You are on page 1of 14

TISKOV ZPRVA

Televize s pravou eskou zbavou zan vyslat (Praha 11. 10. 2012) Od 15. jna zane vyslat nov celoplon stanice TV PTKA. Televize, kter pinese pravou eskou zbavu plnou pohody, emoc a znmch tv rovnou do Vaeho obvku. Stanice nabdne talk show, VIP udlosti, reality show i hobby magazny vem, kte se zajmaj o dn v eskch luzch a hjch. Skutenou eskou zbavou bude provdt cel ada znmch osobnost. Televize PTKA je nov stanice, kter se zamuje na vlastn tvorbu ve stylu esk zbavy. Navazuje na dlouhou tradici eskch zbavnch poad, prohlubuje je a pin nov formty. Televize Ptka jim nabz to, co doposud na svch obrazovkch postrdali. Nae programov schma vychz z poteb eskho divka. Nabzme mu zbavn poady, u kterch se me odreagovat a pobavit, ale i dozvdt zajmavosti nejen ze svta showbyznysu. Na sv si pijdou i zastnci typickho eskho humoru, pibliuje novou televizi jej generln editel Marek Vtek. Na obrazovkch televize PTKA budou divci kad tden pravideln vdat znm esk celebrity, jako je Iveta Bartoov, Alice Bendov, Mahulena Boanov i Petr Vondrek. Mezi dal hvzdy Ptky se zaad oblben esk komik Zdenk Izer, uznvan kuchaka a maminka mal Christel Markta Hrubeov nebo nekonformn reisr Jakub Kohk. Generlnm editelem TV PTKA je Marek Vtek, reportr a publicista, kter zskal za svoji prci mnoh ocenn. V souasn dob tak stoj v ele TV Metropol. Vkonnm editel televize Ptka se stal Pavel Attel, spoluzakladatel prvn esk hudebn stanice Oko. Ve skupin Metropol zastupuje oblast provozu, obchodu a marketingu. Programov editel, Vclav Kutil, m dvacetiletou zkuenost v dramaturgick, scnristick, redaktorsk i reisrsk innosti. Psobil jako producent a stl u zrodu TV Metropol.

Jak si naladit TV PTKU? TV PTKA odstartuje vysln v pondl 15. 10. 2012 ve 20 hodin. Naladit ji lze u nyn. Televize m 98% pokryt, vysl celoplon na standardnm digitlnm televiznm vysln pes pozemn vyslae DVB-T. Je mon ji naladit jak pes satelit (Astra 23, E 5, SKYLINK digital), tak pes kabelov pipojen (UPC, O2). Navc na svch webovch strnkch bude mt k dispozici archiv poad a streaming ivho vysln.

Kontakt pro mdia: Lenka arkov, Ogilvy Public Relations, Mobil: +420 724 442 955, E-mail: lenka.carkova@ogilvy.com Kateina Kotalov, TV PTKA, Mobil: +420 723 072 093, E-mail: Katerina.Kotalova@metropol.cz

TISKOV ZPRVA

Zstupci TV Ptky: MAREK VTEK Generln editel

Znm reportr pracuje v mdich od roku 1991. Kariru zahjil reportrskou innost v tdenku Reflex a eskm denku. V letech 1994 1998 byl redaktorem TV Nova. Pot odeel do esk televize, kde se stal vedouc oddlen reportn poad redakce publicistiky. V roce 1999 vytvoil prestin zpravodajsk program Fakta, kter pod jeho vedenm zskal ti svtov televizn ceny. Sm je dritelem nkolika prestinch ocenn. Zskal eskou urnalistickou Cenu kepelek, cenu NOVARTIS za investigativn urnalistiku na Univerzit Johna Hoppkinse ve Washingtonu a ocenn UNICEF/AMADE na televiznm festivalu v Monte Carlu v roce 2001. V roce 2005 zskal spolen s Radanem pronglem Kilov srdce na festivalu dokument v Podbradech, zvltn ocenn na Film and fiction festivalu ve Philadelphii a cenu Rassenga Cinematografica Internazionale Eserciti e Popoli za projekt esk mise. Marek Vtek je nositelem du Zlat lpy ministryn obrany esk republiky. V souasnosti je generlnm editelem televize Metropol a Ptka.

PAVEL ATTEL Vkonn editel

V roce 2002 spoluzaloil prvn eskou hudebn televizi ko, kde byl vkonnm a programovm editelem. V roce 2007 spoluzakldal lokln televizi TV Praha 11, kter byla pedstupnm pro TV Metropol, a v roce 2010 se podlel na vzniku satelitn a kabelov televize Retro Music Television. V souasnosti je vkonnm editelem skupiny Metropol se zodpovdnost za oblast provozu, obchodu a marketingu. VCLAV KUTIL

TISKOV ZPRVA

Programov editel

Profesn kariru zahjil v roce 1991 jako redaktor denku Metropolitan, Obanskho denku, Tdenku televize a externmi spolupracemi s dalmi magazny. V polovin devadestch let se vnoval PR a self-promotion na TV Nova. Od konce devadestch let po souasnost se vnoval dramaturgick, scnristick, redaktorsk i reisrsk innosti na poadech esk televize, TV Prima a TV Metropol. V letech 2007 - 2009 psobil jako producent seril TV Prima. V roce 2010 zaloil vlastn spolenost na vrobu klip a navzal u spoluprci s T. V roce 2011 nastoupil do TV Metropol a nsledn se stal editelem programu sestersk stanice TV Ptka.

TAO ANDJELKOVSKI fproducent

Svoji drhu v medich zaal v roce 1993 jako produkn v asopise Ptek. Nsledn nastoupil do produkce TV NOVA (Na vlastn oi). Pozdji zaal pracovat jako vedouc produkce Sndan s Novou a oddlen self-promotion. V roce 1999 po pevzet TV NOVA Vladimrem eleznm zan extern spolupracovat s eskou televiz na dokumentrnch cyklech Podzemn echy, Mezi nebem a zem. V roce 2001 nastupuje jako vedouc produkce do TV Prima (Kinobazar, Telebazar, Recept prima npad, Nkdo to rd hork, Prima jzda atd.) V roce 2007 nastoupil do spolenosti STRIX TV jako vedouc produkce v poadech Krimi Live pozdji Krimi. V roce 2007 se vrtil zpt do TV NOVA na msto externho vkonnho producenta nov vzniklho sitkomovho oddlen (Comeback). Na podzim roku 2007 nastupuje na post vkonnho producenta kriminlnho serilu Prvn oddlen. V roce 2009 kupuje podl ve spolenosti A-NEWS. V TV Metropol a TV Ptka zastv funkci fa veker vroby (fproducenta).

DAVID ERN

TISKOV ZPRVA

fredaktor zpravodajstv

V mdich pracuje od roku 1997. Psobil jako vedouc vydn hlavn zpravodajsk relace TV Prima, fredaktor asopis Maxim a Mlad fronta Plus. Byl u zrodu zpravodajsk televize Z1, kde zastval pozici vedoucho vydn. Ped nstupem do TV Ptka byl feditorem zpravodajskho portlu TV NOVA tn.cz a podlel se na vyvjen televiznch formt TV NOVA.

LUDVK FRANC f kreativy a self-promotion

Prvn televizn zkuenosti sbrat v roce 1994 jako obrazov stiha v prvn esk komern televizi FTV Premira. Od roku 1998, s pchodem nelinernch technologi, se zaal specializovat v oborech propagace, grafiky a reie. Jako freelancer prbn spolupracoval se vemi eskmi celoplonmi TV stanicemi (esk televize, Prima, Nova, Barrandov), ale i se spolenostmi psobcmi mimo mediln sfru (EZ, Penta, PPF, Dell, Intel aj.). Dlouhodobou spoluprci navzal s TV Nova, kde psobil jako reisr selfpromotion a do roku 2011. Aktuln se vnuje naplno televizm Ptka a Metropol, za ktermi stoj od samho potku.

JI HARAMUL f marketingu a PR

TISKOV ZPRVA

Vystudoval prvnickou fakultu se zamenm na obchodn a finann prvo. Prvn zkuenosti s mezinrodnm marketingem nabyl pi zastupovn a rozjezdu znaky HUMMER na eskm a slovenskm trhu. V roce 2007 vstoupil do spolenosti Newton Media jako editel prodeje a marketingu s rozenou zodpovdnost o veker akvizice spolenosti. V uplynulch dvou letech stl v ele marketingovho oddlen spolenosti MediaPro Pcitures, s.r.o. V roce 2012 pichz do nov vznikajc TV Ptka na post fa marketingu a PR stanice.

PAVEL JAMN Obchodn editel

V poslednch dvancti letech se zamoval na obchod v mdich, a to pevn titnch. Ped pchodem do Televize Metropol psobil v letech 2006 - 2011 ve vydavatelstv Mlad fronta, kde vedl obchodn oddlen B2B divize zamujc se na finann, marketingov a prvnick odborn tituly. Vdy preferoval pm prodej obchodnch sdlen a dky tmto zkuenostem se od bezna roku 2011 podlel i na rozjezdu televize Metropol, kde od t doby zastv pozici obchodnho editele. Stejn post souasn zastv i v sestersk TV Ptka.

JI NMEEK editel vysln

TISKOV ZPRVA

Ped deseti lety zakldal spolen s Pavlem Attelem (dnes vkonnm editelem Ptky) prvn eskou hudebn televizi ko, ped pti lety lokln televizi TV Praha 11 a ped dvma lety pak satelitn a kabelovou televizi Retro Music. Stoj od samho potku u rozjezdu Televize Metropol a TV Ptka.

JAKUB LIKA f Internetu a novch mdi

Vystudoval soukromou vysokou kolu NEWTON College, a.s. U bhem studia se zaal toit okolo mediln sfry. V roce 2006 pipravoval festival dokumentrnch film o lidskch prvech Jeden Svt. Pot zaal pracovat ve spolenosti A-NEWS, s.r.o. jako projektov manaer. M za sebou produkci nkolika dokument, vetn dokumentu Proklet z africkho Konga. V roce 2010 zaal pipravovat spolen s jeho kolegy projekt prvn Prask televize, kter je nyn soust. V televizi Metropol a Ptka zastv pozici fa internetu a novch mdi, v jeho kompetenci je vvoj internetovch strnek obou stanic a komunikace na socilnch stch a prostednictvm novch mdi.

TISKOV ZPRVA

Poady TV PTKA: Iveta Iveta-live Iveta je reality show ze ivota a o ivot nejznmj padl hvzdy eskho showbyznysu Ivety Bartoov. Doke Iveta ustt pozornost mdi, zkrotit vlastn dmony a uspodat si osobn ivot? A poda se j po letech vyprodat Lucernu? Hvzdn comeback nejznmj esk zpvaky v pmm penosu. Iveta Den a as vysln: steda 21:00, nedle 20:00 Stop: 30 min

Butcajk Zdenk Izer. Nezen stela. Nebo sp kulka. Koule. Ptka. Sednout. Nov show vtip populrnho komika, kter vs vynd. V celku. V cajku. Je-libo jelito? Nebo je to but? Cajk! Butcajk hodn mastn show na Ptce. Zdenk Izer i sehr gut humor jeho koleg ze srandovn brane. Skee, ze kterch vm poteou slzy smchem. Den a as vysln: ter ve 21:00 Stop: 30 min

Nic nen nemon Statistika nuda je ale ne na Ptce! U ns je toti mon vechno. Pesvdte se sami v novm soutnm poadu Nic nen Nemon. Petr Vondrek a jeho VIP host v humornm kvzu, kde jde hlavn o zbavu a nadszku a na to si mete vsadit. Den a as vysln: tvrtek ve 21:00 Stop: 45 min

TISKOV ZPRVA

V luft Jakub Kohk uvd talkshow, kter vs provtr. Vzdun otzky, nezadchan host a modertor, co nemluv do vtru. Jakub Kohk a jeho host V luft talkshow na stee, kter je lep ne kdejak poad v hrsti. Den a as vysln: sobota v 18:00 Stop: 25 min

Koule Znm lid glosuj s vtipem a nadhledem udlosti dne. Moderuj Ivo moldas, Pavlna Wolfov a Ludk Stank Den a as vysln: pop 20:00 Stop: 30 min

Sen za den Zmna je ivot! alespo jednou v ivot! Mahulena Boanov a Zuzana Strakov uvdj senzan show, kter vs za den zmn k nepoznn. Senzaden je poad, kter vm ze dne na den zvedne sebevdom a ve kterm si jeden den budete skuten pipadat jako ve snu. Den a as vysln: pondl 17:30 Stop: 30 min

Svt celebrit Nablskan svt ervenho koberce nebo navonn zdechlina zal slvy? Jak je opravdov svt celebrit? Chcete obrtit zkulis showbyznysu vzhru nohama? Obrate se na Alici Bendovou a na poad Svt celebrit. Bulvr na ostro. Na ptce. Den a as vysln: ptek 21:00 Stop: 40 min

TISKOV ZPRVA

Bulvrek Spoleensk magazn, kter kad den pin erstv VIP zprvy a informace ze svta domcch i zahraninch celebrit. Poad pln pikantnch novinek z ervenho koberce, jeho krdo zn Bulvr jinak, uvd na stdaku dvojice vypeench modertor snenka Kateina Kristelov a machr Jan Antonn Duchoslav. Bulvrek bulvrn zpravodaj, ze kterho budete valit bulvy. Den a as vysln: po-p 20:30 Stop: 20 min

Stylife Mdn magazn, kter ije stylem - StyleLife pedstavuje nejnovj trendy v oblkn, kosmetice a pi o krsu. Nikol Moravcov uvd show, kter v, co let a je vdy u toho a u na mdnch molech, pehldkch, v prestinch buticch nebo na ervenm koberci. StyleLife poad, kter zatese nejen vam atnkem. Den a as vysln: steda v 17:30 Stop: 30 min

Supermma Schz vm podn poad nejen pro mmy? Mme nco pesn pro vs! Supermma magazn pln uitench rad a tip, jak peovat o miminko, domcnost, kari i sebe samotnou. Zahlet nebude ani spoleensk rubrika, krsn oknko pe nejen o skvl vzhled a host, kte porad i pohlad. Nalate se na modern enskou vlnu s Monikou Valentovou, Marktou Hrubeovou a dalmi super mmami. Den a as vysln: po-p 13:05 Stop: 90 min

Maminka Odpovdi na otzky, kter pin ivot s dtmi od jejich narozen a po pubertu. Moderuje Lejla Abbasov. Den a as vysln: ptek 17:30 Stop: 30 min

TISKOV ZPRVA

Neva z vody tyi VIP host a jeden fkucha - Pt psad pro show o vaen, jakou jste jet nejedli. David Suchapa uvd kulinskou show, kter chutn skvle. Neduste v sob gurmna a polknte knedlk v krku. Pozvte znm na veei a znm tve k vm do kuchyn. Na Ptce. Den a as vysln: sobota 20:00 Stop: 45 min

Vae oi Poad, kter natte vy sami protoe Vae oi ukazuj svt tak, jak ho vidte vy. Jste svdkem zajmav udlosti natote j na telefon a polete pmo k nm! Redaktoi Ptky kad msc vyberou nejzajmavj videa, jejich autory nemine odmna. State se reportrem v poadu Vae oi a bute vidt! Den a as vysln: nedle 9:00 Stop: 30 min

Zprvy z ptky Zprvy na Ptce pin aktuln informace o dn ve spolenosti, politice, kultue a sportu z domova i ze svta. V zpravodajsk servis, kter vdy v, co se dje. Den a as vysln: denn

Rozhovory na konci svta Poad, kter se rozhl na vechny svtov strany. Martin Severa a jeho host - osobnosti z ad umlc, sportovc, vdc i politik budou hovoit hlavn o souasnm svt - o tom kolem ns i jejich vlastnm. Na konci svta poad, pro kter jsou otzky jen zatek. Den a as vysln: so-ne 13:30 Stop: 30 min

Volejte prezidentovi Bl se volba prezidenta zvolte svho favorita v pedstihu na Ptce! Kdo mluv pravdu a kdo mlt przdnou slmu? Zeptejte se prezidentskch kandidt sami pmo v ivm vysln na Ptce! Moderuje Petr Skodopole Den a as vysln: po p 19:00

TISKOV ZPRVA

Stop: 50 min Toulky autobusem Cestovatelsk show na Ptce, kde se v jednom kuse jezd v buse. Expedice na tyech kolech s jednm clem toulat se po svt a poznvat msta, kam obyejn autobusy nejezd. Toulav autobus zastavuje jenom na Ptce - v poadu Toulky autobusem. Den a as vysln: nedle 18:30 Stop: 30 min

City koktejl Poad, kter dch, chod a ije mstem. Nejsme jenom prask Ptka a mete se tak tit na city aktuality a kulturn zajmavosti nejen z metropole, ale i z dalch mst esk republiky. Pedstavme vm neotel lidi, zajmav msta i nevedn udlosti, kter hbou vam domovem. Vyven koktejl namchan ze vech mstskch obvod a psad protoe kad st msta je z jinho tsta. City Koktejl je vdy v obraze a to nejen v Praze! Den a as vysln: pondl ptek 16:00 Stop: 30 min

Sbal si m! Stle se vm neda potkat toho pravho? Nebalte to jet! Pesn pro vs je tu Sbal si m - nov street seznamka na Ptce pro vechny, kdo jet nemaj sbaleno. Petr Vojnar coby garde v nov reality show, kde je rande jen zatek. Sbal si m doporuen balk rad pro balen v drkovm balen. Den a as vysln: ter a tvrtek 17:30 Stop: 30 min

oumeni Umt dobe poradit je umn. Objevte v sob oumena pmo na ulici v novm soutnm poadu oumeni na Ptce, kde se potkvaj prvky reality show, vdomostnch sout a skryt kamery. oumeni vae soutn show-menu s Karlem Zimou, Richardem Nedvdem a VIP hosty na Ptce. Den a as vysln: pondl 21:00 Stop: 30 min

TISKOV ZPRVA

Miluji t! Poad o mstech, kter si zamilujete stejn jako populrn osobnosti, kter vyprvj o tom, kde to maj doopravdy rdi. Msta, kter vs uhranou a msta, kter vm zstanou v srdci poad Miluji t vm posl pohled z mst, kde dolo k lsce na prvn pohled. Zamilujte se tak na Ptce. Den a as vysln: nedle 9:30 Stop: 30 min

Indian Pait neznamen jen na hudbu v klubu a docela jin klub hr vm pedstav poad Indian. Prlet svtem potaovch a konzolovch her, hern tipy a triky, novinky, kter Indian ulov jet dv, ne se dostanou k vm na monitor. Magazn monitorujc aktuln dn na videohern scn uvd ostlen paani Filip Kraucher a Tom Othal. Den a as vysln: sobota 9:00 Stop: 30 min

S-hitparda Co dl hit hitem a co dl z hitu s-hit? To vm prozrad S-hitparda prlet svtem tch nejhorch hudebnch prvih a paskvil, kter kdy propluly eskm i svtovm terem. Hlasujte o nejvtm shitu populrn hudby v S-hitpard poadu, kter si hity bere pkn do pardy. Na Ptce. Den a as vysln: sobota 9:30 Stop: 30 min

Na zdrav! Zajm vs, jak vyzrt na zdrav? Jak zacviit se svm ivotnm stylem? eho se vyvarovat v jdle a jak na nemoci? Chcete mt diety ve sv moci? Pak je tu pro vs Na zdrav wellness a lifestyle magazn o zdravm ivotnm stylu se tpnkou Duchkovou, reportemi a zajmavmi hosty. Na zdrav poad, se kterm si mete bez obav piuknout. Den a as vysln: nedle 13:00 Stop: 30:00 min

Na vrcholu

TISKOV ZPRVA

Magazn nabit informacemi o dn z domova i ze svta pro vechny, kdo se zajmaj o dn nejen kolem sebe. Eva Jurinov a Martin Severa uvdj vivn poad bohat na skuten lidsk pbhy, novinky nap zjmy i hosty, kte maj co ct. Na Vrcholu poad, kter m rozhled. Na Ptce. Den a as vysln: po-p 14:30 Stop: 90 min

Filmov novinky

Co novho se dje na stbrnm psu? Na co jt do kina, na co pt chvlu a emu se vyhnout jak pesolenmu popcornu? Filmov novinky poad o tom, co se to ve svt filmu. S Filipem Kraucherem na Ptce.
Den a as vysln: nedle 17:30 Stop: 30 min

Sezna Zajm vs myslivost, berou vs ryby a dost asu trvte v prod? Na Ptce vm zan Sezna tdenn magazn o vem, co se ustne nejen v lese. Tina Pletnkov vm pedstav seznn nabdku, kter plat po cel rok. Na Ptce. Den a as vysln: sobota 13:00 Stop: 30 min

Pohdky Psmo pohdek pro dti, aby rodie mohli dle spt Den a as vysln: sobota a nedle 7:30 Stop: 90 min

TISKOV ZPRVA

Projekt Vae oi str rozdl mezi divky a reportry


Televize Ptka dnes poprv pedstavila irok veejnosti projekt Vae oi. Jedn se o prvn televizn projekt v esk republice, kter divkm umouje podlet se aktivn na vysln a spoluvytvet jeho obsah. Je to jeden ze strategickch pil na televize, kter prostupuje nap vyslnm. Projekt m svj vlastn stejnojmenn poad, ale videa od divk se budou objevovat i v dalch poadech jako napklad Bulvrek, Zprvy z 5, Koule i Volejte prezidentovi, uvedl f internetu Televize Ptka Jakub Lika. Mobiln aplikace Vae oi umouje majitelm chytrch telefon natet videa a odeslat je z ulice pmo do redakce. Pokud se jedn o vznamnou aktuln udlost, dokeme ji dostat na obrazovku v du minut, upesnil fredaktor zpravodajstv Ptky David ern. Videa divk se okamit po odesln objevuj na webovch strnkch www.petka.cz/vaseoci a na YouTube. Mezi autory nejlepch vide Ptka rozdluje kad msc 30.000 korun a vybran reportry zve do poadu Vae oi. Projekt odstartoval na televizi Metropol a dnes m kolem stovky aktivnch reportr. Lid ji do redakce odeslali pes 500 vide. Kad den se odvysl zhruba pt vide od divk. Aplikaci Vae oi si do svch telefon sthlo pes 1500 lid. Aplikaci pro tento projekt vyvinula spolenost BIOPORT a je k dispozici pro platformy Android i iPhone. Televize Ptka pipravuje pro amatrsk reportry workshopy, na kterch si budou moci pohovoit o svch videch s ostatnmi kolegy, ale hlavn s profesionlnmi kameramany, reisry i redaktory. Chceme dt amatrskm filmam pleitost proniknout hloubji do problematiky naten a dle rozvjet sv schopnosti a talent, ekl Jakub Lika.

Dal informace:
You Tube kanl Vae oi: http://www.youtube.com/vaseoci Webov strnky projektu od 15.10.2012 http://www.petka.cz/vaseoci Facebook: https://www.facebook.com/vaseoci Kontakty: Jakub Lika, f internetu a novch mdi e-mail: jakub.liska@petka.cz mobil: 602 277 866