You are on page 1of 1

J.

otman Posta i charakter


obraz charakterystyczny buduje si jako realizacja schematu kulturowego i znaczcych odchyle od niego. Odchylenia tworz rozrzut prawdopodobiestwa zachowania bohatera; s. 359 ta istota czowieka, ktra w kulturze danego typu jawi si jako pewna, jedynie moliwa norma zachowania, w tekcie artystycznym realizowana jest jako okrelony zbir moliwoci czciowo tylko realizowany w jego granicach; aby charaktery mogy by sobie przeciwstawne, musz by porwnywalne (przeciwstawne w rny sposb mwi o tym samym, mog mie podobny wygld, znajdowa si w podobnych sytuacjach itp.); bohater moe by dany w opisie innej postaci (wtedy charakteryzuje si i mwicego i mwionego; charakter postaci mona budowa przez poczenie podobnych charakterystyk w jedn wizk; by osign nieoczekiwane zachowanie bohatera 1) charakter budowany nie jako jedna moliwo dziaania, ale jako zbir moliwoci, 2) dynamika dziki rozwojowi tekstu, czytelnik nie zna caoci jzyka obrazu; obraz jednolity na abstrakcyjnym poziomie, a na poziomach niszych dzielcy si na pewn liczb podstruktur daje moliwo czynw prawidowych i nieoczekiwanych.

Wspczenie: - widz nie rozumie poczenia dynamiki ciaa z umiechem twarzy z rzeb staroytnych na przykad; - w sztuce XX wieku bohater moe mie 2 imiona, moe si rozpada na wiele postaci. Rne typy kodw artystycznych odnosz si rnie do zmiany postaci w bajce i hagiografii redniowiecznej s 2 grupy postaci 1) przechodzce przeobraenie zewntrzne (potwr przemienia si w piknego mczyzn, zwierz w czowieka) lub wewntrzne (grzesznik w witego), 2) niezmienne.