You are on page 1of 6

www.VNMATH.

com
s 1 THI HC K 2
A/ Trc nghim:
1/ Phng trnh nao di ay co the ket hp vi phng
trnh x + y = 1 e c mot he phng trnh co vo so
nghiem?
a/. 2x +2y =2 b/ 2 y = 1 -2 c/ 2x =1 - 2 y d/ 3x +3y = 4
2/ Cho ham so y = x
2
. Phat bieu nao sau ay la sai ?
a/ Ham so xac nh vi moi so thc x , co he so a =
b/ Ham so ong bien khi x < 0 va nghch bien khi x > 0
c/ f (0) = 0 ; f(5) = 5 ; f(-5)= 5 ; f(-a) = f( a)
d/ Neu f(x) = 0 th x = 0 va neu f(x) = 1 th x = t
3/ Goi S va P la tong va tch hai nghiem cua phng trnh x
2
-5x +6 =0 khi o S+P bang:
a/ 5 b/ 7 c/ 9 d/ 11
4/ Toa o giao iem M cua hai ng thang (d1): 5x-2y -3 = 0 va
(d2): x+3y -4 = 0 la:
a/ M(1 ; 2) b/ M(1 ; -1) c/ M(1 ; 1) d/ M(2 ; 1)
5/ Hnh tam giac can co canh ay bang 8cm, goc ay
bang 30
0
. Khi o o dai ng tron ngoai tiep tam giac
ABC bang:
a/ 8 b/ c/ 16 d/
6/ Hnh nao sau ay khong noi tiep ng tron?
A. hnh
vuong
B. hnh ch
nhat
C. hnh thoi D. hnh thang
can
B/ T LUAN:
1/ Giai phng trnh: 2x
2
3x+ 1 =0 2/ Giai he phng trnh :
2 3
3 2 1
x y
x y

'
+

3/ Ve o th ham so y=x
2
va o th ham so y= -x+2 tren
cung mot he truc toa o
4/ Hai van ong vien tham gia cuoc ua xe ap t TPHCM en
Vung tau.Khoang cach t vach xuat phat en ch la 105
km . V van ong vien th nhat i nhanh hn van ong vien
th hai 2km/h nen en ch trc 1/8 h .Tnh van toc cua moi
ngi
5/ Cho (O) va mot iem A nam ngoai ng tron .t A ke
hai tiep tuyen AB , AC va cat tuyen AMN vi ng tron
(B,C,M,N nam tren ng tron va AM<AN ). Goi D la trung
iem cua day MN, E la giao iem th hai cua CD vi ng
tron
a/ C/m 5 iem: A; B; O; C; D cung nam tren mot ng
tron ng knh AO
b/ Chng minh: BE//MN
www.VNMATH.com
e so 2 :
A/ Trac nghiem :
1/ Vi x > 0 . Ham so y = (m
2
+3) x
2
ong bien khi m:
A. m > 0 B. m 0 C. m < 0 D .Vi moi m

2/ iem M (-1;- 2) thuoc o th ham so y= ax


2
khi a bang :
A. a =2 B a = -2 C. a = 4 D a =-4
3/ Gia tr cua m e phng trnh x
2
4mx + 11 = 0 co nghiem
kep la:
A. m =
11
B .
11
2
C. m =
t
11
2
D. m =

11
2
4/ He phng trnh co tap nghiem la :
A. S = B . S = C. S = D. S =
5/ Cho Ax la tiep tuyen cua (O) va day AB biet

xAB
= 70
0
.
khi o la:
A.70
0
B. 140
0
C. 35
0
D . 90
0

Cau 6 : Dien tch hnh quat tron coban knh R ,so o cung
la 60
0
la :
A. B. R
2
C . D.
B/ T luan: Bai 1:Cho biu thc :
3
1
1
1 1

+ +

x x
P x x
x x x
( x > 1)
a/ Rt gn biu thc P. b/ Tm gi tri ca x khi P= 1
Bai 2 :Cho phng trnh : x
2
(2m+1).x +m(m+1)=0
a/ Tm m e phng trnh co hai nghiem phan biet
b/ Tm m e phng trnh co hai nghiem trai dau
c/ Tm m e phng trnh co hai nghiem sao cho nghiem nay
gap oi nghiem kia
Bai 2: Ve o th ham so y=
1
2
x
2
(P)
Bai 3 :Cho na ng tron ng knh AB=2R. ke tiep
tuyen Ax vi na ng tron .C la mot iem tren na
ng tron sao cho cung AC bang cung CB .Tren cung AC lay
iem D tuy y (D khac A va C).cac tia BC,BD cat Axx lan lt
tai E va F.
a/ C.m BAE vuong can
b/C/m t giac ECDF noi tiep
c/ Cho C i ong tren na ng tron (C khac A va B ) va D
di ong tren cung AC (D khac A va C). C/m BC.BE+BD.BF co
gia tr khong oi
A/ Trac nghiem:
Cau 1 : iem M ( -2,5 ; 0) thuoc o th ham so nao sau ay :
A. y = x
2
B. y = x
2
C. y = 5x
2
D. Khong thuoc ca ba ham
so tren
Cau 2: Cho phng trnh 5x
2
7x + 13 = 0 . Khi o tong va tch
hai nghiem la :
A. S = - ; P = B. S = ; P = - C. S = ; P = D. KQkhac
Cau 3: Cho ham so y = 2x
2
.Ket luan nao sau ay ung:
A.Ham so ong bien tren R. B. Ham so nghch bien tren
R
C. Ham so ong bien khi x < 0 va nghch bien khi x > 0.
D. Ham so ong bien khi x > 0 va nghch bien khi x < 0.
Cau 4: Cap so nao sau ay la nghiem cua he phng trnh:
a. ( 0; ) b. ( 2; ) c. (0; ) d. ( 1;0 )
Cau 5:Hnh non co ng knh ay bang 24cm; chieu cao
bang16cm.Dien tch xung quanh hnh non bang:
A. 120 (cm
2
) B. 140 (cm
2
) C. 240 (cm
2
) D.Ket qua
khac
Cau 6 : Hai tiep tuyen tai A va B cua ng tron (O;R) cat
nhau tai M .
Neu MA = R 3 th goc tam

AOB
bang:
A. 120
0
B. 90
0
C. 60
0
D.45
0

B/ T luan:
1/ Cho phng trnh: x
2
9x+ 20 =0 Khong giai phng trnh hay
tnh:
a/ x1
2
+ x2
2
b/ (x1- x2)
2
c/
1 1
1 2
+
x x
2/ Cho hm s y= ( m-1) .x
2
( P)
a/ Vi gi tr no ca m th hm s (P) ng bin; nghch bin:
b/Tm gi tr ca m hm s (P) i qua (-2;1).Ve o th ham so vi m
va tm c
3/ Mt lp c 40 hc sinh c xp ngi u trn tt c cc bn (s hc sinh mi bn
bng nhau ).Nu ly i hai bn th mi bn cn li phi xp thm mt hc sinh mi
ch .Tnh s bn lc ban u ca lp .
4/ Cho ABC c 3 gc nhn .V (O) ng knh BC ct AB ti E v ct AC ti F.
www.VNMATH.com
a/BF,CE v ng cao AK ca tam gic ABC ng quy ti H
b/C/m : BH.HF=HC.HE
c/Chng t 4 im : B;K;H;E cng nm trn mt ng trn t suy ra EC l phn
gic ca

KEF
A/ Trac nghiem:
Cau 1: Phng trnh nao di ay co the ket hp vi
phng trnh 1 x y + e c mot he phng trnh co
nghiem duy nhat:
a. 1 + x y b. 0 1 + x y c. 2 2 2 y x d. 3 3 3 + y x
Cau2 : Cho ham so
2
2 3 y ( / )x
, ket luan nao sau ay la
ung?
a. 0 y la gia tr ln nhat cua ham so tren. b. 0 y la gia
tr nho nhat cua ham so tren.
c. Khong xac nh c gia tr ln nhat cua ham so
tren.
d. Khong xac nh c gia tr nho nhat cua ham so
tren.
Cau3: Biet thc ' cua phng trnh
2
4 6 1 0 x x
la:
a. 5 b. 2 c. 4 d. 4
Cau 4: Tong hai nghiem cua phng trnh:
2
2 5 3 0 x x
la:
a.
5
2
b.
5
2
c.
3
2
d.
3
2
Cau 5 : Cho ng tron tam O ban knh R co goc tam

MON
bang 60
0
. Khi o o dai cung nho MN bang :
A.
3
R
B.
2
3
R
C.
6
R
D.
4
R

Cau 6: Mot hnh non co ban knh ay la 5cm , chieu cao
bang 12cm . Khi o dien tch xung quanh bang :
A. 60cm
2
B. 300cm
2
C. 17cm
2
D. 65c
B/T luan ;
Bai 1 :Cho phng trnh : x
2
2x + 2m 1 =0 . Tm m
a/ Phng trnh v nghim b/ phng trnh c nghim
c/ Phng trnh c mt nghim bng -1 .Tm nghim cn li
Bai 2 :Cho he phng trnh :
2
1
+

'

x ay
ax y
a/ Giai he phng trnh vi a= 2 b/ Tm gi tr ca a h phng trnh c nghim
x>0 v y>0
Bai 3: Cho na ng trn tm O ng knh BC=2a v mt im A nm trn na
ng trn sao cho AB=a, M l im trn cung nh AC ,BM ct AC ti I.Tia BA ct
CM ti D.
a/ C/m AOB u
b/T gic AIMD ni tip ng trn, xc nh tm K ca ng trn ngoi tip t gic
c/ Tnh

ADI
d/ Cho

ABM
= 45
0
. Tnh di cung AI v din tch hnh qut AKI ca ng trn
tm K theo a
www.VNMATH.com
S 5
I/ Trc nghim: Chn p n ng trong cc cu sau
1/ Cho phng trnh:2x - y=1(*). Phng trnh no di y kt hp vi phng
trnh (*) c h phng trnh v nghim:
a/ x - y = 3; b/ 2x - 2y = 1 c/ 6x = 3y + 3; d/ 4x -2y = -2
2/ Cho phng trnh:-x
2
- 6x - (1 - m ) = 0 phng trnh c 2 nghim tri du th
m c gi tr l:
a/ 1 > m b/ m > 1 c/ m 1 d/ m 1
3/ Cho hnh v bn, bit AB l ng knh, Gc

APQ
=60
0
. S o ca gc BAQ
bng:
a/ 30
0
b/ 20
0
c/ 60
0
d/ 75
0
4/ Hnh no sau y ni tip c ng trn:
a/ Hnh thoi c 1 gc t. b/ Hnh bnh hnh thng
c/ Hnh thang thng. d/ Hnh ch nht.
II.Phn t lun:
1/ Cho biu thc:
A=
x x x 4 x 2 x 5
:
x 2 x 2 x x 4 x 2 x 8
+ +

+ +
_ _

, ,
a/ Rt gn biu thc A. ( 1,5 im )
b/ Tm gi tr nguyn ca x biu thc A c gi tr nguyn. ( 0,5 im )
2/ Gii bi ton bng cch lp phng trnh:
Mt t cng nhn c giao k hoch lm 800 sn phm. Thc t t lm vt
mc 20 sn phm mi ngy nn hon thnh k hoch trc thi hn hai ngy.
Tnh s sn phm t phi lm mi ngy theo k hoch ?
3/ Cho t gic ABCD ni tip ng trn (O,R), cnh AB c nh. M l im chnh
gia cung AB(Khng cha D,C).Tia CM ct AB ti K v ct tia DA ti E. Tia DM
ct AB ti Q v ct tia CB ti F.
a/ CM: T gic DQKC ni tip b/ Chng minh: h thc: MB
2
=MK.MC
c/ CM: EF // AB
d/ CM: Khi im C di ng trn cung AB (khng cha M) th tm ca hai ng
trn ngoi tip 2 tam gic ABC v BKC chy trn 2 on thng c nh.
A
P
B
Q
www.VNMATH.com
e so 6
1/ a) Gii phng trnh x
4
+x
2
-20 = 0
b) Gii h phng trnh

'

+

0 24
2
1
y x
y
x
2/ a) Trn mt phng to Oxy,v th chm s
2
1
y
b) Gi x1 v x2 l 2 nghim ca phng trnh bc hai x
2
-2(m-1)x -1 = 0
(m l tham s , x l n s ). Tnh cc gi tr ca m 2 nghim x1 v x2 ca
phng trnh tho mn iu kin
2
9
2
1

x
x
3/ Mt mnh t hnh ch nht c chiu rng b hn chiu di 4m v din tch
l 320m
2
. Tnh chu vi hnh ch nht ?
4/ Cho ng trn (C ) tm O ng knh AB = 2R . Trn ng trn (C )
ly im C sao cho AC = R. V OH AC ( H AC ) .Gi E l im chnh
gia cung nh BC. Tia AE ct OH ti F . Tia CF ct ng trn (C ) ti N
( N khc C )
a) Tnh theo R din tch hnh qut trn OCEB
b) C/minh

AOF ANF
c) C/minh t gic AFON ni tip c trong 1 ng trn .
d) C/minh 3 im N,O,F thng hng
S 7
Bi 1:
a) Tnh : ( 2 1)( 2 1) +
b) Gii h phng trnh :
1
5
x y
x y

'
+

Bi 2:
Cho biu thc :
1 1 2( 2 1)
:
1
x x x x x x
A
x x x x x
_
+ ++
,
a) Rt gn A.
b) Tm x nguyn A nhn gi tr nguyn.
Bi 3:
Mt ca n xui dng t bn sng A n bn sng B cch nhau 24 km; cng lc
, cng t A v B mt b na tri vi vn tc dng nc l 4 km/h. Khi n B
ca n quay li ngay v gp b na ti a im C cch A l 8 km. Tnh vn tc
thc ca ca n.
Bi 4:
Cho ng trn tm O bn knh R, hai im C v D thuc ng trn, B l
trung im ca cung nh CD. K ng knh BA ; trn tia i ca tia AB ly
im S, ni S vi C ct (O) ti M ; MD ct AB ti K ; MB ct AC ti H.
a) Chng minh :

BMD BAC
, t suy ra t gic AMHK ni tip.
b) Chng minh : HK // CD.
c) Chng minh : OK.OS = R
2
.
Bi 5:
Cho hai s a v b khc 0 tha mn :
1 1 1
2 a b
+
Chng minh phng trnh n x sau lun c nghim :
(x
2
+ ax + b)(x
2
+ bx + a) = 0.
www.VNMATH.com
S 8
1/ Trn mt phng to Oxy,cho hai ng thng
1
: 2 1 d y x + v
2
: 1 d y x . Hai ng
thng cho ct nhau ti im c to l :
a/ (-2;-3) b/ (-3;-2) c/ (0;1) d/ ( 2;1)
2/ Trong cc hm s sau y, hm s no ng bin khi x < 0 ?
a/ y = -2x b/ y = -x + 10 c/ y =
3
3x
d/ y =
( )
2
3 2 x
3/ Trn mt phng to Oxy,cho cc th hm s 2 3 y x + v
2
y x . Cc th cho ct
nhau ti hai im c honh ln lt l :
a/ 1 v -3 b/ -1 v -3 c/ 1 v 3 d/ -1 v 3
4/ Trong cc phng trnh sau y , phng trnh no c tng hai nghim bng 5?
a/
2
5 25 0 + x x
b/
2
2 10 2 0 x x
c/
2
5 0 x
d/
2
2 10 1 0 x x + +
5/ Trong cc phng trnh sau y , phng trnh no c hai nghim m?
a/
2
2 3 0 x x + +
b/
2
2 1 0 x x +
c/
2
3 1 0 x x + +
d/
2
5 0 x +
6/ Trong hai ng trn (O,R) v (O,R) c OO = 4 cm; R = 7 cm, R = 3 cm. Hai ng trn cho
a/ ct nhau b/ tip xc trong c/ ngoi nhau d/ tip xc ngoi
7/ Cho ABC vung A c AB = 4 cm; AC = 3 cm. trn ngoi tip ABC c bn bng
a/ 5 cm b/ 2 cm c/ 2,5 cm d/
5
cm
8/ Mt hnh tr c bn knh y l 3 cm, chiu cao l 5 cm . Khi , din tch xung quanh ca hnh tr
cho bng
a/ 30 cm
2
b/ 30 cm
2
c/ 45 cm
2
d/ 15 cm
2
T Lun
1/ Cho biu thc
2 1
1 :
1 1
+ +

+ +
_

,
x x x
P
x x x x
vi x 0.
a/ Rt gn P.
b/ Tm x P < 0.
2/ Cho phng trnh
2
2 1 0. x mx m + +
a/ Gii phng trnh vi m = 2.
b/ CM: phng trnh lun c hai nghim phn bit, vi mi m . Hy xc nh m phng trnh c
nghim dng.
3/ Cho ng trn (O,R) c ng knh AB ; im I nm gia hai im A v O . K ng thng vung
gc vi AB ti I , ng thng ny ct ng trn (O;R) ti M v N . Gi S l giao im ca hai ng
thng BM v AN . Qua S k ng thng song song vi MN, ng thng ny ct cc ng thng AB
v AM ln lt K v H . Hy chng minh :
a/ T gic SKAM l t gic ni tip v HS.HK = HA.HM .
b/ KM l tip tuyn ca ng trn (O;R).
c/ Ba im H , N, B thng hng.
4/ Gii h phng trnh
2
6 12
2
3

+

'

xy y
xy x
5/ Gii phng trnh
4 4
3. 2 2008 2008 + + x x x x