ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN MÔN HỌC NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Đề tài :

Sử dụng giải thuật A* để giải quyết bài toán truyền gói tin qua mạng lan.

Nhóm sinh viên :

Lớp Truyền thông và Mạng máy tính - K53 Họ tên Bùi Đình Thắng Nguyễn Văn Sơn Nguyễn Nhật Minh Phùng Vũ Nhật Duy MSSV 20082448 20082252 20081745 20080461 Email buidinhthang200590@gmail.com sonnv90@gmail.com nhatminhitbk@gmail.com phungvunhatduy@gmail.com

mỗi phương pháp có những điểm mạnh của nó và vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định. thông mạng.Xây dựng 2 hoặc 3 hàm h(n) để đánh giá các phương pháp truyền gói tin với nhau và chọn ra phương pháp khả dụng nhất. Tuy nhiên thì vẫn chưa có một phương pháp nào tỏ ra vượt trội hơn phần còn lại. .Out Một mạng lan đã được cấu hình đầy đủ.1. . Yêu cầu đặt ra là làm như thế nào để gói tin có thể truyền được đi với tốc độ nhanh nhất có thể với cùng 1 hạ tầng mạng như cùng băng thông.Thực hiện so sánh một số phương pháp và đánh giá điểm mạnh. Ý tưởng và phương pháp +Ý tưởng: . . Vì vậy ta cần xây dựng phương pháp để chọn đường đi cho gói tin là tốt nhất.Đầu ra của chương trình là gói tin ở vị trí đích. Input. Bài toán sẽ truyền các gói tin từ các máy trạm ( có địa chỉ ip riêng) tới cho nhau trong cùng mạng lan. yếu của các phương pháp với nhau. .Đầu vào của chương trình sẽ là gói tin sẵn sàng với IP gốc.Mô tả bài toán: Trên thực tế có nhiều cách để giải quyết bài toán truyền gói tin qua mạng lan. . cùng độ xa đường truyền… 2.Sử dụng thuật toán A* cho bài toán tìm đường đi nhanh nhất cho gói tin được truyền từ A tới B. qua ít trạm trung gian nhất. +Phương pháp: .Một menu cho chọn các hàm đánh giá h(n). IP đích cần đến được đặt tại vị trí nguồn( kéo thả tùy ý người dùng). 3. .Tốc độ truyền nhanh nhất cho gói tin được thực hiện khi quãng đường mà gói tin đi từ A tới B là nhỏ nhất.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful