Năm

Kim ngạch (USD)

2007
2008
2009
2010
2011

114,750,000
137,350,000
122,473,697
171,960,000
249,600,000

%

20%
-11%
40%
45%

Thứ
hạng XK
vào Nhật
Bản
3
3
3
3
3

250,000,000

200,000,000

150,000,000

100,000,000

50,000,000

0
2017

Kim ngạch (USD)

Kim ngạch (USD)

2017

2027

2037

2047

2057

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful