You are on page 1of 4

Trng THCS Tn Thnh

GV: Vn Ph

CHUYN NANG CAO TON 6: TM

CH S TN CNG

CA MT LY THA
I.

Mc tiu:
-

Gip Hc Sinh n tp li nhng kin thc v ly tha vi s m t


nhin.Qua bit cch tm ra c ch s tn cng ca mt ly
tha vi nhng s t nhin c ch s tn cng t 0 n 9.

Gip Hc Sinh rn luyn t duy, thao tc chnh xc, tnh cn thn


trong lm ton v lu tha.

II.

Chun b : H thng cu hi v mt s bi tp v ch s tn cng ca mt ly


tha.

III.

Trin khai chuyn :


A. n tp v b tc ly tha vi s m t nhin:
*

a1n 442
=a.a.a...a
44
3

( a 0, n N*)

( n tha s a)

ao = 1

Ly tha mt tch : (a.b)n = an . bn

Ly tha ca mt ly tha: (am)n = am.n

Ly tha tng :

am

a (m

B. Tm ch s tn cng ca mt ly tha:
1.Ch s tn cng ca cc s t nhin c tn cng bng 0;1;5;6 khi nng
ln ly tha:
Cho HS tnh cc ly tha sau ( S dng my tnh)

11 =...1;11 = ...1;11
= ...1;...

Cc s t nhin c ch s tn
2
2
4
15 =...5;15 = ....5;15= ...5;...

2
3
4

16 =...6;16 = ...6;16= ...6;...

cng l 0;1;5;6 khi nng ln ly tha bt k( 0) th gi nguyn ch s


10 2 =...0;10 3= ...0;10=4 ...0;...
2

tn cng ca n.
V d: Tm ch s tn cng ca cc ly tha sau:
a) 156 7
c) 156 7

;
+ 1061 9

b)1061 9
d) 156 7 . 1061 9

Chuyn nng cao ton 6


1

Trng THCS Tn Thnh

GV: Vn Ph

Gio Vin hng dn Hc Sinh p dng tnh cht trn:

a) 156 7 c ch s tn cng l 6
b) 1061 9

c ch s tn cng l 1

c) Theo cu a) v b) Ch s tn cng ca ly tha :156 7

+ 1061 9 l 7

d) Theo kt qu cu a) v b) Ch s tn cng ca ly tha :156 7 .1061 9 l

6.
Cc bi tp tng t:
a) 7130 ;b) 26 35 ; c) 86 33

d) 71 30 + 26 35; e)231

56

;f) 425 6

75

g) 71 30 + 26 35 ; h ) 86 33 . 71 30 ; k) 231

56

+ 425 6

75

2.Ch s tn cng ca cc s t nhin c tn cng l 2; 4;8 khi nng ln ly


tha 4n (n # 0) u c ch s tn cng l 6
* Cho Hc Sinh tnh:
2 4 = 6 ;

2 8 = 6 ; 2 12 = 6

4 4 =6 ;

4 8 = 6 ;

412 = 6

8 4 = 6;

8 8 = 6;

8 12 = 6

Cc s t nhin c ch s tn cng bng 2;4;8 khi nng ln ly

tha 4n ( n # 0) u c ch s tn cng l 6
* Tng t cho Hc Sinh tnh : ( Vn dng ch s tn cng ca mt tch)
34 =1 ;

38 = 1;

3 12 = 1

74 = 1;

78 = 1 ;

7 12 = 1

94 = 1 ;

9 8 = 1 ;

9 12 = 1

Cc s t nhin c ch s tn cng l 3; 7; 9 nng ln ly tha 4n (n

# 0) c ch s tn cng l 1
* Ch :
-

Ring i vi cc s t nhin c ch s tn cng l 4 hoc 9 :

Chuyn nng cao ton 6


2

Trng THCS Tn Thnh

GV: Vn Ph

+ Nu nng ln ly tha l u c ch s tn cng l chnh n


+ Nu nng ln ly tha chn th c ch s tn cng l 6 v 1
-

Mt s chnh phng th khng c ch s tn cng l 2; 3; 7; 8

Bi tp vn dng:
Bi 1: Tm ch s tn cng ca cc ly tha sau:
74 30 ; 49 31

;87 31 ; 58 33

; 23 35

Bi 2 : Tm ch s tn cng ca cc ly tha tng sau:


67

234 5 ; 579

67

Bi 3: Chng t rng cc tng sau chia ht cho 10


a) 51 n + 47 102 (n N)
b) 405 n + 2 405 + 17

37

(n N)

Bi 4 : Cho S = 1 + 31 + 3 2 + 3 3 + + 3 30
Tm ch s tn cng ca S.

Chuyn nng cao ton 6


3

Trng THCS Tn Thnh

GV: Vn Ph

KIM TA 15 PHT
Bi 1: Tm cc ch s tn cng ca cc ly tha sau:
67

a) 345 5

b) 789

c) 87 32

d) 87 32 + 789

41

41

Bi 2 : Chng t rng tng sau khng chia ht cho 10


A = 405 n + 2

405

+m

( n,m N , n # 0)

Bi 3 : Tnh :
P = 2.2 2 . 2 3 . 2 10 .5 2 . 5 3 . 5 4. 5 55 10 c bao nhiu ch s 0?
P N:
Bi 1:

a) S 345 c tn cng l 5, nng ln ly tha bt k( # 0)


c ch s tn cng l 5.

b)C: 78941 = 789 4.10.789 = (1).789 = 9

c)C: 8732 = 87 4.8 =1

d) T kt qu cu b) v c) c ch s tn cng ca tng

87 32 + 789

41

= (1) +(9) = 0

Bi 2:

405 = 5

2405 = 2 404 . 2 = 2 4.101 . 2 = (6).2 = 2

m2 (s chnh phng )c ch s tn cng khc 3

Vy A c ch s tn cng khc 0

Bi 3:

2.22.23210 = 21+2+3++10 = 255


52.54.56514 = 52+4+6++14 = 556
A = 255 .556 = 255 .255. 5 = 1055 . 5
Vy A c ch s tn cng bng 55 ch s 0

Chuyn nng cao ton 6


4