You are on page 1of 4

KIM TRA CHNG III I/ Trc nghim: Cu 1 : Cho tam gic ABC ta c : A.

Tng ba goc trong tam giac nho hn 1800 B. Tng hai goc ln hn mt goc C. Tng ba goc trong tam giac bng 1800 D. Tng hai goc nho hn mt goc Cu 2 :( Chon cu sai )Nu mt tam gic la mt tam giac vung thi: A. Tng hai goc bng 900 B. Co hai goc nho hn 900 C. Canh huyn la canh ln nht D. tt ca A, B, C u sai Cu 3: Tam giac u la tam giac co : A. Mt goc bng 600 B. Hai goc bng 600 B. Hai canh bng nhau D. Tt ca A, B, C u ung Cu 4: Tam gic no l tam gic vung trong cc tam gic c di ba cnh nh sau : A. 11cm, 12cm, 13cm. B. 7m, 7m, 10m. C. 6dm, 7dm, 8dm D. 5cm; 5cm ; 50 cm Cu 5: HIK vung ti H c cc cnh gc vung l 15 cm; 17 cm. di cnh huyn IK bng A. 512 cm B. 513 cm C. 514 cm D. 515 cm Cu 6: ABC v DEF c AB = ED, BC = EF. Thm iu kin no sau y ABC = DEF ? A. A = D B. C = F C. AB = AC D. AC = DF Cu 7 : in (ng, Sai) cho cc khng nh sau y: Cu Ni dung ng Sai a Nu hai tam gic vung c hai gc bng nhau tng i mt th hai tam gic bng nhau. b Nu l gc y ca mt tam gic cn th < 900. c Gc ngoi ca mt tam gic bng tng hai gc trong khng k vi n. d Nu mt cnh huyn v gc nhn tam gic vung ny bng cnh huyn v gc nhn tam gic vung kia th hai tam gic vung bng nhau. e Nu hai cnh v mt gc tam gic ny bng hai cnh v mt gc tam gic kia th hai tam gic bng nhau. f Trong mt tam gic vung hai gc nhn b nhau. II/ T lun: Bai 1: Cho tam giac vung ABC tai A. Ke AH vung goc vi BC tai H.

Chng minh rng: AH2 = HB.HC

Ap dung: Tinh AH khi HB = 4 cm. HC = 9cm.

Bai 2: Cho tam giac ABC cn tai A. Cac ng phn giac trong cua hai goc B va C ct cac canh i din tai D va E. Chng minh rng: a/ Tam giac BEC = tam giac CDB. b/ Tam giac AED cn tai A. c/ BE = ED = DC.
Bai 3: Cho tam gic MNP vung ti M, c N = 600 v AB = 8 cm. Tia phn gic ca gc N ct MP ti K. K KQ vung gc vi NP ti Q. a/ Chng minh: MNK = QNK b/ Tam gic MNQ c dng c bit

no? c/ Tam gic NKQ c dng c bit no?

d/ Tnh di cnh MQ ? QP ?

NP? MP? Bai 4: Cho tam giac cn ABC tai A. Ke ng cao AH. Chng minh rng AH cung la ng cao, ng trung tuyn, ng phn giac .

Bai 5: Cho hai ng thng d va d vung goc vi nhau. Trn ng thng d ly hai im A; C . Trn ng thng d ly hai im B; D. Chng minh rng AB2 + DC2 = AD2 + BC2.
KIM TRA CHNG III I/ Trc Nghim Cu 1). Trong mt tam gic vung, kt lun no sau y l ng ? A. Tng hai gc nhn bng 1800 B. Hai gc nhn bng nhau C. Hai gc nhn ph nhau D. Hai gc nhn k nhau .
Cu 2). Chn cu tr li ng. Cho tam gic ABC c =500; B = 600 th C = ?

A. 700 A. 1cm ; 2cm ; 3cm C. 3cm ; 4cm ; 5cm

B. 1100

C. 900

D. 500

Cu 3). Tam gic no l tam gic vung trong cc tam gic c di ba cnh nh sau:

B. 2cm ; 3cm ; 4cm D. 4cm ; 5cm ; 6cm.

Cu 4). Gc ngoi ca tam gic ln hn:

A. Mi gc trong khng k vi n. B. Gc trong k vi n. C C. Tng ca hai gc trong khng k vi n. D. Tng ba gc trong ca tam gic. A. AB2 = BC2 + AC2 C. AC2 = AB2 + BC2 A. 25 cm B. 14 cm B. BC2 = AB2 + AC2 D. C a,b,c u ng . C. 100 cm C.
A + B + C = 450

Cu 5). Tam gic ABC vung ti B suy ra:

Cu 6). Cho ABC vung ti A c AB = 8 cm; AC = 6 cm th BC bng :

D. 10 cm D.

Cu 7). Cho tam giac ABC ta co : A. A + B + C = 900 B. A + B + C = 1800 0 A + B + C = 18

Cu 8). ABC = DEF Trng hp cnh gc cnh nu. A. AB = DE; B = F ; BC = EF. B. AB = EF; B = F ; BC = DF C. AB = DE; B = E ; BC = EF. D. AB = DF; B = E ; BC = EF. Cu 9). Gc ngoi ca tam gic bng :

A. Tng hai gc trong khng k vi n. C. Gc k vi n.


Cu 10). Cho MNP = DEF. Suy ra:

B. Tng hai gc trong. D. Tng ba gc trong ca tam gic. B. Goc MNP = goc DFE D. Goc PMN = goc DEF .

A. Goc MPN = goc DFE C. Goc PMN = goc DFE


Cu 11).

Cho ABC = MNP . Tm cc cnh bng nhau gia hai tam gic ? A. AB = MP; AC = MN; BC = NP. B. AB = MN; AC = MN; BC = MN. C. AB = MN; AC = MP; BC = NP. A. 9cm, 15cm, 12cm. C. 5cm, 14cm, 12cm. D. AC = MN; AC = MP; BC = NP. B. 5cm, 5cm, 8cm. D. 7cm, 8cm, 9cm.

Cu 12). Tam gic no l tam gic vung trong cc tam gic c di cc cnh l:

Cu 13). Neu mot tam giac vuong co canh huyen bang 5cm, mot

canh goc vuong bang 3cm th canh goc vuong kia la: A. 2cm B. 4 cm C. 8 cm D. 16 c m.
Cu 14). Neu mot tam giac vuong co canh huyen bang 10 cm,

mot canh goc vuong bang 6 cm th canh goc vuong kia la: A. 2cm B. 4 cm C. 8 cm D. 16 cm.
Cu 15). Tng hai gc nhn trong tam gic vung bng: A) 450 B) 600

C) 1200

D) 900

Cu 16). A/ Neu mot tam giac co hai goc bang nhau th tam giac

o la B/ Neu hai canh va goc xen gia cua tam giac nay bang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cua tam giac kia th hai tam giac ay bang nhau. C/ Trong mot tam giac vuong, bnh phng cua canh huyen bang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cua hai canh goc vuong. D/ Tong ba goc cua mot tam giac bang
Cu 17). Cho tam gic ABC c =300; B = 400 th C = ?

A. 700

B. 1100

C. 900

D. 400

Cu 18). 1 .Cho ABC vung cn ti A. vy gc B bng:

A. 600 A. 1000 u? A. Ti B vung

B. 900 B. 1100

C. 450 C. 850

D. 1200 D. 1200

Cu 19). Mt tam gic cn c gc y l 350 th gc nh c s o l: Cu 20). Tam gic ABC c BC = 3cm ; AC = 5cm ; AB = 4cm. Tam gic ABC vung ti

B. Ti C

C. Ti A

D. Khng phi l tam gic

II/ T Lun Bai 1: Cho tam giac ABC, co BC = 1200, ng phn giac trong cua goc A ct BC tai D. T D ke DE vung goc vi AB, DF vung goc vi AC. a/ Chng minh Tam giac ADE = tam giac ADF. b/ Chng minh rng tam giac DEF la tam giac u. c/ Qua im C ve ng thng song song vi AD, no ct ng thng AB tai M. Chng minh rng tam giac ACM la tam giac u. Bai 2: Cho tam giac u ABC. Bn trong tam giac ly im P sao cho PA = 4cm, PB = 5cm, PC = 3 cm. Ly im M na mt phng b Ac khng cha im B sao cho Tam giac PCM la tam giac u. a/ Chng minh tam giac CAM = tam giac CBP. b/ Tam giac APM la tam giac gi? Tinh goc APC. Bai 3/ Cho tam giac vung ABC tai A. Ke AH vung goc vi BC tai H.
1 1 1 = + 2 2 AH AB AC 2

. Tinh AH nu bit BC = 15 cm, AC = 12 cm.

Bai 4/ Cho tam giac ABC vung tai A. Mt ng thng ct hai canh goc vung AB va AC tai hai im D va E. Chng minh rng: CD2 CB2 = ED2 EB2. Bai 5/ Cho tam giac ABC vung tai A, ng cao AH. T H ke HM vung goc vi AC, trn tia HM ly im E sao cho MH = ME. Ke HN vung goc vi AB, trn tia HN ly im D sao cho NH = DN. a/ Chng minh rng ba im D; A; E thng hang. b/ Chng minh MN // DE c/ Chng minh BD // CE d/ Chng minh tam giac DEH la tam giac vung.