You are on page 1of 116

- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012

Ngy soan:23/8/2011
Ngy ging:24/8/2011
CHNGI: T GIC
Tun I- Tit 1: 1T GIAC
I- Mc tiu
+ Kin thc: - HS nm vng cc nh ngha v t gic, t gic li, cc khi nim : Hai nh k
nhau, hai cnh k nhau, hai cnh i nhau, im trong, im ngoi ca t gic & cc tnh cht ca
t gic. Tng bn gc ca t gic l 360
0
.
+ K nng: HS tnh c s o ca mt gc khi bit ba gc cn li, v c t gic khi bit s o
4 cnh & 1 ng cho.
+ Thi : Rn t duy suy lun ra c 4 gc ngoi ca t gic l 360
0
II. CHUN B:
- GV: com pa, thc, 2 tranh v hnh 1 ( sgk 2) Hnh 5 (sgk) bng ph
- HS: Thc, com pa, bng nhm
iii- Tin trnh bi dy
A)n nh t choc
B) Kim tra bi c:- GV: kim tra dng hc tp ca hc sinh v nhc nh dng c hc tp cn
thit: thc k, ke, com pa, thc o gc.
C) Bi mi :
Hot ng ca gio vin Hot ng ca hc sinh
* Hot ng 1: Hnh thnh nh ngha
- GV: treo tranh (bng ph)
- HS: Quan st hnh & tr li
- Cc HS khc nhn xt
-GV: Trong cc hnh trn mi hnh gm 4 on
thng: AB, BC, CD & DA.
Hnh no c 2 on thng cng nm trn mt T
- Ta c H1 l t gic, hnh 2 khng phi l t gic.
Vy t gic l g ?
- GV: Cht li & ghi nh ngha
- GV: gii thch : 4 on thng AB, BC, CD, DA
trong on u ca on thng th nht trng
vi im cui ca on thng th 4.
+ 4 on thng AB, BC, CD, DA trong khng
c bt c 2 on thng no cng nm trn 1 ng
thng.
+ Cch c tn t gic phi c hoc vit theo th
t cc on thng nh: ABCD, BCDA, ADBC
+Cc im A, B, C, D gi l cc nh ca t gic.
+ Cc on thng AB, BC, CD, DA gi l cc cnh
ca t gic.
* Hot ng 2: nh ngha t gic li
-GV: Hy ly mp thc k ln lt t trng ln
mi cch ca t gic H1 ri quan st
- H1(a) lun c hin tng g xy ra ?
- H1(b) (c) c hin tng g xy ra ?
- GV: Bt c ng thng no cha 1 cnh ca
hnh H1(a) cng khng phn chia t gic thnh 2
phn nm 2 na mt phng c b l ng thng
gi l t gic li.
- Vy t gic li l t gic nh th no ?
1) nh ngha
D
C
B
A
P
M
D
C
B
A
H1(a) H2(b)
C
B
A
C
D
B
A
H1(c) H1(d)
* nh ngha:
T gic ABCD l hnh gm 4 on thng
AB, BC, CD, DA trong bt k 2 on
thng no cng khng cng nm trn mt
ng thng.
* Tn t gic phi c c hoc vit theo
th t ca cc nh.
*nh ngha t gic li
* nh ngha: (sgk)
* Ch : Khi ni n 1 t gic m khng gii
thch g thm ta hiu l t gic li
+ Hai nh thuc cng mt cnh gi l hai
nh k nhau
+ hai nh khng k nhau gi l hai nh i
Trang 1
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
+ Trng hp H1(b) & H1 (c) khng phi l t
gic li
* Hot ng 3:)Tng cc gc trong ca t gi
cc khi nim cnh k i, gcdi gc ngoi
ng cho
GV: V H3 v gii thch khi nim:
GV: Khng cn tnh s mi gc hy tnh tng 4
gc
+ ?

+ + D C B ()
- Gv: ( gi hi)
+ Tng 3 gc ca 1 l bao nhiu ?
+ Mun tnh tng + ?

+ + D C B () ( m
khng cn o tng gc ) ta lm ntn?
+ Gv cht li cch lm:
- Chia t gic thnh 2 c cnh l ng cho
- Tng 4 gc t gic = tng cc gc ca 2 ABC
& ADC

Tng cc gc ca t gic bng 360


0
- GV: V hnh & ghi bng
nhau
+ Hai cnh cng xut pht t mt nh gi l
hai cnh k nhau
+ Hai cnh khng k nhau gi l hai cnh i
nhau - im nm trong M, P im nm ngoi
N, Q
2/ Tng cc gc ca mt t gic ( HD4)

2
2
1
1
D
C
B
A

1
+
1

C B +

= 180
0
2 2

C D A + + = 180
0
( D C C B A A

)

(

)

2 1 2 1
+ + + + + = 360
0
Hay D C B A

+ + + = 360
0
* nh l: SGK
D- Luyn tp - Cng c:
- GV: cho HS lm bi tp trang 66. Hy tnh cc gc cn li
E- BT - Hng dn v nh:
- Nu s khc nhau gia t gic li & t gic khng phi l t gic li ?
- Lm cc bi tp : 2, 3, 4 (sgk)
* Ch : T/c cc ng phn gic ca tam gic cn
* HD bi 4: Dng com pa & thc thng chia khong cch v tam gic c 1 cnh l ng cho
trc ri v 2 cch cn li
* Bi tp NC: ( Bi 2 s tay ton hc)
Cho t gic li ABCD chng minh rng: on thng MN ni trung im ca 2 cnh i din nh
hn hoc bng na tng 2 cnh cn li
Ngy soan:25/8/2011
Ngy ging:26/8/2011
Tun I- Tit 2 2 HNH THANG
i- Mc tiu
+ Kin thc: - HS nm vng cc nh ngha v hnh thang , hnh thang vung cc khi nim :
cnh bn, y , ng cao ca hnh thang
+ K nng: - Nhn bit hnh thang hnh thang vung, tnh c cc gc cn li ca hnh thang khi
bit mt s yu t v gc.
+ Thi : Rn t duy suy lun, sng to
II. CHUN B:
- GV: com pa, thc, tranh v bng ph, thc o gc
- HS: Thc, com pa, bng nhm
iii- Tin trnh bi dy
A) n nh t chc:
B) Kim tra bi c: - GV: (dng bng ph )
* HS1: Th no l t gic li ? Pht biu L v tng 4 gc ca 1 t gic ?
* HS 2: Gc ngoi ca t gic l gc nh th no ?Tnh tng cc gc ngoi ca t gic
Trang 2
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012

1
1
1
1
120
90
75
D
C
B
A

C Bi mi:
Hot ng ca gio vin Hot ng ca hc sinh
* Hot ng 1: ( Gii thiu hnh thang)
* Hot ng 2: nh ngha hnh thang
H
D C
B A
- GV: Em hy nu nh ngha th no l hnh thang
- GV: T gic hnh 13 c phi l hnh thang khng ?
v sao ?
60
60
1
D
C
B
A
H(a)
H(b) H(c)
120
105
K
I
N
M
E
H
G
F
75
105
* Hot ng 4: ( Bi tp p dng)
GV: a ra bi tp HS lm vic theo nhm nh
Cho hnh thang ABCD c 2 y AB & CD bit:
AD // BC. CMR: AD = BC; AB = CD
GT ABCD l hnh thang yAB//CD
KL AB=CD: AD= BC
A BD C
Bi ton 2:
1) nh ngha
Hnh thang l t gic c hai cnh
i song song
* Hnh thang ABCD :
+ Hai cnh i // l 2 y
+ AB y nh; CD y ln
+ Hai cnh bn AD & BC
+ ng cao AH
* ?1 (H.a) B A

2
= 60
0

AD// BC

Hnh thang
*- (H.b)T gic EFGH c:

H

= 75
0

H =105
0
(K b)

G H

1
105
0

GF// EH

Hnh thang
*- (H.c) T gic IMKN c:
N

= 120
0

= 120
0

IN khng song song vi MK

khng phi l hnh thang


* Nhn xt:
+ Trong hnh thang 2 gc k mt
cnh b nhau (c tng = 180
0
)
+ Trong t gic nu 2 gc k mt
cnh no b nhau

Hnh thang.
* Bi ton 1
?2 - Hnh thang ABCD c 2 y AB
&CD theo (gt)

AB // CD (n)(1)
m AD // BC (gt) (2)
T (1) & (2)

AD = BC; AB = CD (
2 cp on thng // chn bi ng
thng //.)
* Bi ton 2: (cch 2)
ABC = ADC (g.c.g)
* Nhn xt 2: (sgk)/70.
Trang 3
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
GT ABCD l hnh thang yAB//CD;AB=CD
KL AD// BC; AD = BC
A BD C
- GV: qua bi 1 & bi 2 em c nhn xt g ?
* Hot ng 5: Hnh thang vung
2) Hnh thang vung
L hnh thang c mt gc vung.
A B

D C
D.Luyn tp - Cng c :- GV: a bi tp 7 ( Bng bng ph) . Tm x, y hnh 21
E- BT - Hng dn v nh:
- Hc bi. Lm cc bi tp 6,8,9
- Tr li cc cu hi sau:+ Khi no mt t gic c gi l hnh thang.
+ Khi no mt t gic c gi l hnh thang vung.
Ngy soan:29/8/2011
Ngy ging:30/8/2011
Tun II- Tit 3 3 HNH THANG CN
I- Mc tiu
+ Kin thc: - HS nm vng cc /n, cc t/c, cc du hiu nhn bit v hnh thang cn
+ K nng: - Nhn bit hnh thang hnh thang cn, bit v hnh thang cn, bit s dng nh ngha,
cc tnh cht vo chng minh, bit chng minh 1 t gic l hnh thang cn
+ Thi : Rn t duy suy lun, sng to
II. CHUN B: - GV: com pa, thc, tranh v bng ph, thc o gc
- HS: Thc, com pa, bng nhm A B
Iii- Tin trnh bi dy 120
0
x
A- n nh t chc
B- Kim tra bi c:- HS1: GV dng bng ph \\ //
Cho bit ABCD l hnh thang c y l AB//CD.
Tnh x, y ca cc gc D, B
D x 60
0
C
- HS2: Pht biu nh ngha hnh thang & nu r cc khi

nim cnh y, cnh bn, ng cao ca hnh thang
- HS3: Mun chng minh mt t gic l hnh thang
ta phi chng minh nh th no?
C- Bi mi:
Hot ng ca gio vin Hot ng ca hc sinh
Hot ng 1:nh ngha
Yu cu HS lm ?1
? Nu nh ngha hnh thang cn.
?2 GV: dng bng ph
a) Tm cc hnh thang cn ?
b) Tnh cc gc cn li ca mi HTC
c) C NX g v 2 gc i ca HTC?
A B E F
80
0
80
0
100
0

D C 80
0
80
0

(a) G (b) H
1) nh ngha
Hnh thang cn l hnh thang c 2 gc k mt y
bng nhau
ABCA l hnh Thang cn

'

D C B A
CD AB

;

//
?2 I
70
0
N
P Q

K 110
0

70
0
T S
(c) M (d)
Trang 4
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
( Hnh (b) khng phi v
H F

+

180
0
* Nhn xt: Trong hnh thang cn 2 gc i
b nhau.
*Hot ng 2:Hnh thnh T/c, nh l 1
Trong hnh thang cn 2 gc i b nhau.
Cn 2 cnh bn liu c bng nhau khng ?
- GV: cho cc nhm CM & gi
AD khng // BC ta ko di nh th no ?
- Hy gii thch v sao AD = BC ?

ABCD l hnh thang cn
GT ( AB // DC)
KL AD = BC
O
*Cc nhm CM:

A
1
2
+
1
2
B


D C
+ AD // BC ? khi hnh thang ABCD c
dng nh th no ?
* Hot ng 3(7) Gii thiu mh l 2
- GV: Vi hnh v sau 2 on thng no bng
nhau ? V sao ?
- GV: Em c d on g v 2 ng cho AC
v BD ?
GT ABCD l hnh thang cn
( AB // CD)
KL AC = BD
GV: Mun chng minh AC = BD ta phi
chng minh 2 tam gic no bng nhau ?
* Hot ng 4: (6) Gii thiu cc phng
php nhn bit hnh thang cn.
- GV: Mun chng minh 1 t gic l hnh
thang cn ta c my cch chng minh ? l
nhng cch no ? chnh l cc du hiu
nhn bit hnh thang cn .
+ ng thng m // CD+ V im A; B

m :
ABCD l hnh thang c AC = BD
Gii+ V (D; ln) ct m ti A
+ V (C; ln) ct m ti B(cng bn knh)
a) Hnh a,c,d l hnh thang cn
b) Hnh (a): C

= 100
0
Hnh (c) : N

= 110
0
Hnh (d) :
$
S
= 90
0
c)Tng 2 gc i ca hnh thang cn l 180
0
2) Tnh cht
* nh l 1:
Trong hnh thang cn 2 cnh bn bng nhau.
Chng minh:
AD ct BC O ( Gi s AB < DC)
ABCD l hnh thang cn nn
^ ^
C D
1 1

B A ta c
^
C
=
D

nn ODC cn (2 gc y
bng nhau)

OD = OC (1)

1 1

B A nn
2 2

B A

OAB cn
(2 gc y bng nhau)

OA = OB (2)
T (1) V (2)

OD - OA = OC - OB
Vy AD = BC
b) AD // BC khi AD = BC
* Ch : SGK
* nh l 2:
Trong hnh thang cn 2 ng cho bng nhau.
Chng minh:
* Xt ADC v BCD c:
* CD cnh chung
* D C B C D A

= (hai gc k mt y hnh thang cn )
* AD = BC ( cnh bn ca hnh thang cn)

ADC = BCD ( c.g.c)

AC = BD
3) Du hiu nhn bit hnh thang cn
?3 A B m

D C
+ V (D; ln) ct m ti A
+ V (C; ln) ct m ti B
* nh l 3:
Hnh thang c 2 ng cho bng nhau l hnh
thang cn.
+ Du hiu nhn bit hnh thang cn: SGK/74
Trang 5
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
D- Luyn tp - Cng c:
GV: Dng bng ph HS tr li
a) Trong hnh v c nhng cp on thng no bng nhau ? V sao ?
b) C nhng gc no bng nhau ? V sao ?
c) C nhng tam gic no bng nhau ? V sao ?
E- BT - Hng dn v nh:
Hc bi.Xem li chng minh cc nh l
- Lm cc bi tp: 11,12,15 (sgk)
Ngy soan:25/12/08
Ngy ging:
Tit 04 LUYN TP
I- M c tiu
+ Kin thc: - HS nm vng, cng c cc nh ngha, cc tnh cht ca hnh thang, cc du hiu
nhn bit v hnh thang cn .
+ K nng: - Nhn bit hnh thang hnh thang cn, bit v hnh thang cn, bit s dng nh ngha,
cc tnh cht vo chng minh cc on thng bng nhau, cc gc bng nhau da vo du hiu
hc. Bit chng minh 1 t gic l hnh thang cn theo iu kin cho trc. Rn luyn cch phn
tch xc nh phng hng chng minh.
+ Thi : Rn t duy suy lun, sng to, tnh cn thn.
II. CHUN B:
- GV: com pa, thc, tranh v bng ph, thc o gc
- HS: Thc, com pa, bng nhm
Iii- Tin trnh bi dy
A- n nh t chc:
B- Kim tra bi c:
- HS1: Pht biu nh ngha hnh thang cn & cc tnh cht ca n ?
- HS2: Mun CM 1 hnh thang no l hnh thang cn th ta phi CM thm K no ?
- HS3: Mun CM 1 t gic no l hnh thang cn th ta phi CM nh th no ?
C- Bi mi :
Hot ng ca gio vin Hot ng ca hc sinh
GV: Cho HS c k u bi & ghi (gt) (kl)
- HS ln bng trnh by
GT Hnh thang ABCD cn (AB//CD)AB <
CD; AE DC; BF DC
KL DE = CF

GV: Hng dn theo phng php i ln:
- DE = CF

AED = BFC


BC = AD ; F E C D

;

;

(gt)
- Ngoi ra AED = BFC theo trng
hp no ? v sao ?
- GV: Nhn xt cch lm ca HS

GT ABC cn ti A; D

AD;E

AE sao
cho AD = AE;= 90
0
KL a) BDEC l hnh thang cn
b) Tnh cc gc ca hnh thang
HS ln bng cha bi
Cha bi 12/74 (sgk)
A B
D E F C
K AH DC ; BF DC ( E,F

DC)
=> ADE vung ti E BCF vung ti F
AD = BC ( cnh bn ca hnh thang cn)
F C B E D A

(hai gc k mt y hnh thang cn)

AED = BFC ( Cnh huyn & gc nhn)


2.Cha bi 15/75 (sgk) A


D
1

1
E


Trang 6
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
b) = 50
0
(gt)
C B

=
0 0
180 50
2

= 65
0

2 2

E D = 180
0
- 65
0
= 115
0
GV: Cho HS lm vic theo nhm
-GV: Mun chng minh t gic BEDC l hnh
thang cn y nh bng cnh bn
( DE = BE) th phi chng minh nh th no ?
- Chng minh : DE // BC (1)
B ED cn (2)
- HS trnh by bng

A
D
1

1
E

1

2

2

1
B

C
B C
a) ABC cn ti A (gt)

C B

(1)AD = AE (gt)

ADE cn ti A


1 1

E D
ABC cn v ADE cn

D =
2

180
0
A
;
2

180

0
A
B

B D

1
v tr ng v)
DE // BC Hay BDEC l hnh thang (2)
T (1) & (2)

BDEC l hnh thang cn .


3. Cha bi 16/ 75

ABC cn ti A, BD & CE
GT L cc ng phn gic
KL a) BEDC l hnh thang cn
b) DE = BE = DC
Chng minh
*a) ABC cn ti A
Ta c: AB=AC ; C B

(1)
BD & CE l cc ng phn gic nn c:

2


2 1
B
B B (2);
2


2 1
C
C C (3)
T (1) (2) &(3)

1 1

C B
BDC & CBE c C B

;
1 1

C B
BC chung

BDC = CBE (g.c.g)


BE = DC m AE = AB - BE
AD = AB DC=>AE = AD Vy AED cn ti
A


1 1

D E
Ta c
1

E B =
2

180
0
A

ED// BC ( 2 gc ng v bng nhau)


Vy BEDC l hnh thang c y BC &ED m
C BBEDC l hnh thang cn.
*b) T
2 2 1 2

;

B D D B D (gt)


2 2

D B

BED cn ti E

ED = BE = DC.
D- Luyn tp - Cng c:
Gv nhc li phng php chng minh, v 1 t gic l hnh thang cn.
- CM cc on thng bng nhau, tnh s o cc gc t gic qua chng minh hnh thang.
E- BT - Hng dn v nh:(2)
- Lm cc bi tp 14, 18, 19 /75 (sgk)- Xem li bi cha
Ngy soan:25/12/08
Ngy ging:
Tit 5 NG TRUNG BNH CA TAM GIC CA HNH
THANG
I. Mc tiu:
- Kin thc: H/s nm vng /n ng trung bnh ca tam gic, ND L 1 v L 2.
Trang 7
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
- K nng: H/s bit v ng trung bnh ca tam gic, vn dng nh l tnh di on thng,
chng minh 2 on thng bng nhau, 2 ng thng song song.
- Thi : H/s thy c ng dng ca TB vo thc t

yu thch mn hc.
II. CHUN B:
-GV: Bng ph
- HS: n li phn tam gic lp 7.
III. Tin trnh bi dy
A.n nh t chc:
B. Kim tra bi c: - GV: ( Dng bng ph )
Cc cu sau y cu no ng , cu no sai? hy gii thch r hoc chng minh ?
1- Hnh thang c hai gc k hai y bng nhau l mt hnh thang cn?
2- T gic c hai ng cho bng nhau l hnh thang cn ?
3- T gic c hai gc k 1 cnh b nhau v hai ng cho bng nhau l HT cn.
4- T gic c hai gc k 1 cnh bng nhau l hnh thang cn.
5- T gic c hai gc k 1 cnh b nhau v c hai gc i b nhau l hnh thang cn.
p n: + 1- ng: theo /n; 2- Sai: HS v hnh minh ho 3- ng: Theo /l
4- Sai: HS gii thch bng hnh v 5- ng: theo t/c
C- Bi mi:
Hot ng ca gio vin Hot ng ca hc sinh
* Hot ng 1: Qua nh l hnh thnh /n
ng trung bnh ca tam gic.
- GV: cho HS thc hin bi tp ?1
+ V ABC bt k ri ly trung im D ca AB
+ Qua D v ng thng // BC ng thng ny
ct AC E
+ Bng quan st nu d on v v tr ca im E
trn canh AC.
- GV: Ni & ghi GT, KL ca /l
- HS: ghi gt & kl ca /l
+ c th khng nh c E l im nh th no
trn cnh AC ta chng minh / l nh sau:
- GV: Lm th no chng minh c
AE = AC
- GV: T /l 1 ta c D l trung im ca AB

E l trung im ca AC
Ta ni DE l ng trung bnh ca ABC.
HS c th chng minh theo cch khc
GV: Em hy pht biu /n ng trung bnh ca tam
gic ?
* Hot ng 2: Hnh thnh / l 2
- GV: Qua cch chng minh / l 1 em c d on
kt qu nh th no khi so snh ln ca 2 on
thng DE & BC ?
( GV gi : on DF = BC ? v sao vy
I. ng trung bnh ca tam gic
nh l 1: (sgk)
GT ABCc:AD=DB;DE // BC
KL AE = EC
A
D
1 1
E


1
B
F C

+ Qua E k ng thng // AB ct BC F
Hnh thang DEFB c 2 cnh bn // ( DB // EF)
nn DB = EF
DB = AB (gt)

AD = EF (1)

1 1

E A ( v EF // AB ) (2)
B F D

1 1
(3).T (1),(2) &(3)

ADE =
EFC (gcg)

AE= EC

E l trung im
ca AC.
+ Ko di DE
+ K CF // BD ct DE ti F
Trang 8
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
DE =
1
2
DF)
- GV: DE l ng trung bnh ca ABC th
DE // BC & DE =
1
2
BC.
- GV: Bng kim nghim thc t hy dng thc
o gc o s o ca gc
E D A

s o ca
B

.
Dng thc thng chia khong cch o di DE
& on BC ri nhn xt
- GV: Ta s lm r iu ny bng chng minh ton
hc.
- GV: Cch 1 nh (sgk)
Cch 2 s dng nh l 1 chng minh
- GV: gi cch chng minh:
+ Mun chng minh DE // BC ta phi lm g ?
+ V thm ng ph chng minh nh l
- GV: Tnh di BC trn hnh 33 Bit DE = 50
- GV: tnh khong cch gia 2 im B & C
ngi ta lm nh th no ?
+ Chn im A xc nh AB, AC
+ Xc nh trung im D & E
+ o di on DE
+ Da vo nh l
F
P
E
D
C
B
A
* nh ngha: ng trung bnh ca tam gic
l on thng ni trung im 2 cnh ca tam
gic.
* nh l 2: (sgk)
GT ABC:AD = DB ; AE = EC
KL
DE // BC, DE =
1
2
BC
Chng minh
a) DE // BC
- Qua trung im D ca AB v ng thng
a // BC ct AC ti A'
- Theo l 1 : Ta c E' l trung im ca AC
(gt), E cng l trung im ca AC vy E
trng vi E'

DE

DE'

DE // BC
b) DE =
1
2
BCV EF // AB (F

BC )
Theo l 1 ta li c F l trung im ca BC
hay BF =
1
2
BC. Hnh thang BDEF c 2 cnh
bn BD// EF

2 y DE = BF Vy DE = BF
=
1
2
BC
II- p dng luyn tp
tnh DE =
1
2
BC , BC = 2DE
BC= 2 DE= 2.50= 100
D- Luyn tp - Cng c:
- GV: - Th no l ng trung bnh ca tam gic
- Nu tnh cht ng trung bnh ca tam gic.
E- BT - Hng dn v nh:(2)
- Lm cc bi tp : 20,21,22/79,80 (sgk)
Ngy soan:25/12/08
Ngy ging:
Tit 6 NG TRUNG BNH CA TAM GIC CA HNH
THANG (tip)
I. Mc tiu :
- Kin thc: HS nm vng /n TB ca hnh thang, nm vng ND nh l 3, nh l 4.
- K nng: Vn dng L tnh di cc on thng, CM cc h thc v on thng. Thy c s
tng quan gia nh ngha v L v TB trong tam gic v hnh thang, s dng t/c ng TB
tam gic CM cc tnh cht ng TB hnh thang.
- Thi : Pht trin t duy l gc
II. CHUN B:
- GV: Bng ph HS: ng TB tam gic, /n, nh l v bi tp.
Trang 9
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
III. Tin trnh bi dy:
A. n nh t chc:
B. Kim tra bi c :
a. Pht biu ghi GT-KL ( c v hnh) nh l 1 v nh l 2 v ng TB tam gic ?
b. Pht biu /n ng TB tam gic ? Tnh x trn hnh v sau
A
E x

F
15cm
B C
C. Bi mi:
Hot ng ca gio vin Hot ng ca hc sinh
H1 : Gii thiu t/c ng TB hnh thang
GV: Cho h/s ln bng v hnh
- HS ln bng v hnh
HS cn li v vo v.
- V hnh thang ABCD ( AB // CD) tm trung im
E ca AD, qua E k ng thng a // vi 2 y ct
BC t F v AC ti I.
- GV: Hi :
Em hy o di cc on BF; FC; AI; CE v nu
nhn xt.
- GV: Cht li = cch v chnh xc v kt lun:
Nu AE = ED & EF//DC th ta c BF = FC hay F l
trung im ca BC
- Tuy vy khng nh iu ny ta phi chng
minh nh l sau:
- GV: Cho h/s lm vic theo nhm nh.
- GV hi: im I c phi l trung im AC khng ?
V sao ?
- im F c phi l trung im BC khng ? V sao?
- Hy p dng nh l lp lun CM?
- GV: Trn y ta va c:
H2 : Gii thiu t/c ng TB hnh thang
E l trung im cnh bn AD
F l trung im cnh th 2 BC
Ta ni on EF l ng TB ca hnh thang
- Em hy nu /n 1 cch tng qut v ng
TB ca hnh thang
- GV: Qua phn CM trn thy c EI & IF cn l
ng TB ca tam gic no?
n c t/c g ? Hay EF =?
- GV: Ta c IE// =
2
DC
; IF//=
2
AB

IE + IF =
2
AB CD +
= EF=> GV NX di EF
hiu r hn ta CM /l sau:
GV: Cho h/s c /l v ghi GT, KL; GV v hnh
ng trung bnh ca hnh thang:
* nh l 3 ( SGK)
A B

E I F
D C
GT Hnh thangABCD(AB//CD)AE= ED
EF//AB; EF//CD
KL BF = FC
C/M:+ K thm ng cho AC.
+ Xt ADC c :
E l trung im AD (gt)
EI//CD (gt)

I l trung im AC
+ Xt ABC ta c :
I l trung im AC ( CMT)
IF//AB (gt)

F l trung im ca BC
* nh ngha:
ng TB ca hnh thang l trung im ni 2
cnh bn ca hnh thang.
* nh l 4: SGK/78
+
*
=
=
2
1
1
K
F
E
D
C
B
A
GT Hnh thang ABCD (AB//CD)
GT AE = ED; BF = FC
KL 1, EF//AB; EF//DC
Trang 10
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
+ ng TB hnh thang // 2 y v bng na tng 2
y
- HS lm theo hng dn ca GV
GV: Hy v thm t AF

DC ={ } K
- Em quan st v cho bit mun CM EF//DC ta phi
CM c iu g ?
- Mun CM iu ta phi CM ntn?
- - Em no tr li c nhng cu hi trn?
EF//DC

EF l ng TB ADK

AF = FK
FAB = FKC
T s em nu li cch CM:
H3: p dng- Luyn tp:
GV : cho h/s lm ?5
- HS: Quan st H 40.
+ GV:- ADHC c phi hnh thang khng?V sao?
- y l 2 cnh no?
- Trn hnh v BE l ng g? V sao?
- Mun tnh c x ta da vo t/c no?
2, EF=
2
AB DC +
C/M:- K AF

DC = {K}
Xt ABF & KCF c:
2 1

F F (
2
) ; BF= CF (gt);
K A


(so le trong)

ABF =KCF (g.c.g)

AF = FK & AB = CK
E l trung im AD; F l trung im AK

EF
l ng trung bnh ca ADK

EF//DK hay EF//DC & EF//AB EF =


1
2
DK
(V DK = DC + CK = DC = AB )

EF =
2
AB DC +

B C
A
32m
24m

D E H
24
32
2 2
x
+


64 24
20
2 2 2
x

20 40
2
x
x

D- Luyn tp - Cng c:
Th no l ng TB hnh thang?- Nu t/c ng TB hnh thang
* Lm bi tp 20& 22- GV: Ta c :IA = IM

DI l ng TB AEM

DI//EM

EM l trung
im B

MC = MB; EB = ED (gt)
E.BT - Hng dn v nh:-Hc thuc l thuyt - Lm cc BT 21,24,25 / 79,80 SGK
Ngy soan:25/12/08
Ngy ging:
Tit 7 LUYN TP
I. Mc tiu :
- Kin thc: HS vn dng c l thuyt gii ton nhiu trng hp khc nhau. Hiu su v nh
lu kin thc c bn.
- K nng: Rn luyn cc thao tc t duy phn tch, tng hp qua vic luyn tp phn tch & CM
cc bi ton.
- Gio dc: Tnh cn thn, say m mn hoc.
II. CHUN B:
- GV: Bng ph, thc thng c chia khong compa. HS: SGK, compa, thc + BT.
Iii. Tin trnh bi dy:
A.n nh t chc:
B.Kim tra bi c: N M I
- GV: Ra kim tra trn bng ph
- HS1: Tnh x trn hnh v sau 5cm x

Trang 11
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
P K Q
- HS2: Pht biu T/c ng TB trong tam gic, trong hnh thang? So snh 2 T/c
- HS3: Pht biu nh ngha ng TB ca tam gic, ca hnh thang? So snh 2 /n .
C.Bi mi:
Hot ng ca gio vin Hot ng ca hc sinh
*H1: Kim tra bi c
*H2: Luyn tp

Cha bi 22/80
Cha bi 25/80
- GV: Cho hs nhn xt cch lm ca bn & sa
cha nhng ch sai.
- Gv: Hi thm : Bit DC = 20 cm Tnh DI?
- Gii: Theo t/c ng TB hnh thang
EM =
20
10
2 2
DC
EM cm
DI =
10
5
2 2
EM
cm

Hs ln bng trnh by
+ GV : Em rt ra nhn xt g.
Cha bi 26/80
GV yu cu HS ln bng v hnh ,ghi GT, KL
- AB//CD//EF//GH
GT - AB = 8cm; EF= 16cm
KL x=?; y =?
GV gi HS ln bng trnh by
- HS theo di so snh bi lm ca mnh, nhn
xt.
- HS pht biu.
GV: Nu chuyn s o ca EF thnh x& CD
=16 th kq s ntn?
(x=24;y=32)
- HS c u bi ri cho bit GT, KL
- Cc nhm HS tho lun cch chng minh.
- i din nhm trnh by.
- HS nhn xt.
GV Cho HS lm vic theo nhm
Cha bi 27/80:
ABCD: AE = ED, BF = FC
GT AK = KC
KL a) So snh EK&CD; KF&AB
1. Cha bi 22/80

A
D
E I
B M C

MB = MC ( gt)
BE = ED (gt)

EM//DC (1)
ED = DA (gt) (2)
T (1) & (2)

IA = IM ( pcm)
2. Cha bi 25/80 :
A B
E K F
D C
Gi K l giao im ca EF & BD
V F l trung im ca BC FK
'
//CD nn K
'
l
trung im ca BD (l 1)
K & K
'
u l trung im ca BD

K
'
vy K

EF hay E,F,K thng hng.


ng TB ca hnh thang i qua trung im ca
/cho hnh thang.
3. Cha bi 26/80
A 8cm B
C x D
16cm
E F
G Y H
- CD l ng TB ca hnh thang
ABFE(AB//CD//EF)
8 16
12
2 2
AB EF
CD cm
+ +

- CD//GH m CE = EG; DF = FH

EF l ng trung bnh ca hnh thang CDHG


Trang 12
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
b) EF
2
AB CD +
E l trung im AD (gt)
K l trung im AC (gt)

EK l ng
trung bnh
1
2
ADC EK DC
(1)Tng t
c: KF =
1
2
AB
(2). Vy EK + KF =
2
AB CD +

(3)
Vi 3 im E,K,F ta lun c EF EK+KF (4)
T (3)&(4)

EF
2
AB CD +

(pcm)
12
16
2 2 2
10 20
2
CD GH x
EF
x
x
+
+

4. Cha bi 27/80:

B
A
F
E
K
D C
D Luyn tp - Cng c:- GV nhc li cc dng CM t ng trung bnh
+ So snh cc on thng+ Tm s o on thng+ CM 3 im thng hng
+ CM bt ng thc+ CM cc ng thng //.
E- BT - Hng dn v nh:
- Xem li bi gii.- Lm bi tp 28. n cc bi ton dng hnh lp 6 v 7.
- c trc bi dng hnh trang 81, 82 SGK 8.
- Gi sau mang thc v compa.
Ngy soan:25/12/08
Ngy ging:
TIt8 : DNG HNH BNG THC V COM PA - DNG
H NH THANG
I. Mc tiu :
- Kin thc: HS hiu c khi nim " Bi ton dng hnh" l bi ton v hnh ch s dng 2
dng c l thc thng v compa.
+ HS hiu, gii 1 bi ton dng hnh l ch ra 1 h thng cc php dng hnh c bn, lin tip nhau
xc nh c hnh v ch ra rng hnh dng c theo phng php nu ra tho thun
y cc yu cu ra.
- K nng : HS bc u bit cch trnh by phn cch dng v CM. Bit s dng thc compa
dng hnh vo trong v ( Theo cc s liu cho trc bng s) tng i chnh xc.
- Gio dc: Tnh trung thc, t tin, cn thn v t duy lgic.
II. CHUN B:
- Gv: Bng ph + n chiu, thc compa.
- HS: Thc thng, compa, KT dng hnh lp 6,7.
III. Tin trnh bi dy.
A. T chc :
B. Kim tra bi c: Cha BT 28/80SGK( GV dng bng ph)
Cho hnh thang ABCD (AB//CD)
E l trung im ca AD, F l trung im BC, ng thng EF ct BD I; ct AC K.
a) CMR: AK = KC; BI = ID
b) Cho AB = 6cm ; CD = 10 cm
Tnh cc di EI; KF; IK

A B
Chng minh:
Trang 13
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012

E I K F
T (gt) ABCD l hnh thang c y AB, CD
D C E l trung im AD, F l trung im BC
Nn EF l ng TB hnh thang ABCD
// ; // &
2
AB CD
EF AB EF CD EF
+

- E l trung im AD, EI//AB nn I l trung im BD caADB
- F l trung im ca BC; FK//BA nn K l trung im ca AC ca ABC
Vy AK = KC
b) T CMT Ta c EI, KF th t l ng TB ca ABD &ABC do .
EI =
6
3( )
2 2
AB
cm
; KF =
6
3( )
2 2
AB
cm
; EF =
6 10
8( )
2 2
AB CD
cm
+ +

C. Bi mi
Hot ng ca GV Hot ng ca HS
* H1: Bi ton dng hnh
- GV: Ta phn bit r cc khi nim sau
+ Bi ton v hnh + Bi ton dng hnh
+ V hnh + Dng hnh.
- GV: Thc thng dng lm g?
Compa dng lm g.?
*H2: Cc bi ton dng hnh bit.
( GV a ra bng ph v biu th bng li)
- Cho bit cc hnh v trong bng, mi hnh v
biu th ni dung v li gii ca bi ton dng
hnh no?
- Hy m t th t s dng cc thao tc s dng
com pa v thc thng v c hnh theo yu
cu ca mi bi ton.
+ GV: Cht li Gv hng dn cc thao tc s
dng thc v compa & ni: 6 bi ton dng
hnh trn y v 3 bi ton dng hnh tam gic l
9 bi ton c coi nh bit.
Vy khi trnh by li gii ca bi ton dng hnh
khc nu phi thc hin 1 trong 9 bi ton trn
th khng phi trnh by thao tc v hnh nh
lm m ch ghi vo phn li gii nh thng bo
ch dn c php dng hnh trong cc bc
dng hnh m thi.
*H3: Hnh thnh phng php dng hnh
thang
- Dng hnh thang ABCD bit y AB = 3cm,
y CD = 4 cm, cnh bn AD = 2 cm,
D

= 70
0
GV: Hy cho bit GT&KL ca bi ton ( GV ghi
bng).
GT Cho gc 70
0
, 3 on thng c di 3cm;
4cm, 2cm
KL - Dng hnh thang ABCD (AB//CD)

- GV: Dng bng ph v sn hnh thang ABCD
1) Bi ton dng hnh
.- Cc bi ton v hnh m ch s dng 2
dng c l thc thng v compa gi l cc
bi ton dng hnh.
- " V hnh" v " Dng hnh" l 2 khi nim
khc nhau.
* Vi thc thng ta c th:
+ V c thng bit 2 im ca n
+ V c on thng khi bit 2 u mt ca
n
+ V c 1 tia khi bit gc v 1 im ca
tia
* Vi compa:V c trn cung trn khi
bit tm v bknh ca n.
2. Cc bi ton dng hnh bit.
a) Dng mt on thng = on thng cho
trc.
b) Dng mt gc bng mt gc cho trc.
c) Dng ng trung trc ca on thng
cho trc, trung im ca on thng.
d) Dng tia phn gic cu 1 gc cho trc.
e) Qua 1 im cho trc dng 1 ng thng
vung gc vi 1 ng thng cho trc.
g) Qua 1 im nm ngoi mt ng thng
cho trc dng t//t cho trc.
h) Dng tam gic bit 3 cnh, bit 2 cnh v
1 gc xen gia, bit 1 cnh v 2 gc k.
3. Dng hnh thang:
- Dng hnh thang ABCD bit y AB =
3cm,y CD = 4 cm, cnh bn AD = 2 cm,
D

= 70
0
a) Phn tch
- Gi s dng c hnh thang ABCD
tha mn yu cu ca bi
ADC dng c ngay bit 2 cnh v 1 gc
xen gia.
Trang 14
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
vi iu kn t ra.
+ Mun ch ra cch dng trc ht ta gi s
dng c hnh tho mn iu kin bi da
trn hnh phn tch ch ra cch dng?
+ Mun dng c hnh thang ta phi xc nh 4
nh ca n, theo em nhng nh no xc nh
c ? V sao?.
- ADC c xc nh c khng? V sao?.
( ADC dng c ngay bit 2 cnh v 1 gc xen
gia.)
- Nu ADC xc nh c tc l cc nh A, D,
C xc nh c. Vy im B khi ntn?
Xc nh im B bng cch no?
- GV: Theo cch dng nh vy ta c th dng
cbao nhiu hnh thang tho mn yu cu bi
ton? V sao?
- GV: Cht li:
Mt bi ton dng hnh c th c nghim ( l
dng c tho mn yu cu bi ton). C th
khng c nghim ( tc l khng dng c).
Vy khi gii bi ton dng hnh ta phi bit: Vi
iu kin cho trc bi ton c nghim hay
khng? Nu c th c bao nhiu nghim?


l bin lun.
+ im B nm trn ng thng //CD& i
qua im A.
+ AB=3cm nn B

(A,3cm)
b) Cch dng.
- Dng ADC bit
D

= 70
0
,DC=4cm,
DA=2cm.
- Dng tia AX//CD ( AX v im C thuc
na MP b CD).
- Dng im trn tia Ax: AB=3cm, k on
BC
c) Chng minh :
+ Theo cch dng ta c: AB//CD nn ABCD
l hnh thang y AB&CD.
+ Theo cch dng ta c:
D

= 70
0
,DC=4cm,
DA=2cm..
+Theo cch dng im B ta c:AB=3cm.
Vy hnh thang ABCD tho mn cc yu cu
trn
d ) Bin lun :
- ADC dng c 1 cch duy nht.
- Trong na mt phng b DC ch c 1 im
B tho mn.

Bi ton c mt nghim
hnh.
D- Luyn tp - Cng c:
- Bi ton dng hnh gm 4 phn: Phn tch - Cch dng - Chng minh - Bin lun.
+ Phn tch: Thao tc t duy tm ra cch dng.
+ Cch dng: Ghi h thng cc php dng hnh c bn hoc cc bi ton dng hnh c bn trn
hnh v cn th hin.
+ Chng minh: Da vo cch dng ch ra cc yu t ca hnh dng c tho mn yu cu
ra.
+ Bin lun: C dng c hnh tho mn yu cu bi ra khng? C my hnh.?
E- BT - Hng dn v nh:
- Lm cc bi tp 29, 30 ,31/83 SGK.
Ch : - Phn tch ch cch dng.
- Trn hnh v th hin cc nt dng hnh.
Ngy soan:25/12/08
Ngy ging:
Tit 9 LUYN TP
I. Mc tiu:
- Kin thc: HS nm c cc bi ton dng hnh c bn. Bit cch dng v chng minh trong li
gii bi ton dng hnh ch ra cch dng.
- K nng:
+ Rn luyn k nng trnh by 2 phn cch dngh v chng minh.
+ C k nng s dng thc thng v compa dng c hnh.
II. CHUN B:
- GV: Bng ph, thc, compa.
- HS: Thc, compa. BT v nh.
III. Tin trnh bi d
A. T chc
Trang 15
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
B. Kim tra bi c : HS1: Trnh by li gii bi29/83 SGK.
- Dng y B x

= 65
0
- Dng im C trn tia Bx; BC = 4cm
Qua C dng ng By Giao im A l nh tam gic cn dng.
* CM: Theo cch dng ta c
B

= 65
0
, BC=4cm, ABC vung A
HS2: Mun gii bi ton dng hnh ta phi lm nhng cng vic g? Ni dung li gii 1 bi ton
dng hnh gm my phn?
Mun gii 1 bi ton dng hnh ta phi lm nhng cng vic sau:
- Phn tch bi ton thng qua hnh v, gi s dng c tho mn yu cu ra.
- Ch ra cch dng hnh l th t 1 s cc php dng hnh c bn hoc cc bi ton dng hnh c
bn.
- CMR: Vi cch dng trn hnh dng c tho mn yu cu ra.
C. Bi mi:
Hot ng ca GV Hot ng ca HS
*H1: Kim tra bi c
*H2: Luyn tp
GV gi HS ln bng lm bi tp
- HS1 ln bng cha
- HS nhn xt.
Dng hnh thang ABCD (AB//CD) bit
AD=BC=2cm, AC=DC=4cm
- HS2 ng trnh by ti ch.
A 2 B x
2 4 2
D 4 C
+ GV: Cho hs lm vic theo nhm (nhc hs
cch thc tin hnh).
* Dng hnh thang cn ABCD y CD=3cm,
ng cho AC=4cm,
D

80
0
+ GV trnh by li (ni nhanh)

1) Cha bi 30/83
* Cch dng- Dng gc vung y B x

- Dng
im C trn tia By, BC = 2cm
- Dng im A trn tia Bx cch C ,1 khong
AC = 4 cm ( A l giao ca ng trn tm
(C,4cm) vi tia Bx
* CM: Theo cch dng ta c :
B

90
0
, BC =
2cm & CD = 4cm ABC vung ti B.
Tho mn yu cu ra.
y
C

2 4

B A
2) Cha bi 31/83
* Cch dng
- Dng ADC bit: AC=4cm, AD= 2cm, DC=
4cm.
- Dng tia Ax//DC
- Dng im B trn Ax, AB=2cm
- K on thng BC
* CM :Theo cch dng ACD c:
- AC=DC=4cm, AD=2cm
- Theo cch dng tia Ax: AB//CD
- Theo cch dng im B c: AB=2cm
Vy hnh thang ABCD tho mn cc yu cu
ra.
3) Bi 33/83
A B z
y
4
Trang 16
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
*CM
- Theo cch dng c y D x

=80
0
,
D

=80
0
- Theo cch dng nh C c DC=3cm.
- Theo cch dng nh A c AC=4cm.
- Theo cch dng tia Ax//DC ta c AB//DC
- Theo cch dng im B ta c: DB=4cm =4C
+T gic ABCD c AB//DC nn l hnh thang
y AB&DC.
+ Theo cch dng c AC=DB nn hnh thang
ABCD l hnh thang cn tho mn bi.
80
0
3
D C x
* Phn tch:
Dng c y D x

=80
0

Dx,Dy xc nh c
- nh C
( , 3 ) Dx D cm
- nh A
( , 4 ) Dy C cm
- ABCD l hnh thang cn nn AC=BD=4cm.
- nh B
( , 4 ) Az D cm
*Cch dng (GV ghi bng).
- Dng y D x

==80
0
- Dng im C trn tia Dx, DC=3cm.
- Dng im A trn tia Dy, CA=4cm.
- Dng tia Az//DC
- Dng im B trn tia Az sao cho DB=4cm.
K CB c hnh thang ABCD.
D- Luyn tp - Cng c:
- Dng hnh thang ABCD bit
D

=90
0
, y CD=3cm.
Cnh bn AD=2cm.
Cnh bn BC=3cm.
- GV: Phn tch cch dng.
E- BT - Hng dn v nh:
- Lm tip phn cch dng v chng minh bi 34/84.
- Gi sau mang thc, compa, giy k vung
Ngy soan:25/12/08
Ngy ging:
Tit 10 I XNG TRC
I. Mc tiu:
- Kin thc: HS nm vng nh ngha 2 im i xng vi nhau qua 1 t, hiu c
/n v 2 ng i xng vi nhau qua 1 t, hiu c /n v hnh c trc i xng.
- K nng: HS bit v im i xng vi 1 im cho trc. V on thng i xng vi on
thng cho trc qua 1 t. Bit CM 2 im i xng nhau qua 1 ng thng.
- Thi : HS nhn ra 1 s hnh trong thc t l hnh c trc i xng. Bit p dng tnh i xng
ca trc vo vic v hnh gp hnh. A
II. CHUN B:
+ GV: Giy k , bng ph.
+ HS: Tm hiu v ng trung trc tam gic.
III. Tin trnh bi dy.
A- n nh t chc: D

C
B- Kim tra bi c:
B
- Th no l ng trung trc ca tam gic?
vi cn hoc u ng trung trc c c im g?
( v hnh trong trng hp cn hoc u)
C.Bi mi:
Hot ng ca GV Hot ng ca HS
* H1: Hnh thnh nh ngha 2 im i
xng nhau qua 1 ng thng
+ GV cho HS lm bi tp
Cho t d v 1 im A

d. Hy v im
1) Hai im i xng nhau qua 1 ng thng

A
1
d
Trang 17
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
A
'
sao cho d l ng trung trc ca on
thng AA
'
+ Mun v c A
'
i xng vi im A qua
d ta v ntn?
- HS ln bng v im A
'
x vi im A qua
ng thng d
- HS cn li v vo v.
+ Em hy nh ngha 2 im i xng nhau?
* H2: Hnh thnh nh ngha 2 hnh i
xng nhau qua 1 ng thng
- GV: Ta bit 2 im A v A
'
gi l i
xng nhau qua ng thng d nu d l ng
trung trc on AA
'
. Vy khi no 2 hnh H &
H
'
c gi 2 hnh i xng nhau qua t d?

Lm BT sau
Cho t d v on thng AB
- V A
'
i xng vi im A qua d
- V B
'
i xng vi im B qua d
Ly C

AB. V im C
'
x vi C qua d
- HS v cc im A
'
, B
'
, C
'
v kim nghim
trn bng.
- HS cn li thc hnh ti ch
+ Dng thc kim nghim im C
'

A
'
B
'
+ Gv cht li: Ngi ta CM c rng : Nu
A
'
i xng vi A qua t d, B
'
x vi B qua
t d; th mi im trn on thng AB c
im i xng vi n qua t d. l 1 im
thuc on thng A
'
B
'
v ngc li mi im
trn t A
'
B
'
c im i xng vi n qua
ng thng d l 1 im thuc on AB.
- V dng 1 on thng A
'
B
'
i xng vi
on thng AB cho trc qua t d cho trc
ta ch cn dng 2 im A
'
B
'
x vi nhau qua
u mt A,B qua d ri v on A
'
B
'

Ta
c /n v hnh i xng ntn?
+ GV a bng ph.
- Hy ch r trn hnh v sau: Cc cp on
thng, t i xng nhau qua t d & gii thch
(H53).
+ GV cht li
+ A&A
'
, B&B
'
, C&C
'
L cc cp i xng
nhau qua t d do ta c:

A

B H d

A
'

* nh ngha: Hai im gi l i xng vi nhau
qua t d nu d l ng trung trc ca on thng
ni 2 im
Quy c: Nu im B nm trn t d th im i
xng vi B qua t d cng l im B
2) Hai hnh i xng nhau qua 1 ng thng
B

A
d


C

A

B

x


A

xC

D
*Khi ta ni rng AB & A
'
B
'
l 2 on thng i
xng vi nhau qua t d.
* nh ngha: Hai hnh gi l i xng nhau qua t
d nu mi im thuc hnh ny x vi 1 im thuc
hnh kia qua t d v ngc li.
* t d gi l trc i xng ca 2 hnh
H H'
d
A A'
B B'
C C'
3). Hnh c trc i xng
A
Trang 18
?2
?3
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
Hai on thng : AB &A
'
B
'
x vi nhau qua
d
BC &B
'
C
'
x vi nhau qua
d
AC &A
'
C
'
x vi nhau qua
d
2 gc ABC&A
'
B
'
C
'
x vi nhau qua
d
ABC&A
'
B
'
C
'
x vi nhau qua
d
2 ng thng ACA
'
C
'
x vi nhau
qua d
+ Hnh H& H
'
i xng vi nhau qua trc d
* H3: Hnh thnh nh ngha hnh c
trc i xng
Cho ABC cn ti A ng cao AH. Tm
hnh
i xng vi mi cnh ca ABC qua AH.
+ GV: Hnh x ca cnh AB l hnh no?
- Hnh x ca cnh AC l hnh no ?
- Hnh x ca cnh BC l hnh no ?

C /n th no l 2 hnh i xng
nhau?
H4: Bi tp p dng
+ GV a ra bt bng bng ph.
Mi hnh sau y c bao nhiu trc i
xng.
+Gv: a tranh v hnh thang cn
- Hnh thang c trc i xng khng? L
hnh thang no? v trc i xng l ng
no?
- Lm cc BT 35, 36, 38 SGK
- c phn c th em cha bit.

B H C
- Hnh i xng ca im A qua AH l A ( quy c)
- Hnh i xng ca im B qua AH l C v ngc
li

AB&AC l 2 hnh i xng ca nhau qua t AH


- Cnh BC t i xng vi n qua AH

t AH l trc i xng cu tam gic cn ABC.


* nh ngha: t d l trc x cu hnh H nu im
x vi mi im thuc hnh H qua t d cng thuc
hnh H

Hnh H c trc i xng.


d
Mt hnh H c th c 1 trc i xng, c th khng
c trc i xng, c th c nhiu trc i xng.
A B

C D
.
* ng thng i qua trung im 2 y ca hnh
thang cn l trc i xng ca hnh thang cn .
D- Luyn tp - Cng c:
- HS quan st H 59 SGK- Tm cc hnh c trc x trn H59
+ H (a) c 2 trc i xng + H (g) c 5 trc i xng
+ H (h) khng c trc i xng + Cc hnh cn li mi hnh c 1 trc i xng.
E- BT - Hng dn v nh:
- Hc thuc cc /n.
+ Hai im i xng qua 1 t. + Hai hnh i xng qua 1 t.
+ Trc i xng ca 1 hnh.
Ngy soan:25/12/08
Ngy ging:
Tit 11 LUYN TP
I) Mc tiu :
Trang 19
?4
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
- Kin thc: Cng c v hon thin hn v l thuyt, hiu su sc hn v cc khi nim c bn v
x trc ( Hai im x nhau qua trc, 2 hnh x nhau qua trc, trc x ca 1 hnh, hnh c trc i
xng).
- K nng: HS thc hnh v hnh i xng ca 1 im, ca 1 on thng qua trc x. Vn dng t/c
2 on thng i xng qua ng thng th bng nhau gii cc bi thc t.
II. CHUN B:
- GV: bng ph hoc v trc tip.
- HS: Bi tp
III. tin trnh dy hc
A-n nh t chc
B- Kim tra bi c: HS1: Pht biu /n v 2 im x nhau qua 1 t d
+ Cho 1 t d v 1 on thng AB. Hy v on thng A
'
B
'
x vi on thng AB qua d.
+ on thng AB v t d c th c nhng v tr ntn i vi nhau? Hy v on thng A
'
B
'
x vi AB
trong cc trng hp .
C-Bi mi
Hot ng ca gio vin Hot ng ca HS
*H1: HS lm bi ti lp
a) Cho 2 im A, B thuc cng 1na MP c b l
t d. Gi C l im x vi A qua d, gi D l giao
im ca ng thng d v oanh thng BC. Gi
E l im bt k ca t d ( E khng // d )
CMR: AD+DB<AE+EB
b) Bn T ang v tr A, cn n b sng B ly
nc ri o n v tr B. Con ng ngn nht
bn T i l ng no?
- GV: Da vo ni dung gii 2 cu a, b ca bi 39.
Hy pht biu bi ton ny di dng khc?
Gii
a) Gi C l im x vi A qua d, D l giao im
ca d v BC, d l ng trung trc ca AC.
Ta c: AD = CD (D

d)
AE = EC (E

d)
Do : AD + DB = CD + DB + CB (1)
AE + EB = CE + EB (2)
M CB < CE + EB ( Bt ng thc tam gic)
T (1)&(2)

AD + DB < AE + EB
*H2: Bi tp vn dng
(VD: 1 ) Cho t d & 2 im phn bit A&B
khng thuc t d. Tm trn t d im M sao cho
tng khong cch t M n A,B l nh nht).
2) Hoc tm trn d im M : MA+MB l nh
nht.
Gii
1) AB

2 na MP khc nhau c b l t d. im
phi tm trn d l giao im M ca d v on
thng AB.
Ta c:
MA+MB=AB<M
'
A+M
'
B (M
'

M)
2) A, B

1 na mp b l t d
Bi tp 39 SGK . B
. A
d
A B
A B
d D E

M d
C
C A
A

B
b M
B
A

A B


M M

A
A B
-B
3) Cha bi 40
Trang 20
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
a) AB khng // d
MA+MB<M
'
A+M
'
B
b) AB//d
MA+MB<M
'
A+M
'
B
2) Cha bi 41
Cc cu a, b, c l ng Cu d sai.
V on thng AB c hai trc i xng l
nxng trung trc ca on thng AB v ng thng cha A
*Trong bin a, b, d c trc x
- Trong bin c khng c trc x.
D- Luyn tp - Cng c:
GV cho HS nhc li : 2 im x qua 1 trc, 2 hnh x, hnh c trc x
E- BT - Hng dn v nh:
Lm BT 42/89.- Xem li bi cha.
Ngy soan:25/12/08
Ngy ging:
Tit 12 HNH BNH HNH
I. Mc tiu:
- Kin thc: HS nm vng nh ngha, tnh cht v du hiu nbit ca hnh bnh hnh .
- K nng: HS da vo du hiu nhn bit v tnh cht nhn bit c hnh bnh hnh. Bit chng
minh mt t gic l hnh bnh hnh, chng minh cc on thng bng nhau, cc gc bng nhau, 2
ng thng song song.
- Thi : Rn tnh khoa hc, chnh xc, cn thn.
II. CHUN B:
- GV: Compa, thc, bng ph
- HS: Thc, compa.
III. tin trnh bi dy:
A- n nh t chc:
B-Kim tra bi c: GV: Hi
- Pht biu nh ngha hnh thang, hnh thang cn, hnh thang vung ?
- Nu cc tnh cht ca hnh thang, hnh thang cn?
C- Bi mi
Hot ng ca gio vin Hot ng ca HS
* H1: Hnh thnh nh ngha
- GV: a hnh v
+ Cc cnh i ca t gic c g c bit?

Ngi ta gi t gic ny l hnh bnh hnh


+ Vy theo em hnh bnh hnh l hnh ntn?
GV: vy nh ngha hnh thang & nh ngha
HBH khc nhau ch no?
- GV: cht li
GV: Vy ta c th /N gin tip HBH t hnh
thang ntn?
* H2: HS pht hin cc tnh cht ca HBH.
Qua cc bi tp
Hy quan st hnh v, o c, so snh cc
cnh cc gc, ng cho t nu tnh cht
ca cnh, v gc, v ng cho ca hnh bnh
hnh .
- HS dng thc thng c chia khong cch
o cnh, ng cho.
1) nh ngha
A B
C D
A B

D C
A B

70
0


110
0
70
0
D C
* nh ngha: Hnh bnh hnh l t gic c cc
Trang 21
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
- Dng o o cc gc ca HBH & NX
ng cho AC ct BD ti O
GV: Em no CM c O l trung im ca AC
& BD. GV: cht li cch CM:
Xt AOB & COD c:

1 2

C A (slt)

AOB = COD ( gcg)


2 2

D B slt) Do OA = OC ; OB = OD
AB = CD (cmt)
+ GV: Cho HS ghi ni dung ca nh l di
dng (gt) &(kl)
ABCD l HBH
GT AC

BD = O
a) AB = CD
KL b) D B C A

;


c) OA = OC ; OB = OD
ABCD l HBH theo (gt)

AB// CD;AD//BC.
K ng cho AC ta c:
2 1

C A

SLT) (1)
1 2

C A SLT) (2)
AC l cnh chung=>ABC = ADC (g.c.g)

AB = DC ; AD = BC, &
D B


T (1) & (2)=>
2 1 2 1

C C A A + + hay =C

* H4: Hnh thnh cc du hiu nhn bit


+ GV: nhn bit 1 t gic l HBH ta da
vo yu t no khng nh?
+ GV: tm tt kin HS bng du hiu
GV: a ra hnh 70 (bng ph)
GV: T gic no l hnh bnh hnh? v
sao?
( Phn c l khng phi HBH)

cnh i song song
+ T gic ABCD l hnh bnh hnh

AB// CD
V AD// BC
+ T gic ch c 1 cp i // l hnh thang
+ T gic pha c 2 cp i // l hnh bnh hnh.
HBH l hnh thang c 2 cnh bn //
2. Tnh cht
* nh l:Trong HBH :
a) Cc cnh i bng nhau
b) Cc gc i bng nhau
c) Hai ng cho ct nhau ti trung im ca mi
ng.
A B

1

2

2
O

2

1

2
D C
3) Du hiu nhn bit
1-T gic c cc cnh i // l HBH
2-T gic c cc cnh i = l HBH
3-T gic c 2 cnh i // &=l HBH
4-T gic c cc gc i=nhau l
HBH
5- T gic c 2 ng cho ct nhau ti trung im
mi hnh l HBH.
F I
A B E
75
N
D C
(a) G
110

H K
70
(b) (c) M
S
P Q
P

// // R

100 80
(d)
X
(e)
Y
Q

D- Luyn tp - Cng c:
GV: cho HS nhc li N- T/c- du hiu nhn bit HBH
E- BT - Hng dn v nh:
Hc thuc l thuyt
Trang 22
? 1
?3
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
Lm cc bi tp 43,44,45 /92
Ngy soan:25/12/08
Ngy ging:
Tit 13 LUYN TP
I. Mc tiu:
- Kin thc: HS cng c n hnh bnh hnh l hnh t gic c cc cnh i song song
( 2 cp cnh i //). Nm vng cc tnh cht v cnh i, gc i v ng cho ca hnh bnh
hnh. Bit p dng vo bi tp
- K nng: HS da vo du hiu nhn bit v tnh cht nhn bit c hnh bnh hnh. Bit chng
minh mt t gic l hnh bnh hnh, chng minh cc on thng bng nhau, cc gc bng nhau, 2
ng thng song song.
- Thi : Rn tnh khoa hc, chnh xc, cn thn. T duy l gc, sng to.
II. CHUN B:
- GV: Compa, thc, bng ph hoc bng nhm.
- HS: Thc, compa. Bi tp.
III. tin trnh bi dy:
A- n nh t chc:
B- Kim tra bi c:
HS1: + Pht biu nh ngha HBH v cc tnh cht ca HBH?
+ Mun CM mt t gic l HBH ta c my cch chng minh? L nhng cch no?
HS2: CMR nu mt t gic c cc cnh i bng nhau th cc cnh i song song vi nhau v
ngc li t gic c cc cnh i song song th cc cnh i bng nhau?
p n: A
1

2

2
B
o

2

1

D C
+ Chng minh
* Nu AB = CD v AD = BC. K ng cho AC ta c: ABC = CDA (ccc)


1 1

C A

AD// BC

2 2

C A AB// CD
* Nu AD// BC v AB// CD

1 1

C A ;
2 2

C A

ABC = CDA(gcg)

AB = CD v AD = BC
C-Bi mi:
Hot ng ca gio vin v hc sinh Kin thc c bn
* H1: T chc luyn tp Cha bi 44/92 (sgk)
Cho HBH : ABCD Gi E l trung im ca AD; F
l trung im ca BC. Chng minh rng: BE = DF
- GV: CM hai on thng bng nhau ta
thng qui v CM g? C nhng cch no
?
* CM? BE = DF

*ABE = CDF hoc BEDF l hnh bnh hnh

AB = DC; C A

DE // = BF
AE = CF
- GV: cc yu t trn c cha? da vo u?
- GV: Cho HS t CM cch 2

A B

E F
D C
Chng minh
ABCD l HBH nn ta c:AD//BC(1)
AD = BC(2) E l trung im ca AD, F
l trung im ca BC (gt)

ED =
1/2AD,BF = 1/2 BC
T (1) & (2)

ED// BF&ED =BF


Vy EBFD l HBH.
Trang 23
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
* H2: Hnh thnh pp v HBH nhanh nht
GV: Em hy nu cch v HBH nhanh nht?
- HS nu cch v HBH nhanh nht:
C1:
+ Da vo du hiu 3
C2:
+ Da vo du hiu 5
a- Hnh thang c 2 cnh y bng nhau l HBH
b- Hnh thang c 2 cnh bn // l HBH
c- T gic c 2 cnh i bng nhau l HBH
d- Hnh thang c 2 cnh bn bng nhau l HBH
* H3: Hot ng theo nhm
Cho nh hnh v. Trong ABCD l HBH
a) CMR: AHCK l HBH
b) Gi O l trung im ca HK, chng minh rng 3
im A, O, C thng hng.
- GV: cho cc nhm lm vic vo bng nhm
- Nhn xt tng nhm & a ra cch phn tch CM
theo PP phn tch i ln.
GV cht li cch lm
vAD=BC (gt)

ADH=BCK

AH=CK;AH//CK

AHCK l hnh bnh hnh

AC

HK =(O)
b) Hai ng cho AC

KH ti trung im O ca
mi ng

AC hay A, O thng hng.2) Cch v hnh bnh hnh
Cch 1: - V 2 ng thng // ( a//b)
- Trn a Xc nh on thng AB
- Trn b Xc nh on thng CD sao
cho:AB = CD
- V AD, v BC c HBH : ABCD
+ Cch 2: - V 2 ng thng a & b ct
nhau ti O
- Trn a ly v 2 pha ca O 2 im A &
C sao cho OA = OC
- Trn b ly v 2 pha ca O 2 im B &
D sao cho OB = OD
- V AB, CD, AD, BC Ta c HBH :
ABCD
3- Cha bi 46/92 (sgk)
a) ng v ging nh t gic c 2 cnh
i // = l HBH
b) ng v ging nh t gic c cc
cnh i // l HBH
c) Sai v Hnh thang cn c 2 cnh i =
nhau nhng khng phi l HBH
d) Sai v Hnh thang cn c 2 cnh bn =
nhau nhng khng phi l HBH
4- Cha bi 47/93 (sgk)
A B
K
O
H
C D
a) ABCD l hnh bnh hnh (gt)
Ta c: AD//BC & AD=BC

K B C H D A


( So le trong, AD//BC)

KC=AH (1) KC//AH (2)


T (1) &(2)

AHCK l hnh b/ hnh


D- Luyn tp - Cng c:
- Qua bi HBH ta p dng CM c nhng iu g?- GV cht li :
+ CM tam gic bng nhau, cc on thng bng nhau, cc gc bng nhau, 3 im thng hng, cc
ng thng song song.+ Bit CM t gic l HBH.
+ Cch v hnh bnh hnh nhanh nht.
E- BT - Hng dn v nh:
Hc bi: / ngha, t/cht v DH nhn bit HBH. Lm cc bi tp 48, 49,/ 93 SGK.V HBH, / cho
Ngy soan:25/12/08
Ngy ging:
Tit 14 I XNG TM
I. Mc tiu :
- Kin thc: HS nm vng nh ngha hai im i xng tm (i xng qua 1 im). Hai hnh i
xng tm v khi nim hnh c tm i xng.
Trang 24
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
- K nng: Hs v c on thng i xng vi 1 on thng cho trc qua 1 im cho trc.
Bit CM 2 im x qua tm. Bit nhn ra 1 s hnh c tm x trong thc t.
- Thi : Rn t duy v c sng to tng tng.
II. CHUN B:
- GV: Bng ph , thc thng. HS: Thc thng + BT i xng trc.
III tin trnh bi dy
A) n nh t chc:
B) Kim tra bi c:
GV: a cu hi trn bng ph
- Pht biu nh ngha hai im i xng vi nhau qua 1 ng thng.
- Hai hnh H v H
'
khi no th c gi l 2 hnh x vi nhau qua 1 t cho trc?
- Cho ABC v t d. Hy v hnh i xng vi ABC qua t d.
C).Bi mi
Hot ng ca gio vin Hot ng ca HS
* H1: Hnh thnh nh ngha hai im i
xng qua mt im.
+ GV: Cho Hs thc hin ?1
Mt HS ln bng v im A
'
x vi im A
qua O.HS cn li lm vo v.
GV: im A
'
v c trn y l im x
vi im A qua im O. Ngc li ta cng
c im x vi im A
'
qua O. Ta ni A v
A
'
l hai im x nhau qua O.
- Hs pht biu nh ngha.
*H2: Tm hiu hai hnh nh th no gi l
i xng nhau qua mt im.
- GV: Hai hnh nh th no th c gi l 2
hnh i xng vi nhau qua im O.
GV: Ghi bng v cho HS thc hnh v.
- HS ln bng v hnh v kim nghim.
- HS kim nghim bng o c
- Dng thc k kim nghim rng im C
'
thuc on thng A
'
B
'
v im A
'
B
'
C
'
thng
hng.
+ GV: Cht li:
- Gi A v A
'
l hai im x nhau qua O
Gi B v B
'
l hai im x nhau qua O
GV: Vy em no hy nh ngha hai hnh
i xng nhau qua 1 im .
- HS pht biu nh ngha.
- HS nhc li nh ngha.
- GV: Dng bng ph v sn hnh 77, 78
- Hy tm trn hnh 77 cc cp on thng
x vi nhau qua O, cc ng thng i
xng vi nhau qua O, hai tam gic i xng
vi nhau
1) Hai im i xng qua mt im
A / O / B
nh ngha: SGK
Quy c: im x vi im O qua im O cng l
im O.
2) Hai hnh i xng qua 1 im.
?2 A C B
// \

O
\ //
B
'
C
'
A
'

Ngi ta CM c rng:
im C

AB i xng vi im C
'

A'B'. Ta ni rng
AB & A
'
B
'
l hai on thng x vi nhau qua im O.
* nh ngha:
Hai hnh gi l i xng vi nhau qua im O, nu
mi im thuc hnh ny x vi 1 im thuc hnh kia
qua im O v ngc li.
im O gi l tm i xng ca hai hnh
C


A _ B
// \
O \
//
B
'
A
'

Trang 25
?1
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
qua O?
- Em c nhn xt g v cc on thng
AC, A
'
C
'
, BC, B
'
C
'
.2 gc ca hai
tam gic.
Hai tam gic ABC v A
'
B
'
C

c bmg nhau
khng? V sao?
Em no CM c ABC=A
'
B
'
C
'

GV: Qua H77, 78 em hy nu cch v on
thng, tam gic, 2 hnh x nhau qua im O.
* H3: Nhn xt pht hin hnh c tm
i xng
- GV: V hnh bnh hnh ABCD. Gi O l
giao im 2 ng cho. Tm hnh x vi
mi cnh ca hnh bnh hnh qua im O.
- GV: V thm im E v E
'
x nhau qua O.
Ta c: AB & CD x nhau qua O.
AD & BC x nhau qua O.
E x vi E
'
qua O

E
'
thuc hnh bnh
hnh ABCD.
- GV: Hnh bnh hnh c tm x khng?
Nu c th l im no?
GV cho HS quan st H80
- . H80 c cc ch ci no c tm x,
ch no khng c tm x.

C

H77
O
Hnh 78
A B
E O
E
'
C D
A

1
E
/ / D

1

B M C
Ta c: BOC=B
'
O
'
C
'
(c.g.c)

BC=B
'
C
'
*ABO=A
'
B
'
O
'
(c.g.c)

AB=A
'
B
'
*AOC=A
'
O
'
C
'
(c.g.c)

AC=A
'
C
'
ACB=A
'
C
'
B
'
(c.c.c) '

; '

; '

C C B B A A
* Vy: Nu 2 on thng ( 2 gc, 2 tam gic) x vi
nhau qua 1 im th chng bng nhau.
* Cch v x qua 1 im:
+ Ta mun v 2 on thng x qua 1 im O ta ch
cn v 2 cp nh tng ng i xng nhau qua O.
+ Mun v 2 tam gic x vi nhau qua O ta ch cn v
3 cp nh tng ng x vi nhau qua O.
+ Mun v 1 hnh i xng 1 hnh cho trc qua tm
O ta v cc im x vi tng im ca hnh cho
qua O, ri ni chng li vi nhau.
3) Hnh c tm i xng.
* nh ngha : im O gi l tm x ca hnh H nu
im x vi mi im thuc hnh H qua im O cng
x vi mi im thuc hnh H.

Hnh H c tm i xng.
* nh l: Giao im 2 ng cho ca hnh bnh
hnh l tm i xng ca hnh bnh hnh.
Ch ci N v S c tm x.
Trang 26
?4
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
Ch ci E khng c tm x.
D- Luyn tp - Cng c:
- GV cho HS lm bi 53 theo nhm tho lun.
Gii: MD//AB

MD//AE
ME//AC

ME//AD => AEMD l hnh bnh hnh


m IE=ID (ED l / cho hnh bnh hnh AEMD

AM i qua I (T/c) v AM

ED =(I)

Hay AM l ng cho hnh bnh hnh AEMD.

IA=IM

A x M qua I.
E- BT - Hng dn v nh:
- Hc bi: Thuc v hiu cc nh ngha. nh l, ch .
- Lm cc bi tp 51, 52, 57 SGK
Ngy soan:25/12/08
Ngy ging:
Tit 15 LUYN TP
I. Mc tiu:
- Kin thc: Cng c cc khi nim v i xng tm, ( 2 im i xng qua tm, 2 hnh i xng
qua tm, hnh c tm i xng.
- K nng: Luyn tp cho HS k nng CM 2 im i xng vi nhau qua 1 im
- Thi : t duy l gic, cn thn.
II. CHUN B:
- GV: Bi tp, thc. Hs: Hc bi + BT v nh.
III. tin trnh bi dy
A) n nh t chc
B) Kim tra bi c:
HS1: Hy pht biu nh ngha v
a) Hai im x vi nhau qua 1 im. b) Hai hnh x nhau qua 1 im.
2) Cho on thng AB v 1 im O (O khc AB)
a) Hy v im A
'
x vi A qua O, im B
'
x vi B qua O ri CM.
AB= A
'
B
'
&

AB//A
'
B
'
b) Qua im C

AB v im O v ng thng d ct A
'
B
'
ti C
'
. Chng minh 2 im C v C
'
x
nhau qua O. A C B

// \
O
\ //

B C A
c)Bi mi
Hot ng ca gio vin Hot ng ca GV
H1: Kim tra bi c
H2:T chc luyn tp
Cho H82 Trong MD//AB, ME//AC
CRM: A i xng vi M qua I
Gv: Hng dn A x M qua I

I, A, M thmg hng

1) Cha bi 53/96 A
E
/ I 1 / D
B M C
Trang 27
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
IA=IM

I l trung im AM
2) Cha bi 54/96
GV gi HS ln bng v hnh
GV gi HS ln bng cha bi tp
Gv gi hs oc bi
GV gi HS ln bng cha bi tp
HS nhn xt bi gii ca bn.
* GV: Cht li:
y l bi ton chng minh: Hnh b hnh c
tm x l giao 2 ng cho ca n.
HS gii thch ng? V sao?
HS gii thch sai? V sao?
- Xem trc bi hnh ch nht.
Gii
- MD//AB (gt)
- ME//AC (gt)

ADME l hbhnh
AM v CE ct nhau ti trung im mi ng m I l
trung im D (gt)

I l trung im AM
Vy A v M i xng vi nhau qua I

C F A
// //
4 3 _
O 2 D
1 x
_

B
- V A&B i xng qua Ox nn Ox l ng trung trc
ca AB

OA = OB &
2 1

O O (1)
-V A&C x qua Oy nn Oy l ng ttrc ca AC

OA= OC &
4 3

O O (2)
- Theo (gt ) xy=
2 1

O O + = 90
0
T (1) &(2)

4 1

O O + = 90
0
Vy
4 3 2 1

O O O O + + + = 180
0

C,O,B thng hng & OB=OC


Vy C x Vi B qua O.
3) Cha bi 55/96
A M B
/
O
/

D N C
ABCD l hnh bnh hnh , O l giao 2 ng cho (gt)

AB//CD


1 1

C A (so le trong)
OA=OC (T/c ng cho)
AOM=CON (g.c.g)

OM=ON
Vy M i xng N qua O.
4) Cha bi 57/96
- Cu a, c l ng. Cu b l sai
D- Luyn tp - Cng c:
So snh cc nh ngha v hai im x nhau qua tm.
- So snh cch v hai hnh i xng nhau qua trc, hai hnh x nhau qua tm.
E- BT - Hng dn v nh:
- Tp v 2 tam gic i xng nhau qua trc, x nhau qua tm.Tm cc hnh c trc i xng. Tm
cc hnh c tm i xng. Lm tip BT 56.
Ngy soan:25/12/08 Tit 16 HNH CH NHT
Trang 28
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
Ngy ging:
I. Mc tiu:
- Kin thc: HS nm vng /ngha hnh ch nht, cc T/c ca hnh ch nht, cc DHNB v hnh
ch nht, T/c trung tuyn ng vi cnh huyn ca 1 tam gic vung.
- K nng: Hs bit v hnh ch nht (Theo nh ngha v T/c c trng)
+ Nhn bit HCN theo du hiu ca n, nhn bit tam gic vung theo T/c ng trung tuyn thuc
cnh huyn. Bit cch chng minh 1 hnh t gic l hnh ch nht.
- Thi : Rn t duy l gc - p
2
chun on hnh.
II. CHUN B:
- GV: Bng ph, thc, t gic ng. HS: Thc, compa.
III. tin trnh bi dy:
A) n nh t chc.
B) Kim tra bi c.
a) V hnh thang cn v nu /ngha, t/c ca n? Nu cc DHNB 1 hnh thang cn.
b) V hnh bnh hnh v nu nh ngha, T/c v du hiu nhn bit hnh bnh hnh.
C) Bi mi:
Hot ng ca gio vin Hot ng ca HS
* H1: Hnh thnh nh ngha HCN
+ GV: 1 t gic m c 4 gc bng nhau th mi gc
bng bao nhiu ?
(Tng 4 gc t gic bng 360
0

Mi gc =
0
360
4
=90
0
)
+ GV: Mt t gic c 4 gc bng nhau th mi gc
bng 90
0

Mi gc l 1 gc vung. Hay t gic


c 4 gc vung

Hnh ch nht
+ Hy nu nh ngha hnh ch nht?
- HS pht biu nh ngha.
+ GV: Bn no c th CM c HCN cng l hnh
bnh hnh, hnh thang cn?
(- HS tr li.
+ T nh ngha HCN c
^ ^ ^ ^
0
90 A B C D
=C

(AB//CD)

Hnh thang cn.)


- GV: Cc em bit T/c ca hnh bnh hnh, hnh
thang cn. Vy HCN c nhng T/c g?
- Tuy nhin HCN mi c T/c c trng l:
* H2: Tm hiu cc tnh cht ca HCN
+GV: T/c ny c suy t T/c ca hnh thang cn
v HBH
+ GV: nhn bit 1 t gic l hnh ch nht ta
da vo cc du hiu sau y:
* H3: Hs pht hin cc DHNB hnh CN
.+ GV: 3 du hiu u cc em t chng minh
(BTVN).
+ Ta s cng nhau chng minh du hiu 4.
- HS v hnh v ghi gt, kl
Chng minh
1) nh ngha:
A B
C D
* nh ngha: Hnh ch nht l t gic
c 4 gc vung

^ ^ ^ ^
0
90 A B C D

T gic ABCD l HCN


T nh ngha v hnh ch nht ta c
^ ^ ^ ^
0
90 A B C D

ABCD l HBH m D C

(AB//CD)

ABCD l hnh thang cn.


* Vy t nh ngha hnh ch nht

Hnh
ch nht cng l hnh bnh hnh, hnh
thang cn.
2) Tnh cht:
Trong HCN 2 ng cho bng nhau v ct
nhau ti trung im ca mi ng.
3. Du hiu nhn bit:
SGK/97
A B
D C
Trang 29
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
ABCD l hnh bnh hnh (gt) nn AB//CD &
AD//BC

^ ^ ^ ^
0
90 A B C D
(1)
m AB//CD,AC =BD (gt)

ABCD l hnh thang cn.

=C

; D C

(2)
T (1) &(2)

^ ^ ^ ^
0
90 A B C D
Vy ABCD l hnh ch nht.
H4: Bi tp p dng
a) T gic ABCD l hnh g v sao?
b) So snh di AM & BC
c) Tam gic vung ABC c AM l ng trung
tuyn ng vi cnh huyn. Hy pht biu tnh cht
tm c cu b di dng nh l.
GV gi HS c bi
a) T gic ABCD l hnh g v sao?
b) ABC l tam gic g?
c) ABC c ng trung tuyn AM = na cnh
BC
- HS pht biu nh l p dng
- HS nhc li
Gii:
a) ABCD c 2 ng cho ct nhau ti trung im
mi ng nn l HBH

HBH c 2 ng cho
bng nhau

l HCN
b) ABC vung ti A
c) AM =
1
2
BC
* nh l p dng
1. Trong vung ng trung tuyn ng vi cnh
huyn bng na cnh huyn.
2. Nu 1 c ng trung tuyn ng vi 1 cnh
bng na cnh y th l vung
GT ABCD l hnh bnh hnh
AC = BD
KL ABCD l HCN
4)Ap dng vo tam gic
A
B _
//
M //
_ C
Gii: D
a) 2 ng cho ct nhau ti trung im
mi ng

l hnh bnh hnh

c 1
gc vung

hnh ch nht.
b) ABCD l HCN

AB = CD

c AM = CM = BM = DM

AM =
1
2
BC
c) Trong tam gic vung ng trung
tuyn ng vi cnh huyn th bng na
cnh huyn.
A
B
M
C


D
D- Luyn tp - Cng c:
Lm bi tp 60/99
BC
2
= AB
2
+ AC
2
= 7
2
+ 24
2
= 625

BC = 625 = 25

AM =
1
2
BC =
1
2
.25 = 12,5
E- BT - Hng dn v nh:
- Hc bi. CM cc du hiu 1, 2, 3.
- Thc hnh v HCN bng cc dng c khc. Lm cc bi tp: 58, 59, 61 SGK/99
Ngy soan:25/12/08
Ngy ging:
Tit 17 LUYN TP
I. Mc tiu
- Kin thc: Cng c phn l thuyt hc v nh ngha, t/c ca hnh ch nht, cc du hiu
nhn bit HCN, T/c ca ng trung tuyn ng vi cnh huyn ca tam gic vung, du hiu nhn
bit 1 tam gic vung theo di trung tuyn ng vi cnh huyn & bng na cnh y.
- K nng: Chng minh hnh hc, chng minh t gic l HCN
Trang 30
?3
?4
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
- Thi : Rn t duy l gc - p
2
phn tch c sng to.
II. CHUN B:
- GV: Bng ph, thc, t gic ng.
- HS: Thc, compa, bng nhm, bi tp.
III. tin trnh bi dy:
A) n nh t chc.
B) Kim tra bi c.+ GV: (Dng bng ph)
a) Pht biu /n v t/c ca hnh ch nht?
b) Cc cu sau y ng hay sai? V sao?
+ Hnh thang cn c 1 gc vung l HCN
+ Hnh bnh hnh c 1 gc vung l HCN
+ T gic c 2 ng cho bng nhau l HCN
+ Hnh bnh hnh c 2 ng cho bng nhau l HCN
+ T gic c 3 gc vung l HCN
+ Hnh thang c 2 ng cho = nhau l HCN
C. Bi mi
Hot ng ca gio vin Hot ng ca HS
* H1: Kim tra bi c
* H2: T chc luyn tp
ABC ng cao AH, I l trung im AC, E l
trung im x vi H qua I t gic AHCE l hnh g? V
sao?
- HS ln bng trnh by
- HS di lp lm bi & theo di
- Nhn xt cch trnh by ca bn
A E B
H
O
F
D
G C
A I B
H
E
N M
D K C
Gv tm tt bi gii
- GV: T phn b ta c c cch dng tam gic vung
1) Cha bi 61/99SGK
A E
_ =

= I _

B H C
Bi gii:
E x H qua I

I l trung im HE =>AHCE l HBH


m I l trung im AC (gt)
c
H

= 90
0

AHCE l HCN
3. Cha bi 64/100
CM:
ABCD l hnh bnh hnh theo (gt)

+
D

= 180
0
; C B

+ = 180
0
+
B

= 180
0
;
^ ^
C D +
= 180
0
m
2 1

A A (gt)

2 1

D D (gt)


2 2 1 1

D A D A + + =
0
0
180
90
2

AHD c
1 1

D A + = 90
0

=90
0
( Cm tng t H F E C

= 90
0
)
Vy EFGH l hnh ch nht
4. Bi 65/100
Gi O l giao ca 2 ng cho AC
BD (gt)
Trang 31
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
bit cnh huyn ca n ntn?
Bi 64/100
- HS ln bng v hnh
- HS di lp cng lm
- GV: Mun CM 1 t gic l HCN ta phi Cm
nh th no?
( Ta phi CM c 4 gc vung)
- GV: Trong HBH c T/c g? ( Lin quan gc)
- GV: Cht li tng 2 gc k 1 cnh = 180
0
- Theo cch v cc ng AG, BF, CE, DH l
cc ng g?

Ta c cch CM ntn?
T (gt) c EF//AC & EF =
1
2
AC


EF//GH
GH//AC & GH =
1
2
AC


EFGH l HBH
AC BD (gt) EF//AC

BD EF
EH//BD m EF BD

EF
HE

HBH c 1 gc vung l HCN


D- Luyn tp - Cng c:
Lm bi nng cao (KTNC/122)
Cho HCN: ABCD gi H l chn ng vung gc h t C n BD. Gi M, N, I ln lt l trung
im ca CH, HD, AB
a) CMR: M l trc tm CBN
b) Gi K l giao im ca BM & CN gi E l chn ng h t I n BM, CMR t gic BINK
l HCN
Gii: a) MN l ng trung bnh ca CBH

MN BC
b) NI BM l HBH

IN//BM, BK NC

NI NC

EINK c 3 gc vung
E- BT - Hng dn v nh:
- Lm bi tp 63, 66 SGK
- Xem li bi gii
Ngy soan:25/12/08
Ngy ging:
Tit 18 NG THNG SONG SONG VI MT NG
THNG CHO TRC
I. Mc tiu:
- Kin thc: HS nm c cc khi nim: 'Khong cch t 1 im n 1 ng thng','Khong
cch gia 2 ng thng//', ' Cc ng thng // cch u" Hiu c T/c ca cc im cch u 1
ng thng cho trc.
+ Nm vng ni dung 2 nh l v ng thng // v cch u.
- K nng: HS nm c cch v cc t // cch u theo 1 khong cch cho trc bng cch phi
hp 2 ke vn dng cc nh l v ng thng // cch u CM cc on thng bng nhau.
- Thi : Rn t duy l gc - phng php phn tch c sng to.
II. CHUN B:
- GV: Bng ph, thc, e ke, com pa, phn mu. - HS: Nh GV + bng nhm.
III. tin trnh bi dy:
A) n nh t chc.
B) Kim tra bi c:
- HS: Em hy nu cc /n v t/c ca HCN?
Da vo T/c em hy nu cc cch v c HCN?
* Cch v:
+ V ng cho = nhau & ct nhau ti trung im mi ng
+ V 2 cnh i // cng ng th 3.
C. Bi mi:
Hot ng ca gio vin Hot ng ca HS
H1: Tm hiu N k/c gia 2 ng
thng song song
HS c phn
1) Khong cch gia 2 ng thng song song
Cho 2t // a & b
Gi A & B l 2 im bt k thuc t a;
AH & BK l cc ng k t A & B n t b. Gi
Trang 32
?1
?1
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
-HS lm theo yu cu ca GV

A B
a
b
H K
Ta ni h l k/c gia 2 t // a & b

Ta c
/n
H2: Hnh thnh cc tnh cht
- Cc nhm trao i & tho lun
- HS CM nhanh ti ch
- Pht biu T/c
- HS nhc li
- HS v hnh theo GV
A (I) M
(a)
h h
(b) H
'
K
'
H K
h
h
(a
'
)
A
'
(II)
Xt ABC c cnh BC c nh , ng
cao ng vi cnh BC lun = 2cm. nh
A ca nm trn ng no?
- HS v hnh theo GV
GV( Cht li) & nu NX
* H4:Khi nim v ng thng // cch
u
AB l K/c gia a & b
- BC l K/c gia c & b
- CD l K/c gi C & d
* GV a ra bi ton
di AH l H .Tnh di BK theo h
- T gic ABKH c
AB//HK, AH//BK

ABKH l HBH

AH = BK vy BK = h

pcm.
+ Mi im thuc ng thng a cch t b 1 khong
= h
+ Ngc li: Mi im thuc ng thng b cng
cch t 1 khong = h
* nh ngha: Khong cch gia 2 t // l k/c t 1
im tu trn t ny n t kia
2. Tnh cht cc im cch u mt ng thng
cho trc
Chng minh M

a, M
'

a
'
Ta c:
AH//MK

AMKH l HBH
AH = MK = h
Vy AB//b
Qua A ch c 1 t // vi b do 2 t a & AM ch l 1 .
Hay M

a
* Tng t: Ta c M
'

a
'
* Tnh cht: Cc im cch ng b 1 khong bng
h nm trn 2 t // vi b v cch b 1 khong = h
- Vy A

t a//BC & cch BC khong 2 cm


A A
'

2 2
B H C H
'
- Vy A nm trn t // vi BC cch BC 1 khong =
2cm
* Nhn xt: SGK
* Vy : " Tp hp cc im cch 1 t c nh 1
khong = h khng i l 2 t// vit v cch t
1 khong = h.
3. ng thng song song cch u.
- Cc t a, b, c, d // vi nhau (1)
- K/c gia a & b, b & c, c & d bng nhau (2)

a, b, c, d l cc t // cch u
Vy : a//b//c//d (1)
AB = BC = CD (2)

a, b, c, d l cc t // cch u

A a
B \ b
Trang 33
?4
?2
?2
?3
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
A E a
B F b
C G c

D H d
* H5: Hnh thnh nh l
Cho nh hnh v. Cc t a, b, c, d // vi
nhau ct t xy theo th t ti cc im E, F,
G, H , AB, BC, Cd l k/c gi a & b, gia B
& C, gia c & d
CMR a) Nu a//b//c//d v AB = BC = CDth
EF = EG = GH
b) Nu a//b//c//d & EF = EG = GH th AB =
BC = CD
- HS trnh by ti ch P
2
Cm
- HS trnh by cch khc
- HS ghi nhanh li gii
C \ c
\
D d
Gii:
a) T (gt) a//b//c//d & AB = BC ta c hnh thang
AEGC m B l trung im AC

F l trung im ca
EG hay EF = FG (1)
- Tng t : t (gt) b//c//c & BC = Cd ta c

FG = Gh (2)
T (1) & (2)

EF = FG = Gh
b) a//b//c & EF = FG ta c AEGC l hnh thang, F l
trung im EG

B l trung im ca AC hay AB =
BC (3)
- Tng t b//c//d (gt) v FG = GH

BDHF l hnh
thang & C l trung im BD

BC = CD
T (3) & (4)

AB = BC = CD
* nh l:
+ Nu cc t // cch u ct 1 t th chng ct trn t
cc on thng lin tip = nhau
+ Nu cc t // ct 1 t v chng chn trn r cc
on thng lin tip = nhau th chng // cch u
D- Luyn tp - Cng c:
- HS lm bi tp 67 SGK
x
E
\
d D
\
C
\
A C
'
D
'
B
C1: p dng T/c ng Tb ca tam gic & hnh thang
C2: K thm t d//CC
'
& i qua A
Ta c: d//CC
'
//DD
'
//EB chn trn t Ax cc on thng lin tip = nhau
AC = CD = DE

d, CC
'
, DD
'
, BE l 4 t // cch u
Vy n chn trn t AB cc on thng lin tip bng nhau l AC
'
= C
'
D
'
= D
'
B
E- BT - Hng dn v nh:
- Lm cc bi tp 68, 69 SGK
- Hc bi
- Xem trc bi tp phn luyn tp
Ngy soan:25/12/08 Tit 20 LUYN TP
Trang 34
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
Ngy ging:
I. Mc tiu:
- Kin thc: HS nm c cc khi nim: 'Khong cch t 1 im n 1 ng thng','Khong
cch gia 2 ng thng//'. Cc bi ton c bn v tp hp im.
- K nng: HS lm quen bc u cch gii cc bi ton v tm tp hp im c t/c no , khng
yu cu chng minh phn o.
- Thi : Rn t duy l gc - p
2
phn tch c sng to.
II. CHUN B:
- GV: M hnh ng ( Bi 70), bng ph, nam chm, thc, com pa.
- HS: Nh GV + bng nhm.
Iii. tin trnh bi dy:
A) n nh t chc:
B) Kim tra bi c:
1. V 1 t d v 1 im A ngoi t d . V 2 t a & b song song vi nhau & nu /n k/c gia 2 t
cho trc
2. Nu nh l v cc t // cch u ( V hnh minh ho)
C) Bi mi:
Hot ng ca gio vin Hot ng ca HS
* H1: Kim tra bi c
* H2: T chc luyn tp
( GV dng bng ph)
1. Tp hp cc im cch im A c
nh 1 khong 3 cm l ng trn tm A
bn knh 3 cm.
2. Tp hp cc im cch u 2 u on
thng AB cho trc l ng trung trc
ca on AB.
3. Tp hp cc im nm trong gc xoy
v cch u 2 cnh ca gc l tia phn
gic ca gc xoy
4. Tp hp cc im cch t a c nh 1
khong 3cm l 2 t // vi a v cch
a mot khong 3 cm
y
A
I C d
O H B x
C2: Ni O vi C ta c OC l trung tuyn
ng vi cnh huyn ca vung OAB

OC =
1
2
AB
Hay OC = AC

ng trung trc OA
A

d; AH = 2 , B

d, C x A qua B

B chuyn ng ntn?

C chuyn ng ntn?
1) Cha bi 69
2) Cha bi 68
A
2 /
d
H B / K
d
'
Gii:
Gi C l im x vi A qua B. Bt k ca t d (C,
A thuc 2 na mp i nhau b l t d). T A h
AH d; CK d
Xt AHB & CKB c:
AB = CB ( T/c x)

AHB = CKB

ABH
=

CBK
(
2
)

KC = AH = 2cm ( Cnh huyn, gc nhn)


im cch t c nh d 1 khong khng i 2 cm
Vy khi B di chuyn trn d th C di chuyn trn d
'
(d
'
thuc na mp b d khng cha im A).
3. Cha bi 70
C1: Gi C l trung im ca AB. T C h CH Ox
( H

Ox)
CH// Oy ( V cng Ox)
Ta c H l trung im ca OB

CH l ng
trung bnh ca OAB
Do ta c:
CH =
1 1
.2 1
2 2
OA cm
im C cch tia Ox c nh 1 khong bng 1 cm.
Trang 35
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
HS ln bng trnh by li gii?

ABC (= 90
0
)
GT M

BC, MD AB, ME AC
O l trung im DE
a) A, O, M thng hng.
KL b) o di chuyn ng no
c) Tm M trn BC Am nh
nht
- HS nhn xt bi lm ca bn
- Kt lun ntn?
( Dng m hnh ng)
- HS c bi
- GV cho HS v hnh
- 1 HS ln bng HS di lp suy ngh &
lm bi
- Xc nh im c nh im di ng
- HS phn on tp hp cc im C nm
trn ng d//Ox
- Ai c cch khc
GV: Dng m hnh kim nghim li :
( Gp i dy ly trung im)
Vy khi B di chuyn trn tia Ox th C di chuyn
trn t d // Ox & cch tia Ox 1 khong 1cm.
4. Cha bi 71/103
A

O
D E
C
H K M
B
a) = 90
0
( gt)

T gic ADME l
MD AB, ME AC HCN

O l trung im DE

O l trung im AM l
giao ca 2 ng cho HCN

A, O, M thng hng.
b) H ng AH & OK,
OK //AH ( Cng BC) O l trung im AM nn
K l trung im HM

OK l ng trung bnh
AHM

OK =
1
2
AH
- V BC c nh v khong cch OK =
1
2
AH
khng i. Do O nm trn ng thng //BC
cch BC 1 khong =
1
2
AH
( Hay O thuc ng
trung bnh ca ABC)
c) V AM AH khi M di chuyn trn BC

AM ngn nht khi AM = AH

H
( Chn ng cao)
- HS lm vic theo nhm
- Cc nhm v hnh v trao i
- i din cc nhm nu cch Cm
D- Luyn tp - Cng c:
- Nhc li p
2
CM. S dng cc T/c no vo CM cc bi tp trn.
E) Hng dn HS hc tp nh:
- Lm bi 72 .Xem li bi cha.
BT: Dng ABC c : BC = 5cm ng cao AH = 2cm & trung tuyn AM = 3cm
Ngy soan:25/12/08
Ngy ging:
Tit 21 HNH THOI
I. Mc tiu:
- Kin thc: HS nm vng nh ngha hnh thoi, cc T/c ca hnh thoi, cc du hiu nhn bit v
hnh thoi, T/c c trng hai ng cho vung gc& l ng phn gic ca gc ca hnh thoi.
- K nng: Hs bit v hnh thoi(Theo nh ngha v T/c c trng)
+ Nhn bit hnh thoi theo du hiu ca n.
- Thi : Rn t duy l gc - p
2
chun on hnh.
II. CHUN B:
- GV: Bng ph, thc, t gic ng. HS: Thc, compa.
Iii. tin trnh bi dy:
Trang 36
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
A- n nh t chc:
B- Kim tra bi c:
HS1:+ V HBH ABCD c 2 cnh 2 cnh k bng nhau
+ Ch r cch v
+ Pht biu nh ngha & T/c ca HBH
HS2:+ Nu cc du hiu nhn bit HBH.
+ V 2 ng cho ca HBH ABCD
+ Dng ke v o xc nh s o ca cc gc.
- Gc to bi 2 ng cho AC & BD
- Cc gc ca HBH khi b cc ng cho chia ra:
C. Bi mi
Hot ng ca gio vin v HS Hot ng ca HS
* H1: Hnh thnh /n hnh thoi
- HS pht biu nhn xt ( 4 cnh bng
nhau).
- GV: Em hy nu / ngha hnh thoi
- GV Dng t gic ng v cho HS
khng nh c phi l hnh thoi
khng? V sao?
- GV: Ta bit hnh thoi l trng hp
c bit ca HBH. Vy n c T/c ca
HBH ngoi ra cn c t/c g na

Phn
tip.
H2: Hnh thnh cc t/ c hnh thoi
- HS pht biu - Cc gc A
1
= A
2
, B
1
=
B
2
, C
1
= C
2
, D
1
= D
2
- HS 1 o v cho kq
- HS nhn xt
- HS2 o & cho kq
- GV: Tr li bi tp ca bn th 2 ln
bng ta thy bn o c gc to bi 2
ng cho HBH trn chnh l gc to
bi 2 ng cho ca hnh thoi ( 4 cnh
bng nhau) c s = 90
0
. Vy qua em
c nhn xt g v 2 ng cho ca hnh
thoi
- S o cc gc ca hnh thoi trn khi b
ng cho chia ra ntn?

Em c nhn
xt g?
- GV: Lp dy vo t gic ng & cho t
gic chuyn ng cc v tr khc nhau
ca hnh thoi & o cc gc ( Gc to bi
2 ng cho, gc hnh thoi b ng
cho chia ra ) & nhn xt.
- GV: Cht li v ghi bng
H3: Khai thc & chng minh nh l
GV: Bn no c th CM c 2 T/c trn.
- GV: Vy mun nhn bit 1 t gic l
hnh thoi ta c th da vo cc yu t
1) nh ngha
B


A C

D
* Hnh thoi l t gic c 4 cnh bng nhau ABCD l
hnh thoi

AB = BC = CD = DA. T gic ABCD


trn l HBH v AB = CD, BC = AD

Hnh thoi v c 4 cnh = nhau


2)Tnh cht:
B
A B C
D
2 ng cho hnh thoi vung gc
* nh l:
+ Hai ng cho vung gc vi nhau
+ Hai ng cho l ng phn gic ca cc gc ca
hnh thoi.
CM
Tam gic ABC c AB = BC ( /c hnh thoi)

Tam
gic ABC cn
OB l ng trung tuyn ( OA = OC) ( T/c ng
cho HBH)

Tam gic ABC cn ti B c OB l ng trung


tuyn

OB l ng cao & phn gic.


Vy BD vung gc vi AC & BD l ng phn gic
gc B
Chng minh tng t

CA l phn gic gc C, BD l phn gic gc B, AC


l phn gic gc A
Trang 37
?1
\ /

/ \
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
no?
* H4: Pht hin cc du hiu nhn
bit hnh thoi
- GV: Cht li & a ra 4 du hiu:
- GV: Hy nu (gt) & KL cu tng du
hiu?
Em no c th chng minh c HBH
c 2 ng cho vung gc vi nhau l
hnh thoi.
3) Du hiu nhn bit:
1/ T gic c 4 cnh bng nhau l hnh thoi
2/ HBH c 2 cnh k bng nhau l hnh thoi.
3/ HBH c 2 ng cho vung gc vi nhau l hnh
thoi.
4/ HBH c 2 ng cho l ng phn gic ca 1 gc
l hnh thoi.
Chng minh 4 tam gic vung bng nhau
D- Luyn tp - Cng c:
GV: Dng bng ph v bi tp 73
Tm cc hnh thoi trong hnh v sau:
A B E F I
K M
D C
H G N E- BT - Hng dn v nh:
(a) (b) (c)
Q
A
P R - Hc bi
C D - Chng minh cc du hiu cn li
S
(d) (e) - Lm cc bi tp: 74,75,76,77 (sgk)
Hnh (d ) sai; Hnh a,b,c,e ng
Ngy soan:25/12/08
Ngy ging:
Tit 22 LUYN TP
I. Mc tiu:
- Kin thc: HS cng c nh ngha hnh thoi, cc T/c ca hnh thoi, cc du hiu nhn bit v
hnh thoi, T/c c trng hai ng cho vung gc& l ng phn gic ca gc ca hnh thoi.
- K nng: Hs bit v hnh thoi (Theo nh ngha v T/c c trng)
+ Nhn bit hnh thoi theo du hiu ca n.
+ Bit p dng cc tnh cht v du hiu vo chng minh bi tp
- Thi : Rn t duy l gc - p
2
chun on hnh.
II. CHUN B:
- GV: Bng ph, thc.
- HS: Thc, compa.
Iii. tin trnh bi dy:
A- n nh t chc:
B- Kim tra bi c:
HS1: Hy nu nh ngha hnh thoi, cc T/c ca hnh thoi?
- p dng: Tr li bi tp 74/106
HS2: Nu cc du hiu nhn bit hnh thoi?
- p dng: Cha bi 78 (sgk)/ Hnh 102
C- Bi mi:
Trang 38
?3
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
Hot ng ca gio vin Hot ng ca HS
* H1: Kim tra bi c
* H2: T chc luyn tp
chng minh mt t gic l hnh ch nht
ta thng chng minh bng nhng cch
no?
- Trung im ca cc cnh lm ta lin tng
ng no ?
- Hnh thoi c tnh cht c trng no ?

B
A o C

D
Hnh bnh hnh c tm i xng u?
Cho hnh thoi ABCD c = 60
0
ng
thng MN ct cnh AB M Ct cnh BC
N.
Bit MB + NB bng di mt cnh ca
hnh thoi. Tam gic MND l tam gic g ?
V sao ?
1) Cha bi 76 ( sgk)
. B
E F
A C

H G
D
Bi gii:EF l ng trung bnh ca ABC

EF // AC
HG l ng trung bnh ca ADC

HG// AC
Suy ra EF // HG
Chng minh tng t EH //HG
Do EFHG l hnh bnh hnh
EF //AC v BD AC nn BD EF
EH// BD v EF BD nn EF EH
Hnh bnh hnh EFGH l hnh ch nht
2) Cha bi 77/sgk
a) Hnh bnh hnh nhn giao im hai ng cho lm
tm i xng, hnh thoi cng l hnh bnh hnh nn giao
im hai ng cho hnh thoi cng l tm i xng
b) BD l ng trung trc ca AC nn A i xng vi C
qua BD. B & D cng i xng vi chnh n qua BD. Do
BD l trc i xng ca hnh thoi.
3) Bi tp nng cao
B
M
N
A C
D
Chng minh
C MA + MB = AB
MB + BN = AB

AM = BN
= 60
0
gt

C B A

= 120
0
BD l phn gic ca C B A

nn B C D

= 60
0
AMD = BND (c.g.c) Do DM = DN
MND l tam gic cn
Li c: B D A B D M M D A N D B B D M D N M

+ + = 60
0
Vy MND l tam gic u
D- Luyn tp - Cng c:
- GV: Nhc li cc phng php chng minh mt t gic l hnh thoi
- Nhc li cc tnh cht v du hiu nhn bit hnh thoi.
E- BT - Hng dn v nh:
Xem li bi cha
- Lm cc bi tp cn li
Trang 39
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
Ngy soan:25/12/08
Ngy ging:
Tit 23 HNH VUNG
I. Mc tiu:
- Kin thc: HS nm vng nh ngha hnh vung, thy c hnh vung l dng c bit ca hnh
ch nht c cc cnh bng nhau l dng c bit ca hnh thoi c 4 gc bng nhau. Hiu c ni
dung ca cc du hiu.
- K nng: Hs bit v hnh vung, bit cm 1 t gic l hnh vung ( Vn dng du hiu nhn bit
hnh vung, bit vn dng kin thc v hnh vung trong cc bi ton cm hnh hc, tnh ton v cc
bi ton thc t.
- Thi : Rn t duy l gc
II. CHUN B:
- GV: 4 b tam gic vung cn bng ba + nam chm, ke, thc
- HS: Thc, ke.
Iii. tin trnh bi dy:
A- n nh t chc:
B- Kim tra bi c:
HS1:Dng 4 tam gic vung cn ghp thnh 1 t gic hc?
- Nu /n & t/c ca hnh ?
HS2: Nh trn.
HS3: Nh trn.
p n:
- Trong hnh thoi bn ghp c c T/c no ca HCN?
- Vy hnh bn ghp c va c T/c ca hnh thoi va c t/c ca HCN

Hnh vung.
C. Bi mi
Hot ng ca gio vin Hot ng ca HS
H1: nh ngha
Hnh vung l 1 hnh nh th no?
- HS pht biu nh ngha
* GV: S ging v khc nhau :
- GV: /n HCN khc /n hnh vung
im no?
- GV: /n hnh thoi khc /n hnh
vung im no?
- Vt ta /n hnh vung t hnh thoi &
HCN khng?
- GV: Tm li: Hnh vung va l
HCN va l hnh thoi.
- GV: - Vy hnh vung c nhng T/c
g?
H2 : Tnh cht
- Em no c th nu c cc T/c ca
hnh vung?
1) nh ngha:.
A B
\ \

D C
Hnh vung l t gic c 4 gc vung v 4 cnh bng
nhau

^ ^ ^ ^
0
90 A B C D
ABCD l hnh vung
AB = BC = CD = DA
- Hnh vung l HCN c 4 cnh bng nhau.
- Hnh vung l hnh thoi c 4 gc vung.
2) Tnh cht
Hnh vung c y tnh cht ca hnh thoi v hnh
ch nht.
Trang 40
?1
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
- GV: T/c c trng ca hnh vung
m ch c hnh vung mi c l
T/c v ng cho.
- GV: Vy ng cho ca hnh
vung c nhng T/c no?
H3 : Du hiu nhn bit
- HS tr li du hiu
- GV: Da vo yu t no m em
khng nh l hnh vung?
( GV a ra bng ph hoc n chiu)
- GV: Gii thch 1 vi du hiu v
cht li.
+ Hai ng cho ca hnh vung th
- bng nhau,
- vung gc vi nhau ti trung im mi ng.
Mi ng cho l phn gic ca cc gc i.
3) Du hiu nhn bit
1. HCN c 2 cnh k bng nhau l hnh vung
2. HCN c 2 ng cho vung gc l hnh vung.
3. HCN c 2 cnh l phn gic ca 1 gc l hnh
vung
4. Hnh thoi c 1 gc vung

Hnh vung
5. Hnh thoi c 2 ng cho bng nhau

Hnh vung
* Mi t gic va l hnh ch nht va l hnh thoi th
t gic l hnh vung
Cc hnh trong hnh 105 c hnh a, c, d l hnh
vung, hnh b cha ng.
D- Luyn tp - Cng c:
- Cc nhm trao i bi 79
a) ng cho hnh vung l 18 (cm) b) Cnh ca hnh vung l 2 ( cm)
E- BT - Hng dn v nh:
- Chng minh cc du hiu
- Lm cc bi tp 79, 80, 81, 82 ( SGK)
Ngy soan:25/12/08
Ngy ging:
Tit 24 LUYN TP
I. Mc tiu:
- Kin thc: n tp cng c kin thc v T/c v cc du hiu nhn bit v HBH, HCN, hnh thoi,
hnh vung.
- K nng: Rn luyn cch lp lun trong chng minh, cch trnh by li gii mt bi ton chng
minh, cch trnh by li gii 1 bi ton xc nh hnh dng cu t gic , rn luyn cch v hnh.
- Thi : Rn t duy l gc
II. CHUN B:
- GV: Com pa, thc, bng ph, phn mu.
- HS: Thc, bi tp, com pa.
III. tin trnh bi dy:
A- n nh t chc:
B- Kim tra bi c:
HS1: Pht biu nh ngha hnh vung? So snh s ging v khc nhau gia nh ngha hnh vung
vi nh ngha hnh ch nht, hnh thoi?
- Nu tnh cht c trng ca hnh vung?
HS2: Nu du hiu nhn bit hnh vung?
- Hy ch r tm i xng ca hnh vung, cc trc i xng ca hnh vung?
C- Bi mi:
Hot ng ca gio vin Hot ng ca HS
* H1: Kim tra bi c
* H2: T chc luyn tp
HS c bi?
GV gi HS ln bng v hnh?
- HS ln bng trnh by.
1) Cha bi 81/108
B
Trang 41
?2


- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
HS c bi?
GV gi HS ln bng v hnh?
E
A 1 2 B
3 1 F

H
D G C
3) Cha bi 83/109
Cc cu ng: b, c, e; Cc cu sai: a, d
- HS ln bng trnh by.
A
E
F' E'
F
B D D' C
A
E
E'
F'
F
B
D D' C HS lm
bi vi ABC vung A.
a) T gic AEFD l hnh g? V sao?
b) T gic EMFN l hnh g? V sao?
GV: Hy cho bit kt qu cu a ?
- HS tr li cu a
- HS trnh by ti ch
E D
45
0

A 45
0
F C
T gic AEDF c 3 gc vung:
= 45
0
+ 45
0
= 90
0
;
F E


= 90
0
Do AEDF l hnh ch nht
- ng cho AD l phn gic ca

A
. Vy AEDF l
hnh vung.
2) Cha bi 82/108
ABCD l hnh vung do

A
=

B
=

C
=

D
v
AB = BC = CD = DA (1)
Theo gt ta c: AE = BF = CG = DH (2)
T (1) v (2) c: EB = FC = GD = AH (3)
T (1) , (2) v (3) ta c:
AEH = BFE = CGF = DHG

EF = FG = GH = HE . Vy EFGH l hnh thoi.


Ta li c
0
1 2 1 1
90

;

+ F E F E ;
0
2 1
90

+E E

= 90
0
. Vy EFGH l hnh vung.
4)Cha bi 84/sgk
a) Trng hp

90
0
(nhn hoc t)
AB // DE ; DI // AC

AEDF l hnh bnh hnh.


Hnh bnh hnh AEDF l hnh thoi khi ng cho
AD l phn gic ca . Vy AEDF l hnh thoi khi
chn ng phn gic ca gc D trn BC l D.
b) Trng hp = 90
0
DE // AB & DF // AC

AEDF l hnh bnh hnh, V


= 90
0

AEDF l hnh ch nht


Hnh ch nht l hnh vung khi ng cho AD l
phn gic ca trn BC th AEDF l hnh vung.
Cha bi 85
A E B
M N


D F C
a)Ta c: EF l TB ca hnh thang ABCD nn ta c:
EF // AD & EF = AD =
2
AD BC +

ADEF l
hbhnh m = 90
0

ADEF l hnh ch nht


V AD = DE =
1
2
AB nn ADEF l hnh vung
b) AECF l hnh bnh hnh v AE = CF ;
AE // CF

AF //CE (1)
BEDF l hnh bnh hnh ( BE = DF ; EB // OF)

BF // DE (2)
- T (1) & (2)

EMFN l hnh bnh hnh


Trang 42
/ \
\ /


- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
DEC l vung v c trung tuyn EF=
1
2
DC


C E D

= 90
0

EMFN l hnh ch nht.


- EF l phn gic ca gc DEC vy EMFN l hnh
vung.
D- Luyn tp - Cng cTrong bi ny ta s dng cc du hiu no nhn bit.
E- BT - Hng dn v nh:
n li ton b chng I.-Xem li bi cha- Lm cc bi tp 87,88,89 sgk
Ngy soan:25/12/08
Ngy ging:
Tit 25 N TP CHNG I
I. Mc tiu:
- Kin thc: n tp cng c kin thc v nh ngha, T/c v cc du hiu nhn bit Cc t gic
hc.
+ K nng: Vn dng cc kin thc c bn gii bi tp c dng tnh ton, CM.
II. CHUN B:
- GV: Bng ph, thc, com pa - HS: Bi tp, n luyn
Iii- Tin trnh bi dy
A- n nh t chc:
B- Kim tra bi c: Trong qu trnh n tp
C- Bi mi:
Hot ng ca gio vin Hot ng ca HS
* H1: Gii thiu gi n tp
* H2: n luyn phn l thuyt
1. T gic c:
+ 2 cnh i // l hnh thang
+ Cc cnh i // l hnh bnh hnh.
+ C 4 gc vung l hnh ch nht.
+ C 4 cnh bng nhau l hnh thoi
+ C 4 gc vung v 4 cnh bng nhau
l hnh vung.
GV: Hy pht biu nh ngha: t gic,
hnh thang, hnh thang vung, hnh
thang cn, hnh bnh hnh, hnh ch
nht, hnh thoi.
- HS pht biu tnh cht ca tng hnh
da vo s
GV: Cht li theo s
- GV: Hi Khi no th ta c 1 t gic l
hnh thang?
- Khi no th ta c hnh thang l?
+ Hnh thang cn
+ Hnh thang vung
+ Hnh bnh hnh
I.n tp l thuyt
C 4 cnh bng nhau

Cc cnh i//

C 1 gc vung hai gc k
Mt y bng nhau
C 1gc vung
C 2 cnh k bng nhau
Hai cnh k bng nhau c 1 gc vung
Trang 432 cnh//

/ \
\ /


- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
- Khi no ta c t gic l hnh bnh
hnh? ( 5 trng hp)
- Khi no ta c HBH l:
+ Hnh ch nht
+ Hnh thoi
- Khi no ta c HCN l hnh vung?
Khi no ta c hnh thoi l hnh vung ?
- EFGH l HCN cn c thm k
g ?
- HS c bi & v hnh , ghi gt , kl
B
/
E D M
/
A C
- GV: cm AEBM l hnh thoi c th
cm: 4 cnh ca n bng nhau:
+ AEBM l hnh vung khi c

AMB
=
90
0
mun vy AM phi va l trung tuyn
va l ng cao

ABC phi l
vung cn.
B
E F
A C
H G
D

3.Du hiu nhn bit cc loi t gic
II. Bi tp p dng
1.Cha bi 88/SGK

ABCD; E, F, G, H l
GT trung im ca AB, BC,
CD, DA
KL Tm k ca AC & BD
EFGH l
a) HCN
b) Hnh thoi
c) Hnh vung
Chng minh:
Ta c: E, F, G, H theo th t l trung im ca AB, BC,
CD & DA ( gt) nn:
EF // AC & EF =
1
2
AC

EF // GH
GH // AC & GH =
1
2
AC
EF = GH

Vy EFGH l hnh bnh hnh


a) Hnh ch nht:
EFGH l HCN khi c 1 gc vung hay EF//EH
M EF EH
Vy khi AC BD th EFGH l HCN
b) EFGH l hnh thoi khi EF = EH m ta bit EF
1
2
AC
;
EH =
1
2
BD
do khi AC = BD th EF = EH
Vy khi AC = BD th EFGH l hnh thoi
c)- EFGH l hnh vung khi EF EH & EF = EH theo a &
b ta c AC BD th EF EH
AC = BD th EF = EH
Vy khi AC BD & AC = BD th EFGH l hnh vung
2 . Cha bi 89/ SGK
ABC c = 90
0
GT D l trung im AB
M l trung im BC
E x M qua D
a) E x M qua AB
KL b) AEMC, AEMB l hnh g? V sao?
c) Tnh chu vi AEBM khi BC = 4cm
d) K ABC AEBM l hnh vung
Chng minh:
a) D, M th t l trung im ca AB, AC nn ta c :
Trang 44
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
DM // AC
AC AB ( gt) m DM // AC suy ra DM AB (1)
E x vi M qua D do ED = DM (2)
Vy t (1) & (2)

AB l trung im ca on thng EM
hay E x qua AB.
b) AB & EM vung gc vi nhau ti trung im ca mi
ng nn AEBM l hnh thoi

AE //BM hay AE //MC ta li c EM // AC ( cmt)


Vy AEMC l HBH
c) AM = AE = EB = BM =
2
BC
= 2 cm

Chu vi EBMA = 4.2 = 8 cm


d) EBMA l hnh vung khi AB = EM
m EM = AC vy AEBM l hnh vung khi AB = AC hay
ABC l vung cn
D- Luyn tp - Cng c:
- Tr li bt 90/112
+ Hnh 110 c 2 trc x & 1 tm x
+ Hnh 111 c 2 trc x & 1 tm x.
E- BT - Hng dn v nh:
- Lm bi 87 ( SGK)
- n li ton b chng
- Xem trc chng II:
a gic Din tch a gic
Ngy soan:25/12/08
Ngy ging:
CHNG II A GIC- DIN TCH A GIC
Tit 26: A GIC A GIC U
I- Mc tiu bi ging:
- Kin thc: HS nm vng cc khi nim v a gic, a gic li, nm vng cc cng thc tnh tng
s o cc gc ca mt a gic.
- V v nhn bit c mt s a gic li, mt s a gic u. Bit v cc trc i xng, tm i
xng ( Nu c ) ca mt a gic. Bit s dng php tng t xy dng khi nim a gic li, a
gic u t nhng khi nim tng ng.
- K nng: Quan st hnh v, bit cch qui np xy dng cng thc tnh tng s o cc gc ca
mt a gic.
- Thi : Kin tr trong suy lun, cn thn, chnh xc trong hnh v.
II- phng tin thc hin:
- GV: Bng ph, cc loi a gic
- HS: Thc, com pa, o , ke.
Iii- Tin trnh bi dy
A. T chc :
B. Kim tra: - Tam gac l hnh nh th no ?
- T gic l hnh nh th no ?Th no l mt t gic li ?
C. Bi mi
Hot ng ca GV Hot ng ca HS
* H1: Xy dng khi nim a gic li.
1) Khi nim v a gic
- GV: cho HS quan st cc hnh 112, 113, 114, 115, 116,
1) Khi nim v a gic
+ a gic ABCDE l hnh gm 5 on
thng AB, BC, AC, CD, DE, EA trong
Trang 45
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
117 (sgk) & hi:
- Mi hnh trn y l mt a gic, chng c c im
chung g ?
- Nu nh ngha v a gic
- GV: cht li
- GV cho HS lm ?1
Ti sao hnh gm 5 on thng: AB, BC, CD, DE, EA
hnh bn khng phi l a gic ?
GV: Tng t nh t gic li em hy nh ngha a gic
li?
- HS pht biu nh ngha
GV: t nay khi ni n a gic m khng ch thch g thm
ta hiu l a gic li.
- GV cho HS lm ?2
Ti sao cc a gic hnh 112, 113, 114 khng phi l a
gic li?
( V c cnh chia a gic thnh 2 phn thuc na mt
phng i nhau, tri vi nh ngha)
- GV cho HS lm ?3
- Quan st a gic ABCDEG ri in vo trng
- GV: Dng bng ph cho HS quan st v tr li
- GV: gii thch:
+ Cc im nm trong ca a gic gi l im trong a
gic
+ Cc im nm ngoi ca a gic gi l im ngoi a
gic.
+ Cc ng cho xut pht t mt nh ca a gic.
+ Cc gc ca a gic.
+ Gc ngoi ca a gic.
GV: cch gi tn c th ca mi a gic nh th no?
GV: cht li
- Ly s nh ca mi a gic t tn
- a gic n nh ( n 3) th gi l hnh n gic hay hnh n
cnh
- n = 3, 4, 5, 6, 8 ta quen gi l tam gic, t gic, ng gic,
lc gic, bt gic
- n = 7, 9,10, 11, 12, Hnh by cnh, hnh chn cnh,
* H2: Xy dng khi nim a gic u
2) a gic u
- GV: hnh ct bng giy cc hnh 20 a, b, c, d
- GV: Em hy quan st v tm ra c im chung nht ( t/c)
chung ca cc hnh .
- Hy nu nh ngha v a gic u?
-Hy v cc trc i xng v tm i xng ca cc hnh
bt k hai on thng no cng
khng nm trn mt ng thng
( Hai cnh c chung nh )
- Cc im A, B, C, D gi l nh
- Cc on AB, BC, CD, DE gi l
cnh
B C
A
.
D
Hnh gm 5 on thng: AB, BC, CD,
DE, EA hnh trn khng phi l a
gic v 2 on thng DE & EA c im
chung E
* nh ngha: sgk
?2
?3
R B
A
M N C
G
E D
2) a gic u
* nh ngha: sgk
+ Tt c cc cnh bng nhau
+ Tt c cc gc bng nhau
+ Tng s o cc gc ca hnh n gic
bng:
S
n
= (n - 2).180
0
+ Tnh s o ng gic: (5 - 2). 180
0
=540
0
+ S o tng gc: 540
0
: 5 = 108
0
Trang 46
1
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
D- Cng c:
* HS lm bi 4/115 sgk ( HS lm vic theo nhm) GV dng bng ph
+ Tng s o cc gc ca hnh n gic bng: S
n
= (n - 2).180
0
+ Tnh s o ng gic: (5 - 2). 180
0
=540
0
. S o tng gc: 540
0
: 5 = 108
0
+ Tnh s o ca lc gic, bt gic.
E- Hng dn v nh
- Lm cc bi tp: 2, 3, 5/ sgk
- Hc bi.
- c trc bi din tch hnh ch nht
Ngy soan:25/12/08
Ngy ging:
Tit 27 DIN TCH HNH CH NHT
I- Mc tiu bi ging:
- Kin thc: HS nm vng cng thc tnh din tch hnh ch nht, hnh vung, tam gic, cc tnh
cht ca din tch.
- Hiu c CM cc cng thc cn phi vn dng cc tnh cht ca din tch
- K nng: Vn dng cng thc v tnh cht ca din tch gii bi ton v din tch
- Thi : Kin tr trong suy lun, cn thn, chnh xc trong hnh v.
II phng tin thc hin:
- GV: Bng ph, dng c v. HS: Thc com pa, o , ke.
Iii- Tin trnh bi dy
A.T chc:
B- Kim tra:- Pht biu nh ngha a gic li, a gic u?
- Trong s cc a gic u n cnh th nhng a gic no va c tm i xng, va c trc i
xng?
- a gic c s cnh chn th va c trc i xng va c tm i xng (c 1 tm /x)
- a gic c s cnh l ch c trc i xng khng c tm i xng.
- S trc i xng ca a gic u n cnh l n ( n 3; n chn hoc n l)
C.Bi mi:
Hot ng ca GV Hot ng ca HS
* H1: Hnh thnh khi nim din tch a gic
- GV: a ra bng ph hnh v 121/sgk v cho HS
lm bi tp
- Xt cc hnh a, b, c, d, e trn li k vung mi
l mt n v din tch.
a) Kim tra xem din tch ca a l 9 vung, din
tch ca hnh b cng l 9 vung hay khng?
b) Ti sao ni din tch ca d gp 4 ln din tch ca
c
c.So snh din tch ca c v ca e
- GV: cht li: Khi ly mi vung lm mt n v
din tch ta thy :
+ Din tch hnh a = 9 n v din tch, Din tch
hnh b = 9 n v din tch . Vy din tch a = din
tch b
+ Din tch hnh d = 8 n v din tch, Din tch
hnh c = 2 n v din tch, Vy din tch d gp 4 ln
din tch c
+ Din tch e gp 4 ln din tch c
1) Khi nim din tch a gic
- a gic li l a gic lun nm trong mt
mt phng m bt k cnh no cng l b.
- a gic u : L a gic c tt c cc
cnh bng nhau, tt c cc gc bng nhau.
+ m trong hnh a c 9 vung vy din
tch hnh a l 9
+ Hnh b c 8 nguyn v hia na ghp li
thnh 1 vung, nn hnh b cng c 9
vung.
+ Din tch hnh d = 8 n v din tch,
Din tch hnh c = 2 n v din tch, Vy
din tch d gp 4 ln din tch c
+ Din tch e gp 4 ln din tch c
*Kt lun:
- S o ca phn mt phng gii hn bi 1
a gic c gi l din tch a gic .
- Mi a gic c 1 din tch xc nh. Din
tch a gic l 1 s dng.
Trang 47
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
- GV: Ta bit 2 on thng bng nhau c di
bng nhau. Mt on thng chia ra thnh nhiu on
thng nh c tng cc on thng nh bng on
thng cho. Vy din tch a gic c tnh cht
tng t nh vy khng?
* Tnh cht:
-GV nu tnh cht.
* Ch :
+ Hnh vung c cnh di 10m c din tch l 1a
+ Hnh vung c cnh di 100m c din tch l 1ha
+ Hnh vung c cnh di 1km c din tch l 1km
2
Vy: 100 m
2
= 1a, 10 000 m
2
= 1 ha
1 km
2
= 100 ha
+ Ngi ta thng k hiu din tch a gic
ABCDE l S
ABCDE
hoc S.
* H2: Xy dng cng thc tnh din tch hnh
ch nht.
2) Cng thc tnh din tch hnh ch nht.
- GV: Hnh ch nht c 2 kch thc a & b th din
tch ca n c tnh nh th no?
- tiu hc ta c bit din tch hnh ch nht :
S = a.b
Trong a, b l cc kch thc ca hnh ch nht,
cng thc ny c chng minh vi mi a, b.
+ Khi a, b l cc s nguyn ta d dng thy.
+ Khi a, b l cc s hu t th vic chng minh l
phc tp. Do ta tha nhn khng chng minh.
* Ch :
Khi tnh din tch hnh ch nht ta phi i cc kch
thc v cng mt n v o
* H3: Hnh thnh cng thc tnh din tch hnh
vung, tam gic vung.
3) Cng thc tnh din tch hnh vung, tam gic
vung.
a) Din tch hnh vung
- GV: Pht biu nh l v cng thc tnh din tch
hnh vung c cnh l a?
- GV: Hnh vung l mt hnh ch nht c bit c
chiu di bng chiu rng ( a = b)

S = a.b = a.a = a
2
b) Din tch tam gic vung
- GV: T cng thc tnh din tch hnh ch nht suy
ra cng thc tnh din tch tam gic vung c cnh l
a, b ?
- K ng cho AC ta c 2 tam gic no bng nhau.
- Ta c cng thc tnh din tch ca tam gic vung
nh th no?

Tnh cht:
1) Hai tam gic bng nhau c din tch
bng nhau.
2) Nu 1 a gic c chia thnh nhng a
gic khng c im trong chung th din
tch ca n bng tng din tch ca nhng
a gic .
3) Nu chn hnh vung c cnh l 1 cm, 1
dm,
1 m l n v o di th n v din
tch tng ng l 1 cm
2
, 1 dm
2
, 1 m
2
2)Cng thc tnh din tch hnh ch
nht.
* nh l:
Din tch ca hnh ch nht bng tch 2
kch thc ca n.
S = a. b
* V d:
a = 5,2 cm
b = 0,4 cm

S = a.b = 5,2 . 0,4 =


2,08 cm
2
a
b
3) Cng thc tnh din tch hnh vung,
tam gic vung.
a) Din tch hnh vung
* nh l:
Din tch hnh vung bng bnh phng
cnh ca n: S = a
2
a
b) Din tch tam gic vung
* nh l:
Din tch ca tam gic vung bng na
tch hai cnh ca n.
S =
1
2
a.b
chng minh nh l trn ta vn dng
cc tnh cht ca din tch nh :
Trang 48

?3
E
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
- Vn dng t/c 1: ABC = ACD
th S
ABC
= S
ACD
- Vn dng t/c 2: Hnh ch nht ABCD
c chi thnh 2 tam gic vung ABC &
ACD khng c im trong chung do :
S
ABCD
= S
ABC
+ S
ACD
D- Cng c:
- Cha bi 6 (sgk)
a) Chiu di tng 2 ln, chiu rng khng i b) Chiu di v chiu rng tng 3 ln.
c) Chiu di tng 4 ln, chiu rng gim 4 ln.
Bi 6 (sgk)a) a' = 2a ; b' = b ;S = a'.b' = 2a.b = 2ab = 2S
b) a' = 3a ; b' = 3b ;S = 3a.3b = 9ab = 9S
c) a' = 4a ; b' =
1
4
b ;S' = 4a.
1
4
b = ab = S
E- Hng dn v nh
- Hc bi & lm cc bi tp: 7,8 (sgk)
- Xem trc bi tp phn luyn tp.
Ngy soan:25/12/08
Ngy ging:
Tit 28 LUYN TP
I- Mc tiu bi ging:
- Kin thc: Cng c v hon thin v l thuyt
+ Din tch ca a gic
+ T/c ca din tch
- K nng: Rn luyn k nng tnh ton, phn tch bi, trnh by li gii.
- Thi : Tr tng tng v t duy lgc.
II. phng tin thc hin:
- GV: Bng ph, dng c v.
- HS: M hnh 2 tam gic vung bng nhau.
III- Tin trnh bi dy
A. T chc:
B. Kim tra:
- Pht biu cc T/c ca din tch a gic
- Vit cng thc tnh din tch cc hnh: Ch nht, hnh vung, tam gic vung.
C. Bi mi:
Hot ng ca GV Hot ng ca HS
* H1: Kim tra bi c v cc kin thc c
lin quan
* H2: T chc luyn tp
1) Cha bi 7
- GV: Cc bc gii:
+ Tnh S nn nh
+ Tnh S ca s v ca ra vo
+ Lp t l % v so snh vi quy nh
2) Lm bi 9/119
GV: Hng dn gii:
- GV: gii bi ton ny ta lm ntn ?
- Nu cc bc cn phi thc hin.
- HS ln bng trnh by
- GV: Cho HS nhn xt cch lm ca bn
Bi 7 Gii:
- S nn nh: S = 4,2 x 5,4 = 22,68 m
2
- Din tch ca s: S
1
= 1 x 1,6 = 1,6 m
2
- Din tch ca ra vo: S
2
= 1,2 x 2 = 2,4 m
2
- Tng din tch ca s v ca ra vo l:
S
'
= S
1
+ S
2
= 1,6 + 2,4 = 4 m
2
- T l % ca S
'
v S l:
'
4
17, 63% 20%
22, 68
S
S
<
Vy gian phng khng t tiu chun v nh
sng
Bi 9/11
Hnh vung ABCD c AB = 12cm,
Trang 49
E
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
A x E B
12
D C
3. Cha bi 11/119
- GV: Hng dn ct
+ V 1vung ri gp i t giy vo

2
vung = nhau
+ V 2 vung = nhau
a) 2 = nhau

S = nhau ( T/c 1)
b & c) a gic c chia lm 2 vung c
im trong chung

S = tng S 2

( T/c 2)
4. Cha bi 12/119
- GV dng hnh v sn v treo
- HS: ng ti ch tr li
- GV cht li
HBH & HCN u c dt = nhau & bng 6
vung
5. Cha bi 14/119
- HS ln bng trnh by.
- Din tch m t l
S = 700.400 = 280.000 m
2
= 2.800 a= 28 ha = 0,28 km
2
- GV: 1 Km
2
= 100 ha1 ha = 100a
1 a = 100 m
2
6) Cha bi 13
+ C bao nhiu cp vung bng nhau
+ V sao S
HEGD
= S
EFBR
A F B
H K

D G C
AE = x
GT S
AED
=
1
3
S
ABCD


KL Tm x ?
Bi gii: S
AED
=
1
2
AB . AE =
1
2
.12.x = 6x
(cm
2
)
S
ABCD
= AB
2
= 12
2
= 144 (cm
2
)
Ta c PT
6x =
1
.144 8
3
x
Bi 11/119
Bi 12/119
Bi 14/119
- Din tch m t l
S = 700.400 = 280.000 m
2
= 2.800 a
= 28 ha= 0,28 km
2
- GV: 1 Km
2
= 100 ha1 ha = 100a ;1 a = 100 m
2
Bi 13
ABC = ACD

S
ABC
= S
ACD
(1)
AEF = AEH

S
AEF
= S
AEF
(2)
KEC = GEC

S
KEC
= S
GEC
(3)
Tr cc v (1) ln lt cho cc v (2) (3)

S
ABC
- (S
AEF
+ S
KEC
) = S
ACD
- (S
AEF

+
S
GEC
)

S
HEGD
= S
EFBR
D. Cng c
- NHc li cng thc tnh: S hnh ch nht; S hnh vung; S hnh tam gic vung
Trang 50
E
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
E. HDVN:
- Lm bi tp 10, 15 SGK/119
Ngy soan:25/12/08
Ngy ging:
Tit 29 DIN TCH TAM GIC
I- Mc tiu bi ging:
- Kin thc: HS nm vng cng thc tnh din tch tam gic, cc t/ cht ca din tch.
- Hiu c chng minh cc cng thc cn phi vn dng cc t/cht ca din tch
- K nng: Vn dng cng thc v tnh cht ca din tch gii bi ton v din tch
- Bit cch v hnh ch nht v cc tam gic c din tch bng din tch cho trc.
- Thi : Kin tr trong suy lun, cn thn, chnh xc trong hnh v.
II- phng tin thc hin:
- GV: Bng ph, dng c v.- HS: Thc, com pa, o , ke.
III- Tin trnh bi dy
A. T chc:
B.Bi mi:
Hot ng ca GV Hot ng ca HS
* H1: Kim tra bi c v cc kin thc c
lin quan
2- Kim tra:
- Pht biu cc T/c ca din tch a gic
- Vit cng thc tnh din tch cc hnh: tam
gic vung.
* H2: Bi mi:
* H3: Chng minh cng thc tnh din tch
tam gic.
1) nh l:
GV: cp I chng ta c bit cng thc
tnh din tch tam gic. Em hy nhc li cng
thc .
- Cng thc ny chnh l ni dung nh l m
chng ta s phi cng nhau chng minh.
+ GV: Cc em hy v ABC c 1 cnh l BC
chiu cao tng ng vi BC l AH ri cho bit
im H c th Xy ra nhng trng hp no?
- HS v hnh ( 3 trng hp )
+ GV: Ta phi CM nh l ng vi c 3 trng
hp , GV dng cu hi dn dt.
A
H

B C
A
*S =
1
2
a.h
( S tam gic bng y nhn chiu cao chia i)
1) nh l:
* nh l: Din tch tam gic bng na tch ca
mt cnh vi chiu cao tng ng cnh .

GT ABC c din tch l S,
AH BC
KL S =
1
2
BC.AH
* Trng hp 1: H

B
1
.
2
S BC AH
(Theo Tit 2 hc)
* Trng hp 2: H nm gia B & C
- Theo T/c ca S a gic ta c:
S
ABC
= S
ABH
+ S
ACH
(1)
Theo kq CM nh (1) ta c:
S
ABH
=
1
2
AH.BH (2)
S
ACH
=
1
2
AH.HC
T (1) &(2) c: S
ABC
=
1
2
AH(BH + HC) =
1
2
AH.BC
Trang 51
S =
1
2
a.h
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
B C
H
A

B C H
- GV: Cht li: ABC c v trong trng
hp no th din tch ca n lun bng na tch
ca mt cnh vi chiu cao tng ng vi cnh
.
* H3: p dng gii bi tp
+ GV: Cho HS lm vic theo cc nhm.
- Ct tam gic thnh ba mnh ghp li
thnh hnh ch nht.
- GV yu cu HS xem gi hnh 127 sgk
- Cc nhm ln lt ghp hnh trn bng.
* Trng hp 3: im H ngoi on BC:
Ta c:
S
ABH
=S
ABC
+ S
AHC

S
ABC
= S
ABH
- S
AHC
(1)
Theo kt qu chng minh trn nh (1) c:
S
ABH
=
1
2
AH.BH
S
AHC
=
1
2
AH. HC (2)
T (1)v(2)

S
ABC
=
1
2
AH.BH -
1
2
AH.HC
=
1
2
AH(BH - HC) =
1
2
AH. BC
( pcm)

C- Cng c:
- Lm bi tp 16 ( 128-130)/sgk
- GV treo bng v hnh 128,129,130
- HS gii thch v sao din tch ca tam gic c t m bng na din tch hnh ch nht tng
ng.
( Chung chiu cao, c cnh y bng nhau)
D- Hng dn v nh
- Hc bi
- lm cc bi tp 17, 18, 19 sgk.
Ngy soan:25/12/08
Ngy ging:
Tit 31 N TP HC K I
I- Mc tiu bi ging:
- Kin thc:
+ Cc ng trong t gic, tnh cht i xng dng hnh.
+ n li cc tnh cht a gic, a gic li, a gic u.
+ Cc cng thc tnh: Din tch hnh ch nht, hnh vung, hnh hnh bnh hnh, tam gic, hnh
thang, hnh thoi.
- K nng: V hnh, dng hnh, chng minh, tnh ton, tnh din tch cc hnh
- Thi : Pht trin t duy sng to, c tng tng, lm vic theo quy trnh.
II phng tin thc hin:
- GV: H thng ho kin thc.
- HS: n li ton b k I.
Iii. Tin trnh bi dy
A.T chc:
B. Bi mi
Hot ng ca gio vin Hot ng ca hc sinh
H1: n tp l thuyt
I. n chng t gic
I. n chng t gic
1. nh ngha cc hnh
Trang 52
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
- Pht biu nh ngha cc hnh:
- Hnh thang
- Hnh thang cn
- Tam gic
- Hnh ch nht, hnh vung , hnh thoi
- Nu cc du hiu nhn bit cc hnh trn?
- Nu nh ngha v tnh cht ng trung bnh
ca cc hnh
+ Hnh thang
+ Tam gic
II. n li a gic
- GV: a gic u l a gic ntno?
- L a gic m bt k ng thng no cha
cnh ca a gic cng khng chia a gic
thnh 2 phn nm trong hai na mt phng
khc nhau c b chung l ng thng .
Cng thc tnh s o mi gc ca a gic u n
cnh?
Cng thc tnh din tch cc hnh
b h

a
h
- HS quan st hnh v cc hnh v nu cng thc
tnh S
* H2: p dng bi tp
1.Cha bi 47/133 (SGK)
- ABC: 3 ng trung tuyn AP, CM, BN
- CMR: 6 (1, 2, 3, 4, 5, 6) c din tch bng
nhau.
- GV hng dn HS:
- 2 tam gic c din tch bng nhau khi no?
- GV ch ra 2 tam gic 1, 2 c din tch bng
nhau.
- HS lm tng t vi cc hnh cn li?
2. Cha bi 46/133
C
Hnh thang ;Hnh thang cn ;Tam gic
Hnh ch nht, hnh vung , hnh thoi
2. Nu cc du hiu nhn bit cc hnh trn
3.ng trung bnh ca cc hnh
+ Hnh thang
+ Tam gic
3. Hnh no c trc i xng, c tm i
xng.
4. Nu cc bc dng hnh bng thc v
com pa
5. ng thng song song vi ng thng
cho trc
II. n li a gic
1. Khi nim a gic li
- Tng s o cc gc ca 1 a gic n cnh :

1
A
+

2
A +..+

n
A = (n 2) 180
0
2. Cng thc tnh din tch cc hnh
a) Hnh ch nht: S = a.b
a, b l 2 kch thc ca HCN
b) Hnh vung: S = a
2
a l cnh hnh vung.
c) Hnh tam gic: S =
1
2
ah
a l cnh y
h l chiu cao tng ng
d) Tam gic vung: S = 1/2.a.b
a, b l 2 cnh gc vung.
e) Hnh bnh hnh: S = ah
a l cnh y , h l chiu cao tng ng
II. Bi tp:
bi Bi 47/133 (SGK)
A
M 1 6 N
3 4
B P C
Gii:
- Tnh cht ng trung tuyn ca G ct
nhau ti 2/3 mi ng AB, AC, BC c cc
ng cao ti 6 tam gic ca nh G
S
1
=S
2
(Cng /cao v 2 y bng nhau) (1)
S
3
=S
4
(Cng /cao v 2 y bng nhau) (2)
S
5
=S
6
(Cng /cao v 2 y bng nhau) (3)
M S
1
+S
2
+S
3
= S
4
+S
5
+S
6
= (
1
2
ABC
S
) (4)
Trang 53
a a
h
G
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
M N
A B
GV hng dn HS:
Kt hp (1),(2),(3) & (4)

S
1
+ S
6
(4

)
S
1
+ S
2
+ S
6
= S
3
+ S
4
+ S
5
= (
1
2
ABC
S
) (5)
Kt hp (1), (2), (3) & (5)

S
2
= S
3
(5

)
T (4

) (5

) kt hp vi (1), (2), (3) Ta c:


S
1
= S
2
= S
3
= S
4
= S
5
=S
6
pcm
Bi 46/133
V 2 trung tuyn AN & BM caABC
Ta c:S
ABM
= S
BMC
=
1
2
ABC
S
S
BMN
= S
MNC
=
1
4
ABC
S
=> S
ABM
+ S
BMN
=
1 1
( )
2 4
ABC
S +
Tc l: S
ABNM
=
3
4
ABC
S
C. Cng c: GV nu mt s lu khi lm bi
D. HDVN: - n li ton b k I. Gi sau KT hc k I kt hp vi tit 39 i s.
Ngy soan:25/12/08
Ngy ging:
Tit 31 KIM TRA HC K I
( Cng vi tit 39 i s kim tra hai tit )
I. Mc tiu:
- Kin thc: Kim tra kin thc c bn ca chng trnh hc trong k I nh:Nhn, chia a thc
.Phn thc i s, tnh cht c bn , rt gn, QMT, cng phn thc i s.T gic, din tch a
gic.
- K nng: Vn dng KT hc tnh ton v trnh by li gii.
- Thi : GD cho HS thc c ng , tch cc, t gic, trung thc trong hc tp.
III. kim tra: TON KHI
V. Thu bi Hng dn v nh:
Nhn xt thc lm bi ca HS
V nh lm li bi kim tra
Ngy soan:25/12/08
Ngy ging:
Tit 32: TR BI KIM TRA HC K I
I.Mc tiu:
Tr bi kim tra nhm gip HS thy c u im, tn ti trong bi lm ca mnh.
Gio vin cha bi tp cho HS.
II.phng tin thc hin:
- GV: bi, p n + thang im, bi tr cho HS.
Iii. Tin trnh bi dy
I. T chc:
II. Bi mi:
Hot ng ca GV Hot ng ca HS
H1: Tr bi kim tra
Tr bi cho cc t trng chia cho tng bn
trong t.
H2: Nhn xt cha bi
+ GV nhn xt bi lm ca HS:
- bit lm cc bi tp t d n kh
3 t trng tr bi cho tng c nhn
Cc HS nhn bi c, kim tra li cc bi lm.
HS nghe GV nhc nh, nhn xt rt kinh nghim.
Trang 54
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
- nm c cc kin thc c bn
Nhc im:
-K nng v hnh cha tt.
-Mt s em k nng trnh by chng minh
hnh, tnh ton cn cha tt
*GV cha bi cho HS ( Phn hnh hc)
1) Cha bi theo p n chm
2) Ly im vo s
* GV tuyn dng mt s em im cao,
trnh by sch p.
Nhc nh, ng vin mt s em c im
cn cha cao, trnh by cha t yu cu
H3: Hng dn v nh
-H thng ho ton b kin thc hc k
I
-Xem trc chng III-SGK
HS cha bi vo v
Ngy soan:25/12/08
Ngy ging:
Tit 33 DIN TCH HNH THANG
I- Mc tiu bi ging:
- Kin thc: HS nm vng cng thc tnh din tch hnh thang, hnh bnh hnh cc tnh cht ca
din tch. Hiu c chng minh cc cng thc cn phi vn dng cc tnh cht ca din tch
- K nng: Vn dng cng thc v tnh cht ca din tch gii bi ton v din tch
- Bit cch v hnh ch nht hay hnh bnh hnh c din tch bng din tch hnh bnh hnh cho
trc. HS c k nng v hnh - Lm quen vi phng php c bit ho
- Thi : Kin tr trong suy lun, cn thn, chnh xc trong hnh v.
II- phng tin thc hin:
- GV: Bng ph, dng c v.
- HS: Thc com pa, o , ke.
III- Tin trnh bi dy
Hot ng ca GV Hot ng ca HS
I- Kim tra:
GV: (a ra kim tra)
V tam gic ABC c

C
> 90
0
ng cao AH.
Hy chng minh: S
ABC
=
1
2
BC.AH
- GV: chng minh nh l v tam gic ta tin
hnh theo hai bc:
+ Vn dng tnh cht din tch ca a gic
+ Vn dng cng thc hc tnh S .
II- Bi mi
* Gii thiu bi : Trong tit ny ta s vn dng
phng php chung nh ni trn chng
minh nh l v din tch ca hnh thang, din
tch hnh bnh hnh.
* H1: Hnh thnh cng thc tnh din tch
- HS ln bng trnh by.
Gii A


B C h
Theo tnh cht ca a gic ta c:
S
ABC
= S
ABH
- S
ACH
(1)
Theo cng thc tnh din tch ca tam gic vung
ta c:
S
ABH
=
1
2
BH.AB (2)S
ACH
=
1
2
CH.AH(3).T (1)(2)
(3) ta c:
Trang 55
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
hnh thang.
1) Cng thc tnh din tch hnh thang.
- GV: Vi cc cng thc tnh din tch hc,
c th tnh din tch hnh thang nh th no?
- GV: Cho HS lm ?1 Hy chia hnh thang
thnh hai tam gic
- GV: + tnh din tch hnh thang ABCD ta
phi da vo ng cao v hai y
+ K thm ng cho AC ta chia hnh thang
thnh 2 tam gic khng c im trong chung
- GV: Ngoi ra cn cch no khc tnh din
tch hnh thang hay khng?
+ To thnh hnh ch nht
S
ADC
= ? ; S
ABC
= ? ; S
ABDC
= ?
A b B
h
D H a E C
- GV cho HS pht biu cng thc tnh din tch
hnh thang?
* H2: Hnh thnh cng thc tnh din tch
hnh bnh hnh.
2) Cng thc tnh din tch hnh bnh hnh
- GV: Em no c th da v cng thc tnh din
tch hnh thang suy ra cng thc tnh din tch
hnh bnh hnh
- GV cho HS lm ?2 - GV gi :
* Hnh bnh hnh l hnh thang c 2 y bng
nhau (a = b) do ta c th suy ra cng thc
tnh din tch hnh bnh hnh nh th no?
- HS pht biu nh l.
* H3: Rn k nng v hnh theo din tch
3) V d:
a) V 1 tam gic c 1 cnh bng 1 cnh ca hnh
ch nht v c din tch bng din tch hnh ch
nht.
b) V 1 hnh bnh hnh c 1 cnh bng 1 cnh
ca hnh ch nht v c din tch bng na din
tch hnh ch nht .
- GV a ra bng ph HS quan st
2a N
S
ABC
=
1
2
(BH - CH) AH =
1
2
BC.AH
?1 - p dng CT tnh din tch tam gic ta c:
S
ADC
=
1
2
AH. HD (1)
b
A B
h
D H a C
- p dng cng thc tnh din tch tam gic ta c:
S
ADC
=
1
2
AH. HD (1); S
ABC
=
1
2
AH. AB (2)
- Theo tnh cht din tch a gic th :
S
ABDC
= S
ADC
+ S
ABC
=
1
2
AH. HD +
1
2
AH. AB =
1
2
AH.(DC + AB)
Cng thc: ( sgk)
HS d on
* nh l:
- Din tch hnh bnh hnh bng tch ca 1cnh
nhn vi chiu cao tng ng.3) V d:

M
B b
2b

a


Trang 56
S = a.h
h
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
D C d
2
b
A a B
III- Cng c:
a) Cha bi 27/sgk
- GV: Cho HS quan st hnh v tr li cu hi
sgk
S
ABCD
= S
ABEF
V theo cng thc tnh din tch
hnh ch nhtv hnh bnh hnh c:
S
ABCD
= AB.AD ; S
ABEF
= AB. AD
AD l cnh hnh ch nht = chiu cao hnh bnh
hnh

S
ABCD
= S
ABEF
- HS nu cch v
b) Cha bi 28
- HS xem hnh 142v tr li cc cu hi
IV- Hng dn v nh
- Lm cc bi tp: 26, 29, 30, 31 sgk
- Tp v cc hnh bnh hnh, hnh thoi, hnh ch
nht, tam gic c din tch bng nhau.
a) Cha bi 27/sgk
D C F E
A B
* Cch v: v hnh ch nht c 1 cnh l y ca
hnh bnh hnh v cnh cn li l chiu cao ca
hnh bnh hnh ng vi cnh y ca n.
b) Cha bi 28
Ta c: S
FIGE
= S
IGRE
= S
IGUR
( Chung y v cng chiu cao)
S
FIGE
= S
FIR
= S
EGU
Cng chiu cao vi hnh bnh hnh FIGE v c
y gp i y ca hnh bnh hnh
Ngy soan:01/01/ 2009
Ngy ging:
Tit 34 DIN TCH HNH THOI

I- Mc tiu bi ging:
+ Kin thc: HS nm vng cng thc tnh din tch hnh thoi, bit cch tnh din tch 1 t gic c
2 ng cho vung gc vi nhau.
- Hiu c chng minh nh l v din tch hnh thoi
+ K nng: Vn dng cng thc v tnh cht ca din tch tnh din tch hnh thoi.
- Bit cch v hnh ch nht hay hnh bnh hnh c din tch bng din tch hnh bnh hnh cho
trc. HS c k nng v hnh
+Thi : Kin tr trong suy lun, cn thn, chnh xc trong hnh v.
- T duy nhanh, tm ti sng to.
II- phng tin thc hin:
- GV: Bng ph, dng c v.
- HS: Thc com pa, o , ke.
III- Tin trnh bi dy
Hot ng ca gio vin Hot ng ca hc sinh
I- Kim tra: 2 HS ln bng tr li
Trang 57
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
a) Pht biu nh l v vit cng thc tnh
din tch ca hnh thang, hnh bnh hnh?
b) Khi ni chung im 2 y hnh thang ti
sao ta c 2 hnh thang c din tch bng
nhau?
II- Bi mi:
- GV: ta c cng thc tnh din tch hnh
bnh hnh, hnh thoi l 1 hnh bnh hnh
c bit. Vy c cng thc no khc vi
cng thc trn tnh din tch hnh thoi
khng? Bi mi s nghin cu.
* H1: Tm cch tnh din tch 1 t gic
c 2 ng cho vung gc
1- Cch tnh din tch 1 t gic c 2
ng cho vung gc
- GV: Cho thc hin bi tp ?1
- Hy tnh din tch t gic ABCD theo AC
v BD bit AC BD
- GV: Em no c th nu cch tnh din
tch t gic ABCD?
- GV: Em no pht biu thnh li v cch
tnh S t gic c 2 ng cho vung gc?
- GV:Cho HS cht li
* H2: Hnh thnh cng thc tnh din
tch hnh thoi.
2- Cng thc tnh din tch hnh thoi.
- GV: Cho HS thc hin bi ?2 - Hy vit
cng thc tnh din tch hnh thoi
theo 2 ng cho.
- GV: Hnh thoi c 2 ng cho vung
gc vi nhau nn ta p dng kt qu bi tp
trn ta suy ra cng thc tnh din tch hnh
thoi
? Hy tnh S hnh thoi bng cch khc .
- GV: Cho HS lm vic theo nhm VD
- GV cho HS v hnh 147 SGK
- Ht gi H nhm GV cho HS i din
cc nhm trnh by bi.
- GV cho HS cc nhm khc nhn xt v
sa li cho chnh xc.
b) MN l ng trung bnh ca hnh thang
ABCD nn ta c:
MN =
30 50
2 2
AB CD + +

= 40 m
EG l ng cao hnh thang ABCD nn
MN.EG = 800

EG =
800
40
= 20 (m)

Din tch bn hoa MENG l:


HS di lp nhn xt
B
A H C
?1 D
S
ABC
=
1
2
AC.BH ; S
ADC
=
1
2
AC.DH
Theo tnh cht din tch a gic ta c
S
ABCD
= S
ABC
+ S
ADC
=
1
2
AC.BH +
1
2
AC.DH =
1
2
AC(BH + DH) =
1
2
AC.BD
* Din tch ca t gic c 2 ng cho vung gc
vi nhau bng na tch ca 2 ng cho .
2- Cng thc tnh din tch hnh thoi.
?2
nh l :
Din tch hnh thoi bng na tch hai ng cho

d
1
d
2
3. VD E

A B
M N
D G C
a) Theo tnh cht ng trung bnh tam gic ta c:
ME// BD v ME =
1
2
BD; GN// BN v GN =
1
2
BD

ME//GN v ME=GN=
1
2
BD Vy MENG l hnh
bnh hnh
Trang 58
S =
1
2
d
1
.d
2
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
S =
1
2
MN.EG =
1
2
.40.20 = 400 (m
2
)
III- Cng c:
- Nhc li cng thc tnh din tch t gic
c 2 ng cho vung gc, cng thc tnh
din tch hnh thoi.
IV- Hng dn v nh
+Lm cc bi tp 32(b) 34,35,36/ sgk
T
2
ta c:EN//MG ; NE = MG =
1
2
AC (2)
V ABCD l Hthang cn nn AC = BD (3)
T (1) (2) (3) => ME = NE = NG = GM
Vy MENG l hnh thoi.
I- Mc tiu bi ging:
+ Kin thc: HS nm vng cng thc tnh din tch hnh thang.
- Hiu c chng minh nh l v din tch hnh thang.
+ K nng: Vn dng cng thc v tnh cht ca din tch tnh din tch hnh thang.
- Bit cch v hnh ch nht hay hnh bnh hnh c din tch bng din tch hnh bnh hnh cho
trc. HS c k nng v hnh .
+ Thi : Kin tr trong suy lun, cn thn, chnh xc trong hnh v.
- T duy nhanh, tm ti sng to.
II- phng tin thc hin:
- GV: Bng ph, dng c v.
- HS: Thc com pa, o , ke.
III- Tin trnh bi dy
Hot ng ca GV v HS Ni dung ghi bng
I- Kim tra:
- Pht biu nh l v vit cng thc tnh din
tch ca hnh thang?
II- Bi mi ( T chc luyn tp)
* H1: Vn dng cng thc vo chng minh
bi tp
Cha bi 28
I G
F
U
E R
Cha bi 29
A B
D
C
E
F
Cha bi 30
HS ln bng tr li
Cha bi 28
Cc hnh c cng din tch vi hnh bnh hnh
FIGE l:
IGEF, IGUR, GEU, IFR

Cha bi 29
Hai hnh thang AEFG, EBCF c hai y bng
nhau, c cng ng cao nn hai hnh c din
tch bng nhau.
Cha bi 30
Ta c:
V
AEG =
V
DEK( g.c.g)
S
AEG
= S
DKE

Tng t:
V
BHF =
V
CIF( g.c.g)
Trang 59
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
A
B
D
C
H G
E
F
I
K
Cha bi 31
1
3
2
9
8
4
5
7
6
Bi tp 32/SBT
50m
70m
30m
x
Bit S = 3375 m
2

H 2: Tng kt
Cho HS nhc li cc kin thc va hc , nu
li cc cng thc tnh din tch cc hnh
hc.
III- Cng c:
- GV: Nhc li cch chng minh, tnh din tch
hnh thang, hnh bnh hnh.
- Xem li cch gii cc bi tp trn. Hng
dn cch gii
IV- Hng dn v nh
- Xem li bi cha.
- Lm bi tp SBT
=> S
BHF
= S
CIF

M S
ABCD
= S
ABFE
+ S
EFCD
= S
GHFE
S
AGE
- S
BHF
+ S
EFIK
+ S
FIC
+S
EKD
= S
GHFE
+ S
EFIK
= S
GHIK
Vy din tch hnh thang bng din tch hnh ch
nht c mt kch thc l ng TB ca hnh
thang kch thc cn li l chiu cao ca hnh
thang
Cha bi 31
Cc hnh c din tch bng nhau l:
+ Hnh 1, hnh 5, hnh 8 c din tch bng 8
( n v din tch)
+ Hnh 2, hnh 6, hnh 9 c din tch bng
6( n v din tch)
+ Hnh 3, hnh 7 c din tch bng 9 ( n v
din tch)

Bi tp 32/SBT
Din tch hnh thang l:
( 50+70). 30 : 2 = 1800 ( m
2
)
Din tch tam gic l:
3375 1800 = 1575 ( m
2
)
Chiu cao ca tam gic l:
2. 1575 : 70 = 45 (m)
Vy di ca x l:
45 + 30 = 75 (m)
p s : x = 75m
I- Mc tiu bi ging:
Trang
Ngy san:01/01/2009
Ngy ging:
Tit 36 DIN TCH A GIC

60
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
+ Kin thc: HS nm vng cng thc tnh din tch cc a gic n gin( hnh thoi, hnh ch nht,
hnh vung, hnh thang).Bit cch chia hp l cc a gic cn tm din tch thnh cc a gic n
gin c cng thc tnh din tch
- Hiu c chng minh nh l v din tch hnh thoi
+ K nng: Vn dng cng thc v tnh cht ca din tch tnh din tch a gic, thc hin cc
php v v o cn thit tnh din tch. HS c k nng v, o hnh
+Thi : Kin tr trong suy lun, cn thn, chnh xc trong hnh v.
- T duy nhanh, tm ti sng to.
II- phng tin thc hin:
- GV: Bng ph, dng c v.
- HS: Thc com pa, o , ke.
III- Tin trnh bi dy
Hot ng ca gio vin Hot ng ca hc sinh
I- Kim tra:
- GV: a ra kim tra trn bng ph.
Cho hnh thoi ABCD v hnh vung EFGH
v cc kch thc nh trong hnh v sau:
a) Tnh din tch hnh thoi v din tch hnh
vung theo a, h
b) So snh S hnh vung v S hnh thoi
c) Qua kt qu trn em c nhn xt g v tp
hp cc hnh thoi c cng chu vi?
d) Hy tnh h theo a khi bit
^
B
= 60
0
Gii:
a) S
ABCD
= a.h S
EFGH
= a
2
b) AH < AB hay h < a

ah < a
2
Hay S
ABCD
< S
EFGH
c) Trong hai hnh thoi v hnh vung c cng
chu vi th hnh vung c S ln hn.
- Trong tp hnh thoi c cng chu vi th hnh
vung l hnh thoi c S ln nht.
d) Khi
^
B
= 60
0
th ABC l u, AH l
ng cao. p dng Pi Ta Go ta c:
h
2
=AH
2
= AB
2
- BH
2
= a
2
-
2
4
a
=
2
3
4
a
(1)
Tnh h theo a ( Khng qua php tnh cn) ta
c t (1)

h =
3
2
a
II- Ba mi
* H1: Gii thiu bi mi
Ta bit cch tnh din tch ca cc hnh
nh: din tch din tch hnh ch nht,
din tch hnh thoi, din tch thang. Mun
tnh din tch ca mt a gic bt k khc
vi cc dng trn ta lm nh th no? Bi
hm nay ta s nghin cu
* H2: Xy dng cch tnh S a gic
1) Cch tnh din tch a gic


A
D
B
C
H


a
E F
H G

Ta c cng thc tnh din tch ca u cnh a l:
S
ABC
=
1
2
ah =
1
2
a.
3
2
a
=
2
3
4
a
* Vi a = 6 cm,
B

= 60
0
SABC = 9 3 cm
2
= 15,57 cm
2
S
ABCD
= 2 SABC = 31,14 cm
2
1) Cch tnh din tch a gic
A
E B
D C
A
Trang 61
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
- GV: dng bng ph
Cho ng gic ABCDE bng phng php v
hnh. Hy ch ra cc cch khc nhau nhng
cng tnh c din tch ca a gic ABCDE
theo nhng cng thc tnh din tch hc
C1: Chia ng gic thnh nhng tam gic ri
tnh tng:
S
ABCDE
= S
ABE
+ S
BEC
+ S
ECD
C2: S
ABCDE
= S
AMN
- (S
EDM
+ S
BCN
)
C3:Chia ng gic thnh tam gic vung v
hnh thang ri tnh tng
- GV: Cht li
- Mun tnh din tch mt a gic bt k ta
c th chia a gic thnh cc tanm gic hoc
to ra mt tam gic no cha a gic. Nu
c th chia a gic thnh cc tam gic vung,
hnh thang vung, hnh ch nht cho vic
tnh ton c thun li.
- Sau khi chia a gic thnh cc hnh c cng
thc tnh din tch ta o cc cnh cc ng
cao ca mi hnh c lin quan n cng thc
ri tnh din tch ca mi hnh.
* H2: p dng
2) V d
- GV a ra hnh 150 SGK.
- Ta chia hnh ny nh th no?
- Thc hin cc php tnh v v o cn thit
tnh hnh ABCDEGHI
- GV cht li
Ta phi thc hin v hnh sao cho s hnh v
to ra tnh din tch l t nht
- Bng php o chnh xc v tnh ton hy
nu s o ca 6 on thng CD, DE, CG,
AB, AH, IK t tnh din tch cc hnh
AIH, DEGC, ABGH
- Tnh din tch ABCDEGHI?
III- Cng c
* Lm bi 37
- GV treo tranh v hnh 152.
- HS1 tin hnh cc php o cn thit.
E B
M D C N

2) V d
A B
C

D
I
E
H G
S
AIH
= 10,5 cm
2
;S
ABGH
= 21 cm
2
S
DEGC
= 8 cm
2
;S
ABCDEGHI
= 39,5 cm
2
Bi 37
S =1090 cm
2
Bi 40 ( Hnh 155)
C1: Chia h thnh 5 hnh ri tnh tng
S = 33,5 vung
C2: Tnh din tch hnh ch nht ri tr cc hnh
xung quanh
Tnh din tch thc
Trang 62
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
- HS2 tnh din tch ABCDE.
* Lm bi 40 ( Hnh 155)
- GV treo tranh v hnh 155.
+ Em no c th tnh c din tch h?
+ Nu cc cch khc tnh c din tch
h?
IV- Hng dn v nh:
Lm bi tp phn cn li
Ta c t l
1
k
th din tch thc l S
1
bng din
tch trn s chia cho
2
1
k
_

,

S
1
= S :
2
1
k
_

,
= S .
k
2

S thc l: 33,5 . (10000)


2
cm
2
= 33,5 ha
Ngy son:25/8/2010
Ngy ging:
CHNG III: TAM GIC NG DNG
1NH L TALET TRONG TAM GIC
I- Mc tiu bi ging:
+Kin thc: HS nm vng kin thc v t s ca hai on thng, t hnh thnh v khi nim
on thng t l
-T o c trc quan, qui np khng hon ton gip HS nm chc L thun ca Ta lt
+ K nng: Vn dng nh l Ta lt vo vic tm cc t s bng nhau trn hnh v sgk.
+Thi : Kin tr trong suy lun, cn thn, chnh xc trong hnh v.
- T duy nhanh, tm ti sng to.
II- phng tin thc hin:
- GV: Bng ph, dng c v.
- HS: Thc com pa, o , ke.
III- Tin trnh bi dy
Hot ng ca gio vin Hot ng ca hc sinh
I- Kim tra:
Nhc li t s ca hai s l g? Cho v d?
II- Bi mi
* H1: Gii thiu bi
* H2: Hnh thnh nh ngha t s ca hai
on thng
1) T s ca hai on thng
GV: a ra bi ton ?1 Cho on thng AB =
3 cm; CD = 5cm. T s di ca hai on
thng AB v CD l bao nhiu?
GV: C bn cho rng CD = 5cm = 50 mm
a ra t s l
3
50
ng hay sai? V sao?
- HS pht biu nh ngha
* nh ngha: ( sgk)
GV: Nhn mnh t " C cng n v o"
GV: C th c n v o khc tnh t s ca
hai on thng AB v CD khng? Hy rt ra
kt lun.?
* H3: Vn dng kin thc c, pht hin
kin thc mi.
2) on thng t l
GV: a ra bi tp yu cu HS lm theo
Cho on thng: EF = 4,5 cm; GH = 0,75 m
- HS tr li cu hi ca GV
1) T s ca hai on thng
A B
C D
+ Ta c : AB = 3 cm
CD = 5 cm . Ta c:
3
5
AB
CD

* nh ngha: ( sgk)
T s ca 2 on thng l t s di
ca chng theo cng mt n v o
* Ch : T s ca hai on thng khng
ph thuc vo cch chn n v o.
2) on thng t l
Ta c: EF = 4,5 cm = 45 mm
GH = 0,75 m = 75 mm
Vy
45 3
75 5
EF
GH

;
3
5
AB EF
CD GH

?2
AB
CD
=
2
3
;
' '
' '
A B
C D
=
4
6
=
2
3
Vy
AB
CD
=
' '
' '
A B
C D
Trang 63
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
Tnh t s ca hai on thng EF v GH?
GV: Em c nhn xt g v hai t s:
&
AB EF
CD GH

- GV cho HS lm ?2

' ' ' '
AB CD
A B C D

hay
AB
CD
=
' '
' '
A B
C D
ta ni AB, CD t l vi A'B', C'D'
- GV cho HS pht biu nh ngha:
* H3: Tm kim kin thc mi
3) nh l Ta lt trong tam gic
GV: Cho HS tm hiu bi tp ?3
( Bng ph)
So snh cc t s
a)
' '
&
AB AC
AB AC
b)
' '
&
' '
CB AC
B B C C
c)
' '
&
B B C C
AB AC
- GV: (gi ) HS lm vic theo nhm
- Nhn xt cc ng thng // ct 2 on thng
AB & AC v rt ra khi so snh cc t s trn?
+ Cc on thng chn trn AB l cc on
thng ntn?
+ Cc on thng chn trn AC l cc on
thng nh th no?
- Cc nhm HS tho lun, nhm trng tr li
- HS tr li cc t s bng nhau
- GV: khi c mt ng thng // vi 1 cnh
ca tam gic v ct 2 cnh cn li ca tam gic
th rt ra kt lun g?
- HS pht biu nh l Ta Lt , ghi GT-KL ca
L .
-Cho HS c to v d SGK
-GV cho HS lm ?4 H nhm
- Tnh di x, y trong hnh v
+) GV gi 2 HS ln bng.
a) Do a // BC theo nh l Ta Lt ta c:
* nh ngha: ( sgk)
3) nh l Ta lt trong tam gic
A
B' C' a
B C
Nu t di cc on thng bng nhau
trn on AB l m, trn on AC l n
' ' AB AC
AB AC

=
5 5 5
8 8 8
m n
m n

Tng t:
' ' 5
' ' 3
CB AC
B B C C

;
' ' 3
8
B B C C
AB AC

* nh l Ta Lt: ( sgk)
GT ABC; B'C' // BC
KL
' ' AB AC
AB AC

;
' '
' '
CB AC
B B C C

;

' ' B B C C
AB AC

A

3 x
a
5 10

B a// BC C

C
5 4
D E
3,5
Trang 64
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
3
5 10
x

x = 10 3 : 5 = 2 3
b)
3, 5
5 4
BD AE AE
CD CE

AC= 3,5.4:5 = 2,8
Vy y = CE + EA = 4 + 2,8 = 6,8
III- Cng c:
-Pht biu L Ta Lt trong tam gic .
- Tnh di x hnh 4 bit MN // EF
- HS lm bi tp 1/58
- HS lm bi tp 2/59
IV-Hng dn v nh
- Lm cc bi tp 3,4,5 ( sgk)
- Hng dn bi 4:
p dng tnh cht ca t l thc
- Bi 5: Tnh trc tip hoc gin tip
+ Tp thnh lp mnh o ca nh l Ta
lt ri lm.

B B A
HS lm bi theo s HD ca GV
+ BT1:a)
5 1
15 3
AB
CD

;b)
48 3
160 10
EF
GH

c)
120
5
24
PQ
MN

+ BT2:
3 3 12.3
9
4 12 4 4
AB AB
AB
CD

Vy AB = 9 cm .
Ngy son:25/8/2010
Ngy ging: NH L O V H QU CA NH L TALET
I- Mc tiu bi ging:
- Kin thc: HS nm vng ni dung nh l o ca nh l Talet. Vn dng nh l xc nh
cc cp ng thng song song trong hnh v vi s liu cho
+ Hiu cch chng minh h qu ca nh l Ta let. Nm c cc trng hp c th sy ra khi v
ng thng song song cnh.
- K nng: Vn dng nh l Ta lt o vo vic chng minh hai ng thng song song. Vn
dng linh hot trong cc trng hp khc.
- Thi : Kin tr trong suy lun, cn thn, chnh xc trong hnh v.
- T duy nhanh, tm ti sng to.
- T duy bin chng, tm mnh o v chng minh, vn dng vo thc t, tm ra phng php
mi chng minh hai ng thng song song.
II- phng tin thc hin:
- GV: Bng ph, dng c v.
- HS: Thc com pa, o , ke.
- n li mh l Ta lt.
III- Tin trnh bi dy
Hot ng ca GV v HS Ni dung ghi bng
1- Kim tra:
* H1: KT bi c tm kim kin thc mi
+ Pht biu nh l Ta lt
+ p dng: Tnh x trong hnh v sau
Ta c: EC = AC - AE = 9 - 6 = 3
A
4 6 9
D E
x
Trang 65
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
Theo nh l Ta let ta c:

4 6
3
AD AE
x EC x

x = 2
+ Hy pht biu mnh o ca nh l Ta
let
2- Bi mi
* H2: Dn dt bi tp chng minh nh
l Ta lt.
1) nh l Ta Lt o
- GV: Cho HS lm bi tp ?1
Cho ABC c: AB = 6 cm; AC = 9 cm, ly
trn cnh AB im B', ly trn cnh AC im
C' sao cho AB' = 2cm; AC' = 3 cm
a) So snh
' AB
AB
v
' AC
AC
b) V ng thng a i qua B' v // BC ct AC
ti C".
+ Tnh di on AC"?
+ C nhn xt g v C' v C" v hai ng
thng BC v B'C'
- HS pht biu nh l o v ghi GT, KL ca
nh l.
* H3: Tm hiu h qu ca nh l Ta lt
- GV: Cho HS lm bi tp ?2 ( HS lm vic
theo nhm)
3
10
7
6
14
A
B
C
D
E
F
a) C bao nhiu cp ng thng song song
vi nhau
b) T gic BDEF l hnh g?
c) So snh cc t s:
; ;
AD AE DE
AB EC BC
v cho
nhn xt v mi quan h gia cc cp tng
ng // ca 2 tam gic ADE & ABC.
- Cc nhm lm vic, trao i v bo co kt
qu
- GV: cho HS nhn xt, a ra li gii chnh
xc.
+ Cc cp cnh tng ng ca cc tam gic t
l
* H4: H qu ca nh l Talet
2) H qu ca nh l Talet
- T nhn xt phn c ca ?2 hnh thnh h qu
B C
DE//BC
1) nh l Ta Lt o
A
C"
B' C'
B C
Gii:
a) Ta c:
' AB
AB
=
2 1
6 3

;
' AC
AC
=
3 1
9 3

Vy
' AB
AB
=
' AC
AC
b) Ta tnh c: AC" = AC'
Ta c: BC' // BC ; C'

C"

BC" // BC
* nh l Ta Lt o(sgk)
ABC; B'

AB ; C'

AC
GT
' '
' '
AB AC
BB CC

;
KL B'C' // BC
a)C 2 cp ng thng // l:
DE//BC; EF//AB
b) T gic BDEF l hnh bnh hnh v c
2 cp cnh i //
c)
3 1
6 2
AD
AB


5 1
10 2
AE
EC

AD AE DE
AB EC BC7 1
14 2
DE
BC

2) H qu ca nh l Talet
A

B


B D C
GT ABC ; B'C' // BC
( B'

AB ; C'

AC
KL
' ' ' AB AC BC
AB AC BC

Chng minh
- V B'C' // BC theo nh l Talet ta c:
Trang 66
?1
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
ca nh l Talet.
- GV: Em hy pht biu h qu ca nh l
Talet. HS v hnh, ghi GT,KL .
- GVhng dn HS chng minh. ( k C

D //
AB)
- GV: Trng hp ng thng a // 1 cnh ca
tam gic v ct phn ni di ca 2 cnh cn li
tam gic , h qu cn ng khng?
- GV a ra hnh v, HS ng ti ch CM.
- GV nu ni dung ch SGK
3- Cng c:
- GV treo tranh v hnh 12 cho HS lm ?3.
4- Hng dn v nh
- Lm cc bi tp 6,7,8,9 (sgk)
- HD bi 9: v thm hnh ph s dng

' ' AB AC
AB AC

(1)
- T C' k C'D//AB theo Talet ta c:
' AC BD
AC BC

(2)
- T gic B'C'D'B l hnh bnh hnh ta c:
B'C' = BD
- T (1)(2) v thay B'C' = BD ta c:
' ' ' AB AC BC
AB AC BC

Ch ( sgk)
a)
5 13
2 6, 5 5
AD x x
x
AB BC

b)
2 3 104 52
5, 2 30 15
ON NM
x
x PQ x

c) x = 5,25
Ngyson:25/82010
Ngy ging: LUYN TP
I- Mc tiu bi ging:
- Kin thc: HS nm vng v vn dng thnh tho nh l nh l Talet thun v o. Vn dng
nh l gii quyt nhng bi tp c th t n gin n hi kh
- K nng: Vn dng nh l Ta lt thun, o vo vic chng minh tnh ton bin i t l thc .
- Thi : Kin tr trong suy lun, cn thn, chnh xc trong hnh v.
- T duy nhanh, tm ti sng to.
- Gio dc cho HS tnh thc tin ca ton hc v nhng bi tp lin h vi thc tin
II- phng tin thc hin:
- GV: Bng ph, dng c v.
- HS: Thc com pa, o , ke.
- n li nh l Ta lt.+ Bi tp v nh
Iii- Tin trnh bi dy
Hot ng ca GV v HS Ni dung ghi bng
*H1: Kim tra
- GV: a ra hnh v
- HS ln bng trnh by
+ Da vo s liu ghi trn hnh v c th rt ra
nhn xt g v hai on thng DE v BC
+ Tnh DE nu BC = 6,4 cm?
*H2: T chc luyn tp
1) Cha bi 10/63
* H1: HS lm vic theo nhm
- HS cc nhm trao i
A
2,5 3
D E
1,5 1,8
B 6,4 C
Gii :
1, 5 3
2, 5 5
BD
AD

;
1, 8 3
3 5
EC
EA

BD EC
AD EA

DE//BC
Bi 10/63
A

d B' H' C'
Trang 67
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
- i din cc nhm tr li
- So snh kt qu tnh ton ca cc nhm
* H3 : p dng TaLet vo dng on thng
2) Cha bi 14
a) Dng on thng c di x sao cho:

x
m
= 2
Gii
- V
^
xoy
- Ly trn ox cc on thng OA = OB = 1 (/v)
- Trn oy t on OM = m
- Ni AM v k BN//AM ta c MN = OM

ON = 2 m
b)
2
3
x
n

- V
^
xoy
- Trn oy t on ON = n
- Trn ox t on OA = 2
OB = 1
- Ni BN v k AM// BN ta c x = OM =
2
3
n
IV- Cng c
- GV: Cho HS lm bi tp 12
- GV: Hng dn cch o c AB
V- Hng dn v nh
- Lm cc bi tp 11,13
- Hng dn bi 13
Xem hnh v 19 s dng c nh l Talet
hay h qu y c yu t song song ? A,
K ,C c thng hng khng?
- Si dy EF dng lm g?
* Bi 11:
Tng t bi 10.

B H C
a)- Cho d // BC ; AH l ng cao
Ta c:
' AH
AH
=
' AB
AB
(1)
M
' AB
AB
=
' ' B C
BC
(2)
T (1) v (2)

' AH
AH
=
' ' B C
BC
b) Nu AH' =
1
3
AH th
S

AB'C'
=
1 1 1 1
2 3 3 9
AH BC
_ _


, ,
S

ABC
= 7,5 cm
2
Bi 14
x
B
1
A
1
0 m M m N yB x
A

0 M N y
n
A
X
B a C
H

B' a' C'
Trang 68
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
Ngyson:25/82010
Ngy ging: TNH CHT NG PHN GIC CA TAM GIC
I- Mc tiu:
- Kin thc: Trn c s bi ton c th, cho HS v hnh o c, tnh ton, d on, chng minh,
tm ti v pht trin kin thc mi
- K nng: Vn dng trc quan sinh ng sang t duy tru tng tin n vn dng vo thc t.
- Bc u vn dng nh l tnh ton cc di c lin quan n ng phn gic trong v
phn gic ngoi ca tam gic
- Thi : Kin tr trong suy lun, cn thn, chnh xc trong hnh v.
- T duy nhanh, tm ti sng to.
- Gio dc cho HS tnh thc tin ca ton hc v nhng bi tp lin h vi thc tin
II- phng tin thc hin:
- GV: Bng ph, dng c v.
- HS: Thc com pa, o , ke- n li mh l Ta lt
iii- Tin trnh bi dy
Hot ng ca gio vin Hot ng ca hc sinh
1- Kim tra:
Th no l ng phn gic trong tam gic?
2- Bi mi
- GV: Gii thiu bi:
Bi hm nay ta s cng nhau nghin cu ng
phn gic ca tam gic c tnh cht g na v n
c p dng ntn vo trong thc t?
* H1: n li v dng hnh v tm kim kin
thc mi.
- GV: Cho HS lm bi tp ?1
A
B D C
E
- GV: Cho HS pht biu iu nhn xt trn ?
chnh l nh l
- HS pht biu nh l
- HS ghi gt v kl ca nh l
* H2: Tp phn tch v chng minh
- GV: da vo kin thc hc v on thng t
l mun chng minh t s trn ta phi da vo yu
t no? ( T nh l no)
- Theo em ta c th to ra ng thng // bng
cch no? Vy ta chng minh nh th no?
- HS trnh by cch chng minh
2) Ch :
- GV: a ra trng hp tia phn gic gc ngoi
ca tam gic
HS tr li
1:nh l:
?1
+ V tam gic ABC:
AB = 3 cm ; AC = 6 cm;
^
A
= 100
0
+ Dng ng phn gic AD
+ o DB; DC ri so snh
AB
AC
v
DB
DC

Ta c:
AB
AC
=
3 1
6 2

;
2, 5
5
DB
DC


2, 5 1
5 2

AB
AC
=
DB
DC
nh l: (sgk/65)
ABC: AD l tia phn gic
GT ca
^
BAC
( D

BC )
KL
AB
AC
=
DB
DC
Chng minh
Qua B k Bx // AC ct AD ti E:
Ta c:
^ ^
CAE BAE
(gt)
v BE // AC nn
^ ^
CAE AEB
(slt)

^ ^
AEB BAE
do

ABE cn ti B

BE = AB (1)
p dng h qu ca nh l Talet vo
DAC ta c:
DB
DC
=
BE
AC
(2)
Trang 69
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012

' D B
DC
=
AB
AC
( AB

AC )
- GV: V sao AB

AC
* nh l vn ng vi tia phn gic gc ngoi
ca tam gic
* H3: HS lm ?2 ; ?3
A
4,5 7,5
B x D y C
- HS lm vic theo nhm nh
- i din cc nhm tr li
x
E 3 H F
5 8,5
D
* H4: HS lm bi tp 17
IV- Cng c:

V- Hng dn v nh
- Lm cc bi tp: 15 , 16
T (1) v (2) ta c
AB
AC
=
DB
DC
2) Ch :
A
E
D' B C
* nh l vn ng vi tia phn gic gc
ngoi ca tam gic

' D B
DC
=
AB
AC
( AB

AC )
?2 Do AD l phn gic ca
^
BAC
nn:

3, 5 7
7, 5 15
x AB
y AC

+ Nu y = 5 th x = 5.7 : 15 =
7
3
?3 Do DH l phn gic ca
^
EDF
nn
5 3
8, 5 3
DE EH
EF HF x


x-3=(3.8,5):=8,1
Bi tp 17 A
D E
B M
C
Do tnh cht phn gic:
;
BM BD MC CE
MA AD MA EA

m BM = MC (gt)
BD CE
DA AE

DE // BC ( nh l o ca
Ngyson:25/82010
Ngy ging: LUYN TP
I- Mc tiu:
- Kin thc: - Cng c vng chc, vn dng thnh tho nh l v tnh cht ng phn gic ca
tam gic gii quyt cc bi ton c th t n gin n kh
- K nng: - Phn tch, chhng minh, tnh ton bin i t l thc.
- Bc u vn dng nh l tnh ton cc di c lin quan n ng phn gic trong v
phn gic ngoi ca tam gic
- Thi : Kin tr trong suy lun, cn thn, chnh xc trong hnh v.
- T duy nhanh, tm ti sng to.
- Gio dc cho HS tnh thc tin ca ton hc v nhng bi tp lin h vi thc tin
Trang 70
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
II-phng tin thc hin:
- GV: Bng ph, dng c v.
- HS: Thc com pa, o , ke. n li tnh cht ng phn gic ca tam gic.
III- Tin trnh bi dy
Hot ng ca GV Hot ng ca HS
1- Kim tra
Pht biu nh l ng phn gic ca
tam gic?
2- Bi mi:
* H1: HS lm bi tp theo nhm
- GV: Dng bng ph
1)Cho hnh v:
- Cc nhm HS lm vic
AD l tia phn gic ca
^
A
GT AB = 3 cm; AC = 5 cm;
BC = 6 cm
KL BD = ? ; DC = ?
- Cc nhm trng bo co
* H2: GV hng dn HS lm bi tp
2) Cha bi 19 + 20 (sgk)
- GV cho HS v hnh.
a) Chng minh:
AE BF
DE FC

;
AE BF
AD BC

b) Nu ng thng a i qua giao im O


ca hai ng cho AC v BD. Nhn xt
g v 2 on thng OE, FO.
- HS tr li theo cu hi hng dn ca
GV
* H3: HS ln bng trnh by
3) Cha bi 21/ sgk
- HS c bi.
- HS v hnh, ghi GT, KL.
- GV: Hy so snh din tch ABM vi
din tch ABC ?
+ Hy so snh din tch ABDvi din
tch ACD ?
+ T s din tch ABDvi din tch
ABC
- GV: im D c nm gia hai im B
v M khng? V sao?
- Tnh S AMD = ?
IV- Cng c:
A

B D C
Do AD l phn gic ca
^
A
nn ta c:
3 3
5 8
BD AB BD AB
DC AC BD DC AB AC

+ +
3
6 8
BD

BD = 2,25

DC = 3,75cm
A B
O a

E F
D C
Gii
a) Gi O l giao im ca EF vi BD l I ta c:
AE BI BF
DE ID FC

(1)
- S dng tnh cht t l thc ta c:
(1)

AE BF
AE ED BF FC

+ +

AE BF
AD BC

b) Ta c:
AE BF
AD BC

v
AE EO
AD CD

;
FO BF
CD BC

- p dng h qu vo ADC v BDC

EO = FO
Bi 21/ sgk
A
m n
B D M C
Trang 71
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
- GV: nhc li kin thc c bn ca nh
l talet v tnh cht ng phn gic ca
tam gic.
V- Hng dn v nh
- Lm bi 22/ sgk
- Hng dn: T 6 gc bng nhau, c th
lp ra thm nhng cp gc bng nhau
no? C th p dng nh l ng phn
gic ca tam gic
SABM =
1
2
S ABC
( Do M l trung im ca BC)
*
S ABD m
S ACD n

( ng cao h t D xung AB, AC bng nhau, hay s


dng nh l ng phn gic)
*
S ABD m
S ABC m n

+
* Do n > m nn BD < DC

D nm gia B, M nn:
S AMD = SABM - S ABD
=
1
2
S -
m
m n +
.S= S (
1
2
-
m
m n +
)= S
2( )
n m
m n
_

+
,
Ngyson:25/82010
Ngy ging: KHI NIM HAI TAM GIC NG DNG
I- Mc tiu :
- Kin thc: - Cng c vng chc nh ngha v hai tam gic ng dng. V cch vit t s ng
dng. Hiu v nm vng cc bc trong vic chng minh nh l" Nu MN//BC,
M

AB , N

AC

AMD = ABC"
- K nng: - Bc u vn dng nh ngha 2 vit ng cc gc tng ng bng nhau, cc
cnh tng ng t l v ngc li.
- Vn dng h qu ca nh l Talet trong chng trong chng minh hnh hc
- Thi : Kin tr trong suy lun, cn thn, chnh xc trong hnh v.
II- phng tin thc hin:
- GV: Bng ph, dng c v.
- HS: Thc com pa, o , ke.
Iii Tin trnh bi dy
Hot ng ca GV Hot ng ca HS
1- Kim tra:
Pht biu h qu ca nh l Talet?
2- Bi mi:
* H1: Quan st nhn dng hnh c quan h
c bit v tm khi nim mi
- GV: Cho HS quan st hnh 28? Cho kin
nhn xt v cc cp hnh v ?
- GV: Cc hnh c hnh dng ging nhau
nhng c th kch thc khc nhau, l cc
cp hnh ng dng.
* H2: Pht hin kin thc mi.
- GV: Cho HS lm bi tp ?1 - GV: Em c
nhn xt g rt ra t ?1
- GV: Tam gic ABC v tam gic A
'
B
'
C
'
l 2
tam gic ng dng.
- HS pht biu nh ngha. ABC A
'
B
'
C
'


' ' ' ' ' '
A B AC B C
AB AC BC

1.Tam gic ng dng:
a/ nh ngha
?1
A
A
'
4 5
2 2,5
B 6 C B
'
3 C
'
' '
2 1
4 2
A B
AB
;
' '
2, 5 1
5 2
AC
AC

' '
3 1
6 2
B C
BC
;
^ ^ ^
^ ^ ^
' ' '
; ; A A B B C C
b. Tnh cht.
?2 1. A
'
B
'
C
'
= ABC th A
'
B
'
C
'
ABC t
s ng dng l 1.
Trang 72
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012

^ ^ ^
^ ^ ^
' ' '
; ; A A B B C C
* Ch : T s :
' ' ' ' ' '
A B AC B C
AB AC BC
= k
Gi l t s ng dng
H3:Cng c k/ nim 2tam gic ng dng
- GV: Cho HS lm bi tp ?2 theo nhm.
- Cc nhm tr li xong lm bi tp ?2
- Nhm trng trnh by.
+ Hai tam gic bng nhau c th xem chng
ng dng khng? Nu c th t s ng dng
l bao nhiu?
+ ABC c ng dng vi chnh n khng, v
sao?
+ Nu ABC A
'
B
'
C
'
th A
'
B
'
C
'

ABC? V sao? ABC A
'
B
'
C
'
c t s k
th A
'
B
'
C
'
ABC l t s no?
- HS pht biu tnh cht.
*H4: Tm hiu kin thc mi.
- GV: Cho HS lm bi tp ?3 theo nhm.
- Cc nhm trao i tho lun bi tp ?3.
- C i din ln bng
- GV: Cht li

Thnh nh l
- GV: Cho HS pht biu thnh li nh l v
a ra phng php chng minh ng, gn
nht.
- HS ghi nhanh phng php chng minh.
- HS nu nhn xt ; ch .
IV- Cng c:
- HS tr li bi tp 23 SGK/71
- HS lm bi tp sau:
ABC A
'
B
'
C
'
theo t s k
1

A
'
B
'
C
'
A
''
B
''
C'' theo t s k
2
Th ABC A
''
B
''
C'' theo t s no ? V
sao?
V- HDVN:
- Lm cc bi tp 25, 26 (SGK)
- Ch s tam gic dng c, s nghim.
* Nu ABC A
'
B
'
C
'
c t s k th
A
'
B
'
C
'
ABC theo t s
1
k
Tnh cht.
1/ Mi tam gic ng dng vi chnh n.
2/ ABC ~ A
'
B
'
C
'
th A
'
B
'
C
'
~ ABC
3/ ABC ~A
'
B
'
C
'
v
A
'
B
'
C
'
~ A
''
B
''
C''
th ABC ~ A
''
B
''
C''.
2. nh l (SGK/71).
A
M N a
B C
GT ABC c MN//BC

KL AMN ~ABC
Chng minh:
ABC & MN // BC (gt)
AMN ABC c
^ ^ ^ ^
; AMB ABC ANM ACB

( gc ng v)
^
A
l gc chung
Theo h qu ca nh l Talet AMN v ABC
c 3 cp cnh tng ng t l
AM AN MN
AB AC BC

.Vy AMN ABC
* Ch : nh l cn trong trng hp t a ct
phn ko di 2 cnh ca tam gic v song song
vi cnh cn li.
Bi tp 23 SGK/71
+ Hai tam gic bng nhau th ng dng vi nhau

ng
+ Hai tam gic ng dng vi nhau th bng nhau
( Sai) V ch ng khi t s ng dng l 1.
Gii:
1
a
k
b

;
2
b
k
c


1 2
a
k k
c

ABC ~ A
''
B
''
C'' theo t s k
1
.k
2
Ngyson:25/82010
Ngy ging: TRNG HP NG DNG TH NHT
I- Mc tiu bi ging:
Trang 73
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
- Kin thc: - Cng c vng chc Lv TH th nht hai tam gic ng dng. V cch vit t s
ng dng. Hiu v nm vng cc bc trong vic CM hai tam gic ng dng. Dng AMN ~
ABC chng minh AMN = A'B'C'

ABC ~ A'B'C'
- K nng: - Bc u vn dng nh l 2 vit ng cc gc tng ng bng nhau, cc
cnh tng ng t l v ngc li.
- Thi : Kin tr trong suy lun, cn thn, chnh xc trong hnh v.
- T duy nhanh, tm ti sng to.
II- phng tin thc hin:
- GV: Bng ph, dng c v - HS: Thc com pa, o , ke.
iii- Tin trnh bi dy
Hot ng ca GV Hot ng ca HS
1. Kim tra:
H1: - Hy pht biu nh l v hai tam gic
ng dng?
- HS lm bi tp ?1/sgk/73
( HS di lp lm ra phiu hc tp)
- GV: Dng bng ph a ra bi tp ?1
* HS: AN =
1
2
AC = 3 cm
AM =
1
2
AB = 2 cm
- M, N nm gia AC, AB theo ( gt)

MN =
2
BC
= 4 cm ( T/c ng trung bnh
cu tam gic) v MN // BC.Vy AMN ~
ABC &AMN = A'B'C'
* H2: Gii thiu bi
2- Bi mi:
1)nh l:- GV: Qua nhn xt trn em hy
pht biu thnh li nh l?
ABC & A'B'C'
GT
' ' ' ' ' ' A B A C B C
AB AC BC

(1)
KL A'B'C' ~ ABC
A

M N


B C
A'

B' C'
* H3: Chng minh nh l
- GV: Cho HS lm vic theo nhm
A
2 3
M N
4

B 8 C
A'
2 3
B' C'
4
1) nh l:
+ Trn cnh AB t AM = A'B' (2)
+ T im M v MN // BC ( N

AC)
Xt AMN , ABC & A'B'C' c:
AMN ~ ABC ( v MN // BC) do :
AM AN MN
AB AC BC

(3)
T (1)(2)(3) ta c:
' ' A C AN
AC AC

A'C' = AN (4)
' ' B C MN
BC BC

B'C' = MN (5)
T (2)(4)(5)

AMN = A'B'C' (c.c.c)


V AMN ~ ABC
nn A'B'C' ~ ABC
2) p dng:
A
4 6
B C
8 D
3 2
E 4 F
Trang 74
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
Nu cc bc chng minh
* H4: Vn dng nh l
2) p dng:
- GV: cho HS lm bi tp ?2/74
- HS suy ngh tr li.
* H5: tng kt
IV- Cng c:
a) GV: Dng bng ph
ABC vung A c AB = 6 cm ; AC = 8 cm
v A'B'C' vung A' c A'B' = 9 cm ,
B'C' = 15 cm.
Hai ABC & A'B'C' c ng dng vi
nhau khng? V sao?
GV: ( gi ) Ta c 2 tam gic vung bit
di hai cnh ca tam gic vung ta suy ra iu
g?
- GV: kt lun
Vy A'B'C' ~ ABC
b) GV: Cho HS lm bi 29/74 sgk
V- Hng dn v nh:
Lm cc bi tp 30, 31 /75 sgk
HD:p dng dy t s bng nhau.
6
H K
5 4
* Ta c:
2 3 4
( )
4 6 8
DF DE EF
do
AB AC BC

DEF ~ ACB
- Theo Pi Ta Go c:
ABC vung A c:
BC=
2 2
36 64 100 AB AC + +
=10
A'B'C' vung A' c:
A'C'=
2 2
15 9
=12;
3
' ' ' ' ' ' 2
AB AC BC
A B A C B C

ABC ~A'B'C'
Bi 29/74 sgk: ABC & A'B'C' c
3
' ' ' ' ' ' 2
AB AC BC
A B A C B C

v (
6 9 12
4 6 8

)
Ta c:
27 3
' ' ' ' ' ' ' ' 18 2
AB AC BC AB
A B A C B C A B
+ +

+ +
Ngyson:25/82010
Ngy ging: LUYN TP
I- Mc tiu bi ging:
- Kin thc: - Cng c vng chc nh ngha v hai tam gic ng dng. V cch vit t s ng
dng.
- K nng: - Vn dng thnh tho nh l: " Nu MN//BC; M

AB & N

AC

AMN ABC'' gii quyt c BT c th( Nhn bit cp tam gic ng dng).
- Vn dng c nh ngha hai tam gic ng dng vit ng cc gc tng ng bng nhau,
cc cnh tng ng t l v ngc li.
- Thi : Kin tr trong suy lun, cn thn, chnh xc trong hnh v.
- T duy nhanh, tm ti sng to.
II- phng tin thc hin:
- GV: Bng ph, dng c v.
- HS: Hc l thuyt v lm bi tp nh
iii- Tin trnh bi dy
Hot ng ca GV Hot ng ca HS
1. Kim tra:
H1: - Hy pht biu nh l v iu kin c
hai tam gic ng dng?
- p dng cho nh hnh v
a) Hy nu tt c cc tam gic ng dng.
b) Vi mi cp tam gic ng dng, hy vit cc
cp gc bng nhau v t s ng dng tng ng
nu
1
2
AM
MB

A
M N
B L C
MN//BC; ML//AC
Bi 26:
Trang 75
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
- HS lm ra phiu hc tp
- 1 HS ln bng lm
- HS np phiu hc tp
2. Bi mi:
H2: T chc luyn tp
1) Cha bi 26
Cho ABC nu cch v v v 1 A
'
B
'
C
'
ng
dng vi ABC theo t s ng dng
k =
2
3
- GV gi 1 HS ln bng.
+ GV: Cho HS nhn xt v cht li v nu cch
dng
- HS dng hnh vo v.
+ H3: (Luyn tp nhm)
2)Bi tp:
ABC vung ti B
Cho tam gic vung ABC MNP bit AB =
3cm; BC = 4cm; AC = 5cm;
AB - MN = 1 cm
a) Em c nhn xt g v MNP khng
b) Tnh di on NP

A M
N P
B C
- GV: Cho HS tnh tng bc theo hng dn
- HS lm vo v bi tp.
3) Cha bi 28/72 (SGK)
GV: Cho HS lm vic theo nhm

Rt ra nhn
xt.
GV: Hng dn: tnh t s chu vi A
'
B
'
C
'
v
ABC cn CM iu g?
- T s chu vi bng t s no
- S dng tnh cht dy t s bng nhau ta c g?
- C P P

= 40

iu g
* GV: Cht li kt qu ng HS cha bi v
nhn xt.
3. Cng c:
- Dng M trn AB sao cho AM =
2
3
AB v
MN //AB
- Ta c AMN ABC theo t s k =
2
3
- Dng A
'
M
'
N
'
= AMN (c.c.c)
A
'
M
'
N
'

l tam gic cn v.
A
M N
B C
A

Gii:
ABC vung ti B ( di cc cnh tho
mn nh l o ca Pitago)
- MNP ABC (gt)

MNP vung ti N
- MN = 2 cm (gt)
v
. MN AB MN BC
NP
NP BC AB

NP =
2.4 8
3 3

cm
Bi 28/72 (SGK)
A
'
B
'
C
'
ABC theo t s ng dng
k =
3
5
a)
' ' ' ' ' ' '
. 3
5
AB BC C A P
AB BC CA P

b)
'
p
p
=
3
5
vi P - P
'
= 40
Trang 76
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
- Nhc li tnh cht ng dng ca hai tam gic.
- Nhn xt bi tp.
4. HDVN:
- Xem li bi cha, lm BT/SBT
- Nghin cu trc bi 5/71
' '
40
20
3 5 5 3 2
p p p p

P = 20.5 = 1000 dm P
'
= 20.3 = 60 dm
Ngyson:25/82010
Ngy ging: TRNG HP NG DNG TH HAI
I- Mc tiu bi ging:
- Kin thc: HS nm chc nh l v trng hp th 2 2 ng dng (c.g.c) ng thi cng
c 2 bc c bn thng dng trong l thuyt chng minh 2ng dng . Dng AMN
ABC. Chng minh ABC ~ A'B'C

A'B'C'~ ABC
- K nng: - Vn dng nh l va hc v 2 ng dng nhn bit 2 ng dng . Vit ng
cc t s ng dng, cc gc bng nhau tng ng.
- Thi : Rn luyn k nng vn dng cc nh l hc trong chng minh hnh hc.
II. phng tin thc hin:
- GV: Tranh v hnh 38, 39, phiu hc tp.
- HS: dng, thc com pa, thc o gc, cc nh l.
Iii- Tin trnh bi dy
Hot ng ca GV Hot ng ca HS
1. Kim tra:
Pht biu nh l v trng hp ng dng th nht
ca 2 tam gic? V hnh ghi (gt), (kl) v nu hng
chng minh?
b) HS di lp lm ra phiu hc tp (GV pht).
2. Bi mi:
H1: V hnh, o c, pht hin KT mi
- o di cc on BC, FE
- So snh cc t s:
; ;
AB AC BC
DE DF EF
t rt ra nhn xt g 2 tam gic ABC
& DEF?
- GV cho HS cc nhm lm bi vo phiu hc tp.
GV: Qua bi lm ca cc bn ta nhn thy. Tam gic
ABC & Tam gic DEF c 1 gc bng nhau = 60
0
v 2
cnh k ca gc t l(2 cnh ca tam gic ABC t l
vi 2 cnh ca tam gic DEF v 2 gc to bi cc cp
cnh bng nhau) v bn thy c 2 tam gic
ng dng => chnh l ni dung ca nh l m ta
s chng minh sau y.
nh l : (SGK)/76.

1. nh l:
?1.
A D
4 3
C
B 8 6
E F
4 1
8 2
AB
DE

;
3 1
6 2
AC
DF

;
2, 5 1
5 2
BC
EF

=>
AB AC BC
DE DF EF

=> ABC ~ DEF .
nh l : (SGK)/76.

GT ABC & A'B'C'

' ' A B
AB
=
' ' A C
AC
(1); ='
KL A'B'C' ~ABC
Chng minh
-Trn tia AB t AM=A'B'
Qua M k MN// BC(N

AC)
Trang 77
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
GV: Cho hc sinh c nh l & ghi GT-KL ca nh
l .
A A

M N
B

B C
GV: Cho cc nhm tho lun => PPCM
GV: Cho i din cc nhm nu ngn gn phng
php chng minh ca mnh.
+ t ln on AB on AM=A'B' v MN//BC
+ CM : ABC ~ AMN; AMN ~ A'B'C'
KL: ABC ~ A'B'C'
PP 2: - t ln AB on AM = A' B'
- t ln AB on AN= A' B'
- CM: AMN = A'B'C' (cgc)
- CM: ABC ~ AMN ( L ta let o)
KL: ABC ~ A'B'C'
GV: Thng nht cch chng minh .
2) p dng:
- GV: CHo HS lm bi tp ?2 ti ch
( GV dng bng ph)
- GV: CHo HS lm bi tp ?3
- GV gi HS ln bng v hnh.
- HS di lp cng v
+ V

xAy = 50
0
+ Trn Ax xc nh im B: AB = 5
+ Trn Ayxc nh im C: AC = 7,5
+ Trn Ayxc nh im E: AE = 2
+ Trn Ax xc nh im D: AD = 3
- HS ng tich tr li
3- Cng c:
- Cho hnh v nhn xt cc cp
AOC & BOD ; AOD & COB c ng
dng khng?
4- Hng dn v nh:
Lm cc bi tp: 32, 33, 34 ( sgk)
AMN ~ ABC =>
AM
MB
=
AN
AC
V AM=A'B' nn
' ' A B AN
AB AC

(2)
T (1) v (2)

AN = A' C'
AMN A'B'C' c:
AM= A'B'; = ; AN = A'C' nn
AMN = A'B'C' (cgc)
ABC ~ AMN

ABC ~ A'B'C'
2) p dng:
?2
?3
A
2
3 50
0
E
D 5.5
2
B C
2 6
5 15
AE
AB

3 6
7, 5 15
AD
AC

AE AD
AB AC

AED ~ ABC (cgc)


x
B
A .
.
O .
.
C D
y
OA = 5 ; OC = 8 ; OB = 16 ; OD = 10
Ngyson:25/82010
Ngy ging: TRNG HP NG DNG TH BA
I- Mc tiu bi ging:
Trang 78
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
- Kin thc: HS nm chc nh l v trng hp th 3 2 ng dng (g. g ) ng thi cng
c 2 bc c bn thng dng trong l thuyt chng minh 2ng dng . Dng AMN
ABC. Chng minh ABC ~ A'B'C

A'B'C'~ ABC
- K nng: - Vn dng nh l va hc v 2 ng dng nhn bit 2 ng dng . Vit ng
cc t s ng dng, cc gc bng nhau tng ng.
- Thi : Rn luyn k nng vn dng cc nh l hc trong chng minh hnh hc.
II. phng tin thc hin:
- GV: Tranh v hnh 41, 42, phiu hc tp.
- HS: dng, thc com pa, thc o gc, cc nh l.
Iii- Tin trnh bi dy
Hot ng ca GV Hot ng ca GV
1. Kim tra:
Pht biu nh l v trng hp ng dng th nht v th
hai ca 2 tam gic? V hnh ghi (gt), (kl) v nu hng
chng minh?
2- Bi mi
*H1: Bi ton dn n nh l
GV: Cho HS lm bi tp bng ph
Cho ABC & A'B'C c =' ,

B
=

' B
Chng minh : A'B'C'~ ABC
- HS c bi.
- HS v hnh , ghi GT, KL.
* H 2: p dng nh l
2) p dng
- GV: Cho HS lm bi tp ?1
- Tm ra cp ng dng hnh 41
A D M


B C E F N P
(a) (b) (c)

A' D' P M'

70
0

60
0
60
0
50
0
65
0
50
0

B' C' E' F' N' P
(f) (d)
* H3: Vn dng nh l v kim nghim tm thm vn
mi
- GV: Chng minh rng nu 2 ~ th t s hai ng cao
tng ng ca chng cng bng t s ng dng
* H4: GV: cho HS lm bi tp ?2
- HS lm vic theo nhm
A
x
- HS ln bng
- HS khc lm ra nhp
1. nh l:
Bi ton: ( sgk)
ABC & A'B'C
GT =' ,
'

B B


KL ABC ~ A'B'C

A A'
M N
B' C

B C
Chng minh
- t trn tia AB on AM = A'B'
- Qua M k ng thng MN // BC ( N

AC)
V MN//BC

ABC ~ AMN (1)


Xt AMN & A'B'C c:
= (gt)
AM = A'B' ( cch dng)
B N M A

( ng v)
'

B B
(gt)

B N M A

ABC ~ A'B'C'
* nh l: ( SGK)
2) p dng
- Cc cp sau ng dng
ABC ~ PMN
A'B'C' ~ D'E'F'
- Cc gc tng ng ca 2 ~ bng nhau
Trang 79
700
0
70
0
40
0
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
3 D 4,5
y
B C
- i din cc nhm tr li
3- Cng c
- Nhc li nh l
- Gii bi 36/sgk
4- Hng dn v nh
Lm cc bi tp 37, 38, 39 / sgk.
?2
ABC ~ ADB
chung ; B C A D B A


AB AC
AD AB

AB
2
= AD.AC

x = AD = 3
2
: 4,5 = 2

y = DC = 4,5 - 2 = 2,5
Ngyson:25/82010
Ngy ging: LUYN TP
I- Mc tiu bi ging:
- Kin thc: HS nm chc nh l v3 trng hp 2 ng dng ng thi cng c 2 bc
c bn thng dng trong l thuyt chng minh 2 ng dng .
- K nng: - Vn dng nh l va hc v 2 ng dng nhn bit 2 ng dng . Vit
ng cc t s ng dng, cc gc bng nhau tng ng. Gii quyt c cc bi tp t n gin
n hi kh- K nng phn tch v chng minh tng hp.
- Thi : Rn luyn k nng vn dng cc nh l hc trong chng minh hnh hc.
II- phng tin thc hin:
- GV: phiu hc tp.
- HS: dng, thc com pa, thc o gc, cc nh l.
- Bi tp v nh.
Iii- Tin trnh bi dy
Hot ng ca GV Hot ng ca HS
*H1:Kim tra
Nu cc phng php chng minh 2ng
dng ? Cha bi 36
*H2: Luyn tp
1) Cha bi 36
- HS c bi.
- Mun tm x ta lm nh th no?
- Hai tam gic no ng dng? v sao?
- HS ln bng trnh by


A H B
C 1
2
D K E
HS tr li
1)Bi tp 36
A 12,5 B
* *
x


D 28,5 C
ABD v BDC
c:

) (

) (

slt C D B D B A
gt C B D

ABD ~ BDC
=>
AB
BD
=
BD
DC
+ T ta c :
x
2
= AB.DC = 356,25=>x

18,9 (cm)
2) Cha bi 38
V AB // DE

D B


(SLT)

2 1

C C (
2
)

ABC ng dng vi EDC (g g)


Trang 80
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
GV : Cho hc sinh lm trn phiu hc tp
_ Mun tm c x,y ta phi chng minh
c 2 no v sao ?
- Vit ng t s ng dng
* Gio vin cho hc sinh lm thm :
V 1 ng thng qua C v vung gc
vi AB ti H , ct DE ti K. Chng minh:

CH
CK
=
AB
DE
3) Cha bi 40/79
- GV: Cho HS v hnh suy ngh v tr li ti
ch
( GV: dng bng ph)
- GV: Gi : 2 V sao?
* GV: Cho HS lm thm
Nu DE = 10 cm. Tnh di BC bng 2 pp
C1: theo chng minh trn ta c:
2
5
DE
BC

BC = DE.
2
5
= 25 ( cm)
C2: Da vo kch thc cho ta c: 6-8-10

ADE vung A

BC
2
= AB
2
+ AC
2
= 15
2
+ 20
2
= 625

BC = 25
3- Cng c:
4- Hng dn v nh- Lm cc bi tp
41,42, 43,44,45.

AB
DE
=
AC
EC
=
BC
DC

Ta c :
3, 5
x
=
3
6

x=
3.3, 5
6
= 1,75
2
y
=
3
6

y =
2.6
3
= 4
V : BH //DK

D B


(So le trong)

CH CB
CK CD

(1) v
BC
DC
=
AB
DE
(2)
T (1) (2) pcm !
Bi 40/79
A
6 20
15 8 E
D
B C
- Xt ABC & ADE c:
chung
6 8 2
( )
15 20 5
AE AD
EB AC

ABC ~ADE ( c.g.c)


Ngyson:25/82010
Ngy ging:
CC TRNG HP NG DNG CA TAM
GIC VUNG LUYN TP
I- Mc tiu bi ging:
- Kin thc: HS nm chc nh l v trng hp th 1, 2,3 v 2 ng dng. Suy ra cc trng
hp ng dng ca tam gic vung ng thi cng c 2 bc c bn thng dng trong l thuyt
chng minh trng hp c bit ca tam gic vung- Cnh huyn v gc nhn
- K nng: - Vn dng nh l va hc v 2 ng dng nhn bit 2 vung ng dng. Vit
ng cc t s ng dng, cc gc bng nhau . Suy ra t s ng cao tng ng, t s din tch
ca hai tam gic ng dng.
- Thi : Rn luyn k nng vn dng cc nh l hc trong chng minh hnh hc.K nng
phn tch i ln.
II- phng tin thc hin:
- GV: Tranh v hnh 47, bng nhm.
- HS: dng, thc com pa, thc o gc, cc nh l.
Iii- Tin trnh bi dy
Hot ng ca GV Hot ng ca HS
1- Kim tra:
- Vit dng tng qut ca cc trng hp ng
dng ca 2 tam gic thng.
- Ch ra cc iu kin cn c kt lun hai tam
gic vung ng dng ?
- Nu 2 tam gic vung c mt gc nhn bng
nhau th 2 tam gic ng dng.
- Nu 2 cnh gc vung ca ny t l vi 2
cnh gc vung ca vung kia th hai
ng dng.
Trang 81
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
2- Bi mi:
* H1: Kim tra KT c, pht hin bi mi
- GV: Cht li phn trnh by ca HS v vo bi
mi
1) p dng cc trng hp ng dng ca tam
gic thng vo tam gic vung.
- GV: Hai tam gic vung ng dng vi nhau khi
no?
*H2: Du hiu c bit nhn bit 2 tam gic
vung ng dng:
- GV: Cho HS quan st hnh 47 & ch ra cc cp
~
- GV: T bi ton chng minh trn ta c th
nu mt tiu chun na nhn bit hai tam gic
vung ng dng khng ? Hy pht biu mnh
? Mnh nu ta chng minh c n s tr
thnh nh l
- HS pht biu:
nh l:
ABC & A'B'C',
'

A A
90
0
GT
' ' ' ' B C A B
BC AB

( 1)
KL ABC ~ A'B'C'
- HS chng minh di s hng dn ca GV:
- Bnh phng 2 v (1) ta c:
- p dng tnh cht ca dy t s bng nhau ta c?
- Theo nh l Pi ta go ta c?
* H3: Cng c v tm kim KT mi
- GV: a ra bi tp
Hy chng minh rng:
+ Nu 2 ~ th t s hai ng cao tng ng
bng t ng dng.
+ T s din tch ca hai ~ bng bnh phng
ca t s ng dng.
3- Cng c:
2) Cha bi 51.
- HS ln bng v hnh (53)
- GV: Cho HS quan st bi v hi
- Tnh chu vi ta tnh nh th no?
- Tnh din tch ta tnh nh th no?
- Cn phi bit gi tr no na?
- HS ln bng trnh by
* GV: Gi HS lm theo cch khc na (Da vo
T/c ng cao).
4- Hng dn v nh
- Lm BT 47, 48
1) p dng cc TH ng dng ca tam gic
thng vo tam gic vung.
Hai tam gic vung c ng dng vi nhau
nu:
a) Tam gic vung ny c mt gc nhn bng
gc nhn ca tam gic vung kia.
b) Tam gic vung ny c hai cnh gc vung
t l vi hai cnh gc vung ca tam gic
vung kia.
2.Du hiu c bit nhn bit 2 tam gic
vung ng dng:
* Hnh 47: EDF ~ E'D'F'
A'C'
2
= 25 - 4 = 21
AC
2
= 100 - 16 = 84

2
' ' 84
21
A C
AC
_


,
= 4;
' ' ' '
2
A C A B
AC AB

ABC ~ A'B'C'
nh l( SGK)
B B

C
A C

Chng minh:T (1) bnh phng 2 v ta c :
2
' ' ' '2
2 2
BC AB
BC AB

Theo t/c ca dy t s bng nhau ta c:


2
' ' ' '2 ' '2 ' '2
2 2 2 2
BC AB BC AB
BC AB BC AB

Ta li c: B

C
2
A

B
2
=A

C
2
BC
2
- AB
2
= AC
2
( nh l Pi ta go)
Do :
2
' ' ' '2 ' '2
2 2 2
BC AB AC
BC AB AC
( 2)
T (2 ) suy ra:
' '
' ' ' ' B C A B A C
BC AB AC

Vy ABC ~ A'B'C'.
Bi 51.
A
B 25 36 C
Trang 82
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
HD: p dng t s din tch ca hai ng dng,
T s hai ng cao tng ng.
Gii:Ta c:
BC = BH + HC = 61 cm
AB
2
= BH.BC = 25.61
AC
2
= CH.BC = 36.61

AB = 39,05 cm ; AC = 48,86 cm

Chu vi

ABC = 146,9 cm
* S
ABC
= AB.AC:2 = 914,9 cm
2
Hot ng ca GV Hot ng ca HS
3) T s hai ng cao, t s din tch ca
hai tam gic ng dng.
* nh l 2: ( SGK)
- HS CM theo hng dn sau:
CM: ABC ~ ABH
* nh l 3: ( SGK)( HS t CM )
* H3: T chc luyn tp
1) Bi tp m rng
Bi tp trn cho thm AB = 12,45 cm
AC = 20,5 cm
a) Tnh di cc on BC; AH; BH; CH.
b) Qua vic tnh di cc on thng trn
nhn xt v cng thc nhn c
- GV: Cho HS lm bi v cht li.
b) Nhn xt :
- Qua vic tnh t s ~ ca 2 tam gic vung ta
tm li cng thc ca nh l PITAGO v cng
thc tnh ng cao ca tam gic vung
3. Cha bi 50
- GV: Hng dn HS phi ch ra c :
+ Cc tia nng trong cng mt thi im xem
nh cc tia song song.
+ V hnh minh ha cho thanh st v ng khi
+ Nhn bit c 2 ng dng .
- HS ln bng trnh by
- di lp cc nhm cng tho lun
3- Cng c:
- GV: a ra cu hi HS suy ngh v tr li
- o chiu cao ca ct c sn trng em c
cch no o c khng?
- Hoc o chiu cao ca cy bng.?
4. HDVN:
3) T s hai ng cao, t s din tch ca hai
tam gic ng dng.
* nh l 2: ( SGK)
A A'
B H C B' H' C'
* nh l 3: ( SGK)
A
B H C
a) p dng Pitago ABC c:
BC
2
= 12,45
2
+ 20,5
2

BC = 23,98 m
b) T ~ (CMT)
2
AB BH AB
BH
BC AB BC

2
AC CH AC
CH
BC AC BC


HB = 6,46 cm
AH = 10,64 cm; HC = 17,52 cm
Bi 50
AH
2
= BH.HC

AH = 30 cm
S ABC =
1
.30.61 915
2

cm
2
B
A D F C
- Ta c:
ABC ~ DEF (g.g)


. AB AC AC DE
AB
DE DF DF

Vi AC = 36,9 m
Trang 83
E
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
- Lm tip bi tp cn li
- Chun b gi sau:
+ Thc vung
+Thc cun (Thc mt cun)
+ Gic k
DF = 1,62 m
DE = 2,1 m

AB = 47,83 m
Ngyson:25/82010
Ngy ging: NG DNG THC T CA TAM GIC NG DNG
I- Mc tiu bi ging:
- Kin thc: Gip HS nm chc ni dung 2 bi ton thc hnh co bn (o gin tip chiu cao mt
vt v khong cch gia 2 im).
- K nng: - Bit thc hin cc thao tc cn thit o c tnh ton tin n gii quyt yu cu
t ra ca thc t, chun b cho tit thc hnh k tip.
- Thi : Gio dc HS tnh thc tin ca ton hc, qui lut ca nhn thc theo kiu t duy bin
chng.
II- phng tin thc hin:
- GV: Gic k, thc ngm, hnh 54, 55.
- HS: Mi t mang 1 dng c o gc : Thc o gc, gic k.
Iii- Tin trnh bi dy
Hot ng ca GV Hot ng ca HS
1- Kim tra:
- GV: o chiu cao ca 1 cy, hay 1 ct c m khng
o trc tip vy ta lm th no?
(- Tng t bi tp 50 cha).
- GV: HS nhn xt

Cch o
*H 1; Tm cch o gin tip chiu cao ca vt
1) o gin tip chiu cao ca vt
- GV: Cho HS hot ng theo tng nhm trao i v tm
cch o chiu cao ca cy v GV nu cch lm.
C
'
C
B A A
'

- HS hot ng theo nhm
- Cc nhm bo co v rt ra cch lm ng nht.
- VD: o AB = 1,5, A
'
B = 4,5 ; AC = 2
Th cy cao my m?
- HS Thay s tnh chiu cao
H2: Tm cch o khong cch ca 2 im trn mt
t, trong c 1 im khng th ti c.
2. o khong cch ca 2 im trn mt t trong
c 1 im khng th ti c
+ Cm 1 cc mt t
+ o di bng ca cy v di
bng ca cc.
+ o chiu cao ca cc (Phn nm
trn mt t) T s dng t s
ng dng. Ta c chiu cao ca cy.
1) o gin tip chiu cao ca vt
+ Bc 1:
- t thc ngm ti v tr A sao cho
thc vung gc vi mt t, hng
thc ngm i qua nh ca cy.
- Xc nh giao im B ca ng
thng AA
'
vi ng thng CC
'
(Dng
dy).
Bc 2:
- o khong cch BA, AC & BA
'
Do ABC ~ A'B'C
'
'
' '
.
A B
AC AC
AB

- Cy cao l
'
' '
4, 5
. .2 6
1, 5
A B
AC AC m
AB

2. o khong cch ca 2 im trn
mt t trong c 1 im khng
Trang 84
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
- GV: Cho HS xem H55
Tnh khong cch AB ?
A

B a C
- HS suy ngh, tho lun trong nhm tm cch o c
khong cch ni trn
- HS Suy ngh pht biu theo tng nhm
3. Cng c:
- GV cho 2 HS ln bng n li cch s dng gic k o
2 gc to thnh trn mt t.
- HS ln trnh by cch o gc bng gic k ngang
- GV: Cho HS n li cch s dng gic k ng o gc
theo phng thng ng.
- HS trnh by v biu din cch o gc s dng gic k
ng
4. HDVN:
- Tm hiu thm cch s dng 2 loi gic k
- Xem li phng php o v tnh ton khi ng dng
ng dng.
- Chun b gi sau:
- Mi t mang 1 thc dy (Thc cun) hoc thc ch
A 1m + dy thng.
Gi sau thc hnh (Bt thc thng c chia mm, eke, o
).
th ti c
B1: o c
- Chn ch t bng phng; vch 1
on thng c di tu chn (BC =
a)
- Dng gic k o gc trn mt t o
cc gc C B A

=
0
, B C A

=
0

B2: Tnh ton v tr li:
V trn giy A'B'C
'
vi B
'
C
'
= a
'

'

B
=
0
; '

C =
0
c ngay ABC ~
A'B'C
'
'
' ' ' ' ' '
'. AB BC A B BC
AB
A B BC B C

- p dng
+ Nu a = 7,5 m
+ a
'
= 15 cm
A
'
B
'
= 20 cm

Khong cch gia 2 im AB l:


750
.20 1000
15
AB
cm = 10 m
Ngyson:25/82010
Ngy ging:
Thc hnh ngoi tri: (o chiu cao ca mt vt,
o khong cch gia hai im trn mt t trong c
mt im khng th ti c ).
I- Mc tiu bi ging:
- Kin thc: Gip HS nm chc ni dung 2 bi ton thc hnh c bn vn dng kin thc
hc vo thc t (o gin tip chiu cao mt vt v khong cch gia 2 im).
- o chiu cao ca cy, mt to nh, khong cch gia hai im trn mt t trong c mt im
khng th ti c.
- K nng: - Bit thc hin cc thao tc cn thit o c tnh ton tin n gii quyt yu cu
t ra ca thc t, k nng o c, tnh ton, kh nng lm vic theo t nhm.
- Thi : Gio dc HS tnh thc tin ca ton hc, qui lut ca nhn thc theo kiu t duy bin
chng.
II- phng tin thc hin:
- GV: Gic k, thc ngm, hnh 54, 55.
- HS: Mi t mang 1 dng c o gc : Thc o gc, gic k. Thc ngm, thc dy, giy bt.
Trang 85


- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
Iii- Tin trnh bi dy
Hot ng ca GV Hot ng ca HS
1- Kim tra:
- GV: o chiu cao ca 1 cy, hay 1 ct c m khng o
trc tip vy ta lm th no?
- Kim tra s chun b ca HS
2- Bi mi:
* T chc thc hnh
* H1: GV hng dn thc hnh
B1: - GV: Nu yu cu ca bui thc hnh
+ o chiu cao ca ct c sn trng
+ Phn chia 4 t theo 4 gc 4 v tr khc nhau
B2:
- Cc t nghe, xc nh v tr thc hnh ca t mnh
- HS cc t v ng v tr v tin hnh thc hnh
- HS lm theo hng dn ca GV
- GV: n c cc t lm vic, o ngm cho chun.
C'
C
B A A'
* H2: HS thc hnh o c thc t ghi s liu
* H3: HS tnh ton trn giy theo t xch
* H4: Bo co kt qu.
3- Cng c:
- GV: Kim tra nh gi o c tnh ton ca tng nhm.
+ nh gi cho im bi thc hnh.
4- Hng dn v nh
- Tip tc tp o mt s kch thc nh: chiu cao ca
cy, ngi nh
- Gi sau mang dng c thc hnh tip
- n li phn o n mt im m khng n c.
B1: Chn v tr t thc ngm ( gic k
ng) sao cho thc vung gc vi mt
t, hng thc ngm i qua nh ct
c.
B2: Dng dy xc nh giao im ca
' v CC'
B3: o khong cch BA, AA'
B4: V cc khong cch theo t l tu
theo trn giy v tnh ton tm C'A'
B5: tnh chiu cao ca ct c:
Khong cch: A'C' nhn vi t s ng
dng ( Theo t l)
Ngyson:25/82010
Ngy ging:
Thc hnh ngoi tri: (o chiu cao ca mt vt,
o khong cch gia hai im trn mt t trong c
mt im khng th ti c ).
I- Mc tiu bi ging:
- Kin thc: Gip HS nm chc ni dung 2 bi ton thc hnh c bn vn dng kin thc
hc vo thc t (o khong cch gia 2 im).
- o khong cch gia hai im trn mt t trong c mt im khng th ti c.
Trang 86
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
- K nng: - Bit thc hin cc thao tc cn thit o c tnh ton tin n gii quyt yu cu
t ra ca thc t, k nng o c, tnh ton, kh nng lm vic theo t nhm.
- Thi : Gio dc HS tnh thc tin ca ton hc, qui lut ca nhn thc theo kiu t duy bin
chng.
II- phng tin thc hin:
- GV: Gic k, thc ngm.
- HS: Mi t mang 1 dng c o gc :
Thc o gc, gic k. Thc ngm, thc dy, giy bt.
Iii- Tin trnh bi dy
Hot ng ca GV Hot ng ca HS
1- Kim tra:GV: o khong cch gia
hai im trong c mt im khng th
n c ta lm nh th no?
- Kim tra s chun b ca HS
2- Bi mi:
* T chc thc hnh
* H1: GV hng dn thc hnh
Bc 1:
- GV: Nu yu cu ca bui thc hnh
+ o khong cch gia hai im trong c
mt im khng th n c .
+ Phn chia 4 t theo 4 gc 4 v tr khc
nhau.
Bc 2:
+ Cc t n v tr qui nh tin hnh thc
hnh.
A

-- -- - -
- - - -- -- --
B

C
* H2: HS thc hnh o c thc t ghi
s liu.
* H3: HS tnh ton trn giy theo t xch.
* H4: Bo co kt qu.
3- Cng c:
- GV: Kim tra nh gi o c tnh ton
ca tng nhm.
+ nh gi cho im bi thc hnh.
4- Hng dn v nh
- Lm cc bi tp: 53, 54, 55
- n li ton b chng III
- Tr li cu hi sgk.
Bc 1:
Chn v tr t bng vch on thng BC c
di tu .
Bc 2:
Dng gic k o cc gc C B A

; B C A

Bc 3:
V A'B'C' trn giy sao cho BC = a'
( T l vi a theo h s k)
+ C B A '

; ' '

B C A =

Bc 4:
o trn giy cnh A'B', A'C' ca
A'B'C'
+ Tnh on AB, AC trn thc t theo t l
k.
Bc 5: Bo co kt qu tnh c.
Trang 87
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
Ngyson:25/82010
Ngy ging:
N TP CHNG III
( c thc hnh gii ton trn my tnh cm tay)
I- Mc tiu bi ging:
- Kin thc: Gip HS nm chc, khi qut ni dung c bn ca chng vn dng kin thc
hc vo thc t .
- K nng: - Bit da vo tam gic ng dng tnh ton, chng minh.
- Thi : Gio dc HS tnh thc tin ca ton hc, qui lut ca nhn thc theo kiu t duy bin
chng.
II- phng tin thc hin:
- GV: bng ph, h thng kin thc
- HS: Thc, n tp ton b chng
Iii- Tin trnh bi dy
Hot ng ca GV Hot ng ca HS
1- Kim tra:
( Trong qu trnh n tp )
2- Bi mi
I- L thuyt
- HS tr li theo hng dn ca GV
1. Nu nh ngha on thng t l?
2- Pht biu. v hnh, ghi GT, KL ca nh
l Talt trong tam gic?
- Pht biu. v hnh, ghi GT, KL ca nh l
Talt o trong tam gic?
3- Pht biu. v hnh, ghi GT KL h qu ca
nh l Ta lt
4-Nu tnh cht ng phn gic trong tam
gic?
5- Nu cc trng hp ng dng ca 2 tam
gic?
II- Bi tp
1) Cha bi 56
- 1 HS ln bng cha bi tp
Cha bi 57
- GV: Cho HS c u bi ton v tr li cu
hi ca GV:
+ nhn xt v tr ca 3 im H, D, M
trn on thng BC ta cn c vo yu t
no?
+ Nhn xt g v v tr im D
+ Bng hnh v nhn xt g v v tr ca 3
im B, H, D
I- L thuyt
1- on thng t l
' '
' '
AB A B
CD C D

2- nh l Talt trong tam gic


ABC c a // BC

' ' ' ' ' '


; ;
' '
AB AC AB AC BB CC
AB AC BB CC AB AC

3- H qu ca nh l Ta lt
' ' ' ' AB AC B C
AB AC BC

4- Tnh cht ng phn gic trong tam gic
Trong tam gic , ng phn gic ca 1 gc
chia cnh i din thnh hai on thng t l
vi hai cnh k hai on y.
5- Tam gic ng dng
+ 3 cnh tng ng t l
+ 1 gc xen gi hai cnh t l .
+ Hai gc bng nhau.
Bi 56:T s ca hai on thng
a) AB = 5 cm ; CD = 15 cm th
5 1
15 3
AB
CD

b) AB = 45 dm; CD = 150 cm = 15 dm th:

45
15
AB
CD

= 3; c) AB = 5 CD

AB
CD
=5
Bi 57
A
B H D M C
Trang 88
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
+ chng minh im H nm gia 2 im
B, D ta cn chng minh iu g ?
- HS cc nhm lm vic.
- GV cho cc nhm trnh by v cht li cch
CM.
AD l tia phn gic suy ra:
DB AB
DC AC

v AB < AC ( GT)
=> DB < DC
=> 2DC > DB +DC = BC =2MC+ DC >CM
Vy D nm bn tri im M.
Mt khc ta li c:90
2 2 2

2 2 2 2 2
o
A B C
CAH C C
A B C A B C
_
+ +


,

+ +

V AC > AB =>

B
>

C =>

B
-

C > 0
=>

2
B C
> 0
T suy ra : .
2

2

C B A
H A C

+ >

2
A
Vy tia AD phi nm gia 2 tia AH v AC suy
ra H nm bn tri im D. Tc l H nm gia
B v D.
Trang 89
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
Trang
Hot ng ca GV Hot ng ca HS
Cha bi 58
- 1 HS ln bng cha bi tp
A
B C
H
K
I
GT ABC( AB = AC) ; BH AC;
CK AB; BC = a ; AB = AC = b
KL a) BK = CH
b) KH // BC
c) Tnh HK?
Cha bi 59
- GV: Cho HS c u bi ton v tr li cu
hi ca GV:
O
N
K
D
C
A
B
M
GT ABCD( AB // CD): AC

BD = { } O
AD

BC = { } K
; KO

AB = { } N
KO

CD = { } M
KL N;M ln lt l trung im ca AB; CD
3- Cng c:
- GV nhc li kin thc c bn chng
4- Hng dn v nh
HS cha bi 58
a)Xt BHC v CKB c:
BC chung
C B

(gt)
0
90

K H (gt)
=> BHC = CKB ( ch- gn) (1)
=> BK = HC ( 2 cnh t )
b)T (1) => BK = HC
m AB = AC ( gt) => AK = AH
=> AKH cn ti A
=>
2

180

0
A
C B A H K A


M hai gc ny v tr ng v
KH // BC
c)K AI BC
Xt IAC v HBC c:
0
90

I H (gt)
C

chung
=> IAC ~ HBC( g-g)
=>
2
2
IC AC a
HC
HC BC b

V KH // BC => ABC
:
AKH
=>
2
2 3
2
( )
2
2
2
a
a b
AH KH ab a
b
KH
AC BC b bChng minh:
V AB // CD nn ta c:
AON ~ COM =>
90
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
Ngyson:25/82010
Ngy ging: KIM TRA CHNG III
I- Mc tiu bi ging:
- Kin thc: Gip HS nm chc, khi qut ni dung c bn ca chng vn dng kin thc
hc vo thc t .
- K nng: - Bit da vo tam gic ng dng tnh ton, chng minh.
- K nng trnh by bi chng minh.
- Thi : Gio dc HS tnh thc tin ca ton hc. Rn tnh t gic.
c. kim tra : CHUNG TON TRNG
E- Cng c- Hng dn v nh
- GV: Nhc nh HS xem li bi.
- Lm li bi
- Xem trc chng IV: Hnh hc khng gian.
Ngyson:25/82010
Ngy ging:
CHNG IV : HNH LNG TR NG - HNH CHP
U HNH HP CH NHT
I- Mc tiu bi dy:
-T m hnh trc quan, GV gip h/s nm chc cc yu t ca hnh hp ch nht. Bit xc
nh s nh, s mt s cnh ca hnh hp ch nht. T lm quen cc khi nim im, ng
thng, mp trong khng gian.
- Rn luyn k nng nhn bit hnh hp ch nht trong thc T.
- Gio dc cho h/s tnh thc T ca cc khi nim ton hc.
ii- chun B
- GV: M hnh hp CN, hnh hp lp phng, mt s vt dng hng ngy c dng hnh hp
ch nht.
Bng ph ( tranh V hnh hp )
- HS: Thc thng c vch chia mm
III- tin trnh bi dy:
1- T nh t chc
2- Kim tra:
Lng vo bi mi.
3- Bi mi:
- V: GV da trn m hnh hnh hp ch nht v trn hnh V Gii thiu khi nim
hnh hp ch nht v hnh hp lp phng.
Bi mi.
- GV cho HS nhn xt tip: mt, nh, cnh.
Hot ng ca GV Hot ng ca HS
Trang 91
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
1- Hnh hp ch nht:
A B
cnh
mt

nh
Hnh hp lp phng:
- HS ch ra:
Hnh hp ch nht c
+ 8 nh
+ 6 mt
+ 12 cnh
- HS ch ra VD trong cuc sng hng
ngy l hnh hp
GV: Hnh hp ch nht c bao nhiu nh mt cnh
- Em hy nu VD V mt hnh hp ch nht gp trong
i sng hng ngy.
- Hy ch ra cnh, mt, nh ca hnh hp lp phng.
-GV: Cho hc sinh lm nhn xt v cht li.
Hnh hp c su mt l hnh hp ch nht
Hnh lp phng l hnh hp CN c 6 mt l nhng
hnh vung
- GV cho hc sinh lm bi tp?
- HS c yu cu bi ton
2- Mt phng v ng thng:
GV: Lin H vi nhng khi nim bit trong hnh
hc phng cc im A, B, C Cc cnh AB, BC l
nhng hnh g?
- Cc mt ABCD; ABCD l mt phn ca mt
phng ?
B C
A D
- GV: Nu r tnh cht: ng thng i qua hai im
th nm hon ton trong mt phng
* Cc nh A, B, C, l cc im
* Cc cnh AB, BC, l cc on thng
* Mi mt ABCD, ABCD l mt phn ca mt
phng.
4- Cng c:
- GV: Cho HS lm vic theo nhm tr li bi tp 1, 2, 3
sgk/ 96,97
5- Hng dn V nh:
- Lm bi 4- ct bng ba cng ri ghp li
- HS nhn xt tip.
- HS c yu cu bi ton
- HS ln bng ch ra cc nh, cc cnh
( hoc _ing phiu hc tp lm bi tp? )
- Hc sinh lm ra phiu hc tp
( Nhp )
+ Cc mt
+ Cc nh A,B,C l cc im
+ Cc cnh AB, BC l cc on thng.
B C
A D
Trang
B'
92
C
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
Ngyson:25/82010
Ngy ging: HNH HP CH NHT (tip)
I- Mc tiu bi dy:
-T m hnh trc quan, GV gip h/s nm chc cc yu t ca hnh hp ch nht. Bit xc
nh s nh, s mt s cnh ca hnh hp ch nht. T lm quen cc khi nim im, ng
thng, mp trong khng gian.
- Rn luyn k nng nhn bit hnh hp ch nht trong thc t.
- Gio dc cho h/s tnh thc t ca cc khi nim ton hc.
ii- phng tin thc hin:
- GV: M hnh hp CN, hnh hp lp phng, mt s vt dng hng ngy c dng hnh hp
ch nht.
Bng ph ( tranh v hnh hp )
- HS: Thc thng c vch chia mm
III- tin trnh bi dy:
1- T chc:
2- Kim tra bi c:
GV: a ra hnh hp ch nht: Hy k tn cc mt ca hnh hp ch nht?
3- Bi mi:
Hot ng ca GV Hot ng ca HS
+AA' v BB' c nm trong mt mt phng
khng? C th ni AA' // BB' ? v sao?
+ AD v BB' c hay khng c im chung?
* H1: Gii thiu bi mi
Hai ng thng khng c im chung trong
khng gian c c coi l // khng ? bi mi
ta s nghin cu.
* H2: Tm hiu hai ng thng // trong
khng gian.

* H3: Gii thiu ng thng song song
vi mp & hai mp song song
- GV: cho HS quan st hnh v bng v nu:
1) Hai ng thng song song trong khng
gian.
?1. + C v u thuc hnh ch nht AA'B'B
+ AD v BB' khng c im chung
a // b

a, b

mp ()
a
I
b =
* V d:
+ AA' // DD' ( cng nm trong mp (ADD'A')
+ AD & DD' khng // v khng c im chung
+ AD & DD' khng cng nm trong mt mp
B C
A D
C'
A' B'
* Ch : a // b; b // c

a // c
2) ng thng song song vi mp & hai
mp song song
B C
Trang 93
D
B'
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
+ BC c // B'C' khng?
+ BC c cha trong mp ( A'B'C'D') khng?
- HS tr li theo hng dn ca GV
- HS tr li bi tp ?3
+ Hy tm vi ng thng c quan h nh
vy vi 1 mp no trong hnh v.
chnh l ng thng // mp
- GV: Gii thiu 2 mp // bng m hnh
+ AB & AD ct nhau ti A v chng cha
trong mp ( ABCD)
+ AB // A'B' v AD // A'D' ngha l AB, AD
quan h vi mp A'B'C'D' nh th no?
+ A'B' & A'D' ct nhau ti A' v chng cha
trong mp (A'B'C'D') th ta ni rng:
mp ABCD // mp (A'B'C'D')
- HS lm bi tp:
?4 C cc cp mp no // vi nhau hnh 78?
4- Cng c: GV nhc li cc khi nim t //
mp, 2 mp //, 2 mp ct nhau
5- Hng dn v nh: Lm cc bi tp 7,8
sgk
A
B'
C'
A' D'
BC// B'C ; BC khng

(A'B'C'D')
?3
+ AD // (A'B'C'D')
+ AB // (A'B'C'D')
+ BC // (A'B'C'D')
+ DC // (A'B'C'D')
* Ch :
ng thng song song vi mp:
BC // mp (A'B'C'D')


* Hai mp song song
mp (ABCD) // mp (A'B'C'D')
a // a'
b // b'

a
I
b ; a'
I
b'
a', b' mp (A'B'C'D')
a, b mp ( ABCD)
?4 : mp (ADD
/
A
/
)// mp (IHKL )
mp (BCC
/
B
/
)// mp (IHKL )
mp (ADD
/
A
/
)// mp (BCC
/
B
/
)
mp (AD
/
C
/
B
/
)// mp (ADCB )
3) Nhn xt:- a // (P) th a v (P) khng c
im chung- (P) // (Q)

(P) v (Q) khng c


im chung- (P) v(Q) c 1 im chung A th
c ng thng a chung i qua A

(P)
I
(Q)
Ngyson:25/82010
Ngy ging: TH TCH HNH HP CH NHT
I- Mc tiu bi dy:
Trang
A
C
D
C'
H
B
A' B'
D'
I
L
K
94
B'
D
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
-T m hnh trc quan, GV gip h/s nm chc cc yu t ca hnh hp ch nht. Bit mt
ng thng vung gc vi mt phng, hai mt phng song song. Nm c cng thc tnh th tch
hnh hp ch nht
- Rn luyn k nng thc hnh tnh th tch hnh hp ch nht. Bc u nm c phng
php chng minh1 ng thng vung gc vi 1 mp, hai mp //
- Gio dc cho h/s tnh thc t ca cc khi nim ton hc.
ii- phng tin thc hin:
- GV: M hnh hp CN, hnh hp lp phng, mt s vt dng hng ngy c dng hnh hp
ch nht.
-Bng ph ( tranh v hnh hp )
- HS: Thc thng c vch chia mm
III- tin trnh bi dy:
1- T chc:
2- Kim tra bi c:
Cho hnh hp ch nht ABCDA'B'C'D' hy ch ra v chng minh
a -Mt cnh ca hnh hp ch nht // vi 1 mp
b - Hai mp //
3- Bi mi:
Hot ng ca GV Hot ng ca HS
* H1: Tm hiu kin thc mi
- HS tr li ti ch bi tp ?1
. GV: cht li ng thng mp
a a' ; b b'
a mp (a',b')

a' ct b'
- GV: Hy tm trn m hnh hoc hnh v
nhng v d v ng thng vung gc vi
mp?
- HS tr li theo hng dn ca GV
- HS pht biu th no l 2 mp vung gc?
- HS tr li theo hng dn ca GV

- GV: tiu hc ta hc cng thc tnh th
tch ca hnh hp ch nht. Hy nhc li cng
thc ?
- Nu l hnh lp phng th cng thc tnh
th tch s l g?
* H2: Tnh th tch hnh hp ch nht
GV yu cu HS c SGK tr 102-103 phn th
tch hnh hp ch nht n cng thc tnh th
tch hnh hp ch nht
1) ng thng vung gc vi mt phng -
Hai mt phng vung gc
?1
AA' AD v AA'DD' l hnh ch nht
AA' AB v AA'B'B l hnh ch nht
Khi ta ni: A
/
A vung gc vi mt phng
( ABCD) ti A v k hiu :
A
/
A mp ( ABCD )
* Ch :
+ Nu a

mp(a,b); a mp(a',b')
th mp (a,b) mp(a',b')
* Nhn xt: SGK/ 101
?2
C B
/
B, C
/
C, D
/
D vung gc mp (ABCD )
C B
/
B (ABCD)
B
/
B

mp (B
/
BCC' )
Nn mp (B
/
BCC' ) mp (ABCD)
C/m t
2
:
mp (D
/
DCC' ) mp (ABCD)
mp (D
/
DAA' ) mp (ABCD)
V = a.b.c
V
lp phng
= a
3
2) Th tch hnh hp ch nht
b
a c

c
Trang 95
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
* V d:
+ HS ln bng lm VD:
*H3: Cng c
Bi tp 10/103
Bi tp 11/ SGK:
Tnh cc kch thc ca mt hnh hp ch
nht, bit rng chng t l vi 3, 4, 5 v th
tch ca hnh hp ny l 480 cm
3
*H5: Hng dn v nh
Lm cc bi tp 12, 13 v xem phn luyn tp
V
Hnh hp CN
= a.b.c ( Vi a, b, c l 3 kch thc
ca hnh hp ch nht )
V
lp phng
= a
3
S mi mt = 216 : 6 = 36
+ di ca hnh lp phng
a = 36 = 6
V = a
3
= 6
3
= 216
A B
E F
D C
H G
a) BF EF v BF FG ( t/c HCN) do :
BF (EFGH)
b) Do BF (EFGH) m BF

(ABFE)

(ABFE) (EFGH)
* Do BF (EFGH) m BF

(BCGF)

(BCGF) (EFGH)
Gi cc kch thc ca hnh hp ch nht l a,
b, c
Ta c:
3 4 5
a b c

= k
Suy ra a= 3k ; b = 4k ; c =5k
V = abc = 3k. 4k. 5k = 480
Do k = 2
Vy a = 6; b = 8 ; c = 10
Ngyson:25/82010
Ngy ging: LUYN TP
I- Mc tiu bi dy:
-T l thuyt, GV gip HS nm chc cc yu t ca hnh hp ch nht. Bit mt ng thng
vung gc vi mt phng, hai mt phng song song. Nm c cng thc tnh th tch hnh hp
ch nht
- Rn luyn k nng thc hnh tnh th tch hnh hp ch nht. Bc u nm c phng
php chng minh1 ng thng vung gc vi 1 mp, hai mp //
- Gio dc cho h/s tnh thc t ca cc khi nim ton hc.
ii- phng tin thc hin:
- GV: M hnh hp CN, hnh hp lp phng, mt s vt dng hng ngy c dng hnh hp
ch nht. Bng ph ( tranh v hnh hp )
- HS: Bi tp v nh
Iii- tin trnh bi dy:
A- T chc:
B- Kim tra bi c:
Lng vo bi mi.
C- Bi mi :
* H1: Cha cc bi tp HS in vo bng
Trang 96
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
- HS in vo bng
- Nhc li phng php dng chng minh 1
ng thng mp
a mp(a'b')

a a' ; a b'
a' ct b'
+ Nhc li ng thng // mp
BC// mp (A'B'C'D')
BC // B'C'

BC

mp(A'B'C'D')
+ Nhc li 2 mp :
Nu a

mp (a,b)
a mp (a',b')
th mp (a,b) mp (a',b')
- GV: cho HS nhc li t mp
t // mp
mp // mp
GV gi gi HS ln bng lm ri cha BT
cho HS
GV gi gi HS ln bng lm ri cha BT
cho HS
* H2: HS lm vic theo nhm
- GV: Cho HS lm vic nhm
- Cc nhm trao i v cho bit kt qu.
Bi tp 4
Gi 3 kch thc ca hnh hp ch nht l a,
b, c v EC = d ( Gi l ng cho ca hnh
hp CN)
CMR: d =
2 2 2
a b c + +
*H3: Cng c
HS cha bi tp 18 ti ch
Phn tch ng i t E n C
*H4: Hng dn v nh
- Lm cc bi tp 15, 17
- Tm iu kin 2 mp //
1) Cha bi 13/104
Chiu di 22 18 15 20
Chiu rng 14 5 11 13
Chiu cao 5 6 8 8
Din tch 1
y
308 90 165 260
Th tch 1540 540 1320 2080
A B
E F
D C
H G
b) AB mp(ADEH)

nhng mp mp
(ADHE)
c) AD // mp (EFGH)
Ta c: AD // HE v ADHE l hnh ch nht
(gt)
HE

mp ( EFGH)
B C
F G
A D
E H
2) Cha bi 14/104
a) Th tch nc vo:
120. 20 = 2400 (lt) = 2,4 m
3
Din tch y b l:
2,4 : 0,8 = 3 m
2

Chiu rng ca b nc:
3 : 2 = 1,5 (m)
b) Th tch ca b l:
20 ( 120 + 60 ) = 3600 (l) = 3,6 m
3
Chiu cao ca b l:
3,6 : 3 = 1, 2 m
3) Cha bi 15/104
Khi cha th gch vo nc cch ming thng
l: 7 - 4 = 3 dm
Th tch nc v gch tng bng th tch ca
25 vin gch 2 .1. 0,5. 25 = 25 dm
3
Din tch y thng l:7. 7. = 49 dm
3
Chiu cao nc dng ln l:25 : 49 = 0,51dm
Sau khi th gch vo nc cn cch ming
thng l:3- 0, 51 = 2, 49 dm
Theo Pi Ta Go ta c:
AC
2
= AB
2
+ BC
2
(1)
EC
2
= AC
2
+ AE
2
(2)
T (1) v (2)

EC
2
= AB
2
+ BC
2
+ AE
2
Trang 97
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
Hay d =
2 2 2
a b c + +
HS cha bi tp 18 ti ch
HS ghi BTVN
Ngyson:25/82010
Ngy ging: HNH LNG TR NG
I- Mc tiu bi dy:
-T m hnh trc quan, GV gip HS nm chc cc yu t ca hnh lng tr ng. Nm
c cch gi tn theo a gic y ca n. Nm c cc yu t y, mt bn, chiu cao Rn
luyn k nng v hnh lng tr ng theo 3 bc: y, mt bn, y th 2- Gio dc cho h/s tnh
thc t ca cc khi nim ton hc.
ii- phng tin thc hin:
- GV: M hnh hnh lng tr ng. Bng ph ( tranh v hnh hp )
- HS: Thc thng c vch chia mm
Iii- tin trnh bi dy:
A- T chc:
B- Kim tra bi c:
Bi tp 16/ SGK 105
C- Bi mi :
Hot ng ca GV Hot ng ca HS
* H1: Gii thiu bi v tm kim kin thc
mi.
Chic n lng tr 106 cho ta hnh nh mt
lng tr ng. Em hy quan st hnh xem y
ca n l hnh g ? cc mt bn l hnh g ?
- GV: a ra hnh lng tr ng v gii thiu
Hnh ch nht, hnh vung l cc dng c
bit ca hnh bnh hnh nn hnh hp ch
nht, hnh lp phng cng l nhng lng tr
ng.
GV a ra mt s m hnh lng tr ng ng
gic, tam gic
ch r cc y, mt bn, cnh bn ca lng tr.
GV a ra v d
1.Hnh lng tr ng
+ A, B, C, D, A
1
, B
1
, C
1
, D
1
L cc nh
+ ABB
1
A
1;
BCC
1
B
1
... cc mt bn l cc hnh
ch nht
+ on AA
1
, BB
1
, CC
1
// v bng nhau l
cc cnh bn
+ Hai mt: ABCD, A
1
B
1
C
1
D
1
l hai y
+ di cnh bn c gi l chiu cao
+ y l tam gic, t gic, ng gic ta gi l
lng tr tam gic, lng tr t gic, lng tr ng
gic
+ Cc mt bn l cc hnh ch nht
+ Hai y ca lng tr l 2 mp //.
A B

B
A
D
?1
A
1
A

AD ( v AD D
1
A
1
l hnh ch nht )
A
1
A AB ( v ADB
1`
A
1
l hnh ch nht )
M AB v AD l 2 ng thng ct nhau ca
Trang 98
C
1
D
B
1
C
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
* H2: Nhng ch
*H3: Cng c
- HS cha bi 19, 21/108
- ng ti ch tr li
*H4: Hng dn v nh
+Hc bi c
+Lm cc bi tp 19, 22 sgk
+Tp v hnh.
mp ( ABCD)
Suy ra A
1
A

mp (ABCD )
C/ m T
2
:
A
1
A

mp (A
1
B
1
C
1
D
1
)
Cc mt bn c vung gc vi hai mt phng
y
* Hnh lng tr ng c y l hnh bnh hnh
c gi l hnh hp ng
Trong hnh lng tr ng cc cnh bn // v
bng nhau, cc mt bn l cc hnh ch nht.
2- V d:
ABCA
/
B
/
C
/
l mt lng tr ng tam gic
Hai y l nhng tam gic bng nhau
Cc mt bn l nhng hnh ch nht
di mt cnh bn c gi l chiu cao
2) Ch :
- Mt bn l HCN: Khi v ln mp ta thng v
thnh HBH
- Cc cnh bn v //
- Cc cnh vung gc c th v khng vung
gc
- HS ng ti ch tr li
Ngyson:25/82010
Ngy ging: DIN TCH XUNG QUANH LNG TR NG
I- Mc tiu bi dy:
-T m hnh trc quan, GV gip HS nm chc cc yu t ca hnh lng tr ng.
- HS chng minh cng thc tnh din tch xung quanh mt cch n gin nht
- Rn luyn k nng vn dng thnh tho CT tnh din tch xung quanh ca hnh lng tr
ng trong bi tp. Gio dc cho HS tnh thc t ca cc khi nim ton hc.
ii- phng tin thc hin:
- GV: M hnh hnh lng tr ng. Ba ct khai trin
- HS: Lm bi tp phc v bi mi
Iii- tin trnh bi dy:
A- T chc:
B- Kim tra bi c:
Trang
C'
A B
C
A'
B'
99
c
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
Cha bi 22
+ Tnh din tch ca H.99/109 (a)
+ Gp li c hnh g? c cch tnh din tch hnh lng tr
C- Bi mi:
* H1: t vn : Qua bi cha ca bn c nhn xt g v din tch HCN: AA'B'B i vi hnh
lng tr ng ADCBEG Din tch c ngha g? Vy din tch xung quanh hnh lng tr ng
tnh nh th no?
Hot ng ca GV Hot ng ca HS
* H2: Xy dng cng thc tnh din tch
xung quanh
- GV: Cho HS lm bi tp ?1
Quan st hnh khai trin ca hnh lng tr
ng tam gic
+ di cc cnh ca 2 y l:
2,7 cm; 1,5 cm; 2 cm
* HS lm bi tp ? C
B E
C cch tnh khc khng ?
Ly chu vi y nhn vi chiu cao:
( 2,7 + 1,5 + 2 ) . 3 = 6,2 .3 = 18,6 cm
2
*Din tch xung quanh ca hnh lng tr ng
bng tng din tch ca cc mt bn
S
xq
= 2 p.h
+ p: na chu vi y
+ h: Chiu cao lng tr
+ a gic c chu vi y l 2 p th
Sxung quanh ca hnh lng tr ng:
S
xq
= 2 p.h
S
xq
= a
1
.h + a
2
.h + a
3
.h + + a
n
.h
= ( a
1
+ a
2
+ a
3
+ a
n
).h = 2 ph
Din tch ton phn ca hnh lng tr ng
tnh th no ?
*H3: V d
Cho lng tr ng tam gic ABCDEG sao cho
ADC vung C c AC = 3 cm, AB = 6 cm,
CD = 4 cm th din tch xung quanh l bao
nhiu?
GV gi HS c bi ?
tnh din tch ton phn ca hnh lng tr
1) Cng thc tnh din tch xung quanh
?1
* HS lm bi tp ?
- Din tch AA'B'B = ?
- So snh n vi hnh lng tr t suy ra
cng thc tnh din tch xung quanh ca hnh
lng tr ng:

+ di cc cnh ca 2 y l:
2,7 cm; 1,5 cm; 2 cm
+ Din tch ca hnh ch nht th nht l: 2,7 .
3 = 8,1 cm
2
+Din tch ca hnh ch nht th hail: 1,5 . 3
= 4,5cm
2
+Din tch ca hnh ch nht th bal: 2 . 3 =
6cm
2
+ Tng din tch ca c ba hnh ch nht l:
8,1 + 4,5 + 6 = 18,6 cm
2

* Din tch ton phn :
S
tp
= S
xq
+ 2 S y C
2) V d:


Trang 100
A
D
G
A
B
G
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
ta cn tnh cnh no na?
Tnh din tch xung quanh ca hnh lng tr?
Tnh din tch hai y
Tnh din tch ton phn ca hnh lng tr
GV treo bng ph bi tp ?
Yu cu HS hot ng nhm
Thi gian hot ng nhm 7 pht
GV treo bng ph ca cc nhm
Cho cc nhm nhn xt cho
GV cht a li gii chnh xc
*H4: Cng c
- GV: Cho HS nhc li cng thc tnh S
xq

v
S
tp
ca hnh lng tr ng.
* Cha bi 24
H5: Hng dn v nh
HS lm cc bi tp 25, 26
HD: xem c gp c hay khng da trn
nhng yu t no ? nh no trng nhau, cnh
no trng nhau sau khi gp.
D E
ADC vung C c: AD
2
= AC
2
+ CD
2

= 9 + 16 = 25

AD = 5
S
xq
= ( 3 +4 + 5). 6 = 72; S
2
= 3 . 4 = 12
S
tp
= 72 + 12 = 84 cm
2
3)Luyn tp: Bi 23/ SGK 111
a) Hnh hp ch nht
S
xq
= ( 3 + 4 ). 2,5 = 70 cm
2
2S

= 2. 3 .4 = 24cm
2
Stp = 70 + 24 = 94cm
2
b) Hnh lng tr ng tam gic:
CB =
2 2
2 3 13 +
( nh l Pi Ta Go )
S
xq
= ( 2 + 3 + 13 ) . 5 = 5 ( 5 + 13 )
= 25 + 5 13 (cm
2
)
2S

=2.
1
2
. 2. 3 = 6 (cm
2
)
S
tp
= 25 + 5 13 + 6 = 31 + 5 13 (cm
2
)
Ngyson:25/8/2010
Ngy ging: TH TCH HNH LNG TR NG
I- Mc tiu bi dy:
-T m hnh trc quan, GV gip HS nm chc cc yu t ca hnh lng tr ng.
- HS chng minh cng thc tnh th tch hnh lng tr ng.
- Rn luyn k nng vn dng thnh tho cng thc tnh th tch ca hnh lng tr ng
trong bi tp. Cng c vng chc cc khi nim hc: song song, vung gc ca ng ca
mt.Gio dc cho HS tnh thc t ca cc khi nim ton hc.
ii- phng tin thc hin:
- GV: M hnh hnh lng tr ng. Hnh lp phng, lng tr.
- HS: Lm bi tp phc v bi mi
Iii- tin trnh bi dy:
A- T chc:
B- Kim tra bi c:
Pht biu cng thc tnh th tch ca hnh hp ch nht: ABCDEFGH so vi th tch ca hnh lng
tr ng ABCDEFGH?
C- Bi mi:
* H1: t vn
T bi lm ca bn ta thy: V
HHCN
= Tch di 3 kch thc
Ct i hnh hp ch nht theo ng cho ta c 2 hnh lng tr ng tam gic. Vy ta c cng
thc tnh th tch hnh lng tr ng ntn? Bi mi
Hot ng ca GV Hot ng ca HS
*H2: Cng thc tnh th tch
GV nhc li cc kin thc hc tit trc:
V
HHCN
= a. b. c
( a, b , c di 3 kch thc) Hay V = Din
1)Cng thc tnh th tch?
Th tch hnh hp ch nht l : 5 . 4 . 7 = 140
Th tch lng tr ng tam gic l:
Trang 101
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
tch y . Chiu cao
GV yu cu HS lm ? SGK
So snh th tch ca lng tr ng tam gic
v th tch hnh hp ch nht ( Ct theo mt
phng cha ng cho ca 2 y khi 2
lng tr ng c y l l tam gic vung
bng nhau
a) Cho lng tr ng tam gic, y l tam
gic ABC vung ti C: AB = 12 cm, AC = 4
cm, AA' = 8 cm. Tnh th tch hnh lng tr
ng trn?
HS ln bng trnh by?
*H3 : Cng c
- Qua v d trn em c nhn xt g v vic p
dng cng thc tnh th tch ca hnh lng tr
ng ring v hnh khng gian ni chung
- Khng my mc p dng cng thc tnh th
tch trong 1 bi ton c th
- Tnh th tch ca 1 hnh trong khng gian c
th l tng ca th tch cc hnh thnh phn
( Cc hnh c th c cng thc ring)
* Lm bi tp 27/ sgk
Quan st hnh v in vo bng
*H4: Hng dn v nh
- HS lm bi tp 28, 30
- Hng dn bi 28:
y l hnh g? chiu cao ? suy ra th tch?
Da vo nh ngha xc nh y.
- Hng dn bi 30
Phn c:
Phn chia hp l c 2 hnh c th p dng
cng thc tnh th tch c.
5.4.7 5.4
.7
2 2

= S

. Chiu cao
Tng qut: V
lng tr ng
=
1
2
V
hhcn
V
lng tr ng
= S. h; S: din tch y, h: chiu cao

V
lng tr ng
=
1
2
a.b.c V = S. h
( S: l din tch y, h l chiu cao )
2)V d:
C

Do tam gic ABC vung ti C


Suy ra:
CB =
2 2 2 2
12 4 8 2 AB AC
Vy S =
1
.4.8 2 16 2
2.

cm
2
V = 8 h = 16 2.8 128 2 cm
3
b) V d: (sgk)
A a B
b
E F
D C
c
H G
Trang 102
A B
C
A'
B'
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
b 5 6 4 5/2
h 2 4 3 4
h
1
8 5 2 10
Din tch 1 y 5 12 6 5
Th tch 40 60 12 50
Ngyson:25/82010
Ngy ging: LUYN TP
I- Mc tiu bi dy:
- GV gip HS nm chc cc yu t ca hnh lng tr ng. p dng vo gii BT.
- HS p dng cng thc tnh th tch hnh lng tr ng.
- Rn luyn k nng tnh ton tnh th tch ca hnh lng tr ng trong bi tp.
- Cng c vng chc cc k/nim hc: song song, vung gc ca ng ca mt.
- Gio dc cho h/s tnh thc t ca cc khi nim ton hc.
ii- phng tin thc hin:
- GV: M hnh hnh lng tr ng
- HS: Lm bi tp
Iii- tin trnh bi dy:
A- T chc:
B- Kim tra bi c:
Nu cng thc tnh th tch ca hnh lng tr ng?
C- Bi mi:
Hot ng ca GV Hot ng ca HS
* H1: T chc luyn tp
a) S

= 28 cm
2
; h = 8
b) S
ABC
= 12 cm
2
; h = 9 cm
- GV: Cho HS lm ra nhp , HS ln bng cha
- Mi HS lm 1 phn.
- HS ln bng cha
- Chiu cao ca hnh lng tr l 10 cm - Tnh
V?
( C th phn tch hnh lng tr thnh 2 hnh
lng tr tam gic c din tch y ln lt l
1) Cha bi 34 ( sgk)
8
A 9
S

= 28 cm
2
B C S
ABC
= 12
cm
2

a) S

= 28 cm
2
; h = 8
V = S. h = 28. 8 = 224 cm
3
Trang
C
B E
A
D
G
h
1
b
h
103
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
12 cm
2
v 16 cm
2
ri cng hai kt qu)
in s thch hp vo trng
HS lm bi tp 32
E

D
GV gi HS ln bng in vo bng?
*H2: Cng c
- Khng my mc p dng cng thc tnh th
tch trong 1 bi ton c th
- Tnh th tch ca 1 hnh trong khng gian c
th l tng ca th tch cc hnh thnh phn
( Cc hnh c th c cng thc ring)
*H3: Hng dn v nh
- HS lm bi tp 33 sgk
-Hc bi c, tp v hnh
b) S
ABC
= 12 cm
2
; h = 9 cm
V = S.h = 12 . 9 = 108 cm
3
2) Cha bi 35
Din tch y l:
( 8. 3 + 8. 4) : 2 = 28 cm
2
V = S. h = 28. 10 = 280 cm
3
C th phn tch hnh lng tr thnh 2 hnh
lng tr tam gic c din tch y ln lt l
12 cm
2
v 16 cm
2
ri cng hai kt qu)
3) Cha bi 32
- S

= 4. 10 : 2 = 20 cm
2
- V lng tr = 20. 8 = 160 cm
3
- Khi lng li ru
m = V. D = 0,160. 7,874 = 1,26 kg
3) Cha bi 31
Lng tr 1 Lng tr 2 Lng tr 3
Chiu cao lng
tr ng

5 cm 7 cm 0,003 cm
Chiu cao

y
4 cm
14
5
cm
5 cm
Cnh tng
ng
Chiu cao

y
3 cm 5 cm 6 cm
Din tch y
6 cm
2
7 cm
2
15 cm
2
Th tch hnh
lng tr ng
30 cm
3
49 cm
3
0,045 l
HS nghe GV cng c bi.
HS ghi BTVN
Ngyson:25/82010
Ngy ging: HNH CHP U V HNH CHP CT U
I- Mc tiu bi dy:
-T m hnh trc quan, GV gip h/s nm chc cc yu t ca hnh chp v hnh chp ct
u. Nm c cch gi tn theo a gic y ca n. Nm c cc yu t y, mt bn, chiu
cao Rn luyn k nng v hnh hnh chp v hnh chp ct u theo 3 bc: y, mt bn, y
th 2
- Gio dc cho h/s tnh thc t ca cc khi nim ton hc.
ii- phng tin thc hin:
Trang
A
B
C
D
8
4
3
104
A
B
C
E
F
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
- GV: M hnh hnh hnh chp v hnh chp ct u. Bng ph ( tranh v )
- HS: Ba cng ko bng keo
Iii- tin trnh bi dy:
A- T chc:
B- Kim tra bi c: Lng vo bi mi
C- Bi mi:
Hot ng ca GV Hot ng ca HS
* H1: Gii thiu hnh chp
- GV: Dng m hnh gii thiu cho HS khi
nim hnh chp, dng hnh v gii thiu cc
yu t c lin quan, t hng dn cch v
hnh chp
- GV: a ra m hnh chp cho HS nhn
xt:
- y ca hnh chp
- Cc mt bn l cc tam gic
- ng cao
* H2: Hnh thnh khi nim hnh chp
u
- GV: a ra m hnh chp u cho HS
nhn xt:
- y ca hnh chp
- Cc mt bn l cc tam gic
- ng cao
Khi nim : SGK/ 117
S. ABCD l hnh chp u :

( ABCD) l a gic u
SBC = SBA = SDC =
1) Hnh chp
- y l mt a gic
- Cc mt bn l cc tam gic c chung 1 nh
- SAB, SBC, l cc mt bn
- SH (ABCD) l ng cao
- S l nh
- Mt y: ABCD
Hnh chp S.ABCD c nh l S, y l t
gic ABCD, ta gi l hnh chp t gic
1) Hnh chp u
D
C
A
- y l mt a gic u
- Cc mt bn l cc tam gic cn = nhau
Trang 105
S
A
B
C
D
H
S
B
H
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012

? . Ct tm ba hnh 118 ri gp li thnh
hnh chp u.
GV yu cu HS lm bi tp 37/ SGK tr118
* H3: Hnh thnh khi nim hnh chp
ct u
- GV: Cho HS quan st v ct hnh chp
thnh hnh chp ct
- Nhn xt mt phng ct
- Nhn xt cc mt bn
*H4: Cng c
- HS ng ti ch tr li bi 37
- HS lm bi tp 38
in vo bng
*H5: Hng dn v nh
- Lm cc bi tp 38, 39 sgk/119
- ng cao trng vi tm ca y
- Hnh chp t gic u c mt y l hnh
vung, cc mt bn l cc tam gic cn
- Chn ng cao H l tm ca ng trn i
qua cc nh ca mt y
- ng cao v t nh S ca mi mt bn ca
hnh chp u gi l trung on ca hnh
chp
Trung on ca hnh chp khng vung gc
vi mt phng y, ch vung gc cnh y
ca hnh chp
? Ct tm ba hnh 118 ri gp li thnh hnh
chp u.
Bi tp 37/ SGK tr118
a.Sai, v hnh thoi khng phI l t gic u
b.Sai, v hnh ch nht khng phi l t gic
u
3) Hnh chp ct u
+ Ct hnh chp bng mt mt phng // y
ca hnh chp ta c hnh chp ct
- Hai y ca hnh chp ct u //
Nhn xt :- Cc mt bn ca hnh chp ct l
cc hnh thang cn
- Hnh chp ct u c hai mt y l 2 a gic
u ng dng vi nhau
Chp
tam
gic
u
Chp
t gic
u
Chp
ng
gic
u
Chp
lc
gic
u
y
Tam
gic
u
Hnh
vung
Ng
gic
u
Lc
gic
u
Mt
bn
Tam
gic
cn
Tam
gic
cn
Tam
gic
cn
Tam
gic
cn-
S
cnh
3 4 5 6
Trang
A
C
S
B
D
H
106
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
y
S
cnh
6 8 10 12
S
mt
4 5 6 7
Ngyson:25/82010
Ngy ging: DIN TCH XUNG QUANH HNH CHP U
I- Mc tiu bi dy:
-T m hnh trc quan, GV gip HS nm chc cng thc tnh S xung quanh ca hnh chp
u.Nm c cch gi tn theo a gic y ca n. Nm c cc yu t y, mt bn, chiu
cao Rn luyn k nng tnh din tch xung quanh hnh chp.
- Gio dc cho h/s tnh thc t ca cc khi nim ton hc.
ii- phng tin thc hin:
- GV: M hnh hnh hnh chp u, v hnh lng tr ng. Bng ph
- HS: Ba cng ko bng keo
Iii- tin trnh bi dy:
A- T chc:
B- Kim tra bi c:
- Phn lm bi tp nh ca HS
C- Bi mi:
Hot ng ca GV Hot ng ca HS
* H1: Gii thiu cng thc tnh din tch xung
quanh hnh chp
GV: Yu cu HS a ra sn phm bi tp lm
nh & kim tra bng cu hi sau:
- C th tnh c tng din tch ca cc tam
gic khi cha gp?
- Nhn xt tng din tch ca cc tam gic khi
gp v din tch xung quanh hnh hnh chp
u?
a.S cc mt bng nhau trong 1 hnh chp t
gic u l:
b.Din tch mi mt tam gic l:
c.Din tch y ca hnh chp u..
d.Tng din tch cc mt bn ca hnh chp u
l:
GV gii thch : tng din tch tt c cc mt bn
l din tch xung quanh ca hnh chp
1) Cng thc tnh din tch xung quanh
- Tnh c S ca cc tam gic bng cng thc
- S
xq
= tng din tch cc mt bn
?a. L 4 mt, mi mt l 1 tam gic cn
b.
4.6
2
= 12 cm
2
c. 4. 4 = 16 cm
2
d. 12 . 4 = 48 cm
2
Din tch xung quanh ca hnh chp t gic u:
Din tch mi tam gic l:
.
2
a d
Trang 107
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
GV a m hnh khai trin hnh chp t gic
Tnh din tch xung quanh ca hnh chp t gic
u:
GV : Vi hnh chp u ni chung ta c:
Tnh din tch ton phn ca hnh chp u th
no?
p dng: Bi 43 a/ SGK/ 121
- GV: Cho HS tho lun nhm bi tp VD
*H2: V d
Hnh chp S.ABCD 4 mt l tam gic u bng
nhau H l tm ng trn ngoi tip tam gic
u ABC bn knh HC = R = 3
Bit AB = R 3
*H3: Cng c
Cha bi tp 40/121
*H4: Hng dn v nh
- Lm cc bi tp: 41, 42, 43 sgk
S
xq
ca t gic u:
S
xq
= 4.
.
2
a d
=
4
.
2
a
d
= P. d
Cng thc: SGK/ 120
p: Na chu vi y
d: Trung on hnh chp u
* Din tch ton phn ca hnh chp u:
Bi 43 a/ SGK: S
Xq
= p. d =
20.4
.20
2
= 800 cm
2
S
tp
= S
xq
+ S
y
= 800 + 20 . 20 = 1200 cm
2
2) V d:
Hnh chp S.ABCD u nn bn knh ng trn
ngoi tip tam gic u l R 3
Nn AB = R 3 = 3 3 = 3 ( cm)
* Din tch xung quanh hnh hnh chp :
S
xq
= p.d =
9 3 27
. . 3 = 3
2 2 4
( cm
2
)
* Cha bi tp 40/121
+ Trung on ca hnh chp u:
SM
2
= 25
2
- 15
2
= 400

SM = 20 cm
+ Na chu vi y: 30. 4 : 2 = 60 cm
+ Din tch xung quanh hnh hnh chp u:
60 . 20 = 1200 cm
2
+ Din tch ton phn hnh chp u:
1200 + 30.30 = 2100 cm
2
HS ghi BTVN
Ngyson:25/82010
Ngy ging: TH TCH CA HNH CHP U
I- Mc tiu bi dy:
-T m hnh trc quan, GV gip HS nm chc cng thc tnh Vca hnh chp u.
Trang
A
C
S
B
D
H
108
S
A C
I
H
S
Xq
= p. d
S
tp
= S
xq
+ S
y
B
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
- Rn luyn k nng tnh th tch hnh chp . K nng quan st nhn bit cc yu t ca
hnh chp u qua nhiu gc nhn khc nhau. K nng v hnh chp.
- Gio dc cho HS tnh thc t ca cc khi nim ton hc.
ii- phng tin thc hin:
- GV: M hnh hnh hnh chp u, v hnh lng tr ng. Dng c o lng
- HS: Cng thc tnh th tch hnh lng tr ng
Iii- tin trnh bi dy:
A- T chc:
B- Kim tra bi c:
- Pht biu cng thc tnh th tch hnh lng tr ng. p dng tnh chiu cao ca hnh lng tr
ng t gic u c dung tch l 3600 lt v cnh hnh vung ca y l 3 m
C- Bi mi:
Hot ng ca GV Hot ng ca HS
* H1: Gii thiu cng thc tnh th tch ca hnh
chp u
- GV: a ra hnh v lng tr ng t gic v nu
mi quan h ca th tch hai hnh lng tr ng c
y l a gic u v mt hnh chp u c chung
y v cng chiu cao
- GV: Cho HS lm thc nghim chng minh th
tch ca hai hnh trn c mi quan h biu din di
dng cng thc
+ S: l din tch y
+ h: l chiu cao
* Ch : Ngi ta c th ni th tch ca khi lng
tr, khi chp thay cho khi lng tr, khi chp
* H2: Cc v d
* V d 1: sgk
* V d 2:
Tnh th tch ca hnh chp tam gic u chiu cao
hnh chp bng 6 cm, bn knh ng trn ngoi
tip l 6 cm
* H3: T chc luyn tp
* V hnh chp u
- V y, xc nh tm (0) ngoi tip y
- V ng cao ca hnh chp u
- V cc cnh bn ( Ch nt khut)
*H4: Cng c
cha bi 44/123
a) HS cha
b) Lm bi tp sau
+ ng cao ca hnh chp = 12 cm; AB = 10 cm
Tnh th tch ca hnh chp u?
+ Cho th tch ca hnh chp u 18 3 cm
3
Cnh
AB = 4 cm Tnh chiu cao hnh chp?
1) Th tch ca hnh chp u
HS v v lm thc nghim rt ra CT tnh V hnh
chp u
V
chp u
=
1
3
S. h
- HS lm v d
+ ng cao ca tam gic u: ( 6: 2). 3 = 9 cm
Cnh ca tam gic u: a
2
-
2
4
a
= h
a = 2. h .
3 3
2.9 6 3
3 3
= 10,38 cm
2
2
3
3
27 3
4
1
. 27 3.2 93, 42
3
d
a
S cm
V S h cm


- HS lm vic theo nhm
* ng cao ca tam gic
AB
3 3
10 5 3
2 2

* Din tch y:
Trang
A'
S
D'
B'
A
B
C
D
C'
109
V
chp u
=
1
3
S. h
S
B
D
H
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
C

A
*H5: Hng dn v nh
- Lm cc bi tp 45, 46/sgk
- Xem trc bi tp luyn tp
1
.10.5 3 25 3
2

* Th tch ca hnh chp u
V =
1
25 3.12 100 3
3

*Ta c:

3
2
V = 18 3
1 3
.4.4 4 3
2 2
3.18 3
4 3
cm
S cm
h cm

Ngyson:25/82010
Ngy ging: LUYN TP
I- Mc tiu bi dy:
- GV gip HS nm chc kin thc c lin quan n hnh chp u - cng thc tnh th tch
ca hnh chp u.
- Rn luyn k nng tnh th tch hnh chp . K nng quan st nhn bit cc yu t ca
hnh chp u qua nhu gc nhn khc nhau. K nng v hnh chp.
- Gio dc cho HS tnh thc t ca cc khi nim ton hc.
ii- phng tin thc hin:
- GV: M hnh hnh hnh chp u, v hnh lng tr ng. Bi tp
- HS: cng thc tnh th tch cc hnh hc - Bi tp
Iii- tin trnh bi dy:
A- T chc:
B- Kim tra:15


- Pht biu cng thc tnh th tch hnh chp u?
- p dng tnh din tch y v th tch ca hnh chp u c kch thc nh hnh v:
Bit SO = 35 cm. S
* p n v thang im
+ Pht biu ng (2 )
+ Vit ng cng thc (2)
* V chp =
1
3
S . h
S
MNO
=
1 3
.12.12.
2 2
(cm
2
)
S y = 6.36 3 = 374,12 (cm
2
)
V chp =
1
3
.374,12 . 35 = 4364,77 (cm
2
)
C- Bi mi
Hot ng ca GV Hot ng ca HS
*H1: GV cha nhanh bi KT 15'
*H2: Luyn tp
1) Cha bi 47
- HS ln bng trnh by
S 48a) S
xq
= p.d = 2.5.4,33 = 43,3
Trang 110
0
M
N
R = 12
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
- Ch c hnh 4 v cc a gic ca hnh 4 u
l tam gic u
2) Cha bi 48
- GV: dng bng ph v HS ln bng tnh
3) Cha bi 49
4) Bi tp 65(1)SBT :
Hnh v a ln bng ph
*H3: Cng c
- GV: nhc li phng php tnh S
xq
; S
tp
v
V ca hnh chp
*H4: Hng dn v nh
- Lm bi 50,52,57
- n li ton b chng
- Gi sau n tp.
Bng n tp cui nm:
HS cn n li khi nim cc hnh lng tr
ng, lng tr u, hnh hp ch nht, hnh
lp phng, hnh chp u v cc cng thc
tnh S
xq
, S
tp
, V ca cc hnh.
S
tp
= S
aq
+ S
y
= 43,3 + 25 = 68,3 cm
2
S 49 a) Na chu vi y: 6.4 : 2 = 12(cm)
Din tch xung quanh l:12. 10 = 120 (cm
2
)
b) Na chu vi y:7,5 . 2 = 15
Din tch xung quanh l:S
xq
= 15. 9,5= 142,5 ( cm
-2
)
S


D C

A
BT65:
a)T tam gic vung SHK tnh SK
SK =
2 2
187, 2 SH HK + (m)
Tam gic SKB c:
SB =
2 2
220, 5 SK BK + (m)
b) S
xq
= pd

87 235,5 (m
2
)
c) V =
1
3
S.h

2 651 112,8(m
3
)
HS nhc li cc cng thc tnh hc.
Ghi BTVN.
Ngyson:25/82010
Ngy ging: N TP CHNG IV
I- Mc tiu bi dy:
- GV gip h/s nm chc kin thc ca chng: hnh chp u, Hnh hp ch nht, hnh lng
tr - cng thc tnh din tch, th tch ca cc hnh
- Rn luyn k nng tnh din tch xung quanh, th tch cc hnh . K nng quan st nhn
bit cc yu t ca cc hnh qua nhiu gc nhn khc nhau. K nng v hnh khng gian.
- Gio dc cho h/s tnh thc t ca cc khi nim ton hc.
ii- phng tin thc hin:
- GV: M hnh hnh cc hnh
- Bi tp
- HS: cng thc tnh th tch cc hnh hc - Bi tp
Iii- tin trnh bi dy:
A- T chc:
B- Bi mi:
1) H thng ha kin thc c bn
Hnh Sxung quanh Ston phn Th tch
A
1
S
xq
= 2 p .h
P: Na chu vi
y
S
tp
= S
xq
+ 2 S
y
V = S. h
S: din tch y
h: chiu cao
Trang 111
D
1
C
1
B
1
C
B
H
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
D
A
* Lng tr ng
- Cc mt bn l
B hnh ch nht
- y l a gic
* Lng tr u: Lng tr ng y l a
gic u
h: chiu cao
B C
F G
A D
E H
* Hnh hp ch nht: Hnh c 6 mt l
hnh ch nht
S
xq
= 2(a+b)c
a, b: 2 cnh y
c: chiu cao
S
tp
=2(ab+ac+bc) V = abc
* Hnh lp phng: Hnh hp ch nht
c 3 kch thc bng nhau. Cc mt bn
u l hnh vung
S
xq
= 4 a
2
a: cnh hnh lp
phng
S
tp
= 6 a
2
V = a
3

A
Chp u: Mt y l a gic u
S
xq
= p .d
P: Na chu vi
y
d: chiu cao mt
bn
( trung on)
S
tp
= S
xq
+ S
y
V =
1
3
S. h
S: din tch y
h: chiu cao
2) Luyn tp
- GV: Cho HS lm cc bi sgk/127, 128
* Bi 51: HS ng ti ch tr li
Trang
A'
S
D'
B'
A
B
C
D
C'
112
S
B
D
H
C
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
a) Chu vi y: 4a. Din tch xung quanh l: 4a.h
Din tch y: a
2
. Din tch ton phn: a
2
+ 4a.h
b) Chu vi y: 3a. Din tch xung quanh l: 3a.h
Din tch y:
2
3
4
a
. Din tch ton phn:
2
3
4
a
+ 3a.h
c) Chu vi y: 6a. Din tch xung quanh l: 6a.h
Din tch y:
2
3
4
a
.6. Din tch ton phn:
2
3
4
a
.6 + 6a.h
C- Cng c: Lm bi 52* ng cao y: h =
2 2
3, 5 1, 5
* Din tch y:
2 2
(3 6) 3, 5 1, 5
2
+
* Th tch : V =
2 2
(3 6) 3, 5 1, 5
2
+
. 11,5
D- Hng dn v nh
n li ton b chng trnh hnh hc
Gi sau n tp.
Ngyson:25/82010
Ngy ging: N TP CHNG CUI NM
I- Mc tiu bi dy:
- GV gip HS nm chc kin thc ca c nm hc
- Rn luyn k nng chng minh hnh v tnh din tch xung quanh, th tch cc hnh . K
nng quan st nhn bit cc yu t ca cc hnh qua nhiu gc nhn khc nhau. K nng v hnh
khng gian.
- Gio dc cho HS tnh thc t ca cc khi nim ton hc.
ii- phng tin thc hin:
- GV: H thng ha kin thc ca c nm hc. Bi tp
- HS: Cng thc tnh din tch, th tch cc hnh hc - Bi tp
Iii- tin trnh bi dy:
A- T chc:
B- Bi mi:
Hot ng ca GV Hot ng ca HS
*H1 : Kin thc c bn ca k II
1. a gic - din tch a gic
- nh l Talt : Thun - o
- Tnh cht tia phn gic ca tam gic
- Cc trng hp ng dng ca 2 tam gic
- Cc TH ng dng ca 2 tam gic vung
+ Cnh huyn v cnh gc vung
+
1
2
h
h
= k ;
1
2
S
S
V
V
= k
2
2. Hnh khng gian
- Hnh hp ch nht
- Hnh lng tr ng
- Hnh chp u v hnh chp ct u
- Th tch ca cc hnh
*H2: Cha bi tp
Cho tam gic ABC, cc ng cao BD, CE ct
nhau ti H. ng vung gc vi AB ti B v
ng vung gc vi AC ti C ct nhau K. Gi
- HS nu cch tnh din tch a gic
-Nu nh l Talt : Thun - o
- HS nhc li 3 trng hp ng dng ca 2
tam gic ?
- Cc trng hp ng dng ca 2 tam gic
vung?
+ Cnh huyn v cnh gc vung
A
E D
H
B M C
K
Trang 113
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
M l trung im ca BC.Chng minh:
a) ADB AEC :
b) HE.HC = HD.HB
c) H, M, K thng hng.
d) Tam gic ABC phi c thm iu kin g th t
gic BHCK l hnh thoi? L hnh ch nht?
CM ADB AEC : ta phi CM g ?
CM: HE. HC = HD. HB ta phi CM
g ?


HE HB
HD HC


HEB
:
HDC
CM: H, M, K thng hng ta phi CM
g ?

T gic BHCK l hnh bnh hnh
Hnh bnh hnh BHCK l hnh thoi khi no ?
Hnh bnh hnh BHCK l hnh ch nht khi no ?
*H3: Cng c
-GV: Hng dn bi tp v nh
*H4: Hng dn v nh
- n li c nm
- Lm tip bi tp phn n tp cui nm
HS v hnh v chng minh.
a)Xt ADB v AEC c:
^ ^ ^
0
90 ; D E A
chung => ADB AEC :
(g-g)
b) Xt HEB v HDC c :
^ ^ ^ ^
0
90 ; E D EHB DHC
( i nh)
=> HEB

HDC ( g-g)=>
HE HB
HD HC

=> HE. HC = HD. HB


c) T gic BHCK c :
BH // KC ( cng vung gc vi AC)
CH // KB ( cng vung gc vi AB)
T gic BHCK l hnh bnh hnh.
HK v BC ct nhau ti trung im
ca mi ng.
H, M, K thng hng.
d) Hnh bnh hnh BHCK l hnh thoi
HM BC.
V AH BC ( t/c 3 ng cao)
=>HM BC
A, H, M thng hng
Tam gic ABC cn ti A.
*Hnh bnh hnh BHCK l hnh ch nht

^
0
90 BKC

^
0
90 BAC
( V t gic ABKC c
^ ^
0
90 B C
)
Tam gic ABC vung ti A.
Ngyson:25/82010
Ngy ging: N TP CHNG CUI NM (tip)
I- Mc tiu bi dy:
- GV gip h/s nm chc kin thc ca c nm hc
- Rn luyn k nng chng minh hnh v tnh din tch xung quanh, th tch cc hnh . K
nng quan st nhn bit cc yu t ca cc hnh qua nhiu gc nhn khc nhau. K nng v hnh
khng gian.
- Gio dc cho h/s tnh thc t ca cc khi nim ton hc.
II- phng tin thc hin:
- GV: H thng ha kin thc ca c nm hc
- Bi tp
- HS: cng thc tnh din tch, th tch cc hnh hc - Bi tp
III- tin trnh bi dy:
A- T chc:
B- Bi mi:
Hot ng ca GV Hot ng ca HS
*H1:Luyn tp
1) Cha bi 3/ 132
- GV: Cho HS c k bi - Phn tch bi
- HS c bi ton
- HS cc nhm tho lun
- Nhm trng cc nhm trnh by l gii
Trang 114
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
ton v tho lun n kt qu
Gii
Ta c: BHCK l hnh bnh hnh. Gi M l
giao im ca 2 ng cho BC v HK
a) BHCK l hnh thoi nn HM BC v :
AH BC nn HM BC vy A, H, M
thng hng nn ABC cn ti A
b) BHCK l HCN

BH HC

CH
BE

BH HC

H, D, E trng nhau ti A
Vy ABC vung cn ti A
2) Cha bi 6/133
K ME // AK ( E

BC)
Ta c:

1
2
BK BD
EK DM

=> KE = 2 BK
=> ME l ng trung bnh ca
V
ACK
nn: EC = EK = 2 BK
BC = BK + KE + EC = 5 BK =>
1
5
BK
BC

1
5
ABK
ABC
S BK
S BC

( Hai tam gic c chung
ng cao h t A)
3) Bi tp 10/133 SGK
CM: t gic ACC

l hnh ch nht ta
CM g ?
- T gic BDD

l hnh ch nht ta CM g
?
Cho HS tnh S
xq
; S
tp
; V hnh cho ?
*H2: Cng c
- GV: nhc li 1 s pp chng minh
- n li hnh khng gian c bn:
+ Hnh hp ch nht
+ Hnh lng tr
+ Chp u
+ Chp ct u
*H3: Hng dn v nh
- n li ton b c nm
-Lm cc BT: 1,2,3,4,5,6,7,9/ SGK
- Gi sau cha bi KT hc kII
B C
K

B C
` A D
C

A

D

a)Xt t gic ACC

c:
AA

// CC

( cng // DD

)
AA

= CC

( cng = DD

)
T gic ACC

l hnh bnh hnh.


C AA

(A

)=> AA


=>gc
' ' 0
90 AAC . Vy t gic ACC

l hnh ch
nht.
CM tng t => BDD

l hnh ch nht.
Trang
A
B
C
M
K
E
D
115
A
H
E
D
M
- Trng THCS Nguyn nh Chiu Nm hc 2011-2012
b) p dng L Pytago vo tam gic vung ACC

ta
c: AC
2
= AC
2
+CC
2
= AC
2
+AA
2

Trong tam gic ABC ta c:
AC
2
= AB
2
+BC
2
= AB
2
+ AD
2

Vy AC
2
= AB
2
+ AD
2
+ AA
2

c) S
xq
= 2. ( 12 + 16 ). 25 = 1400 ( cm
2
)
S

= 12 . 16 = 192 ( cm
2
)
S
tp
= S
xq
+ 2S

= 1400 + 2. 192 = 1784 ( cm


2
)
V = 12 . 16 . 25 = 4800 ( cm
3
)


Trang 116