You are on page 1of 1

3

met 4 in de kosten van deze procedure. Wat betreft de kostenveroordeling ten aanzien van de gedaagden sub 5 en sub 6 zal het Gerecht uitgaan van tarief onbepaalde waarde. Van het door eiseres betaalde griffegeld ad NafJ. 2.500,koirit Nafl. 1.668, voor rekening van gedaagden sub 1 tot en met sub 4 en Nafl. 832, voor rekening van de gedaagden sub 5 en sub 6. 3. De beslissing. Het Gerecht: in conventie veroordeelt gedaagden sub 1 tot en met 4 hoofdelijk, aldus dat indien de n zal hebben betaald de anderen zullen zijn gekweten, om aan eiseres tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen: een bedrag ad Nafl. 33.499,94, vermeerderd met 18% rente per jaar te berekenen vanaf 31 januari 2000 en te vermeerderen met een bedrag ad Nafl. 5.024,92; een bedrag ad Nafl. 82.926>24> vermeerderd met 18% rente per jaar te berekenen vanaf 31 januari 1998 en te vermeerderen met een bedrag ad Nafl. 13.488,94; met dien verstande dat de gedaagden sub 2 tot en met 4 niet gehouden zijn meer te betalen dan het bedrag van hun borgstelling; verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; verklaart vanwaarde de ten laste van de gedaagden sub 2, sub 3 en sub 4 gelegde beslagen; veroordeelt gedaagden sub 1 tot en met 4 in de kosten van deze procedure, deze voor zover gerezen aan de zijde van eiseres en tot op heden begroot op Nafl. 1.700,griffierecht, Nafl. 1.816,15 deurwaarderskosten en Nafl. 8.500, voor salaris gemachtigde; veroordeelt gedaagden sub 5 en sub 6 in de kosten van deze procedure, deze voor zover gerezen aan de zijde van eiseres en tot op heden begroot op Nafl. 800, griffierecht, Nafl. 1.081,15 deurwaarderskosten en Nafl. 4.500, voor salaris gemachtigde; wijst af het meer of anders gevorderde; in reconventie wijst het verzoek af; veroordeelt eiseres (Bad Boyz Toyz) in de kosten yan deze procedure, deze voor zover gerezen aan de zijde van gedaagde i. . j en tot op heden begroot op Nafl. 3.400, voor salaris gemachtigde.