You are on page 1of 13

PENDEKATAN

Click to edit Master subtitle style

10/16/12

DEFINISI PENDEKATAN
Pendekatan ialah cara mendekati sesuatu, iaitu bagaimana sesuatu mata pelajaran diajar berdasarkan objektif jangka masa panjang.

10/16/12

JENIS-JENIS PENDEKATAN

10/16/12

PENDEKATAN INDUKTIF

Daripada spesifik kepada umum, iaitu dimulakan dengan sesuatu sebab atau contoh dan menuju ke arah sesuatu generalisasi. (J.M Kierzek Dan W. Gabson,
1960)

Pembelajaran

melalui induktif sepertimana pelajar mengalami satu proses mental yang mana ia memerhati peristiwa tertentu untuk memperoleh satu generalisasi .(B. Seatson, 1982)
10/16/12

Sambungan...
Pendekatan

ini melibatkan proses memerhati, mengkaji dan menganalisis sesuatu aspek sebelum membuat generalisasi. : guru memulakan pengajarannya dengan memberikan beberapa contoh yang khusus dan membuat kesimpulan untuk membentuk konsep.
10/16/12

Contoh

PRINSIP-PRINSIP PENDEKATAN INDUKTIF


Contoh Guru Guru

harus releven dan sesuai.

hendaklah membimbing pelajar membuat kesimpulan. memberi peluang kepada pelajar untuk memerhati dan menganalisis contoh. merancang aktiviti pengajaran yang berkisar daripada contoh khusus kepada kesimpulan umum.
10/16/12

Guru

PENDEKATAN DEDUKTIF
Pendekatan

deduktif merupakan jenis pengajaran yang bermula daripada umum kepada spesifik dan pendekatan ini merujuk kepada suatu pembelajaran, di mana pelajar bermula dengan hukum yang umum dan digunakan dalam keskes tertentu. (Brian Seaton, 1982) dengan melihat hukum-hukum atau mempelajari peraturan, kemudian menganalisis atau mengaplikasikan
10/16/12

Bermula

PRINSIP-PRINSIP PENDEKATAN DEDUKTIF


Suatu

masalah diperkenalkan/ditakrifkan. masalah mengikut langkah demi langkah. contoh digunakan untuk menerangkan generalisasi atau peraturan. aktiviti dijalankan untuk meningkatkan pemahaman pelajar.
10/16/12

Penyelesaian Beberapa

Pelbagai

PENDEKATAN EKLEKTIK
Menggunakan

dua atau lebih kaedah yang menggabungkan segala ciri daripada pendekatan tersebut dan menggunakannya dalam satu-satu pengajaran dan pembelajaran. untuk kelas yang mempunyai pelbagai kebolehan. boleh dihasilkan dengan menggunakan kaedah induktif dan deduktif. 10/16/12

Sesuai

Pendekatan

Sambungan
Cara

pengajaran melalui pendekatan eklektik


Strategi yang mirip kepada pendekatan deduktif Strategi yang mirip kepada induktif.

Langkah-langkah

strategi yang cenderung kepada pendekatan deduktif.


Guru menerangkan
10/16/12

Langkah-langkah

pengajaran yang mirip kepada pendekatan deduktif.


Guru mula dengan menggunakan contoh-contoh untuk membantu pelajar membentuk konsep yang jelas. Guru bersama pelajar membuat generalisasi. Untuk pengukuhan, contoh diberikan oleh guru dan pelajar. Guru akan mendorong pelajar untuk mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam situasi hampir sama.
10/16/12

PENDEKATAN INTEGRATIF
Pembelajaran ini membolehkan guru memberikan fokus kepada kandungan dan kemahiran berfikir. Langkah p&p integrated adalah berdasarkan langkah Hilda Taba (1962).
10/16/12

LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN INTEGRATIF

10/16/12