You are on page 1of 19

Trng THCS Nguyn nh Chiu

Nm hc 2010-2011

S I
Thi gian lm bi 120 pht
Cu 1 : (2 im) Cho biu thc A =

a 3 + 2a 2 1
a 3 + 2a 2 + 2 a + 1

a, Rt gn biu thc
b, Chng minh rng nu a l s nguyn th gi tr ca biu thc tm c
ca cu a, l mt phn s ti gin.
Cu 2: (1 im)
Tm tt c cc s t nhin c 3 ch s abc sao cho abc = n 2 1 v
cba = (n 2) 2

Cu 3: (2 im)
a. Tm n n2 + 2006 l mt s chnh phng
b. Cho n l s nguyn t ln hn 3. Hi n2 + 2006 l s nguyn t hay l
hp s.
Cu 4: (2 im)
a+n
a
v
b+n
b
10
10 + 1
B = 11
. So snh A v B.
10 + 1

a. Cho a, b, n N* Hy so snh
b. Cho A =

1011 1
;
1012 1

Cu 5: (2 im)
Cho 10 s t nhin bt k : a 1, a2, ....., a10. Chng minh rng th no cng
c mt s hoc tng mt s cc s lin tip nhau trong dy trn chia ht cho 10.
Cu 6: (1 im)
Cho 2006 ng thng trong bt k 2 ngthng no cng ct nhau.
Khng c 3 ng thng no ng qui. Tnh s giao im ca chng.
------------------------------------------------------------------ S II
Thi gian lm bi 120 pht
Cu1:
a. Tm cc s t nhin x, y. sao cho (2x+1)(y-5)=12
b.Tm s t nhin sao cho 4n-5 chia ht cho 2n-1
c. Tm tt c cc s B= 62xy427, bit rng s B chia ht cho 99
Cu 2.
12n + 1
l phn s ti gin.
30n + 2
1
1
1
1
b. Chng minh rng : 2 + 2 + 2 +...+ 2 <1
2
3
4
100

a. chng t rng

Cu3:
1

Trng THCS Nguyn nh Chiu


Nm hc 2010-2011
Mt bc nng dn mang cam i bn. Ln th nht bn 1/2s cam v 1/2 qu;
Ln th 2 bn 1/3 s cam cn liv 1/3 qu ; Ln th 3 bn 1/4s cam cn li v
3/4 qu. Cui cung cn li 24 qu . Hi s cam bc nng dn mang i bn .
Cu 4:
Cho 101 ng thng trong bt c hai ng thng no cng ct nhau,
khng c ba ng thng no ng quy. Tnh s giao im ca chng.
-------------------------------------------------------- S III

Thi gian lm bi: 120


Bi 1:(1,5)
Tm x
a) 5x = 125;
b) 32x = 81 ;
c) 52x-3 2.52 = 52.3
Bi 2: (1,5)
Cho a l s nguyn. Chng minh rng: a < 5 5 < a < 5
Bi 3: (1,5)
Cho a l mt s nguyn. Chng minh rng:
a. Nu a dng th s lin sau a cng dng.
b. Nu a m th s lin trc a cng m.
c. C th kt lun g v s lin trc ca mt s dng v s lin sau ca
mt s m?
Bi 4: (2)
Cho 31 s nguyn trong tng ca 5 s bt k l mt s dng. Chng
minh rng tng ca 31 s l s dng.
Bi 5: (2)
Cho cc s t nhin t 1 n 11 c vit theo th t tu sau em cng
mi s vi s ch th t ca n ta c mt tng. Chng minh rng trong cc
tng nhn c, bao gi cng tm ra hai tng m hiu ca chng l mt s chia
ht cho 10.
Bi 6: (1,5)
Cho tia Ox. Trn hai na mt phng i nhu c b l Ox. V hai tia Oy v
Oz sao cho gc xOy v xOz bng 1200. Chng minh rng:

a. xOy
= xOz
= yOz
b. Tia i ca mi tia Ox, Oy, Oz l phn gic ca gc hp bi hai tia cn
li.

------------------------------------------------------ S IV
Thi gian lm bi 120 pht
2

Trng THCS Nguyn nh Chiu


Nm hc 2010-2011
Cu 1. Tnh:
a. A = 4 + 2 2 + 2 3 + 2 4 +. . . + 2 20
b. tm x bit: ( x + 1) + ( x + 2) + . . . + ( x + 100) = 5750.
Cu 2.
a. Chng minh rng nu: ( ab + cd + eg ) 11 th abc deg 11.
b. Chng minh rng: 10 28 + 8 72.
Cu 3.
Hai lp 6A;6B cng thu nht mt s giy vn bng nhau. Lp 6A c 1 bn
thu c 26 Kg cn li mi bn thu c 11 Kg ; Lp 6B c 1 bn thu c 25
Kg cn li mi bn thu c 10 Kg . Tnh s hc sinh mi lp bit rng s giy
mi lp thu c trong khong 200Kg n 300 Kg.
Cu 4.
Tm 3 s c tng bng 210, bit rng

6
9
s th nht bng s th 2 v bng
7
11

2
s th 3.
3

Cu 5.
Bn im A,B,C,Dkhng nm trn ng thng a . Chng t rng ng
thng a hoc khng ct, hoc ct ba, hoc ct bn on thng AB, AC, AD, BC,
BD, CD.
------------------------------------------------------------- S V

Thi gian lm bi 120 pht


Bi 1 (3):
a) So snh: 222333 v 333222
b) Tm cc ch s x v y s 1x8 y 2 chia ht cho 36
c) Tm s t nhin a bit 1960 v 2002 chia cho a c cng s d l 28
Bi 2 (2):
Cho : S = 30 + 32 + 34 + 36 + ... + 32002
a) Tnh S
b) Chng minh S 7
Bi 3 (2):
Tm s t nhin nh nht, bit rng khi chia s ny cho 29 d 5 v chia cho
31 d 28
Bi 4 (3):
Cho gc AOB = 1350. C l mt im nm trong gc AOB bit gc BOC =
900
a) Tnh gc AOC
b) Gi OD l tia i ca tia OC. So snh hai gc AOD v BOD
3

Trng THCS Nguyn nh Chiu

Nm hc 2010-2011

S VI.
Thi gian lm bi 120 pht
Bi 1( 8 im
1. Tm ch s tn cng ca cc s sau:
a) 571999
b) 931999
2. Cho A= 9999931999 - 5555571997. Chng minh rng A chia ht cho 5.
a
( a<b) cng thm m n v vo t v mu th phn s mi
b
a
ln hn hay b hn ?
b
4. Cho s 155 * 710 * 4 *16 c 12 ch s . chng minh rng nu thay cc du *

3 . Cho phn s

bi cc chc s khc nhau trong ba ch s 1,2,3 mt cch tu th s lun


chia ht cho 396.
5. chng minh rng:
a)

1 1 1 1
1
1 1
+ +

< ;
2 4 8 16 32 64 3

b)

1 2
3
4
99 100 3
2 + 3 4 + ... + 99 100 <
3 3
16
3
3
3
3

Bi 2: (2 im )
Trn tia Ox xc nh cc im A v B sao cho OA= a(cm), OB=b (cm)
a) Tnh di on thng AB, bit b< a
b) Xc nh im M trn tia Ox sao cho OM =

1
(a+b).
2

---------------------------------- S VII
Thi gian lm bi: 120 pht.
A Phn s hc : (7 im )
Cu 1:( 2 im )
a, Cc phn s sau c bng nhau khng? V sao?
23
;
99

23232323
99999999

232323
999999

b, Chng t rng: 2x + 3y chia ht cho 17


9x + 5y chia ht cho 17

2323
;
9999

Cu 2:( 2 im )
Tnh gi tr ca biu thc sau:
A=(

1
1
1
1
1
1
1
1
1
+
):( + + .
.
) + 1:(30. 1009 160)
7
23 1009
23
7 1009
7 23 1009

Cu 3 :( 2 im )
a, Tm s t nhin x , bit : (

1
1
1
23
+
+...+
).x =
1.2.3
2.3.4
8.9.10
45

b,Tm cc s a, b, c , d N , bit :

Trng THCS Nguyn nh Chiu

Nm hc 2010-2011

1
30
a+
=
b+
43

1
1
c+

1
d

Cu 4 : ( 1 im )
Mt s t nhin chia cho 120 d 58, chia cho 135 d 88. Tm a, bit a b nht.
B Phn hnh hc ( 3 im ) :
Cu1: ( 2 im )
Gc to bi 2 tia phn gic ca 2 gc k b, bng bao nhiu? V sao?
Cu 2: ( 1 im)
Cho 20 im, trong c a im thng hng. C 2 im, ta v mt ng
thng. Tm a , bit v c tt c 170 ng thng.
----------------------------------------------------------

S VIII
Thi gian lm bi : 120
Bi 1 : (3 )
Ngi ta vit cc s t nhin lin tip bt u t 1 n 2006 lin nhau thnh
mt s t nhin L . Hi s t nhin L c bao nhiu ch s .
Bi 2 : (3)
C bao nhiu ch s gm 3 ch s trong c ch s 4 ?
Bi 3 : (4)
Cho bng gm 2007 nh sau :
17

36

19

Phn u ca bng nh trn . Hy in s vo ch trng sao cho tng 4 s 4


lin nhau bng 100 v tnh :
a) Tng cc s trn bng .
b) Tng cc ch s trn bng .
c) S in th 1964 l s no ?
------------------------------------

Trng THCS Nguyn nh Chiu

Nm hc 2010-2011
S IX

Thi gian lm bi: 120 pht


Bi 1:(1,5) Tm x, bit:
a) 5x = 125;
b) 32x = 81 ;
c) 52x-3 2.52 = 52.3
Bi 2 :(1,5) Cho a l s nguyn. Chng minh rng:
a < 5 5 < a < 5

Bi 3: (1,5) Cho a l mt s nguyn. Chng minh rng:


a) Nu a dng th s lin sau a cng dng.
b) Nu a m th s lin trc a cng m.
c) C th kt lun g v s lin trc ca mt s dng v s lin sau
ca mt s m?
Bi 4: (2) Cho 31 s nguyn trong tng ca 5 s bt k l mt s
dng. Chng minh rng tng ca 31 s l s dng.
Bi 5: (2). Cho cc s t nhin t 1 n 11 c vit theo th t tu sau
em cng mi s vi s ch th t ca n ta c mt tng. Chng minh
rng trong cc tng nhn c, bao gi cng tm ra hai tng m hiu ca
chng l mt s chia ht cho 10.
Bi 6: (1,5) Cho tia Ox. Trn hai na mt phng i nhu c b l Ox. V
hai tia Oy v Oz sao cho gc xOy v xOz bng 1200. Chng minh rng:

= xOz
= yOz
a) xOy
b) Tia i ca mi tia Ox, Oy, Oz l phn gic ca gc hp bi hai tia
cn li.
--------------------------------------- S X
Thi gian lm bi: 120 pht
Cu 1:
a- Chng t rng s:

101995 +
l mt s t nhin.
8
9
b- Tm 2 s t nhin c tng bng 432 v CLN ca chng l 36.
Cu 2: Tnh nhanh:
a35.34 + 35.86 + 65.75 + 65.45 ;
b21.72 - 11.72 + 90.72 + 49.125.16 ;
Cu 3: So snh:
920 v
2713
Cu 4: Tm x bit:
a,
|2x - 1| = 5 ;
b,
( 5x - 1).3 - 2 = 70 ;
Cu 5: Chng minh tng sau chia ht cho 7.
6

Trng THCS Nguyn nh Chiu


Nm hc 2010-2011
A = 21 + 22 + 23 + 24 +...+ 259 + 260
;
Cu 6:
chun b cho k thi hc sinh gii, mt hc sinh gii 35 bi ton. Bit
rng c mi bi t loi gii c thng 20 im, mi bi t loi kh, trung
bnh c thng 5 im. Cn li mi bi yu, km b tr 10 im. Lm xong 35
bi em c thng 130 im.
Hi c bao nhiu bi loi gii, bao nhiu bi loi yu, km. Bit rng c 8
bi kh v trung bnh.
Cu 7: Cho 20 im trong khng c 3 im no thng hng, c 2 im ta s
v mt ng thng. C tt c bao nhiu ng thng.
------------------------------------------------------------------------ S XI

Thi gian lm bi: 120 pht


I. TRC NGIM:

in du x vo thch hp:( 1 im)


Cu

ng

a. S -5 1 bng 5 + 1
5

Sai

(0.25 im)
(0.25 im)

b. S 11 3 bng 80
7
7
5
c. S -11 bng 11- 5
4
4

(0.25 im)

d. Tng -3 1 + 2 2 bng -1 13
5
3
II. T LUN:

15 (0.25 im)

Cu 1:Thc hin cc php tnh sau: (4 im)


2181.729 + 243.81.27
3 .9 .234 + 18.54.162.9 + 723.729
1
1
1
1
1
+
+
++
+
b.
1.2 2.3 3.4
98.99 99.100
1
1
1
1
<1
c. 2 + 2 + 2 + +
2
3
4
100 2
5.415 9 9 4.3 20.8 9
d.
5.2 9.619 7.2 29.27 6

a.

Cu 2: (2 im) Mt qung ng AB trong 4 gi. Gi u i c


ng AB. Gi th 2 i km gi u l
gi th 2

1
qung ng AB, gi th 3 I km
12

1
qung ng AB. Hi gi th t i my qung ng AB?
12

1
qung
3

Trng THCS Nguyn nh Chiu


Nm hc 2010-2011
Cu 3: (2 im)
a. V tam gic ABC bit BC = 5 cm; AB = 3cm ;AC = 4cm.
b. Ly im 0 trong tam gic ABC ni trn.V tia A0 ct BC ti H, tia
B0 ct AC ti I,tia C0 ct AB ti K. Trong hnh c c bao nhiu tam gic.
Cu 4: (1 im)
a. Tm hai ch s tn cng ca cc s sau:
2100; 71991
b.Tm bn ch s tn cng ca s sau:
51992
------------------------------------------------------------------------------------------

S XII
Thi gian lm bi: 120 pht
Bi 1( 8 im )
1. Tm ch s tn cng ca cc s sau:
a) 571999
b) 931999
2. Cho A= 9999931999 - 5555571997. Chng minh rng A chia ht cho 5.
a
( a<b) cng thm m n v vo t v mu th phn s mi ln
b
a
hn hay b hn ?
b
4. Cho s 155 * 710 * 4 *16 c 12 ch s . chng minh rng nu thay cc du * bi

3 . Cho phn s

cc chc s khc nhau trong ba ch s 1,2,3 mt cch tu th s lun chia


ht cho 396.
5. Chng minh rng:
1 1 1 1
1
1 1
+ +

<
2 4 8 16 32 64 3
1 2
3
4
99 100 3
b) 2 + 3 4 + ... + 99 100 <
3 3
16
3
3
3
3

a)

Bi 2( 2 im )
Trn tia Ox xc nh cc im A v B sao cho OA= a(cm), OB=b (cm)
a) Tnh di on thng AB, bit b< a
b) Xc nh im M trn tia Ox sao cho OM =

1
(a+b).
2

----------------------------------------------------------- S XIII

Thi gian lm bi: 120 pht (khng k thi gian chp )


Bi 1( 3 im)
a, Cho A = 9999931999
b, Chng t rng:

1
41

- 5555571997. Chng minh rng A chia ht cho 5


+

1
42

1
1
1
7
+ +
+
>
43
79
80
12

Trng THCS Nguyn nh Chiu


Nm hc 2010-2011
Bi 2 ( 2,5 im)
Tng s trang ca 8 quyn v loi 1 ; 9 quyn v loi 2 v 5 quyn v loi 3
l 1980 trang. S trang ca mt quyn v loi 2 ch bng

2
s trang ca 1 quyn
3

v loi 1. S trang ca 4 quyn v loi 3 bng s trang ca 3 quyn v loi 2.


Tnh s trang ca mi quyn v mi loi.
Bi 3: (2 im).
Tm s t nhin n v ch s a bit rng:
1+ 2+ 3+ .+ n = aaa
Bi4 ; (2,5 im)
a, Cho 6 tia chung gc. C bao nhiu gc trong hnh v ? V sao.
b, Vy vi n tia chung gc. C bao nhiu gc trong hnh v.
---------------------------------------------------------------------- S XIV
Thi gian lm bi 120 pht (khng k thi gianchp )
Bi 1(3 im).
a.Tnh nhanh:

1.5.6 + 2.10.12 + 4.20.24 + 9.45.54


1.3.5 + 2.6.10 + 4.12.20 + 9.27.45
b.Chng minh : Vi k N* ta lun c :
k ( k + 1) ( k + 2 ) ( k 1) k ( k + 1) = 3.k ( k + 1) .

A=

p dng tnh tng :


S = 1.2 + 2.3 + 3.4 + ... + n. ( n + 1) .
Bi 2: (3 im).
a.Chng minh rng : nu ( ab + cd + eg ) M11 th : abc deg M11 .
b.Cho A = 2 + 22 + 23 + ... + 260. Chng minh : A M3 ; 7 ; 15.
Bi 3(2 im). Chng minh :
1 1 1
1
+ 3 + 4 + ... + n < 1.
2
2 2 2
2

Bi 4(2 im).
a.Cho on thng AB = 8cm. im C thuc ng thng AB sao
cho BC = 4cm. Tnh di on thng AC.
b.Cho 101 ng thng trong bt c hai ng thng no cng
ct nhau v khng c ba ng thng no cng i qua mt im. Tnh s giao
im ca chng.
------------------------------------------------------------ S XV
Thi gian lm bi 120 pht (khng k thi gianchp )
9

Trng THCS Nguyn nh Chiu

Nm hc 2010-2011

Cu 1: Cho S = 5 + 52 + 53 + + 52006
a, Tnh S
b, Chng minh S M126
Cu 2. Tm s t nhin nh nht sao cho s chia cho 3 d 1; chia cho 4 d 2 ;
chia cho 5 d 3; chia cho 6 d 4 v chia ht cho 11.
Cu 3. Tm cc gi tr nguyn ca n phn s A =

3n + 2
c gi tr l s
n 1

nguyn.
Cu 4. Cho 3 s 18, 24, 72.
a, Tm tp hp tt c cc c chung ca 3 s .
b, Tm BCNN ca 3 s
Cu 5. Trn tia cho 4 im A, B, C, D. bit rng A nm gia B v C; B nm
gia C v D ; OA = 5cm; OD = 2 cm ; BC = 4 cm v di AC gp i di
BD. Tm di cc on BD; AC.
------------------------------------------------------------ S XVI
Thi gian lm bi: 120 pht
Cu 1: (2 im)
Cho 2 to hp

A = {n N / n (n + 1) 12}.
B = {x Z / x < 3}.
a. Tm giao ca 2 tp hp.
b. c bao nhiu tch ab (vi a A; b B) c to thnh, cho bit
nhng tch l c ca 6.
Cu 2: ( 3 im).
a. Cho C = 3 + 32 + 33 + 34 + 3100 chng t C chia ht cho 40.
b. Cho cc s 0; 1; 3; 5; 7; 9. Hi c th thit lp c bao nhiu s c 4
ch s chia ht cho 5 t su ch s cho.
Cu 3: (3 im).
Tnh tui ca anh v em bit rng 5/8 tui anh hn 3/4 tui em l 2 nm v
1/2 tui anh hn 3/8 tui em l 7 nm.
Cu 4: (2 im).
a. Cho gc xoy c s o 1000. V tia oz sao cho gc zoy = 350. Tnh gc
xoz trong tng trng hp.
b. Din t trung im M ca on thng AB bng cc cch khc nhau.
--------------------------------------------------------------- S XVII
10

Trng THCS Nguyn nh Chiu


Thi gian lm bi: 120 pht

Nm hc 2010-2011

A/. BI
Cu 1: (2,5 im)
C bao nhiu s c 3 ch s trong c ng mt ch s 5?
Cu 2:
Tm 20 ch s tn cng ca 100! .
Cu 3:
Ngi ta th mt s Bo vo ao th sau 6 ngy bo ph kn y mt ao.
Bit rng c sau mt ngy th din tch bo tng ln gp i. Hi :
a/. Sau my ngy bo ph c na ao?
b/. Sau ngy th nht bo ph c my phn ao?
Cu 4:
Tm hai s a v b ( a < b ), bit:
CLN( a , b ) = 10 v BCNN( a , b ) = 900.
Cu 5:
Ngi ta trng 12 cy thnh 6 hng, mi hng c 4 cy. Hy v s v tr
ca 12 cy .
-------------------------------------------------------------- S XVIII
Thi gian lm bi: 120 pht
Cu 1: (2) Vi q, p l s nguyn t ln hn 5 chng minh rng:
P4 q4 240
Cu 2: (2) Tm s t nhin n phn b A =

8n + 193
4n + 3

a. C gi tr l s t nhin
b. L phn s ti gin
c. Vi gi tr no ca n trong khong t 150 n 170 th phn s A rt gn c.
Cu 3: (2) Tm cc nguyn t x, y tha mn : (x-2)2 .(y-3)2 = - 4
Cu 4: (3) Cho tam gic ABC v BC = 5cm. im M thuc tia i ca tia CB
sao cho CM = 3 cm.
a. Tnh di BM
b. Cho bit gc BAM = 800 , gc BAC = 600 . Tnh gc CAM.
c. V cc tia Ax, Ay ln lt l tia phn gic ca gc BAC v CAM . Tnh gc
xAy.
d. Ly K thuc on thng BM v CK = 1 cm. Tnh di BK.
Cu 5: (1)
Tnh tng: B =

2
2
2
2
+
+
+ .... +
1.4 4.7 7.10
97.100

---------------------------------------------------------------11

Trng THCS Nguyn nh Chiu


Nm hc 2010-2011
S XIX
Thi gian lm bi: 120 pht
Cu 1(1): Hy xc nh tp hp sau bng cch ch ra tnh cht c trng ca cc
phn t ca n.
1. M: Tp hp cc s t nhin chia ht cho 5 v b hn 30.
2. P: Tp hp cc s 1; 4; 9; 16; 25; 36; 49; 64; 81.
Cu 2(1): Chng minh rng cc phn s sau y bng nhau.
41 4141 414141
;
;
88 8888 888888
27425 27 27425425 27425
2.
;
99900
99900000

1.

Cu 3(1,5): Tnh cc tng sau mt cch hp l.


a)
1+ 6+ 11+ 16+ ...+ 46+ 51
b)

52
52
52
52
52
52
+
+
+
+
+
1.6 6.11 11.16 16.21 21.26 26.31

Cu 4(1,5): Tng kt t thi ua k nim ngy nh gio Vit Nam 20/11, lp 6A c


43 bn c t 1 im 10 tr ln; 39 bn c t 2 im 10 tr ln; 14 bn c t 3
im 10 tr ln; 5 bn c 4 im 10, khng c ai trn 4 im 10. Tnh xem trong t
thi ua lp 6A c bao nhiu im 10.
Cu 5(1,5): Bn Nam hi tui ca b. B bn Nam tr li: Nu b sng n 100 tui
th 6/7 ca 7/10 s tui ca b s ln hn 2/5 ca 7/8 thi gian b phi sng l 3 nm.
Hi b ca bn Nam bao nhiu tui.
Cu 6(2): Cho tam gic ABC c BC = 5cm. im M thuc tia i ca tia CB sao cho
CM = 3cm.
a) Tnh di BM
b) Cho bit gc BAM = 800, gc BAC = 600. Tnh gc CAM
c) Tnh di BK nu K thuc on thng BM v CK = 1cm.
Cu 7(1,5): Cho tam gic MON c gc M0N = 1250; 0M = 4cm, 0N = 3cm
a)
Trn tia i ca tia 0N xc nh im B sao cho 0B = 2cm. Tnh NB.
b)
Trn na mt phng c cha tia 0M, c b l ng thng 0N, v tia 0A sao
cho gc M0A = 800. Tnh gc A0N.
---------------------------------------------------------------- S XX
Thi gian lm bi: 120 pht
Cu 1: (2)
Thay (*) bng cc s thch hp :
a) 510* ; 61*16 chia ht cho 3.
b) 261* chia ht cho 2 v chia 3 d 1
Cu 2: (1,5)
Tnh tng S = 1.2 + 2.3 + 3.4 + ... + 99.100
Cu 3: (3,5 )
12

Trng THCS Nguyn nh Chiu


Nm hc 2010-2011
Trn con ng i qua 3 a im A; B; C (B nm gia A v C) c hai
ngi i xe my Hng v Dng. Hng xut pht t A, Dng xut pht t B. H
cng khi hnh lc 8 gi cng n C vo lc 11 gi cng ngy. Ninh i xe
p t C v pha A, gp Dng luc 9 gi v gp Hng lc 9 gi 24 pht. Bit
qung ng AB di 30 km, vn tc ca ninh bng 1/4 vn tc ca Hng. Tnh
qung ng BC
Cu 4: (2)
Trn on thng AB ly 2006 im khc nhau t tn theo th t t A n
B l A1; A2; A3; ...; A2004. T im M khng nm trn on thng AB ta ni M
vi cc im A; A1; A2; A3; ...; A2004 ; B. Tnh s tam gic to thnh
Cu 5: (1)
8
. Thm 4 n v vo phn s th nht th tch
15

Tch ca hai phn s l


mi l

56
. Tm hai phn s .
15

------------------------------------------------------------------ S XXI
Thi gian lm bi: 120 pht
Cu 1: (1.5)
Chng minh cc phn s sau y bng nhau:
25 2525
252525
;
;
53 5353
535353

Cu 2: (1,5)
Khng quy ng mu hyo snh hai phn s sau:
37
377
v
67
677

Cu 3: (2) Tm s t nhin x, bit:


( x 5)

30 20 x
=
+5
100 100

Cu 4: (3)
Tui trung bnh ca mt i vn ngh l 11 tui. Ngi ch huy l 17 tui.
Tui trung bnh ca i ang tp (tr ngi ch huy) l 10 tui. Hi i c my
ngi.
Cu 5: (2)
Cho gc xOy v gc yOz l hai gc k b nhau. Gc yOz bng 300 .
a.V tia phn gic Om ca gc xOy v tia phn gic On ca gc yOz.
b.Tnh s o ca gc mOn.
--------------------------------------------------------------------- S XXII

Thi gian lm bi: 120 pht.


13

Trng THCS Nguyn nh Chiu


Cu I : 3
Thc hin php tnh bng cch hp l :

Nm hc 2010-2011

636363 .37 373737 .63


1 + 2 + 3 + .... + 2006
12 12 12
4
4
4

12 +

4+ + +

6
19 37 53 :
17 19 2006 . 124242423
1
.
2) B=
1 3
3
5
5
5 237373735
41

5+ + +
3+

3 37 53
17 19 2006

1) A =

Cu II : 2
Tm cc cp s (a,b) sao cho : 4a5b 45
Cu III : 2
Cho A = 31 +32+33 + .....+ 32006
a, Thu gn A
b, Tm x 2A+3 = 3x
Cu IV : 1
2005 2005 + 1
2005 2004 + 1
So snh: A =
v B =
2005 2006 + 1
2005 2005 + 1

Cu V: 2

Mt hc sinh c quyn sch trong 3 ngy. Ngy th nht c c

2
s
5

3
s trang sch cn li; ngy th 3 c c
5
80% s trang sch cn li v 3 trang cui cng. Hi cun sch c bao nhiu
trang?
----------------------------------- S XXIII
Thi gian lm bi: 120 pht
trang sch; ngy th 2 c c

Bi 1 (1,5): Dng 3 ch s 3; 0; 8 ghp thnh nhng s c 3 ch s:


a. Chia ht cho 2
b. Chia ht cho 5
c. Khng chia ht cho c 2 v 5
Bi 2 (2):
a. Tm kt qu ca php nhn
A = 33 ... 3 x 99...9
50 ch s

50 ch s

b. Cho B = 3 + 32 + 33 + ... + 3100


Tm s t nhin n, bit rng 2B + 3 = 3n
Bi 3 (1,5 ): Tnh
14

Trng THCS Nguyn nh Chiu


a.
b.

Nm hc 2010-2011

101+ 100 + 99 + 98 + ... + 3 + 2 + 1


101 100 + 99 98 + ... + 3 2 + 1
3737.43 4343.37
D=
2 + 4 + 6 + ... + 100

C=

Bi 4 (1,5): Tm hai ch s tn cng ca 2100.


Bi 5 (1,5): Cho ba con ng a1, a2, a3 i t A n B, hai con ng b1, b2 i t
B n C v ba con ng c1, c2, c3, i t C n D (hnh v).

a1
a2

a3

b1
b2

c1
c2

c3

Vit tp hp M cc con ng i t A dn D ln lt qua B v C


Bi 6 (2): Cho 100 im trong khng c ba im no thng hng. C qua 2
im ta v mt ng thng. c tt c bao nhiu ng thng.
------------------------------------------------------- S XXIV
Thi gian lm bi: 120 pht
Bi 1(2)

27 + 4500 + 135 + 550.2


2 + 4 + 6 + ....14 + 16 + 18
2006 2006 + 1
2006 2005 + 1
b. So snh: A =
v B =
2007 2007 + 1
2006 2006 + 1

a. Tnh tng S =

Bi 2 (2)
a. Chng minh rng: C = 2 + 22 + 2 + 3 + + 299 + 2100 chia ht cho 31
b. Tnh tng C. Tm x 22x -1 - 2 = C
Bi 3 (2)
Mt s chia ht cho 4 d 3, chia cho 17 d 9, chia cho 19 d 13. Hi s
chia cho1292 d bao nhiu
Bi 4 (2)
Trong t thi ua, lp 6A c 42 bn c t 1 im 10 tr ln, 39 bn c
2 im 10 tr ln, 14 bn c t 3 im 10 tr ln, 5 bn c 4 im 10,
khng c ai c trn 4 im 10. Tnh xem trong t thi ua lp 6A c bao
nhiu im 10
Cu 5 (2)
Cho 25 im trong khng c 3 im thng hng. C qua 2 im ta v mt
ng thng. Hi c tt c bao nhiu ng thng?
Nu thay 25 im bng n im th s ng thng l bao nhiu.
----------------------------------------------------------15

Trng THCS Nguyn nh Chiu


S XXV
Thi gian lm bi: 120 pht

Nm hc 2010-2011

1. Tnh cc gi tr ca biu thc.


a. A = 1+2+3+4+.........+100
1 3 3
4
4
4
) 4+ + +
3 7 53 :
17 19 2003 .
1 3
3
5
5
5
3+

5+ + +
3 37 53
17 19 2003
1
1
1
1
1
+
+
+
+ ... +
c. C =
1.2 2.3 3.4 4.5
99.100
1
b. B = -1 .
5

4(3 +

2. So snh cc biu thc :


a. 3200 v 2300
b. A =

121212 2
404
10
+
vi B = .
171717 17 1717
17

3. Cho 1s c 4 ch s: *26*. in cc ch s thch hp vo du (*) c


s c 4 ch s khc nhau chia ht cho tt c 4s : 2; 3 ; 5 ; 9.
4. Tm s t nhin n sao cho : 1! +2! +3! +...+n!. l s chnh phng?
5. Hai xe t khi hnh t hai a im A,B i ngc chiu nhau. Xe th nht
khi hnh t A lc 7 gi. Xe th hai khi hnh t B lc 7 gi 10 pht. Bit rng
i c qung ng AB . Xe th nht cn 2 gi , xe th hai cn 3 gi. Hi sau
khi i 2 xe gp nhau lc my gi?
6. Cho gc xOy c s o bng 1200 . im A nm trong gc xOy sao cho:

AOy
=750 . im B nm ngoi gc xOy m : BOx
=1350 . Hi 3 im A,O,B c
thng hng khng? V sao?
---------------------------------------------------------- S XXVI
Thi gian lm bi: 120 pht
1 1 1
1
+ 3 + ... + 100
2
3 3 3
3

Cu 1: Tnh tng A = +

Cu 2: Tm s t nhin a, b, c, d nh nht sao cho:


a 5 b 12 c 6
= ; = ; =
b 3 c 21 d 11

Cu 3: Cho 2 dy s t nhin 1, 2, 3, ..., 50


a-Tm hai s thuc dy trn sao cho CLN ca chng t gi tr ln nht.
b-Tm hai s thuc dy trn sao cho BCNN ca chng t gi tr ln nht.
Cu 4: Cho bn tia OA, OB, OC, OD, to thnh cc gc AOB, BOC, COD,

DOA khng c im chung. Tnh s o ca mi gc y bit rng: BOC


;
= 3 AOB

; DOA
COD
= 5 AOB
= 6 AOB
---------------------------------------------------------16

Trng THCS Nguyn nh Chiu

Nm hc 2010-2011

S XXVII
Thi gian lm bi: 120 pht
Cu 1: (3).
a. Kt qu iu tra mt lp hc cho thy: C 20 hc sinh thch bng ,
17 hc sinh thch bi, 36 hc sinh thch bng chuyn, 14 hc sinh thch bng
v bi, 13 hc sinh thch bi v bng chuyn, 15 hc sinh thch bng v bng
chuyn, 10 hc sinh thch c ba mn, 12 hc sinh khng thch mn no. Tnh
xem lp hc c bao nhiu hc sinh?
b. Cho s: A = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 .58 59 60.
- S A c bao nhiu ch s?
- Hy xa i 100 ch s trong s A sao cho s cn li l:
+ Nh nht
+ Ln nht
Cu 2: (2).
a. Cho A = 5 + 52 + + 596. Tm ch s tn cng ca A.
b.Tm s t nhin n : 6n + 3 chia ht cho 3n + 6
Cu 3: (3).
a. Tm mt s t nhin nh nht bit rng khi chia s cho 3 d 2, cho 4
d 3, cho 5 d 4 v cho 10 d 9.
b. Chng minh rng: 11n + 2 + 122n + 1 Chia ht cho 133.
Cu 4: (2). Cho n im trong khng c 3 im no thng hng . C qua hai
im ta v 1 ng thng. Bit rng c tt c 105 ng thng. Tnh n?
---------------------------------------------------------- S XXVIII
Thi gian lm bi: 120 pht (khng k thi gian giao )

Bi 1:(2,25 im) Tm x bit


a)
b)
c)

1 7
5 25
4 5
x- =
9 11

x+ =

(x-32).45=0

Bi 2:(2,25 im) Tnh tng sau bng cch hp l nht:


a) A = 11 + 12 + 13 + 14 + ..+ 20.
b) B = 11 + 13 + 15 + 17 + ..+ 25.
c) C = 12 + 14 + 16 + 18 + ..+ 26.
Bi 3:(2,25 im) Tnh:
17

Trng THCS Nguyn nh Chiu


a)
b)
c)

Nm hc 2010-2011

5
5
5
5
+
+
+ ... +
11.16 16.21 21.26
61.66
1 1 1
1
1
1
B= + + + + +
2 6 12 20 30 42
1
1
1
1
+
+ ... +
+ ... +
C=
1.2 2.3
1989.1990
2006.2007

A=

Bi 4:(1 im)
Cho: A=

102001 + 1
;
102002 + 1

Hy so snh A v B.

B=

102002 + 1
.
102003 + 1

Bi 5:(2,25 im)
Cho on thng AB di 7cm. Trn tia AB ly im I sao cho AI = 4 cm.
Trn tia BA ly im K sao cho BK = 2 cm.
a) Hy chng t rng I nm gia A v K.
b) Tnh IK.
------------------------------------------------------------ S XXIX
Thi gian lm bi: 120 pht (khng k thi gian giao )

Bi 1: ( 3 im)
a. Chng t rng tng sau khngm chia ht cho 10:
A = 405n + 2405 + m2 ( m,n N; n # 0 )
b. Tm s t nhin n cc biu thc sau l s t nhin:
B=

2n + 2 5n + 17
3n
+

n+2
n = 2 n+2

c. Tm cc ch s x ,y sao cho: C = x1995 y chia ht cho 55


Bi 2 (2 im )
10 10
10
10
+
+
+ .... +
56 140 260
1400
3 3 3 3 3
b. Cho S = + + + +
. Chng minh rng : 1< S < 2
10 11 12 13 14

a. Tnh tng: M =

Bi 3 ( 2 im)
Hai ngi i mua go. Ngi th nht mua go np , ngi th hai mua go
t. Gi go t r hn gi go np l 20%. Bit khi lng go t ngi th hai
mua nhiu hn khi lng go np l 20%. Hi ngi no tr tin t hn? t hn
mya % so vi ngi kia?
Bi 4 ( 3 im)
Cho 2 im M v N nm cng pha i vi A, nm cng pha i vi B.
im M nm gia A v B.
Bit AB = 5cm; AM = 3cm; BN = 1cm. Chng t rng:
18

Trng THCS Nguyn nh Chiu


Nm hc 2010-2011
a. Bn im A,B,M,N thng hng
b. im N l trung im ca on thng MB
c. V ng trn tm N i qua B v ng trng tm A i qua N, chng
ct nhau ti C, tnh chu vi ca CAN .
-----------------------------------------------------------

19