You are on page 1of 2

PAANO BA BINABAGO NG BIBLIA ANG ATING BUHAY?

Batayang Talata: Hebrews 4:12-13; Jeremiah 17:9-10 (ihambing vs. Jer. 2:13)
Ano kaya ang dahilan kung bakit tila mahirap makita ang pagbabago sa buhay
ng mga nagsasabing sumusunod sa turo ng Biblia? (ex. David, II Sam. 11 & 12)

Isulat ang iyong sagot batay sa pagkaunawa sa mga talata at sa iyong sariling
karanasan>>
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Maari mo bang suriin kung mayroon man o wala pang bahagi ng buhay mo na
nabago dahil sa iyong pagsunod sa turo ng Biblia?
Ano sa palagay mo ang dahilan kung bakit ito nangyari?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Maari mo bang ibahagi sa grupo ang isang bagay sa buhay mo na gusto mong
mabago ng Diyos? Malaya kang ipaliwanag ito.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

UNITY AND DIVERSITY IN THE NEW TESTAMENT


by J.D.G. Dunn

Is 'orthodoxy' a meaningful concept within the New Testament


period?
> Can we properly speak of 'orthodoxy and heresy in earliest Christianity'?
> What is 'the unity of the NT' ?
> How broad is the diversity within the NT ?

The living relationship with the Lord Christ as the primary determinant of
conduct and other relationships was the seed that grew and grew until it
broke the previous mould. Such a minimal core of unity within the diversity
was nevertheless a society shaping force of enormous power. Dunn, xxix