Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của

Thiên Chúa Thn 10
Ngày 1 tháng 10

Biến cố hôm nay vào năm xưa

1964: Chiêc xe lua tôc hanh Shinkansen dâu tiên cua Nuoc Nhât chây voi tôc dô 321 cây sô / gio di vao hoat
dông giua Tokyo va Osaka truoc khi khai mac Thê Vân Hôi Olympic tai Tokyo
1971: Công viên thu hai co chu dê Disney voi tên Disney World khai mac tai Florida sau môt ngay ky niêm
khanh thanh cua Disneylang tai Los Angeles vao năm 1995
1975: Muhammed Ali danh bai Joe Frazier trong trân dâu thu ba, tai cuôc dâu The Thriller in Manila dê doat
lai danh hiêu vô dich thê gioi Quyên Anh Hang Náng.

Tư tưởn chính hôm nay


Kito Giao la mot hoc thuvêt tot dep nêu cac ban song triêt lv nav, thê nhung giao thuvêt nav lai do nguoi da
tráng kiêm soat. Ho la nhùng nguoi giang dav nhung lai khong song giao lv nav. Ho chi to chuc va su dung
giao lv av báng bat cu phuong thuc nao ma ho muon.___Muhammed Ali

Suy niệm tron này


By Bill Firman:

C.S. Lewis, môt nha tu tuong, môt văn huu nôi tiêng va la nguoi Kitô huu co tinh thân dân thân, trong nhung
ngay sông dâu doi cua minh ông dã tung uoc mong minh la nguoi vô thân, co lân phai noi lên nhung loi sau dây
vê Kitô Giao:

Kito Giao nêu sai thi cháng co gi la quan trong ca. Con nêu dung thi quan trong vo tan. Mot diêu ma
Kito Giao khong co thê chi quan trong o muc trung dung.

Môt trong nhung diêu nghich ly cua Kitô Giao la dao giao nay la hiên thân cua cac mac khai cua Thiên Chua,
thê nhung su diêp thuong bi nguoi ta bop meo va xuyên tac. David McKay viêt: 'Kitô Giao la tinh thuong yêu
trong hanh dông.¨ Con Samuel Johnson mênh danh Kitô Giao la 'su hoan hao cao ca cua nhân loai.¨ Vân dê
thuc su lai la o chô moi nguoi kitô huu lai rât thuong sông gia hinh, không dat dên muc dô duoc yêu câu. Kinh
nghiêm cua nguoi da den tai Hoa Ky tung chiu dung chu nghia nô lê va ky thi chung tôc duoi tay cac nguoi kitô
huu da tráng nêu ra môt phuong thê ma su diêp cua Chua Giêsu co thê dem dên môt minh chung hop ly va dung
hoa. Adam Clayton Powell Jr, môt nguoi da den dã mô ta Kitô Giao nhu sau:

Mot lan kia co nguoi bo hanh duoi dat nav lên tiêng tuvên bo voi quvên uv khac thuong ráng minh la
nguoi tach biêt lich su thanh BC (truoc cong nguvên) va AD (sau cong nguvên)... Giao lv ma duong su
giang truvên tro nên moi me hon va cùng mang nhiêu thu thach hon suot qua bao nhiêu thê kv!

Powell cung noi ráng:

Hoa Kv khong phai la mot quoc gia Kito Giao. Ðav la mot quoc gia cua nhùng kv vong, dav dao cac
cua giao hoi noi dà hinh thanh nên mot Kito Giao lac huong va rao truvên nhùng giao thuvêt chia re
va kv thi.

Con Jesse Jackson, môt nha giang thuyêt nguoi da den mô ta vân dê theo cach thuc nhu sau:

Giao hoi kito giao da tráng cháng bao gio vuon lên toi chiêu cao sau cua Chua Kito, ma chi nan lai o
cac tam muc vàn hoa.


Lời cầu nuyện


Lav Thiên Chua Cha, xin Ngai giup con don nhan dav du duc Khon Ngoan duoc diên ta thau dao boi Con Yêu
Dau Chua la Chua Giêsu, chu khong phai la vàn ban bi xuvên tac boi vàn hoa va lich su. Xin Chua dung bao
gio dê con thanh nguoi Pharisiêu tân thoi. Amen
Ngày 2 tháng 10

Biến cố hôm nay vào năm xưa


1836: Charles Darwin hoan tât chuyên hai hanh keo dai 4 năm 9 thang va 5 ngay trên con tau HMS Beagle dê
dên Nam Mÿ. Tai dây, ông thu thâp nhiêu mâu nghiêm va du kiên dê bô tuc cho thuyêt tiên hoa cua minh
1869: Ngay sinh nhât cua Ông Mahatma Gandhi, nha lãnh tu An Dô dã tranh dâu voi duong lôi ôn hoa an toan
trong viêc danh lai Dôc Lâp cho Nuoc An Dô tach khoi su cai tri cua Nuoc Anh.
1950: Cuôc du hanh hai huoc Peanuts cua Charles Schultz xuât hiên lân dâu tiên. Rôi cu tiêp tuc luu hanh cho
dên năm 2000

Tư tưởn chính hôm nay


Hanh dong manh me noi lên vê cac uu tiên.___ Mahatma Gandhi

Suy niệm tron này


By Bill Firman:

Dôi khi trong doi sông, nguoi ta phai co nhung lua chon rât u quan trong. Andrew Harris, môt cuu
hoc sinh cua Truong Francis Douglas Memorial tai New Plymouth, Tân Tây Lan, dã thanh công leo
lên ngon nui Everest, va dang trên duong xuông thi bi thoi tiêt xâu khiên anh phai tim chô nup ân.
Trong bai bao voi nhan dê 'nguoi anh hung khiêm nhuong cua môt thoi dai thuong bi không chê boi
tinh ich ky,¨ chu nhiêm môt to bao dã phai noi nhu sau:

Cac ban hàv nhin vao nguoi leo nui Andrew Harris xuat than tu Plvmouth khi chang dà thoat
khoi con hài hung khong thê tuong tuong noi cua mot tran bào tuvêt gan dinh nui Everest.
Trong nhùng diêu kiên ma anh thav ráng khong biêt dau la ranh gioi cua nguv co va cùng
khong biêt dau la an toan, bong anh nghe duoc tiêng noi tu chiêc Radio gao thet cau cuu tu
phia trên vong dên. O duoi nav la song. Lên do bav gio la chêt. Andrew quvêt dinh leo lên.

Andrew không duoc nghe dên nua. Anh dã lam môt su chon lua anh hung dê hiên mang sông minh
voi hy vong mong manh la co thê cuu sông nguoi khac. Tôi nghi ráng: Andew chua bao gio nghi
minh la môt anh hung, thê nhung anh dã tim thây nghi luc dê lam diêu ma anh thây minh cân phai lam
khi thoi gian thu thach dên voi minh.

Anh la môt guong mâu cua môt viên tuong cao ca vê tinh thân cua con nguoi, cung nhu kha năng dap
ung theo tinh thân do. Dôi voi Thanh John Baptist de La Salle thi cung vây. Ngai la môt linh muc,
dang vui huong nêp sông linh muc tuong dôi thoai mai, la môt nguoi thuôc dong ho qui tôc. Thê
nhung ngai lai thây minh bi lôi cuôn di theo con duong dân toi viêc giao duc cac em hoc sinh ngheo
khô cua thanh phô Rheims. Môt diêu chác chán không hô nghi duoc la: ngai co thê nghi dên cac ly do
biên minh cho minh dê rôi co thê ngoanh mát di khoi giai câp thâp kem nay. Thê nhung ngai cam thây
tâm hôn minh lai muôn dap ung nhu câu ma ngai nhin nhân ra do la cân thiêt.

Chung ta co nhung co hôi lua chon hang ngay. Luôn luôn trong doi sông dêu co nhung su dân dên
diêu vinh du hon va hâp dân truc tiêp hon. Bao gio cung co su lôi cuôn quan tâm dên nhu câu ca nhân
minh hon la dê y dên nhu câu cua nguoi khac Truong hop chung ta biêt giup dõ nguoi khac vuot qua
nhung tro ngai hay biên dôi su phu phiêm thanh huong di va dat dên muc tiêu mang lai loi ich, nhu
vây chung ta dang chia se voi tha nhân hông ân cao ca. Mo rông canh tay giup dõ tha nhân la môt su
biêu lô cu thê tinh thuong yêu Thiên Chua môt cach rât co hiêu qua. Tôi xac tin ráng: truoc mát Thiên
Chua bât cu con nguoi yêu duôi thê nao di nua cung co thê thanh công.


Lời cầu nuyện


Lav chua, xin giup con biêt chon lua cho tot trong cac su viêc nho cua doi song dê con co thê sán sang dap ung
mot cach dung dán khi phai doi diên voi cac lua chon quan trong hon.
Ngày 3 tháng 10

Biến cố hôm nay vào năm xưa


1226: Thanh Francis oI Assi qua doi
1942: Nuoc Duc phong môt vât thê lên không gian lân dâu tiên - môt Hoa Tiên A4 (A4 Rocket)
1990: Dông va Tây Nuoc Duc chinh thuc thông nhât. Ranh gioi giua Dông va Tây dã dong lai truoc dây va
không thông thuong voi nhau tu năm 1952, va buc tuong Ba Linh duoc dung lên năm 1961. Buc tuong
nay bi pha xâp xuông năm 1989

Tư tưởn chính hôm nay


Tinh vêu la mot diêu kiên ma trong do hanh phuc cua nguoi khac la diêu quan trong thiêt vêu voi hanh phuc
cua ban.___Robert Heinlein

Suy niệm tron này


By Joy Bew: Vao buôi da tiêc gây quÿ giup môt truong hoc tai Brooklyn phuc vu cac em khuyêt tât, môt nguoi
cha công hiên cho nhom gây quÿ câu chuyên vê dua con trai cua minh. Câu chuyên kê o dây dã duoc hiêu dinh:

Tôi va con trai toi tên la Shav cung nhau di bo qua mot cong viên, o do Shav thav mot so ban minh dang choi
Basball (banh chav). Shav hoi toi. 'Ba co nghi ráng cac nguoi ban nav se cho con choi voi ho khong?` Toi biêt
ráng hau hêt nhùng nguoi ban nav khong muon cho mot nguoi nhu Shav vao choi trong doi cua minh. Thê
nhung la mot nguoi cha, toi hiêu ráng nêu con trai duoc cac ban minh cho choi chung, thi chác chán la no se co
cam giac vê tinh liên doi, mot diêu rat can thiêt cho no, va no se cam thav tu tin vê viêc duoc nguoi khac chap
nhan cho nhap cuoc ma khong xet dên tinh trang khuvêt tat cua minh. Ji vav tôi liên dên gàp mot nguoi trong
nhom o san choi va hoi (ma thâm tâm tôi cháng hv vong bao nhiêu) xem Shay co thê vo choi duoc khong. Cau
ta liên tra loi. 'Ðuoc chu, bac dê anh vao choi doi cua chau di'` Thê la Shav tuoi cuoi nhav qua chiêc ghê dai
dê nhan lav chiêc ao dong phuc cua doi banh màc ngav vao nguoi. Joi hai lan chav va co thê tháng diêm qua
suc chav kip thoi dung voi vi tri doi hoi nhu thê, tiêp theo Shav se la nguoi thu gon. That la bat ngo, sau do
Shav duoc trao gav thu gon. Moi nguoi dêu biêt ráng chi mot chi tiêt nho cùng noi lên duoc tat ca, thê nhung
chi tiêt do lai khong co thê dat duoc boi vi Shav cam chiêc gav thu gon khong dung cach, nên kho ma dung vao
thê thuan tiên dê don banh. Tuv nhiên, khi Shav buoc toi gan da ngang cua gon, nguoi giao banh nhan ra ráng
doi banh cua Shav se danh phan tháng loi lan nav lam qua dê doi cho Shav, thê roi nguoi av tiên toi mav buoc
vung tav nem banh mot cach nhe nhang, co v lam sao cho Shav cham duoc vao banh. Khi nguoi giao banh nem
banh vo, Shav don duoc banh va danh nguoc tro lai phia nguoi giao banh. Nguoi nav liên nhàt trai banh duoi
dat lên va that la qua dê dang doi voi anh ta nem cho nguoi don banh o vi tri thu nhat. Ja nhu vav, Shav co thê
nhu bi loai khoi cuoc choi va cuoc choi cùng vi thê ma cham dut. Thê nhung thav vi vav, nguoi giao banh lai co
v nem trai banh cho vuot qua dau nguoi don banh o vi tri thu nhat nên nguoi nav khong thê bát duoc banh. Thê
la moi nguoi bát dau la lon tiêng. 'Shav, chav dên so mot' Chav dên so mot'`

Nguoi don banh o vi tri thu hai hiêu duoc v cua nguoi giao banh nên cùng co v nem trai banh sao cho vuot qua
dau nguoi don banh o vi tri thu ba. Ca cau truong gao lên: 'Shav, Shav, Shav chav nhanh lên Shav'` Thê la
Shav chav toi vi tri thu ba, boi vi nguoi bên doi phuong hinh nhu ngung chav mot chut dê giup Shav du gio
queo sang huong chav dên vi tri thu ba, va la lên. 'Chav mau toi so ba' Shav mau toi so ba'` Cuoi cung Shav
chav vê duoc dên gon nha va buoc dên da ngang cua gon giùa muon tiêng hoan ho nhu nguoi anh hung mang
lai chiên tháng cho doi minh ngav hom do. Nguoi cha voi bo màt rung rung nuoc mát tiêp tuc noi. 'Ngav hom
do, cac cau thu ca hai bên cung nhau giup dem vao thê gioi nav mot tinh thuong vêu chan thuc cua nhan loai.`

Mua he nàm sau Shav khong con choi duoc nùa. Cau chêt vao mua Ðông truoc do, ma cau cháng bao gio quên
duoc minh tung la anh hung.

Mot nha hiên triêt co lan noi. 'moi cong dong dêu duoc doan xet vê cach thuc doi xu voi nhùng nguoi kem mav
mán nhat trong cong dong cua minh nhu thê nao.`


Lời cầu nuyện


Lav Chua xin cho ngav song cua con la ngav cua Shav!
Ngày 4 tháng 10

Biến cố hôm nay vào năm xưa

1582: Lich Grêgôriên duoc Duc Giao Tông Grêgôriô XIII công bô dê thuc thi (Xet theo mát kÿ thuât, chiêu dai
cua môt năm la 365.2422 ngay, chu không phai la 365.25 ngay. Nhu thê cho du cu môi 4 năm la co môt
năm nhuân, nhung vân con môt chut sai biêt rât nho la 0.0078 trong môt ngay, tuc la 11 phut 15 giây dai
hon môi ngay - nêu tich luy lai dê thanh môt ngay chán phai cân toi 128 năm. Dê hop voi ngay phân
xuân, Duc Giao Tông ra sác chi la ngay 4 thang 10 năm 1582 nên duoc tiêp theo la ngay 15 thang 10)
1957: Nuoc Nga phong lên không gian Vât Thê dâu tiên va vuot duoc ra khoi tâng khi quyên cua trai dât, do
la vê tinh nhân tao mang tên Sputnik
1983: Trong chiêc xe Trust 2 cua minh, Richard Noble dã ghi duoc ky luc tai Samac Nevada la 1019.44 cây
sô/gio (633.468mph)

Tư tưởn chính hôm nay

Cac ban hàv biêt ráng. lich thiêp la mot trong nhùng tai san cua Thiên Chua, la Ðang dà lam
mua xuong cho nhùng nguoi cong chinh va nhùng nguoi khong cong chinh mot cach lich
thiêp, va lich thiêp la chi em voi bac ai, trong do han thu bi danh bai va tinh thuong vêu
duoc tung ho.___Thanh Francis oI Assi

Suy niệm tron này


By Marg McPhee:

Cac ban hãy dung moi tai năng minh co
Cac ban hãy sông tu tê voi moi nguoi chung quanh
Cac ban hãy phân dâu tro nên nguoi tôt bao nhiêu co thê

Cac ban hãy xin giup dõ khi minh cân
Va dông thoi cac ban hãy sán sang giup dõ nguoi khac
Cac ban hãy vui nhân cac thu thach ma doi sông dua dây dên

Cac ban hãy gán bo voi tuong lai cua minh
Cac ban hãy dát niêm tin vao chinh minh
Cac ban hãy tu hao vê ban thân minh

Cac ban hãy vui huong nhung nu cuoi cua gia dinh va ban huu minh
Cac ban hãy danh ra thoi gio dê ma nhân ra ve dep cua Thiên Nhiên
Nguyên chuc binh an nôi tâm, hanh phuc va tâm tinh tu tê luôn la cua cac ban!


Lời cầu nuyện


Jao ngav lê kinh Thanh Framcis of Assi, chung con nho lai loi thanh nhan noi. 'Ði dau giang cùng
vo dung, chi báng chung ta vua di vua giang.` Chung con biêt ráng. chung con phai song trung thuc
dê hinh anh cong khai cua chung con phan anh duoc con nguoi chung con la ai. Lav chua, xin giup
chung con tro thanh nhùng nguoi trung thuc luon sán sang giup dò nguoi khac, nhat la gia dinh va
ban be chung con. Xin Chua giup chung con biêt tu hao vê con nguoi cua chung con la nhùng nguoi
co niêm tin tuong, song tu tê, nhan thuc ra thê gioi chung quanh, va biêt dem lai binh an cho thê gioi,
nhu loi ca nguvên cua thanh Francis of Assi. 'Xin cho con thanh khi cu binh an cua Chua ...` Amen

Ngày 5 tháng 10

Biến cố hôm nay vào năm xưa

1947: Tông Thông Hoa Ky dâu tiên xuât hiên trên truyên hinh tu Toa Bach Cung la Ông Harry S. Truman
1962: Ban nhac Beatles phat hanh ban nhac ăn khach dâu tiên cua ho la: 'Love Me Do`
1994: Co dên 48 nguoi thuôc giao phai thân bi Order oI Solar Temple chêt trong môt cuôc duoc coi la tu tu tâp
thê tai Thuy Si
2001: Môt nguoi thuôc tiêu bang Florida chêt vi chât dôc bênh than khi ông nhân thu co chua chât dôc nay.
Dây la môt trong 2 truong hop khung bô theo hinh thuc nay ma luât phap chua giai quyêt xong


Tư tưởn chính hôm nay


Tre em khong bao gio la nhùng nguoi biêt láng nghe nguoi lon mot cach chu dao. Thê nhung
chung cháng khi nao that bai bát chuoc viêc nguoi lon lam.
___James Baldwin


Suy niệm tron này


By Bill Firman:


Dorothy Holte nhác nho chung ta ráng: thai dô cua chung ta së tao ra co hôi cho cac tre em
(cung nhu nguoi khac) co nhung phan ung lai voi chung ta. Xet chung nêu chung ta co thai
dô tich cuc thi chung cung së dap lai tich cuc, con nêu chung ta co thai dô tiêu cuc thi chung
cung së dap lai nhu vây.

Nêu môt dua tre sông voi môi truong phê binh thi em së hoc duoc cach lên an
Nêu môt dua tre sông voi môi truong hân thu thi em së hoc duoc viêc chiên dâu
Nêu môt dua tre sông voi môi truong giêu cot thi em së hoc duoc thai dô mác cõ
Nêu môt dua tre sông voi môi truong xâu hô thi em së hoc duoc mác cam tôi lôi
Nêu môt dua tre sông voi môi truong bao dung thi em së hoc duoc su kiên nhân
Nêu môt dua tre sông voi môi truong khich lê thi em së hoc duoc niêm tu tin
Nêu môt dua tre sông voi môi truong khen ngoi thi em së hoc duoc long biêt on
Nêu môt dua tre sông voi môi truong công báng thi em së hoc duoc long chinh truc
Nêu môt dua tre sông voi môi truong nhân nhuong thi em së hoc yêu mên ban thân
Nêu môt dua tre sông voi môi truong châp nhân voi tinh báng huu
thi em së hoc viêc di tim tinh thuong yêu trong thê gioi nay

Dorothy Holte



Lời cầu nuyện


Harold Hulbert co noi. 'Tre em can dên tinh thuong vêu, ca khi chung không dang duoc vêu
thuong.` Lav chua, xin giup con biêt sán sang thuong vêu ngav ca trong truong hop con bi si
nhuc. Amen

Ngày 6 tháng 10

Biến cố hôm nay vào năm xưa


1889: Nha sang chê Thomas Edison chiêu hinh anh di dông dâu tiên báng may chiêu hinh bât dông truoc do.
1927: Cuôn phim noi lâu dâu tiên la The Jaz Singer (do Al Jolson diên xuât) mo man tai Broadway New York
1995: Hanh tinh dâu tiên duoc tim thây bên ngoai thai duong hê cua chung ta la Bellerophon, duoc phat hiên
ra trên quÿ dao ngôi sao Pegasi 51, cach trai dât chung ta 51.1 năm anh sang.

Tư tưởn chính hôm nay


Jù tru chi la mot biêu tuong bao la cua Thiên Chua___Thomas Carlyle

Suy niệm tron này


By Bill Firman:

Cac nha khoa hoc gio dây uoc luong trong vu tru co khoang chung 50 triêu giai ngân ha, Tuy nhiên
ngoai Giai Ngân Ha Andromeda hiên lên nhu môt châm mo nhat, con lai nhung gi ma chung ta nhin
thây voi mát thuong vao ban dêm tât ca chi la môt phân nao do cua toan bô Ngân Ha Milky Way cua
chung ta ma thôi. Giai Ngân Ha Milky Way tuong dôi la môt ngân ha nho, co hinh xoán ôc. Co duong
kinh rông khoang 100 ngan năm anh sang, va tu dinh xuông dên day khoang chung 2000 năm anh
sang. Thai duong hê ma chung ta sông thi toa lac o môt trong bôn canh tay xoán ôc cua ngân ha nay,
va canh tay xoán ôc ây duoc goi la Canh Tay Orion. Mát troi trong Thai Duong Hê chung ta tuong
dôi la môt tinh tu nho, nám cach tâm diêm cua Ngân Ha Milky Way khoang chung 30 ngan năm anh
sang. Mát troi cung voi cac hanh tinh, thiên thê va sao chôi vân chuyên trong quy dao mát troi tât ca
hop lai thanh thai duong hê cua chung ta.

Vao năm 1955, nguoi ta kham pha thây nhung hanh tinh dâu tiên o bên ngoai thai duong hê cua
chung ta, nhung vân nám trong giai ngân ha cua chung ta. Vao thang 12 năm 2000, con sô hanh tinh
nhân ra duoc lên toi 46 hanh tinh. Vao giua năm 2005, con sô hanh tinh nhân ra duoc nho vao 'rung
chuyên do suc hâp luc¨ cua cac ngôi sao dã lên toi 130 hanh tinh. Cac kham pha truoc do dêu la
nhung khôi khi không lô voi tâm cõ báng hanh tinh Jupiter hay Saturn. Cho toi khi kham pha ra cac
hanh tinh nay, hâu hêt cac nha khoa hoc cu tuong ráng: rât it ngôi sao co cac hanh tinh riêng quay
chung quanh minh. Vao năm 2000, nguoi ta uoc tinh chung chung co sô luong toi môt phân ba ngôi
sao co hanh tinh vân chuyên chung quanh minh..

Vao ngay 4 thang 5 năm 2005, cac nha khoa hoc tai Chi Loi dã chup hinh duoc môt hanh tinh vân
hanh trong quÿ dao cua môt ngôi sao cach trai dât khoang chung 200 năm anh sang. Dây la môt hanh
tinh dâu tiên ngoai thai duong hê cua chung ta dã chup hinh duoc. Cho toi nay, tuong dôi chi môt sô it
cac ngôi sao cach xa trai dât nôi trong khoang trên duoi 100 năm anh sang la co thê nhin thây duoc.
Noi nhu vây co nghia la con co nhung ngôi sao cach xa 99 ngan 900 năm anh sang trong giai ngân ha
nay phai tim cho ra theo cach thuc nao do! Thuc su tôi co dôi chut phong dai boi vi kiên thuc vê
chuyên nay cung chua duoc chinh xac, co diêu tôi chi muôn dua ra môt y niêm vê trât tu cua tâm muc
lon lao vu tru ma thôi.

Xet vê phuong diên thông kê, cac hanh tinh khac co diêu kiên nay no nhu trai dât hiên huu trong vu
tru la môt gia thuyêt co thê co voi muc dô truoc dây cho la thâp, nay dang tiên dên muc dô cao hon.


Lời cầu nuyện


Lav chua, Chua la Ðang Jo Cung tan, ma con chi la vat cuc kv nho be trong vù tru. Con cam ta Chua khong
nhùng dà gin giù su song moi noi ma con la Ðang dav long thuong vêu. Amen
Ngày 7 tháng 10

Biến cố hôm nay vào năm xưa

1769: Thuyên Truong James Cook kham pha va vë dia dô New Zealand. Abel la nguoi lâp biêu dô hai hanh
vao năm 1642, nhung không biêt phân dât con tiêp tuc chây dai cua dao nay.
1982: Ban Nhac Cats cua Andrew Lloyd Webber khai truong tai Broadway va hoat dông duoc 18 năm
2001: Quân dôi Hoa Ky va Nuoc Anh mo man cuôc tân công AIghanistan báng không luc
2003: Tai tu Arnold Schwarzenegger dác cu Thông Dôc Tiêu Bang CaliIornia Hoa Ky

Tư tưởn chính hôm nay


Tri khon con nguoi mot khi vuon dên mot tu tuong moi roi thi khong bao gio tro lai voi pham
vi ban dau nùa ___Oliver Wendell Holmes

Suy niệm tron này


By Br Quentin O’Halloran:

Vao thang 10 năm 1994, tôi co noi chuyên voi cac hoc sinh lop 12 trong môt buôi hop mát vê
môt hang chu ghi khác trên cua chinh diên cua môt Nha Tho Chinh Toa duoi danh hiêu
Thanh Quentin mang nhiêu dâu vêt chiên tranh, duoc xây tu mây thê ky truoc tai thanh phô
Picardy o phia Bác Paris. Hang chu do la: 'con nguoi xung dang voi diêu minh tim kiêm.¨

Vê sau, môt em hoc sinh tên la Peter Pacalt dên gáp tôi va kê lai môt vai giai thoai vê câu viêt
trên dây cung voi su ung nghiêm vao doi sông cua em. Rôi môt hôm tôi nhân duoc cu diên
thoai tu gia dinh câu cho biêt câu dã tu thuong trong môt tai nan xe hoi vao dip di thăm em
trai cua câu o Nam Mÿ. Tôi liên nho lai câu chuyên giua hai thay tro chung tôi. Môt dác ân
danh cho tôi la tôi duoc moi phat biêu trong lê an tang cua câu. Tôi nghi dây la luc thich hop
dê noi lên y nghia chung trong câu chuyên giua chung tôi vê câu 'con nguoi xung dang voi
diêu minh tim kiêm.¨

Diêu ma Peter tim kiêm la long chân thanh, va do la hiên thân cua con nguoi thanh niên nay.
Voi môt tâm tinh thanh thât va truong thanh khi câu trên 18 tuôi, câu noi voi tôi vê

- Con nguoi ma câu muôn minh la hiên thân cua con nguoi do
- Su trung thanh voi con duong hoc vân cua minh
- Nhung quan hê cua minh voi gia dinh, ban huu va cac thiêu nu.

Peter la môt nguoi cung giông nhu bât cu ai trong chung ta dêu hán in dâu vêt chiên tranh do
ban tinh yêu duôi cua con nguoi, thê nhung long trung thuc noi câu qua la sang choi. Vi vây,
cac ban tre thân mên, khi cac ban di tim y nghia cho doi sông cua minh, diêu ma cac ban tim
thây co thê lam cho cac ban tro thanh nguoi co long trung thanh va dân dua cac ban dên gân
voi Thiên Chua hon.


Lời cầu nuyện


Ralph Waldo Emerson co noi. 'Cuoi cung khong co gi thanh thiên hon la su trung thanh cua
tri khon cac ban.` Lav chua, xin giup con biêt di tim va thav duoc long trung thanh av.`
Ngày 8 tháng 10

Biến cố hôm nay vào năm xưa


1871: Cuôc dai hoa hoan tai Chicago khiên cho 300 nguoi tu vong va 100 ngan nguoi lâm canh vô gia cu
1978: Vân tôc ky luc duoi nuoc do Ken Warby thuc hiên voi tôc dô la 511.11 Cây sô / gio trên Blowering
Dam, New South Wales Nuoc Uc.
2005: Tai Miên Bác Pakistan va An Dô, co dên 87 ngan 350 nguoi chêt vi cuôc dông dât voi cuong dô lên
toi 7.6 dô trong dia chân kê ma tâm diêm manh nhât cua no la thanh phô Kashmir

Tư tưởn chính hôm nay


Chi co tinh thuong vêu moi dua ca nhan con nguoi dên su tron ven cua ca nhan boi vi chi co tinh thuong vêu
moi chiêm hùu duoc ca nhan con nguoi va kêt hop cac ca nhan lai voi nhau báng chinh cai dang hiên hùu sau
dam trong con nguoi cua ho. ____Teilhard de Chardin

Suy niệm tron này


By Patrick Jud: Sau dây la môt vai diêu khôn ngoan nua trich tu cuôn 'Fllv Human, Fllv Alive` cua tac gia John
Powell.





Hoc hoi viêc châp nhân va hiên thân la chinh minh, con nguoi sông tron ven së biêt dên nghê thuât
quên ban thân minh di – nghê thuât cua thuong yêu. Con nguoi ây së hoc cach thoat ra khoi con nguoi
cua minh dê biêt săn soc va quan tâm dên nguoi khac. Kich thuoc thê gioi cua môt nguoi la kich
thuoc cua trai tim. Chung ta thuc su co thê coi thê gioi cua thuc tê nhu la nha cua minh chi khi nao
chung ta dat dên muc thuong yêu thuc tinh. Con nguoi, dan ông cung nhu dan ba, biêt sông tron ven
së phai thoat khoi thê gioi tu tung va tôi tăm cua tinh vi ky, la thai dô coi thê gioi chi co môt nguoi.
Nhu vây ho së tran dây tâm tinh cam thông, môt tâm tinh dem lai cho ho môt cam giac sâu dâm tu
phat va huong dên nguoi khac.

Ly do la vi ho di vao duoc thê gioi cam quan cua nguoi khac – giông nhu tinh trang ho o trong long
nguoi khac va nguoi khac o trong long ho vây – nên thê gioi cua ho duoc noi rông ra rât la lon lao va
tiêm năng vê nhung cam nghiêm nhân sinh quan thăng tiên môt cach dang kê. Ho dã tro nên nhung
nguoi cho moi nguoi,’ va thây ráng: nguoi khac tro nên dang qui mên dên nôi chinh ban thân ho dân
thân tu phat nhu thê cháng co tinh thuong yêu nao cao ca hon la tinh yêu thuong nay.’ Ho muôn bao
vê nguoi ma minh quy mên báng chinh sinh mang cua minh.

La nguoi co tinh thuong yêu thi rât la khac biêt voi nguoi duoc goi la nguoi lam diêu tôt.’ Nhung
nguoi lam diêu tôt la nhung nguoi su dung nguoi khac nhu co hôi dê thuc hiên nhung hanh dông dao
duc mong dat dên sô luong cua công viêc ho lam. Nhung nguoi co tinh thuong yêu së huong su quan
tâm va chu y cua ho không phai vê ban thân minh ma huong vê nguoi khac. Su khac biêt giua nguoi
lam diêu tôt va nguoi co tinh thuong yêu la chinh su khac biêt giua môt doi sông tôt diên xuât trên sân
khâu va môt nêp sông noi lên tâm tinh yêu mên. Tinh thuong yêu chân chinh kho co thê bát chuoc
hay diên xuât thanh công duoc. Tâm tinh săn soc va su quân tâm cua chung ta phai thât long, va tinh
thuong yêu không mong doi su hôi dap gi ca. Dây la diêu chác chán: không thê hoc sông chân thanh
duoc nêu thiêu váng tinh thuong yêu.


Lời cầu nuyện


Thanh Gioan Thanh Gia, mot vàn hao tu duc co viêt. 'Khi anh ta duong cua cuoc doi buong
xuong, chung ta se phai phan xet vê tinh thuong vêu.` Lav chua, xin giup con biêt chuan bi
cho giav phut do!
Ngày 9 tháng 10

Biến cố hôm nay vào năm xưa


1958: Duc Giao Tông thu 260, la DTC Piô XII, tên thât la Eugnio Pacelli, tu trân sau 19 năm cai quan Giao Hôi
1974: Thuong gia nguoi Duc la Oskar Schindler duoc ghi nhân la dã cuu sông 1200 nguoi Do Thai thoat khoi
lo hoa thiêu, chêt vao năm 66 tuôi
1992: Môt nám dât thiên thach náng 1.4 ky roi trên môt lôi di cua thanh phô New York lam hu năng chiêc xe
hoi Chevy Malibu cua Michelle Knapp

Tư tưởn chính hôm nay


Ban hàv buoc di buoc dau tiên tiên dên duc tin. Ban khong phai buoc lên tat ca cac nac
thang dau, chi buoc dau thoi____Martin Luther King Jr

Suy niệm tron này


By Patrick Jurd: (trich tu Trang Mang cua cac Su Huynh Thanh John Baptist De La Salle)

Lê Kinh Cac Thanh Tu Dao Turon va Thanh Hilariô

Vao năm 1934, Turon môt thi trân nôi tiêng vê khai thac than da nám trong tinh Asturias thuôc vung
Tây Bác Tây ban Nha, dã tung la trung tâm chông dôi chinh quyên va hang giao si trong nhung năm
truoc khi bung nô cuôc nôi chiên cua Tây ban Nha. Truong hoc cua cac su huynh tai dây tro nên niêm
căm phân dôi voi nhung nguoi hu cuu dang nám viêc diêu hanh thi trân, boi vi dao giao dã anh huong
tich cuc dên gioi thanh thiêu niên. Cac Su Huynh thach thuc viêc câm giang dây giao ly cung nhu
viêc công khai hô tông cac hoc sinh di lê Chu Nhât. Vao ngay Thu sau dâu thang Muoi, gioi câm
quyên xông vao nha cua cac su huynh lây co trong nha co dâu vu khi. Cac su huynh cung cha tuyên
uy la cha Innocencio la môt cha dong Passionist, tât ca dêu bi bát, va bi giam giu hêt thoi gian cuôi
tuân ma không xet xu gi ca, thê rôi dên nua dêm cac ngai bi ap tai dên nghia trang va bi bán chêt tai
dây. Cac ngai la nan nhân cua su thu hân va nan nhân cua nhung nguoi bao dông chông lai Giao Hôi
ma cac ngai la chung nhân, qua cai chêt vi duc tin ma cac ngai dã tuyên xung, va qua viêc giao tiêp
tôt dep voi cac hoc sinh cua minh.

Manuel Barthal Cosan sinh ngay 2 thang 1 năm 1898 tai Enviny, môt thi trân nho toa lac duoi chân
ráng nui Pyrenees miên Bác Tây ban Nha. Thay gia nhâp tu hôi Cac Su Huynh De La Salle vao năm
19 tuôi duoi tên dong la James Hilario. Sau 16 năm dam nhiêm nhiêu bôn phân khac nhau trong
nganh giao duc, rôi vi tro ngai vê thinh giac, su huynh bo lop hoc va trông coi vuon tuoc tai trung tâm
dao tao tu huynh o San Jose cua Tarragona.

Thang 7 năm 1936, su huynh dang o Mollerosa trên duong di thăm gia dinh tai Enviny giua luc nôi
chiên bung nô. Bi nhân ra la môt Su Huynh, thay bi bát va nhôt trong nguc. Dên thang 12, thay duoc
chuyên vê Tarragona va bi giam trong tu cung voi môt vai su huynh khac. Ngay 15 ngay 1 năm 1937,
thay duoc mang ra toa phuc thâm. Du co thê duoc tha vi nguoi ta cho ráng thay chi la nguoi lam
vuon, thê nhung thay cu môt muc xung minh la tu si, thê la sô mênh cua thay duoc dong ân. Thay
duoc dua dên nghia trang goi la Nui Cây Dâu Ôliu (Mount oI Olives) vao ngay 18 thang Giêng dê
dôi diên voi cuôc hanh quyêt. Nhung loi noi cuôi cung cua su huynh noi voi nhung nguoi tân công
danh minh nhu sau: 'Chêt cho Chua Kitô chinh la sông dây cac ban tre a!¨


Lời cầu nuyện


Lav Chua xin cho chung con duoc linh ung boi nêp song va cai chêt cua cac vi tu dao nav trong viêc hiên mang
song minh trên duong phuc vu duc tin.
Ngày 10 tháng 10

Biến cố hôm nay vào năm xưa

1933: Vu pha hoai dâu tiên phi co co báng chung xây ra vao truong hop môt may bay 247 cua hãng United
Airlines phat nô trên tuyên bay tu Cleveland dên Chicago.
1971: Công trinh xây lai London bridge tai Lake Havasu City, trong Arizona duoc hoan tât. Môt chiêc London
Bridge moi duoc bac qua dong sông Thames hoan thanh vao thang 3 năm 1973 duoc xây vao chinh chô
cua chiêc câu cu.
1979: Pac-man du tru tho thanh su dam mê voi tâm muc thê gioi duoc công ty Namco cho xuât hiên tai thi
truong Nhât Ban

Tư tưởn chính hôm nay


Khi cac ban bi trác tro, lo âu, hav nhuc nhoi con tim,
va cac chuong trinh cua minh khong xuong se, thê gioi minh nhu dang xup do
Cac ban hàv nho ráng. Thiên Chua luon sán sang va cho doi dê chia se
nhùng noi sau ma cac ban cam thav qua nàng nê khong ganh noi.
Nhu vav, cac ban hàv tin hàv tiên toi va hàv dê Thiên Chua huong dan con duong
di vao mot ngav song sang sua hon va cùng bot trác tro hon
_____Helen Steiner Rice

Suy niệm tron này


By Matt Breen: Nhung loi hãy lam sang goc duong hiên tai cua ban’ sau dây la mon qua tôi
goi táng cac ban

Moi nguoi chung ta cháng phai la nguoi sang gia hay nám trong danh sach Vi Nhân,
Co diêu la tât ca chung ta, du sang hen thê nao, cung dêu co viêc quan trong phai lam.
Hoa hiêm lám chung ta moi nhân thuc ra duoc tâm quan trong cua cac viêc nho,
Hoác tâm muc cao ca cua long nhân ai ân danh qua nhung hoat dông o noi nao do,
la nhung viêc duoc thuc hiên môt cach khiêm tôn voi cung cach cháng mây tu hao
la cac viêc ma Thiên Chua uy cho chung ta lam ma xem ra cháng quan trong la bao
Thê nhung lai biên viêc chung ta lam tro nên sang gia va dem thuc tê vao giâc mông
Nhu vây, cac ban dung uon luoi ngôi do ma cho doi công trinh moi va lon rông hon
rôi minh moi ra tay dem hêt tai năng vao thuc hiên cac Y Chua muôn o noi minh.
Thê nhung ngay luc nay Thiên Chua lai muôn cac ban bát tay vao nhung công trinh
la nhung viêc nho nhát nhung co tac dung lam sang lên môi truong chung quanh ban,
boi vi nêu moi nguoi biêt lam sang lên duoc ngay chô minh con dang dung tam
báng su quan tâm nhiêu hon tuy nám trong pham vi xem chung lai to ra it nhu câu.
Nêu moi nguoi dêu lam sang lên duoc goc duong doi minh du dang dung o noi dâu
do chinh la thê gioi tôi tăm cháng mây chôc toa bong tôi phu lâp di Anh Sao Hôm.


Lời cầu nuyện


Lav Chua, xin cho chung con biêt thu giàn va dê Chua dan duong cho chung con. Xin cho chung con
dung to ra uon luoi, nhung phai bát tav vao nhùng viêc ma Chua muon chung con lam. Lav chua, xin
giup chung con luon luon biêt dên cac nhu cau cua nguoi khac va biêt tháp sang nhùng ngav song
cua tha nhan báng chinh long nhan ai, thai do lich thiêp va quan tam cua chung con. Xin cho chung
con biêt doi hoi noi ban than minh hon la chi biêt kv vong vao nguoi khac. Amen
Ngày 11 tháng 10

Biến cố hôm nay vào năm xưa


1910: Ông Theodore Rooservelt tro thanh Tông Thông Hoa Ky dâu tiên dung may bay di chuyên
1968: Phi thuyên Apollo 7 dã duoc phong di vao không gian. Dây la phi thuyên Apollo dâu tiên thanh công
mang theo ba phi hanh gia thuc hiên su mênh 11 ngay trên quÿ dao trai dât
1999: Khoi su quay phim Lord of The Rings la môt Bô Phim Kiêt Tac gôm ba bô

Tư tưởn chính hôm nay


Ngav av se dên khi ma chung ta sua soan hanh trang cho Thiên Chua voi nhùng nàng dong cua tinh
thuong vêu sau khi chuan bi xong hanh trang dê doi pho voi khong gian, mua gio, nuoc thuv triêu
cung suc hap luc cua trai dat. Jao ngav do, la lan thu hai trong lich su cua thê gioi, chung ta se
kham pha ra lua sang.___ Pierre Teillard de Chardin

Suy niệm tron này


By Bill Firman:

Giao Hôi Anh Giao, voi nhiêu hinh thuc khac nhau tu câp thâp lên toi câp cao, luôn luôn cho phep các sác thai
khac nhau hon la Giao Hôi Công Giao. Co diêu cac chia rë trong nôi bô moi dây vê nhung vân dê châp nhân
nguoi phu nu duoc thu phong linh muc va giam muc, dên ca viêc cho nhiêu nguoi dông tinh luyên ai gia nhâp
vao hang giao si, tât ca cac su kiên nay dã khiên giao hôi mong muôn co su tuong tro, dông thoi cung nây sinh
ra nhiêu cuôc tranh luân vê nhung su viêc cân phai duoc sang to va tro thanh quyêt dinh.

Giao Hôi Uniting Uc Châu duoc hinh thanh do viêc qui tu cua cac tin huu Tin Lanh ma da phân la tu giao hôi
Presbyterian truoc dây. Su kiên nay gây nên chia rë trong nôi bô giao hôi Presbyterian ma nôi bât la o
Melbourne qua viêc cac tin huu con lai trung thành voi Giao Hôi Presbyterian vân muôn duy tri quyên so huu
va kiêm soat tai san chung la Truong Scotch College va Presbyterian Ladies College.

Nhiêu hê phai kitô giao khac nhau tai Melbourne minh dinh rõ rang vê co câu va ranh gioi cua minh môt cach
kha cu thê ngay tu thoi tôi con la thiêu niên. Qua thuc dây la môt thoi dai phân chia nhiêu phe phai qua su kiên:
cac giao hôi nhân manh vê viêc khac nhau giua giao hôi nay voi giao hôi kia nhu thê nao, hon la minh xac vê
nhung diêu mà cac giáo hôi co chung quan diêm voi nhau. Cac nguoi công giao duoc khuyên cao chi nên lâp
gia dinh voi nguoi công giao, va chi co hai nha tho duoc phep cu hanh 'hôn lê khac dao¨ – do là ban tho canh
cua Nha Tho Chinh Toa St Patrick, va nha tho giao xu Công Giao tai South Yarra. Ngay nay, co nhiêu chon lua
trong hôn nhân giua cac nguoi kitô huu thuôc cac niêm tin khac nhau, va diêm nôi kêt cung hop nhât lai voi
nhau luôn duoc qui trong va cân nhân manh hon là nhung di biêt giua cac hê phai tin huu. Su tuong quan va
giao hao giua cac giao hôi voi nhau duoc cai thiên dang kê o moi câp bâc. Thanh Công Dông Vatican II nhân
manh ráng: giao hôi chinh la Dân Thiên Chua . Giao Hôi không hê tai o cac ngôi nha, không hê tai o cac luât lê
hay cac diêu thuc hanh, ma hê tai o chinh niêm tin cua nguoi tin huu. Chung ta tôn trong moi nguoi thuôc cac
hê phai duc tin khac, boi vi ho cung la nhung nguoi trung thuc tim kiêm Thiên Chua.

Cac truong hoc nên la nhung noi cac ban tre duoc trao táng hông ân duc tin công giao cung voi tâm hôn biêt
quan tâm dên moi nguoi, boi vi moi nguoi dêu la anh chi em cua chung ta trong Chua Kitô, thêm vao do cung la
noi tiêm tang su hop nhât, vi trong do nhung nguoi thanh tâm tim kiêm chân ly cung cân duoc nuôi duõng trong
cuôc hanh trinh tim kiêm cua ho.


Lời cầu nuyện


Lav chua, khi con co gáng song tot dep va lam cho thê gioi nav nên tot hon, xin Chua cho
con luon luon nho diêu quan trong dà duoc diên dat qua loi noi cua Henrv Jan Dvke nhu
sau. 'Cac ban hàv vui mung vê doi song, boi vi doi song mang lai cho chung ta co hoi vêu
thuong, lam viêc, giai tri va nguoc nhin lên cac sao troi.`
Ngày 12 tháng 10

Biến cố hôm nay vào năm xưa

1931: Nhân vât vô dich Olympics vê môn Boi Lôi Johnny Weissmuller duoc trao cho dong vai Tarzan trong
phim; sau do anh ta tiêp tuc duoc dong cung vai do trong 12 phim khac.
1994: Phi thuyên Magnellan cua Trung Tâm không gian NASA co su mang thăm do hanh tinh Venus châm dut
vi dã phat nô ngay khi vao vung khi quyên cua hanh tinh nay
2002: Nhom khung bô cho phat nô bom tai Câu Lac Bô Sari va quan nuoc Paddy tai Bali nuoc Indonesia,
khiên cho 202 nguoi chêt ma da sô la nguoi Uc, công thêm hang trăm nguoi bi thuong

Tư tưởn chính hôm nay


Trong bong toi khong co lua chon. Chi co anh sang moi giup chung ta nhin ra nhùng diêm khac biêt cua cac su
vat. Chinh Chua Kito la Ðang ban cho chung ta anh sang___C.T. Whitmell

Suy niệm tron này


By Sally Buick: Peppe di Ciccio dã tung binh luân vê nhung loi lë cua R L Stenvenson (doc lai ngay 8 thang 7).
Chung ta hãy thu suy niêm lai nhung loi do song song voi anh sang cua Tin Mung thanh Mathêu.

Robert Louis Srevenson dã viêt nhu sau:

Chinh nguoi av dat thanh cong; nguoi av la nguoi biêt song tot lanh; biêt cuoi nhiêu va vêu
thuong nhiêu, la nguoi chiêm duoc su kinh nê cua nhùng nguoi thuoc hang tri thuc, la nguoi
chiêm duoc long kinh mên cua cac tre em; la nguoi ban biu voi cac hoat dong và chu toàn
cac viêc minh lam; la nguoi cai tiên thê gioi nên tot hon luc nguoi av nhap cuoc du báng loai
thuoc phiên duoc cai biên voi mot bai tho tuvêt tac, hay qua viêc cuu vot mot linh hon; là
nguoi cháng bao gio thiêu tam tinh than phuc ve dep kv diêu cua trai dat, và cùng không bao
gio quên bav to ra tâm tình than phuc; la nguoi biêt nhin thav uu diêm noi tha nhan, và cùng
biêt cho di cai tot nhat minh dang co; la nguoi moi khi nghi dên la ta nghi dên phuc lanh.

Thanh Matthêu nhác loi cua Chua Giêsu:

"Chinh anh em la anh sang cho tran gian. Mot thanh xav trên nui khong tai nao che giau
duoc. Cùng cháng co ai tháp den roi lai dê duoi cai thung, nhung dàt trên dê, hau soi chiêu
cho moi nguoi trong nha. Cùng vav, anh sang cua anh em phai chiêu giài truoc màt thiên ha,
dê ho thav nhùng cong viêc tot dep anh em lam, ma ton vinh Cha cua anh em, la Ðang ngu
trên troi. (Mt 5: 14-16).

Thanh Matthêu cung Robert Louis Srevenson nhác cho chung ta nho ráng: moi nguoi chung ta noi
duong gian nay dêu co bôn phân chiêu toa anh sang cua mình ra. Dôi voi môt sô nguoi trong chung
ta, viêc chiêu toa nay co thê la sang tao môt tac phâm nghê thuât, la chup duoc môt tâm hinh dep vao
giây phut nao do, la diên tâu môt khuc nhac dê mang lai niêm vui cho doi sông cua ai do, la sang tac
môt bai tho, la hat lên môt bai ca, la cuu giup môt linh hôn.. .. Anh sang cua ban co thê la bât cu diêu
gi do. Tôi câu nguyên cho cac ban hãy cho di cai tôt dep nhât ma cac ban phai cho di, va cung câu xin
cho nhung năm thang sông tai truong De La Salle mang lai cho cac ban long can dam, su quyêt tâm
va tinh thân vung manh du dê lam duoc nhu vây.


Lời cầu nuyện

Lav chua, xin giup con biêt chiêu toa anh sang cua con ra. Amen
Ngày 13 tháng 10

Biến cố hôm nay vào năm xưa

1792: Viên da mong cua Toa Bach Cung duoc dát xuông tai Washington, DC
1972: Chiêc may bay AeroIlot Ilyushin-62 phat nô gân Moscow gây thiêt mang cho 176 nguoi
1972: Co 33 trong sô 45 nguoi sông sot trong vu may bay roi xuông ráng nui Andes, Chiêc may bay nay cho
dôi banh Rugby tu Uruguay dên Chi Loi. Vao luc hai nguoi duoc chuyên ra khoi rung nui, duoc biêt chi
con 16 nguoi con sông nho vao viêc ăn thit nguoi dê ma sông con.

Tư tưởn chính hôm nay


Bat cu diêu gi ma cac ban co thê lam hav mo uoc, ban hàv bát dau ngav di. Long dùng cam co thiên tai, ao
thuat va thê luc trong do . Jav hàv bát dau ngav bav gio.___ Goethe

Suy niệm tron này


By Bill Firman:

Ngay dên cac thanh, nhiêu khi cung thât vong va lâm vao canh kho khăn ngoai su mong doi. Thanh John Baptist
de La Salle khi hôi tuong lai doi sông cua minh dã nhin nhân ráng: môt sô kho khăn ma ngai phai dôi diên trên
duong doi la dên tu cac giam muc va giao si trong Giao Hôi. Thuc su thanh De La Salle xac nhân do la nhung
kho khăn qua lon lao dên nôi long can dam cua ngai cung phai chun buoc nêu nhu ngai biêt truoc nhung diêu
ây së xây dên voi minh. Ngai viêt:

Jê phan toi, toi xin thu nhan voi anh em ráng. nêu Thiên Chua to cho toi thav truoc nhùng lao nhoc
va thap gia phai di theo cong viêc toi phai lam trong tiên trinh lap ra co so, thi chác hán la long can
dam cua toi phai chun buoc ma thoi, va toi se ne tranh tan cung dê khoi phai dam nhiêm bon phan av,
va chác chán toi cháng hê nhung tav vao viêc. Cong viêc nav tro thanh moi cho cac chong doi, boi vi
toi dà tung bi truv to boi chinh cac giam muc – la nhùng nhan vat ma toi háng mong duoc giup dò.

Thanh John Baptist de La Salle dã thiêt lâp tu hôi va tu huân luyên cac Su Huynh dâu tiên. La môt linh muc,
ngai không lâp gia dinh va cung không co con cai riêng nao ca. Tuy nhiên, trong bô mát nguoi cha cua cac su
huynh , ngai goi ho la 'cac con cua ngai.¨ Thanh De La Salle viêt tiêp theo doan văn trên:

Cac con cai cua toi, nhùng nguoi ma toi sinh ra trong Chua Kito, va voi ca niêm han hoan vui mung
va uu ai cua, toi thuong vêu nhùng nguoi ma toi ra suc huan luvên voi tron ven tam tinh, va toi cùng
hêt long phuc vu, thê ma ho cùng noi lên chong lai toi, dong thoi ho con chat chua cho dav thêm nhùng
truv to tu bên ngoai voi nhùng truv to tu bên trong noi bo, la nhùng trv to duoc tao ra boi chinh cac
phan tu rat khon kheo.

Thanh De La Salle kêt thuc báng loi nhân dinh dây niêm tin tuong trong tinh yêu mên bên bi dôi voi Thiên
Chua:

Tát mot loi, nêu Thiên Chua khong giang tav ra ma chong dò co so nav, thi co le toi dà bi chon vui
duoi dong gach vun cua chinh co so av roi.

Nêu chung ta thuc hiên cac công viêc cua Thiên Chua, thi Ngai it mây khi dê cho nhung công viêc do diên tiên
xuông xe dê dang, nhung Ngai së tro giup dê chung ta vac nôi nhung ach náng nê do.


Lời cầu nuyện


Lav Chua, xin ban cho con on biêt chia se long can dam va duc tin cua Thanh John Baptist de La
Salle, dê con co thê biêt dap ung voi long quang dai nhu thanh nhan, moi khi con phai duong dau voi
nhùng thu thach trên duong phuc vu nguoi khac. Amen
Ngày 14 tháng 10

Biến cố hôm nay vào năm xưa


1066: Công Tuoc William cua Normandy danh bai vua Harold II cua Nuoc Anh trong trân chiên Hastings,
va tu dây duoc mênh danh la 'William Nguoi Chinh Phuc¨
1947: Chuck Yeager lai Bell X-1, la nguoi dâu tiên bay nhanh hon âm thanh trong tôc dô bay.
1968: Tai Thê Vân Hôi Olympics o Mexicô City, luc si Jim Hines tro thanh nguoi dâu tiên pha ky luc chây
dua 100 met chi trong 10 giây. Ky luc nay duoc duy tri cho dên năm 1983.

Tư tưởn chính hôm nay

Nguoi thuc su biêt Thiên Chua mot cach hoan hao thi thav Ngai la Ðang khong thê hiêu noi va khong thê biêt
duoc___Richard Rolle

Suy niệm tron này


By Bill Firman:


Ông Albert Einstein nêu ra y niêm vê su tiêp tuc cua thoi gian trong không gian. Cân phai co thoi gian
cho anh sang di chuyên qua nhung khoang cach không gian bao la. Môi lân chung ta nhin lên bâu troi
vao ban dêm, chung ta không nhung chi nhin vao vu tru ba chiêu, ma chung ta con nhin lui lai voi
thoi gian. Anh Sang dên tu tinh tu gân chung ta nhât la ngôi sao Proxima Centauri dã roi khoi ngôi
sao nay tu 4 năm 2 thang vê truoc. Cac nha khoa hoc mô ta ngôi sao Proxima Centauri o cach xa
chung ta la 4 năm 2 ngay anh sang. Môt năm anh sang la muc do cua không gian, Ngôi sao Proxima
Centauri thuc ra cach xa chung ta la 3.9 ngan ty cây sô. Vân tôc cua anh sang chuyên dông trong môt
giây la 2.99792 x 10
8
tinh chán theo y kiên chung la 3 x 10
8
met (hoác 186 ngan 282 dám). Chu vi
trai dât la 40 ngan cây sô. Nêu chung ta dung vân tôc cua anh sang ma di vong quanh trai dât, thi môt
giây chung ta co thê di vong quanh trai dât duoc 7 vong ruõi. Con nêu

chung ta vân dung vân tôc kinh
khung cua anh sang dê ma di dên Proxima Centauri la ngôi sao gân nhât trai dât cua chung ta, chung
ta phai mât 4 năm 2 thang thi moi toi noi.

Thiên thê rât xa trong bâu troi ma chung ta nhin thây ma không cân kinh viên vong do la Giai Ngân
Ha Andromeda: dê nhin thây bây gio thi anh sang cua no phai roi no cach dây 2 triêu 200 ngan năm
truoc. Tuc la chung ta phai nhin lui lai thoi gian. Gia nhu co nguoi nao do o ngân ha do goi dên trai
dât cho chung ta ma bây gio chung ta nhân duoc thi duong su phai goi di tu 2 triêu 200 ngan năm
truoc dây, ma nêu duoc nhu vây thi nên văn minh cua ho dã di truoc chung ta hon 2 triêu 200 ngan
năm. Nêu chung ta muôn tra loi tin diêp cua ho goi cho chung ta hôm nay, chung ta lai phai mât thêm
2 triêu 200 ngan năm nua thi ho moi nhân duoc, vi lan song radio cua chung ta phai di voi tôc dô anh
sang. Nhu thê câu chuyên trao dôi tro nên qua u la trê va qua suc la châm chap.

Hugh Ross, môt chuyên gia chup hinh không gian, dã viêt nên y niêm rât dang nê phuc vê hê qua kem
theo tât ca nhung su kiên nay nhu sau:

Thoi gian la kich thuoc ma trong do hiên tuong nguvên nhan va kêt qua dêu xav ra... Nêu
diêm bát dau cua thoi gian co dong thoi voi su bát dau cua vù tru, nhu vav càn nguvên cua vù
tru phai la mot thuc thê nao do dang diêu hanh trong kich thuoc cua thoi gian, nhu thê phai
hoan toan biêt lap voi kich thuoc cua thoi gian, va hiên hùu truoc ca kich thuoc cua thoi gian
trong hoan vù. Loi kêt luan nav that la quan trong than kv va cho chung ta hiêu biêt Thiên
Chua la Ai... Ý niêm nav cho chung ta biêt ráng. Ðang Tao Hoa la Ðang siêu viêt, Ngai diêu
hanh vuot trên ca kich thuoc thoi gian cua vù tru. Ý niêm av cho chung ta biêt Thiên Chua
khong phai la chinh vù tru va cùng khong chua an trong vù tru.


Lời cầu nuyện


Lav Chua hoan vù, con xin phung su Chua voi long tin tuong cua con vê moi su ma Chua dà tao dung. Amen
Ngày 15 tháng 10

Biến cố hôm nay vào năm xưa


1815: Hoang Dê Nuoc Phap Napoleon I bát dâu doi sông di dây tai Dao St Helena man Nam Dai Tây Duong
va ông qua doi 8 năm sau.
1990: Tông Thông Liên Sô Mikhai Gorbachev duoc lãnh giai Nobel Hoa Binh
2001: Phi thuyên không gian Cassini-Huygens bát dâu cuôc thăm do keo dai 7 năm dên Titan la môt mát trăng
quay quanh hanh tinh Saturrn.

Tư tưởn chính hôm nay


Gat bo tinh vêu di, trai dat nav chi la nam mo ma thoi____Robert Browning

Suy niệm tron này

By Joan Furguson: Tôi tin ráng: quan niêm cua chung ta huong dân chung ta biêt cach dap ung voi
nguoi khac, va tôi câu nguyên cho cac ban tim thây su huong dân trong câu chuyên cô tich nay:

Nha hiên triêt nguoi Hy Lap Socrates môt hôm dang ngôi bên môt lê duong, co môt khach bô hanh
dang trên duong di vê thanh phô Athens dã tiên lai gân ông. Nguoi khach bô hanh nay hoi: 'nhung
nguoi sông trong thanh phô Athens la nguoi nhu thê nao a?¨

Dê tra loi, nha hiên triêt liên hoi lai: 'Vây nhung nguoi sông trong thanh phô cua ban la nguoi nhu thê
nao?¨ Nguoi khach bô hanh dap: 'Thât la dang kinh so, ho la nhung nguoi khung khiêp, ho dêu la
nhung nguoi vô công rôi nghê!¨

Nha hiên triêt liên ung dap: 'Tôi lây lam tiêc phai noi voi ông ban ráng: nhung nguoi sông trong
thanh phô Athens cung giông nhu nhung nguoi ma ông ban thây o thanh phô cua ông ban ma thôi.¨

Môt nguoi khach bô hanh khac di qua va cung dên hoi: 'nhung nguoi sông trong thanh phô Athens la
nguoi nhu thê nao a?¨

Nha hiên triêt cung hoi lai: 'Vây nhung nguoi sông trong thanh phô cua ban la nguoi nhu thê nao?¨
Nguoi khach bô hanh thu hai dap: 'Ho la nhung nguoi tuyêt voi. Ho dêu la nhung nguoi tu tê, quang
dai, thân thiêt va luong thiên.¨

Nha hiên triêt mim cuoi va noi: 'Tôi lây lam vui mung ma noi voi ông ban ráng: nhung nguoi sông
trong thanh phô Athens cung luong thiên giông nhu nhung nguoi ma ông ban thây o thanh phô cua
ông ban.¨


Lời cầu nuyện


Lav Chua chung con dên truoc màt Chua voi ca hiên than cua chung con
Chung con cau xin Chua cat di khoi con nguoi chung con moi su
khiên cho chung con sut giam ban chat nhan loai cua chung con
Xin Ngai lam cho chung con tro nên manh me
voi quvên luc Than Tri cua Ngai
dê cho thai do va cai nhin cua chung con duoc thàng tiên,
va cach nhin cua chung con nên giong Chua hon.
Xin Chua giup chung con luon luon song qua quvêt –
biêt khich lê va mên nê lan nhau,
va nhin nguoi khac cung mot cach thuc nhu Chua nhin ho. Amen
Ngày 16 tháng 10

Biến cố hôm nay vào năm xưa


1978: Duc Hông Y nguoi Ba Lan Karol Wojtyla duoc bâu lam Giao Hoang va lây danh hiêu la Duc Giao Tông
Gioan Phaolô II. Ngai la vi giao tông dâu tiên không phai la nguoi Nuoc Y kê tu Duc Giao Tông
Adrian VI dăng quang năm 1523
1984: Tông Giam Muc Desmond Tutu Phi Châu duoc trao giai Nobel Hoa Binh do viêc ngai cô suy cho nhân
quyên va cac chung tôc duoc binh dáng
1996: Co dên hon 80 nguoi bi xô lân chêt vao dip 47 ngan nguoi mô mên Tuc Câu phai chen chuc nhau dê
tranh 36 ngan ve ngôi tai Vân Dông Truong Mateo Flores o thanh phô Guatemala.

Tư tưởn chính hôm nay


Thanh cong trong hon nhan la diêu con tot dep hon ca viêc tim ra dung nguoi minh kêt hon, ma con la viêc
chinh minh phai tro nên dung nguoi cho ban doi cua minh nùa.¸¸¸¸Giao si P. R. Birckner

Suy niệm tron này


By Bill Firman:

Helen Rowland co lân dã viêt:

Hon nhan giong nhu xuav chiêc dui cui, mua mav quav cuong nhu nguoi ngoav dùa àn com. No trong
thi dê dang, con khi thu thi moi biêt no kho dê nhu thê nao.

La môt nguoi nhu tôi dây chua bao gio lâp gia dinh, thi tôi la ai ma lai viêt vê hôn nhân duoc chu? Tôi chua bao
gio viêt vê hôn nhân ca, nhung co diêu la tôi dã khôn lon lên trong môt gia dinh tôt voi nguoi cha nguoi me dêu
tuyêt voi. Doi sông hôn nhân xem ra không dê dang gi mây dôi voi tôi, boi vi no doi ca hai bên phôi ngân cung
nhau tac thanh nêp sông do. Tât ca nhung gi ma tôi qua nhiêu lân chung kiên, dác biêt la khi tôi phu trach
truong Boystown, nhung hê qua ap dát lên nhung dua con cua nhung cuôc hôn nhân dô võ, va nhung gia dinh
co chuyên gi do không ôn. Gia dinh la trung tâm cua doi sông dôi voi hâu hêt moi nguoi. Tôi cam thây minh së
cháng bao gio co thê tao lâp môt cuôc hôn nhân va gia dinh tôt dep duoc. Co diêu la tôi biêt diêu ma tôi cân tim
ra dê ma ne tranh! Nha nhân chung hoc Margaret Mead noi ráng:

Khong co ai co don hon chinh nguoi dang song voi nguoi phoi ngau cua minh ma lai khong co thê noi
chuvên duoc voi nhau.

Doi sông hôn nhân va gia dinh doi hoi môt thiên chi chân thanh, tâm tinh chia se, va thông cam voi nhau – noi
thi dê dang, thê nhung chi co thê thuc hiên duoc nêu ca hai bên dêu co tâm hôn coi mo va tin tuong nhau. Nêu
nguoi ta muôn dua ra loi nhân xet, thi gia dinh ly tuong nhât phai kê dên, la nhung gia dinh ma trong do moi
phân tu dê dang thông cam, va giao hao tôt voi nhau, giâu long tuong thân tuong kinh vê cac gia tri nhân ban
cung nhu ai cung ghi nho trong tâm tri minh la phai gán bo voi su chung thuy, la duc tinh nây sinh ra su an
toan, dông thoi nên biêt ráng: môi phân tu trong gia dinh dêu duoc trân qui va thuong yêu.Di xa hon, muôn
tinh yêu triên no tôt dep, cân phai tao nên bâu khi thông cam vê cac lâm lõ thuong xây dên do ban tin don mong
cua con nguoi, thêm vao do la thai dô sán sang tha thu. Môt ngan ngu quen thuôc cua nguoi Phap noi ráng:

Nguoi chong tot la nguoi nên gia diêc va nguoi vo tot nên gia mu.

Tôi thiêt nghi câu ngan ngu nay không phai don thuân noi lên su phân biêt vê sác phai – cho du cung co nhung
ân y trong do, nên tôi muôn danh cho oc tuong tuong cho qui dôc gia. Co lë ngu y chinh cua câu ngan ngu nay
la ca hai phôi ngâu nên to ra thiên chi bo qua nhung lôi lâm cua nhau, va cung dung giân du khi co diêu gi do
không mây tôt dep. Moi nguoi chung ta dêu co nhung giây phut duoc cho la dê gát gong cuc cán ma sau do
chung ta dêu hôi tiêc.

Lời cầu nuyện


Joseph Barth co noi. 'Hon nhan la co mav tot nhat va sau chot cho chung ta khon lon.` Xin Chua giup con biêt
song truong thanh trong viêc hv sinh trong luc vêu dau cùng nhu luc manh khoe doi voi nguoi ma con se
thuong vêu va chiêu chuong suoi ca doi song cua con. Amen.
Ngày 17 tháng 10

Biến cố hôm nay vào năm xưa


1968: Trong thê vân hôi Olympics tai Mexico, cac luc si Tommy Smith va John Carlos chông lai tinh trang ky
thi chung tôc qua viêc danh su chao mung cho nguoi da den tai dai phat huy chuong. Nguoi luc si thu ba
trên dai phat huy chuong la nguoi Uc doat huy chuong Bac.
1979: Me Têrêsa thanh Calcuta An Dô duoc trao giai Nobel Hoa Binh vê nhung công viêc bac ai phuc vu nhân
loai. Me cung la nguoi sanp lâp va diêu hanh Tu Hôi Thua Sai Bac Ai.
2003: Tinh ca ngon thap cung voi 101 lâu tinh tu mát dât lên thi toa nha 101 tâng nay cua Dai Loan cao nhât thê
gioi, vuot hon ca Toa Thap Dôi Petronas bên Singapore

Tư tưởn chính hôm nay


Khong dên noi kho khàn cho viêc di dên quvêt dinh mot khi cac ban biêt duoc gia tri cua minh thê nao.
___Roy Disney

Suy niệm tron này


By Bill Firman:


Môt hoc sinh 17 tuôi co lân mô ta viêc hoc hanh cua minh nhu sau:

Toi di bo vao truong, thav minh nhu nám gon trên chiêc giav làn keo chuvên do vat, va duoc chuvên di,
duoc dong dau, duoc cát ra nhiêu miêng, va cu tiêp tuc bi dam thoc, duoc dong thung voi cac chung
chi cua cac kv thi, va tiêp dên la tôi loi ra o dau bên kia tro thanh mot chuvên gia co hang nao do.

Tôi muôn quan niêm ráng: tiên trinh cua nên giao duc tai moi truong hoc, không riêng gi truong De La Salle, tât
ca dêu hoan toan khac hán voi môt khoang không gian nao do, cung không phai la cai giây quay không ngung di
chuyên dô vât chuyên cho nhung nguoi tham du thu dông. Noi dung hon, nên giao duc nhân manh vê viêc hoc
biêt vê cach suy nghi va hinh thanh cac y kiên voi nhung phan doan dua trên kiên thuc dê dân dát cac hoc sinh
phat huy môt hê thông tôt dep vê cac gia tri va niêm tin. Moi nguoi tre cân dên môt hê thông gia tri va nguyên
tác nêu ho dang phai chuân bi roi khoi nêp sông an toan cua môi truong ma minh dã tung duoc bao vê truoc
dây. Nha tâm ly hoc Lawrence Kohlberg noi ráng: khi chung ta lon lên, diêu cân thiêt la phai 'biên dôi nhung y
niêm cua cac qui luât tu cac su vât bên ngoai thanh nhung nguyên tác bên trong.¨

Noi cach khac, nên giao duc phai giup con tre biêt khai triên môt hê thông cac gia tri. Dây không phai la môt
viêc ap dát ky luât, thê nhung phai dao tao thê nao dê con tre tiên toi chô nhân thuc duoc diêu phai, va tu do
chon lua diêu phai. Ap luc bên ngoai co thê dân dên môt su thich nghi trong môt thoi gian nao do, thê nhung vê
lâu vê dai, dua vao nhung nguyên tác bên trong, môt luong tri luân ly truong thanh phai duoc khai triên tôt dep.

Nha tâm ly nguoi Phap Jean Piaget liêt kê ra nhung diêm chuyên tiêp ma môt nguoi cân phai lam trong viêc
khai triên môt luong tri luân ly truong thanh:

- Mot su chuvên doi tu cac diêu luan lv dua trên cac qui luat cu thê dê tiên dên nhùng v niêm tong
quat hon vê diêu phai diêu trai.
- Mot su chuvên doi tu mot nên luan lv ep buoc tiên sang nên luan lv biêt cong tac
- Mot su phat triên kha nàng biêt nhan thuc cac luat choi dua trên nên tang ton trong va chap nhan
nhau hon la can dên nhùng phan quvêt cua nguoi trong tai.
- Mot su phat triên vê thiên chi biêt quan tam dên cac hoan canh dua dav viêc thuc hiên cac hanh
dong

Tôi thiêt nghi dây la nhung côt môc rât la huu ich cho viêc khai triên môt luong tri luân ly truong thanh.


Lời cầu nuyện


Lav Chua xin cho con khai triên duoc mot luong tri luan lv truong thanh dê nhan ra diêu phai, va ban cho con
can dam dê thuc hanh diêu phai. Amen
Ngày 18 tháng 10

Biến cố hôm nay vào năm xưa


1851: Tac phâm Moby Dick cua Herman Melville duoc phat hanh tai Luân Dôn. Dây la tac phâm Anh Ngu
duoc công nhân la môt trong nhung tac phâm nôi tiêng nhât
1859: Ông Henri Bergson sinh tai Paris; sau nay duoc trao giai Nobel Văn Chuong năm 1927, va tro thanh môt
nha triêt hoc rât co anh huong. Ông qua doi năm 1941.
1954: Viêc san xuât transistor dâu tiên cho may Radio duoc công bô
1968: Luc si Bob Beamon mo môt ky luc thê gioi trong môn nhây xa voi 8.9 met (29.2 Ieet) tai thê vân hôi
Olympics o Mexico City, vuot ky luc duong thoi bây gio voi khoang cach biêt la 53 Centimetres (21
Inches). Ky luc cua Bob Beamon duy tri duoc 23 năm liên tuc cho toi khi bi vuot qua boi luc si Mike
Powell la nguoi dã nhây xa dên 8.95 met tai thê vân hôi Olympics năm 1991 tai Tokyo

Tư tưởn chính hôm nay

Con mát chi nhin thav diêu ma tri khon co thê hiêu duoc_____Henri Bergson

Suy niệm tron này


By Quetin O’Halloarn:




Sau khi luc luong Nazis chiêm dong Nuoc Phap vao năm 1940, cac nguoi Do Thai buôc phai
deo Thanh Gia David nhám phân biêt ho voi cac nguoi công dân khac. Dang buôn thay môt
sô nguoi Phap g16c Do Thai coi minh nhu la nhung nguoi o ngoai lê xã hôi. Thê nhung riêng
Henri Bergson thi lai không co quan niêm nhu vây. Ông la môt nha triêt hoc nôi danh trên thê
gioi va rât duoc tôn trong nhu la môt nhân vât thuôc môn phai Trung Thuc.

Tai thanh phô Paris, môt nguoi cao niên, tuy không phai la nguoi Do Thai, ma vân deo Thanh
Gia David voi môt niêm trân trong. Ông cháng hê doi hoi cac uu tiên cho minh, nhung nhân
nai xêp hang cho lãnh luong thuc, khiên cho câp lãnh dao Nazis phai bôi rôi boi vi biêt ông la
nguoi co uy thê lon lao tai Âu Châu.

Khi cac ban huu cua ông khuyên ông nên cân thân boi vi ông co thê bi bát. Ông tra loi theo
nhung hang chu sau dây : 'Tôi không co thê lam gi hon la viêc deo Thanh Gia David, nhu
vây tôi së bây to duoc long trung thuc cua tôi qua viêc lam chung, dông thoi muôn noi lên loi
phan dôi su bât công voi nguoi Do Thai.¨

La môt nha triêt hoc chuyên giang dây vê su trung thuc trong y nghi va hanh dông, ông cung
sông trung thuc nua. Dê giup ban di vao môt bi quyêt – không âm ÿ ken trông khi cac ban
lam môt quyêt dinh quan trong trong doi sông cua cac ban. Cung không phai vô tay hay dâp
nhe vao lung gi ca. Chi cân trong su âm thâm cua linh hôn minh, ban së biêt minh dang lam
diêu phai va co long trung thuc nhu Henri Bergson vây.


Lời cầu nuyện


Lav Chua xin cho thai do cùng nhu moi diêu con nghi va noi, luon luon dàt càn ban trên tinh than
thuong vêu va quan tam. La mot nguoi song trung thuc, xin cho con co thê thav doi duoc phan thê
gioi nho cua con qua vuêc ton trong va doi xu moi nguoi nhu la nhùng ca nhan cu thê. Amen
Ngày 19 tháng 10

Biến cố hôm nay vào năm xưa


1954: Môt kham pha dang kê vê 'su kiên sát thep moi mêt¨ tiêp theo cuôc dung nhau giua hai may bay lon cho
hanh khach hãng Comet dã giup nguoi ta hiêu biêt kha hon vê vân dê an toan du lich duong hang không.
1987: Cuôc bung nô vao ngay Thu Hai Den xây dên voi Trung Tâm Chung Khoan Wall Street, dã quet di mât
tron 22.6 ° cua Công Ty Chung Khoan Dow Jones, con nghe noi theo don vi Dô La thi mât di 500 Ty
trong môt ngay
2005: Bát dâu cuôc xu an cuu Tông Thông Iraq la Ông Saddam Hussein tai Baghdad

Tư tưởn chính hôm nay


Cac ban dung so tiên triên cham chap, ma chi so minh cu dung vên mot cho ma thoi____Ngan ngu Trung Hoa

Bi quvêt cua thanh cong la hàv bát tav vao viêc. Bi quvêt dê bát tav vao viêc la hàv phan chia cong viêc phuc
tap lon lao thanh nhùng hoat dong cò nho be co thê thuc hiên dê dang, roi hàv bát tav vao viêc o buoc dau
tiên____Mark Twain

Suy niệm tron này


By Bill Firman:

Hâu hêt cac hoc sinh khi dên cuôi năm lop 12, thuong it nhât cung dã hoan tât 12 năm hoc hanh. Môi
môt niên hoc co vao khoang 190 ngay cáp sach dên truong. Nhu vây môi hoc sinh tôt nghiêp trung
hoc phai cáp sach dên truong khoang chung 2280 lân. Tôi con nho môt câu be dên truong ngay dâu
tiên va khi vê nha ba me câu hoi con: 'Sao con thây thê nao?¨ Câu con tra loi me: 'không mây tôt
dep, boi vi ngay mai con lai phai dên do nua.¨

Tuy nhiên, nha truong it lâu sau tro nên môt thoi quen thân thuôc, môt noi gáp gõ ban be, môt chô ma
chung ta thich ung dê hoa minh voi nguoi khac, la chô ma chung ta cho di va lãnh hôi, hoc hoi va tim
hiêu. Tôi luôn luôn hy vong ráng: cac ban dã di dên hêt nhung năm trung hoc va hiêu duoc môt diêu
la su hoc hanh cua cac ban dên dây vân con chi o giai doan bát dâu. Moi nguoi chung ta cháng bao
gio co du câu tra loi cho doi sông: boi vi ca doi sông cua chung ta la tiêp tuc hoc hoi. Thuc ra, con doi
lai cu gia tăng. Tai truong De La Salle, cac ban dã thanh dat giai doan khoi dâu môt cach tôt dep. Tôi
biêt diêu nay boi vi hang ngay tôi dã tung chung kiên môt bâu không khi tuong thân tuong kinh giua
cac hoc sinh va cac thay cô giao, môt bâu không khi cung nhau khôn lon lên nhu la anh chi em voi
nhau, tât ca dêu duoc quy trong truoc mát Thiên Chua theo duong lôi giao duc cua De La Salle.

Cac ban dung bao gio mong doi doi sông së dê dang, thê nhung cac ban hãy co niêm tin vao kha năng
riêng cua minh ma manh dan buoc vê phia truoc tung buoc môt. Chinh long can dam trong trai tim
cua cac ban së giup cac ban vuon tâm hôn lên. Khi co bão tap phong ba toi, cac ban hãy binh tinh va
hãy thuc tê nhu loi khuyên ham chua trong câu ngan ngu Dan Mach noi:

Hàv cau nguvên cung Thiên Chua trong con bào to, va dong thoi van tiêp tuc cheo chong.

Thiên Chua luôn luôn o voi chung ta duoi moi hinh thuc va ban cho chung ta suc manh ma chung ta
cân dên Thê nhung co diêu la Thiên Chua vân mong doi chung ta vân cu tiêp tuc cheo.


Lời cầu nuyện


Winston Churchill co viêt. 'Con diêu bav cao nhat la nho chong lai gio – chu khong di theo gio.` Lav chua, xin
giup con biêt bav cao ma khong quan tam dên gio manh tat vao màt con trong nhùng nàm song toi dav.
Ngày 20 tháng 10

Biến cố hôm nay vào năm xưa

1803: Thuong Viên Hoa Ky thông qua Hiêp Uoc voi Nuoc Phap la Nuoc dang chiêm quyên kiêm soat
Louisiana la lãnh thô Phap lây lai tu Tây Ban Nha vao năm 1801. Qua Hiêp Uoc nay Hoa Ky mua lai cua
Nuoc Phap vung Louisiana voi la 15 triêu Dô La (tinh ra chua dên 3 xen môt mâu), va nho thê ma Hoa
Ky noi rông lãnh thô cua minh thanh gâp dôi
1827: Trân Chiên Navarino dã châm dut chiên tranh giai thoat Hy Lap khoi su Cai Tri cua Thô Nhi Ky, khai
sinh cho môt Nuoc Hy lap tân tiên ra doi.
1955: Cuôn Lord of The Rings tac gia la J R R Tolkien duoc phat hanh
1973: Nha Hat Opera House tai Sydney duoc Nu Hoang Elizabth khanh thanh.

Tư tưởn chính hôm nay


Cac ban hàv vùng tin ma tiên vao duong huong cua cac giac mo cua minh. Hàv song doi
song ma cac ban dà tuong tuong_____Henry Thoreau

Suy niệm tron này


By Sandra Troise: Sau dây la môt vai tu tuong ma tôi thiêt nghi la nhung loi khuyên tôt dep:


Tnh Thươn Yêu: Toi thav co su mau thuan la toi phai vêu thuong cho toi khi phai dau don, thê
nhung chi la thuong vêu nhiêu hon thoi (Me Têrêsa thnh Calcuta)

Ln iên hn: Cac ban dung bao gio nghi ráng nhùng lan thiên chua cham trê co nghia la
nhùng lan Ngai tu choi. Cac ban hàv cho doi! Cac ban hàv kiên tri ' Cac ban
cu nhan nai ma dan thân! (Ba Tuoc Georges Louis de Buffon)

Sự uyết Tm: Mot diêu cao trong trong thê gioi nav khong hê tai mav vê noi chung ta o, ma hê
tai o viêc chung ta huong vê dau (Oliver Wendell Holmes)

Ln Biết n: Mot v nghi don gian to long biêt on ma huong vê troi cao chinh la mot loi cau
nguvên hoan hao nhat (Gothold Ephraim Lessing)

c hiêm hườn: Tinh kiêu càng thi tim ra xem ai la nguoi dung, con Ðuc Khiêm Nhuong thi
tim ra dau la diêu phai (Ezra Taft Benson)

Sự Tha Th: Tha thu la cau tra loi cho giac mo cua con tre muon co phep la, ma qua do
diêu dà do vò duoc lam lai toan bo, va cai nho ban duoc lam sach se tro lai.
(Das Hammarskjold)

Tinh Thần Ha Bnh: Chung ta phai di dên cho nhin nhan ráng. hoa binh khong phai don thuan la
mot muc tiêu xa xoi ma minh dang tim toi, thê nhung chinh la phuong tiên ma
qua do chung ta tiên dên muc tiêu av. Chung ta phai theo duoi nhùng muc tiêu
hoa ninh báng cac phuong tiên hoa binh (Martin Luther King Jr)


Lời cầu nuyện


Lav Chua, xin cho con luon luon co thê duv tri mot viên anh la con khong bao gio qua lon dê
khoi phai noi cau xin loi, va cùng khong qua nho dê ma ne tranh su tha thu. Amen
Ngày 21 tháng 10

Biến cố hôm nay vào năm xưa


1805: Dô Dôc Lord Nelson dã dân doan chiên ham Nuoc Anh danh bai quân Phap va Tây Ban Nha trong
trân chiên TraIalgar
1973: Chiêc tai cua John Paul Getty III la chau nôi cua nha ty phu dâu hoa, bi cac nguoi bát coc cát va goi cho
bao chi
1978: Viên phi công nguoi Uc bao cao ráng minh dã nhin thây môt Dia Bay (UFO) trên Bass Straight va rôi
dia bay do biên dang tăm tich không con nhin thây lai.

Tư tưởn chính hôm nay


Ðên voi nhau moi la bát dau, o lai voi nhau la mot su tiên bo, con lam viêc voi nhau moi la thanh cong.
___Henri Ford

Suy niệm tron này


By Bryan Smith va Felicity MacDonald:


Hài n v àm việc tho nhm

Nhiêu nguoi không nhân ra ráng: nganh nghê thuât, nhât la nghê thuât diên xuât, cùng cac
môn thê thao tât ca dêu tuy thuôc vao cung cach lam viêc theo dôi ngu.

Môi khi xem môt dôi ngu thê thao tranh tai nhu: tuc câu, banh bâu duc, banh tron, banh rô,
nguoi ta dê dang nhân thây su công tac chát chë giua cac câu thu cua dôi trong viêc an ngu
dôi phuong, luc da, hay luc tung luoi, va rôi di dên chiên tháng. Nhin cac nha diu dát, nhung
nguoi chây lui chây toi, va nhung nguoi lo liêu vê y tê chây phia ngoai nhác cho chung ta
nho ra môt dôi ngu rông lon khac dang hô tro bên ngoài sân banh.

Cung nhu vây, công viêc dang tiên hanh nhám tao nên môt thanh qua cân dên su công tac bên
trong cua ca dôi ngu la nhung câu thu dang cung nhau dat dên môt muc tiêu chung. Không
phai chi co cac câu thu côt can dang choi trong sân, ma con moi nguoi phia sau hâu truong
cung chia se trong 'chiên tháng¨ cua môt thanh dat chung.

Khi chung ta hop lai thanh môt dôi ngu, chung ta cân phai hoc hoi cach lam sao dong gop vao
muc tiêu chung, lam sao dua ra y kiên cua minh, va láng nghe y kiên cua nguoi khac, dung
lai o môt sô diêm nao do, ma bo qua nhung diêm khac. Chung ta công hiên phân cua mình va
dông thoi hoi thêm vê nghê thuât biêt chua bo tinh vi ky cua minh.

Nhung diêu hai long vê viêc dua ra nhung dong gop cho môt dôi ngu thuc ra thi co rât nhiêu.


Lời cầu nuyện


Mahatma Gandhi co lan noi. 'Toi thiêt nghi lành dao vao mot thoi diêm nao do thi hê tai vao viêc van dung cac
báp thit, con bav gio thi phai chu v dên viêc lam sao dê hoa hop voi con nguoi.` Lav chua, xin giup con tro
nên mot cau thu co tinh than dong doi, biêt nhin dên uu diêm cua cac ban khac, va biêt tuong than ho tro cho
tat ca moi doi viên trong toan doi. Amen
Ngày 22 tháng 10

Biến cố hôm nay vào năm xưa

1797: Andre-Jaques Garnerin la nguoi dâu tiên thuc hiên môt man nhay du xuông thanh phô Paris voi ky luc o
dô cao 1000 met
1960: Ed Yost bay trên khinh khi câu tân thoi dung khi nong tai môt căn cu không quân vung Nebraska
1975: Thuong si Leonard Matlovich trong Luc luong Không Quân Hoa Ky bi sa thai sau khi xuât hiên trên
trang bia cua tap chi Times cho biêt anh la nguoi dông tinh luyên ai

Tư tưởn chính hôm nay

Luôn luôn co Mua Xuan trong tam hon nguoi vêu mên Thiên Chua.¸¸¸Thanh Gioan Vianey

Suy niệm tron này


By Bill Firman:

Duc Giao Tông Gioan XXIII, khi con la Duc Tông Giam Muc Roncali truoc khi duoc phong
Hông Y Giao Chu cai quan Giao Phân Venice, ngai co viêt nhung loi nhu sau:

Toi duoc phu ban cho mot suc khoe thê xác lanh manh xac, va co du luong tri dê nám
bát su viêc nhanh chong va rò rang. Toi cùng co khuvnh huong thuong vêu tha nhan
la diêu giup toi biêt trung thanh voi cac luat cua Tin Mung va biêt ton trong cac
quvên loi cua riêng toi cùng nhu quvên loi cua nguoi khac. Ðiêu nav ngàn can toi
lam hai bat cu ai, va con thuc dav toi lam diêu tot.

Loi nói nay noi lên môt niêm tin don so thanh thiên cua môt vÿ nhân. Duc tin không doi hoi
phai co phep la, cung không doi buôc do phai la diêu chác chán. Duc tin la su trau dôi long
hao hiêp cua chung ta, duoc linh ung boi tinh yêu mên Thiên Chua va mô phong theo doi
sông cua Chua Giêsu. Duc tin lam âm ap trai tim chung ta, va không lam cho linh hôn chung
ta tro nên gia lanh.

Thanh nu Têrêsa tha Avila co viêt:

Chua doi hoi chung ta hai diêu: ... mên Chua va vêu nguoi. chung ta khong co thê
biêt chác chung ta dang vêu mên Thiên Chua hav chàng - du chung ta co thê co nhiêu
lv do hop lv dê ma nghi ráng. chung ta vêu mên Ngai – trong khi do chung ta co thê
biêt duoc minh co thuong vêu nguoi khac hav khong.

Thuc ra ma noi, chung ta luôn luôn co nhiêu cach dê thuong yêu dông loai, cung nhu yêu
mên Thiên Chua nhiêu hon. Nhiêu nguoi không nhân ra minh la nguoi dao duc, thê nhung
khi ho bây to long thuong yêu nguoi khac môt cach chân tinh, ho tro nên dao duc hon la
minh tuong. Chung ta không nhin thây Thiên Chua rõ rang, thê nhung ai trong chung ta cung
rõ rang nhin thây cac nhu câu cua tha nhân.


Lời cầu nuyện


Lav chua, xin giup con biêt ton trong quvên loi cua con cùng nhu quvên loi cua nguoi khac.
Xin Ngai khuvên khich con biêt dau la diêu tot.
Ngày 23 tháng 10

Biến cố hôm nay vào năm xưa

1973: Tông Thông Richard Nixon báng long trao nôp cuôn băng thâu cuôc dam thoai tai văn phong Toa Bach
Cung noi vê vu tai tiêng Watergate
2001: May iPod, môt san phâm diên tu xach tay dua ra thi truong Hoa Ky, la may co thê thâu va luu giu duoc
toi 1000 bai hat
2002: Nhom nôi loan Chechen bát giu 900 con tin Trong Ngôi Nha Hi Viên Văn Hoa tai Moscow. Khi quân dôi
Nga tao thanh Ngôi Nha nay sau do hai ngay, co 42 nguoi cua nhom phiên loai va 130 con tin thiêt mang.

Tư tưởn chính hôm nay


Khi tôi nguvên ngám, toi thav rò rang la Thiên Chua dà ngu sán trong tâm hôn tôi.___Sri Chimmoy

Suy niệm tron này


By Cathy Loft:


Tôi rât thich bai tho say dây cua Russell KelIer. Tôi muôn moi cac ban hãy suy nghi va suy
niêm nhung dong chu nay:

Ban hiên thân la chinh ban vi môt ly do:
Ban la môt phân môt goc cua môt chuong trinh phuc tap
Ban la môt dô an duy nhât hoan hao va trân quy
va duoc goi la nhung nguoi nam nu dác biêt cua Thiên Chua

Ban trông giông nhu chinh la ban vi môt ly do:
Thiên Chua va chung ta không hê co diêu gi lâm lân
Ngai tac thanh cac ban cung voi nhau trong cung long
Ban chinh la hiên thân cua chinh nguoi ma Thiên Chua muôn

Cha me ma ban co, chinh la nhung nguoi ma Ngai chon
Du ban co cam nghi thê nao cung không thanh vân dê
Ho la nhung nguoi duoc thiêt kê theo Chuong trinh cua Thiên Chua trong tâm tuong
Va chính ho duoc dong dâu ân cua Vi Tôn Su

Qua thuc con khung hoang ma ban dôi dâu không dê dang gi dâu
Va Thiên Chua khoc khi con khung hoang do lam ban dau don
Thê nhung diêu do phai xây dên dê uôn nán trai tim ban
Dê ban khôn lon lên giông nhu hinh anh cua Ngai

Ban hiên thân la chinh ban vi môt ly do:
Ban duoc huân luyên duoi roi vot cua Vi Tôn Su
Ban hiên thân la chinh ban va duoc yêu mên
Boi vi co môt Vi Thiên Chua


Lời cầu nuyện


Henrv Thoreau noi. 'Hàv song nhùng niêm tin cua ban, thi ban co thê xoav chuvên ca tinh
than chung quanh ban.` Lav Chua, xin giup con biêt song voi niêm tin trong con va biêt
ráng. con duoc Chua dung nên con va thuong vêu con. Amen
Ngày 24 tháng 10

Biến cố hôm nay vào năm xưa


1929: Vao ngay hôm nay, 'Ngay Thu Năm Den¨ dên voi Thi Truong Hôi Doai cua New York gây nên Biên
Cô Suy Thoai Kinh Tê Trâm Trong
1945: Năm hôi viên sang lâp tô chuc Liên Hiêp Quôc cung nhau ky ban Hiên Chuong Liên Hiêp Quôc
tai Washington DC
1973: Kêt thuc Cuôc Chiên Yom Kipper giua Israel va môt sô Nuoc A Râp
2003: Viêc du hanh báng may bay siêu âm thanh dên luc phai châm dut voi chuyên bay Concorde thuc hiên
chuyên bay thuong mai cuôi cung bay tu New York dên Luân Dôn

Tư tưởn chính hôm nay


Chung ta khong nhùng phai cho di nhùng gi chung ta co, ma con phai cho di ca cai ma chinh chung ta hiên
than nùa.¸¸¸Desire Joseph Mercier

Suy niệm tron này


By Brian Long:


Cho di duoc qua la môt viêc cao dep. Môt viêc cao dep nua la quan hê giao hao ma trong do
chung ta găp gõ nguoi co thê don nhân mon qua chung ta trao táng. Tôi biêt ráng: khi cho di
la tôi dang sông tron ven. Dê hiên thân la con nguoi dây du cua tôi, tôi cân phai cho di.

Diêu gi khiên cho chung ta vui mung khi cho di? Ly do la vi chung ta duoc tao dung nên
giông hinh anh cua Thiên Chua ma tinh thuong yêu cua Thiên Chua thi luôn luôn dô xuông
moi nguoi chung ta môt cach dôi dao.

Thanh De La Salle noi trong 'Nhùng Bai Suv Niêm` cua minh nhu sau:

Niêm vui mung lon lao trong doi song cua cac ban la loan truvên Tin Mung mot cach
nhung khong... va chi duv mot muc dich la vêu mên Chua ma thoi (207.2).

Dây la gia tri căn ban cua phân thuong theo tinh thân sông cua tu hôi De La Salle. Loan
truyên là diêu nên làm, thê nhung không phai chi noi báng loi, ma con phai tro nên bô mát
dây yêu thuong cua Thiên Chua truoc nhung nguoi ma chung ta gáp gõ hang ngay trong doi
sông cua chung ta, và ca noi chung ta lam viêc nua. Dây thuc su la cuôc thu thach doi chung
ta phai dem long yêu thuong voi tâm hôn coi mo va dôi tay rông rãi, không may may ky thi,
cung không dán do nay no, nhât la không mong doi bông lôc nao hêt.

Hanh dông cho di cach nhung không, muôn noi lên y nghia hu không hoa cai tôi’ cua minh
va hanh dông trong môt cung cach lam sao thoa nguyên duoc nhu câu riêng cua nguoi khac
dang muôn dat dên su tron ven hay tu chu, hoác bât cu diêu gi do. Doi sông cua De La Salle
chinh la hu không hoa nhu thê - hu không hoa dia vi cua ngai la Giao Chu thanh phô Rheims,
hu không hoa vi thê cua ngai cung nhu thinh vuong ngai dang co la nhung nhân tô tach biêt
ngai voi cac su huynh cua ngai boi vi nhung cai ma ngai co dây dem lai cho ngai nêp sông an
toan ma cac su huynh không co. Ngai mô ta viêc minh tu bo moi su dê hiên dâng minh cho
Chua Quan Phong cháng khac gi tinh trang 'môt nguoi giong thuyên ra biên khoi dây song
gio ma thuyên không co buôm ma cung cháng co mai cheo¨ (Nhùng Bai Suv Niêm 134.1)


Lời cầu nuyện


Lav Chua la Ðang dav tinh thuong vêu mot cách nhung khong, xin Chua do xuong con dav tam tinh vêu thuong
dê con biêt song quang dai va mo rong doi tav voi moi nguoi ma con co dip gàp gò. Cho con biêt giong buom
ra khoi voi long day tin tuong. Amen
Ngày 25 tháng 10

Biến cố hôm nay vào năm xưa


1415: Vua Henry V cua Nuoc Anh danh bai nguoi Phap trong chân chiên Agincourt ngay trên dât Phap.
1936: Thoa hiêp Phe Truc giua Rome va Ba Linh duoc ky kêt boi hai thu lãnh cua hai quôc gia, do la
AdolI Hitler va Benito Mussolini
2003: Môt nguoi săn nai bi lac liên dôt lua lam hiêu kêu cuu. Lua bi cuôn theo gio dã lan di xa va gây ra môt
cuôc chay rung lon nhât trong lich su cua Bang California. Nguoi ta goi vu chay nay la Cedar-Fire,
khiên chay rui mât 2232 căn nha, huy hoai hêt 109 ngan mâu cây côi, va có 15 nguoi thiêt mang.

Tư tưởn chính hôm nay


Cac ban hàv lam viêc va hàv vêu thuong, do la nhùng diêu càn ban. Khong co hai diêu nav la nguoi ta co
chung loan than kinh.___Theodor Reik

Suy niệm tron này


By Bill Firman:


Khi nap don xin viêc lam nhiêu lân va rôi tim duoc viêc lam minh muôn, thuong thi khi tim viêc, nguoi ta cam
thây rât la thât vong. Thoi gian thât nghiêp qua lâu lam cho nguoi ta mât di nhuê khi. Tôi cam thây thich thu khi
doc duoc nhung loi sau dây trong kinh nguyên cua Duc Giao Tông Gioan Phaolô II:

Chung con pho dang cho Chua moi nguoi, bát dau tu nhùng nguoi vêu kem nhat. cac hai nhi chua
duoc sinh ra, va nhùng em sinh ra trong canh ngheo kho so, cac thanh thiêu niên dang di tim v nghia
cua cuoc doi, nhùng nguoi that nghiêp, va nhùng nguoi doi khat hav bênh tat. Chung con pho dang
cho Chua nhùng gia dinh dang gàp tro ngai, nhùng nguoi cao niên dang lam trong tinh trang khong ai
giup dò, cung tat ca nhùng nguoi song le loi mot mình thiêu váng niêm hv vong.

Duc Giao Tông noi ngai bát dâu tu nhung nguoi yêu kem nhât. Ai la nhung nguoi ngai xêp vao hang thu ba va
thu bôn¨ – do la 'cac thanh thiêu niên dang di tim y nghia cua cuôc doi¨ va 'nhung nguoi thât nghiêp.¨ Cho
du Nuoc Uc nay duoc coi la môt quôc gia voi nhiêu thoi phôn thinh, co nên kinh tê lon manh, thuong ty lê
nguoi thât nghiêp thâp, co diêu nguoi ta vân nhân thây vân dê thanh niên thât nghiêp la môt quan tâm dáng kê,
boi vi trong môt vung ty lê thât nghiêp cua gioi này co khi lên cao toi 22°. Nêu bao ráng: gioi tre luoi biêng
lam viêc thi do la diêu rât sai lâm. Tôi dã tung chung kiên nhiêu ban tre rât dôi vui mung khi kiêm duoc công
viêc lam, khi ma cac ban nay thanh dat trong viêc tu nuôi sông minh, khi ma ho không con lê thuôc vao tiên tro
câp an sinh xã hôi nua. Ông henry Ford co lân noi loi khôn ngoan nhu sau:

Co niêm vui trong viêc lam. Chung ta khong co hanh phuc tru khi chung ta nhan ra ráng chung ta dà
hoan tat duoc diêu gi do.

Không co mon qua nao cao trong cho con tre hon su an toan va tinh thuong yêu. Không co mon qua nao cao
trong cho nguoi doi khat hon la lam nguôi di con doi khat ây. Không co mon qua nao cao trong cho nguoi lâm
canh ret muot không nha hon la cung câp cho ho noi tru ngu. Không co mon qua nao cao trong cho nguoi thât
nghiêp hon la nhân phâm xuât phat tu công viêc lam va kha năng kiêm duoc phuong kê sinh nhai. Lam viêc
giup cho chung ta co cam giac minh con la quan trong. Lam viêc mang lai niêm vui vê su sinh tôn cua mình
thây vân còn có y nghia. Moi nguoi thât nghiêp la nhung nguoi vuot qua su phân cach giua nguoi nhân tro câp
an sinh xã hôi va nguoi cung câp tro câp qua hê thông thuê vu dã xây dung nên môt xã hôi Uc lanh manh hon,
không nhung xet vê mát kinh tê, ma cung noi lên ban chât gia tri cua tung ca nhân môi nguoi công dân.

Ai cung biêt ráng: ty lê tôi pham sut giam theo ty lê thât nghiêp giam sut. Dung vây, co môt nguoi luoi biêng
nao do không muôn lam viêc, thê nhung co biêt bao nhiêu nguoi muôn di lam miên sao ho co co hôi dê di lam.


Lời cầu nuyện


Lav Chua là Ðang ban nhiêu co hoi, xin Chua giup con tim ra duoc loi di thich hop dê con dan than dong gop
tich cuc cho xà hoi ma con dang song. Amen
Ngày 26 tháng 10

Biến cố hôm nay vào năm xưa


1869: Hãng hang không Pan American Airways thuc hiên chuyên bay thuong mai dâu tiên tu New York dên
Paris voi Chiêc may bay Boing 707
1987: Truong hop bênh dâu mua cuôi cung ma nguoi ta tim thây la o Somalia. Sau do, tô chuc WHO (World
Health Organisation) tuyên bô loai bênh nay duoc diêt tru tân gôc.
1990: Cac nha lãnh dao Israel va Jordan voi su hiên diên cua Tông Thông Bill Clinton dã cung nhau ky hoa uoc
châm dut cuôc tranh châp dã keo dai 46 năm .

Tư tưởn chính hôm nay


Phep Thanh Thê la phuong tiên mà nhùng nguoi dà don nhan Chua Thanh Than trong bi tich rua toi nav duoc
canh tan liên tuc trong Chua Thanh Than cho toi màn doi.___Alan Richardson

Suy niệm tron này


By Thanh John Baptist de La Salle:


Chua Giêsu noi voi cac thanh tong do ráng tot hon la Ngai ra di. Nhùng nguoi dang minh cho Thiên
Chua thuong hav tin tuong ráng. su hiên cua Thiên Chua ma nguoi ta co thê cam giac duoc la diêu
duv nhat co thê lam cho minh duoc bên vùng trong viêc song dao. Ho quan niêm ráng. moi khi minh
trai nghiêm su kho khàn hoàc kho khan noi tam, ho thav minh mat di hoan toan muc do thanh thiên
ma Thiên Chua dà doai nang ho lên toi do. Mat di mot vai huong vi cau nguvên hav tiên nghi cau
nguvên, ho co cam nghi la minh dà mat di moi su, va tuong ráng: Thiên Chua thuc su dà bo roi minh
hoan toan roi. Ðoi song noi tam cua ho hoa nên tiêu diêu, va con nghi ráng. moi con duong dan toi
Thiên Chua dêu bê tác va không vuot qua duoc.

Ðoi voi lop nguoi nav, chung ta nên noi cho ho biêt loi Chua Giêsu dà noi voi cac Thanh Tong Ðo: la
viêc Thiên Chua roi xa ho vê phuong diên tinh cam, va diêu ma ho thav minh mat mat se la diêu loi
ich nêu ho biêt chan thanh chiu dung con thu thach nhu vav (Suv niêm cê cac lê trong. Chu Nhat thu
Tu sau lê Phuc Sinh).

Mot so nguoi lai so di ruoc lê, boi vi ho lam tuong ráng. minh cháng duoc loi ich gi mav trong viêc
nav, hon nùa do la su lam dung nêu ruoc lê thuong xuvên ma khong dem lai ich loi cho linh hon
minh. Phai chàng ho khong dê v gi dên viêc Ruoc Lê co thê giup minh tranh pham toi trong duoc hav
sao chu? Thuc su dav la mot diêu khong con nghi ngo gi nùa, do la cac ban se dat toi hong an vo gia
thoi thuc minh tiên dên Ban Tiêc Thanh moi ngav.

Tuv nhiên cac ban cùng co thê nghi nhu nhùng nguoi khac ráng: bi tich nav chua dung ban chat
thanh thiên, nên nguoi dên ruoc lê thuong xuvên cùng phai rat la thanh thiên. Lv luan kiêu nav la
hiêu sai hiêu qua va muc dich cua bi tich nav. Chung ta di Ruoc Lê khong phai vi chung ta thanh
thiên nhung dê chung ta tro nên thanh thiên.

Nêu nhu cac ban lai noi ráng: minh phai la thanh thi moi song duoc trong cong doan, cac ban nên
biêt ráng nguoi ta tiên vao doi song tu hanh dê tro nên thanh, chu khong phai la thanh roi moi dan
than vao nêp song do duoc. Jiêc hiêp nhat voi Chua Giêsu lai khong co thê giup cac ban chia se su
thanh thiên cua Ngai hav sao? Ðav chinh la lv do xac dang tai sao chung ta nên Ruoc Lê hang ngav.
(Suv Niêm vê cac Lê trong va Chu Nhat)


Lời cầu nuyện


Lav Chua Giêsu, chung con cam ta Chua vê cac hong an ma Chua ban cho chung con dê giup chung
con buoc theo chan Chua. Amen
Ngày 27 tháng 10

Biến cố hôm nay vào năm xưa


1728: Ông James Cook sinh ra vao ngay hôm nay, sau nay ông tro nên thuyên truong nôi danh vê hai hanh
1904: Duong hâm New York lon nhât Hoa Ky duoc khanh thanh hôm nay
1973: Môt thiên thach Canon City náng 1.4kg báng chât Chondrite bay xuông trai dât o Tiêu bang Colorado
Hoa Ky

Tư tưởn chính hôm nay


Ðiêu kham pha quan trong nhat cua thê hê cua toi la con nguoi co thê thav doi doi song cua minh
báng viêc doi thav nào trang cua minh.____William James

Suy niệm tron này


By Bill Firman:

Môt trong nhung văn huu co anh huong vao bâc nhât cua thê ky thu XIX, la nha triêt hoc thuc tiên va
cung la tâm ly gia, do la Ông William James (1842-1910). Nhiêu kêt luân cua ông khiên tôi không
dông y, thê nhung môt sô cach ngôn cua ông thi rât la kheo leo voi nôi dung dây suc tich va thich hop
dê mô ta chinh xac tinh tinh con nguoi:

Môt loi xac nhân cua James co thê duoc coi la dung, do la:

Rat nhiêu nguoi cu tuong ráng khi ho sáp xêp lai nhùng thanh kiên cua minh chinh la luc ho
dang suv nghi.

Môt trong nhung loi kháng dinh xac thuc va sang suôt ma tôi nghi ông muôn dê câp dên cac bâc cha
me, do la:

Nghê thuat tro nên khon ngoan la nghê thuat biêt diêu gi minh can bo qua.

Dây la loi khuyên xem ra rât huu hiêu khi phai dôi pho voi tinh tinh cua con tre con chua chác chán
va dôi khi chua duoc thanh tuu.

Montaigne cung co nhung loi khuyên tuong tu, khi ông noi:

Nhùng nguoi khon ngoan nhin cang nhiêu cang tot nhùng diêu minh can phai nhin, chu
khong phai nhin cang nhiêu cang tot theo kha nàng cua minh co thê nhin.

Tuy nhiên cach thuc chung ta phan ung lai voi nguoi khac con tuy vao tâm tinh cua chung ta nhu thê
nao vao ngay luc do. Diêu nay co thê giup chung ta liên tuc khai triên môt tinh tinh tôt va ham chua
môt thai dô vui tuoi. Tôi thuong chia se loi khuyên sau dây voi cac hoc sinh cua tôi:

Co rat nhiêu nguoi khi thuc dav ban sang bát dau song theo cam quan cua minh - do thuc la
diêu dang thuong. Thê nhung nêu chung ta biêt v thuc hanh dong theo cach ma minh muon co
cam giac thê nao, chung ta se dat cam giac duoc nhu thê. Nhu vav cac ban hàv hanh dong
mot cach hanh phuc va roi cac ban se bát dau cam thav vui tuoi hon.

Lời cầu nuyện


Lav chua, xin giup con biêt suv nghi lac quan dê con co thê song lac quan. Xin giup con hanh dong
theo cach thê ma con muon cam giac duoc nhu vav.
Ngày 28 tháng 10

Biến cố hôm nay vào năm xưa

1889: Buc Tuong Nu Thân Tu Do la mon qua cua Nuoc Phap trao táng cho Hoa Ky duoc khanh thanh boi
Tông Thông Grover Cleveland
1948: Nha hoa hoc nguoi Thuy Si Paul Muller duoc trao giai thuong Nobel vê nganh Hoa Hoc do viêc ông
kham pha ra nhung hoat năng tru sâu DDT
1962: Cuôc Khung Hoang Tên Lua cua Cuba châm dut cung voi loi hua cua Liên Sô rõ bo căn cu quân su cua
minh o Cuba

Tư tưởn chính hôm nay


Tiêng cuoi giong nhu mot chuvên tinh o cho la no lam cho con nguoi ta chan bav bong lên khoi dat, tiêng cuoi
cùng giong nhu mot tin nguòng hav giao hoi o cho la no doi con nguoi ta phai dan than tron ven vao do.
___G. K. Chesterton

Suy niệm tron này


By Bill Firman:

Ông Martin Luther co lân noi ráng:

Nêu nhu nguoi ta không duoc phep cuoi trên thiên dang, chác
la toi khong muon lên do dau.

Tiêng cuoi mang lai nhung giây phut hanh phuc dê ma tuoi vui nhu thê chung ta dang o trên thiên
dang vây. Ai cung mên cung thich nguoi co tiêng cuoi nhiêu. It lâu sau khi tôi lên lam hiêu truong,
môt thay giao dên kiêm tra cac bai lam tai nha cua hoc sinh minh. Ông dên bên canh dua con trai cua
minh, ông thây câu con cua minh không lam bai o nha. Ông ta bao câu con dên găp tôi voi manh giây
co loi nhán ráng: câu hoc sinh nay không chiu lam bai o nha. Tôi lây lam dán do vê chuyên thay giao
nay co thiên chi chu toan bôn phân cua minh, nên tôi lai bao câu hoc sinh tro lai gáp ông ta voi manh
giây co loi nhán goi cho cha me cua câu ráng: cha me phai cô gáng nhác bao con minh lam bai o nha
cho dây du.

Su khôn ngoan tôn luy cua nguoi Do thai duoc tom gon môt cach suc tich trong ngan ngu cô nhu sau:

Xa bong tot cho than thê, con tiêng cuoi thi tot cho linh hon.

Khi cac su viêc không xây ra xuông se, thuong no lai giup chung ta nhin sang khia canh vui dua. Tôi
nho lai nhung ky niêm vao thoi tuôi khôn lon cua tôi voi kha nhiêu lâm lõ, thê nhung cha me tôi
thuong phan ung lai báng cach nhin dên khia canh vui dua. Ông ba cung cháng bao gio xet net dên cai
ma tôi goi la 'lôi lâm cua tuôi tre.¨ It khi nao cha me tôi co thai dô hu doa voi viêc trung phat náng
hay ap dung ky luât manh ca. Ông ba chi mim cuoi khoan dung voi con cai, chu không cuoi nhao voi
con cai la chung tôi.

Herbert Hoover mô ta con tre môt cach lanh nhat, thê nhung rât la dung dán trong nhung tu ngu kinh
tê nhu sau: 'Con cai la tai nguyên thiên nhiên trân quy nhât cua chung ta.¨ Tin diêp ma tôi luôn nhân
duoc la dôi voi cha me cua tôi, không co gi trân quy báng con cai. Nhung giây phut sông tai gia dinh
bao gio cung cam thây lanh manh va vui tuoi. Milton Berle goi tiêng cuoi la 'giây phut nghi ngoi.¨
Con Henry Ward Beecher co loi khuyên quy gia khi noi:

Tiêng cuoi la liêu thuoc cua Thiên Chua.
Moi nguoi phai tám goi trong tiêng cuoi av.


Lời cầu nuyện


Lav Chua con xin cam ta Chua vê hong an ma Chua chuc phuc cho chung con la tiêng cuoi. Con tin chác ráng
con se lam vui long Chua.
Ngày 29 tháng 10

Biến cố hôm nay vào năm xưa


1863: Thoa Hiêp dat duoc trên binh diên quôc tê tai Geneva Thuy Si la thanh lâp Tô chuc Hông Thâp Tu
1929: Thi Truong Chung Khoan New York suy xup tao nên canh hôt hoang công chung, mât hang triêu dô la,
va duoc coi nhu la môt ngoi nô dân dên cuôc suy thoai trâm trong trong nên kinh tê toan câu.
1991: Phi thuyên không gian Gallilêô dat duoc cuôc thăm do thanh công dâu tiên dên môt thiên thach qua viêc
chup duoc hinh Gaspra.
1998: Ông John Glenn la nguoi dâu tiên bay trên quÿ dao trai dât vao ngay 20 thang 2 năm 1962. Rôi dên 32
năm sau, ông va 7 phi hanh gia khac lên lai không gian trên phi thuyên Discovery voi cuôc du hanh chin
ngay, bay chung quanh quÿ dao trai dât duoc 134 lân, Ông John Glenn la phi hanh gia lon tuôi nhât
2004: Trên TV Aljazeera noi tiêng A Râp, co phat hinh cuôn Video cua Osama Bin Laden trong do ông nay xac
nhân chiu minh trach nhiêm truc tiêp vê cac cuôc tân công New York vao ngay 11 thang 9 năm 2001

Tư tưởn chính hôm nay


Su thav doi co anh huong tam lv dang kê dên tri khon con nguoi. Ðoi voi nhiêu nguoi nhat
so, thi dav la diêu de doa boi vi thav doi co nghia la tinh trang co thê tro nên tê hon truoc.
Con doi voi nguoi co niêm hv vong, thi do la diêu khich lê boi vi tinh trang co thê tro nên tot
dep hon. Nhat nùa doi voi nguoi co long tu tin, thi do la diêu linh ung cho minh boi vi thu
thach xuat hiên dê lam cho su viêc tro nên tot hon.___King Whitney Jr

Suy niệm tron này


By Marty Mahy:

Nêu tôi phai công hiên cho cac hoc sinh lop 12 diêu gi dê lam qua hanh trang cho cac em lên
duong, thi diêu do phai la tu tuong thu thach – nguoi ta phai thay dôi con nguoi cua minh
nhu thê nao hâu co thê dat toi noi ma minh muôn toi.

Cuôc khao cuu vê não bô cho chung ta biêt ráng: môt thiêu niên co vo não phia truoc chua
duoc phat triên, thê nên viêc suy ly vân con han chê, ma cam thuc lai co phân trôi hon. Khi
nguoi ta vuot qua tuôi 20, nguoi ta së biêt suy ly nhiêu hon. Diêu nay duoc diên tiên môt
cach co y thuc hon. Chung ta muôn di tháng vao chinh tâm diêm, la noi ma chung ta co
nhung quyêt dinh quan trong trong doi sông, qua viêc binh tâm lai dê ma dán do cân nhác
tron ven vân dê. Không vôi vã. Không cân phai lên gôi. Cung không nên chui rua sau lung!

Ca nhân tôi phai thu nhân ráng: vao luc tôi duoc 30 tuôi, tôi moi hiêu rõ cai y tuong la minh
phai thay dôi thanh môt nguoi nao do tôt hon. Cac ban dung dê mât qua nhiêu thoi gian nhu
chung tôi dã trai qua truoc khi lam quen duoc voi công viêc. Diêu quan trong nhât trong doi
sông cua chung ta la môi quan hê giao hao voi nhung nguoi gân gui voi chung ta. Dê lam
cho vân dê duoc xuông se (nên nho môt diêu la ty lê hiên nay khoang chung 45°), chung ta
không thê sông mãi la môt nguoi không thay dôi sau khi hoc xong lop 12.


Lời cầu nuyện


Andv Wardhol (1928-1867) co lan viêt ráng. 'nguoi ta thuong noi thoi gian thav doi su viêc,
thê nhung thuc ra chinh ban phai thav doi su viêc thi moi dung.` Lav Chua, xin giup con biêt
thav doi con nguoi cua con dê con co thê tro nên nguoi tot ma con co thê . Amen

Ngày 30 tháng 10

Biến cố hôm nay vào năm xưa


1918: Thê Chiên I châm dut tai Trung Dông vao lucVuong Quôc Ottoman ky hoa uoc dinh chiên voi Luc
Luong Liên Minh
1974: Muhammed Ali cho George Foreman do van trong trân goi la 'Cuôc Thu Hung trong Rung¨ (Rumble in
Jungle) dê doat lai danh hiêu vô dich thê gioi quyên anh.
1975: Sau cai chêt cua Tuong Francisco Franco, môt lãnh tu phuc vu lâu doi nhât, Hoang Tu Juan Carlos chinh
thuc tro thanh thu lãnh diêu hanh Tây ban Nha

Tư tưởn chính hôm nay


Co nguoi hoi Maurice Chevalier vao ngav sinh nhat thu 80 ráng. 'Ong co cam nghi thê nao?` Ông dap lai.
'That la tot khi ma ban dê v dên nhùng lua chon khac nhau.`

Suy niệm tron này


By Bill Firman:

Nguoi Kitô huu truong thanh duoc goi la nguoi cung rán trong duc tin cua minh. Thanh Phaolô trong thu goi
cho công doan tin huu Êphêsô co noi ráng: :

Nhu vav, chung ta se khong con la nhùng tre nho, bi song danh troi giat theo moi chiêu gio dao lv,
giùa tro bip bom cua nhùng ke giao quvêt kheo dung muu ma chuoc quv dê lam cho ke khac lam
duong.

Thê nhung, song theo su that va trong tinh bac ai, chung ta se lon lên vê moi phuong diên,
vuon toi Ðuc Ki-tô vì Ngai la Ðau (Eph 4:14-15)

Moi nguoi chung ta biêt ráng: nguoi cao niên la nhung nguoi trung thuc va hoan hao dên muc dang nguõng mô,
la nhung nguoi dã lon manh trong duc tin va tinh thuong yêu. Khi dên doan duong cuôi cuôc doi minh, ho to ra
la nhung nguoi hoan hao. Ho dã lon manh trong buoc duong theo Chua Kitô, va cô gáng bao nhiêu co thê trên
duong tiên dên voi Dâng Tao Hoa cua minh. Thanh Thomas More la mâu nguoi nhu vây du ráng cai chêt dên
voi thanh nhân hoi qua som. Mát khac co nhiêu nguoi lai so hãi không muôn tu giã cõi trân. Cháng han nhu Nu
Hoang Elizabeth I, sau khi tri vi trên ngai môt thoi gian lâu dai tu năm 1558 dên năm 1603 dã cam nghiêm
nhung diêu hôi tiêc va thât vong vao luc cuôi doi. Voi moi thê luc nám trong tay, ba cung không co thê ngăn
chán cho cai chêt dung dên voi minh.

Nhu thi si James Shirley dã noi:

Juong quvên va vuong miên
co luc phai ha xuong
dê roi trong bui dat cùng se hoa dong
voi nguoi ngheo tung lam lung bên cai quoc cai cav.

Moi nguoi chung ta dêu 'binh dáng’ voi nhau o diêm chêt, thê nhung sau khi chêt thi lai khac. Diêu tôt la hãy
ghi vao tri khôn câu hoi muôn thuo ma Chua Giêsu dát ra cho cac môn dê trong môt du ngôn cua Ngai ráng:

Nêu duoc loi lài ca thê gian nav ma mat linh hon minh thi nao co ich gi?

Tuy nhiên boi vi tinh thuong yêu cua Thiên Chua thi vô gioi han, chung ta së cháng bao gio mât niêm hy vong.
Chung ta së không phai chi tuy thuôc vao y muôn, thê luc, va cô gáng cua riêng minh dâu: chung ta co môt Vi
Thiên Chua dây tinh thuong yêu dang dên voi chung ta va cuu giup chung ta.


Lời cầu nuyện


Mot ngan ngù Hv Lap noi ráng. 'Chêt lanh la mot phan chu vêu cua nhan duc.` Lav chua, xin giup
con biêt song tot dê con co thê chêt lanh khi thoi diêm av khong thê tranh duoc dên voi con.
Ngày 31 tháng 10

Biến cố hôm nay vào năm xưa


1876: Co hon 100 ngan nguoi nguoi chêt khi song nuoc thuy triêu dâng lên dô dôn vao Magna River Delat bên
An Dô. Công thêm 100 ngan nguoi khac cung bi chêt do bênh hoan xây dên sau do
1941: Sau 14 năm troi voi công viêc duc, dëo, va khoan, cuôi cung nguoi ta tac xong duoc nhung bô mát không
lô trên Nui Rushmore o Miên Nam Dakota
1999: Chuyên bay hang không Ai Câp 990 roi xuông Dai Tây Duong ngay phia Nam cua Dao Nantucket
khiên cho 217 nguoi trên may bay bi chêt

Tư tưởn chính hôm nay


Suc thuvêt phuc la dong co chinh cua cac hanh dong, la thê luc xoav chuvên doi song con nguoi. Cai
ma con nguoi nuong tua dê ma song la suc thuvêt phuc cua minh.____Duc Giam Muc Francis Kelly.

Suy niệm tron này


By Bill Firman:


Thê Chiên Thu II khoi su vao ngay 1 thang 9 năm 1939. Chi hon hai năm sau, vao ngay 29 thang 19
năm 1941, Thu Tuong Nuoc Anh la Ông Winston Churchill tro vê lai ngôi truong Harow ma ông
theo hoc khi con be, dê noi chuyên voi cac hoc sinh cua truong. Cai huyên thoai nôi bât la o chô Ông
Winston Churchill dung truoc cac hoc sinh va noi ráng: 'Dung bao gio, bao gio, bao gio, bao gio, bao
gio bô cuôc! Dung bao gio bo cuôc! Dung bao gio bo cuôc! Dung bao gio bo cuôc ca!¨ Noi xong ông
ngôi xuông.

Trong thuc tê, ông co doc tron ven môt bai duên văn ma trong do co nhung loi nhu dã trich dân trên
dây. Truoc khi doc diên văn nay, ông kham pha ra ráng: cac hoc sinh dã thêm môt câu vao loi ca
trong môt bai hat cua nha truong dê vinh danh ông ráng:

Trong cac ngav den toi, chung ta khong nên ngot loi ca tung nha lành tu Ðat Nuoc chung ta!

Ông Churchill binh luân:

Cac ban hat o dav mot cau ca trong bai hat cua nha truong doi loi dê ton vinh toi, la diêu ma
toi rat lav lam cam kich. Thê nhung, trong do co mot chù toi muon thav doi. Chung ta dung
noi dên nhùng ngav den toi, ma chung ta nên noi vê nhùng ngav cam go hon. Ðav khong phai
la nhùng ngav den toi ma la nhùng ngav dav thu vi – nhùng ngav thu vi nhat ma dat nuoc
chung ta chua tung song - ma moi nguoi chung ta phai cam ta Thiên Chua boi vi Ngai dà cho
phep moi nguoi chung ta tuy theo hoan canh cua minh dong gop phan riêng cua minh dê biên
doi nhùng ngav nav tro thanh nhùng ngav dang ghi nho trong lich su cua noi giong chung ta.

'Dung bao gio bo cuôc!¨ la loi khuyên nhu ap dung duoc vao trong moi truong hop. Dây la diêu ky
diêu va co thê thuc hiên duoc báng su kiên tri khac biêt giua nhung ngay den tôi va nhung ngay cam
go hon, ca hai nao co khac gi nhau la mây, diêu co thê xây dên nhu môt nguy co den tôi nhiêu khi
cung không khac gi hon môt thu nghiêm cam go hon – su cao trong va vinh tháng co thê dat toi báng
viêc vuot qua cac thu thach.


Lời cầu nuyện


Lav chua, xin giup con biêt can dam dung bao gio bo cuoc khi phai duong dau voi nhùng thu
thach cam go hon, nhung xin cho con co gáng voi hêt suc luc con voi niêm xac tin va kiên tri.
Amen

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful