллагааны жилийн тайлан / Т-5/
Тээврийн үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан тэнцэл
Аялал жуулчлал эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн жилийн эцсийн тайлан тэнцэл /АЖ-1/
Боловсрол олгох аж ахуйн нэгжийн тайлан /МТС-1/
Төсөвт болон төрийн бус байгууллагуудын бүтээгдэхүүнийг тооцохдоо доорх материалыгашиглав.
Үүнд:Төсөвт байгууллагын жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан тэнцэлТөрийн бус болон олон нийтийн
байгууллагын орлого зарлагын тайлан /ТББ-1 /
Албан бус секторт: Ажиллах хугацаа нь янз бүр, орлого нь харилцан адилгүй, орлогыг тодорхойлох
боломжгүй байдаг патаент лицензээр үйл ажиллагаа явуулдаг албан бус секторын нэгжийг тодорхойлж,
тодорхой хувьд нь орлого зарлагын түүвэр судалгааг явуулж, нийт нэгждээ тархааж албан бус секторын
нэмэгдэл өртгийг тооцсон болно. Үүнд:
Хувийн зорчигч болон ачаа тээвэр, Хүнсний болон барааны лангуу,Төмөр модон эдлэл үйлдвэрлэл, Гутал
засвар, Түүхий эдийн ченж, Гуанз цайны газар, Талх нарийн боовны цех, Ундааны цех , Үсчин гоо сайхан
Тоглоомын газар зэргийг хамруулан тооцов.
ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТЭС

Ñóäàëãààã òîîöîæ
ãàðãàñàí:
ª.̺íõæàðãàë

Õÿíàñàí:
С.Бямбабаатар

Харилцах утас: 70533061, 70533439
E-mail хаягumnugobi_stat@yahoo.com
http://www.statis.mn/portal/indexc.

2011 он 04сарын25