You are on page 1of 4

Nguyn th Hin

L KTCN K32

Phng php nghin cu


khoa hc gio dc

ti: tm hiu hng th hc mn l ca hc sinh khi 7 trng THCS Hong


Long.

Phiu iu tra hng th


hc tp

H v tn: .
Lp
: ..
Trng : ..
nng cao cht lng hng thu hc tp mn vt l cho hc sinh khi 7
trng THCS Hong Long. Sau y xin cc em vui lng cho thy c bit v nhng
cu hi sau:
Hy tr li p n m em cho l ng nht:
Cu 1: Em c thch hc mn vt l khng?
A. Rt thch
B. Khng thch lm

C. Khng thch
Cu 2: Em thy hc mn vt l lp 7 kh hay d so vi cc mn hc khc?
A. Kh
B. Rt d
C. Bnh thng
Cu 3: Khi gio vin ging bi em c thy hiu bi khng?
A. Em hiu tt c ni dung.
B. Trn lp em thy kh hiu, v nh c them sch th em hiu
C. Em hiu l thuyt nhng khng p dng gii bi tp c
D. Khng hiu g c.
Cu 4: Em c chun b bi trc khi ln lp khng?
A. Chun b k bi
B. Thnh thong
C. Khng chun b bi
D. Ch lm bi tp
E. Ch hc l thuyt
Cu 5: Em thng chun b bi cho mn vt l lp 7 khong bao nhiu thi gian?
A. Trong vng 30 pht
B. T 30 pht n 45 pht
C. Mt ting
D. Mt ting tr ln
Cu 6: Em c thng xuyn trao i hc hi vi bn b v mn vt l khng?
A. C
B. Trao i thng xuyn
C. Khng trao i
Cu 7: Khi gp bi kh, cu hi kh em thng kamf nh th no?
A. c k l thuyt ri lm bi tp
B. Em s hi bn b cch gii
C. Lm cho xong c bi cho c kim tra, khng ng cng c
Cu 8: Em thy nhng th nghim vt l lp 7 c nhng tc dng g?
A. M ra nhiu iu mi m cho em
B. Em thy bi hc d hiu hn
C. Em thy bi hc th v v hp dn hn
D. Gip em nh lu cc kin thc hn
E. Tt c cc kin trn

Cu 9: Trong gi hc mn vt l, em hc thy kh tip thu hay d tip thu?


A. Kh
B. D
C. Bnh thng
kin khc:..
..

Cu 10: Nu c tng s tit hc ca mt b mn no , em c mun l mn


l khng? Ti sao?
Tr li: ..

..
Cu 11: Trong nm hc va qua im trung bnh mn vt l em c bao nhiu?
Tr li: ..
..
.
Cu 12: iu g mn vt l khin em thch th nht?
Tr li: .

.
Cu 13: Trong gi hc vt l, em c mun c thc hnh lm cc th nghim vt
l khng?
Tr li:
..
.

Cu 14: Em c hay dnh thi gian tm hiu cc loi sch tham kho gip b
tr kin thc v hc tt mn l hn khng?
Tr li: .

.
Cu 15: Sau ny em c mun tr thnh mt nh vt l hc khng?
Tr li:
.
.
Kt qu thu c: