EMHNIKA NAYnHTHA A.E.

ANAXOiNOSH - IVOIKAHSH inMATElO EPfAZOMENQN «H TPIAINA»

!

i
,

i

(fiuvdjaei TOU dp6pou 38 N. 1892/1990, drew? icxuet nerd TOU<; N. 3846/2010 KOJ, N,
3899/2010)

2<apapayKdc 11 OKTujgpiou 2012 QEMA; npdoKAnaii ae SiapouAaiosu; y ta EK v£ou eioayuiytf auorri.|uno{ ex rtepttpo. nift anaoxdAiKHK ornv ErcupEia «A-E. EAAnuwd Nauraiycia>> And 18"^ AitptXiou 2012 xai yta £va tpUm vo, apxud «u apyotepa and 18* louXiou 2012 KOI yta 6eL)TEpo tpt^rivo, n eraipela eionyaye KOI nfya&vooe OUOTHIM EK TitpiTpon^ anaoxOAfjoni; pins (1) nM^poj; THV e36ojid6a, y.a ^crjv reXeiovotrrta tuv epya?o^aw T3j< KOI SOo (2) quepwv, Oi XdyoiTtou o6itynoav TDV ecaipeia otn SuaxoXr) aunt ano^acrn eivcu yvuiotol ae 6Xou<;: (i) o fipootucdt; 7t£piopi,a|i6q TIK fipounnpuStntdc; tnc andTOKOc; THC Epiinveion; nou ano6l6e«a ornv and 01/12/2010 Andifcwn tn<; Eupumaut^ Eiutpomta (u) 01 o4>EiA^c; TOU E&nviKou Ai))jooiou npoq xnv Eraipeia, 6uvdu£t TWV dpuiv TUIV 0128 (APXiMHAHr) KQL 0218 (NEPTUNE II}, TIOU ^xpuv KupuSei M£ w Ndpi 388S/2010, KOU napau^vcuv ove?dc|>Xnt£(; yux xpovutd Stototnpa dvu TOU £touc. vau un£p0alvouv onuepa TO noad TUIV 300 fix, eupu xai o5^ynoav tr)v eraipeia oxnv &cna\ai] TDU oujiporiKOU Sucaiufjaio^ enicxEcns esyaouiv, (iu) n Seivn otteovofiuai Kordoraan, arnv onota n ^xet nepieXSei, efeiTtcu; tuv avajtEDui ouv0nKwv <at (iu) n ^XXei^q itpoonTuui<; avd0£or)<; ofiuvriKwu )tpovpa(4idTtjv and TO K^ Kpion? no u 5 ^pxerat n X^Pa OAA& KQI dft£an<; enav£vap^n<; TOU into (u) £pyou. rtaipeiaq yta e?eupean jae ia ap^dfiia opyava tou EAATJVUCOU ArjMooiou, 6ev an^<^Epav uepa ajtoTEX^fl^aTa. Q<; ywuioniv, n axnn«io£eiaa nerd nc e*AOy&; TOU louviou 2012 KUB£pvn,aa, Sidpiae ei6ucd 6iau4ooXa0irr^ yia va aoxoXn6el (irra^i) dXAujv, UE m r.apandTnX; Fta; -30-ZIO-SS10000 »3OZI<W570TOO

Amu) OMUo

E-nwi-inmeMMnsyqf I Mtft ftwwJBy^qr

vu etoa *ou anaoxoVoOu xiw ctaipela paq aXM 01 fieafcuv THV diuan eniAuon tu>v avouch Borituv, ta onoia 60 iptow trw fipomnpm^iw. H iTtupeta rop«***i avo^A «u lie KO^ niom arm va ouu&aXa npoq xnv Koreueuvon Xuoewv, nou 6a g&xo*aWoow.Tn

01

enei6^ 01 ouvepyaaict us TOV
icoftd tp6ico ouoiaOTlK<i

. «nattw ROL ena*uv tie v 6\a ta n£(H8(i>pia oufrtrtaeoiy ROL ena vouivxtu; KOI tnv SuoicoXn ouyKUpifl ^^ onoUx PPwietou n xu>pa, Qewpei avovKaia tn

' «ap<s^f'^ ^ via tnv Bfeupean Xueewv KOI

i va

v^xwn THC XeitoupYioc Tn; etaipe^ M« » xawXi^po 6Uvctt6 K&; autit; ouv6i^Ke«;, sfuau X n v n n e»t u EUWVUIVI^ oua^naw; a 2012. Aurov6nto, 4 ev 6uv«tai va

KOI

peuiefe; avdywc adornna, 8a avniierwTtto6oiiv i»»<; tiroifi1;Me (Joan ta napanavu,, Km *af e*apt*o^ Tog dp6pou 2 nap. 4 rep. 6' tou N. 3846/2010,

11 mm h
i

aa; KaXoune oe &a0oufe£0eu; tnv Tptot « Owt^ptou, 2012 HOI *pa 11.00, omv alBouoa auoK^Hiewv (business room) tou fcvo6oxebu Intctwotlnental, Asu»4>6po<; Suy Ypoii op. 89-93, nponei^vou va acu; evn|»8p<Jjoou|i8 Xeia»nepi<rtEpa yust tq taiiop+u-

m
£S

Beioa Kotdotaon «B ta 0)^6^ ^la<:' w ^"•W^^l*8 «^*«^ ""• e**ow< wttaotet Suvotdv, ya d u w i i B ami «** oto°': ooq 6pou«; TOU auotftuan; w nepitponns epyaaiaq.

^HtwuiwvnHraAA.L.
Tan Tan

Far E-ffiM Http

.30-210-SSTaTOO

10233 AftVo *ll»A EMdtt HaW-A""*