You are on page 1of 25

Trng THCS Hng Bng

GV : Nguyn Th Thanh Thy B Mn: Ton

BI GING

4.KHI NIM HAI TAM GIC NG DNG

1. KIM TRA BI C. 2. NI DUNG. 3. CNG C.

1.KIM TRA BI C
Cu 1: Pht biu nh l ta-lt o. Cu 2 :Chn cu tr li SAI Cho tam gic ABC c MN // BC ta c:
A
a

AM AN MN SAI MB NC BC
AM AN MN NG AB AC BC B

AMN ; ABC c
chung

M 1 B , N1 C

NG

2.NI DUNG
2.1 GII THIU NHNG HNH NG DNG

2.2 NH NGHAV CC TNH CHT

2.3 NH L -CHNG MINH NH L

4.KHI NIM HAI TAM GIC NG DNG


NHNG HNH C HNH DNG GING NHAU ( KCH THC C TH KHC NHAU ) GI L NHNG HNH NG DNG

CHNG TA CH XT TRNG HP HAI TAM GIC NG DNG

EM HY TM HIU KHI NO HAI TAM GIC NG DNG


?1 Cho hai tam gic ABC v ABC:
a) Nhn vo hnh v hy vit cc cp gc bng nhau b) Tnh cc t s sau ri so snh cc t s A A' B' B' C ' C ' A' AB BC CA A
4 5 2 2,5 3

A A
4 5 2 2,5 3

p n :
a)

C B

A A ; B B ' ; C C ' '

b)

A 'B ' 2 1 4 2 AB
;

3 1 B 'C ' BC 6 2
;

2,5 1 C 'A ' CA 5 2

Vy

A' B' B' C ' C ' A' AB BC CA

TAM GIC ABC NG DNG TAM GIC ABC KHI..

4.KHI NIM HAI TAM GIC NG DNG 1.TAM GIC NG DNG: a) nh ngha:
Tam gic ABC gi l ng dng vi tam gic ABC nu :

A A ; B B ' ; C C ' '


A' B' B' C ' C ' A' AB BC CA

T s cc cnh tng ng Gi l t s ng dng

A' B' B' C ' C ' A' AB BC CA

=k

EM HYTM HIU CC TNH CHT CA HAI TAM GIC NG DNG

?2

1) ABC= ABC th tam gic ABC ng dng vi tam gic ABC khng ? T s ng dng l bao nhiu ? 2) Nu ABC ~ ABC theo t s k th ABC ~ ABC theo t s no?

P
1/- Tam gic ABC ng dng vi tam gic ABC, T s ng dng l 1. 2/- ABC ~ ABC theo t s 1/ k

b) Tnh cht:
Tnh cht 1 : Mi tam gic ng dng vi chnh n Tnh cht 2 : Nu ABC ~ ABC th ABC ~ ABC Tnh cht 3 : Nu ABC ~ ABC v ABC ~ ABC th ABC ~ ABC

? 3
Cho tam gic ABC. K ng thng a song song vi cnh BC v ct hai cnh AB, AC theo th t ti M v N.Chng minh hai tam gicAMN v ABC ng dng.

HNG DN CHNG MINH


Quan st hnh v, c cc cu hi v in cu tr li vo khung trng tng ng:

1) Nu GT, KL ca bi ton, in KL vo khung 1.


2) Vi iu no (v gc,v cnh) th AMN ~ ABC. 3)Cc iu kin c GT cha? Hy chng minh.

(xem li cc bi tp phn kim tra bi c)

A
M N a

IN CU TR LI

ABC, MN // BC suy ra :
B C

3
chung M1 B, N1 C

AM AN MN AB AC BC
AMN ~ ABC

A
M
1 1

Chng minh
ABC, MN // BC suy ra :
M1 B, N1 C (cc cp gc ng v )

Hai tam gic AMN v ABC c : chung


M1 B, N1 C

(cmt) (H qu l Tall)

AM AN MN AB AC BC

Vy

AMN ~ ABC

2. NH L:
Nu mt ng thng ct hai cnh ca tam gic v song song vi cnh cn li th n to thnh mt tam gic mi ng dng vi tam gic cho.

GT ABC MN // BC (M ;N AC ) AB KL AMN

ABC

CH
nh l cng ng cho trng hp ng thng a ct phn ko di hai cnh ca tam gic v song song vi cnh cn li.
a N M A

A B a C

3. CNG C
CU HI TRC NGHIM
CU 1

CU 2
CU 3

CU 4
CU 5

CU 1
in vo ch trng, c cu ng : 1) Nu ABC ~ DEF th :
A

D E C F A .......,B ........., ..........


AB AC ...... BC ...... =K DE ...... ...... EF DF
t s ng dng K gi l
E D

2) Nu ABC ~ GHK v AB=3cm ,GH=6cm


th :

a)T s ng dng ca hai tam gic l:

AB 3 1 k GH 6 2
b) GHK l : 2

~ ABC vi t s ng dng

CU 2
ien dau x vao o thch hp :

Cau

Noi Dung
Hai tam giac ong dang th bang nhau

ung

Sai
x

2
3

Hai tam giac bang nhau th ong dang


Neu ABC ~ DEF theo t so ong dang l k th DEF ~ ABC theo t so ong dang1/k

CU 3
Bn An gii bi tp nh sau : ABC v DEF c

A D; B E ; C F DE EF DF k AB BC AC
Suy ra: ABC ~ DEF theo t s k

Hy cho bit kin ca em v cch gii ca bn An


Kt lun ca bn An l SAI. Phi ghi l DEF ~ ABC theo t s k

CU 4
Chon cau tra li ung: ABC ~ DEF co AB=5cm ,CA =8cm DE =2,5cm ,ta co: DF =3,5cm CU a SAI DF =16cm CU b SAI DF = 4cm CU c NG DF =12cm
CU d SAI

a b c d

A N

CU 5
Cu no SAI: Cho tam gic ABC, MN //AB hai tam gic ng dng l:

a)
b)

NCM ~ ABC

SAI NGc b,c,d

NMC ~ ABC c) MNC ~ BAC

d) CMN

~ CBA