You are on page 1of 4

MC LC

Chng 1. L thuyt thng tin v m ha


1.1. Gii thiu v m ha v thng tin

5
5

1.4.1. Khi nim m ha

1.4.2. Khi nim thng tin

1.2. Phn loi cc hnh thc m ha

1.3. M ha ngun

1.3.1. M ha biu hin s vt hin tng

1.3.2. M ha nn d liu

a. M ha Shanon-Fano
b. M ha Lemp-Zip
1.3.3. M ha bo mt
1.4. M ha knh

8
10
13
13

1.4.1. M ARQ

14

1.4.2. M FEC

14

1.5. M ha ng truyn

16

1.5.1. M Unipolar

17

1.5.2. M Polar (NRZ, RZ, M Biphase: Manchester, Differrential


Manchester)

17

1.5.3. M Bipolar (AMI, B8ZS, HDB3)

19

1.5.4. nh gi cc m ng truyn

22

1.5.5. M ha bng iu ch

22

Chng 2. Mi trng truyn thng

26

2.1. c tnh chung ca ng truyn bng dy dn

26

2.1.1. Cc thng s phn b ca dy song hnh

27

2.1.2. Hiu ng b (Skin effect)

30

2.1.3. Phi hp tr khng

31

2.2. c tnh chung ca mi trng truyn v tuyn


2.2.1. Cc thng s ca mi trng khng gian t do

33
34

2.2.2. Suy hao ca sng trong mi trng khng gian t do

34

2.2.3. C ly truyn sng

35

2.2.4. Bc x ca anten

36

Chng 3. Tng quan v h thng vin thng

42

3.1. S khi tng qut ca cc h thng vin thng

42

3.2. S khi tng qut ca h thng thng tin s

43

Chng 4. H thng thng tin in thoi

46

4.1. Gii thiu v mng in thoi

46

4.2. Cu trc ca mng in thoi

49

4.2.1. Cc khi nim

49

4.2.2. Cc m hnh mng in thoi

51

4.2.3. Mng truyn dn

53

4.3. Tiu chun ca mng in thoi

55

4.4. H thng bo hiu trong tng i

59

4.5. Kho st tng i in t PABX

60

4.6. Cc k thut chuyn mch ca tng i

64

4.6.1. Chuyn mch khng gian SDS (Space division switching)

64

4.6.2. Chuyn mch khe thi TSI (Time Slot Interchange )

67

4.6.3. Chuyn mch TST

68

4.6.4. Chuyn mch d liu

70

4.7. Nguyn l hot ng ca tng i

77

4.8. Cc chc nng hot ng ca tng i

79

4.9. Cc phng php iu khin ca tng i

80

4.10. Cc hnh thc thng tin trn mng in thoi

81

4.11. Qu trnh thit lp, duy tr v kt thc cuc gi

82

Chng 5. H thng thng tin mobile


5.1. Gii thiu v h thng thng tin mobile

85
85

5.1.1. Lch s pht trin ca cc h thng thng tin Mobile

85

5.1.2. M hnh tng qut ca mng Mobile

86

5.2. Tng i GSM

87

5.2.1. S khi ca h thng tng i GSM

87

5.2.2. Trm di ng MS

88

5.2.3. Phn h trm gc BSS

88

5.2.4. Phn h chuyn mch SS

90

5.2.5. Phn h trung tm khai thc v bo dng

93

5.3. Cc thng s tiu chun ca h thng GSM

94

5.4. Truyn dn sng v tuyn

95

5.5. Qui hoch mng in thoi

108

Chng 6. H thng thng tin viba-v tinh


6.1. Truyn sng viba

125
125

6.1.1. Bng tn viba

125

6.1.2. C ly truyn sng

126

6.1.3. Tn x trn chng ngi vt - Vng Fresnel

126

6.1.4. Hin tng Fading

128

6.1.5. Anten

129

6.2. Cc khi nim v h thng viba

130

6.2.1. Viba s

131

6.2.2. Phn loi VIBA s

133

6.2.3. So snh VIBA s vi VIBA tng t

133

6.3. Cc c tnh k thut ca h thng viba

134

6.3.1. Cc m ng truyn ( line-code )

134

6.3.2. iu ch viba s

136

6.3.3. Cc m hnh d phng thng gp

137

6.4. H thng thng tin v tinh

139

6.4.1. Cc loi qu o

139

6.4.1. Cc c im ca thng tin v tinh

140

6.4.2. a truy nhp ca thng tin v tinh

140

6.4.3. Truyn sng trong thng tin v tinh

144

6.4.4. Tnh ton ng truyn v tinh

148

6.4.5. S khi trm mt t

154

6.4.6. S khi ca trm lp v tinh

156

6.4.7. Gii thiu cc h thng v tinh ton cu

157

6.5. H thng v tinh nh v ton cu GPS

158

6.5.1. Gii thiu h thng v tinh nh v ton cu GPS

158

6.5.2. S hot ng ca GPS

159

6.5.3. Tn hiu GPS

160

6.5.4. chnh xc ca GPS

160

6.6. H thng mobile ton cu (MSAT)

161

Chng 7. H thng thng tin quang

166

7.1. Cu to v nguyn l si quang

166

7.2. Truyn s bng cp quang

170

7.3. Tc ng truyn ca h thng quang- hin tng tn sc

170

7.4. Cc b chuyn i in quang

173

7.5. Suy hao si quang

175

7.6. ng dng ca si quang trong thng tin lin lc

176

7.7. Cc thng s c bn ca si quang

177

7.8. Nguyn l thng tin si quang

177

Chng 8. Mng my tnh

179

8.1. Gii thiu v mng my tnh

179

8.2. Cc m hnh mng my tnh (Network Topology)

180

8.3. Protocol chuyn mch trong mng

184

8.3.1. Protocol CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision


Detection)

185

8.3.2. Giao thc th bi (Token)

187

8.4. Gii thiu mng s liu dch v tch hp ( ISDN )

203