You are on page 1of 8

CNG N TP LP 6

A. S HC:
I/ Trc nghim:
I.1 Chn phng n ng
1.

3
=
s thch hp trong trng l:
4 20

a. 6
b. -15
c. -6
2
2. Gi tr ca tch m.n vi m= -2, n = - 3 l:
a. -18
b. 18
c. -36
3. Gi tr ca biu thc (x - 2)(x + 4) khi x = - 2 l:
a. 8
b. -8
c. 6

d. 15
d. 36
d. -6

1 2
4. Cho x = +
gi tr ca x l:
2 3
1
1
1
1
a.
b.
c.
d.
5
5
6
6
1 2 5 9
5. Trong cc phn s ;
;
;
phn s nh nht l:
2
3
9 10
1
2
5
9
a.
b.
c.
d.
2
3
9
10

6. S i ca -3 l:
a. 3

b.

7. S nghch o ca

1
3

3
1

1
b. 1
5
1
8. i 5 ra phn s ta c:
3
14
16
a.
b.
3
3
5
9. ca 30 l:
6

b. 18

c. 5

c.

5
3

d.

5
1

d.

16
3

c. 25

d. -25

c. 24

d. -25

4
ca n bng 20. S l:
5

10. Bit

a. 25

b. 16

11. Kt qu rt gn n phn s ti gin ca phn s


a. - 7
12.

d. 0

1
l:
5

a.

a. 36

c.

(4)
=
5
16
a.
25

b. 1

c. 37

5.8 5.6
l:
10

d. - 1

b.

8
5

c.

16
5

d.

16
5
1

13. (-5) (-5) =


a. 0
b. 10
c. - 10
d. 1
14. B du ngoc biu thc 30 + (5 6) (12 + 8) ta c:
a. 30 + 5 6 12 + 8
b. 30 + 5 6 12 8
c. 30 + 5 6 12 8
d. 30 + 5 6 12 + 8
15. Gi tr tuyt i ca s nguyn a c th l:
a. S nguyn dng, s nguyn mb. S nguyn dng, s 0
c. S nguyn dng, s nguyn m, hoc s 0.
16. S i ca s nguyn a c th l:
a. S nguyn dng
b. S nguyn m
c. S nguyn dng, s nguyn m, s 0
17. Cc c ca -3 l:
a. 3
b. -3
c. {1;3}
d. { 1; 3}
2 3
18. (-3) .2 c gi tr l:
a. 72
b. -72
c. 36
d. -36
19. Tp hp cc c ca 17 l:
a. 17
b. { 1; 17}
c. { 1; 17}
d. { 1; 17}
20. Trong tp hp cc s nguyn, s 36 c:
a. 18 c
b. 9 c
c. 16 c
d. 20 c
21. (-2)(-3)(-4)=
a. -24
b. 24
c. -9
d. 9
4
22. (-3) =
a. 81
b. - 81
c. 12
d. - 12
23. Trong cc cch vit sau cch vit no cho ta mt phn s:
6, 2
69
c.
15
0
5
20
24. Cho hai phn s
v
. So snh hai phn s:
7
28
5 20
5 20
5 20
a. >
b.
=
c.
<
7 28
7 28
7 28

a.

6
5

b.

d. 6

1
5

d.

5 20
=
7 28

d.

25
60

d.

2
7

25. Cc phn s sau, phn s no ti gin:


a.

3
6

b.

26. Php tnh


a.

1
12

1 1
. =
4 3

b.

1
13

1
12

c.

c.

9
6

2
7

27. Trong cc s sau, s no l hn s::


a. 2

3
8

b. 1

9
5

c. 2

3
8

d. 5

15
7

28. Biu thc A = 8 3 + 4 c gi tr bng:


7 9
7
2

a. 1

4
9

b.

5
9

c. 3

4
9

d.

5
9

c. 7

100
%
8

d.

7
100%
8

29. T s phn trm ca 7 v 8 l:


a. 8

100
%
7

b.

8
100%
7

30. 56% ca 25 l:
a. 56 . 25%

b. 25 : 56%

c. 25

100
56

d. 56

100
25

I.2 ng hay sai


1. Hiu hai s nguyn m l mt s nguyn m.
2. Php cng l php tnh ngc ca php nhn.
3. Php chia l php tnh ngc ca php nhn.
4. Gi tr tuyt i ca 1 s nguyn a l s t nhin.
5. Mi s nguyn m u nh hn s nguyn dng nh nht.
6. Tch ca hai s nguyn m l mt s nguyn m.
7. C s nguyn a, b a Mb v b Ma.
8. Mt tch c 2003 tha s nguyn m s mang du .
9. Mi s t nhin u l s nguyn dng.
10. Hai s nguyn c gi tr tuyt i bng nhau th bng nhau.
11. Nu a Mb th a l c ca b, b l bi ca a.
12. Mi s nguyn khng vit c di dng phn s.
13. Hn s m khng phi l s i ca hn s dng.
14. Phn s m l phn s c t v mu l hai s nguyn khc du.
15. Phn s dng l phn s c t v mu l hai s nguyn cng du.
16. Hai s gi l i nhau nu tch ca chng bng 1.
17. Hai s gi l nghch o ca nhau nu tng ca chng bng 0.
18. Tng ca hai phn s l mt phn s c t bng tng cc t, mu bng tng
cc mu.
19. Tng ca hai phn s cng mu l mt phn s c cng mu v c t
bng tng cc t.
20. nhn hai phn s, ta nhn hai t vi nhau v gi nguyn mu.
I.3 in vo ch trng:
1. Mun cng hai s nguyn ..................................................................................
2. Mun cng hai s nguyn khc du khng i nhau.........................................
................................................................................................................................
3. Mun tr s nguyn a cho s nguyn b..............................................................
................................................................................................................................
4. Khi b du ngoc c du ng trc.........................................................
................................................................................................................................
5. Khi b du ngoc c du + ng trc.........................................................
................................................................................................................................
3

6. Khi chuyn mt s hng t v ny.....................................................................


................................................................................................................................
7. Mun nhn hai s nguyn m.............................................................................
8. Mun nhn hai s nguyn khc du...................................................................
................................................................................................................................
a
vi a, b , b 0 l......................................................................
b
a
c
10. Hai phn s v gi l bng nhau...............................................................
b
d

9. Ngi ta gi

11. Mun rt gn phn s, ta chia..........................................................................


12. Phn s ti gin l phn s...............................................................................
13.Phn s thp phn l..........................................................................................
14. Mun tm

m
ca mt s b cho trc................................................................
n

................................................................................................................................
15. Mun tm 1 s bit

m
ca n bng a................................................................
n

................................................................................................................................
16. Mun tm t s phn trm ca hai s a v b......................................................
................................................................................................................................
II/ T lun:
II.1 Tnh gi tr biu thc:
3 2

+
+ 2
5 5

3 1 3
B = + +
7 5
7
4 1 3 1

C = 6 2 3 1 :
5 8 5 4

7 1
5
D = + 0, 75 + : 2
12 8
24
5 2 5 9
5
E=
+ +1
7 11 7 11 7
6 5
3
F = + : 5 (2) 2
7 8
16

A=

II.2 Thc hin php tnh:


1)
2)
3)
4)
5)

7
18 4 5 19
+
+ + +
25 25 23 7 23
2 15 15 15 4
+ +
+ +
17 19 17 23 19
5 6
+
+ 1
11 11
15 4 2 1
1, 4 + : 2
49 5 3 5
7 8 7 3 12
+ +
19 11 19 11 19

4 2 4
:
7 5 7
2 4
2
7) 8 3 + 4
7 9
7
2
5
8) 0, 7.2 20.0,375
3
28
15
4 2
+ 0,8 2 : 3
9) (3, 2)
64
15 3
13
19 23
8
2
10) 1 (0,5) 3 + 1 :1
15
15 60 24

6)

II.3 Tm x:
4
7

3
x = 27
4

1. 5 : x = 13

5.

2
1
5
x x =
3
2
2
1
1
3. x : 3 = 1
15 12
1
1

2
4. 3 + 2 x 2 = 5
3
2
3

6. ( 2,8 x 32 ) : = 90

2
3

2.

7. x :

8 11
=
11 3

II.4 Bi ton c li gii:


1. Hoa lm mt s bi ton trong ba ngy. Ngy u bn lm c
Ngy th hai bn lm c

1
s bi.
3

3
s bi cn li. Ngy th ba bn lm nt 8 bi. Trong ba
7

ngy bn Hoa lm c bao nhiu bi?


2. Mt lp c 45 hc sinh. Khi gio vin tr bi kim tra, s bi t im gii
bng

1
9
tng s bi. S bi t im kh bng
s bi cn li. Tnh s bn t im
3
10

trung bnh.(Gi s khng c bi im yu v km).


3. Ba lp 6 ca trng THPT Tng c 120 hc sinh. S hc sinh lp 6A
chim 35% so vi hc sinh ca khi. S hc sinh lp 6B bng

20
s hc sinh lp 6A.
21

Cn li l hc sinh lp 6C. Tnh s hc sinh mi lp?


4. Lp 6B c 48 hc sinh. S hc sinh gii bng

1
s hc sinh c lp. S hc
6

sinh trung bnh bng 300% s hc sinh gii, cn li l hc sinh kh.


a. Tnh s hc sinh mi loi.
b. Tnh t s % hc sinh mi loi.
5. Khong cch gia hai thnh ph l 85 km. Trn bn khong cch di
17cm. Hi: nu khong cch gia hai im A v B trn bn l 12cm th khong
cch thc t ca AB l bao nhiu km?
6. Mt lp c 40 hc sinh gm 3 loi: gii, kh, trung bnh. S hc sinh gii
chim

1
3
s hc sinh c lp. S hc sinh trung bnh bng s hc sinh cn li.
5
8

a. Tnh s hc sinh mi loi.


b. Tnh t s % hc sinh mi loi.
7. Khi 6 c 200 em. Lp 6A chim 40% tng s hc sinh ton khi, lp 6B c
s hc sinh bng 81,25% hc sinh lp 6A. Tnh s hc sinh lp 6C?
8. Chu vi hnh ch nht l 52,5 m. Bit chiu di bng 150% chiu rng. Tnh
din tch hnh ch nht.
5

9. Mt lp c 45 hc sinh. S hc sinh trung bnh bng

7
s hc sinh c lp.
15

5
s hc sinh cn li. Tnh s hc sinh gii?
8
1
5
10. An c sch trong 3 ngy. Ngy th nht c s trang, ngy th hai c
3
8

S hc sinh kh bng

s trang cn li, ngy th ba c nt 90 trang. Tnh s trang ca cun sch?


B. HNH HC:
I. Trc nghim:
I.1 Chn phng n ng:

+ yOz = xOz
1. Nu xOy
th:
a. Tia Ox nm gia hai tia Oy, Oz.
b. Tia Oy nm gia hai tia Ox, Oz.
c. Tia Oz nm gia hai tia Ox, Oy.

2. kt lun tia Oz l tia phn gic ca gc xOy


th cn c:

+ zOy
= xOy
= zOy
a. xOz
.
b. xOz
.

xOy

+ zOy
= xOy
= zOy
=
c. xOz
v xOz
.
2

3. Cho hnh v. Trn hnh v ny c:


a. 1 gc.
b. 2 gc.
c. 3 gc.
4. Hnh trn l hnh gm:
a. Cc im nm ngoi ng trn.
b. Cc im nm bn trong ng trn.
c. Cc im nm bn trong ng trn v cc im nm trn ng trn.
5. ng knh ca ng trn l:
a. Dy cung i qua tm.
b. on thng ni hai im trn ng trn.
c. on thng ni tm vi mt im nm trn ng trn.
6. Hai gc k b l hai gc:
a. C mt cnh chung.
b. C hai cnh l hai tia i nhau.
c. C mt cnh chung v hai cnh cn li l hai tia i nhau.
7. Gc t l gc c s o::
a. Nh hn 900.
b. Nh hn 1800.
c. Ln hn 900 v nh hn 1800.

8. Trong hnh v ny:


6

a. tOm
v mOx
ph nhau.

b. tOm v tOx k nhau.

c. tOm
v mOx
b nhau.

9. Tam gic ABC l hnh gm:


a. Ba on thng AB, BC, AC.
b. Ba im A, B, C.
c. Ba on thng AB, BC, AC khi ba im A, B, C khng thng hng.
10. Cho hnh v. Trn hnh v ny c:

a. im M nm trong gc A.
b. im M nm trong gc B.
c. im M nm trong gc C.
d. im M nm trong c 3 gc ca VABC .
I.2 ng hay sai:
1. Gc t l gc ln hn gc vung.

= zOy
2. Nu Oz l tia phn gic ca gc xOy
th xOz
.
0
3. Gc bt l gc c s o bng 180 .
4. Hai gc k nhau l hai gc c mt cnh chung.
5. Tam gic ABC l hnh gm ba on thng AB, BC, AC.
6. Nu AOB < AOC th tia OB nm gia hai tia OA, OC.
7. Nu tia OM nm gia hai tia Ox, Oy khng i nhau th im M nm trong

gc xOy .
8. Hai gc k b nhau l hai gc c tng s o bng 1800.
9. ng trn tm O bn knh R l hnh gm cc im cch O mt khong
bng R.
10. Gc l hnh to bi hai tia ct nhau.
I.3 in vo ch trng:
1. Bt k ng thng no nm trn mt phng cng l.....................................
..............................................................................................................................
2. Hnh gm ng thng a v mt phn mt phng ..........................................
..............................................................................................................................
3. S o gc bt l .... S o ca gc vung l
4. Hnh gm hai tia chung gc Ox, Oy l .. im O l............................
Hai tia Ox, Oy l..................................................................................................
5. Gc bt l gc..................................................................................................
7

Gc nhn l gc...................................................................................................
Gc t l gc........................................................................................................
6. Gc k nhau l.................................................................................................
Gc b nhau l.....................................................................................................
Gc ph nhau l...................................................................................................
Gc k b nhau l................................................................................................
7. Tia phn gic ca mt gc l...........................................................................
..............................................................................................................................
8. Hnh to bi.....................................................................................................
........................................................................c gi l tam gic ABC.
9. ng trn tm O, bn knh R........................................................................
................................................K hiu.............................
10. Nu tia Oy nm gia hai tia Ox, Oz th.........................................................
xOy

= zOy
=
11. Nu xOz
th . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2

12. Mi gc c mt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. T lun:
1. Trn na mt phng c b cha tia Ox v hai tia Oy, Oz sao cho

xOy
= 1000 ; xOz
= 200

a. Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia no nm gia hai tia cn li? V sao?

b. V Om l tia phn gic ca yOz . Tnh xOm


2. Cho gc bt xOy. V tia Oz sao cho yOz = 600.

a. Tnh s o gc zOx
?
. Hi hai gc zOm

b. V tia Om, On ln lt l tia phn gic ca xOz


v zOy
v

gc zOn
c ph nhau khng? Gii thch?
3. Trn cng mt na mt phng c b cha tia Ox v hai tia Ot v Oy sao cho

= 300, xOy
= 600.
xOt
a. Tia no nm gia hai tia cn li?
? So snh xOt
?
v tOy
b. Tnh gc tOy

c. Tia Ot c phi l tia phn gic ca gc xOy


hay khng? Gii thch?
0

4. Cho gc bt xOy
, v tia Ot sao cho yOt = 60 .
?
a. Tnh s o gc xOt
. Hi gc mOt

b. V phn gic Om ca yOt v phn gic On ca tOx


v gc

c k nhau khng? C ph nhau khng? Gii thch?


tOn
5. V tam gic ABC bit AB = 3cm, AC = 5 cm, BC = 6 cm.
6. V gc xOy. V tia Oz nm gia hai tia Ox, Oy. Lm th no ch o hai ln

, zOy
m bit c s o ca c ba gc xOy
, xOz
khng? C my cch?