You are on page 1of 1

1 GERECHT UT EERSTE AANLEG VAN DE NEDERLANDSE ZITTINGSPLAATS CURACAO .

Uitspraak:
zaaJkxairamftr*;

mTlhlW

VONNIS IN KORT GEDING i n de zaak van:

De naamloze vennootschap gevestigd en kantoorhr>udende op Curacao, eiseres, gemachtigde: tegen Q e r r i t E r a n c i s c o Schotte, wonende op Curacao, gedaagde, . . niet: verschenenS e t procesverloop Het: i n l e i d e n d v e r z o e k s c h r i f t i s mondeling behandeld t i n g van Gedaagde i s n i e t verschenen. . . De v o r d e r i n g en h e t verweer 1. E i s e r e s , - .. v o r d e r t dat gedaagde, Schotte, woirdt ;, veroordeeld t o t b e t a l i n g van de volgende bedragenr - hoofdsom Naf. 24.234,80 - b u i t e n g e r e c h t e l i j k e incassokosten Naf. 3-635,22 - 15% r e n t e p e r j a a r over de hoofdsom v a n a f 22/1/99 p-m-. een en ander h i j vonnis i n kort geding en uitvoerbaar o l j voorraad en met een p r o c e s k o s t e n v e r o o r d e l i n g ^ - y

ter z i t -

2. Grondslag van de v o r d e r i n g i s een k r e d i e t met de waarvan gedaagde i n gebreke b l i j f t Beoordeling

aflossing

3. Schotte i s n i e t verschenen om e n i g verweer t e voeren, zodat de v o r d e r i n g kan worden toegewezen, aangezien d i e de rechter n i e t onrechtmatig of ongegrond voorkomt. Van aanzegging van de r e n t e JblijJct n i e t ; de u i t s p r a a k z a l daaraan worden aangepast..