You are on page 1of 2

CU LC B HC MI L THNG KIT

104 Nguyn Khuyn, ng a, H Ni|(04) 221 58 557; (04) 3 747


5561
Email: school@hocmai.com.vn; Website: http://school.hocmai.vn/

PHIU BI TP MN TON 5
Lp.Ngy: 07/ 9/ 2010
H tn hc sinh:.

CC PHP TNH V S THP PHN


1. Php cng cc s thp phn, php tr s thp phn
a) V d - quy tc
Ch : Php cng, php tr cng c cc tnh cht giao hon, kt hp nh php
cng tr s t nhin
b) Bi tp p dng
Bi 1. t tnh ri tnh:
367,8 +97,5 862,27+389,86
0,825+0,756
98,46 + 125,8 328,69 + 48,375 12,475+8,85
89,3+526,87 845,68+79,454 8,06+0,94
Bi 2. t tnh ri tnh:
154,1 87,5 1024,82 386,54 61,345 28,875
83,6 59,84 310,47 95,568 108,5 86,967
2010 236,7 125 48,34 68 39,546
Bi 3. Tnh
147,8+86,34+46
328,09+0,126+78,7
512,4 328,67 +57,8
458,5 189,68 98
Bi 4. Tnh bng cch hp l nht
4,68+6,03+3,97 3,49+5,7+1,51 12,45+6,98+7,55
42,37 28,73 11,27 5,75+7,8+4,25+1,2 7,34+0,45+2,66+0,55
Bi 5. Tm y, bit:
y+ 87,6= 125,1
34,86+ y= 123,4
y 86= 12,75
421,7 y= 89,58
2. Php nhn s thp phn
a) V d - Quy tc
Ch : Php nhn s thp phn c cc tnh cht giao hon; kt hp; phn
phinh php nhn s t nhin
Nhn nhm vi 10; 100; 10000,1; 0,01; 0,001
b) Bi tp p dng:
Bi 1. t tnh ri tnh:
12,86 45
34,2 8,9
0,085 12
58,32 0,05
Bi 2. Tnh nhm:
19,08 10
34,125 100
8,03 1000
0,02 10
Bi 3.

0,125 8,6
7,826 4,5
98,3 1000
0,035 100

Tnh nhm:

LU HNH NI B | Bn quyn 2010 Hocmai.vn.

0,95 0,1
198,45 0,01
8512,3 0,001

20,86 0,1
0,45 0,01
193,5 0,001

845,36 0,1
1986,3 0,01
86,4 0,001

Bi 4. Tnh nhanh:
19,85 7+19,85 3
0,984 8,6+ 0,964 1,4
893,23 87+ 893,23 13
0,567 58,2+0,567 41,8
48,25 14,32 48,25 4,32 8,125 104,8 8,125 4,8
198,4 0,7+ 198,4 0,3
39,2 0,04+ 39,2 0,06
489,7 1,01 489,7
1,001 2010 2010
3. Php chia s thp phn
a) Chia s thp phn cho s t nhin
b) Chia s t nhin cho s t nhin
c) Chia s t nhin cho s thp phn
d) Chia s thp phn cho s thp phn
Ch : Cch chia nhm cho 10; 100; 10000,1; 0,01; 0,001
Khi chuyn du phy ca mt s thp phn sang phi 1; 2; 3hng th s tng
ln 10; 100; 1000ln
Khi chuyn du phy ca mt s tp phn sang tri 1; 2; 3hng th s gim i
10; 100; 1000 ln

LU HNH NI B | Bn quyn 2010 Hocmai.vn.