You are on page 1of 6

PHN CHUNG.

1. Tn ti: Khai thc, xy dng v s dng bi tp c ni dung thc t trong dy hoc phn c hc vt l 10. 2. L do chn ti: Nc ta ang trong giai on cng nghip ho, hin i ho v tin vo hi nhp quc t. Chnh yu cu ca s pht trin kinh t, x hi i hi ngun nhn lc phi c pht trin c v s lng v cht lng. V vy m chng ta ang thc hin ci cch ton din gio dc ph thng. Mt trong nhng trng tm ca i mi nn gio dc l tp trung vo i mi phng php dy hc. Tin trnh dy hc cn c thc hin da trn hot ng tch cc, ch ng ca hc sinh vi s t chc v nh hng ng n ca gio vin nhm pht trin t duy c lp, sng to, gp phn hnh thnh phng php v nhu cu t hc, bi dng hng th hc tp, to nim tin v vui th trong hc tp cho hc sinh. Cng vi xu th chung ca i mi gio dc, dy hc vt l cng cn c nhng i mi nht nh v hnh thc v phng php. Chng trnh, sch gio khoa mi, phng tin k thut dy hc ngy cng y v hin i, nhng i mi trong qun l v nh gi ang l nhng thun li cho gio vin thc hin vic i mi phng php dy hc ca mnh nhm hng vo t chc hot ng hc tp tch cc, sng to cho hc sinh. Tuy nhin thc t cn nhiu gio vin vn cha p ng c yu cu v mt nng lc s phm, cha theo kp vi cng tc i mi trong gio dc. K nng thit k bi hc, k nng ch bin ti liu hc tp, k nng xy dng tin trnh dy hc, k nng truyn t tri thc vn

cn hn ch, cha c s chun b tt nht cho bi ging, gio n cn thin v cung cp kin thc gio khoa mt cch thun ty, cha coi trng vic son v s dng bi ging theo hng tch cc ha hot ng nhn thc ca hc sinh, iu ny lm cho hc sinh kh th ng trong vic lnh hi v vn dng kin thc. Trong dy hc vt l, vic s dng bi tp trong vic ging dy khng ch gip hc sinh hiu c mt cch su sc v y nhng kin thc quy nh trong chng trnh m cn pht trin t duy, kh nng sng to cho hc sinh, gip cc em vn dng nhng kin thc gii quyt tt nhng nhim v ca hc tp v nhng vn m thc tin t ra. Bn th n m i i tp vt l l mt tnh hung vn dng vt l tch cc. Song tnh tch cc ca n cn c n ng cao hn khi n c s dng nh l ngun kin thc hc sinh tm ti, rn luyn kh nng t duy, nng lc sng to ch khng phi ch ti hin, cng c kin thc. Bi tp vt l c ni dung thc t tht s l mt phng tin hu hiu tch cc ho hot ng, pht trin t duy sng to ca hc sinh trong tng bi hc. Hiu qu ca n ph thuc vo vic s dng ca gio vin trong qu trnh dy hc. Bi tp vt l vi chc nng l mt phng php dy hc c mt v tr c bit trong dy hc vt l trng ph thng. V nhng l do trn m ti chn Khai thc, xy dng v s dng bi tp c ni dung thc t trong dy hoc phn c hc vt l 10. 3. Lch s nghin cu vn : 4. Mc ch nghin cu: - Tng cng tnh thc tin ca bi hc, gn kt mt cch chc ch gia l thuyt vi thc t, nng cao kh nng vn dng kin thc vt l vo i sng cho hc sinh.

- Tch cc ho hot ng nhn thc ca hc sinh, nng cao hng th hc tp qua n ng cao hn na cht lng dy v hc cc trng THPT hin nay. 5. Nhim v nghin cu: - Nghin cu c s l lun v thc tin ca vic s dng bi tp trong dy hc vt l trng THPT. - iu tra, tm hiu thc t vic s dng bi tp trong dy hc vt l mt s trng THPT hin nay. - Nghin cu ni dung chng trnh phn c hc vt l 10. - Xy dng cc bi tp c ni dung thc t cng vi vic nghin cu v xut mt s gii php s dng ph hp nhm t c mc tiu cn t c ca bi hc. - Son tho tin trnh dy hc mt s bi c th trong phn ng hc. - Tin hnh thc nghim s phm theo tin trnh son tho ti trng THPT lm c s nh gi hiu qu v tnh kh thi ca ti. - X l thng k ton hc. 6. i tng nghin cu: - Hot ng dy v hc vt l trng THPT, trong i s u vo s dng bi tp thc t. - Nhng tc ng tch cc i vi hc sinh. 7. Phng php nghin cu: - Nghin cu l thuyt. - iu tra, nghin cu thc tin. - Phng php chuyn gia.

- Thc nghim s phm. - Phng php thng k ton hc. 8. Phm vi ti: - Bi tp thc t phn c hc vt l 10. 9. Gi thuyt khoa hc: Nu khai thc, xy dng v s dng hp l bi tp thc t trong dy hc vt l s gp phn kch thch thc hc tp ca hc sinh, qua nhm nng cao hiu qu dy hc vt l trng ph thng.

B. NI DUNG.
Chng 1: C s l lun v thc tin ca vic s dng bi tp c ni dung thc t trong dy hc vt l theo hng tch cc ho hot ng nhn thc ca hc sinh. 1.1 Tnh tch cc ho hot ng nhn thc ca hc sinh. 1.2 Bi tp trong dy hc vt l trng ph thng. 1.3 Bi tp c ni dung thc t. Chng 2: Khai thc, xy dng v s dng bi tp c ni dung thc t phn c hc vt l 10.
2.1 Khai thc, xy dng v s dng bi tp c ni dung thc t phn c hc vt l 10. 2.2 Thit k ti n tr nh d y h

Chng 3: Thc nghim s phm.


Kt lun Ti liu tham kho

Ph lc