You are on page 1of 5

cng mn hc Thc tp k thut s i hc Quc gia H Ni Trng i hc Cng ngh Khoa in t vin thng B mn : Phng thc hnh !.

. Thng tin v ging vin H v tn : Nguyn Vinh Quang Hc v : Thc s Thi gian cng tc : 27 nm Ni cng tc ( a ch lin h ) : Khoa in t Vin thng , Trng i hc Cng Ngh in thoi : (04) 8545373 , Email : quangnv@vnu.edu.vn Hng nghin cu : in t v t ng ho 2. Thng tin chung v mn hc - Tn mn hc : Thc tp k thut s - M mn hc : - S tn ch : 02 - Mn hc : Bt buc - Cc mn hc tin quyt : Cc mn Vt l c s ( C, Quang , Nhit , in .... ) , K thut mch in t v mn K thut s - Cc mn hc k tip : Cu trc my Vi tnh, K thut vi x l ... - Gi tn ch i vi cc hot ng : + Nghe ging l thuyt : 0 + Thc hnh PTN : 30 - a ch ni ph trch mn hc : PTN - Khoa in t vin thng 3. Mc tiu ca mn hc - V kin thc : Dy cho sinh vin cc kin thc thc hnh c th v cc dng c o s v cc bn mch in t s c th - K nng : Cho sinh vin kh nng thc t v phn tch mch s v cch s dng cc mch s v vi mch s - V thi : Trang b cho SV tnh cn thn, t m , tp trung 4 . Tm tt ni dung mn hc : Thc tp k thut s bao gm cc bi thc hnh da trn cc bn mch s c ni dung ph hp vi mn hc k thut s . Mi bi l mt mun ring cha mt s mch c khi lng ph hp vi mt bui thc hnh l 5 tit hc . Sinh vin s c chia theo nhm ( thng l 2 ngi ) tin hnh thc nghim trn cc bi di s hng dn ca gio
1

vin thc hnh . Cch thc tin hnh thc nghim ( ni dy , kho st, o c v thu thp s liu ) l tu thuc vo yu cu c th ca tng mch c kho st . 5. Ni dung chi tit mn hc : Mn hc bao gm 13 ni dung ( l 13 bi ) nh sau Bi 1 : Cng logic ( 1 ) : nh ngha , phn loi, c trng Tm hiu cc chc nng v tnh cht c bn ca cc cng logc Bi 2 : Cng logic ( 2 ) : nh ngha , c trng Xc nh cc thng s ca cc cng logic. Tm hiu v kho st cng ba trng thi Bi 3 Cc s logic c bn (1), Cc b gii m v m ho logic Tm hiu cc phng php thit k cc mch logic t hp, c th l cc b gii m v m ha logic v ng dng ca n. Bi 4 : Cc s logic c bn (2), cc s logic ton hc Tm hiu v cng , tr nh phn. Cc phng php thit k mch cng tr nh phn v s dng mch cng nh phn trong cng tr thp phn Bi 5 : Cc s logic c bn (3), Cc b phn knh v hp knh Nghin cu chi tit cc s logic ca cc b hp knh v phn knh. Cc ng dng ca cc mch . Bi 6 : Cc s pht xung v to dng xung Nghin cu cc mch pht xung v to dng xung, trn c s c th thit k cc mch theo yu cu Bi 7 : S trigger v b ghi Kho st cc loi trigger , cc mch ng dng ca chng Bi 8 : S trigger v b m Kho st cc b m nh phn, thp phn ng b v khng ng b, cc b m vng . Bi 9 : B so snh v b tng ng Tm hiu nguyn tc thit k b so snh, s dng cc b so snh c ch to di dng IC c s bit xc nh, thit k cc b so snh nhiu bit v cc ng dng ca b so snh Tm hiu nguyn tc hot ng ca b tng ng v cc ng dng ca n Bi 10 : B nh bn dn (1 ) Tm hiu cu trc v nguyn tc thit k mt b nh bn n Kho st mt b nh c xy dng t cc linh kin ri Bi 11 : B nh bn dn (2 ) Tm hiu nguyn tc hot ng ca b nh EPROM, b nh RAM tnh v RAM ng Kho st thc nghim cc mch nh ny Bi 12 : Cc s bin i (1 )
2

Tm hiu nguyn l bin i tn hiu in trong in t s Nghin cu v kho st cc b bin i s tng t, tn s - in p, in p tn s Bi 13 : Cc s bin i ( 2 ) Nghin cu v kho st chi tit mt b bin i tng t s 6. Hc liu : - Hc liu bt buc : + Bch gia Dng Ch c Trnh , K thut in t s thc hnh , Nh xut bn i hc quc gia H ni, 2007 + ng vn Chuyt, K thut in t s, , NXB gio dc , H ni , 1998 - Hc liu tham kho : + Phm minh H , K thut mch in t , Nh xut bn khoa hc k thut , H ni , 1997 + xun Th , Nguyn vit Nguyn, Bi tp k thut in t, NXB gio dc , H ni , 1998 7. Hnh thc t chc dy hc : 7.1 Lch trnh chung : Hnh thc t chc dy hc mn hc Ln lp Thc Tng hnh, th T hc L Bi tp Tho lun nghim thuyt 5 5 5 5 4 4 4 4 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Ni dung Bi 1 Bi 2 Bi 3 Bi 4 Bi 5 Bi 6 Bi 7 Bi 8 Bi 9 Bi 10 Bi 11 Bi 12 Bi 13

7.2 Lch trnh t chc dy hc c th

Ni dung hc cho tun 1-15 : C lp hc phn theo nhm ti phng TN , mi nhm lm 1 bi ring . Nh vy hnh thc hc v dy l ging nhau cho c 12 tun v ch khc theo nhm v ni dung ca tng bi Hnh thc t Thi gian, a Ni dung chnh chc dy im Thc hnh, th 5 h, Ti PTN Tin hnh th nghim nghim cc bi thc hnh (1 13) Yu cu SV Ghi chun b ch - Np bo co bi trc - c trc bi s lm

8. Mt s yu cu i vi mn hc : - Sinh vin phi lm s bi theo qui nh - Sinh vin phi lm s ni dung cho 1 bi - Phi np bo co cc bi thc hnh - Trong khi thc hnh sinh vin phi tun theo ni qui PTN 9. Phng php , hnh thc kim tra - nh gi kt qu hc tp 9.1 Kim tra - nh gi thng xuyn : Vic nh gi s c tin hnh da trn cc gii php sau : - im danh thng xuyn cc bui thc hnh - Thu cc bo co kt qu ca cc bi c thc hnh - Kim tra s chun b bi , v kin thc trong qu trnh thc hnh 9.2 Kim tra - nh gi nh k : Vic nh gi s c tin hnh da trn cc tiu ch sau ( thang im 10 ) - Tham gia y cc bui thc tp , thc hin tt qu trnh thc hnh trn PTN 1 .5 im - Chun b tt cc bi s c thc hnh 0.5 - Phn t nghin cu, t hc : nh gi cc bi bo co kt qu thc hnh 1 im - Kim tra nh gi gia k 2 im - Kim tra nh gi cui k 5 im 9.3 Tiu ch nh gi cc loi bi tp : - Loi bi tp thc hnh trn bn mch : + Cch mc mch l ng ( mc trong mch v kt ni mch vi cc thit b o ) + Thu c cc kt qu ng theo yu cu + Phn tch c s hot ng ca mch - Loi bi tp vn p : + Phn tch c s hot ng ca mch + Tnh ton ng cc kt qu ( nu c )
4

9.4 Lch thi, kim tra : + Lch thi : Theo t ( Hc k ) hoc theo yu cu ca n v o to + Lch kim tra : Theo yu cu ca gio vin ph trch mn hc

Duyt

Ch nhim b mn

Ging vin

Nguyn Vinh Quang