You are on page 1of 36

RUANG (Spatial sense)

Perbincangan:

Ciri-ciri yang boleh diukur bagi poligon


Sisi, perimeter, luas dan sudut.

Ciri-ciri yang boleh diukur bagi pepejal


Sisi, luas permukaan, isipadu dan sudut.

Poligon ialah rajah tertutup dengan tepi lurus. antara yang berikut, yang manakah poligon?

Kira perimeter rajah berikut:


A Perimeter= AB + BC + CD + DE + EA =5 +4 + 5 + 4 +5 = 23 cm B

5 cm

E 4 cm D

- ialah hasiltambah sisi yang menutupi rajah.

Bentuk

Perimeter

layari: http://www.math.com/school/subject3/lessons/S3U2L4GL.html

Luas segiempat tepat


panjang lebar

Luas= panjang X lebar

Luas segiempat sama


panjang

lebar

panjang = lebar

Luas= panjang X panjang

Luas segitiga
tinggi

tapak.

1 Luas= X tapak X tinggi 2

5 cm

4 cm

6 cm Luas= =

1 2

X tapak X tinggi

1 X6X4 2

12 cm

tinggi

tapak.

Luas= tapak X tinggi

10 cm

16 cm

Luas= tapak X tinggi = 16 X 10 = 160 cm

tinggi

Luas=

1 (hasiltambah sisi bertentangan yg selari) X tinggi 2


1 X (a + b) X h 2

8 cm

7 cm

12 cm

1 Luas= (hasiltambah sisi bertentang yg selari) X tinggi 2

1 2

X (8 + 12) X 7

= 70 cm

Sudut dalam sebuah poligon ialah sudut pedalaman.

Sudut yang terbentuk di antara sisi yang dipanjangkan dan sisi bersebelahan disebut sebagai sudut peluaran. Misalnya

Hasiltambah sudut peluaran bagi sebuah poligon = 360


Jika n ialah bilangan sisi suatu poligon, maka hasiltambah sudut pedalaman bagi poligon itu ialah

Semua poligon yang mempunyai lebih dari tiga bucu boleh dibahagikan kepada segitigasegitiga dengan menyambungkan satu bucu kepada bucu-bucu lain.
Hasiltambah sudut pedalaman =Bilangan segitiga X 180

Layari: http://www.learner.org/interactives/geometry/area_surface.html
20

layari: http://www.learner.org/interactives/geometry/area_volume.html
21

tinggi lebar panjang

Panjang=lebar=tinggi

Isipadu = panjang X lebar X tinggi = panjang X panjang X panjang

tinggi lebar panjang

Luas = 6 X ( panjang X panjang )

tinggi lebar panjang

Isipadu = panjang X lebar X tinggi

Tinggi ( c) Lebar (b) Panjang (a)

Luas permukaan = 2(ab) + 2 (bc) + 2(ac)

Isipadu = luas tapak X tinggi = r X t


SILINDER

Tinggi (t)

Luas permukaan = 2 luas tapak + luas permukaan


melengkung

Jejari(r)

=2

r X 2 r t

Isipadu
= luas keratan rentas X tinggi

1 X tapak X tinggi 2

X t

keratan rentas = segitiga

Isipadu
= 1 X luas tapak X tinggi 3

Luas permukaan
= luas tapak + luas permukaan sisi

Isipadu
1 X luas tapak X tinggi = 3

= 1 x 3

r X t

Luas permukaan
s

= luas tapak + luas permukaan melengkung = r

rs

Isipadu
4 = r 3
SFERA

Luas permukaan
= 4 r

SFERA

Paper-folding activities Construct the following 2-D shapes by folding an A-4 paper:

a scalene triangle an isosceles triangle an equilateral triangle a rectangle a square a kite a rhombus a parallelogram a trapezium a regular pentagon a regular hexagon

Paper Folding Activities

Display folding guides

http://www.cyffredin.co.uk/Magic A PaPER/Folding Shapes from A Paper.htm


36