You are on page 1of 106

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

31 CHNG TRNH TCH HP GIO DC BO V MI TRNG : Mn a 9 STT 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 Bi s Bi 2: Dn s v s gia tng dn s a ch tch hp - Mc 2: Gia tng dn s

Bi 4: L v vic lm, cht lng cuc sng - Mc 3: Cht lng cuc sng Bi 6: S pht trin nn kinh t Vit Nam Bi 7: Cc nhn t nh hng n s pht trin v phn b nng nghip Bi 8: S pht trin v phn b nng nghip Bi 9: S pht trin v phn b lm nghip, thy sn Bi 11: Cc nhn t nh hng n s pht trin v phn b cng nghip Bi 12: S pht trin v phn b cng nghip Bi 17: Vng Trung Du v min ni Bc B Bi 20: Vng ng bng sng Hng Bi 24: Vng Bc Trung B Bi 25: Vng Duyn Hi Nam Trung B Bi 28: Vng Ty Nguyn Bi 31: Vng ng Nam B Bi 36: Vng ng bng sng Cu Long Bi 38,39: Pht trin tng hp kinh t v bo v ti nguyn mi trng bin -o Bi 43: a l tnh- thnh ph - Mc 2: Nhng thnh tu v thch thc - Mc 1: Cc nhn t t nhin - Mc 1: Cy cng nghip - Mc 1: Ti nguyn rng - Mc 2: Ngun li thy sn - Mc 1: Cc nhn t t nhin - Mc 2: Cc ngnh CN trng im - Mc 2: KTN v ti nguyn TN - Mc 2: KTN v ti nguyn TN - Mc 3: c im dn c x hi - Mc 1: Nng nghip - Mc 2: KTN v ti nguyn TN - Mc 2: KTN v ti nguyn TN - Mc 2: KTN v ti nguyn TN Mc 1: Nng nghip - Mc 1: Bin v o Vit Nam - Mc 3: Bo v TN v MT bin o Mc 5: Bo v TN v mi trng

17

Ngy thng

nm 2012.

A L VIT NAM (phn tip theo)


Nm hc 2012 - 2013

Trng THCS Hong Diu

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

A L DN C. Tit 1- Bi 1 CNG NG CC DN TC VIT NAM I. MC TIU BI HC : 1.Kin thc : - Bit: Nc ta c 54 dn tc mi dn tc c nt vn ho ring. Dn tc kinh c s dn ng nht. Cc dn tc ca nc ta lun on kt bn nhau trong qu trnh xy dng v bo v T quc. - Hiu: Trnh by tnh hnh phn b cc dn tc nc ta 2. K nng : -Bit: Rn k nng xc nh trn bn vng phn b ch yu ca mt s dn tc -Hiu: Phn tch biu , bng s liu, bn v dn c 3. Thi : Gio dc tinh thn tn trng on kt cc dn tc, tinh thn yu nc. II. PHNG TIN DY HC: -Bn phn b cc dn tc Vit Nam ,Tranh nh v ng bng , rung bc thang, B tranh nh v i gia nh dn tc Vit Nam. III.HOT NG DY HC : 1. Kim tra bi c : Kim tra s chun b ca hc sinh 2. Bi mi: Hot ng ca GV v HS Ni dung chnh H 1 : Tm hiu cc dn tc VN. CTH: HCN-1-3bit-3khng. I. CC DN TC NC TA GV: Hng dn HS quan st tranh nh - Nc ta c 54 dn tc Bng 1.1: Dn s phn theo thnh phn dn tc - Mi dn tc c nhng nt vn (sp xp theo s dn) Vit Nam nm 1999 (n ho ring, th hin ngn ng, v: nghn ngi) HCN 1-trnh by 1: trang phc, phong tc, tp ? Nc ta c bao nhiu dn tc? Nu vi nt khi qunLm cho nn vn ho qut v dn tc kinh v cc dn tc t ngi Vit Nam thm phong ph . ? Cc dn tc khc nhau mt no? Cho v d? ?Quan st H1.1 biu c cu dn tc nhn xt: - Dn tc no c s dn ng nht? chim t l bao nhiu? Lm ngh g? ? Cc dn tc t ngi chim t l bao nhiu % ? - Dn tc Vit kinh c s dn ? K tn mt s sn phm tiu biu ca dn tc t ng nht 86% dn s c nc. ngi m em bit? (Ty, Thi, Mng, Nng l dn L dn tc c nhiu kinh nghim tc c dn s kh ng c truyn thng thm canh thm canh la nc, c cc ngh la nc, trng mu cy cng nghip ,c ngh th th cng t mc tinh xo . cng tinh xo. Ngi Mng gii lm rung bc - Cc dn tc t ngi c s dn thang, trng la ng, cy thuc) v trnh kinh t khc nhau, Quan st hnh 1.2 em c suy ngh g v lp hc mi dn tc c kinh nghim sn vng cao khng? xut ring. GV cng cn ch phn tch v chng minh v s - Cc dn tc u bnh ng, bnh ng, on kt gia cc dn tc trong qu on kt trong qu trnh xy trnh pht trin t nc, dng v bo v T quc
Trng THCS Hong Diu Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

? Nhng Vit kiu ang sng nc ngoi v ang lm g gp phn XD&BVTQ? GV: Cho hs h 3bit-3khng v 1b phn kiu bo nc ngoi v ang gp phn XD&BVTQ. ->Hs trnh by-NX-BS. GV.KL. H 2: Tm hiu s phn b cc dn tc VN. CTH:HCN-HN-Khn tri bn. GV:Quan st lc phn b cc dn tcVit Nam H1.3 knh ch=>TLN4-theo KT khn tri bn: N1:+Cho bit dn tc Vit (kinh) phn b ch yu u? V sao c s phn b nh vy?hin nay? + Hin nay s phn b ca ngi Vit c g thay i nguyn nhn ch yu ca s thay i (chnh sch phn b li dn c v lao ng, pht trin kinh t vn ho ca ng) N2: Da vo vn hiu bit, hy cho bit cc dn tc t ngi phn b TB- v sao c s phn b nh vy? (thng ngun cc dng sng c tim nng ln v ti nguyn thin nhin c v tr quan trng v quc phng.) N3:Khu vc Trng Sn- Ty Nguyn c s phn b cc dt t ngi ntn? V sao? N4:Duyn hi cc nam Trung B v Nam B c s phn b cc dt ntn? Ging s phn b ca dt no? V sao? ?Theo em s phn b cc dn tc hin nay nh th no?( c nhiu thay i) => i din nhm bo co bng cc khn tri bn. =>Nhn xt-b sung GV.KL. *Lin h: Cho bit em thuc dn tc no, dn tc em ng th my v s dn trong cng ng cc dn tc Vit nam? a bn c tr ch yu ca dn tc em? Hy k mt s nt vn ha tiu biu ca dn tc em ?. GV .KL

II S PHN B CC DN TC 1. Dn tc Vit (kinh) - Phn b rng khp nc song ch yu ng bng, trung du v duyn hi. 2. Cc dn tc t ngi - Cc dn tc t ngi chim 13,8% sng ch yu min ni v trung du, - Hin nay s phn b cc dn tc c nhiu thay i

IV. nh gi kt qu hc tp( Trc nghim bi tp) - Nc ta c bao nhiu dn tc?- Cc dn tc khc nhau mt no? Cho v d. V- Hot ng ni tip +Hc cu hi SGK. +Hon thnh bi 1 VBT. +Su tm tranh nh, thng tin v ng bo cc DT.+c trc bi
Trng THCS Hong Diu Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

Ngy son: 09/08/2012 Ngy ging: 24/08/2012 Tun 1 - Tit 2: Bi 2:

DN S V GIA TNG DN S

I. Mc tiu bi hc: Sau bi hc HS c th nm: 1. Kin thc : - Bit s dn ca nc ta hin ti v d bo trong tng lai. - Hiu v trnh by c tnh hnh gia tng dn s, nguyn nhn v hu qu. - c im thay i c cu dn s v xu hng thay i c cu dn s ca nc ta nguyn nhn ca s thay i. 2. K nng : - Rn k nng v biu gia tng dn s - C k nng phn tch bng thng k, mt s biu dn s 3. Thi : - thc c s cn thit phi c quy m v gia nh hp l II. PHNG TIN DY HC: - Biu dn s Vit Nam - Thp dn s Vit Nam nm1989, 1999 - Tranh nh v mt s hu qu ca dn s ti mi trng , cht lng cuc sng III. HOT NG TRN LP : 1.Kim tra bi c: a/ Nc ta c bao nhiu dn tc? Cc dn tc khc nhau mt no? Cho v d b/ Quan st lc phn b cc dn tc Vit Nam H1.3 cho bit dn tc Vit Nam phn b ch yu u?Hin nay s phn b ca ngi Vit c g thay i nguyn nhn ch yu ca s thay i ? 2.Bi mi : Hot ng ca thy v tr Hot ng 1: Tm hiu s dn VN. CTH: C nhn/nhm => KNS: T duy, giao tip. (?) Da vo vn hiu bit v SGK cho bit s dn Vit Nam theo tng iu tra 01/4/1999 l bao nhiu? Em c suy ngh g v th t din tch v dn s ca Vit Nam so vi th gii? - Nm 1999 dn s nc ta 76,3 triu ngi. ng th 3 N. 2009: 86,5 triu ngi. - Din tch lnh th nc ta ng th 58 trn th gii, dn s ng th 14 trn th gii.
Trng THCS Hong Diu

Ni dung c bn I. S DN - Nm 2003 dn s nc ta l 80,9 triu ngi. - 1/4/2009: 85,798 triu ngi. - Vit Nam l mt nc ng dn ng th 14 trn th gii.

Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

Hot ng 2: Tm hiu tnh hnh gia tng II. GIA TNG DN S dn s VN. CTH: C nhn/nhm => KNS: T duy, giao tip * Mc tiu: HS hiu c tnh hnh gia tng dn s nc ta. Hu qu ca dn s ng. * Tin hnh: - GV chia 2 nhm cho HS tho lun: N1: Quan st biu (hnh 2.1), nu nhn xt v tnh hnh tng dn s ca nc ta? V sao t l gia tng dn s t nhin gim nhng dn s vn tng nhanh? ( mi gim gn y) N2: Quan st lc ng biu din t l gia tng t nhin thy s thay i qua tng giai on v xu hng thay i t nm1979 n nm 1999, gii thch nguyn nhn thay i? => Bo co KQ NX - B sung. (?) Nhn xt mi quan h gia gia tng t - Dn s nc ta tng nhanh lin tc. nhin, gia tng dn s v gii thch? (?) Dn s ng v tng nhanh gy ra - Hin tng bng n dn s nc ta nhng hu qu g? bt u t cui nhng nm 50 chm (kh khn vic lm, cht lng cuc sng,n dt vo trong nhng nm cui th k nh x hi,mi trng) XX. (?) Nu nhng li ch ca s gim t l gia tng dn s t nhin nc ta? - Nh thc hin tt k hoch ho gia (nng cao cht lng cuc sng) nh nn nhng nm gn y t l gia tng dn s t nhin gim. (?) Hin nay t l sinh, t ca nc ta nh (1/4/2009: 1,2%) th no? Ti sao? (t l sinh gim. Tui th tng) - 1999 t l gia tng t nhin nc ta l 1,43% (?) T l gia tng t nhin gia thnh th v nng thn, min ni nh th no? - T l gia tng dn s t nhin cn (T l gia tng t nhin thnh th v khu khc nhau gia cc vng. cng nghip thp hn nhiu so vi nng thn, min ni) (?) Da vo bng 2.1, hy xc nh cc vng lnh th c t l gia tng dn s cao nht, thp nht, cc vng lnh th c t l
Trng THCS Hong Diu Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

gia tng dn s cao hn trung bnh c nc. ( Trnh dn tr - nhn thc...) Hot ng 3: Tm hiu c cu dn s. CTH: C nhn/cp => KNS:Giao tip, lm III. C CU DN S ch bn thn. GV: hng dn HS quan st B2.2 theo ct dc - ngang. (?) Nhn xt t l nam n nc ta? - Nc ta c c cu dn s tr. T l tr (?) Cn c s liu bng 2.2, hy nhn xt em c xu hng gim, t l ngi trong t l hai nhm dn s nam, n thi k 1979 tui lao ng v ngoi tui lao ng 1999? tng ln - T l n cn cao hn t l nam. C s (?) Cn c s liu bng 2.2 Nhn xt c khc nhau gia cc vng cu nhm tui ca nc ta thi k 1979 1999? (?) V sao c s khc nhau gia cc vng v c cu dn s? (?) Nguyn nhn, hu qu, gii php? GV: KL IV nh gi kt qu hc tp: 1/ Trnh by s dn v gia tng dn s nc ta? 2/ Nu nhng li ch ca s gim t l gia tng dn s t nhin nc ta. 3/ HS phi tnh t l gia tng dn s: ly t sut sinh tr i t sut t (n v tnh %) chia 10 trn mt trc to ng th hin t l GTDSTN. V. Hot ng ni tip - Hc cu1; 2 SGK - Cu3 SGK: + Tnh t l gia tng t nhin ca dn s. + V biu . Ch : ng biu din l t sut sinh v t sut t, khong cch gia hai ng l t l tng DS TN. (Dng biu H1.3; H1.4/ 5 SGK a l 7)

Trng THCS Hong Diu

Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

Ngy son: 11/08/2012 Ngy ging: 28/08/2012 Tun 2 - Tit 3: Bi 3: PHN B DN C V CC LOI HNH QUN C I. MC TIU BI HC: Sau bi hc HS c th: 1.Kin thc: - Hiu v trnh by c c im mt dn s, phn b dn c nc ta . - Bit c im ca cc loi hnh qun c nng thn, thnh th v th ho Vit Nam 2. K nng: - Bit phn tch bn phn b dn c, th Vit Nam, mt s bng s liu v dn c - C k nng phn tch lc . Bng s liu 3. Thi : thc c s cn thit pht trin th trn c s pht trin cng nghip, bo v mi trng ni ang sng. Chp hnh chnh sch ca nh nc v phn b dn c. II. PHNG TIN DY HC: - Lc phn b dn c Vit Nam - Bng s liu - Tranh nh v mt s loi hnh lng III. HOT NG TRN LP : 1. Kim tra bi c a. Trnh by s dn v gia tng dn s nc ta? b. Nu nhng li ch ca s gim t l gia tng dn s t nhin nc ta 2. Bi mi Hoat ng ca GV v HS Ni dung chnh H1: Tm hiu mt DS & s phn b dn c. I. MT DN S V S CTH: C nhn => KNS: T duy, lm ch bn thn, gii PHN B DN C quyt vn , giao tip, t nhn thc. GV: Cho s liu: Nm 2003 mt Lo 24 ngi/km2 ; mt Innxia 115ngi/km2 ; ThiLan 123ngi/km2 ; mt th gii 47 ngi/km2 . (?) Qua s liu em c nhn xt v mt dn s nc - Mt dn s nc ta thuc ta? loi cao trn th gii. Nm GV cho HS 2003 l 246 ngi/km2 (?) So snh cc s liu v mt dn s nc ta gia cc nm 1989, 1999, 2003 thy mt dn s ngy cng tng. (Bng 3.2) (nm 1989 l 195 ngi/km2;nm 1999 mt l 231 ngi/km2;2003 l 246 ngi/km2)
Trng THCS Hong Diu Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

(?) Nhc li cch tnh mt dn s (?) Quan st lc phn b dn c Vit Nam hnh 3.1 nhn xt:Phn b dn c nc ta? (phn b khng u, gia nng thn, thnh th, ng bng )

- Phn b dn c khng u, tp trung ng ng bng, ven bin v cc th. Tha tht min ni, cao nguyn. - Khong 74% dn s sng (?) Dn c sng ng c nhng vng no? nng thn 26% thnh th (ng bng ven bin v cc th, do thun li v iu kin (2003) sinh sng) (?) Dn c tha tht nhng vng no? V sao? gip HS nhn bit dn c phn b khng u GV yu cu HS (?) Quan st lc bn phn b dn c Vit Nam tr li cu hi SGK (?) Nguyn nhn ca s phn b dn c khng u? TP HCM nm 1997 c 4,8 triu ngi; nm 1999 l 5.037.155 ngi; din tch: 2,093,7 km2 (?) Dn thnh th cn t chng t iu g? ( nc ta l nc nng nghip ) * Kh khn cho vic s dng lao ng v khai thc ngun ti nguyn mi vng (?) Em c bit g v chnh sch ca ng trong s phn b li dn c khng? GV KL: Gim t l sinh, phn b li dn c, lao ng gia cc vng v cc ngnh kinh t, ci to xy dng nng thn mi H2: Tm hiu cc loi hnh qun c. II. CC LOI HNH QUN CTH: Tho lun theo bn => KNS: Gii quyt vn , t C nhn thc GV yu cu HS da vo SGK TLN 2 bn 4 ngi 1ni dung: (3) (?) Quan st lc cc tranh nh v qun c, tm c 1. Qun c nng thn im chung ca qun c nng thn, s khc nhau v qun c nng thn cc vng khc nhau v gii thch? (?) nng thn dn c thng lm nhng cng vic g? v sao? (trng trt, chn nui) - Phn ln dn c nc ta sng - Nng thn dn c thng sn xut nng nghip , lm nng thn nghip, ng nghip.
Trng THCS Hong Diu Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

- Cc lng bn thng phn b nhng ni c iu kin thun li v ngun nc . - Ch hot ng kinh t hiu v sao cc lng bn nng thn thng cch nhau xa. Mt cch b tr cc khng gian nh cng c c im ring ca tng min. chnh l s thch nghi ca con ngi vi thin nhin v hot ng kinh t (?) Hy nu nhng thay i ca qun c nng thn m em bit? (?) Quan st lc phn b dn c Vit Nam (hnh 2. Qun c thnh th 3.1), hy nu nhn xt v s phn b cc th ca - Cc th ln c mt dn nc ta. Gii thch v sao? s rt cao (?) thnh th dn c thng lm nhng cng vic g? v sao? - thnh th dn c thng tham gia sn xut cng nghip, thng mi, dch v (?) S khc nhau v hot ng kinh t cch b tr nh gia nng thn v thnh th nh th no? (?) a phng em thuc loi hnh no? (?) Quan st hnh 3.1 hay nu nhn xt v s phn b cc th ca nc ta . Gii thch v sao? GV: KL. H3: Tm hiu v th ha nc ta. III. TH HO CTH:C nhn => KNS: Giao tip, lm ch bn thn... (?) Nu nhn xt v s dn thnh th v t l dn thnh - Cc th nc ta phn ln th ca nc ta. thuc loi va v nh, phn b ch yu vng ng bng v (?) Cho bit s thay i t l dn thnh th phn nh ven bin. Qu trnh th ho qu trnh th ha nc ta nh th no? nc ta ang din ra vi tc - S dn thnh th v t l dn thnh th tng lin tc giai ngy cng cao. Tuy nhin trnh on 1995-2000 tng nhanh nht th ho cn thp. - T l dn th nc ta cn thp ,iu chng t trnh th ho thp, nn kinh t ch yu l nng nghip (?) So vi th gii th ho nc ta nh th no? - T-ki- nm 2000 c 27 triu ngi - Niu I-oc nm 2000 c 21 triu ngi (?) Vic tp trung qu ng dn vo cc thnh ph ln
Trng THCS Hong Diu Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

gy ra hin tng g? =>HS Quan st lc phn b dn c nhn xt v s phn b ca cc thnh ph ln Mt nm 2003 ng bng sng Hng l1192 ngi/km2 H Ni gn 2830 ngi/km2, TP HCM gn 2664 ngi/km2 . (?) Hy ly dn chng v s qu ti ny. (?) K tn mt s TP ln nc ta ? (mt s thnh ph ln H Ni, TP HCM, Hi Phng, Nng) (?) Ly VD minh ho v vic m rng quy m cc TP? GV: KL. IV. nh gi kt qu hc tp - Da vo bn dn c trnh by c im phn b dn c ca nc ta v gii thch? - Nu c im ca cc loi hnh qun c nc ta ? - Quan st bng s liu 3.2 rt ra nhn xt v s phn b dn c khng u v s thay i mt dn s cc vng ca nc ta V.Hot ng ni tip - Hc cu 1;2; 3 SGK - Hon thnh bi 3 VBT. * Ch bi 3.4 VBT: -V biu kt hp dng hnh ct v ng biu din. - c trc bi 4.

Trng THCS Hong Diu

Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

Ngy son: 25/08/2012 Ngy ging: 01/09/2012 Tun 2 - Tit 4: Bi 4: LAO NG V VIC LM. CHT LNG CUC SNG I. MC TIU BI HC: Sau bi hc HS c th: 1.Kin thc: - Hiu v trnh by c c im ca ngun lao ng nc ta . - Bit s lc v cht lng cuc sng v vic nng cao cht lng cuc sng ca nhn dn ta. 2. K nng: - Bit nhn xt cc biu , bng s liu v lao ng v cht lng cuc sng - Xc lp mi quan h gia dn s, lao ng vic lm v cht lng cuc sng 3. Thi : - thc lao ng t gic, nng cao CLCS. II. PHNG TIN DY HC: - Cc biu v c cu lao ng - Bng s liu thng k v s dng lao ng, cht lng cuc sng - Tranh nh th hin s tin b nng cao cht lng cuc sng III. HOT NG TRN LP : 1. Kim tra bi c - Da vo bn dn c trnh by c im phn b dn c ca nc ta v gii thch? - Nn c im , chc nng ca cc loi hnh qun c? - Quan st bng s liu 3.2 rt ra nhn xt v s phn b dn c khng u v s thay i mt dn s cc vng ca nc ta 2. Bi mi Hot ng ca GV v HS H1: Hot ng nhm GV: Chia 2 nhm TL vi ni dung sau (4): Nhm 1: (?) Nhn xt v ngun lao ng nc ta ? Ngun lao ng bao gm nhng ngi trong tui lao ng nc ta (nam t 16-60 n 16-55) - Da vo biu hnh 4.1: (?) Nhn xt v c cu lc lng lao ng gia thnh th v nng thn. Gii thch nguyn nhn? Nm 2003 nc ta c 41,3 triu ngi lao
Trng THCS Hong Diu

Ni dung chnh I. NGUN LAO NG V S DNG LAO NG 1. Ngun lao ng - Ngun lao ng nc ta rt di do v c tc tng nhanh. Trung bnh mi nm tng thm khong 1 triu lao ng - Nm 2003 nng thn 75,8%, thnh th 24,2%

Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

ng trong khu vc thnh th chim 24,2% nng thn 75,8% (?) Nhn xt v cht lng ca ngun lao ng nc ta. nng cao cht lng ngun lao ng, cn c nhng gii php g? Thp, GP: pt KT, gim TL GTDS Nhm 2: (?) Ngun lao ng nc ta c nhng mt mnh v nhng hn ch no? Ngun lao ng nc ta nng ng, c nhiu kinh nghim sn xut, cn c, kho tay => Cht lng: => Gii php:

- Ngi lao ng Vit Nam c nhiu kinh nghim trong sn xut nng, lm, ng nghip, th cng nghip , c kh nng tip thu khoa hc k thut. - Hn ch v th lc v trnh chuyn mn (?) Quan st biu hnh 4.2, nu nhn xt 2. S dng lao ng v c cu lao ng v s thay i c cu - S lao ng c vic lm ngy cng tng lao ng theo ngnh nc ta. - C cu s dng lao ng ca nc ta c GV: KL. s thay i theo hng tch cc H 2 (?) Ti sao ni Vic lm l vn kinh t x hi gay gt nc ta? - Vic lm l vn kinh t x hi gay gt nc ta c bit l nng thn. (?) gii quyt vic lm theo em cn phi c nhng bin php g? - Phn b li dn c v ngun lao ng gia cc vng, vng Ty Nguyn H3 GV cho HS c SGK nu dn chng ni ln cht lng cuc sng ca nhn dn ang c ci thin. - T l ngi ln bit ch t 90,3% nm1999. Mc thu nhp bnh qun u ngi tng ,ngi dn c hng cc dch v x hi ngy cng tt hn (?) Cht lng cuc sng ca dn c nh th no gia cc vng nng thn v thnh th, gia cc tng lp dn c trong x hi ? (chnh lch) (?) Hnh 4.3 ni ln iu g? GV: KL IV. nh gi kt qu hc tp
Trng THCS Hong Diu Nm hc 2012 - 2013

II. VN VIC LM - Lc lng lao ng di do trong iu kin kinh t cha pht trin to nn sc p rt ln i vi vn gii quyt vic lm. - T l tht nghip ca khu vc thnh th c nc kh cao khong 6% III. CHT LNG CUC SNG - Cht lng cuc sng ca nhn dn ngy cng c ci thin v ang gim dn chnh lch gia cc vng

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

1/ Trnh by c im ca ngun lao ng nc ta 2/ Ti sao ni vic lm l vn kinh t x hi gay gt nc ta 3/ Chng ta t c nhng thnh tu g trong vic nng cao cht lng cuc sng ca ngi dn? 4/ Nhn xt v s thay i trong s dng lao ng theo cc thnh phn kinh t nc ta v ngha ca s thay i - Nn kinh t nc ta hin nay l nn kinh t nhiu thnh phn ang c s chuyn dch lao ng t khu vc nh nc sang khu vc kinh t ngoi quc doanh s chuyn dch nh vy ph hp vi qu trnh nc ta chuyn sang kinh t th trng. V. Hot ng ni tip +Hc cu hi SGK. +Hon thnh bi 4 VBT. +Chun b cho bi 5 thc hnh.

Trng THCS Hong Diu

Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

Ngy son: 29/08/2012 Ngy ging: 04/09/2012 Tun 3 - Tit 5: Bi 5:

THC HNH PHN TCH V SO SNH THP DN S NM 1989 V NM 1999

I. MC TIU BI HC: Sau bi hc HS c th: - Bit cch phn tch , so snh thp dn s - Tm c s thay i v xu th thay i c cu dn s theo tui nc ta - Xc lp mi quan h gia gia tng dn s vi c cu dn s theo tui, gia dn s v pht trin kinh t x hi ca t nc II. PHNG TIN DY HC: - GV: chun bi dng dy hc - Thp tui hnh 5.1 - HS: chun b theo s hng dn ca GV III. HOT NG TRN LP : 1. Kim tra bi c: 1/ Trnh by c im ca ngun lao ng nc ta 2/ Ti sao ni vic lm l vn kinh t x hi gay gt nc ta 3/ Chng ta t c nhng thnh tu g trong vic nng cao cht lng cuc sng ca ngi dn? 2. Bi mi: Hot ng ca GV v HS H1: So snh thp dn s. CTH: HCN, HN => KNS: T duy, gii quyt vn . HS Lm vic theo nhm: Quan st thp dn s nm 1989 v nm 1999, so snh hai thp dn s v cc mt: - Hnh dng ca thp. - C cu dn s theo tui v gii tnh - T l dn s ph thuc. - GV y/c HS phn tch tng thp sau tm s khc bit v cc mt ca tng thp. Ni dung chnh I. SO SNH 2 THP TUI

- Hnh dng: u c y rng, nh nhn nhng chn ca y nhm 0-4 tui nm 1999 thu hp hn nm 1989 - C cu dn s : + Theo tui: Tui di v trong tui lao ng u cao nhng tui di lao ng nm 1999 nh hn nm 1989. tui lao ng v ngoi GV ni v t s ph thuc lao ng nm 1999 nh hn nm 1989. T s ph thuc = Tng s ngi di + Gii tnh: cng thay i tui lao ng cng Tng s ngi trn - T l dn ph thuc cn cao v cng c thay i tui lao ng chia cho s ngi trong gia 2 thp dn s
Trng THCS Hong Diu Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

tui lao ng H2: Nhn xt - gii thch. CTH: HCN, HN => KNS: Giao tip, lm ch bn thn, t nhn thc. GV cho hs tho lun nhm 3 vi nhng ni dung sau: Nhm1: T nhng phn tch v so snh trn nu nhn xt v s thay i v xu hng thay i ca c cu dn s nc ta . Gii thch nguyn nhn. II. NHN XT V GII THCH

- Nc ta c c cu dn s tr, song dn s ang c xu hng gi i. - Nguyn nhn: Do thc hin tt k hoch ho dn s v nng cao cht lng cuc sng.

Nhm 2: C cu dn dn s trn c - Thun li:Lc lng lao ng v d tr lao thun li, kh khn g cho s pht ng di do. trin kinh t x hi ? - Kh khn: + Nhm 0-14 tui ng t ra nhiu vn cp bch v vn ho, gio dc, y t. + T l v d tr lao ng cao gy kh khn cho vic gii quyt vic lm + T l ngi cao tui cng l vn quan tm chm sc sc kho. Nhm 3: Chng ta cn phi c nhng bin php g tng bc khc phc nhng kh khn ny? GV: KL. - Bin php khc phc: * Cn c chnh sch dn s hp l. * To vic lm *Cn c chnh sch trong vic chm sc sc kho ngi gi

IV. NH GI KT QU HC TP: (?) Thp dn s cho chng ta bit iu g? (?) Khi no dn s ca mt nc c coi l gi? V. Hot ng ni tip - Hon thnh bi 5 VBT. - c trc bi 6.

Trng THCS Hong Diu

Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

Ngy son: 02/09/2012 Ngy ging: 08/09/2012 Tun 3 - Tit 6: A L KINH T Bi 6: S PHT TRIN NN KINH T VIT NAM I. MC TIU BI HC: Sau bi hc HS c th: 1. Kin thc: - Bit: Cung cp cho HS nhng hiu bit cn thit v qu trnh pht trin kinh t nc ta trong nhng thp k gn y. - Hiu: Trng tm l v xu hng chuyn dch c cu kinh t , nhng thnh tu , kh khn v thch thc trong qu trnh pht trin kinh t x hi 2. K nng: - K nng phn tch biu v qu trnh din bin ca hin tng a l ( y l s din bin v t trng ca cc ngnh kinh t trong c cu GDP) - K nng c bn - K nng v biu c cu (biu trn) v nhn xt biu . 3. Thi : - Tch cc hc tp xy dng T quc II. PHNG TIN DY HC - Bn cc vng kinh t v vng kinh t trng im Vit Nam - Biu v s chuyn dch c cu GDP t 1991 n nm 2000 - Mt s hnh nh phn nh thnh tu v pht trin kinh t nc ta trong qu trnh i mi III.HOT NG TRN LP 1. Kim tra bi c 2. Bi mi Hot ng ca GV v HS H1: Tm hiu nn KTVN trong thi k i mi. CTH: HCN, HN => KNS: T duy, giao tip, t nhn thc. - HS nghin cu SGK lu 3 kha cnh ca S chuyn dch c cu kinh t.(Nt c trng ca i mi nn kinh t l: S chuyn dch c cu kinh t) - GV cho HS c thut ng Chuyn dch c cu KT/ SGK tr152, 153 Ni dung chnh I. NN KINH T NC TA TRONG THI K I MI

1. S chuyn dch c cu kinh t (?) S chuyn dch c cu kinh t nc ta th hin - Chuyn dch c cu ngnh: nhng mt no? Gim t trng ca khu vc Cng cuc i mi c trin khai t nm 1986 a nn nng lm, ng nghip, tng t kinh t nc ta ra khi tnh trng khng khong, tng bc n trng ca khu vc cng nh v pht trin . nghip xy dng. Khu vc
Trng THCS Hong Diu Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

dch v chim t trng cao - HS Lm vic theo nhm (biu hnh 6.1 l trng tm kin nhng cn bin ng. thc mc I) Nhm 1: Da vo biu hnh 6.1, hy phn tch xu - Chuyn dch c cu lnh hng chuyn dch c cu kinh t. Xu hng ny th hin th: Hnh thnh cc vng r nht khu vc no? (cng nghip xy dng) chuyn canh trong nng - Biu hnh 6.1 l dng biu min. Thng thng c cu nghip cc lnh th tp trung kinh t c biu din bng biu hnh trn biu ng cng nghip, dch v to nn hay ct chng cc vng kinh t pht trin - Mc nm 1991: Lc by gi, nn kinh t ang chuyn t bao nng ng. cp sang kinh t th trng, trong GDP, nng lm - ng - Chuyn dch c cu thnh nghip chim t trng cao nht chng t nc ta l nc nng phn kinh t : t nn kinh t nghip ch yu l khu vc nh nc - Mc nm 1995: Bnh thng ha mi quan h Vit - M v v tp th sang nn kinh t Vit Nam gia nhp ASEAN. S kin ny to bi cnh thun li nhiu thnh phn. cho s pht trin KT i ngoi v m ra giai on mi trong - Hnh thnh cc vng kinh t qu trnh nc ta hi nhp vo nn kinh t ton cu. trng im. - Mc nm 1997: Cuc khng hong ti chnh khu vc nh hng tiu cc, ko di cho n cui thp k 90 i vi nn kinh t Vit Nam. GV dn dt HS nhn xt xu hng thay i ca tng khu vc qua tng giai on. t cu hi gi HS nhn bit nguyn nhn ca s chuyn dch. - T trng ca nng lm - ng nghip trong c cu GDP khng ngng gim nm 2000 cn hn 23% chng t nc ta ang tng bc chuyn t nng nghip sang cng nghip - T trng ca cng nghip xy dng tng ln nhanh nht chng t qu trnh cng nghip ho v hin i ho ang tin trin - Khu vc dch v c t trng tng kh nhanh sau c gim do nh hng khng khong ti chnh ca khu vc nm 1997 nn cc hot ng KT i ngoi tng trng chm. Nhm 2: Quan st Bng 6.1/ tr23 => C nhng thnh phn no tham gia trong nn kinh t nc ta? Vai tr ca tng thnh phn kinh t? Hin nay nc ta c 5 thnh phn kinh t: Kinh t nh nc, kinh t tp th, kinh t t nhn, kinh t c th, kinh t c vn u t nc ngoi. Trong kinh t nh nc gi vai tr ch o, kinh t c th ng vai tr quan trng v l ng lc ca nn kinh t. Nhm 3: Da vo lc hnh 6.2, xc nh cc vng kinh t nc ta. Phm vi lnh th ca cc vng kinh t trng im? K tn cc vng kinh t no gip bin, vng kinh t no khng gip bin?
Trng THCS Hong Diu Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

- Kinh t trng im: L vng tp trung ln v cng nghip v thng mi, dch v nhm thu ht nhiu ngun u t trong v ngoi nc kinh t pht trin vi tc nhanh. - Lu kinh t trng im c Nh nc ph duyt quy hoch tng th nhm to ra cc ng lc pht trin mi cho ton b nn kinh t - GV yu cu HS xc nh cc vng kinh t Quan st lc hnh 6.2 nhn s giao thoa gia s cc vng kinh t v cc vng kinh t trng im c th thy rng kinh t trng im tc ng mnh n s pht trin kinh t ca vng. K tn cc vng kinh t trng im. Nhm 4: Nhng thnh tu v nhng kh khn, thch thc ca nn KT nc ta trong qu trnh i mi? GV yu cu HS da vo SGK, vn hiu bit tho lun theo gi 2 Nhng thnh tu v thch thc * Thnh tu: - Nn kinh t tng trng tng i vng chc cc ngnh u pht trin . - C cu kinh t ang chuyn dch theo hng cng nghip ho. - S hi nhp vo nn kinh t khu vc v ton cu. * Kh khn, thch thc: Mt s vng cn ngho, cn kit ti nguyn, nhim mi trng , vic lm, bin ng th trng th gii, cc thch thc trong ngoi giao.

(?) K tn mt s ngnh ni bt? a phng em c ngnh kinh t no ni bt? (?) Trong qu trnh pht trin kinh t nc ta c gp nhng kh khn g? GV: KL IV. NH GI KT QU HC TP: (?) Trc giai on i mi nn kinh t nc ta nh th no? (?) S chuyn dch c cu kinh t nc ta th hin nhng mt no? (?) Xc nh trn bn cc vng kinh t trng im (?) Nhng thnh tu v thch thc ca nn kinh t nc ta ? V. HOT NG NI TIP: + Hc cu1; 3 SGK. + Lm cu 2 SGK vo v. + Hon thnh bi 6 VBT. + c trc bi 7.
Trng THCS Hong Diu Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

Ngy son: 06/09/2012 Ngy ging: 11/09/2012 Tun 4 - Tit 7: Bi 7: CC NHN T NH HNG N S PHT TRIN

V PHN B NNG NGHIP.


I. MC TIU BI HC : Sau bi hc HS c th : 1. Kin thc: - Hiu: Phn tch c cc nhn t TN, KT - XH nh hng n s pht trin v phn b nng nghip. 2. K nng: - nh gi kinh t cc ti nguyn thin nhin - Bit: Phn tch B, L bit nh hng ca cc nhn t ti s pht trin v phn b nng nghip. 3. Thi : -Khng ng h nhng hot ng lm nhim v suy thoi mi trng. II. PHNG TIN DY HC - Bn a l t nhin Vit Nam -Bn kh hu Vit Nam. Tranh nh III. HOT NG TRN LP : 1. Kim tra bi c: CH: S chuyn dch c cu kinh t nc ta th hin nhng mt no? CH: Nhng thnh tu v thch thc ca nn kinh t nc ta ? 2. Bi mi: Hot ng ca GV v HS H1: Tm hiu cc nhn t t nhin c nh hng n s pt & pb NN. CTH: HCN, HN. GV: Cho HS lm vic theo nhm - Nhm 1: Tm hiu v ti nguyn t. V tr, vai tr ca ti nguyn t i vi ngnh nng nghip? Cc loi t phn b u v thch hp vi loi cy trng no? (K bng: tn loi t, phn b, thch hp vi loi cy) (GV nn hng dn HS tham kho lc 28.1; 31.1; 35.1 hiu thm v s phn b t badan, ph sa c
Trng THCS Hong Diu

Ni dung chnh I. CC NHN T T NHIN

1. Ti nguyn t - L ti nguyn v cng qu gi l t liu sn xut khng th thay th c ca ngnh nng nghip - Ti nguyn t nc ta kh a dng 14 nhm: nhm chim din tch ln nht l: t ph sa, t fe ralit. + t ph sa c din tch 3 triu ha, cc ng bng, thch hp vi trng la v nhiu cy ngn ngy khc. + t feralit chim din tch ln (16 triu ha), tp
Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

(t xm) t phn, t mn)

trung trung du, min ni; thch hp vi trng cy cng nghip lu nm, cy n qu v mt s cy ngn ngy + Cc loi t khc: t phn, t mn, t xm bc mu ph sa c; chim t l nh. - Hin nay din tch t nng nghip l hn 9 triu ha 2. Ti nguyn kh hu - Kh hu ca nc ta.Nhit i gi ma m cy ci xanh quanh nm, trng 2-3 v mt nm. - Kh hu nc ta phn ho r rt theo chiu B-N, theo cao v theo ma trng cy nhit i, cn nhit di, n i - Kh khn: Gi Lo, su bnh, bo

- Nhm 2: Tm hiu v ti nguyn kh hu (s SGV) (?) Da vo kin thc hc lp 8, hy trnh by c im kh hu ca nc ta? ( Nhit i gi ma m) - Phn ho r rt theo chiu B - N, theo cao v theo ma - Tai bin v thin nhin. (?) Nhng c im c thun li v kh khn nh th no n sn xut nng nghip ? (?) Hy tm hiu v cc cy trng chnh v c cu ma v a phng. - Nhm 3: Tm hiu v ti nguyn nc. (?) Nu nhng thun li v kh khn ca ti nguyn nc i vi nng nghip? (?) Ti sao thy li l bin php hng u trong thm canh nng nghip nc ta? Chng ng lt trong ma ma bo. m bo nc ti cho ma kh. Ci to t m rng din tch canh tc. Tng v thay i c cu ma v v c cu cy trng. - Nhm 4: Tm hiu v ti nguyn SV nc ta

3. Ti nguyn nc - Mng li sng ngi dy c, ngun nc di do. - L lt, hn hn

4. Ti nguyn sinh vt - Nc ta c ti nguyn thc ng vt phong ph GVKL: cc nhn t t nhin to c s To nn cc cy trng vt nui nn tng cho s phn b nng nghip H2: Tm hiu cc nhn t KT-XH CTH: HS lm vic theo nhm II CC NHN T KINH T - X HI - Nhm 1: Nhn xt v dn c v lao
Trng THCS Hong Diu Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

ng nc ta ? 1. Dn c v lao ng nng thn - Nm 2003 nc ta cn khong 74% dn s sng nng thn, 60% lao ng l nng nghip - Nng dn Vit Nam giu kinh nghim sn xut, cn c sng to. 2. C s vt cht k thut. - C s vt cht k thut phc v cho trng trt v chn nui ngy cng hon thin - Cng nghip ch bin nng sn c pht trin v phn b rng khp.

- Nhm 2: K tn cc loi c s vt cht k thut trong nng nghip minh ha r hn s trn (s hnh 7.2) - H thng thu li - H thng dch v, trng trt, chn nui. Cc c s vt cht k thut khc - Nng nghip c hn 20.000 cng trnh thu li phc v cho nng nghip

- Nhm 3: Nh nc c nhng chnh sch g pht trin nng nghip ? 3. Chnh sch pht trin nng nghip GV nhn mnh n vai tr trung tm - Pht trin kinh t h gia nh, kinh t trang tri, ca cc chnh sch kinh t x hi tc nng nghip hng xut khu. ng n s pht trin v phn b nng nghip vai tr ngy cng tng ca cng nghip i vi nng nghip v tc ng yu t th trng - Nhm 4: NX yu t th trng trong v ngoi nc? GV.KL. 4. Th trng trong v ngoi nc - M rng th trng v n nh u ra cho xut khu IV. nh gi kt qu hc tp: a/ Da vo kin thc hc lp 8, hy trnh by c im kh hu ca nc ta. b/ Hy tm hiu v cc cy trng chnh v c cu ma v a phng em. c/ Ti sao thy li l bin php hng u trong thm canh nng nghip nc ta? - V bn t duy th hin cc yu t nh hng n s pht trin v phn b nng nghip. V. Hot ng ni tip: - Hc cu hi SGK. - Hon thnh bi 7 VBT.

Trng THCS Hong Diu

Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

Ngy son: 09/09/2012 Ngy ging: 15/09/2012 Tun 4 - Tit 8: Bi 8: S PHT TRIN V PHN B NNG NGHIP I. MC TIU BI HC : Sau bi hc HS c th : 1. Kin thc: -Hiu : Trnh by c tnh hnh pht trin v phn b ca sn xut nng nghip, 2. K nng: - K nng phn tch bng s liu B-L thy r s phn b ca 1 s cy trng vt nui VN - K nng phn tch s ma trn (Bng 8.3) v phn b cc cy cng nghip ch yu theo cc vng II.PHNG TIN DY HC - Bn nng nghip Vit Nam - Lc nng nghip SGK, s trng - Mt s tranh nh v cc thnh tu trong sn xut nng nghip III.HOT NG TRN LP : 1. Kim tra bi c: Trnh by cc c im t nhin nh hng ti sn xut nng nghip nc ta ? 2. Bi mi Hot ng ca GV v HS H1: Tm hiu v ngnh trng trt VN CTH: HCN, HN => KNS: T duy, giao tip. N m 1990 2002 Nhm cy Cy lng thc 67,1 60,8 Cy cng nghip 13,5 22,7 Cy n qu v rau 19,4 16,5 u Bng 8.1. C cu gi tr sn xut ngnh trng trt (n v tnh: %) Nhm 1: Da vo bng 8.1 hy nhn xt v s thay i t trng cy lng thc v cy cng nghip trong c cu gi tr sn xut ngnh trng
Trng THCS Hong Diu

Ni dung chnh I. NGNH TRNG TRT 1. Cy lng thc - Bao gm cy la v cc cy hoa mu nh ng, khoai, sn - La l cy lng thc chnh c trng khp nc ta . - Nc ta c hai vng trng im la ln nht l ng bng sng Cu Long v ng bng sng Hng

Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

trt. S thay i ny ni ln iu g? - Cy lng thc c xu hng gim. Cho thy: Ngnh trng trt ang pht trin a dng cy trng - Cy cng nghip c xu hng tng ln. Cho thy:Nc ta ang pht huy th mnh nn nng nghip nhit i chuyn sang trng cc cy hng ho lm nguyn liu cho cng nghip ch bin v xut khu - Cy lng thc Trng tm l cy la GV y/c phn tch bng s liu din tch tng bao nhiu nghn ha Nhm 2: Da vo bng 8.2, trnh by cc thnh tu ch yu trong sn xut la trong thi k 1980 - 2002? V sao t c nhng thnh tu trn? Gi : Nh nhng iu kin t nhin v kinh t x hi no? (ng bng ph sa mu m, nc di do, kh hu nng m) HS Lm vic theo nhm. 4 nhm tnh tng ch tiu GV Hng dn HS c lc H 8.2 tm cc vng trng la (ch yu ng bng ngoi ra cn cc cnh ng thuc trung du v min ni Bc B, Ty Nguyn) Nhm 3: -Vic trng cy cng nghip c tm quan trng nh th no? -K tn cc cy cng nghip hng nm? Phn b (ch yu ng bng ) - Cy cng nghip lu nm? Phn b (trung du v min ni) - K tn nhng sn phm nng nghip c xut khu? (?) Nc ta c iu kin g d pht trin cy cng nghip nht l cc cy cng nghip lu nm? (?) Da vo bng 8.3, trnh by c im phn b cc cy cng nghip hng nm v cy cng nghip lu nm ch yu nc ta. (s ma trn) GV cho HS thy rng nu c theo hng ngang ta s nm c cc vng phn b chnh ca mt cy cng nghip no . Cn nu c theo ct dc, th s bit mt vng c cc cy cng nghip chnh no c trng. - Nhm 4:
Trng THCS Hong Diu

2. Cy cng nghip - Vic trng cy cng nghip c tm quan trng: To ra cc sn phm c gi tr xut khu, cung cp nguyn liu cho cng nghip ch bin tn dng ti nguyn , ph th c canh trong nng nghip v gp phn bo v mi trng - Nc ta c nhiu iu kin thun li d pht trin cy cng nghip nht l cc cy cng nghip lu nm

3. Cy n qu
Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

(?) Nc ta c iu kin g pht trin cy n qu? (?) Nhng cy n qu no l c trng ca min Nam? Ti sao min Nam trng c nhiu loi cy n qu? K vng trng cy n qu ln nht nc ta? Min Bc c nhng loi cy no? (?) T trng ngnh chn nui trong nng nghip nh th no? H2: Tm hiu ngnh chn nui CTH: HCN, HN=> KNS: T duy, giao tip. Nhm 1: Chn nui tru, b nc ta nh th no? Nui nhiu nht u? V sao?

- Rt phong ph : Cam, bi, nhn, vi, xoi, mng ct.v.v. - Vng trng cy n qu ln nht nc ta l ng bng sng Cu Long v ng Nam B.

Nhm 2: Chn nui ln nc ta nh th no? Nui nhiu nht u? - Xc nh trn lc 8.2 cc vng chnh chn nui ln. V sao ln c nui nhiu nht ng bng sng Hng?( do vic nhiu thc n, th trng ng dn, nhu cu vic lm ln vng ny)

II. NGNH CHN NUI - Chn nui chim t trng cha ln trong nng nghip 1. Chn nui tru, b - Nm 2002 n b l 4 triu con, tru l 3 triu con. Cung cp sc ko,tht,sa - Tru nui nhiu Trung du v min ni Bc B v Bc Trung B. - n b c quy m ln nht l Duyn hi Nam Trung B. 2. Chn nui ln - n ln 23 triu con tng kh nhanh nui nhiu ng bng sng Hng, ng bng sng Cu Long v trung du Bc B. Cung cp tht

Nhm 3: Chn nui gia cm nc ta nh th 3. Chn nui gia cm no? Nui nhiu nht u? - Cung cp,tht,trng =>i din cc nhm bo co kt qu - Pht trin nhanh ng bng =>NX B sung GV: KL. IV. nh gi A. Nhn xt v gii thch s phn b cc vng trng la nc ta ? B.Cn c vo bng s liu di y, hy v biu ct th hin c cu gi tr sn xut ngnh chn nui V. Hot ng ni tip + Hc cu hi SGK + Hon thnh bi 8 VBT. * Ch : +Lm bi 2 SGK vo v. V biu ct chng. + Bi 8.1 VBT v biu ng biu din
Trng THCS Hong Diu Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

Ngy son: 09/09/2012 Ngy ging: 15/09/2012 Tun 5 - Tit 9: Bi 9:

S PHT TRIN V PHN B SN XUT LM NGHIP V THY SN

I. MC TIU BI HC : Sau bi hc HS c th : 1.Kin thc : -Hiu :Trnh by c thc trng v phn b ngnh lm nghip ca nc ta,vai tr ca tng loi rng ;Trnh by c s pht trin v phn b ca ngnh thy sn. 2. K nng: -Bit :Pt b,l lm nghip & thy sn thy r s phn b ca cc loi rng,bi tm c,cc ng trng trng im. -Hiu :Phn tch bng s liu ,biu hiu v trnh by s pht trin ca lm nghip v thy sn. 3. Thi - C thc BVTN-MT trn cn v di nc;khng ng tnh vi nhng hnh vi ph hoi mi trng. II. PHNG TIN DY HC - Bn kinh t Vit Nam - Lc lm nghip- thu sn trong SGK III. HOT NG TRN LP 1. Kim tra bi c : Nhn xt v gii thch s phn b cc vng trng la nc ta ? 2. Bi mi Hot ng ca GV v HS H1: Tm hiu v ngnh lm nghip Vit Nam CTH: HCN, HN => KNS:T duy, giao tip, t nhn thc. GV ni s qua v din tch rng nc ta nhng nm qua (?) Da vo bng 9.1, cho bit c cu cc loi rng nc ta? (?) Nhn xt v din tch rng t nhin v vai tr ca rng t nhin?
Trng THCS Hong Diu

Ni dung chnh I. LM NGHIP 1. Ti nguyn rng - Nm 2000 din tch t lm nghip c rng l 11,6 triu ha, che ph c nc l 35%

Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

Hot ng ca GV v HS GV: Hn 8/10 din tch rng l rng TN - Rng t nhin ng vai tr quan trng nht trong sn xut v bo v mi trng - Trong tng din tch rng 11,5 triu ha th khong 6/10 l rng phng h v rng c dng, ch c 4/10 l rng SX. (?) Rng sn xut c vai tr nh th no? (?) Rng phng h chim bao nhiu phn trm din tch rng v ng vai tr quan trng nh th no? (l khu rng u ngun cc con sng, cc cnh rng chng ct ven bin min Trung, cc di rng ngp mn ven bin). Phng chng thin tai, bo v mi trng (l lt, chng xi mn, bo v b bin) (?) K tn nhng rng c dng? Nc ta c mt h thng rng c dng: Cc Phng, Ba V, Ba B, Bch M, Ct Tin GV cho HS (?) c lc ngnh lm nghip H 9.2 thy c s phn b cc loi rng (?) c lc cng nghip H 12.4 xc nh mt s trung tm cng nghip ch bin lm sn, nht l Trung du min ni Bc B v Ty Nguyn. (?) C cu ngnh lm nghip gm nhng hot ng no? GV cho HS (?) Quan st hnh 9.1 HS thy c s hp l v kinh t sinh thi ca m hnh ny GV cho HS c li (?) lc 8.2 thy din phn b ca cc m hnh nng lm kt hp l rt rng, do nc ta phn ln l i ni. (?) Vic u t trng rng em li li ch g? Ti sao chng ta phi va khai thc va bo v rng? (?) Chnh sch ng ta v lm nghip nh th no? GV: KL
Trng THCS Hong Diu

Ni dung chnh

- Rng sn xut cung cp nguyn liu cho cng nghip,cho dn dng v cho xut khu.

- Rng phng h phng chng thin tai, bo v mi trng

- Rng c dng bo v sinh thi, bo v cc ging loi qu him bo tn vn ho , lch s mi trng. 2. S pht trin v phn b ngnh lm nghip - Khai thc khong hn 2,5 triu mt khi g / nm - Cng nghip ch bin g v lm sn pht trin gn cc vng nguyn liu.

- Phn u n nm 2010 trng thm 5 triu ha rng a t l che ph rng ln 45% bo v rng phng h, rng c dng v trng cy gy rng.

H2: Tm hiu s pht trin v phn II. NGNH THU SN


Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

Hot ng ca GV v HS b ca ngnh thy sn CTH: HCN, HN => KNS: T duy, giao tip, lm ch bn thn, t nhn thc. (?) Nc ta c nhng iu kin t nhin no thun li cho ngnh thu sn pht trin? (b bin di 3260km vng c quyn kinh t rng, kh hu m,ven bin c nhiu bi triu, vng vnh,m , ph) Nhm 1: K tn cc ng trng trng im? Hy xc nh trn hnh 9.2 nhng ng trng trng im nc ta? (?) Hy cho bit nhng kh khn do thin nhin gy ra cho ngh i bin v nui trng thy sn. Kh khn ny ch yu nhng vng no? (vn t nhiu ng dn cn ngho, nhiu vng ven bin nhim)

Ni dung chnh 1. Ngun li thu sn * Khai thc: - iu kin t nhin v ti nguyn TN - C 4 ng trng trng im. * Nui trng: C tim nng ln. * Kh khn: Bin ng do bo, gi ma ng bc, mi trng suy thoi v ngun li b suy gim. 2. S pht trin v phn b ngnh thu sn - Khai thc hi sn: Sn lng khai thc kh nhanh ch yu do s lng tu thuyn v tng cng sut tu. Cc tnh dn u: Kin Giang, C Mau, BR-V Tu v Bnh Thun. - Nui trng thu sn: gn y pht trin nhanh: C Mau, An Giang v Bn Tre - Xut khu thu sn c bc pht trin vt bc. Nm 1999 t 917 triu USD nm 2002 t 2014 triu USD

Nhm 2: Bng 9.2, hy so snh s liu nm 1990 v nm 2002, rt ra nhn xt v s pht trin ca ngnh thy sn. ? Hy xc nh cc tnh trng im ngh c nc ta? (dn u l tnh Kin Giang, C Mau. B Ra- Vng Tu v Bnh Thun) GV: KL. IV. nh gi a. Xc nh trn bn hnh 9.2 cc vng phn b rng ch yu? b. Hy xc nh trn hnh 9.2 nhng ng trng trng im nc ta CU HI TRC NGHIM Cu 1: nm 2000 che ph rng nc ta t: a. Gn 30% b. Hn 30% c. 35% d. 40% ( c) Cu 2: C che ph rng ln nht nc ta l vng: a. Trung du v min ni Bc B b. Bc Trung B c. Duyn hi Nam Trung B d. ng Nam B ( d) Cu 3: Nguyn nhn no sau y lm cho din tch rng nc ta suy gim nhiu nht a. Chy rng b. Chin tranh c. t rng lm ry d. Khai thc rng ba bi ( d) Cu 4: Tnh c sn lng thu sn ln nht ca vng duyn hi Nam Trung B l: a. Bnh nh b. Ninh Thun c. Khnh Ho d. Bnh Thun ( d) Cu 5. Thu sn l mt trong nhng mt hng xut khu ch lc nc ta hin nay: a. ng b. Sai ( a) Cu 6: Tnh c sn lng thu sn ln nht ca vng ng bng sng Cu Long l: a. Bn Tre b. C Mau c. Tin Giang d. Kin Giang (d)
Trng THCS Hong Diu Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

V. Hot ng ni tip + Hc cu 1;2 SGK. + Lm bi 3 SGK + Hon thnh bi 9 VBT. * Ch : Bi 9.3 VBT v biu dng ng biu din ging bi 8.1, nhng khng cng gc. Ngy son: 15/09/2012 Ngy ging: 22/09/2012 Tun 5 - Tit 10: Bi 10:

Thc hnh V V PHN TCH BIU V S THAY I C CU DIN TCH GIEO TRNG PHN THEO CC LOI CY, S TNG TRNG N GIA SC, GIA CM

I. MC TIU BI HC : Sau bi hc HS c th : 1.Kin thc : - Cng c v b sung kin thc l thuyt v ngnh trng trt v chn nui. 2. K nng: - Rn k nng s l bng s liu theo cc yu cu ring ca v biu c th l tnh c cu phn trm, tnh tc tng trng ly gc 100,0% - Rn k nng v biu c cu hnh trn v k nng v biu ng th hin tc tng trng. - Rn k nng c biu , rt ra cc nhn xt v gii thch. 3. Thi : -Bo v ti nguyn rng II. PHNG TIN DY HC - Bng s liu SGK III. HOT NG TRN LP : 1. Kim tra bi c : a. Xc nh trn bn hnh 9.2 cc vng phn b rng ch yu? b. Hy xc nh trn hnh 9.2 nhng ng trng trng im nc ta? 2. Bi mi Bi 1 H1: HS Lm vic theo nhm Bc1:Lp bng s liu x l a/ Da vo bng s liu hy v biu hnh trn th hin din tch c cu din tch gieo trng cc loi cy. Biu nm 1990 c bn knh l 20mm; Nm 2002 bn knh 24 mm *X l s liu nm 1990 : 6474,6:9040 =71,6% 1199,3: 9040 =13,3% 1366.1: 9040 =151% *X l s lieu nm 2002: 8320,3:12831,4=64,9% 2337,3: 12831,4=18,2% 2173,8:12831,4=16,9%
Trng THCS Hong Diu Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

b/ T bng s liu v biu v, hy nhn xt v s thay i quy m din tch v t trng din tch gieo trng ca cc loi cy lng thc v cy cng nghip . Bi 2 H2: HS Lm vic theo nhm GV hng dn HS v biu ng a/ V trn cng mt trc h to 4 ng biu din tc tng n gia sc, gia cm qua cc nm 1990, 1995 v 2000. GV Gc to thng ly tr s 0 nhng cng c th ly mt tr s ph hp 100 Trc honh (nm) c mi tn theo chiu tng gc to trng vi nm gc(1990) khong cch l 5 nm Nu ta ly gc to tr s 80% th trc tung s dng hp l hn l ly gc to tr s l 0 c/ Da trn hiu bit c nhn v kin thc hc , gii thch ti sao n gia cm v n ln tng nhanh nht? Ti sao n tru khng tng? -n ln v gia cm tng nhanh nht:y l ngun cung cp tht ch yu, do nhu cu v tht, trng tng nhanh v do gii quyt tt ngun thc n cho chn nui, c nhiu hnh thc chn nui a dng - n tru khng tng ch yu do nhu cu v sc ko gim nh c gii ho trong nng nghip IV. nh gi K nng v biu hnh trn, ng biu din V. Hot ng ni tip + Hon thnh phn bi tp cn li. + c li bi 9. + c trc bi 11.

Trng THCS Hong Diu

Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

Ngy son: 20/09/2012 Ngy ging: 25/09/2012 Tun 6 - Tit 11: Bi 11:

CC NHN T NH HNG N S PHT TRIN V PHN B CNG NGHIP


I. MC TIU BI HC : Sau bi hc HS c th : 1.Kin thc : -Hiu: phn tch cc nhn t TN,KT-XH nh hng n s pht trin v phn b cng nghip. 2. K nng: - Rn k nng nh gi kinh t cc ti nguyn thin nhin. - K nng s ho cc nhn t nh hng n s pht trin v phn b cng nghip. 3. Thi :Nhn xt ngun ti nguyn khong sn trn B a cht VN. II. PHNG TIN DY HC: - Bng s liu SGK III. HOT NG TRN LP : 1. Kim tra bi c 2. Bi mi Hot ng ca GV v HS Ni dung chnh H1: Tm hiu cc nhn t t nhin c nh hng n I. CC NHN T T NHIN s pt&pb CN. CTH:HS Lm vic theo nhm GV a s H 11.1 cha hon chnh ( HS in vo cc bn phi b b trng). Chia nhm tho lun, i din nhm in vo cc trng + Phn loi ti nguyn + Nguyn liu, nhin liu v nng lng pht trin c cu CN a ngnh - Ti nguyn thin nhin nc ta a Hs hon chnh s dng to c s nguyn liu, nhin Kt lun v ti nguyn nc ta liu v nng lng pht trin c GV cho HS c bn a cht khong sn Vit cu cng nghip a ngnh. Nam hoc ATLAT i chiu vi cc loi khong sn ch yu H 11.1 ? Khong sn tp trung nhng vng no? ? Hy nhn xt v ti nguyn thin nhin nc ta ?S
Trng THCS Hong Diu Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

Hot ng ca GV v HS Ni dung chnh phn b ca cc ti nguyn ? ? Nhng ti nguyn thin nhin l c s pht trin nhng ngnh kinh t no? - Cc ti nguyn c tr lng ln l ? Da vo bn treo tng c s pht trin cc ngnh cng a cht khong sn Vit Nam v kin thc hc, nghip trng im. nhn xt v nh hng ca s phn b ti nguyn khong sn ti s phn b mt s ngnh cng nghip trng im. - Cng nghip khai thc nhin liu vng Trung du v min ni Bc B (than) ng Nam B (du kh) - S phn b cc loi ti nguyn - Cng nghip luyn kim vng Trung du v min ni khc nhau to ra cc th mnh khc Bc B nhau ca tng vng. - Cng nghip ho cht vng Trung du v min ni Bc B, ng Nam B - Cng nghip sn xut vt liu xy dng : tp trung nhiu a phng, c bit BS Hng v NB s phn b ti nguyn trn lnh th to th mnh khc nhau gia cc vng II. CC NHN T KT-XH th mnh BSH v NB GV cn nhn mnh HS hiu cc ngun ti nguyn 1. Dn c v lao ng thin nhin l rt quan trng nhng khng phi l nhn - Nc ta c s dn ng - Ngun lao ng di do v c kh t quyt nh s pht trin v phn b cng nghip nng tip thu khoa hc k thut v H2: Cc nhn t kinh t x hi : thu ht u t nc ngoi. HS Lm vic theo nhm 4 nhm: 2. C s vt cht- k thut trong GV nn cho HS c tng mc nh v rt ra chnh. N1: Dn c v lao ng nc ta c c im g ? iu cng nghip v c s h tng. c nh hng nh th no n s pht trin kinh t ? - Nhiu trnh cng ngh cha N2: Nhn xt v: C s vt cht- k thut trong cng ng b. Phn b tp trung mt nghip v c s h tng nc ta ? (trong nng nghip s vng. c 5300 cng trnh thu li, cng nghip c nc c - C s h tng ang tng bc hn 2821 x nghip, mng li giao thng lan to nhiu c ci thin. 3. Chnh sch pht trin cng ni) - Vic ci thin h thng ng giao thng c ngha nghip - Chnh sch CNH v u t. nh th no n s pht trin cng nghip ? - Hy k mt s ng giao thng nc ta mi u t Chnh sch pht trin KT nhiu thnh phn v cc chnh sch khc. ln? N3:Chnh sch pht trin cng nghip nc ta c c 4. Th trng im g ? iu c nh hng nh th no n s - Hng cng nghip nc ta c th trng trong nc kh rng nhng pht trin kinh t ? N4:Th trng c ngha nh th no? Vi s pht c s cnh tranh ca hng ngoi nhp. trin cng nghip ? GV.KL IV. nh gi 1. Cc yu t u vo: Nguyn liu, nhin liu, nng lng. Lao ng. C s VC k thut.
Trng THCS Hong Diu Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

* Cc yu t u ra: Th trng trong nc. Th trng ngoi nc 2:Vic pht trin nng, lm, ng nghip to c s cho cng nghip ch bin lng thc, thc phm, cho HS nu VD c th. V. Hot ng ni tip + Hc cu 2 SGK. + Hon thnh bi 11 VBT. + Lm cu 1 SGK vo v: Ngy son: 22/09/2012 Ngy ging: 28/09/2012 Tun 6 - Tit 12: Bi 12:

S PHT TRIN V PHN B CNG NGHIP


I. MC TIU BI HC : Sau bi hc HS c th : 1.Kin thc : -Hiu :Trnh by c tnh hnh pht trin v mt s thnh tu ca sn xut cng nghip. -Bit: S phn b ca 1 s ngnh CNT. 2. K nng: - Bit:Pt biu thy r nc ta c c cu ngnh CN a dng;Pt B,L CNVN thy r s phn b ca 1 s ngnh CNT,cc TTCNVN; Xc inh trn B 2 khu vc tp trung CNln nht l NB & BSH;2 TTCN ln nht l HN& TPHCM. 3 . Thi : -Bit c s pt khng hp l ca 1 s ngnh Cn s cn kit TNKS v ONMT. II. PHNG TIN DY HC: - Bn cng nghip Vit Nam, kinh t Vit Nam - Bng s liu SGK, lc cc nh my in v cc m than, du kh - Mt s tranh nh III. HOT NG TRN LP : 1. Kim tra bi c : Nu cc nhn t t nhin v nhn t x hi nh hng n s pht trin v phn b cng nghip 2. Bi mi Hot ng ca GV v HS Ni dung chnh H1: C cu ngnh cng nghip I. C CU NGNH CNG NGHIP CTH:HCN =>KNS:T duy,giao tip. -H thng cng nghip nc ta hin nay ? Em c nhn xt g v h thng cng nghip gm cc c s nh nc, ngoi nh nc ta ? c im cng nghip nc ta ? nc v cc c s c vn u t nc GV cho HS hiu h thng cng nghip Nc ta ngoi trong khu vc nh nc gi vai tr ch o ? Quan st H12.1 phn ch gii. Hy nhn xt - Nc ta c y cc ngnh cng v c cu cng nghip Nc ta ? nghip thuc cc lnh vc GV cho HS c thut ng cng nghip trng - Mt s ngnh cng nghip trng im im c hnh thnh. ? Quan st hnh 12.1,da vo t l% hy xp th
Trng THCS Hong Diu Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

Hot ng ca GV v HS t cc ngnh cng nghip trng im theo t trng% t ln n nh. 3 ngnh c t trng ln nht l ch bin lng thc; c kh, in t; khai thc nhin liu Cc ngnh cng nghip c t trng ln da trn cc th mnh no? ti nguyn, ngun lao ng, th trng trong nc, xut khu Chuyn : hiu bit v s pht trin v phn b ca cc ngnh cng nghip trng im cc em nghin cu phn II H2:Cc ngnh cng nghip trng im CTH:HCN,HN=>KNS:T duy,giao tip,lm ch bn thn,t nhn thc. - GV a s cc ngnh CN trng im - Hs tho lun nhm - Chia HS thnh 4 nhm. Tho lun nhm - Xp tn cc ngnh CN trng im vo tng trng cho ph hp - Xc nh cngnh CN nng, nh, nng lng -Xc nh trn lc H 12.2 cc m than v du kh ang c khai thc? - Xc nh cc nh my nhit in, thy in - s phn b cc nh my in c c im g chung? gn ngun nng lng nh my nhit in than QN, b s. Hng, cc nh my nhit kh NB, cc nh my thy in trn cc dng sng ln c tr nng thy in ln

Ni dung chnh

II. CC NGNH CNG NGHIP TRNG IM 1. Cng nghip khai thc nhin liu - Cng nghip khai thc than phn b ch yu Qung Ninh, mi nm sn xut t 10 -12 triu tn - Cc m du kh ch yu thm lc a pha nam. Hn 100 triu tn du v hng t mt khi kh ang c khai thc. Du th l mt trong nhng mt hng xut khu ch yu ca nc ta hin nay. 2. Cng nghip in - Cng nghip in nc ta gm nhit in v thu in. Mi nm sn xut trn 30 t kwh. thu in ln nht l Ho BnhT hp nhit in ln nht l Ph M chy bng kh 4. Cng nghip ch bin lng thc, thc phm - L ngnh cng nghip chim t trng ln nht trong c cu gi tr sn xut cng nghip. Tp trung ch yu TP H Ch Minh, H Ni, Hi Phng Bin Ho, , Nng. 5. Cng nghip dt may - L ngnh truyn thng nc ta trung tm dt may ln nht nc ta l TP H Ch Minh, H Ni, Nng, Nam nh

-Nu tnh hnh pht trin v phn b cng nghip ch bin lng thc, thc phm gii thch v sao? -Xc nh trn lc mt s trung tm cc ngnh cng nghip ch bin lng thc, thc phm? ? c im ca cng nghip dt may? Cng III. CC TRUNG TM CN LN nghip ny phn b ch yu u? ?Ti sao cc TP trn l nhng trung tm dt - Trung tm cng nghip ln nht c nc l TP H Ch Minh, H Ni
Trng THCS Hong Diu Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

Hot ng ca GV v HS Ni dung chnh may ln nht nc ta ? - CN ang pht trin mnh m p GV cho mi nhm lm vic 5 pht ln trnh by ng nhu cu cng nghip ha t nc 15 cho cc nhm b sung, t cu hi cho nhm bn, GV nhn xt v LU : Khai thc hn 100 triu tn du v hng t mt khi kh l ca nhiu nm H3: (phn ny ch yu khai thc lc ) ? Da vo lc cc trung tm cng nghip Vit Nam (hnh 12.3), hy xc nh hai khu vc tp trung cng nghip cao nht c nc. K tn mt s trung tm cng nghip tiu biu cho hai khu vc trn. ? Ti sao cng nghip nc ta li pht trin mnh m?Nhm mc ch g? ? Xc nh trn lc cc trung tm cng nghip ln. GV.KL. IV. nh gi - GV c lc trng Vit Nam ct cc k hiu v than ,du kh, trung tm cng nghip Y/c HS ln gn vo lc trng - Gv t cu hi trc nghim: ghp i V. Hot ng ni tip + Hc cu hi SGK. + Hon thnh bi 12 VBT.

Trng THCS Hong Diu

Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

Ngy son: 25/09/2012 Ngy ging: 02/10/2012 Tun 7 - Tit 13: Bi 13:

VAI TR, C IM PHT TRIN V PHN B CA DCH V


I. MC TIU BI HC : Sau bi hc HS c th : 1.Kin thc : - Bit: C cu v vai tr ca ngnh dch v ;Bit c c im phn b cc ngnh dch v ni chung. 2. K Nng: - Rn k nng lm vic vi s . - K nng vn dng cc kin thc hc gii thch s phn b ngnh dch v. II. PHNG TIN DY HC -S v c cu cc ngnh dch v nc ta -Mt s hnh nh v cc hot ng dch v hin nay nc ta III. HOT NG TRN LP : 1.Kim tra bi c : ? Xc nh trn lc cc trung tm cng nghip VN cc trung tm cn nghip tiu biu cho cc vng kinh t nc ta? ? in vo lc trng VN cc m than du kh ang c khai thc, ccnh my thu in v nhit in ln? 2. Bi mi Hot ng ca GV v HS Ni dung chnh H1: C nhn I. C CU V VAI TR CA (?) Em c hiu bit g v dch v? l ngnh kinh t DCH V TRONG NN KINH nh th no? T Dch v bao gm mt tp hp cc hot ng kinh t 1. C cu ngnh dch v rt rng ln v phc tp. p ng nhu cu ca con - Gm: Dch v tiu dng Dch v sn xut ngi. Dch v cng cng (?) Quan st Hnh 13.1 nu c cu cc ngnh DV. (?) Quan st biu cho bit ngnh dch v no - Dch v l cc hot ng p ng nhu cu sn xut v sinh hot chim t l cao nht? (?) Cho VD chng minh rng nn kinh t cng pht trin th hot ng dch v cng tr ln a dng?
Trng THCS Hong Diu Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

- Trc y khi kinh t cha pht trin nhn dn i thm nhau ch yu l i b, ngy nay i t Vy l dch v g? (?) a phng em c nhng dch v no ang pht trin ? - HS trnh by: + Phng tin + Nhu cu gii tr, vui chi + Du lch (?) Nu mt vi v d v cc nh u t nc ngoi u t vo ngnh dch v (khch sn, xy dng khu vui chi..) - HS c mc 2 (?) Dch v c vai tr nh th no trong sn xut v i sng? (?) Da vo kin thc hc v s hiu bit ca bn thn, hy phn tch vai tr ca ngnh bu chnhvin thng trong sn xut v i sng? + Chuyn tin + Cng tc cu h, cu nn + Ga c th trng Chuyn : vi vai tr trong sn xut v i sng DV c c im g v phn b th no? H2: c im pht trin v phn b cc ngnh DV nc ta

2. Vai tr ca dch v trong sn xut v i sng - Thc y sn xut pht trin - To ra mi lin h gia nc ta v cc nc trn th gii. - To vic lm thu ht 25% lao ng - Chim t trng ln trong c cu GDP

(?) Nhn xt Ngnh dch v nc ta hin nay v tng lai nh th no? so vi nhiu nc trn th gii dch v nc ta cn km pht trin (th hin t l lao ng dch v cn thpv t trng dch v trong c cu GDP mi ch trn 40%). Nhng y l khu vc em li li nhun cao thu ht vn u t nc ngoi. (?) Da vo hnh 13.1 tnh t trng ca cc nhm dch v tiu dng, dch v sn xut , dch v cng cng v 2. c im phn b nu nhn xt? (?) Phn b ngnh dch v nc ta hin nay nh th - Trung tm DV ln nht v a dng nht HN v TPHCM , ni no? Ti sao? ng dn v kinh t pht trin Dch v nc ta phn b khng u. (?) Nhng ni no tp trung nhiu hot ng dch v? Cc thnh ph ln, th x, vng ng bng tp trung nhiu cc hot ng dch v. (?) K tn trung tm dch v ln nht nc ta ?Xc nh trn lc cc trung tm ? H Ni, TP H Ch Minh l hai trung tm dch v
Trng THCS Hong Diu Nm hc 2012 - 2013

II. C IM PHT TRIN V PHN B CC NGNH DCH V NC TA 1. c im pht trin - Cha pht trin ( so vi cc nc pht trin v 1 s nc trong khu vc) - Cn nng cao cht lng dch v v a dng ha cc loi hnh DV

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

ln nht v a dng nht nc ta . L hai u mi giao thng vn ti, vin thng ln nht c nc.Hai TP ny tp trung nhiu cc trng i hc lncng l hai trung tm thng mi, ti chnh ngn hng ln nht nc ta.

IV. nh gi: - Da vo ni dung bi hc, em hy lp s cc ngnh dch v theo mu di y


CC NGNH DCH V
DCH V SN XUT DCH V TIU DNG DCH V CNG CNG

- Cu 2/SGK/50 V. Hot ng ni tip +Hc cu hi SGK. * Ch cu 3: Nguyn nhn nh hng n s pht trin DV 2 trung tm KT ln. +Hon thnh bi 13 VBT.

Trng THCS Hong Diu

Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

Ngy son: 29/09/2012 Ngy ging: 06/10/2012 Tun 7 - Tit 14: Bi 14: GIAO THNG VN TI V BU CHNH VIN THNG I. MC TIU BI HC Sau bi hc HS c th : 1. Kin thc: - Hiu :Trnh by c tnh hnh pht trin v phn b ca 1 s ngnh dch v : GTVTBCVT. 2. K nng: - Bit : c v phn tch s liu ,lc giao thng vn ti nc ta nhn bit c cu v s pht trin ca ngnh dch v nc ta. - Hiu: X trn B 1 s tuyn GT quan trng,cng bin ,quc l,sn bay quc t... 3. Thi : -Gio dc thc thc hin lut an ton giao thng. II. PHNG TIN DY HC - Bn giao thng vn ti Vit Nam - Lc giao thng vn ti nc ta - Mt s hnh nh v cc cng trnh giao thng vn ti. III. HOT NG TRN LP 1. Kim tra bi c (? ) Ti sao H Ni, TP H Ch Minh l hai trung tm dch v ln nht v a dng nht nc ta? 2.Bi mi Hot ng ca GV v HS Ni dung chnh H1: Tm hiu v tnh hnh pt&pb ngnh GTVT. I.GIAO THNG VN TI CTH: HCN,HN=>KNS: T duy, giao tip, lm ch 1. ngha bn thn. - Giao thng vn ti c vai tr c GV cho HS c tm tt nhanh v ngha giao thng bit trong mi ngnh kinh t: vn ti + Thc y sn xut pht trin (?) Ti sao khi tin hnh i mi, chuyn sang nn + Thc hin mi quan h trong kinh t th trng giao thng vn ti c ch trng nc v ngoi nc. i trc mt bc? (HS c mc 1) - Khng th thiu i vi cc ngnh sn xut.Mch mu trong c th. L ngnh c v tr quan trng trong
Trng THCS Hong Diu Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

kt cu h tng kinh t x hi ca t nc, c tc ng ln n s pht trin kinh t x hi ca t nc => HS Lm vic theo nhm (trng tm ca bi) N1: K tn cc loi hnh giao thng vn ti nc ta? Xc nh cc tuyn ng ny trn bn ? - Da vo bng 14.1 hy cho bit loi hnh vn ti no c vai tr quan trng nht trong vn chuyn hng ho? Ti sao? - Quan trng nht l ngnh vn ti ng b v ngnh ny chim t trng ln nht trong vn chuyn hng ho, hnh khch. N2: Ngnh no chim t trng tng nhanh nht? Ti sao - Vai tr ca quc l 1A, ng st Thng Nht, cng Si Gn, Hi Phng, Nng, sn bay Ni Bi, Tn Sn Nht? GV cn nhn mnh vai tr ca quc l 1A v d n ng H Ch Minh to nn trc ng xuyn Vit. GV cho HS xem bn thy quc l 1 ct qua nhiu sng ln, nhiu cu. N3: Xc nh trn bn tuyn ng st Thng nht H Ni -Thnh ph H Ch Minh? . - Da vo hnh 14.2 Hy k tn cc tuyn ng st chnh? N4: Quan st bn nhn xt v mng li ng sng nc ta ? GV nhn mnh vai tr ca ng sng ng bng sng Cu Long. - Tm cc cng bin ln nht trn bn ? - Nhn xt v ng hng khng Vit Nam ? GV: KL (?) Nu vai tr ca ng ng nc ta

2.Giao thng vn ti nc ta pht trin y cc loi hnh

* ng b: - C nc c gn 205 nghn km ng b. Trong c 15 nghn km ng quc l. Quc l 1A chy t Lng Sn n C Mau.

* ng st: Tng chiu di l 2632 km. ng st Thng nht chy gn song song vi quc l 1A. * ng sng: Mng li ng sng nc ta mi c khai thc mc thp. * ng bin:Bao gm vn ti ven bin v vn ti bin quc t * ng hng khng l ngnh c bc tin nhanh. Ba trc chnh H Ni (Ni Bi) Thnh ph H Ch Minh (Tn Sn Nht) Nng * ng ng:ang ngy cng pht trin

H2: Tm hiu v ngnh BCVT. CTH: HCN=>KNS: Giao tip, lm ch bn thn. II. BU CHNH VIN THNG (?) Bu chnh vin thng c ngha nh th no - Bu chnh vin thng c ngha trong qu trnh cng nghip ho? chin lc trong qu trnh cng (?) K tn nhng dch v c bn ca bu chnh vin nghip ho thng? - Vit Nam l nc c tc pht (?) Da vo hnh 14.3 Hy nhn xt mt in trin in thoi ng th hai trn th thoi c nh nc ta? gii. (?) Vic pht trin cc dch v in thoi v Intenet tc ng nh th non i sng kinh t x hi? GV: KL. IV. nh gi - Trong cc loi hnh giao thng nc ta loi hnh no mi xut hin trong thi gian gn y? - Xc nh trn bn cc cng bin, cc quc l chnh nc ta ?
Trng THCS Hong Diu Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

- Vic pht trin cc dch v in thoi v Inte net tc ng nh th no n i sng kinh t x hi nc ta ? V. Hot ng ni tip + Hc cu hi SGK. + Hon thnh bi 14 VBT. + c trc bi 15. Ngy son: 25/09/2012 Ngy ging: 09/10/2012 Tun 8 - Tit 15: Bi 15:

THNG MI V DU LCH
I. MC TIU BI HC Sau bi hc HS c th : 1. Kin thc: - Hiu:Trnh by c tnh hnh pht trin v phn b ca ngnh thng mi v du lch. - HS phi nm chng minh v gii thch c ti sao H Ni V Thnh ph H Ch Minh l cc trung tm thng mi du lch ln nht c nc. 2. K nng: - c v phn tch cc biu - Phn tch bng s liu 3. Thi : - Gio dc lng yu thin nhin, thc gi gn cc gi tr thin nhin , lch s vn ho ca a phng. II. PHNG TIN DY HC - Bn du lch Vit Nam - Bn chnh tr th gii - Cc biu hnh 15.1v 15.2. III. HOT NG TRN LP 1. Kim tra bi c Xc nh trn bn cc cng bin, cc quc l chnh nc ta ? 2. Bi mi Hot ng ca GV v HS Ni dung chnh H1: Thng mi . I. THNG MI CTH: 1-3x3-HCN 1. Ni thng : - C cu thng mi : ngoi thng v ni thng L hot ng thng mi gia cc vng (?) Em hiu nh th no v ni thng?Nu vai trong nc tr ca ni thng? (?) Da vo bng 15.1 hy cho bit hot ng ni - H Ni -Thnh ph H Ch Minh l hai thng tp trung nhiu nht nhng vng no trung tm thng mi , dch v ln v a ca nc ta ? (ng Nam B ) dng nht nc ta - HS nhn xt: NB t mc cao nht c nc do
Trng THCS Hong Diu Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

Hot ng ca GV v HS kinh t pht trin , dan s tp trung ng - Lu vai tr ca TP HCM (?) Ti sao ni thng km pht trin Ty Nguyn (l do ngc li vi vng ng Nam B) (?) Quan st cc hnh ri nhn xt ni thng nc ta ? (H Ni -Thnh ph H Ch Minh C ch ln, trung tm thng mi ln) GV: KL: kinh t t nhn gip cho ni thng pht trin mnh m +S phn b cc c s kinh doanh thng mi dch v ph thuc vo quy m dn s, sc mua ca nhn dn v s pht trin ca cc hot ng kinh t khc + Ch, trung tm thng mi ln, siu th cng cc dch v t vn, ti chnh, cc dch v sn xut v u t lm ni bt hn vai tr v v tr ca 2 trung tm Chuyn : Ni thng pht trin mnh m, cn hot ngoi thng nh th no ? HS c mc 2 -1 v trnh by1 (?) Em hiu nh th no v ngoi thng? Nu vai tr ca ngoi thng? Ti sao trong qu trnh i mi ngoi thng c ch trng y mnh? Ngoi thng l hot ng kinh t i ngoi quan trng nht. Nn kinh t nhiu thnh phn cng pht trin v m ca, th hot ng ngoi thng cng c vai tr quan trng, c tc dng trong vic gii quyt u ra cho cc sn phm, i mi cng ngh, m rng sn xut vi cht lng cao v ci thin i sng nhn dn. (?) Quan st hnh 15.6 Hy nhn xt biu v k tn cc mt hng xut khu ch lc ca nc ta m em bit? - Khong sn, lm sn:du th,than .. - nng sn, thu sn:go,c ph, tm ,c mc ng lnh.. - Sn phm cng nghip ch bin; hng dt may, in t.. (?) Tnh hnh xut, nhp khu trc kia v hin nay nc ta? (?) Ti sao trong qa trnh i mi, ngoi thng c ch trng nay mnh? ? Lin h: nn kinh t m ca, th trng m rng,
Trng THCS Hong Diu

Ni dung chnh

2. Ngoi thng:

- Ngoi thng l hot ng kinh t i ngoi quan trng nht nc ta - Hng nhp khu: My mc thit b, nguyn liu nhin liu - Hng xut khu: Hng cng nghip nng, khong sn , nng lm thu sn, cng nghip nh v tiu th cng nghip

- Nc ta ngy cng m rng bun bn vi nhiu nc


Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

Hot ng ca GV v HS ngoi thng tr thnh quan trng nht - Hnh nh minh ha + GV gii thch: nhp siu l tnh trng m tr gi nhp khu ca 1 nm ln hn tr ga xut khu (?) Hin nay ta bun bn nhiu nht vi nhng nc no? (?) V sao nc ta bun bn nhiu nht vi th trng khu vc chu Thi Bnh Dng? (y l khu vc gn nc ta , khu vc ng dn v c tc tng trng nhanh). H2: Tm hiu ngnh du lch VN. CTH: Trc quan- khn tri bn. GV: cho hs thc hin KT khn tri bn vi cc cu hi sau: (?) Em c nhn xt g v ngnh kinh t du lch nc ta ? (?) K tn cc ti nguyn du lch t nhin nc ta ( phong cnh p, kh hu tt. Bi tm tt. Ti nguyn ng vt qu him..) (?) K tn cc ti nguyn du lch nhn vn nc ta ( Cc cng trnh kin trc. Di tch lch s . L hi dn gian. Lng ngh truyn thng. Vn ho dn gian) (?) a phng em c nhng im du lch no? (?) K tn cc im du lch ni ting c cng nhn l di sn th gii? - Vnh H Long, ng Phong Nha (?) Xc nh trn bn Vit Nam mt s trung tm du lch ni ting? =>Cc nhm treo khn (A0) ln bng=>NX - BS GV: KL.

Ni dung chnh

II. DU LCH - Ngy cng khng nh v th ca mnh trong c cu kinh t c nc - Nc ta giu ti nguyn du lch t nhin, du lch nhn vn, nhiu im du lch ni ting c cng nhn l di sn th gii .Vnh H Long, ng Phong Nha - Nm 2002 c 2,6 triu lt khch quc t v hn 10 triu khch trong nc

IV. nh gi 1. V sao nc ta bun bn nhiu nht vi th trng khu vc chu Thi Bnh Dng? 2. Xc nh trn bn Vit Nam mt s trung tm du lch ni ting? 3. H Ni -Thnh ph H Ch Minh c nhng iu kin thun li no tr thnh cc trung tm thng mi , dch v ln nht nc ta? V. Hot ng ni tip + Hc cu hi SGK. + Hon thnh bi 15 VBT. + c li bi 6 phn II.1 SGK.

Trng THCS Hong Diu

Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

Ngy son: 30/09/2012 Ngy ging: 09/10/2012 Tun 8 - Tit 16: Bi 16: THC HNH V BIU V S THAY I C CU KINH T I. MC TIU BI HC Sau bi hc HS c th : 1.Kin thc: - Cng c cc kin thc hc t bi 6 v c cc kinh t theo ngnh ca nc ta 2. K nng: - Rn k nng x l cc s liu. Nhn xt biu - Rn k nng v biu theo min 3. Thi : II. PHNG TIN DY HC -Chun b bng s liu III. HOT NG TRN LP 1. Kim tra bi c a. V sao nc ta bun bn nhiu nht vi th trng khu vc chu Thi Bnh Dng? b. Xc nh trn bn Vit Nam mt s trung tm du lch ni ting? 2.Bi mi a, Hy v biu min th hin c cu GDP ca nc ta thi k 1991- 2002 * GV hng dn v: Bc 1: Nhn bit trong trng hp no th c th v c cu bng biu min. - Thng s dng khi chui s liu l nhiu nm, trong trng hp t nht 2-3 nm th thng dng biu hnh trn. - Khng v biu min khi chui s liu khng phi l theo cc nm. V trc honh trong biu min biu din nm. Bc 2: V biu min GV cho HS bit biu min chnh l mt bin th t biu ct chng, khi ta tng tng cc ct chng c b rng * Cch v biu min ch nht (khi s liu cho trc l t l%) - V khung biu (l hnh ch nht hoc hnh vung). Cnh ng (Trc tung) c tr s l 100% (tng s). Cnh nm ngang (Trc honh) th hin t nm u n nm cui ca biu .
Trng THCS Hong Diu Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

- V ranh gii ca min ln lt tng ch tiu ch khng phi ln lt theo cc nm. Cch xc nh im v tng t nh khi v biu ct chng - V n u t mu n b/ GV t chc cho HS v biu min. c/ GV Hy nhn xt biu bng cch tr li cc cu hi sau: Cc cu hi thng t ra khi nhn xt biu l: + Nh th no?(hin trng, xu hng bin i ca hin tng, qu trnh ) + Ti sao?( nguyn nhn dn n s bin i trn) + iu y c ngha g? - S gim mnh nng lm ng nghip t 40,5% xung cn 23,0% ni ln iu g? - T trng ca khu vc kinh t no tng nhanh? Thc t ny phn nh iu g? IV. nh gi: - nh gi mt s bi lm ca hs. - Nhn mnh k nng v biu min V.Hat ng ni tip - Chun b bi tip theo.

Trng THCS Hong Diu

Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

Ngy son: 07/10/2012 Ngy ging: 16/10/2012 Tun 9 - Tit 17:

N TP
I. MC TIU BI HC Sau bi hc HS c th th hin c cc kin thc v k nng c bn trong bi kim tra 1. Kin thc: - a l dn c v a l cc ngnh kinh t t bi 1 n bi 16 2. K nng: - c v phn tch cc biu - Phn tch bng s liu - V cc dng biu trn, ct, ng biu din 3. Thi : - Gio dc lng yu thin nhin, thc gi gn cc gi tr thin nhin, lch s vn ho ca a phng, xy dng kinh t gp phn lm giu qu hng. II. PHNG TIN DY HC - Chun b ni dung n tp III. HOT NG TRN LP 1. n tp: Ni dung chnh NI DUNG N TP H1: a l dn c: 1. a l dn c GV pht vn cu hi yu cu HS - Tnh hnh phn b cc dn tc trnh by sau nhn xt, b sung , - Tnh hnh gia tng dn s, nguyn nhn v sa cha. hu qu - S thay i c cu dn s v xu hng thay i c cu dn s - Phn b dn c - c im ca ngun lao ng v s dng lao ng - Hng gii quyt vic lm
Trng THCS Hong Diu Nm hc 2012 - 2013

Hot ng ca GV v HS

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

Hot ng ca GV v HS Ni dung chnh H 2: a l kinh t - Phn tch v so snh thp dn s GV pht vn cu hi yu cu HS 2. a l kinh t trnh by sau nhn xt, b sung , - Xu hng chuyn dch c cu kinh t sa cha. - Nhng thnh tu v kh khn - Cc nhn t nh hng n s pht trin v phn b nng nghip, cng nghip - S pht trin v phn b nng nghip + Ngnh trng trt - S pht trin v phn b cng nghip + C cu ngnh CN + Cc ngnh CN trng im - S pht trin v phn b lm nghip, thy sn - Vai tr ca dch v - c im pht trin v phn b ngnh dch v - GTVT v Bu chnh vin thng 3. Phn thc hnh H 3: Phn thc hnh - Nhn xt bng s liu, phn tch, so snh - Cho HS trnh by cch hiu , cch - V biu trn, ct, ng. lm cc bi tp v biu , sau - c lc GV chnh sa v un nn, - in hoc lp s - GV nu nhng yu cu cn thit khi lm bi tp v cc dng biu , in hoc lp s . 2. Hot ng ni tip - n tp t bi 114 - Chun b KT 45 pht

Trng THCS Hong Diu

Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

Ngy thng nm 2012 Tun 9 TIT 18

Kim tra

I. Mc tiu 1. Kin thc - Nhm nh gi kt qu hc tp ca HS t bi 1-16 - HS phi th hin c cc kin thc v k nng c bn trong bi kim tra. - Cng c cho HS cc kin thc k nng hc - Qua bi kim tra thu c cc tn hiu ngc nhm iu chnh hot ng dy hc trong giai on tip theo 2. K nng -c v phn tch cc biu .Phn tch bng s liu,V cc dng biu trn, ct, ng biu din. 3. Thi - Thng qua ni dung bi kim tra gio dc cho HS v dn s, mi trng... - Gio dc cho HS thc nghim tc lm bi II. bi: Qu chung thng nht Ngy thng nm 2011 S PHN B LNH TH Tun 10. Tit 19 - Bi 17 VNG TRUNG DU V MIN NI BC B I. MC TIU BI HC Sau bi hc HS c th 1.Kin thc: - Bit :VTL,GH lnh th v nu ngha ca chng i vi vic pht trin KT-XH.
Trng THCS Hong Diu Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

- Hiu :Trnh by c c im TN-TNTN ca vng v nhng TL-KH i vi s pht trin KT-XH.Trnh by c c im daan c,x hi v nhng TL-KH i vi s pht trin KT-XH ca vng. 2. K nng: - HS phi xc nh c VT, ranh gii ca vng, v tr mt s ti nguyn quan trng, -Hiu: Phn tch cc bng s liu hiu v trnh by c im dn c xh ca vng v gii thch c mt s ch tiu pht trin kinh t- x hi 3. Thi : -Gio dc lng yu thin nhin, lng t ho dn tc.Hiu c vic pht trin KT phi i i vi nng cao i sng i i vi BVTNTN-BVMT. II. PHNG TIN DY HC - Bn t nhin ca vng Trung du v min ni Bc B - Bn t nhin hoc bn hnh chnh Vit Nam - Mt s tranh nh III.HOT NG TRN LP 1. Kim tra bi c: Kim tra s chun b ca HS 2. Bi mi Hot ng ca GV v HS Ni dung chnh H1: V tr a l v gii hn lnh th I.V TR A L V GII HN GV yu cu HS nghin cu SGK LNH TH ? Quan st lc hnh 17.1 xc nh ranh gii + Bc : gip Trung Quc vng. + Ty : gip Lo ? Da vo lc nhn xt chung v lnh th + ng Nam : gip Vnh Bc B ca vng. + Nam : Gap : BBB v BTB ? c tn cc tnh ng Bc, cc tnh Ty - ngha: Bc, v din tch v dn s + giao lu kinh t vi cc nc lng ? Quan st lc hnh 17.2, hy xc nh ranh ging: Lo, TQ gii gia vng Trung du v min ni Bc B vi + giao lu KT XH vi ng bng ng bng sng Hng, Bc Trung B; vi cc tnh sng Hng v vng kt tng im BB Qung Ty, Vn Nam (Trung Quc) v Thng + Vng bin giu tim nng Lo. - Pha bc :gip TQ . im cc bc Lng c, ng vn tnh H Giang: 23o 27 B - Pha ty :gip Lo. A-pa-chi, huyn Mng T, Lai Chu. - Pha ng nam :l Vnh Bc B c vnh Bi T Long, vnh H Long l nhng ti nguyn du lch ni ting. - Pha nam :gip vng ng bng sng Hng v vng Bc Trung B ? Nu ngha v tr a l ca vng + Gap Trung Quc, Lo thun li giao lu kt- xh vi cc nc lng ging + Gap vnh Bc B : vng bin giu tim nng
Trng THCS Hong Diu Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

Hot ng ca GV v HS Ni dung chnh pha ng Nam + Gap BBB v BTB : giao lu kt xh vi BS Hng v vng kt trng im BB GV.KL. Qua khi qut VTL v gii hn lnh th, tm hiu v KTN v ti nguyn thin nhin Gv lu Trung du v min ni Bc B gm c b phn cc o, qun o trn vnh bc B H 2: iu kin t nhin v ti nguyn thin nhin GV cho HS Quan st lc mu sc cao nhn xt v a hnh II. IU KIN T NHIN V TI ? nh hng cao, hng ni NGUYN THIN NHIN - Dy Hong Lin Sn c nh Phan-xi-pan cao 1. a hnh: nht 3143m - ni cao v chia ct su sc pha - Vng Ty Bc ni non him tr TB - Vng ng Bc phn ln l ni trung bnh - Ni TB pha B - Di t chuyn tip gia min ni v ng bng - i bt p xen k 62ng bng gi l trung du a hnh i bt p xen k nhng thung lng bng phng cnh ng ? Vi a hnh thun li pht trin kinh t nh th no? C ti nguyn khong sn , thu in phong ph v a dng. ? Kh hu c c im g? Kh hu nhit i c ma ng lnh thch hp cho cy cng nghip cn nhit i v n i. ? Tm trn lc (hnh 17.1) v tr cc m khong sn, nh my thy in chng minh rng Trung du v min ni Bc B giu tim nng thy in v khong sn ca t nc. ? Ch nhng sng ln ca vng trn bn ? Sng trong vng c c im g? ? Sng c tim nng g? ? Ti nguyn khong sn v v tr cc m? =>HS trnh by v c im t nhin v a hnh, kh hu, sng ngi ca 2 tiu vng ? S khc nhau ca 2 tiu vng do nh hng ca nhng iu kin t nhin no? ? a hnh nh hng n kh hu s pht trin kt khc nhau gia 2 vng ? V TN, vng c nhng kh khn g? + a hnh b chia ct mnh + Thi tit din bin that thng giao thng + Kh khn: - a hnh b chia ct thi tit tht vn ti
Trng THCS Hong Diu Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

Hot ng ca GV v HS + khong sn tr lng nh, kh khi thc + cht ph rng ba bi xi moon, st l t, l quyt cht lng MT b gim t nghim trng ? Nu bin php khc phc kh khn? ? Lin h : - CN ng Vn - Lng C : a hnh him tr vi nhng a danh gay n tng nh Cng tri Qang B, ng Vn Lng c - Vng a hnh st ln B to nn vnh H Long cnh p v hp dn, c UNESCO cng nhn l k quan TG - Kh hu: ti nguyn sinh vt a dng: cy CN, cy dc liu rau qa n i v can nhit GV.KL.vi KTN v ti nguyn TN dn c trong vng sinh sng ra sao H 3: c im dn c x hi: ? Nu cc dn tc sinh sng vng trung du v min ni pha Bc ? Nhn xt tnh hnh phn b ca cc dn tc - dn c c nhng kinh nghim g v sn xut? - Trc quan B17.2 Tho lun nhm - Nhn xt v s chnh lch v dn c, x hi ca 2 tiu vng: B V TB - Tho lun: - Thnh tu ca cng cuc i mi - Nhng vn c quan tm hng u pht trin kinh t min ni BB GV.KL. gii thiu QNinh vi tim nng ti nguyn : m than CN khai thc nhit in, bin du lch, ca khu mng ci +GDTT: nhng d n pht trin KT min ni pht trin KT mi min trn t nc

Ni dung chnh thng gy tr ngi cho GTVT - tr lng khong sn nh kh khai thc - cht ph rng cht lng MT b gim st

III.C IM DN C X HI - a bn c tr ca nhuu dn tc i sng cn kh khn nhng ang ci thin

IV. nh gi 1. Hy nu nhng th mnh v ti nguyn thin nhin ca Trung du v min ni Bc B? 2. V sao vic pht trin kinh t , nng cao i sng cc dn tc phi i i vi bo v mi trng t nhin ? V.Hot ng ni tip *Hc cu hi SGK.
Trng THCS Hong Diu Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

+Ch cu 2: -V tr a l. -iu kin t nhin. -C s h tng. *Hon thnh bi 17 VBT. +Ch trng cu 4. *c trc bi 18.

Ngy thng nm 2011 Tun 10.Tit 20 Bi 18 VNG TRUNG DU V MIN NI BC B (Tip) I. MC TIU BI HC Sau bi hc HS c th 1. Kin thc: - Hiu :Trnh by c th mnh kinh t ca vng th hin 1s ngnh cng nghip , nng nghip , dch v ;S phn b ca cc ngnh . -Bit :Nu tn cc TTKT v cc ngnh KT ca tng TT. 2. K nng: - HS cn nm vng phng php so snh gia cc yu t a l phn tch v gii thch cc cu hi. Phn tch bn kinh t cc s liu a l ca vng trnh by c c im v pb ca cc ngnh KT,... 3. Thi : Gio dc lng yu thin nhin II. PHNG TIN DY HC - Bn t nhin ca vng Trung du v min ni Bc B - Bn kinh t ca vng Trung du v min ni Bc B - Mt s tranh nh II.HOT NG TRN LP 1. Kim tra bi c Hy nu nhng th mnh v ti nguyn thin nhin ca Trung du v min ni Bc B? 2.Bi mi
Trng THCS Hong Diu Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

Hot ng ca GV v HS H1: Tnh hnh pht trin kinh t ? Quan st lc hnh 18.1, hy nhn xt cc ngnh cng nghip ca vng Trung du v min ni Bc B? tp trung cng nghip khai khong v CN nng lng ( thy in, nhit in ) ? K tn cc ngnh cng nghip ?Xc nh cc c s ch bin khong sn + Ch ti mi lin h gia ni khai thc v ni ch bin, mt phn phc v xut khu - Cc ngnh cng nghip nng nh in lc, luyn kim en, mu, ho cht, vt liu xy dng. V phn b sn xut , trung du l a bn tp trung cng nghip ch bin khong sn ? Trung du v min ni Bc B pht trin mnh nht l ngnh cng nghip no? V sao? - Than ng Bc (Qung Ninh, Na Dng, Thi Nguyn) - Thu n Ty Bc ? V sao khai thc khong sn l th mnh ca tiu vng ng Bc cn pht trin thu in th mnh ca tiu vng Ty Bc? ? Tm trn lc (hnh 18.1) v tr cc nh my thy in? v tr cc cc trung tm cng nghip luyn kim, c kh ho cht? ? Quan st hnh 18.2 nu ngha ca thu in Ho Bnh? Nh my thu in Ho Bnh khi cng xy dng ngy 6/11/1979 sau 15 nm xy dng 12/1994 cng sut 1920MW sn xut 8160 KWh. H thu in Ho Bnh iu tit l cho sng Hng, du lch, thu sn, iu ho kh hu . ? Nhng ngnh no s dng ngun nng lng ti ch (CN nh, ch bin thc phm, xi mng, th cng m ngh) - Lin h TT: - Minh ha hnh nh v thy in Ha Bnh ( S.) H.18.2 -1 s d n ln: thy in Sn La( 2400MW), TQuang (342 MW) gp phn pht trin KT-XH ca vng v kim sot l cho ng bng - pht trin CN nng: nng lng, luyn kim, c kh HS trnh by, gp , b sung GV chun xc
Trng THCS Hong Diu

Ni dung chnh IV.TNH HNH PHT TRIN KINH T 1. Cng nghip

- Cng nghip nng lng pht trin mnh, nh ngun than phong ph v ngun thu nng di do. Thu in Ho Bnh, Thc B, thu in Sn La (2400M W), thu in Tuyn Quang (342 MW) - Nhiu tnh xy dng cc x nghip cng nghip nh, ch bin thc phm, sn xut xi mng, th cng m ngh trn c s s dng ngun nguyn liu , ngun lao ng di do

Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

Hot ng ca GV v HS H 2: Nng nghip ? K tn cc loi cy trng? ? Phn b cc loi cy: la ng, ch, hi, hoa qa? ? Nhn xt v c cu cy trng? ? Loi cy CN no chim t trng ln v din tch v sn lng? ? Nh iu kin thun li g m cy ch chim t trng ln v din tch v sn lng cao so vi c nc? - t feralit i ni, kh hu nhit i c ma ng lnh. ? Nng-lm kt hp nh th no?kt qa ra sao ? ngha ? Chn nui Trung du vmin ni Bc B nh th no? *Kh khn do thiu quy hoch, th trng , thi tit..

Ni dung chnh 2. Nng nghip * Trng trt: - Cy lng thc : La ng l cy lng thc chnh

- Nng nghip c tnh a dng v c cu sn phm (nhit i, cn nhit i, n i) v tng i tp trung v quy m. - Cy cng nghip: Ch Mc Chu (Sn La), ch tuyt (H Giang), ch Tn Cng (Thi Nguyn) c nhiu nc a chung * Chn nui: n tru chim t trng ln nht c nc (57,3%), chn nui ln cng pht trin - Ngh nui tm, c trn ao h, m v vng nc mn, nc l (Qung Ninh) H3: Dch v 3. Dch v GV trnh by: TDu v min ni BB vi B S.Hng SGK hnh thnh mi giao lu thng mi lu i + Trc quan H18.1 ? Tm trn bn nhng tuyn ng ch yu nh quc l 1,2,3,6.. GV ch mng li giao thng vi cc tuyn ng st, ng b ni cc th x vi th H Ni v cc ca khu quc t nh Mng Ci, Lng Sn, Lo Cai ? Hy tm hiu v h thng dch v vng Trung du v min ni Bc B? ? Tm trn lc hnh 18.1, cc tuyn ng st, ng t xut pht t Th H Ni i n cc th x ca cc tnh bin gii Vit Trung v Vit Lo. ? Nu tn mt s hng ha truyn thng ca Trung du v min ni Bc B trao i vi ng bng sng Hng. ? Tm trn lc hnh 18.1, cc ca khu quan trng trn bin gii Vit Trung: Mng Ci, ng V. CC TRUNG TM KINH T ng, Lo Cai. ? K tn mt s im du lch - Cc thnh ph Thi Nguyn, Vit H4: Cc trung tm kt Tr, H Long, Lng Sn l cc trung
Trng THCS Hong Diu Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

Hot ng ca GV v HS ? Xc nh trn lc hnh 18.1 v tr a l ca cc trung tm kinh t. Nu cc ngnh sn xut c trng ca mi trung tm. ? Trng tm ca vn l chc nng kinh t ca tng trung tm. Mi trung tm u c v tr a l quan trng li c mt s ngnh cng nghip c trng. - Trong vng c 4 trung tm kinh t ln Thi Nguyn, Vit Tr, H Long, Lng Sn. *Thi Nguyn l trung tm cng nghip nng luyn kim c kh. *Vit Tr (ho cht, giy, vt liu xy dng), *H Long l cng nghip than, du lch.* Th x Lng Sn l ca khu quc t quan trng.

Ni dung chnh tm kinh t quan trng. Mi TPu c mt s ngnh cng nghip c trng. - Cc thnh ph Yn Bi, in Bin Ph, Lo Cai v th x Sn La ang tr thnh cc trung tm kinh t vng

IV. nh gi 1. V sao khai thc khong sn l th mnh ca tiu vng ng Bc cn pht trin thu in th mnh ca tiu vng Ty Bc? 2. Nu ngha ca vic pht trin ngh rng theo hng nng lm kt hp 3. V biu hnh ct: Gi tr sn xut cng nghip Trung du v min ni Bc B (t ng) V.Hot ng ni tip +Hc cu 1; 2 SGK. +Hon thnh bi 18 VBT. +c li bi 11.

Trng THCS Hong Diu

Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

Ngy thng nm 2011 Tun 11. Tit 21 - Bi 19: THC HNH: C BN , PHN TCH V NH GI NH HNG CA TI NGUYN KHONG SN I VI PHT TRIN CNG NGHIP TRUNG DU V MIN NI BC B I. MC TIU BI HC Sau bi hc, HS cn nm c 1.Kin thc: - HS phn tch v nh gi nh hng ca ti nguyn khong sn i vi pht trin cng nghip trung du v min ni bc b 2. K nng: - HS cn nm vng k nng c cc bn - V s th hin mi quan h gia u vo v u ra ca ngnh cng nghip khai thc, ch bin v s dng ti nguyn khong sn 3. Thi : -Gio dc lng yu thin nhin, bo v mi trng. II. PHNG TIN DY HC - Bn t nhin ca vng Trung du v min ni Bc B - Bn kinh t ca vng Trung du v min ni Bc B - Mt s tranh nh III.HOT NG TRN LP 1.Kim tra bi c CH: V sao khai thc khong sn l th mnh ca tiu vng ng Bc cn pht trin thu in th mnh ca tiu vng Ty Bc? CH: Xc nh trn lc hnh 18.1 v tr a l ca cc trung tm kinh t.Nu cc ngnh sn xut c trng ca mi trung tm Trung du v min ni Bc B? 2.Bi mi: Hot ng ca GV v HS Ni dung chnh H1: c bn khong sn vng I. C BN T NHIN (17.1) TD&MNBB. 1. Xc nh trn hnh 17.1 v tr cc m GV gi 1 HS ln bng c lc t nhin than, st, man gan , thic, b xit aptit, (17.1) ?Y/C c lp c phn ch gii, c mu ng, ch, km. sc ? Quan st lc hnh 17.1, hy tm v tr cc m than, st, man gan , thic, b xit, aptit, ng, ch, km. Phn b cc m khong sn ny?
Trng THCS Hong Diu Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

Hot ng ca GV v HS - Than (Qung Ninh, Na dng, Thi Nguyn) - St (Thi Nguyn, Yn Bi..) - Thic v b xt (Cao Bng) - ng-vng (Lo Cai..). Thic, Tnh Tc (Cao bng)., aptit (Lo Cai), pi rit (Ph Th) H2:Phn tch & nh gi nh hng.... CTH: HCN,HN =>KNS: T duy,giao tip,lm ch bn thn... N 1:Nhng ngnh cng nghip khai thc no c iu kin pht trin mnh? V sao? * Cng nghip khai thc: - Than ng Bc (Qung Ninh, Na Dng, Thi Nguyn), - st, aptit, kim loi mu nh ng, ch, km . - V cc m khong sn ny c tr lng kh ln, c iu kin khai thc kh thun li, nh quan trng l p ng c cu nn kinh t N2: Chng minh ngnh cng nghip luyn kim en Thi Nguyn ch yu dng nguyn liu khong sn ti ch? GV gi cho HS tm v tr cc m khong sn c c li gn nh: M st Tri Cau (cch 7 km) m than m Phn M (17 km) m mangan Cao Bng ( 200 km) N3:HS xc nh trn lc m than Qung ninh, nh my in Ung B, cng Ca ng. N4: V s mqh gia sx&tiu th sn phm than theo mc ch? =>i din nhm bo co kq. =>Nhn xt-b sung. GV: Hng dn v s Khai thc than

Ni dung chnh

II.PHN TCH V NH GI NH HNG CA TI NGUYN KHONG SN I VI PHT TRIN CNG NGHIP TRUNG DU V MIN NI BC B 1.Nhng ngnh cng nghip khai thc c iu kin pht trin mnh: - Kt than - Kt thu in

2. Cng nghip luyn kim en Thi Nguyn ch yu dng nguyn liu khong sn ti ch

3. Xc nh m than Qung Ninh, nh my in Ung B, Cng xut khu Ca ng 4. S mi quan h gia sn xut v tiu th sn phm than theo mc ch

Lm nhin liu cho cc nh my nhit in

Phc v nhu cu tiu dng than trong nc

xut khu

IV. nh gi : GV hng dn BT kh trong VBT. V. Hot ng ni tip:


Trng THCS Hong Diu Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

- Chun b bi sau: Bi 20 Vng ng Bng Sng Hng Ngy thng nm 2011 Tun 11.Tit 22- Bi 20 VNG NG BNG SNG HNG I. MC TIU BI HC Sau bi hc, HS cn: 1. Kin thc: -Bit : Nhn bit VTL,GH lnh th v nu ngha ca chng i vi vic pht trin KTXH. -Hiu : Trnh by c c im TN-TNTN,DC-XH ca vng v nhng TL-KK i vi s pht trin KT-XH. 2. K nng: -Bit : X trn B,L v tr,gh ca vng BSH; -Hiu :Pt biu ,BSL,BTK trnh by c im TN,DC-XH ca vng. 3. Thi : -Gio dc lng yu thin nhin, lng t ho dn tc II. PHNG TIN DY HC - Bn t nhin ca vng ng bng sng Hng - Bn t nhin hoc bn hnh chnh Vit Nam - Mt s tranh nh vng ng bng sng Hng III. HOT NG TRN LP 1. Kim tra bi c 2. Bi mi Hot ng ca GV v HS Ni dung chnh H1: Tm hiu VTL-GH lnh th vng I. V TR A L V GII HN LNH BSH. TH CTH: HCN =>KNS: T duy. - Vng ng bng sng Hng bao gm GV yu cu HS quan st H20.1+ BTN vng: ng bng chu th mu m gip vi ? Nghin cu SGK v lc hnh 20.1 xc Trung du v min ni Bc B. Bc Trung nh ranh gii vng vi cc vng Trung du v B min ni Bc B v Bc Trung b - Dn s (17,5 triu ngi nm2002) ? c tn cc tnh vng , v din tch v dn - Thun li giao lu kinh t x hi vi cc s vng, c bit c th H Ni l trung ? Quan st hnh 20.1, hy xc nh - V tr tm kinh t khoa hc cng ngh v nhiu cng Hi Phng, cc o Ct b, Bch Long mt khc ca t nc v trn TG. V. ? Da vo lc nhn xt chung v lnh th ca vng ng bng sng Hng. ? Nu ngha v tr a l ca vng
Trng THCS Hong Diu Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

Hot ng ca GV v HS - L vng c v tr thun li, iu kin t nhin ti nguyn thin nhin phong ph v a dng H2: Tm hiu KTN-TNTN vng BSH. CTH: HCN,HN=>KNS: T duy,giao tip,lm ch bn thn. HS lm vic theo nhm 15Tm hiu v KTN v TNTN * Gv gi HS phn bit vng ng bng sng Hng v chu th sng Hng.(chu th sng Hng c din tch hp hn ng bng sng Hng v c vng t gip vi trung du min ni Bc B v ranh gii pha Bc vng Bc Trung B). GV Cn khc su vai tr ca sng Hng i vi vng kinh t trng tn ny ? Nu nhng diu kin t nhin v ti nguyn thin nhin ca vng? ? Da vo hnh 20.1 v kin thc hc. Nu ngha ca sng Hng i vi s pht trin nng nghip v i sng dn c. - Bi dp ph sa, m rng din tch v pha bin. Tuy nhin phi p . GV cn nhn mnh c im ni bt l ng bng c iu, trng do thu ch sng Hng tht thng, tm quan trng ca h thng iu. - iu kin kh hu thu vn thun li cho sn xut nng nghip. Thi tit ma ng thch hp vi mt s cy a lnh. *Lu HS do nh hng ca gi ma ng bc nn ma ng ng bng sng Hng lnh thc s ? Quan st hnh 20.1 hy k tn v nu s phn b cc loi t ng bng sng Hng? C th trng loi cy no? (Ti nguyn qu gi nht ca vng l t ph sa) Kh khn: thi tit din bin tht thng ? Quan st lc hnh 20.1 K tn cc loi khong sn ca vng ,Nhng ngun ti nguyn bin no ang c khai thc c hiu qu?C th pht trin ngnh kinh t no? ? Tim nng ca bin?( vng bin c du kh Tin Hi Thi Bnh H3: Tm hiu c im dn c-x hi vng BSH.
Trng THCS Hong Diu

Ni dung chnh

II. IU KIN T NHIN V TI NGUYN THIN NHIN - a hnh : ng bng c iu, trngnng nghip pht trin

- Kh hu:C ma ng lnh thch hp vi mt s cy a lnh (khoai ty, xu ho, ci bp..). -Sng Hng v sng Thi Bnh bi p ph sa m rng chu th - Ti nguyn qu gi nht ca vng l t ph sa. - Ti nguyn khong sn c gi tr ng k l cc m Trng Knh (Hi phng), H Nam, Ninh Bnh, st cao lanh (Hai Dng), than nu (Hng Yn), kh t nhin Thi Bnh - Nhng ngun ti nguyn bin ang c khai thc c hiu qu nh nui trng, nh bt thu sn, du lch -Kh khn:Thin tai (bo l,thi tit tht thng..);t ti nguyn khong sn.. III. C IM DN C V X HI - ng bng sng Hng l vng ng dn nht c nc, ngun lao ng di do. Mt trung bnh 1179 ngi/km2 ( nm 2002) - Gn y t l gia tng dn s t nhin c gim mnh nhng mt dn s vn cn cao. =>Ngun lao ng di do,th trng tiu th ln ;c nhiu khinh nghim trong sn xut,c chuyn mn k thut - ng bng sng Hng l vng c kt cu h tng nng thn hon thin nht trong c
Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

Hot ng ca GV v HS CTH :HCN =>KNS:Giao tip, t duy. ? Da vo s liu hnh 20.2, hy tnh xem mt dn s ca ng bng sng Hng gp bao nhiu ln mt trung bnh ca c nc, ca cc vng Trung du v min ni bc b v Ty nguyn (gp 5 ln so vi c nc, 10 ln so vi Trung du- min ni Bc B,<15 ln so vi Ty Nguyn) ? Mt dn s cao ng bng sng Hng c nhng thun li v kh khn g trong s pht trin kinh t x hi?(dn c tp trung ng nng thn- bin php y mnh qu trnh cng nghip ho) ? Quan st bng 20-1, nhn xt tnh hnh dn c - x hi ca vng ng bng sng Hng so vi c nc? ? Quan st hnh 20-3, nhn xt v kt cu h tng vng ng bng sng Hng? - ng bng sng Hng l vng ng dn, nng nghip tr ph, cng nghip v th din ra si ng

Ni dung chnh nc. H thng iu di hn 3000km l b phn quan trng trong kt cu h tng v l nt c o ca nn vn ho sng Hng, vn ho Vit Nam =>Kt cu h tng nng thn hon thin nht c nc. - ng bng sng Hng c mt s th c hnh thnh t lu i. -Kh khn: Sc p dn s ng i vi pht trin KTXH;C cu kinh t chuyn dch chm...

IV. nh gi 1. iu kin t nhin ca ng bng sng Hng c nhng thun li v kh khn g cho s pht trin kinh t x hi ? 2. Nu tm quan trng ca h thng iu ng bng sng Hng? V.Hot ng ni tip +Hc cu 1; 2 SGK. -Ch bi tp 3: X l s liu. V biu . (bi 20.6 VBT) +Hon thnh bi 20 VBT. -Ch bi 20.4: khng phi s liu tnh mc II. +c trc bi 21.

Trng THCS Hong Diu

Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

Ngy thng nm 2011 Tun 12.Tit 23- Bi 21 VNG NG BNG SNG HNG I. MC TIU BI HC Sau bi hc, HS cn: 1. Kin thc: -Hiu: Trnh by c tnh hnh pht trin kinh t. -Bit: Nu c tn cc TTKT ln ca vng;Nhn bit VT,GH v vai tr ca vng KTT Bc B. 2. K nng: -Bit: S dng cc B,L kinh t vng BSH thy r s phn b cc ngnh kinh t ca vng ,v tr-GH ca vng KTTBB. 3. Thi : -Gio dc lng yu thin nhin, lng t ho dn tc II. PHNG TIN DY HC - Bn t nhin Vit Nam - Bn kinh t ca vng ng bng sng Hng - Mt s tranh nh vng ng bng sng Hng III. HOT NG TRN LP 1.Kim tra bi c CH: iu kin t nhin ca ng bng sng Hng c nhng thun li v kh khn g cho s pht trin kinh t x hi ? 2.Bi mi: Hot ng ca GV v HS Ni dung chnh H1: Tnh hnh pht trin kinh t cng nghip I. TNH HNH PHT TRIN KINH GV gii thiu:CN BSH hnh thnh sm T nht VN v pht trin mnh trong thi k t 1. Cng nghip nc thc hin CNH, HH -Hnh thnh sm v pht trin mnh - Trc quan H 21.1 trong thi k CNH-HH. ? Quan st hnh 21.1 hy nhn xt s chuyn - tng mnh v gi tr v t trng trong bin v t trng khu vc cng nghip- xy c cu GDP vng dng vng ng bng sng Hng? ? Nhn xt gi tr sn xut cng nghip - ngnh CN trng im : ch bin lng ng bng sng Hng nm 1995- 2002? thc thc phm, hng tiu dng, vt liu T trng khu vc CN tng mnh 18,3 nghn xy dng v c kh - trung tm CN: HN, HP
Trng THCS Hong Diu Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

Hot ng ca GV v HS t ng (1995) ln 55,2 nghn t ng(2002) ? K tn cc ngnh CN ? Ngnh no l ngnh CN trng im ca BSH CN ch bin lng thc thc phm, hng tiu dng, vt liu xy dng v c kh ? K tn nhng sn phm CN quan trng ca vng? ? a bn phn b cc ngnh CN trng im Ch bin LT TP : HN, HP, N, Hng Yn, Hi Dng Hng tiu dng: HN, Ninh Bnh, Hi Phng C kh: HN, H ng, Hi Dng, HP, Hng Yn, Nam nh, Thi Bnh ( H21.3) - HS trnh by, gp b sung - Gv chun xc - Chuyn : vi ti nguyn khong sn, vng BSH pht trin 1 s ngnh CN trng im. Cn NN c nhng iu kin TN nh hng: kh hu, sng ngi, t ai H2 Nng nghip: ? Da vo bng 21.2, so snh nng sut la ca ng bng sng Hng, ng bng sng Cu Long v c nc, Gii thch. ? Sn xut lng thc ng bng sng Hng tm quan trng nh th no? ng bng sng Hng c nhng thun li kh khn g pht trin sn xut lng thc? ? ng bng sng Hng c nhng loi cy trng no a lnh? - Cy a lnh em li hiu qu kinh t ln nh cc cy ng ng, khoai ty, su ho, c chua. V ng ang tr thnh v sn xut chnh ? Nu li ch kinh t ca vic a v ng thnh v sn xut chnh ng bng sng Hng?. ? Chn nui ng bng sng Hng nh th no? n ln chim t trng ln nht c nc 27,2% nm 2002). Chn nui b (b sa) ang pht trin. Chn nui gia cm v nui trng thu sn c ch pht trin H3: DV ? Da trn hnh 21.2 v s hiu bit, hy xc
Trng THCS Hong Diu

Ni dung chnh

2. Nng nghip -ng th 2 c nc v DT v tng sn lng,ng u nng sut la + Trng trt: - Ngh trng lu c trnh thm canh cao - V ng vi nhiu cy trng a lnh ang tr thnh v sn xut chnh + Chn nui: - chn nui gia sc, c bit chn nui ln chim t trng ln nht c nc. - Chn nui b(c bit l b sa),gia cm v nui trng thy sn ang pht trin. - nui trng v nh bt thy hi sn vnh Bc B

Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

Hot ng ca GV v HS nh v tr a l v nu ngha kinh t x hi ca cng Hi Phng v sn bay quc t Ni Bi.

Ni dung chnh

H4: ? Da vo lc (hnh 21.2) nu cc ngnh kinh t ca cc trung tm kinh t H Ni, Hi Phng, Nam nh. ? Xc nh v tr ca cc tnh, TP tuc vng kinh t trng im Bc B GV nh hng HS nhn thy hu ht cc tnh , thnh trong vng kinh t trng im Bc B u nm k vi vng Trung Du v min ni Bc B (trong tnh Qung Ninh vi TP H Long thuc vng Trung du v min ni Bc B i vi 2 vng kinh t, ch khng ring i vi ng bng sng hng

3. Dch v : -GTVT,BCVT,DL pht trin. - H Ni, Hi Phng l hai u mi giao thng vn ti quan trng v l hai trung tm du lch ln pha bc - ng bng sng Hng c nhiu a danh du lch hp dn, ni ting: Cha Hng, Tam Cc- Bch ng, Cc Phng, Sn - Bu chnh vin thng l ngnh pht trin mnh V. CC TRUNG TM KINH T V VNG KINH T TRNG IM BC B - H Ni, Hi Phng l hai trung tm kinh t ln nht ng bng sng Hng. - Cc thnh ph H Ni, Hi Phng, H Long (Qung Ninh) to thnh tam gic kinh t mnh cho vng kinh t trng im Bc B. - Vng kinh t trng im Bc B thc y chuyn dch c cu kinh t theo hng CNH-HH s dng hp lTNTN,ngun lao ng ca c hai vng ng bng sng Hng, Trung du v min ni Bc B .

IV.nh gi 1. Trnh by c im cng nghip ca ng bng sng Hng thi k 1995-2002 2. Sn xut lng thc ng bng sng Hng tm quan trng nh th no? ng bng sng Hng c nhng thun li kh khn g pht trin sn xut lng thc? 3.Chng minh rng ng bng sng Hng c iu kin thn li pht trin du lch V.Hot ng ni tip +Hc cu hi SGK. +Hon thnh bi 21 VBT. +Chun b cho bi 22: thc hnh

Trng THCS Hong Diu

Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

Ngy thng nm 2011 Tun 12. Tit 24 - Bi 22: THC HNH V V PHN TCH BIU V MI QUAN H GIA DN S, SN LNG LNG THC V BNH QUN LNG THC THEO U NGI I. MC TIU BI HC Sau bi hc, HS cn: 1. Kin thc: - HS cn phn tch c mi quan h gia dn s , sn lng lng thc v bnh qun theo u ngi cng c kin thc hc v vng ng bng sng Hng, mt vng t cht ngi ng, m giai php quan trng l thm canh tng v v tng nng xut . - Suy ngh v cc gii php pht trin bn vng 2. K nng - Rn k nng v biu trn c s x l bng s liu ,v biu v mqh gia DS-BQLTSLLT. 3. Thi : -Gio dc tinh thn lao ng II. PHNG TIN DY HC - Bn t nhin ca vng ng bng sng Hng III.HOT NG TRN LP 1. Kim tra bi c CH: Sn xut lng thc ng bng sng Hng tm quan trng nh th no? ng bng sng Hng c nhng thun li kh khn g pht trin sn xut lng thc CH: Chng minh rng ng bng sng Hng c iu kin thn li pht trin du lch? 2.Bi mi: Hot ng ca GV v HS Ni dung chnh H1: C nhn 1. Hng dn v biu Nm 1995 1998 2000 2002 Tiu ch 100. 103. 105. Dn s 108.2 0 5 6 Sn lng 100. 117. 128. 131.1 LT 0 7 6
Trng THCS Hong Diu Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

Hot ng ca GV v HS Ni dung chnh 2. Da vo biu v v cc bi BQ lng 100. 113.6 121.9 121.2 hc 20,21, hy cho bit: thc/ngi 0 Bng 22.1. Tc tng dn s , Sn lng lng a. Nhng thun li kh khn trong sn xut lng thc ng bng sng thc Sn lng lng thc theo u ngi - V ba ng GV hng dn HS da vo s bin Hng i ca cc ng trn biu nhn xt mi * Thun li: t ph sa, kh hu c ma ng lnh, ngun nc, lao ng quan h dn s lng thc di do. H2:HS lm vic theo nhm ? Da vo biu v v cc bi hc 20,21, * Kh khn: thi tit tht thng b. Vai tr ca v ng: Ng ng c hy cho bit: a. Nhng thun li kh khn trong sn xut lng nng sut cao, n nh, din tch ang m rng chnh l ngun lng thc, thc ng bng sng Hng - u t vo cc khu thu li, c kh ho khu ngun thc n gia sc quan trng lm t, ging cy trng, vt nui, thuc bo v c. T l gia tng dn s ng bng sng Hng gim mnh l do vic trin thc vt, cng nghip ch bin b. Vai tr ca v ng trong vic sn xut lng khai chnh sch dn s k hoch ho gia nh c hiu qu. Do , cng vi thc ng bng sng Hng c. Anh hng ca vic gim t l gia tng dn s pht trin nng nghip ,bnh qun lng thc t trn 400kg/ngi ti vic m bo lng thc ca vng IV. nh gi - Nu cc bc v biu ng - Da vo bng 22.1, v biu ng th hin tc tng dn s, sn lng lng thc BSH V.Hot ng ni tip +c trc bi 23

Trng THCS Hong Diu

Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

Ngy thng nm 2011 Tun 13:Tit 25 - Bi 23: VNG BC TRUNG B I. MC TIU BI HC Sau bi hc, HS cn: 1. Kin thc: -Bit: c c im v tr a l,GH lnh th v nu ngha ca chng i vi vic pht trin KT-XH -Hiu:Trnh by c c im TN&TNTN,DC-XH ca vng;nhng TL-KK ca t nhin i vi pht trin KT-XH. 2. K nng: - Bit:HS phi xc nh c VT,ranh gii ca vng, v tr mt s ti nguyn quan trng, -Hiu: phn tch BTK, B LTN trnh by v c im t nhin ,dn c x hi v gii thch c mt s ch tiu pht trin kinh t- x hi ca vng. 3. Thi : -Gio dc lng yu thin nhin, lng t ho dn tc II. PHNG TIN DY HC - Bn t nhin ca vng Bc Trung B - Bn t nhin hoc bn hnh chnh Vit Nam - Mt s tranh nh vng III.HOT NG TRN LP 1.Kim tra bi c 2. Bi mi Hot ng ca GV v HS H 1: Tm hiu v v tr a l v gii hn lnh th . CTH:HCN=>KNS: T duy,th hin s t tin. GV yu cu HS ? nghin cu SGK v lc hnh 20.1 xc nh ranh gii vng Bc Trung B . ? Da vo lc nhn xt chung v lnh th ca vng Bc Trung B . GV cho HS c tn cc tnh vng , v din tch v dn s ? Nu ngha v tr a l ca vng - Vng Bc Trung B hnh dng hp ngang ko di theo hng TB-N vi quc l 1A v ng
Trng THCS Hong Diu

Ni dung chnh I. V TR A L V GII HN LNH TH - Vng Bc Trung B l di t hp ngang, ko di t dy Tam ip pha bc ti dy Bch M pha nam. - Pha ty l di Trng Sn Bc gip Lo, pha ng l Bin ng . * ngha v tr a l ca vng - L cu ni Bc B vi cc vng pha nam, ca ng ca cc nc, ca ng hnh lang -T ca tiu vng sng M Cng ra Bin ng v ngc li.
Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

Hot ng ca GV v HS st Thng Nht B-N Bc Trung B c coi l cu ni gia Bc B vi pha nam ca t nc, do vn giao thng vn ti c tm quan trng hng u. - Bc Trung B l ca ng ca cc nc lng ging pha ty hng ra bin ng v ngc li, Bc Trung B c coi l ca ng ca hnh lang ng-ty ca tiu vng sng M Cng H 2: Tm hiu v iu kin t nhin v ti nguyn thin nhin. CTH:HCN,HN=>KNS:m nhn trch nhim,ng ph,thu thp x l thng tin,giao tip. ? Quan st hnh 23.1 v da vo kin thc hc, hy cho bit di ni Trng Sn Bc nh hng nh th no n kh hu Bc Trung B? Gv gi HS nh li kin thc lp 8 pha ng Trng Sn Bc l sn n gi gy ma ln Trng Sn Bc l nguyn nhn gy nn hiu ng phn - GV v di ni Trng Sn Bc v gii thch hiu ng phn ? Da vo bng 23.1 v quan st hnh 23.2, hy nhn xt v tim nng ti nguyn rng v khong sn gia pha bc v pha nam dy Honh Sn. *S khc bit gia pha bc v pha nam dy Honh Sn. nhn thc iu Gv Y/C HS c k hnh 23.1 v 23.2 rt ra nhn xt v tim nng rng, khong sn (st,crm,thic, xy dng) pha bc dy Honh Sn ln hn so vi pha nam dy ni ny. Vn quc gia Phong Nha-k Bng vi ng Phong Nha c UNESCO cng nhn l di sn thin nhin th gii, l ti nguyn thin nhin quan trng pht trin du lch pha nam dy Hong Sn. ? Bng kin thc hc, hy nu cc loi thin tai thng xy ra Bc Trung B? *Kh khn: Bo, l lt, l qut, hn hn gi Lo, ct ln * iu quan trng t 3 vn trn GV gi HS rt ra c gii php pht trin kinh t x hi trong iu kin t nhin kh khn Bc Trung B H3:Tm hiu c im dn c BTB. CTH:HCN.(suy ngh,cp i,chia s) =>KNS:Thu thp x l thng tin,giao tip,m nhn trch nhim,ng ph,th hin s t tin.
Trng THCS Hong Diu

Ni dung chnh

II. IU KIN T NHIN V TI NGUYN THIN NHIN 1. iu kin t nhin - a hnh t ty sang ng u c ni, g i, ng bng , bin v hi o -Kh hu c s phn ho ng ty, ma. =>Thin nhin c s phn ha gia B-N dy Honh sn, t -T. 2. Ti nguyn thin nhin: -Ti nguyn khong sn, rng, bin, du lch kh phong ph. =>NX: *TL: C mt s ti nguyn quan trng. *Kh khn: Thin tai thng xy ra.....

III. C IM DN C V X HI
Nm hc 2012 - 2013

-L a bn c tr ca 25 dn tc .Phn b

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

Hot ng ca GV v HS ? Nhn xt v s phn b dn c Bc Trung b? ? Quan st bng 23.1, hy cho bit nhng khc bit trong phn b dn c v hot ng kinh t theo hng t ng sang ty Bc Trung b? CH: Da vo s liu hnh 23.2, hy tnh xem mt dn s ca Bc Trung B so vi mt trung bnh ca c nc, ca vng ng bng sng Hng ?Qua bng thng k Gv gi HS c v nhn xt thc trng kh khn ca dn c Bc Trung B GV.KL.

Ni dung chnh dn c v hot ng kinh t c s khc bit t ng sang ty. -TL:Lc lng lao ng di do,c truyn thng lao ng cn c,giu ngh lc v kinh nghim trong u tranh vi thin nhin. -Kh khn: Mc sng cha cao,c s vt cht k thut cn hn ch.

IV. nh gi 1. iu kin t nhin ca Bc Trung B c nhng thun li v kh khn g cho s pht trin kinh t x hi ? 2. Phn b dn c Bc Trung B c nhng c im g? V.Hot ng ni tip +Hc cu hi SGK. +Hon thnh bi 23 VBT. -Hng dn bi tp 3 SGK: *V biu thanh ngang: Dng c bit ca biu ct. -Xoay trc gi tr (Y ) trc ngang. -Trc nh loi (X ) trc ng. -Trc ng: Tiu ch theo th t t trn xung (bng thng k ) -Trc ngang: Gi tr %. *Dng thanh ngang bnh thng: bi 23.4.a VBT. *Dng thanh ngang c bit: biu thp tui.

Trng THCS Hong Diu

Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

Ngy thng nm 2011 Tun 13:Tit 26- Bi 24 VNG BC TRUNG B(Tip)

I. MC TIU BI HC: Sau bi hc, HS cn: 1. Kin thc: -Hiu:Trnh by c tnh hnh pht trin v phn b mt s gnh sn xut ch yu Bc Trung B. -Bit: Nu tn cc TTKT ln v chc nng ca tng trung tm. 2. K nng: - Hiu: S dng cc B,L ,BTK trnh by tnh hnh pht trin v phn b cc ngnh kinh t BTB. - Rn k nng c, phn tch biu , lc 3. Thi : -Gio dc lng yu thin nhin, II. PHNG TIN DY HC - Bn t nhin ca vng Bc Trung B- Bn kinh t ca vng Bc Trung B - Mt s tranh nh vng III. HOT NG TRN LP 1.Kim tra bi c Hy nhn xt v iu kin t nhin Bc Trung B? C nhng thun li v kh khn g cho s pht trin kinh t x hi ? 2.Bi mi: Hot ng ca GV v HS Ni dung chnh H1:Tm hiu tnh hnh pht trin kinh t IV.TNH HNH PHT TRIN KINH T vng BTB. 1. Nng nghip CTH:HS Lm vic theo nhm - Vng Bc Trung B gp nhiu kh khn N1:Nu mt s kh khn ni chung trong sn trong sn xut nng nghip xut nng nghip ca vng? - Thnh tu: Nh vic y mnh thm canh, kh khn chnh l din tch canh tc t, t tng nng sut m di ng bng ven bin tr thnh ni sn xut la ch yu. xu v thng b thin tai ? Da vo hnh 24.1, hy nhn xt mc - Cy cng nghip hng nm c trng vi din tch kh ln. m bo lng thc Bc Trung B. ? So snh vi vng ng bng sng Hng? BTB va n khng c phn di d -Nui trng v nh bt thy sn pht trin d tr v xut khu, mc d l bc tin mnh. ln N2: Nhn xt v cy cng nghip Bc Trung
Trng THCS Hong Diu Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

Hot ng ca GV v HS B. N3: Bng s hiu bit, gii thch v sao ngh rng, chn nui gia sc ln (tru b n), ngh khai thc, nui trng thy sn l th mnh kinh t ca vng. ? Quan st lc 24.3 hy xc nh cc vng nng lm kt hp? Nu ngha ca vic trng rng Bc Trung B. ngha ca vic trng rngl chng l qut, hn ch nn ct ln, ct bay, hn ch tc hi ca gi phn ty nam v bo l nhm bo v mi trng sinh thi GV m rng: hin nay nh nc ang trin khai d n trng 5 triu ha rng trn phm vi ton quc, ring vi Bc Trung B chng trnh trng rng kt hp pht trin h thng thy li c coi l chng trnh trng im ? Da vo hnh 24.2 nhn xt tnh hnh pht trin cng nghip Bc Trung B? ? Ngnh cng nghip no quan trng v sao? - Ngnh cng nghip khai thc khong sn v cng nghip sn xut vt liu xy dng l 2 ngnh c th mnh Bc Trung B ? Tm trn hnh 24.3 cc c s khai thc khong sn: thic, crm, titan, vi sn xut vt liu xy dng (Xi mng). ? Nhn xt v ngnh dch v Bc Trung B? - Dch v vn ti l im ni bt ca vng, ng b , st, bin, CH: Quan st trn lc (hnh 24.3) hy tm v tr cc quc l 7, 8, 9 v nu tm quan trng ca cc tuyn ng ny? ? Hy k mt s im du lch ni ting Bc Trung B? Ti sao du lch l th mnh ca vng? ? K tn v xc nh trn bn cc trung tm kinh t ca vng? ? Xc nh trn lc (hnh 24.3) tm v tr TPThanh Ho, Vinh, Hu. Xc nh nhng ngnh kinh t ch yu ca cc thnh ph ny. GV.KL. IV. nh gi
Trng THCS Hong Diu

Ni dung chnh

2.Cng nghip

- Gi tr sn xut cng nghip Bc Trung B tng lin tc. - Cng nghip khai khong v sn xut vt liu xy dng pht trin - Cng nghip ch bin g, c kh nng c, dt kim, may mc, ch bin thc phm vi quy m va v nh pht trin nhiu a phng. 3. Dch v - Giao thng vn ti - Du lch

V. CC TRUNG TM KINH T - Thanh Ho, Vinh, Hu l trung tm kinh t quan trng ca vng Bc Trung B.

Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

1.Nu nhng thnh tu v kh khn trong pht trin kinh t nng nghip , cng nghip Bc Trung B? 2. K tn v xc nh trn bn cc trung tm kinh t ca vng? V. Hot ng ni tip: -Hc cu hi SGK. -Hon thnh bi 24 VBT.

Ngy thng nm 2011 Tun 14:Tit 27 - Bi 25 VNG DUYN HI NAM TRUNG B I. MC TIU BI HC Sau bi hc, HS cn: 1. Kin thc: -Bit: Nhn bit VTL,GH lnh th v nu ngha ca chng i vi vic pht trin KTXH. -Hiu :Trnh by c c im TN-TNTN-DC-XH ca vng ;Nhng TL-KK ca TNDCXH i vi pht trin kinh t-x hi. 2. K nng: -Bit: X VTL,GH lnh th ca vng trn B,L -Hiu : Phn tch cc B,L,BSL nhn bit v trnh by c im TN ca vng. 3. Thi : -Gio dc lng yu thin nhin, lng t ho dn tc II. PHNG TIN DY HC - Bn t nhin ca vng Bc Trung B - Bn t nhin hoc bn hnh chnh Vit Nam - Mt s tranh nh vng . III.HOT NG TRN LP 1.Kim tra bi c 1.Nu nhng thnh tu v kh khn trong pht trin kinh t nng nghip , cng nghip Bc Trung B? 2. K tn v xc nh trn bn cc trung tm kinh t ca vng? K tn v xc nh trn bn cc trung tm kinh t ca vng 1. Bi mi Hot ng ca GV v HS Ni dung chnh H1:Tm hiu VTL-GH- ngha .... I. V TR A L V GII HN CTH: HCN. LNH TH GV yu cu HS ? nghin cu SGK v lc hnh 20.1 xc nh ranh gii vng Duyn hi Nam Trung B ? Da vo lc nhn xt chung v lnh - Vng Duyn hi Nam Trung B l di
Trng THCS Hong Diu Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

Hot ng ca GV v HS th ca vng Duyn hi Nam Trung B. GV cho HS c tn cc tnh vng , v din tch v dn s ? Nu ngha v tr a l ca vng Duyn hi Nam Trung B - L cu ni Bc Trung B vi ng Nam B, gia sn Ty Nguyn vi Bin ng ni c qun o Trng Sa, Hong Sa. H2: Tm hiu c im TN-TNTN. CTH: HCN-HN. ? Quan st hnh 25.1. Hy xc nh v tr, gii hn lnh th ca vng Duyn hi Nam Trung B. qun o Trng Sa, Hong Sa. Cc o Ph Qu, L Sn. ? Quan st hnh 25.1. Hy nhn xt v iu kin t nhin ca vng Duyn hi Nam Trung B? ( Duyn Hi Nam Trung B c dng cong ra pha bin) nhn xt c im di ng bng Duyn Hi Nam Trung B? ? Tm trn lc hnh 25.1: - V tr a l cc vnh Dung Qut, Vn Phong, Cam Ranh. - Cc bi tm v c s du lch ni ting. ? Trong pht trin kinh t x hi vng Duyn hi Nam Trung B c nhng iu kin thun li va kh khn g? * Thun li: a hnh ,kh hu, sng ngi * Kh khn ? Hy nhn xt v tim nng ti nguyn rng v khong sn. K tn cc loi khong sn? ? Bng kin thc hc, hy nu cc loi thin tai thng xy ra Duyn hi Nam Trung B? ? Ti sao vn bo v v pht trin rng c tm quan trng c bit cc tnh cc Nam Trung B? -Do kh hu l 2 tnh kh hn nht trong c nc - Hin tng hoang mc ho ang c xu th m rng H3: Tm hiu c im dn c-xh ? Cn c bng 25.1, hy nhn xt v s khc bit trong phn b dn tc, dn c gia vng ng bng ven bin vi vng i ni pha ty. ? Da vo bng 25.2 v 25.3, nhn xt v i sng dn c Duyn hi Nam Trung B.
Trng THCS Hong Diu

Ni dung chnh t hp ngang, ko di t Nng n Bnh Thun + Ngha: Cu ni B-N,ni TN vi bin,Tl cho lu thng hng ha,cc o v qun o c tm quan trng v KTQP i vi c nc. II.IU KIN T NHIN V TI NGUYN THIN NHIN 1.iu kin t nhin:

- Cc tnh Duyn hi Nam Trung B u c ni, g i pha ty, di ng bng hp pha ng chia ct bi nhiu dy ni m ngang st bin, b bin c nhiu vng, vnh 2. Ti nguyn thin nhin: - Nui trng thu sn thu nht t chim yn - t nng nghip thch hp trng la, ng, khoai, sn cy cng nghip c gi tr nh bng vi, ma ng, vng i ni chn nui gia sc ln nh b n - Khong sn chnh l ct thch anh, titan, vng qu, xy dng - Rng c c sn qu nh qu, trm hng, sm quy =>TL: Tim nng ni bt l kinh t bin, c 1 s k/s quan trng... =>Kh khn: Nhiu thin tai (bo l, hn hn,l lt,hin tng sa mc ha...)

III. C IM DN C V X HI -Phn b dn c v hot ng kinh t c s khc bit gia pha T-. -TL:Ngun lao ng di do,giu kinh
Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

Hot ng ca GV v HS Ni dung chnh ? Da vo s liu hnh 23.2, hy tnh xem mt nghim;nhiu im du lch hp dn ... dn s ca Duyn hi Nam Trung B so vi -Kh khn: i sng ca mt b phn mt trung bnh ca c nc. dn c cn gp nhiu kh khn. GV.KL IV. nh gi ? iu kin t nhin ca Duyn hi Nam Trung B c nhng thun li v kh khn g cho s pht trin kinh t x hi ? ? Phn b dn c Duyn hi Nam Trung B c nhng c im g? V.Hot ng ni tip +Hc cu hi SGK. +Hon thnh bi 25 VBT. +c trc bi 26.

Trng THCS Hong Diu

Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

Ngy thng nm 2011 Tun 14 Tit 28 - Bi 26 VNG DUYN HI NAM TRUNG B(Tip) I. MC TIU BI HC Sau bi hc, HS cn: 1. Kin thc: -Hiu :Trnh by c mt s ngnh kinh t tiu biu ca vng. -Bit: Nu tn cc trung tm kinh t chnh;Nhn bit v tr ,gii hn v vai tr ca vng kinh t trng im min Trung. 2. K nng: -Bit:X trn bn VT-GH vng KTT Min Trung; cc trung tm CN ca vng. -Hiu: Phn tch cc B,L kinh t trnh by c im kinh t ca vng. 3. Thi : -Gio dc lng yu thin nhin, II. PHNG TIN DY HC - Bn kinh t ca vng Duyn hi Nam Trung B - Bn t nhin hoc bn hnh chnh Vit Nam - Mt s tranh nh vng III. HOT NG TRN LP 1.Kim tra bi c: ? iu kin t nhin ca Duyn hi Nam Trung B c nhng thun li v kh khn g cho s pht trin kinh t x hi ? ? Phn b dn c Duyn hi Nam Trung B c nhng c im g? 2.Bi mi Hot ng ca GV v HS Ni dung chnh H 1: tnh hnh pht trin kinh t IV. TNH HNH PHT TRIN KINH CTH: HCN,HN T N1: Nng nghip 1. Nng nghip ? Da vo hnh 26.1, nhn xt tnh hnh pht - Chn nui gia sc ln ch yu l chn trin sn xut nng nghip ca vng ? sn nui b n xut nng nghip cn gp nhng kh khn - Thu sn chim 27,4% gi tr thu sn c g? nc.(2002) ? V sao ngh chn nui b, khai thc v - Ngh lm mui, ch bin thu sn kh nui trng nh bt thy sn l th mnh ca pht trin ni ting l mui C N, Sa vng? Hunh, nc mm Nha Trang, Phan Thit. - Thu sn 521,1 nghn tn chim 27,4% gi tr thu sn c nc. ? Quan st hnh 26.1, hy xc nh cc ng trng ven b v trn Bin ng. Bng s hiu bit, hy gii thch v sao vng bin Nam Trung B ni ting v ngh lm mui v nh bt thy sn bin? N2: Cng nghip: 2. Cng nghip ? Da vo s liu trong bng 26.2, hy nhn - C cu cng nghip ca vng bc u
Trng THCS Hong Diu Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

Hot ng ca GV v HS xt tnh hnh pht trin cng nghip ca vng so vi c nc? (km) Nhn xt s tng trng gi tr sn xut cng nghip ca Duyn hi Nam Trung B so vi c nc? Bng 26.3. Gi tr sn xut cng nghip ca vng, ca c nc thi k 1995 2002(Nghn t ng) N m 1995 2000 2002 Vng Duyn hi Nam 5,6 10,8 14,7 Trung B C nc 103,4 198,3 261,1 N3: Dch v: ? Quan st hnh 26.1, hy k tn cc hi cng. Gii thch tm quan trng ca cc cng ? ? Hot ng dch v vng ny nh th no? H2: Cc trung tm kinh t v vng kinh t trng im min trung: ? Tm trn lc (hnh 26.1) v tr a l ca cc thnh ph Nng, Quy Nhn, Nha Trang.(cho HS tho lun v tm quan trng ca 3 TP ny i vi Ty Nguyn, bi 6) ? V sao cc thnh ph ny c coi l ca ng ca Ty Nguyn? ? K tn cc vng trng im kinh t min Trung? Nu tm quan trng ca cc vng trng im ny? GV.KL

Ni dung chnh c hnh thnh v kh a dng - Mt s c s khai thc khong sn : ct (Khnh Ho), titan (Bnh nh) - Trung tm c kh sa cha , c kh lp rp: Nng, Quy Nhn.

3. Dch v - Cc TP cng bin va l u mi giao thng thu b va l c s xut nhp khu quan trng ca cc tnh trong vng v Ty Nguyn. Du lch l th mnh ca vng cc bi bin ni ting: Non Nc, Nha Trang, Mi N Ph c Hi An, v di tch M Sn V. CC TRUNG TM KINH T V VNG KINH T TRNG IM - Cc trung tm kinh t Duyn hi Nam Trung B u l TP bin, hot ng xut nhp khu, du lch nhn nhp. - Cc vng kinh t trng im min Trung tc ng mnh ti s chuyn dch c cu kinh t Duyn hi Nam Trung B v Ty Nguyn.

IV. nh gi ? Duyn hi Nam Trung B khai thc tim nng bin nh th no? ? K tn cc vng trng im kinh t min Trung? Nu tm quan trng ca cc vng trng im ny? V. Hot ng ni tip +Hc cu hi SGK. +Hon thnh bi 26 VBT.

Trng THCS Hong Diu

Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

Ngy thng nm 2011 Tun 15 Tit 29 - Bi 27 : THC HNH KINH T BIN CA BC TRUNG B V DUYN HI NAM TRUNG B I. MC TIU BI HC Sau bi hc, HS cn: 1. Kin thc: - Cng c s hiu bit v c cu kinh t bin c hai vng Bc Trung B v Duyn hi Nam Trung B c nhiu tim nng ln v kinh t (hot ng ca cc hi cng, nui trng v nh bt hi sn, ngh mui v ch bin thu sn xut khu, du lch v dch v bin) . 2. K nng: - Rn k nng c bn , phn tch bng s liu thng k lin kt khng gian kinh t Bc Trung B v Duyn hi Nam Trung B . 3. Thi : -Gio dc lng yu thin nhin. II. PHNG TIN DY HC - Bn t nhin ca vng Duyn hi Nam Trung B - Bn t nhin hoc bn hnh chnh Vit Nam III. HOT NG TRN LP 1.Kim tra bi c: ? iu kin t nhin ca Duyn hi Nam Trung B c nhng thun li v kh khn g cho s pht trin kinh t x hi ? ? Phn b dn c Duyn hi Nam Trung B c nhng c im g? 2.Bi mi Hot ng ca GV v HS Ni dung chnh H1: HS Lm vic theo nhm Bi tp 1 - Bn trng Hs ln gn tn cc cng, c - Xc nh cc cng bin s sn xut mui, ni c bi tm, c, im du lch. - Cc bi tm, c - nh gi cc tim nng kinh t Gv - Nhng bi bin c gi tr du lch. hng dn HS da vo cc a danh va * Nhn xt tim nng pht trin kinh t bin xc nh trn kt hp n li kin thc v Duyn hi min Trung. 2 vng Bc Trung B v Duyn hi Nam Duyn hi min Trung c s thng nht: Trung B tun t theo s kinh t bin - a hnh hp ngang ko di t dy Tam ip GV cho HS x l s liu pha bc Thanh Ho n cc nam tnh Bnh H2: HS Lm vic theo nhm Thun, pha ty chu chi phi bi dy Trng GV: Hng dn :Bng 27.1 Sn lng Sn, pha ng chu nh hng ca bin ng thu sn Bc Trung B v Duyn hi - Thin tai nhiu. Nam Trung B nm 2002 - Ti nguyn thin nhin phong ph a dng: - Dng cc cm t nhiu, t, hn km.. Ti nguyn bin, ti nguyn du lch. so snh sn lng v gi tr sn xut thu - Qun o Hong Sa,Trng Sa c ngha v sn gia 2 vng an ninh, ngha v khai thc bin
Trng THCS Hong Diu Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

Hot ng ca GV v HS Ni dung chnh - HS c th gii thch s khc bit gia 2 - C s khc nhau gia 2 vng pha bc v nam vng Gv gi HS n li kin thc lp 8 , dy Bch M tim nng kinh t bin Duyn hi Nam Bi tp 2: Cn c vo bng s liu:27.1 Trung B ln hn Bc Trung B , Duyn - So snh sn lng thu sn vkhai thc hi Nam Trung B c truyn thng nui ca hai vng trng v nh bt thu sn. Vng nc tri - V sao c s chnh lch vng bin cc Nam Trung B c ngun hi sn phong ph IV. nh gi - Nhn xt chung v kinh t bin ca Bc Trung B? - Theo em y c phi l mt ngnh KT th mnh ca vng khng? V.Hot ng ni tip +c trc bi 28.

Ngy thng nm 2010 Tun 15: Tit 30- Bi 28 VNG TY NGUYN


Trng THCS Hong Diu Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

I. MC TIU BI HC Sau bi hc, HS cn: 1.Kin thc: -Bit: Nhn bit VTL,GH lnh th v nu ngha ca chng i vi vic pht trin KT-XH. -Hiu :Trnh by c c im t nhin ,TNTN,dn c-x hi v nhng thun li ,kh khn i vi s pht trin KT-XH ca vng. 2.K nng: - Bit :X trn B,L VTL-GH ca vng. -Hiu :Phn tch B,L bng thng k,s liu bit c im TN-TNTN-DC-XH ca vng. 3.Thi : -Gio dc lng yu thin nhin, lng t ho dn tc II.PHNG TIN DY HC - Bn t nhin ca vng Ty Nguyn - Bn t nhin hoc bn hnh chnh Vit Nam - Mt s tranh nh vng III. HOT NG TRN LP 1. Kim tra bi c 2. Bi mi Hot ng ca GV v HS Ni dung chnh H 1: v tr a l v gii hn lnh th. I. V TR A L V GII HN CTH: HCN=>KNS: T duy,giao tip. LNH TH GV yu cu HS - Vng Ty Nguyn c v tr quan ? nghin cu SGK v lc hnh 28.1 xc nh trng v an ninh quc phng. ranh gii vng, vng lnh th ln cn - L vng duy nht nc ta khng ? Da vo lc nhn xt chung v lnh th ca gip bin vng. - Dn s (4,4 triu ngi nm2002) GV cho HS c tn cc tnh vng ,(5 tnh) v din tch v dn s => ngha:Gn vng NBc KT ? Nu ngha v tr a l ca vng pht trin v l th trng tiu th - ng 3 bin gii gia 3 nc Ty Nguyn, H Lo, sn phm,c mlh vi DHNTB,m ng Bc Cmpuchia c ngha chin lc trong rng mqh vi Lo,CPC. qu trnh cng nghip ho hin i ho H 2: Tm hiu v iu kin t nhin v ti nguyn thin nhin . CTH: HCN,HN=>KNS: T duy,giao tip, -N1: Ty Nguyn c 5 tim nng ln: l ti II. IU KIN T NHIN V nguyn t, rng (din tch v tr lng ln nht c TI NGUYN THIN NHIN nc) thu in kh di do sau Ty Bc: s a dng 1. iu kin t nhin v sinh hc (c nhiu th qu, nhiu lm sn c - Ty Nguyn c a hnh cao hu); ti nguyn du lch nguyn xp tng, l ni bt ngun ? Quan st hnh 28.1. Hy nhn xt v iu kin t ca nhiu dng sng. nhin ca vng Ty Nguyn ? a hnh , sng ngi. - Kh hu : nhit i cn xch o ? Quan st hnh 28.1, hy tm cc dng sng bt thch hp vi nhiu loi cy CN
Trng THCS Hong Diu Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

Hot ng ca GV v HS Ni dung chnh ngun t Ty nguyn chy v cc vng ng Nam 2. Ti nguyn thin nhin B, Duyn hi Nam Trung B; v pha ng Bc - t: ch yu l t bagan 66% so Cam-pu-chia. (c dng sng X Xan, X r pk, vi c nc thch hp trng cph, ng Nai, sng Ba..) ch cc k hiu ca cc nh cy cng ngip my thu in trn cc dng sng ny -Rng :29,2% dt rng c nc GV t chc cho HS tho lun ngha ca vic bo - Ngun nc v tim thy nng v rng u ngun l bo v ngun nng lng ngun in ln ( 21% thy in c nc nc cho Ty Nguyn, cho cc vng ln cn pht =>Kh khn: thiu nc vo ma trin cy lng thc cy cng nghip v nc sinh kh. hot cho nhn dn, bo v vng sinh thi cho pha nam N2: Quan st bng 28.1. Nhn xt v tim nng kinh t , ti nguyn thin nhin vng Ty Nguyn? ? Quan st lc 28.1Hy nhn xt s phn b cc vng t badan, cc m b xit ? Da vo bng 28.1 Hy nu ngha ca vic khai thc ti nguyn thin nhin Ty Nguyn pht trin kinh t * Kh khn: * Bin php: III. C IM DN C V X =>i din nhm bo co kq. HI =>Nhn xt-b sung. - Dn s hn 4,4 triu ngi nm GV.KL. 2002. L vng tha dn nht nc H3:tm hiu c im dn c-x hi vng TN. ta CTH: HCN =>KNS: T duy,giao tip. - Thnh phn dn tc: Gia-rai, ? Da vo s liu hnh 28.2, hy tnh xem mt dn , ba-na,Mnng, C ho.. s ca Ty Nguyn so vi mt trung bnh ca c - Mt 81 ngi/km2 nm 2002. nc, ca vng ng bng sng Hng. => TL:Nn vn ha giu bn sc ?Ty Nguyn c nhng cng trnh thu in ln no? thun li cho pht trin KT. ? nh gi nhng TL-Kh khn ca c im dn c => Kh khn: Thiu lao ng,trnh i vi s pht trin KT-XH. lao ng cha cao. GV.KL. IV.nh gi ? iu kin t nhin ca Ty Nguyn c nhng thun li v kh khn g cho s pht trin kinh t x hi ? ? Phn b dn c Ty Nguyn c nhng c im g? V. Hot ng ni tip +Hc cu 1; 2 SGK. +Hon thnh bi 28 VBT. +c trc bi 29. Ngy thng TIT nm N TP
Trng THCS Hong Diu Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

I. MC TIU BI HC Sau bi hc HS c th 1.Kin thc: - a l dn c v a l cc ngnh kinh t t bi 15 n bi 28 2. K nng: - c v phn tch cc biu - Phn tch bng s liu - V cc dng biu trn, ct, ng biu din 3. Thi : -Gio dc lng yu thin nhin, thc gi gn cc gi tr thin nhin, lch s vn ho ca a phng, xy dng kinh t gp phn lm giu qu hng. II. PHNG TIN DY HC - Chun b ni dung n tp III. HOT NG TRN LP 1.n tp Hot ng ca GV v HS Ni dung chnh NI DUNG N TP H1:Vng trung du v min ni 1. Vng trung du v min ni Bc B Bc B -c im t nhin v dn c GV pht vn cu hi yu cu HS -Th mnh kinh t ni bt ca vung l khai thc trnh by sau nhn xt, b xung , khong sn v thy in sa cha. H 2: Vng ng bng sng Hng GV pht vn cu hi yu cu HS trnh by sau nhn xt, b xung , sa cha. 2. Vng ng bng sng Hng c im t nhin v dn c. Th mnh ni bt ca vng l trng cy lng thc,chn nui gia ln,sx vt liu xy dng.

H 3: Vng bc trung b 3.Vng bc trung b GV pht vn cu hi yu cu HS trnh by sau nhn xt, b xung , -Th mnh ni bt l trng cy cn, chn nui gia sa cha. sc ln,pht trin lm nghip,nui trng v nh bt thy sn. H 4: Vng duyn hi nam trung b 4: Vng duyn hi nam trung b GV pht vn cu hi yu cu HS trnh by sau nhn xt, b xung , -Th mnh ca vng l chn nui b v nh bt sa cha. thy sn H 5: Vng Ty nguyn 5: Vng Ty nguyn c im t nhin v ti nguyn ca ty - Cho HS trnh by cch hiu , cch nguyn,nhng thun li v kh khn ca ti nguyn lm cc bi tp v biu , sau v dn c. GV chnh sa v un nn, 6. Phn thc hnh - GV nu nhng yu cu cn thit - Nhn xt bng s liu, phn tch, so snh
Trng THCS Hong Diu Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

Hot ng ca GV v HS khi lm bi tp v cc dng biu ,in hoc lp s .

Ni dung chnh - V biu trn, ct, ng. - c lc - in hoc lp s

2.Hot ng ni tip - n tp t bi 1528 - Chun b KT hc k 1 Ngy TIT thng nm Kim tra

I. Mc tiu 1. Kin thc - Nhm nh gi kt qu hc tp ca HS t bi 15-28 - HS phi th hin c cc kin thc v k nng c bn trong bi kim tra. - Cng c cho HS cc kin thc k nng hc - Qua bi kim tra thu c cc tn hiu ngc nhm iu chnh hot ng dy hc trong giai on tip theo 2. K nngRn luyn k nng phn tch,v biu dn s, sn lng lng thc ca ng bng sng Hng 3. Thi - Thng qua ni dung bi kim tra gio dc cho HS v dn s, mi trng... - Gio dc cho HS thc nghim tc lm bi II. bi: Qu chung thng nht

Ngy

thng

nm 2011

Tun 17 . Tit 31 - Bi 29 VNG TY NGUYN I.Mc tiu bi hc Sau bi hc, HS cn: 1.Kin thc: -Hiu :Trnh by c tnh hnh pht trin v phn b mt s ngnh kinh t ca vng Ty Nguyn: nng nghip, cng nghip, v dch v .
Trng THCS Hong Diu Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

-Bit :Nu tn cc TTKT ln vi cc chc nng ch yu ca tng vng. 2.K nng: -Hiu :Phn tch cc BKT vng Ty Nguyn bit tnh hnh pht trin kinh t v phn b mt s ngnh sn xut ca chng . -Bit :VT cc TTKT trn BKT. 3.Thi : -Bo v ti nguyn, mi trng, trong vic pht trin KT. II. PHNG TIN DY HC -Gio vin chun b bn vng Ty Nguyn(kinh t) III. HOT NG TRN LP 1.Kim tra bi c ?Trnh by v tr a l v gii hn lnh th ca vng Ty Nguyn? ?Trnh by cc iu kin t nhin v ti nguyn thin nhin ca vng? 2. .Bi mi Hot ng ca thy v tr Ni dung chnh H1:Tm hiu tnh hnh pht trin kinh t IV.Tnh hnh pht trin kinh t vng TN. 1.nng nghip CTH: HCN,HN. ? Nhn xt tnh hnh pht trin cy cng nghip -L vng chuyn canh cy cng ca vng? nghip ln - Sn xut cy cng nghip kh nhanh -Cy cng nghip pht trin nhanh ? Quan st biu H29.1phn tch tnh hnh pht -Tnh hnh pht trin v phn b cy trin cy CN vng TN? cng nghip: GV:C f l cy c trng nhiu v ph bin nht Ty Nguyn. Ngoi ra cn c cao su, ch, iu.. ? Ngoi pht trin cy cng nghip vng cn c cc loi hnh sn xut nng nghip no? -Ngoi ra, thm canh la nc, chn -Thm canh la, cy lng thc khc nui gia sc ln, trng hoa, rau qu -Chn nui gia sc ln -Lm nghip: -Trng hoa, rau qu n i GV:Cho HS quan st bng 29.1 ? Nhn xt tnh hnh pht trin lm nghip ca vng - Kt hp trng vi khai thc khoanh nui v giao 2.Cng nghip khon bo v rng -Cng nghip chim t l thp, hin GV:Cho HS quan st bng 29.2 ang c chuyn bin tch cc ? Nhn xt tnh hnh pht trin cng nghip ca vng? - Cng nghip chim t l thp trong c cu GDP nhng hin ang c nhng bc pht trin tch cc -cng nghip ch bin nng lm sn ? K tn cc ngnh cng nghip chnh ca vng? pht trin nhanh -Cng nghip ch bin lm sn, nng sn pht -Thu in quy m ln v ang trin qu nhanh pht trin -Cc d n pht trin thu in quy m ln v 3.Dich v
Trng THCS Hong Diu Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

Hot ng ca thy v tr ang pht trin ? Nhn xt hot ng xut nhp khu ca vng? -Hot ng xut khu nng sn rt ln( c f, cao su) ? Hot ng du lch ca vng din ra nh th no? - Du lch sinh thi v du lch vn ho c iu kin thun li pht trin ? K tn cc trung tm vn ho ca vng? H3: Tm hiu cc trung tm KT ln ca TN. CTH: HCN. GV.Cho hs ng/c sgk tm hiu tn-chc nng cc TTKT-phn b. ?Trnh by tn-VT-chc nng cc TTKT vng TN? -Plycu:Cng nghip ch bin nng lm sn, thng mi v du lich -Bun M Thut:cng nghip, o to v nghin cu khoa hc - Lt :du lch sinh thi, ngh dnghoa, rau qu. GV.KL. IV. nh gi: -Cho HS c phn ghi nh SGK -GV cho HS nghe thm v Lt V. Hot ng ni tip +Hc cu hi SGK. +Hon thnh bi 29 VBT.

Ni dung chnh -Hot ng xut khu si ni -Du lch l th mnh ca vng V.Cc trung tm kinh t: Lt, Plycu,Bun M Thut

Ngy thng

nm 2011

Tun 17. Tit 32 - Bi 30 THC HNH SO SNH TNH HNH SN XUT CY CNG NGHIP LU NM TRUNG DU V MIN NI BC B VI TY NGUYN I. MC TIU BI HC Sau bi hc, HS cn: 1.Kin thc:
Trng THCS Hong Diu Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

- Cng c thm cc kin thc v tnh hnh sn xut cy cng nghip ca hai vng TDMNBB v TN 2.K nng: - HS bit cch so snh. Vit bao co mt vn a l - Rn k nng khai thc bng thng k 3.Thi : -Bo v ti nguyn, mi trng, trong vic pht trin KT. II. PHNG TIN DY HC -Bn kinh t ca hai vng Trung du min ni Bc B v Ty Nguyn III. HOT NG TRN LP 1.Kim tra bi c ?Trnh by v tr a l ca vng trung du v min ni Bc B? ?Trnh by v tr l ca vng Ty Nguyn 2. Bi mi I.So snh: 1.Tnh hnh sn xut cy cng nghip. GV:Cho HS quan st bng 30.1 ? Cho bit nhng cy cng nghip no c trng c hai vng? TL:Ch, c ph ? Nhng cy cng nghip no ch trng Ty Nguyn m khng trng c vng trung du v min ni Bc B? TL:Cao su, iu, h tiu ? So snh s chnh lch v din tch, sn lng cc cy ch, c ph hai vng? 2.Bo co tnh hnh sn xut , phn b v tiu th sn phm cy ch Cy ch c ngun gc vng cn nhit, thch hp kh hu mt lnh, pht trin trn t feralit, c trng nhiu nht trung du v min ni Bc B Vi din tch 67,6 nghn ha, chim 68,8 % din tch ch c nc, sn lng l 211,3 nghn tn, chim 62,1 % sn lng ch c nc Ty Nguyn c din tch v sn lng ch ng th hai. Ch c bn rng ri th trng trong nc v xut khu sang mt s nc trn th gii nh Chu Phi, EU,Ty , Nht Bn,Hn Quc GV:Cho HS lp bo co tng t v cy c ph Gi HS c, GV nhn xt v cho im Tham kho: Cy c f l loi cy cng nghip ch lc. C f thch hp vi kh hu nng pht trin trn t badan. C f c trng nhiu nht Ty Nguyn vi din tch 480,8 nghn Ha, chim 85,1 % din tch, sn lng l 761,7 nghn tn, chim 90,6 % sn lng c f c nc.C f c tiu th rng ri trong nc v xut khu sang th trng Chu u,Nht bn, Trung Quc. Vit Nam l mt trong nhng nc xut khu c f nhiu nht th gii. Lu : S liu cp nht nu khng trng vi s liu trong SGK IV. nh gi - GV h thng li phn thc hnh. - Gii p nhng thc mc ca HS. -nh gi kt qu thc hnh. V.Hot ng ni tip +Hc cu hi SGK.
Trng THCS Hong Diu Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

+Hon thnh bi 30 VBT. +c trc bi 31

Ngy thng nm 2011 Tun 18.Tit 35 Bi 31 VNG NG NAM B

I. MC TIU BI HC Sau bi hc, HS cn: 1.Kin thc: - Bit : Nhn bit VTL,GH lnh th v nu ngha ca chng i vi vic pht trin KT-XH. -Hiu :Trnh by c c im TN,TNTN,DC-XH ca vng;Nhng thun li v kh khn ca chng i vi s pht trin kinh t-x hi. 2.K nng: -Bit:xc nh c VTL, ranh gii ca vng, v tr mt s ti nguyn quan trng. - Hiu :Phn tch bn Tn trnh by c c im tN,TNTN v BSL v c im DC-XH ca vng.. 3. Thi : -Gio dc lng yu thin nhin
Trng THCS Hong Diu Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

II. PHNG TIN DY HC -Bn t nhin ca vng ng Nam B - Bn t nhin hoc bn hnh chnh Vit Nam - Mt s tranh nh ca vng III. HOT NG TRN LP 1.Kim tra bi c 2.Bi mi Hot ng ca GV v HS Ni dung chnh H1: H c nhn I. V TR A L V GII HN GV Cho HS LNH TH ? c tn cc tnh vng v din tch v dn s - Vng ng Nam B gm TP ?X VTL,GH lnh th vng NB trn BTN? HCM v cc tnh: Bnh Phc, Bnh ? Nu ngha v tr a l ca vng Dng, Ty Ninh, ng Nai, B - Nh cu ni Ty Nguyn, Duyn hi Nam Trung B Ra- Vng Tu vi ng bng sng Cu Long. => ngha:Thun li cho pht trin - Bin ng em li ngun li du kh, nui trng nh kinh t,giao lu vi cc vng xung bt thu sn, pht trin du lch, dch v kinh t bin quanh v vi quc t H2: HS Lm vic theo nhm II. IU KIN T NHIN V N1 :Da vo bng 31.1 v hnh 31.1, hy nhn xt c TI NGUYN THIN NHIN im t nhin v tim nng kinh t trn vng t lin ca vng ng Nam B. N2 : Gii thch v sao vng ng Nam B c iu kin -c im: cao a hnh gim pht trin mnh m kinh t bin? dn t TB->N,giu ti nguyn. ?Quan st hnh 31.1, hy nhn xt tnh hnh s dng ti nguyn t ng Nam B. -TL: Nhiu ti nguyn pht trin ? Quan st hnh 31.1, hy tm mt s dng sng trong kinh t : t badan,kh hu cn xch vng. o,bin nhiu hi sn,nhiu du kh ? V sao phi bo v v pht trin rng u ngun ng thm lc a... thi phi hn ch nhim nc ca cc dng sng -Kh khn : Trn bin t khong sn ng Nam B? ,nguy c nhim mi trng... - Rng ng Nam B khng cn nhiu, Bo v rng l bo v ngun sinh thu v gi gn cn bng sinh thi. Ch vai tr rng ngp mn trong c rng Sc huyn Cn Gi va c ngha du lch va ll phi xanh ca TP HCM va l khu d tr sinh quyn ca th gii H3:HS lm vic theo nhm III. C IM DN C V X ? Cn c vo bng 31.2 Hy nhn xt tnh hnh dn HI c ,x hi ca vng ng Nam B? - L vng ng dn, c lc lng - HS tho lun v tnh hnh th ho vi nhng h qu lao ng di do nht l lao ng ca n l GDP cao gp hn 2 ln trung bnh c nc t l lnh ngh, th trng tiu th rng dn th chim 50% ln. ng Nam B c bit TP - Tho lun mt tri cc tc ng ca th v cng HCM c sc ht lao ng mnh m nghip ti mi trng sng Th Ngh b nhim nng i vi c nc - Gi HS tm hiu mt s a ch vn ho lch s - Ngi dn nng ng, sng to ng Nam B: Bn cng Nh Rng, dinh c Lp - Mt 434 ngi/km2 nm 2002.
Trng THCS Hong Diu Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

Hot ng ca GV v HS GV.KL

Ni dung chnh -C nhiu di tch lch s-vn ha c ngha ln pht trin du lch

IV. nh gi 1. iu kin t nhin ca ng Nam B c nhng thun li v kh khn g cho s pht trin kinh t x hi ? 2. Phn b dn c ng Nam B c nhng c im g? 3. V biu theo s liu: V.Hot ng ni tip +Hc cu hi SGK. +Hon thnh bi 31 VBT. *Ch cu 3/116 SGK: Trc khi v biu ct chng phi x l s liu. (tnh t l %)

Ngy

thng

nm 2011

Tun 18.Tit 36 Bi 32 VNG NG NAM B (tip theo) I. MC TIU BI HC Sau bi hc, HS cn: 1.Kin thc: -Hiu: Trnh by c c im pht trin KT ca vng. 2.K nng: - Hiu: Phn tch B-L a l kinh t vng NB thy s pht trin v phn b mt s ngnh kinh t ca vng NB. 3. Thi : -Gio dc lng yu thin nhin II. PHNG TIN DY HC - Lc kinh t ca vng ng Nam B - Bn t nhin Vit Nam - Mt s tranh nh vng III.HOT NG TRN LP
Trng THCS Hong Diu Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

1. Kim tra bi c ? Trnh by v tr a l, ti nguyn thin nhin, dn c x hi vng ng Nam B 2.Bi mi Hot ng ca GV v HS Ni dung chnh H1: H c nhn I. TNH HNH PHT TRIN ? Nhn xt c cu cng nghip vng ng Nam B trc KINH T v sau ngy min Nam hon ton gii phng ? - Vng ng Nam B c c ? Cn c vo bng 32.1 Nhn xt t trng cng nghip cu tin b nht so vi cc vng xy dng trong c cu kinh t ca vng ng Nam B v trong c nc ca c nc ? 1. Cng nghip -Cng nghip a dng - Cng nghip tng trng ? Quan st hnh 32.2, hy k tn v xc nh cc trung nhanh chim t trng ln nht tm cng nghip ln ng Nam B.(nh TP HCM, trong GDP ca vng. Bin Ho, Vng Tu TP HCM tp trung nhiu khu cng - C cu sn xut CN a dng, nghip nht) bao gm cc ngnh nh: ? Da vo hnh 32.1 Hy nhn xt s phn b sn xut + Khai thc du kh, ha du, cng nghip ng Nam B. in t, cng ngh cao Khu ? V sao sn xut cng nghip li tp trung ch yu ti vc c vn u t nc ngoi thnh ph H Ch Minh? tng mnh. ? Sn xut cng nghip ng Nam B, cn gp kh khn - Trung tm cng nghip :TP g? V sao? HCM, Bin Ho, Vng Tu ( TP HCM chim 50% gi tr H 2: Hot ng: tm hiu v nng nghip-h c nhn sn lng cng nghip ton ? Da vo bng 32.2, hy nhn xt v tnh hnh sn xut vng ) v phn b cy cng nghip ng Nam B. 2. Nng nghip ? Nh nhng iu kin no m ng Nam B tr thnh - ng Nam B l vng trng vng sn xut cy cng nghip ln nc ta ? cy cng nghip quan trng ca GV.Gi HS Quan st bng c nc ? Quan st bng 32.2 v hnh 32.1 ng thi vn dng - Cy cng nghip cao su, c kin thc hc, cho bit v sao vic sn xut cy cao su ph, h tiu, iu lc, ma li tp trung ch yu ng Nam B? ng, u tng thuc l, cy ? Nhn xt v ngnh chn nui gia sc, gia cm vng n qu(su ring, xoi, mt t ng Nam B? n, v s..) . ? Gii thch v sao vng ng Nam B c iu kin pht - Chn nui gia sc, gia cm trin mnh m kinh t bin? cng pht trin ? Quan st hnh 32.1, tm v tr ca h Du Ting, h thy - Thu sn nui trng v nh in Tr An. bt em li ngun li ln ? Nu vai tr ca hai h cha nc ny i vi s pht trin nng nghip ca vng ng Nam B. - H Du Ting l cng trnh thu li ln nht nc ta hin nay rng 240km2 cha 1,5 t m3 nc m bo ti tiu cho 170 nghn ha t thng xuyn thiu nc v ma kh ca Ty Ninh v C Chi IV. nh gi ? Tnh hnh sn xut cng nghip NB thay i ntn t sau khi thng nht t nc?
Trng THCS Hong Diu Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

? Nh nhng iu kin thun li no m NB tr thnh vng sn xut cy CN ln ca c nc ? Lm bt 3/sgk V. Hot ng ni tip +Hc cu hi SGK. +Hon thnh bi 32 VBT. +c trc bi 33.
100 East 50 West 0 1st Qt r 2n Qt d r 3rdQt r 4t Qt h r Nort h

Ngy thng

nm 2011

Tun 19. TIT 37 BI 33 VNG NG NAM B (tip theo) I. MC TIU BI HC Sau bi hc, HS cn: 1.Kin thc: - Hiu: Trnh by c tnh hnh pht trin v phn b cc ngnh kinh t cavng. (ngnh dch v) - Bit :Nu tn cc TTKT,Nhn bit v tr ,gii hn v vai tr ca vng KTT pha Nam. 2.K nng: - Hiu: c v Phn tch B,LKT ca vng thy r c im v phn b mt s ngnh KT. -Bit :X trn B cc TTKT,VT-GH ca vng kinh t trng im pha Nam. 3. Thi : -Gio dc lng yu thin nhin II. PHNG TIN DY HC - Bn kinh t ca vng ng Nam B - Bn t nhin Vit Nam - Mt s tranh nh vng III.HOT NG TRN LP 1. Kim tra bi c 2. Bi mi Hot ng ca GV v HS Ni dung chnh H1: Tm hiu v tnh hnh pt&pb ngnh dch 3. Dch v
Trng THCS Hong Diu Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

Hot ng ca GV v HS v vng NB. CTH: HCN,HN=>KNS:T duy;Gii quyt vn ,giao tip. GV.Dch v l lnh vc kinh t rt a dng v nng ng ng Nam B. ? Xem li kn dch v sgktr 153+ c mc 3. GV Y/c HS c bng 33.1 ? Nhn xt v tr ngnh dch v, t trng mt s ch tiu dch v ng Nam B so vi c ncv tr quan trng ca dch v qua s tng mnh ca my in thoi, t trng ln Gv gii thch l bng chng ca s bng n nhu cu giao dch trong sn xut ? V sao Thnh ph H Ch Minh c vai tr quan trng hng u trong pht trin kinh t dch v ng Nam B? TP HCM, l u mi giao thng vn ti quan trng hng u ca ng Nam B ,ca c nc bng nhiu loi hnh giao thng, t, ng st, ng hng khngu c th i n th H Ni , Nng, Nha Trang.. ?K tn cc mt hng xut khu ch lc v gii thch v sao li l cc mt hng xk ch lc ca vng? ? V sao ng Nam B l a bn c sc ht mnh nht ngun u t nc ngoi?(hnh 33.1 ngNam B thu ht u t nc ngoi mnh m chim 50,1% vn u t nc ngoi nm 2003 Hot ng du lch ng Nam B din ra si ng quanh nm TPHCM l trung tm du lch ln nht trong c nc .Vng c ngun nhn lc di do c TCM cao,TNTN,VTl... ? Quan st atlat cho bit t TPHCM c th ii n cc TP khc trong c nc bng nhng loi hnh GTVT no? ? Xc nh cc tuyn du lch t TPHCM i Vng Tu, lt, Nha trang,BSCL? Phng tin? Gv.Kl. H2:Tm hiu cc TTKT v vng kinh t trng im pha Nam. CTH: HCN=> KNS: T duy; t nhn thc. ? K tn cc trung tm kinh t ng Nam B?
Trng THCS Hong Diu

Ni dung chnh - Khu vc dch v rt a dng. - TP HCM, l u mi giao thng vn ti quan trng hng u ca ng Nam B ,ca c nc. - ng Nam B l a bn c sc ht mnh nht ngun u t nc ngoi. - TP HCM l trung tm du lch ln nht c nc.

V CC TRUNG TM KINH T V VNG KINH T TRNG IM PHA NAM - TP HCM, Bin Ho, Vng Tu l ba trung tm kinh t ln ng Nam B. Ba trung tm ny to thnh tam gic cng nghip mnh ca vng kinh t trng im pha Nam. - Vng kinh t trng im pha Nam TP HCM, Bnh Dng, Bnh Phc, ng Nai, BR-Vng Tu, Ty Ninh, Long An. - Din tch:28 nghn km2 - Dn s 12,3 triu ngi nm 2002

Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

Hot ng ca GV v HS Ni dung chnh ? Quan st H6.2 xc nh ranh gii vng KTT pha Nam? K tn cc tnh, TPthuc vng KTT pha Nam? ? Da vo s liu trong bng 33.3, hy nhn xt vai tr ca vng kinh t trng im pha Nam i vi c nc. ?Nu tm quan trng ca TP Bin Ha, TP HCM B ra-Vng Tu trong vng KTT pha Nam? Gv .KL vai tr hng u ca TPHCM trong pht trin kinh t dch v ng Nam B. - Vng chim 35,2 tng GDP, trong 54,7% GDP cng nghip v 60,3% gi tr xut khu. IV. nh gi : GV cho hs trnh by 1 v h dch v ca NB: ? Da vo s liu trong bng 33.2 hy nhn xt vai tr ca vng kinh t trng im pha Nam i vi c nc. 1/ ng Nam B c nhng iu kin thun li kh khn g pht trin cc ngnh dch v ? 2/ Ti sao tuyn du lch t TP HCM n Lt , Nha Trang, Vng Tau quanh nm hot ng nhn nhp? 3/ V biu V. Hot ng ni tip +Hc cu 1; 2 SGK. +Hon thnh bi 33 VBT. *Hng dn v biu : -X l s liu. -Chn biu thch hp.

Ngy thng nm 2012 Tun Tit 38 Bi 34 THC HNH PHN TCH MT S NGNH CNG NGHIP TRNG IM NG NAM B
Trng THCS Hong Diu Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

I. MC TIU BI HC Sau bi hc, HS cn: 1.Kin thc: - Cng c kin thc hc v nhng iu kin thun li kh khn trong qu trnh pht trin kinh t x hi ca vng lm phong ph hn khi nim v vai tr ca vng kinh t trng im pha nam - Hiu mt s khi nim vng kinh t trng im pha nam 2.K nng: - HS cn kt hp knh ch knh hnh phn tch , nhn xt mt s vn quan trng ca vng.K nng la chn loi biu thch hp, tng hp kin thc - Rn k nng x l, phn tch s liu thng k v mt s ngnh cng nghip trng im. 3. Thi : -Gio dc lng yu thin nhin II. PHNG TIN DY HC - Bn kinh t ca vng ng Nam B - Bn t nhin Vit Nam - Mt s tranh nh vng III. HOT NG TRN LP Bi tp 1: H1 c nhn Bng 34.1 t trng mt s sn phm tiu biu cho cc ngnh cng nghip trng im ng Nam B so vi c nc Sn phm tiu biu Tn sn phm T trng so vi c nc (%) Khai thc nhin liu Du th 100,0 in in sn xut 47,3 C kh-in t ng c iden 77,8 Ho cht Sn ho hc 78,1 Vt liu xy dng Xi mng 17,6 Dt may Qun o 47,5 Ch bin thc phm Bia 39,8 CH: Nhn xt ngnh no c t trng ln, ngnh no c t trng nh CH: Theo em nn chn biu g? ( hnh ct) * Cch v: V h to tm 0, trc tung chia thnh 10 on tng ng 10% mi on, tng cng trc tung l 100%. Trc honh chia 8 on. cao ca tng ct c s % trong bng thng k. - Ghi ch nh mu phn bit. GV gi HS ln bng v, nhn xt Bi tp 2: H2: T chc tho lun.(C th s dng KTDH: khn tri bn-3x3) Cn c biu v v cc bi 31,32,33 hy cho bit: a.Nhng ngnh cng nghip trng im no s dng ngun ti nguyn sn c trong vng?
Trng THCS Hong Diu Nm hc 2012 - 2013

Cc ngnh cng nghip trng im

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

b.Nhng ngnh cng nghip trng im no s dng nhiu lao ng? c.Nhng ngnh cng nghip trng im no i hi k thut cao? d.Vai tr ca ng Nam B trong pht trin cng nghip ca c nc? =>i din cc nhm ba co kt qu. =>Nhn xt-b xung. Gv.KL IV. nh gi - Nhn xt v nghnh cng nghip ng Nam B - Nhng yu cu khi v biu ct V. Hot ng ni tip +Hon thnh bi 34 VBT. +c trc bi 35.

Ngy

thng

nm 2012

Tun . Tit 39 Bi 35: VNG NG BNG SNG CU LONG I. MC TIU BI HC Sau bi hc, HS cn: 1.Kin thc: - Bit : Nhn bit VTL,GH lnh th v nu ngha i vi vic pht trin KT-XH. -Hiu :Trnh by c c im TN,TNTN,DC-XH ca vng v tc ng ca chng ti s pht trin kinh t ca vng. 2. K nng: -Bit: X tn B,L t nhin vng BSCL :VTL,GH lnh th ca vng. -Hiu: Phn tch B,L ,s liu thng k,bng s liu thy c c im TN,TNTN,DC-XH ca vng. 3. Thi : -Gio dc lng yu thin nhin II. PHNG TIN DY HC - Bn t nhin ca vng ng bng sng Cu Long - Bn t nhin hoc bn hnh chnh Vit Nam - Mt s tranh nh vng III. HOT NG TRN LP 1. Kim tra bi c 2. Bi mi
Trng THCS Hong Diu Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

Hot ng ca GV v HS H 1: v tr a l v gii hn lnh th GV yu cu HS ? nghin cu SGK v lc hnh 35.1 xc nh ranh gii vng ng bng sng Cu Long GV Cho HS ? c tn cc tnh vng v din tch v dn s ?Tm v tr a l o Ph Quc trn vng bin pha ty. ? Nu ngha v tr a l ca vng ng bng sng Cu Long? GV.KL H 2: iu kin t nhin v ti nguyn thin nhin HS Lm vic theo nhm N1: Nhn xt v a hnh kh hu ng bng sng Cu Long. ? Quan st trn lc (hnh 35.1), hy xc nh dng chy sng Tin, sng Hu. Nu ngha ca sng M Cng i vi ng bng sng Cu Long.-> + Ngun nc t nhin di do + Ngun c v thy sn phong ph + Bi p ph sa hng nm m rng vng t C Mau + l tuyn ng giao thng thy quan trng ca cc tnh pha Nam v gia VN vi cc nc trong tiu vng sng M Cng N2: Da vo bng 35.2, nhn xt tim nng knh t ca mt s ti nguyn thin nhin ng bng sng Cu Long. ? Da vo hnh 35.2, nhn xt hnh s dng t ng bng sng Cu Long N3: Nu mt s kh khn chnh v t nhin ng bng sng Cu Long + Vn ci to v s dng hp l cc loi t phn , mn + vn l lt hng nm B s. CL do sng M Cng gay ra trong ma l + ma kh thng xuyn thiu nc cho sn xut v sinh hot.Nguy c ngp mn thng vo su ti 50 km tnh t bin ti b bin.nc ngt l vn hng u b s. Cu Long N4:Gii php? =>i din cc nhm bo co kq.
Trng THCS Hong Diu

Ni dung chnh I. V TR A L V GII HN LNH TH - ng bng sng Cu Long v tr lin k pha ty ng Nam B, pha bc gip Cam-pu-chia, ty nam l vnh Thi Lan, ng nam l Bin ng - Dn s (16,7 triu ngi nm2002) - ng bng sng Cu Long c iu kin thun li pht trin kinh t v m rng quan h hp tc. II. IU KIN T NHIN V TI NGUYN THIN NHIN * iu kin t nhin: a hnh thp, bng phng, kh hu cn xch o nng m quanh nm, sinh hc a dng. - ng bng sng Cu Long c. iu kin t nhin thun li pht trin kinh t sn xut nng nghip .

-kh khn: L lt,din tch t nhim mn ,nhim phn ln,thiu nc ngt trong ma kh...

Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

Hot ng ca GV v HS Ni dung chnh =>Nx-b sung. III. C IM DN C V GV.KL X HI H 3: c im dn c v x hi - L vng ng dn, ng sau ng HS Lm vic theo c nhn bng sng Hng.->Ngun L di ? Da vo s liu trong cc bng 35.1, hy nhn xt do,c kinh nghim sx nng nghip tnh hnh dn c x hi ng bng sng Cu hng ha ;th trng tiu th ln.... Long. - Thnh phn dn tc ngoi ngi ? Nhn xt tnh hnh pht trin nng thn ng kinh cn c ngi Kh-me, ngi bng sng Cu Long? Chm, ngi Hoa. ? Ti sao phi t vn pht trin kinh t i i - Mt 406 ngi/km2 nm 2002 vi nng cao mt bng dn tr v pht trin th =>Kh khn:mt bng dn tr cha vng ny? cao... ? Nu mt s v d ngi dn c nhng hnh thc ch ng chung sng vi l lt hng nm. - Vn t ra l phi xy dng c s h tng v pht trin cng nghip cho ng bng sng Cu Long trong qu trnh cng nghip ho IV. nh gi 1/ Nu th mnh ca mt s ti nguyn thin nhin pht trin kinh t x hi ng bng sng Cu Long. 2/ ngha ca vic ci to t phn, t mn ng bng sng Cu Long? Da vo bng 35.1, nhn xt tim nng kinh t ca mt s ti nguyn thin nhin ng bng sng Cu Long. V. Hot ng ni tip +Hon thnh bi 34 VBT.+c trc bi 35. Ngy thng nm 2012 Tun . Tit 40 Bi 36 VNG NG BNG SNG CU LONG (tip) I. MC TIU BI HC Sau bi hc, HS cn: 1.Kin thc: - Hiu:Trnh by c c im pht trin kinh t ca vng. -Bit: Nu tn cc TTKT ln cue vng BSCL. 2. K nng: -Bit: X cc TTKT ln cavng trn BKT vng . -Hiu:Phn tch B,L LKT vng,s liu thng k... hiu v trnh by c im kinh t vng BSCl. 3. Thi : -Gio dc lng yu thin nhin II. PHNG TIN DY HC - Bn TN,KTca vng ng bng sng Cu Long- Mt s tranh nh vng
Trng THCS Hong Diu Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

III. HOT NG TRN LP 1. Kim tra bi c: -Nu v tr a l, ti nguyn thin nhin vng BS CL, ngha i vi pht trin kinh t ca vng 2. Bi mi Hot ng ca gv v hs Ni dung chnh H1: Tm hiu tnh hnh pht trin kinh t ca IV.TNH HNH PHT TRIN KINH T BSCL. 1. Nng nghip CTH:HS Lm vic theo nhm - ng bng sng Cu Long l vng trng N1 : Cn c vo bng 36.1 Hy tnh t l (%) im la ln nht c nc. Bnh qun lng din tch v sn lng la ca ng bng thc theo u ngi l 1066,3 kg gp 2,3 sng Cu Long so vi c nc ?Nu ngha ln trung bnh c nc nm2002 ca vic sn xut lng thc ng bng ny? - ng bng sng Cu Long l vng trng Nu tn cc tnh trng nhiu la nht ng cy n qu ln nht c nc. bng sng Cu Long - C tim nng cy cng nghip ? ng bng sng Cu Long c nhng iu - Ngh nui vt n pht trin mnh cc kin thun li g tr thnh vng sn xut tnh Bc Liu, C Mau, Sc Trng, Vnh lng thc ln nht ca c nc ? Long, Tr Vinh. N2 :Ti sao ng bng sng Cu Long c th - Khai thc v nui trng thu sn ng mnh pht trin ngh nui trng v nh bt bng sng Cu Long chim hn 50% c thy sn?(v c nhiu sng nc, kh hu m nc nhiu nht cc tnh Kin Giang, C p SGV) Mau, An Giang. N3: Em c nhn xt g v ngh rng ng - Rng ngp mn ven bin v trn bn o bng sng Cu Long?(rng ngp mn c din C Mau. tch ln nht- Phng chy rng bo v tnh a 2. Cng nghip dng sinh thi, mi trng) - T trng cng nghip cn thp, khong ? Nhn xt v sn xut cng nghip vng 20% GDP ton vng nm 2002 ng bng sng Cu Long so vi nng nghip - Hu ht cc c s sn xut cng nghip tp ? trung ti ccTP v th x ? Da vo bng 36.2, hy gii thch v sao trong c cu sn xut cng nghip, ngnh ch 3. Dch v bin lng thc thc phm c t trng cao hn - Khu vc dch v ng bng sng Cu c? Long gm cc ngnh ch yu: Xut nhp ? Pht trin mnh cng nghip ch bin lng khu, vn ti thu, du lch. Hng xut khu thc thc phm c ngha nh th no i vi ch lc l go (chim 80%) nm 2002, thu sn xut nng nghip ng bng sng Cu sn ng lnh, hoa qu Long. - Du lch sinh thi trn sng, mit vn, ? Quan st lc (hnh 36.2), hy xc nh bin o. cc c s cng nghip ng bng sng Cu V. CC TRUNG TM KINH T Long. - Cc TP Cn Th, M Tho, Long Xuyn, ? Nu ngha ca vn ti thy trong sn xut C Mau. Trong Cn Th l trung tm v i sng nhn dn trong vng. kinh t ln nht. H2:Tm hiu cc TTKT ca vng BSCL. CTH: HCN. ? K tn cc TTKT ln ca BSCL? ? Nh nhng iu kin thun li g m thnh
Trng THCS Hong Diu Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

Hot ng ca gv v hs Ni dung chnh ph Cn Th tr thnh trung tm cng nghip ln nht ng bng sng Cu Long? GV.KL. IV. nh gi 1.ng bng sng Cu Long c nhng iu kin thun li g tr thnh vng sn xut lng thc ln nht ca c nc ? 2. Pht trin mnh cng nghip ch bin lng thc thc phm c ngha nh th no i vi sn xut nng nghip ng bng sng Cu Long? ? Da vo bng 36.2, hy gii thch v sao trong c cu sn xut cng nghip, ngnh ch bin nng sn xut khu c t trng cao hn c? ? Da vo bng 36.3 V biu ct th hin sn lng thy sn ng bng sng Cu Long v c nc thi k 1995-2002. Nhn xt. V.Hot ng ni tip +Hc cu 1; 2 SGK. +Hon thnh bi 36 VBT. +Lm cu 3 SGK vo v.

Ngy

thng

nm 2012

Tun . Tit 41 - Bi 37 THC HNH: V V PHN TCH BIU V TNH HNH PHT TRIN CA NGNH THU SN BSCL I. MC TIU BI HC Sau bi hc, HS cn: 1.Kin thc: - HS cn hiu c y hn ngoi th mnh lng thc, vng cn th mnh v thu sn. - Bit phn tch tnh hnh pht trin ngnh thu sn, hi sn vng ng bng sng Cu Long. 2.K nng:

Trng THCS Hong Diu

Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

- Bit: x l s liu thng k v phn tch biu - Xc lp mi quan h gia cc iu kin vi pht trin sn xut ca ngnh thu sn ca ng bng sng Cu Long.So snh SLTS ca BSH & BSCL vi c nc. 3. Thi : -Gio dc lng yu thin nhin II. PHNG TIN DY HC - Bn t nhin ca vng ng bng sng Cu Long - Bn nng, lm, ng nghip Vit Nam - Mt s tranh nh vng III. HOT NG TRN LP 1. Kim tra bi c: ?ng bng sng Cu Long c nhng iu kin thun li g tr thnh vng sn xut lng thc ln nht ca c nc ? Pht trin mnh cng nghip ch bin lng thc thc phm c ngha nh th no i vi sn xut nng nghip ng bng sng Cu Long? ? Ti sao ng bng sng Cu Long c th mnh pht trin ngh nui trng v nh bt thy sn? 2.Bi mi: 1. Bi 1: Da vo bng 37.1 (sgk) v biu thch hp th hin t trng sn lng c bin khai thc, c nui tm nui, BSCL v BSH so vi c nc. (c nc = 100%) H1: C lp -GV cho HS c ni dung ca bi tp 1, xc nh yu cu ca bi tp - GV hi lm c bi tp ny chng ta cn tin hnh cng on no? (x l s liu) - GV yu cu HS tnh t l % Sn lng BSCL BSH Cc vng khc C nc C bin khai 41.5 4,9 53,6 100 thc C nui 58.3 22.8 18.9 100 Tm nui 76.7 3.9 19.4 100 H2: C nhn Bc1: GV cho 1 HS ln bng v Bc 2: HS nhn xt (HS c th v biu ct chng, biu hnh trn, mi loi thu sn v mt biu )
BSCL 19.4 18.9 53.6 41.5 22.8 3.9 76.7 58.3 BSH

4.9

Cac vung khac

Biu t trng sn lng c bin khai thc, c nui, tm nui BSCL & BSH so vi c nc
Trng THCS Hong Diu Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

H3:HS lm vic theo nhm: Hai nhm mt cu hi 2. Bi tp 2 Ch phn tch biu v 1. ng bng sng Cu Long c nhng th mnh g pht trin ngnh thu sn? - V iu kin t nhin :Nhiu sng ngi, knh rch. Din tch vng nc trn cn v trn bin ln, ngun tm c di do, bi tm trn bin rng ln - Ngun lao ng c kinh nghim tay ngh nui trng nh bt thu sn ng o, ngi dn ng bng sng Cu Long thch ng linh hot vi kinh t th trng , nng ng v nhy cm trong sn xut kinh doanh, ng bng sng Hng gii thm canh la nc. - C s ch bin:C nhiu c s ch bin thu sn - Th trng tiu th: Rng ln 2. Ti sao ng bng sng Cu Long c th mnh c bit trong ngh nui tm xut khu? - V iu kin t nhin: Din tch vng nc rng ln trn bn o C Mau do nui tm, c ba sa em li thu nhp ln - Ngun lao ng - C s ch bin: - Th trng tiu th 3. Nhng kh khn hin nay trong pht trin ngnh thu sn ng bng sng Cu Long? Nu mt s bin php khc phc? Kh khn chnh v u t nh bt xa b, h thng cng nghip ch bin cht lng cao, ch ng ngun ging an ton v nng sut, cht lng cao, ch ng th trng , ch ng trnh n cc hng ro ca cc nc nhp khu thu sn. IV. nh gi + H thng li phn thc hnh. + Gii p nhng thc mc ca HS. + Nhn xt kt qu thc hnh. V. Hot ng ni tip +Hon thnh bi 37 VBT. +c trc bi 38. Ngy thng TIT nm 2012 N TP I. MC TIU BI HC Sau bi hc HS c th nm c 1.Kin thc: -Hai vng kinh t :ng Nam B v ng Bng Sng Cu Long t bi 31 n bi 37 2. K nng: - c v phn tch cc biu - Phn tch bng s liu
Trng THCS Hong Diu Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

- V cc dng biu trn, ct, ng biu din 3. Thi : -Gio dc lng yu thin nhin, thc gi gn cc gi tr thin nhin, lch s vn ho ..., xy dng kinh t gp phn lm giu qu hng. II. PHNG TIN DY HC - Chun b ni dung n tp III. HOT NG TRN LP 1.n tp Hot ng ca GV v HS Ni dung chnh NI DUNG N TP H1:Vng ng Nam B 1. Vng ng Nam B GV pht vn cu hi yu cu HS -c im t nhin v dn c,nhng thun li trnh by sau nhn xt, b xung , v kh khn vi s pht trin kinh t. sa cha. -Th mnh kinh t ni bt ca vung l ngnh cng nghip,cy cng nghip,dich v H 2: Vng ng Bng Sng Cu Long GV pht vn cu hi yu cu HS 2. Vng ng Bng Sng Cu Long trnh by sau nhn xt, b xung , sa cha. c im t nhin v dn c. nhng thun li v kh khn vi s pht trin kinh t. Th mnh ni bt ca vng l trng cy lng thc,chn nui gia ln,gia cm ,ch bin lng thc,thc phm sx vt liu xy dng. - Cho HS trnh by cch hiu , cch lm cc bi tp v biu , sau GV chnh sa v un nn, - GV nu nhng yu cu cn thit 3. Phn thc hnh khi lm bi tp v cc dng biu - Nhn xt bng s liu, ,in hoc lp s . - V biu trn, ct, ng. - Bit: x l s liu thng k v phn tch biu - Xc lp mi quan h gia cc iu kin vi pht trin sn xut ca ngnh thu sn ca ng bng sng Cu Long.So snh SLTS ca BSH & BSCL vi c nc.

2.Hot ng ni tip - n tp t bi 3137


Trng THCS Hong Diu Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

- Chun b KT hc k 45 Ngy TIT thng nm 2012 Kim tra

I. Mc tiu 1. Kin thc - Nhm nh gi kt qu hc tp ca HS t bi 31-37 - HS phi th hin c cc kin thc v k nng c bn trong bi kim tra. - Cng c cho HS cc kin thc k nng hc - Qua bi kim tra thu c cc tn hiu ngc nhm iu chnh hot ng dy hc trong giai on tip theo 2. K nng Bit: x l s liu thng k v phn tch biu -Xc lp mi quan h gia cc iu kin vi pht trin sn xut ca ngnh thu sn ca ng bng sng Cu Long.So snh SLTS ca BSH & BSCL vi c nc. 3. Thi - Thng qua ni dung bi kim tra gio dc cho HS v dn s, mi trng... - Gio dc cho HS thc nghim tc lm bi II. bi: Qu chung thng nht

Ngy thng nm 2012 Tun . Tit 44 - Bi 38 PHT TRIN TNG HP KINH T V BO V TI NGUYN MI TRNG BIN-O I. MC TIU BI HC Sau bi hc, HS cn: 1.Kin thc: - Bit :Cc o v qun o ln (tn,v tr) . -Hiu :Phn tch c ngha kinh t ca bin,o i vi vic pht trin kinh t,an ninh quc phng ;Trnh by cc hot ng khai thc ti nguyn bin,o v pht trin tng hp kinh t bin. 2.K nng: - Bit: X v tr ,phm vi vng bin Vn;K tn x c trn b mt s o v qun o ln t B-N.
Trng THCS Hong Diu Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

- Hiu:Phn tch B,L S ,s liu thng k nhn bit tim nng kinh t bin ,o,tnh hnh pht trin cc ngnh kinh t bin... 3. Thi : -Gio dc lng yu thin nhin, c nim tin vo s pht trin ca cc ngnh kinh t bin nc ta , c thc bo v ti nguyn v mi trng bin. II. PHNG TIN DY HC - Bn t nhin hoc bn hnh chnh Vit Nam - Mt s tranh nh v bin III. HOT NG TRN LP 1. Kim tra bi c 2. Bi mi Hot ng ca GV v HS Ni dung chnh H1: HS Lm vic theo nhm I. BIN V O VIT NAM N1: +Quan st lc hnh 38.2 kt hp vi 1. Vng bin nc ta s hiu bit hy nhn xt v vng bin nc ta - Vit Nam l mt quc qia c ng ? b bin di 3260 km v vng bin rng +Quan st s hnh 38.1, nu gii hn khong 1 triu km2. tng b phn ca vng bin nc ta? -Vng bin nc ta l mt b phn ca - Ni thu l vng nc pha trong ng c Bin ng gm: Ni thu, lnh hi,vng s gip vi b bin. ng c s l ng ni tip gip lnh hi, vng c quyn kinh lin cc im nh ra nht ca b bin v cc t v thm lc a. im ngoi cng ca cc o ven b tnh t - C nc c 29 (trong s 64) tnh v ngn nc thu triu thp nht tr ra TP gip bin. - Lnh hi l 12 hi l. c quyn kinh t 200 2.o v qun o. hi l - Vng bin nc ta c hn 3000 o N2 : Tm trn bn cc o gn b? ln nh.Chia thnh o ven b v o xa - Ven b c khong 2800 o ln nh c nhiu b cc tnh: Qung Ninh, Hi Phng, Khnh *Mt s o ven b c din tch kh ln Ho, Kin Giang. Nhng o kh ln nh: Ph nh Ph Quc, Ct B, c dn kh ng Quc, Ct B, Ph Qu, L Sn, Ci Bu nhPh Quc, Ci Bu, Ph Qu, L Sn - Cc o xa b gm o Bch Long V v hai *Cc o xa b: Bch Long V v hai qun o Hong Sa, Trng Sa.(SGV) qun o Hong Sa, Trng Sa GV vng bin rng ln l mt li th ca nc => ngha:pht trin kinh t,an ninh ta trong qu trnh pht trin v hi nhp vo quc phong. nn kinh t th gii II. PHT TRIN TNG HP KINH GV khi nim pht trin tng hp: L s pht T BIN trin nhiu ngnh, gia cc ngnh c mi quan 1. Khai thc, nui trng v ch bin hi h cht ch, h tr nhau cng pht trin v sn s pht trin ca mt ngnh khng c km - Vng bin nc ta c hn 2000 loi c, hm hoc gy thit hi cho cc ngnh khc. trn 100 loi tm,mt s c gi tr xut H2: HS Lm vic theo nhm khu cao nh tm he, tm hm, tm Nn k bng (SGV) rng c sn nh: hi sm, bo ng, N1 Quan st lc hnh 38.3 v kin thc s huyt hc. Nu nhng iu kin thun li pht - Tng tr lng hi sn khong 4 triu trin cc ngnh kinh t bin nc ta? tn (trong 95,5% l c bin). - Khai N2 : Nguyn nhn ch yu no lm cho hot thc hng nm khong 1,9 triu tn.
Trng THCS Hong Diu Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

Hot ng ca GV v HS ng khai thc hi sn xa b trong nhng nm qua pht trin cha mnh ? Ti sao cn u tin pht trin khai thc hi sn xa b? ? Cng nghip ch bin hi sn pht trin s c tc ng nh th no ti ngnh nh bt v nui trng thu sn? ? Nc ta c nhng iu kin thun li g pht trin ti nguyn du lch bin? ? Nu tn mt s bi tm v khu du lch bin nc ta theo th t t Bc vo Nam. GV.KL.

Ni dung chnh - Hin nay ang u tin pht trin khai thc hi sn xa b, y mnh nui trng hi sn trn bin, ven bin v ven cc o. Pht trin ng b v hin i cng nghip ch bin hi sn. 2. Du lch bin- o - Phong ph. Dc b bin c trn 120 bi ct di, rng, phong cnh p, thun li xy dng khu du lch v ngh dng. - Nhiu o ven b c phong cnh k th.Hp dn khch du lch.Vnh H Long c UNESCO cng nhn l di sn thin nhin th gii. - Nhiu bi tm p Hn ch Phng hng

IV.nh gi Hon thnh cc ni dung tng ng trong bng sau: Ngnh Tim nng S pht trin Khai thc ,nui trng hi sn Du L bin,o V.Hot ng ni tip +Hc cu hi SGK. +Hon thnh bi 38 VBT. +c trc bi 39.

Ngy thng nm 2012 Tun . Tit 45 - Bi 39 PHT TRIN TNG HP KINH T V BO V TI NGUYN MI TRNG BIN-O (Tip theo) I. MC TIU BI HC Sau bi hc, HS cn: 1.Kin thc: - Hiu :trnh by ctim nng v tnh hnh pht trin cc hot ng khai thc ti nguyn bin,o v pht trin tng hp kinh t bin;Trnh by c im TN-MT bin o;mt s bin php BVTN-MT bin o. -Bit :Nu mt s bin php BVTN&MT bin ,o. 2.K nng:
Trng THCS Hong Diu Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

- Hiu :Phn tch B,S.L,s liu thng k nhn bit tim nng kinh t bin ,o. 3. Thi : -Gio dc lng yu thin nhin, c nim tin vo s pht trin ca cc ngnh kinh t bin nc ta , c thc bo v ti nguyn v mi trng bin. II. PHNG TIN DY HC - Bn t nhin hoc bn hnh chnh Vit Nam - Mt s tranh nh vng III. HOT NG TRN LP 1. Kim tra bi c: ? Trnh by c im vng bin nc ta? ? Vng bin nc ta c nhng tim nng kinh t no? 2. Bi mi Hot ng ca GV v HS Ni dung chnh H1: Tm hiu tim nng v tnh hnh 3. Khai thc v ch bin khong sn bin pht trin v pb cc ngnh khai - Bin nc ta l mt kho mui v tn, ng thcks,GTVT bin. mui Sa Hunh (Qung Ngi), C N (Ninh CTH: HCN,HN=>KNS:T duy,giao thun) tip. - Ven bin c nhiu bi ct. Ct trng l N1: Nhn xt v tim nng bin nc ta nguyn liu cho cng nghip thu tinh, pha l ? ? K tn mt s khong sn chnh c nhiu o Vn Hi (Qung Ninh) v Cam vng bin nc ta ? Ranh (Khnh ho) N2: Da vo kin thc hc, trnh by - Thm lc a c du m. Du kh l ngnh tim nng v s pht trin ca hot ng kinh t bin mi nhn, khai thc du kh nc ta. => Xu hng: Pht trin ha du,chtdo,cao N3: Tm trn hnh 39.1 mt s hi cng su tng hp,in,phn bn.... v ng giao thng vn ti bin nc 4.Pht trin tng hp giao thng vn ti ta?. bin N4: Vic pht trin giao thng vn ti a) Thun li: bin c ngha to ln nh th no? i - Nm gn nhiu tuyn ng bin quc t qun vi ngnh ngoi thng nc ta ? trng Chng ta cn tin hnh nhng bin php - Ven bin c nhiu vng vnh, ca sng ln g pht trin giao thng vn ti bin? xy cng ? Nc ta c nhng thnh tu g trong b) Thnh tu: vic pht trin GT-VT bin? - C nc c hn 90 nghn cng bin ln nh. ? Vic pht trin GTVT bin c ngha Ln nht l cng Si Gn cng sut 240 triu nh th no i vi nghnh ngoi thng tn /nm(2010)=>Pht trin nhanh,ngy cng nc ta? hin i cng vi qu trnh hi nhp nn H2:Tm hiu vn BTN-MT bin o. KTTG. CTH: HCN,HN=>KNS:T duy,m - Pht trin c kh ng tu vi ba cm Bc B nhn trch nhim,giao tip,th hin s t Trung B v Nam B tin. - Dch v hng hi pht trin ton din N1:*Nu nhng nguyn nhn dn n s -Phng hng: Pht trin ng b v hin i gim st ti nguyn v nhim mi ha h thng cng bin,i tu bin..... trng bin nc ta? III. BO V TI NGUYN V MI - nhim ch yu cc vng bin nng. TRNG BIN-O
Trng THCS Hong Diu Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

Hot ng ca GV v HS Vit Nam l mt trong nhng quc gia c din tch rng ngp mn ln nht th gii. Nhng hin nay din tch rng ngp mn nc ta khng ngng gim, chy rng.. - nhim mi trng bin do nhiu nguyn nhn: Cc cht c hi t trn b theo nc sng xung bin, khai thc du (SGV) N2: Chng ta cn thc hin nhng bin php c th g bo v ti nguyn v mi trng bin? GV.KL.

Ni dung chnh 1. S gim st ti nguyn v nhim mi trng bin-o. - Gn y din tch rng ngp mn nc ta gim nhanh. Ngun li hi sn cng gim ng k, mt s loi hi sn c nguy c tuyt chng. - nhim mi trng bin c xu hng gia tng r rt, lm suy gim ngun sinh vt bin, 2. Cc phng hng chnh bo v ti nguyn v mi trng bin - VN tham giacam kt quc t trong lnh vc BVMT bin.C k hoch khai thc hp l,khai thc i i vi BV & pht trin ngun ti nguyn,phng chng nhim.

IV.nh gi - Hon thnh ni dung bng sau Ngnh Tim nng S pht trin Hn ch Phng hng Khai thc ,ch bin khong sn Giao thng vn ti bin V. Hot ng ni tip +Hc cu hi SGK.+Hon thnh bi tp 39 VBT.Thu thp thng tin v s suy gim ti nguyn bin. +Su tm thng tin, t liu v TN v kinh t Hi Phng .

Ngy thng nm 2011 Tun . Tit 46 - Bi 40 THC HNH NH GI TIM NNG KINH T CA CC O VEN B V TM HIU NGNH CNG NGHIP DU KH I. MC TIU BI HC Sau bi hc, HS cn nm: 1.Kin thc: - Bit: K tn cc o v qun o ln ca VN. -Hiu: Tnh hnh pht trin ca ngnh du kh nc ta.
Trng THCS Hong Diu Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

2.K nng: - Bit : X trn B v tr cc o v qun o ln t B->N. -Hiu: Phn tch B,L nhn bit c tim nng kinh t bin ,o ca VN,tnh hnh pht trin ca ngnh du kh nc ta. 3.Thi : -Gio dc lng yu thin nhin, c nim tin vo s pht trin ca cc ngnh kinh t bin nc ta , c thc bo v ti nguyn v mi trng bin. II. PHNG TIN DY HC - Bn t nhin hoc bn hnh chnh Vit Nam - Mt s tranh nh vng III. HOT NG TRN LP 1. Kim tra bi c ?Pht trin tng hp kinh t bin c ngha nh th no i vi nn kinh t v bo v an ninh quc phng ca t nc ? Chng ta cn tin hnh nhng bin php g pht trin giao thng vn ti bin? 2. Bi mi: H1: nh gi tim nng kinh t ca cc o ven b Bng 40.1. nh gi tim nng ca cc o ven b Cc hot ng Nng, Lm nghip Ng nghip Cc o c iu kin thch hp Ct b, L Sn, Ph Quc, Cn o

C T, Ci Bu, Ct b, C lao chm, Ph Qu, Cn o, Hn khoai, Th Chu, Hn Ri, Ph Quc, L Sn. Cc o trong vnh H Long v vnh Nha Trang, Ct b, Cn Du Lch o, Ph Quc. Ci Bu, Ct B, Tr Bn, Ph Qu, Cn o, Hn Khoai, Dch v bin Th Chu, Ph Quc. CH: Da vo bng 40.1 cho bit nhng o no c iu kin thch hp pht trin tng hp kinh t bin? V sao? -Nhng o no c iu kin thch hp pht trin tng hp kinh t bin: Ct ba, Ph Quc, Cn o V y l cc o c din tch ln, dn c ng ,c iu kin t nhin thun li pht trin H2: Quan st hnh 40.1 Hy nhn xt v tnh hnh khai thc, xut khu du th, nhp khu xng du v ch bin du kh nc ta ? Bi tp 2:HS lm vic theo nhm GV cn dn dt HS cch phn tch biu - Phn tch din bin ca tng i tng qua cc nm - Sau phn tch mi quan h gia cc i tng GV cn gi HS nu c cc sau: - Nc ta c tr lng du kh ln v m du l mt trong nhng mt hng xut khu ch lc trong nhng nm qua.Sn lng du m khng ngng tng - Hu nh ton b lng du khai thc c xut khu di dng du th. iu ny cho thy cng nghip ch bin du kh cha pht trin. Ssy l im yu cu ngnh cng nghip du kh nc ta
Trng THCS Hong Diu Nm hc 2012 - 2013

Gio vin Phm Hoi Thu

Gio n a L lp 9

- Trong khi xut khu du th th nc ta vn phi nhp xng du ch bin vi s lng ngy cng ln. Cng cn lu : Mc du lng du th xut khu hng nm ln gp 2 ln lng xng du nhp khu nhng gi tr xng du ch bin ln hn nhiu so vi gi du th. IV. nh gi - nh gi chung v tim nng kinh t bin nc ta? - Bn cnh nhng thun li th kinh t bin ca nc ta cn gp nhng kh khn g? - Nhn xt gi thc hnh V. Hot ng ni tip + c li cc bi 28 - 39 chun b n tp.

Trng THCS Hong Diu

Nm hc 2012 - 2013